Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS u Republici Srbiji za period 2015 -2016. Očekivani rezultati Aktivnosti Rok za realizaciju Indikatori uspešnosti Izvori provere Nosioci aktivnosti Izvor finansiranja Specifični cilj 1. Utvrđivanje uloga i obaveza u vezi sa vođenjem poslova stručnog usavršavanja ministarstva nadležnog za lokalnu samoupravu, drugih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, uspostavljanje relevantnih procedura i tela/funkcija za obavljanje poslova stručnog usavršavanja 1.1. Savet za stručno usavršavanje uspostavljen i osposobljen za obavljanje poslova u vezi sa programima stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 1. Predlaganje kandidata iimenovanje članova 2. Obuka za članove Saveta3. Redovni sastanci Saveta za stručno usavršavanje 2. kvartal 2015. 2. kvartal 2015.prvi sastanak 2.kvartal 2015, potom kontinuirano najmanje 2 puta godišnje 1. Savet za stručno usavršavanje obrazovan u skladu sa aktom kojim se uređuje sastav i poslovi koje obavlja zaključno sa 31. 03. 2015.2. Realizovana jednodnevna obuka za članove Saveta,3. Savet se sastaje najmanje 2 godišnje ili češće u skladu sa potrebama Akt o uspostavljanju Saveta za stručno usavršavanjePoslovnik o radu SavetaZapisnici sa sednica Saveta Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave JLS preko SKGOKancelarija za evropske integracije 1. Budžet RS800.000 RSD Za Rad Članova Saveta Koje Predlaže MDULSBudžet SKGO Za Rad Članova Saveta Koje Predlaže SKGO2. Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur   1.2. Urađena procena stanja u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u JLS u prethodne 3 godine 1. Sprovođenje analize i procene stanja u vezi sa stručnim usavršavanjem u JLS u prethodne 3 godine 2. kvartal 2015. 1. Urađena procena stanja i definisane preporuke za Savet za stručno usavršavanje i MDULS Izveštaj o sprovedenim aktivnostima u projektu Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, SKGO Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur 1.3. Poslovi koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS organizovani u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 1. Priprema analize za uspostavljanje načina organizovanja poslova koji se odnose na sistem i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 2. Definisanje opisa poslova i određivanje zaposlenih koji će se baviti poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 2. kvartal 2015. 3. kvartal 2015. Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta MDULS utvrđenePV: 2CV: 4 Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta MDULSGodišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Budžet RS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, aktivnost se sprovodi uz postojeće kapacitete MDULS) 1.4. Poslovi koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih u JLS organizovani u okviru JLS 1.Priprema analiza za Uspostavljanje načina organizovanja poslova koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih u JLS2. Izrada i diseminacija modela opisa poslova za zaposlene u JLS koji će se baviti poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 3.Određivanje zaposlenih u JLS koji će se baviti predmetnim poslovima 3. kvartal 2015. Izmene i dopune akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u JLS utvrđene i usvojeneNajmanje 100 JLS uspostavilo nov sistem za ULJR do kraja 2016PV: 0CV: 100 Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u JLSGodišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupraveKancelarija za evropske integracijeSKGO JLS 1. 2. Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur 3. Za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva sem tekućih sredstava Budžeta JLS Specifični cilj 2. Utvrđivanje programa stručnog usavršavanja i obaveznih elemenata programa stručnog usavršavanja, uslova koji treba da budu ispunjeni i načina odobravanja subjekata ovlašćenih za sprovođenje utvrđenih programa stručnog usavršavanja i sprovođenje godišnjih programa stručnog usavršavanja za zapolene u JLS 2.1. Utvrđeni obavezni elementi za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS i pravila kojima se uređuje procedura za intersektorske i sektorske opšte programe (pravila za donošenje programa, pravila za ocenjivanje sprovedenih programa) 1. Izrada predloga dokumenta kojim se utvrđuju obavezni elemenati za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS i jedinstvenih kriterijuma u pogledu zahteva kojima se uređuje procedura za intersektorske i sektorske opšte programe (pravila za donošenje programa, pravila za ocenjivanje sprovedenih programa) 3. kvartal 2015 1. Donešen Pravilnik o obaveznim elementima programa stručnog usavršavanja službenika Službeni glasnik RS Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje Budžet RS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, aktivnost se sprovodi uz postojeće kapacitete MDULS) 2.2. Utvrđeni uslovi koje treba da ispunjavaju subjekti (fizička i pravna lica) za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave 1. Utvrđivanje kriterijuma za subjekte za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave 3. kvartal 2015 1. Donešen Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika Službeni glasnik RS Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje Budžet RS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, aktivnost se sprovodi uz postojeće kapacitete MDULS) 2.3. Usvojeni uslovi kojima se uređuje obavljanje poslova i naknada za rad državnih službenika i zaposlenih u JLS kao izvođača programa stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 1. Obrazovanje radne grupe2. Utvrđivanje uslova za angažovanje državnih službenika i zaposlenih u JLS kao predavača i naknada za njihov rad 3. Priprema podzakonskog akta kojim se uređuje obavljanje poslova koji se odnose na uslove za angažovanje državnih službenika i zaposlenih u JLS kao predavača i naknade za njihov rad4. Vršenje selekcije5. Sprovođenje obuke za predavače 3. kvartal 2015. 4. kvartal 2015.4. kvartal 2015. Preporuke za izradu podzakonskih akata izrađene Podzakonski akt izrađen u skladu sa zaključcima analize Zapisnici sa sastanaka RGSlužbeni glasnik RS Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 1,2,3,4 za ove aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, Budžet RS5. Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur. ? 2.4. Uspostavljen proces akreditacije subjekata (fizička i pravna lica) za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave 1. Objavljivanje poziva za akreditaciju subjekata2. Sprovođenje periodičnih postupaka akreditacije subjekata u skladu sa definisanim kriterijumima 4. kvartal 2015. za pokretanje akreditacije, potom kontinuirana aktivnost po potrebi -Broj akreditovanih subjekataPV: 0 CV: Biće utvrđeno tokom 2015.godine Internet stranica MDULS, Sredstva javnog informisanja, Evidencija MDULS o akreditovanim subjektimaGodišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje Budžet RS 80.000 RSD 2.5. Razvoj i realizacija prioritetnih opštih programa obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa utvrđenim obaveznim elementima za programe stručnog usavršavanja i procedurom za intersektorske i sektorske opšte programe 1. Broj razvijenih prioritetnih opštih programa obuke godišnje u skladu sa utvrđenim obaveznim elementima za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS2. Broj odabranih akreditovanih subjektata za realizaciju prioritetnog opšteg programa obuke 3. Broj realizovanih prioritetnih opštih programa obuke4. Broj JLS u kojima je realizovan prioritetni opšti program obuke u toku jedne godine 1. kvartal 20162. kvartal 2016.4. kvartal 2016. 1. Razvoj najmanje dva prioritetna opšta programa obuke godišnje počev od 2016 godinePV: 0CV: 22. Objavljivanje nacionalnog poziva za akreditovane subjekte za realizaciju najmanje jednog prioritetnog opšteg programa obukePV: 0CV: 3. Realizacija najmanje jednog prioritetnog opšteg programa obukePV: 0CV: 1 4. Do kraja 2016. najmanje 40 JLS u kojim je realizovan pripritetni opšti program obukePV:0CV: 40 Evidencija projekta i MDULS o razvijenim i realizovanim programoma obuke,Izveštaji akreditovanih subjekata o realizovanim programima obukaGodišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanjeAkreditovani subjektiJLS Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur 2.6. Uspostavljeni mehanizmi za vođenje evidencije o odobrenim i sprovedenim programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 1. Definisanje procedure vođenja evidencije i izveštavanja o odobrenim i sprovedenim opštim i posebnim programima stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS (u MDULS i u JLS) 1. kvartal 2016. 1. Sistem evidencije u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u JLS je uspostavljen i funkcionalan u MDULS i u preko 70% JLS u 2016. Evidencije o odobrenim i sprovedenim programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS MDULS i JLS Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave SKGO JLS Budžet RS Budžeti JLS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva) Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur Specifični cilj 3. Izgradanja kapaciteta ministarstva nadležnog za lokalnu samoupravu, drugih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa utvrđenim obavezama i procedurama, za kvalitetno i efikasno obavljanje poslova u svim fazama procesa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. 3.1. Državni službenici osposobljeni za obavljanje poslova koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 1. Jačanje kapaciteta državnih službenika u organizacionom delu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u kome će se obavljati poslovi koji se odnose na sistem i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS2. Jačanje kapaciteta državnih službenika u resornim ministarstvima za poslove koji se odnose na sektorske opšte programe 3. kvartal 2015. potom kontinuirano u skladu sa potrebama Broj realizovanih obuka za državne službenike koji će raditi na poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS PV:0CV:2Broj obučenih državnih službenikaPV: 2CV: 4 Ocena nivoa kvaliteta i efekata obuka od strane polaznika PV: 0CV: Evalucioni formulari popunjeni od strane polaznika obukaGodišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Resorna ministarstva Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur Budžet RS (za ove aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva) 3.2. Zaposleni u JLS osposobljeni za obavljanje poslova u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u JLS 1. Realizacija obuka za JLS za Uspostavljanje ovih poslova 2. Pružanje savetodavne podrške JLS 4. kvartal 2015. potom kontinuirano u skladu sa potrebamaKontinuirano počev od 2.kvartala 2015. godine 1. Broj realizovanih obukaPV: 0CV: 6 (5 regionalnih +1 e obuka) Broj obučenih službenika koji će raditi na poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLSPV: 0CV: 150Ocena nivoa kvaliteta i efekata obuka od strane polaznika Evalucioni formulari popunjeni od strane polaznika obukaGodišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije SKGOJLS 2. Donacija EU IPA 2012 Projekat – Upravljanje ljudskim resursima u JLS – sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur

Ostavite komentar