Zaključak o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Akcioni plan za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 345-3335/2017-1

U Beogradu, 13. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

AKCIONI PLAN ZA EFIKASNO KORIŠĆENJE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

I. UVOD

Republika Srbija u svojim javnim preduzećima, akcionarskim društvima i organizacijama raspolaže velikim i kvalitetnim telekomunikacionim sistemima za obavljanje servisa i pružanje usluga neophodnih, pre svega, tim subjektima. Navedeni kapaciteti nisu objedinjeni, razvijani su svaki za sebe, sa namerom da se zadovolje potrebe subjekata koje su ih gradile, pa je neophodna njihova konsolidacija. Neiskorišćeni deo ovih kapaciteta može biti upotrebljen za pružanje usluga i državnim organima.

Jedan od ciljeva Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 68/10) je iskorišćenje resursa državne telekomunikacione infrastrukture i uspostavljanje jedinstvene nacionalne širokopojasne mreže. Korist od uspostavljanja takve mreže ogleda se u uštedi koja se postiže objedinjavanjem državnih kapaciteta, optimizaciji poslovanja državnih organa i preduzeća, efikasnijem poslovanju i boljim performansama rada, kao i efikasnom povezivanju svih državnih organa sa ostalim sektorima industrije, proizvodnje, bankarstva i trgovine.

Pored toga, Program ekonomskih reformi za period od 2017. do 2019. godine definiše, kao prioritetnu, strukturnu reformu koja se odnosi na razvoj i unapređenje nacionalne širokopojasne komunikacione infrastrukture. Sprovođenje ove strukturne reforme, između ostalog, obuhvata i konsolidaciju širokopojasne mreže u vlasništvu javnog sektora, kao i povezivanje javnih ustanova na nacionalnu mrežu.

Akcionim planom za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture biće definisane aktivnosti koje se odnose na iskorišćenje resursa državne telekomunikacione infrastrukture u cilju uspostavljanja jedinstvene nacionalne širokopojasne mreže. Takođe, Akcioni plan će definisati i aktivnosti koje će obezbediti održivost i dalji razvoj nacionalne širokopojasne mreže.

I I. CILJ AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je realizovanje Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine sprovođenjem planiranih aktivnosti u rokovima određenim ovim akcionim planom.

I I I. FINANSIRANJE

Aktivnosti obuhvaćene Akcionim planom biće finansirane iz budžeta Republike Srbije, kao i iz donacija.

Opis aktivnosti

Rok za

realizaciju

Pokazatelj

Finansijska sredstva

Nosilac aktivnosti

Partneri

2017

2018

Budžet Republike Srbije

Donacije

1.

Izrada pregleda telekomunikacionih kapaciteta u javnoj svojini i svojini javnih preduzeća, uključujući dugoročno zakupljene kapacitete

2. kvartal

Izrađen pregled

/

/

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, imaoci infrastrukture

2.

Analiza potreba telekomunikacionog povezivanja objekata odnosno prostorija koje koriste državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi jedinica lokalne samouprave kao i javna preduzeća i ustanove čiji su osnivači ti organi

2. kvartal

Izrađena analiza

/

/

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

3.

Izrada modela konsolidacije na nivou institucionalnih odnosa i načina finansiranja uključujući ulogu entiteta koji upravlja nacionalnom telekomunikacionom mrežom

3. kvartal

Izrađen model konsolidacije

/

/

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

4.

Izrada studije izvodljivosti i opravdanosti uspostavljanja entiteta koji bi upravljao nacionalnom telekomunikacionom mrežom

3. kvartal

Izrađena studija izvodljivosti

/

/

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

5.

Analiza mogućih modela podsticaja razvoja širokopojasne infrastrukture

3. kvartal

Izrađena analiza

/

Sredstava obezbeđena od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

6.

Priprema zakon kojim se uređuje širokopojasna komunikaciona infrastruktura

3. kvartal

Zakon usvojen u Narodnoj skupštini

/

/

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

7.

Sprovođenje tehničkih aktivnosti na osnivanju Nacionalne telekomunikacione mreže (NTM)

4. kvartal

Osnovan NTM / imenovano rukovodstvo

Informacija o budžetu potrebnom za sprovođenje ove aktivnosti biće poznata nakon sprovođenja aktivnosti navedenih u tač. 1. do 4. ovog akcionog plana

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

8.

Uspostavljanje punog opsega operacija NTM

4. kvartal

NTM otpočeo sa pružanjem usluga

Informacija o budžetu potrebnom za sprovođenje ove aktivnosti biće poznata nakon sprovođenja aktivnosti navedenih u tač. 1. do 4. ovog akcionog plana

NTM

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

9.

Sprovođenje mera podsticaja razvoja širokopojasne infrastrukture

1. – 4. kvartal 2018.

Procenat domaćinstava koja imaju širokopojasni pristup internetu – 70%

Informacija o budžetu potrebnom za sprovođenje mera podsticaja razvoja širokopojasne infrastrukture biće određena u skladu sa stavovima Analize mogućih modela podsticaja razvoja širokopojasne infrastrukture (tačka 5. Akcionog plana)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ostavite komentar