Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji za period do 1. januara 2015. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE

STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ROMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DO 1. JANUARA 2015. GODINE

1. OBRAZOVANJE Cilj Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznos izvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 2.1.2. Izrada procedura za postupanje prilikom raseljavanja romskih naselja koje nije moguće zadržati na postojećoj lokaciji Donet odgovarajući akt MPDUKLJMPMGU SIPRU 0 0 IV kvartal 2014 2.2. Unapređena informaciona osnova o romskim naseljima i stanovanju Roma u Republici Srbiji 2.2.1. Sprovođenje istraživanja o uslovima stanovanja u romskim naseljima Broj odgovora JLS na dostavljene upitnikeBroj izveštaja i publikacija MGU JLS KLJMPUdruženja NSRNMUdruženja Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih ministarstava 0 130.250IPA 2012 IV kvartal 2014 2.2.2. Uspostavljanje, korišćenje i održavanje prostorne (GIS) baze podataka o romskim naseljima Prostorna baza podataka koja se koristi za izradu izveštaja, ciljanih analiza i sl. MGU JLSRAPPKLJMP NSRNMUdruženja Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih organa 0 340.000 IPA 2012 IV kvartal 2014 2.3. Povećan nivo znanja i svesti o važnosti unapređenja stanovanja Roma 2.3.1. Obuka i podizanje svesti ključnih aktera u okviru pripreme i sprovođenja programa i projekata za unapređenje stanovanja Roma Broj obuka ključnih aktera Broj obučenih akteraBroj distribuiranih uputstava, brošura KLJMP MGUMRZSPJLSRASUdruženjaSIPRU NSRNMUdruženja Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih organa i uključenih JLS 35.500IPA 2012 IV kvartal 2014 2.3.2. Informisanje javnosti o značaju unapređenja stanovanja Roma Broj javnih kampanja KLJMP MGUMRZSPSIPRUJLSRASUdruženja NSRNMUdruženja Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih organa i uključenih JLS IV kvartal 2014 2.3.3. Razrada dostupnih stambenih modela za stanovanje Roma Urađeno i publikovano uputstvo sa primerima dostupnih stambenih modela za stanovanje Roma MGU NSOJLSRASKLJMP NSRNM Udruženja Internet stranice, publikacije nadležnih organa i uključenih aktera 0 40.000IPA 2012 IV kvartal 2014 2.4. Unapređeno i započeto unapređenje uslova stanovanja u oko 30 romskih naselja koja se zadržavaju na postojećoj lokaciji 2.4.1. Donošenje planova detaljne regulacije za naselja koja je moguće zadržati Broj donetih PDR za romska naselja JLS MGU KLJMPRAS NSRNM Udruženja Službeni list JLS, izveštaj organa uprave 20.000 250.000 IPA 2012 IV kvartal 2014 2.4.2. a) Izrada urbanističko – tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje naselja Broj pripremljene urbanističko tehničke dokumentacije za infrastrukturu u romskim naseljima JLS MGU KLJMPRAS NSRNM Udruženja Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave 15.000 140.000 IPA 2012 IV kvartal 2014 2.4.2. b) Izgradnja nedostajuće infrastrukture u naseljima Broj infrastr. opremljenih naseljaDužina izgrađene infrastruktureBroj kuća priključenih na inf. mrežu JLS RAS MGUKLJMP NSRNM Udruženja Internet stranica JLS, javna glasila 0 0 IV kvartal 2014 2.4.3. a) Izrada projektno – tehničke dokumentacije za unapređenje stambenog fonda u naseljima Broj pripremljene urbanističko tehničke dokumentacije za adaptaciju kuća u romskim naseljima JLSMGU KLJMP RAS NSRNM Udruženja Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave 8.000 100.000 IPA 2012 IV kvartal 2014 2.4.3. b) Dogradnja, adaptacija, unapređenje uslova stanovanja u kućama u naselju Broj adaptiranih kuća JLSRAS MGUKLJMPUdruženja NSRNM Udruženja Internet stranica JLS, javna glasila 0 224.000SDC IV kvartal 2014 2.5. Utvrđeni planovi raseljavanja romskih porodica iz naselja koja treba raseliti 2.5.1. Izrada planova, programa i projekata za raseljavanje romskih naselja koja nije moguće zadržati na postojećoj lokaciji Broj planova i programa raseljavanja JLSMGU MGURASKLJMPSIPRU NSRNM Udruženja Službeni list JLS, izveštaj organa uprave, internet stranica 7.000 0 IV kvartal 2014 2.6. Rešena stambena pitanja oko 500 romskih porodica iz programa raseljavanja (iz cilja 2.5.) i povratnika po ugovorima o readmisiji, kroz programe socijalnog stanovanja 2.6.1. Pribavljanje i dodela stanova za stanovanje u zakup u javnoj svojini Broj pribavljenih i dodeljenih kuća/ stanova za stanovanje u zakup u javnoj svojini JLS (NSO) RAS KLJMP MGU NSRNM Udruženja Izveštaj o JLS i NSO o raspodeli stanova, internet stranice 0 3.600.000 IPA 2009 IV kvartal 2014 2.6.2. Rešavanje stambenih potreba Roma pribavljanjem i dodelom seoskih kuća sa okućnicama Broj pribavljenih i dodeljenih seoskih kuća sa okućnicama romskim porodicama JLS (NSO)RAS MRSPKLJMP MGU NSRNM Udruženja Izveštaj o JLS i NSO o raspodeli stanova, internet stranice 0 250.000SIDA (treba da se potvrdi) IV kvartal 2014 2.6.3. Dodela pomoći za unapređenje uslova stanovanja izvan programa unapređenja romskih naselja Broj realizovanih projekata unapređenja kuća/stambenih objekata JLS (NSO) RAS MGUKLJMP NSRNM Udruženja Izveštaji JLS i NSO o dodeli pomoći, internet stranice 0 0 IV kvartal 2014 2.6.4. Izgradnja stanova za romske porodice pogođenie zemljotresom u Kraljevu u okviru Projekta urbane obnove koji će se sufinansirati sredstvima Razvojne banke Saveta Evrope Broj izgrađenih stanova za raseljavanje Roma RAS Grad Kraljevo MGUKLJMP NSRNM Udruženja Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave 0 8.000.000Data je garancija RS za kredit-Razvojne banke Saveta Evrope IV kvartal 2014 2.6.5. Unapređenje uslova života Roma kroz realizaciju Pilot projekata “Održivo stanovanje Roma“ Pripremljen pilot projekat na osnovu kojih će se konkurisati za sredstva IPA KLJMPNVO izabrane kroz konkurs MGUSIPRU NSRNM Udruženja Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave 8.000 IV kvartal 2014

3. ZAPOŠLJAVANJE Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 3.1.2. Organizovanje informativnih i medijskih kampanja 3.1.3. Stvaranje mreže informativnih centara za Rome 3.1.4. Promovisanje zapošljavanja Roma i Romkinja i to posebno zapošljavanja visokoborazovanih Roma i Romkinja 3.2. Motivisanje nezaposlenih Roma i Romkinja za aktivno traženje posla i uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja 3.2.1. Priprema i realizacija posebnih motivacionih seminara Broj realizovanih motivacionih seminaraBroj Roma i Romkinja uključenih u motivacione seminare NSZ KLJMP Udruženja MRRLSSIPRUNSRNMUdruženja Evidencija NSZIzveštaji o održanim seminarima 0 0 IV kvartal 2014 3.3. Unapređenje kvalifikacija i kompetencija i povećanje konkurentnosti Roma na tržištu rada 3.3.1. Uključivanje Roma u programe dodatnog obrazovanja i obuka, posebno u programe kratkih obuka i funkcionalno osnovno obrazovanje Broj Roma i Romkinja uključenih u programe dodatnog obrazovanja i obukaBroj Roma i Romkinja uključenih u FOOOBroj učesnika/ca obuka koji je zaposleno u roku od 6 meseci) NSZ MPNTRUdruženja MRRLSKLJMP UdruženjaSIPRU Evidencija NSZ Izveštaji projekta ”Druga šansa” 0 0 IV kvartal 2014 3.4. Podsticanje preduzetništva kod Roma 3.4.1. Uključivanje Roma u obuke o preduzetništvu Broj Roma/kinja uključenih u obuke za preduzetništvoBroj Roma/kinja koji je započeo sopstveni posao uz pomoć subvencije za samozapošljavanje Broj realizovanih mentoring programa namenjenih Romima/kinjama u prvoj godini poslovanja NSZ JLS MRRLS KLJMP Udruženja MRRLSSIPRUNSRNMUdruženja Evidencija NSZ 0 0 IV kvartal 2014 3.4.2. Dodela subvencija za samozapošljavanje 3.4.3. Realizacija mentoring programa namenjena Romima u prvoj godini poslovanja 3.4.4. Preispitivanje mogućnosti za smanjenje lokalnih taksi 3.5. Podsticanje poslodavaca za zapošljavanje Roma 3.5.1. Promovisanje društvenog značaja zapošljavanja Roma i Romkinja Broj poslodavaca kojima je dodeljena subvencija za zapošljavanje Roma Broj Roma zaposlenih uz subvenciju poslodavcima za otvaranje i opremanje radnih mesta NSZ MRRLSMRZSPJLSUdruženja poslodavacaSIPRU NSRNM MRRLSKLJMP Udruženja Evidencija NSZ 0 0 IV kvartal 2014 3.5.2. Dodela subvencija poslodavcima za otvaranje i opremanje novih radnih mesta za Rome i Romkinje 3.6. Podsticanje zapošljavanja Romkinja 3.6.1. Istraživanje prepreka i potencijala za zapošljavanje i samozapošljavanje Romkinja Broj kreiranih posebnih programa i mera namenjenih RomkinjamaBroj žena romske nacionalnosti uknjučenih u posebne programe i mere MRZSPNSZ MRRLSKLJMP JLSSIPRU UdruženjaNSRNM Izveštaji NSZ IzveštajiKLJMPUdruženja 0 0 IV kvartal 2014 3.6.2. Rodna analiza postojećih programa za zapošnjavanje i samozapošljavanje Roma i Romkinja, na teritoriji Republike Srbije Romkinja na osnovu rezultata istraživanja i analize 3.6.3. Prilagođavanje postojećih programa zapošljavanja kulturi i tradiciji života 3.7.Zapošljavanje Roma na javnim radovima 3.7.1. Organizovanje javnih radova sredstvima iz budžeta RS Broj Roma zaposlenih na javnim radovima organizovanim iz budžeta RSBroj lokalnih samouprava koje su organizovale javne radove sredstvima iz opštinskih budžeta Broj Roma/kinja zaposlenih na javnim radovima finansiranih iz budžeta JLSNajmanje 30% Romkinja među zaposlenima na javnim radovima MRZSPNSZ MRRLSUdruženjaJLSLokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnostSIPRU KLJMPNSRNMUdruženja Izveštaji NSZ izveštaji KLJMP 51.133 0 IV kvartal 2014 3.7.2. Pružanje pomoći podnosiocima predloga projekata javnih radova (posebno romskim udruženjima) koji pretežno angažuju Rome 3.7.3. Podsticanje lokalne samouprave za organizovanje javnih radova sredstvima iz budžeta JLS i sredstvima donatora 3.7.4 Primena afirmativne akcije za Romkinje u predlozima i vrednovanju projekata javnih radova i rodna procena predloga projekata 3.8.Uspostavljanje partnerstva u sprovođenju politike zapošljavanja Roma 3.8.1. Uključivanje Roma u kreiranje i sprovođenje politika zapošljavanja kroz partnerstvo civilnog društva, relevantnih institucija i poslovnog sektora Broj romskih udruženja koja su uspostavila partnerestvo sa relevantnim institucijama Broj edukativnih radionica za podizanje kapacitetaBroj LPA za zapošljavanje Roma Osnovan Nacionalni ekonomski komitetOsnovani reginalni ekonomski romski komiteti na nivou najmanje 1/3 od ukupnog broja okruga u Republici Srbiji sa visokim procentom RomaBroj agencija koje su se uključile u zapošljavanje Roma KLJMPMRZSPNSZ UdruženjaSIPRU NSRNMUdruženja Izveštaji radne grupe za sprovođenje APIzveštaji NSZ 0 0 IV kvartal 2014 3.8.2. Podizanje kapaciteta lokalne samouprave, lokalnih saveta za zapošljavanje i civilnog društva, za kreiranje i realizaciju lokalnih politika zapošljavanja Roma 3.8.3. Osnivanje Nacionalnog ekonomskog romskog komiteta i reginalnih ekonomskih romskih komiteta i uspostavljanje mehanizama za njihovo funkcionisanje i izgradnja njihovih kapaciteta3.8.3.1 Primena kvote od najmanje 30% Romkinja u članstvu Nacionalnog i regionalnih ekonomskih komiteta 3.8.4. Podsticanje agencija za zapošljavanje kako bi se usmerile na zapošljavanje Roma/kinja 3.9. Podsticanje zadrugarstva i socijalnog preduzetništva 3.9.1. Promovisanje koncepta zadrugarstva i podrška osnivanju zadruga Broj socijalnih preduzeća koja zapošljavaju Rome/kinjeBroj Roma i Romkiinja zaposlenih u socijalnim preduzećimaBroj agencija koje su se uključile u zapošljavanje Roma MRRLSMRZSP NSZUdruženja KLJMPUdruženja Izveštaji o sprovedenim aktivnostima promovisanjaLista osnovanih zadruga i preduzeća 0 0 IV kvartal 2014 3.9.2 Podrška osnivanju ženskih zadruga 3.9.3. Podsticanje osnivanja socijalnih preduzeća koja bi zapošljavala Rome i Romkinje 3.10.Podsticanje zapošljavanja mladih Roma i Romkinja 3.10.1. Promovisati značaj uključivanja mladih Roma i Romkinja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja, posebno u programe dodatnog obrazovanja i obuka Broj mladih osoba romske nacionalnosti uključenih u programe dodatnog obrazovanja i obukaBroj mladih osoba romske nacionalnosti koji obavljaju stručnu praksu Broj mladih osoba Romske nacionalnosti oba pola, uključenih u rad Kancelarija za mlade MRZSPNSZ KLJMP JLSUdruženjaKancelarije za mlade MRRLSUdruženjaSIPRU NSRNM Izveštaji NSZIzveštaji kancelarija za mlade 0 0 IV kvartal 2014 3.10.2. Organizovanje stručne prakse kod poslodavca i u institucijama državne uprave 3.10.3 Uključivanje romske populacije u kancelarije za mlade 3.11.Podsticanje volonterskog rada kod Roma i Romkinja 3.11.1. Promovisati značaj volonterizma Broj uključenih volonteraBroj i vrsta promotivnih aktivnosti KLJMP UdruženjaKancelarije za mlade SIPRU NSRNM Izveštaji kancelarije za mlade 500 0 IV kvartal 2014 3.11.2. Uključivanje romskih volontera u javni i privatni sektor 3.12.Poboljšanje položaja Roma na tržištu sekundarnih sirovina 3.12.1. Organizivanje Roma/kinja sakupljača sekundarnih sirovina u zadruge i profesionalne sindikate Broj osnovanih zadruga za reciklažu Broj Roma/kinja angažovanih na sakupljanju i reciklaži sekundarnih sirovina na lokalnom nivou Broj Roma članova sindikalnog strukovnog udruženja MRRLSMRZSP KLJMPUdruženja Udruženja SIPRU NSRNM Izveštaji nadleženih institucija 0 0 IV kvartal 2014 3.12.2. Obuka za sakupljače o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu 3.12.3 Promovisanje uključivanja Romkinja u sindikalna strukovna udruženje i zadruge 3.12.4 Primena podsticajnih mera za Rome i Romkinje, sakupljače sekundarnih sirovina u okviru realizacije planova za upraljanje otpadom na lokalnom nivou 3.13. Formiranje Nacionalnog fonda za zapošljavanje Roma i Romkinja 3.13.1. Definisati mehanizme i neophodan zakonodavni i institucionalni okvir potreban za formiranje i funkcionisanje fonda Osnovan FondIzrađen sveobuhvatni plan i mehanizmi prikupljanja sredstava za Fond KLJMP MRRLSNSZNSRNM SIPRU 500 0 IV kvartal 2014 3.14. Uključivanje Roma i Romkinja u mere Aktivnog traženja posla 3.14. 1. Obuka za aktivno traženje posla – ATP-1 Broj polaznika obukeBroj zaposlenih putem Kluba za traženje poslaBroj polaznika treningaBroj zaposlenih putem Sajma zapošljavanja MRZSP NSZ Izveštaj MRZSP 189 0 IV kvartal 2014 3.14. 2. Klub za traženje posla 3.14.3. Trening samoefikasnosti – ATP-2 3.14.4. Sajam zapošljavanja 3.15. Uključivanje Roma i Romkinja u programe dodatnog obrazovanja i obuke 3.15.1. Stručna praksa Broj polaznika stručne prakseBroj osoba koji su prošli odgovarajuću obuku MRZSP NSZ Izveštaj MRZSP 587 0 IV kvartal 2014 3.15.2. Sticanje praktičnih znanja 6.308 3.15.3. Obuka za tržište rada 14.189 3.15.4.Obuka na zahtev poslodavca 3.15.5.Funkcionalno osnovno obrazovanje 879 3.16. Uključivanje Roma i Romkinja u program subvencija za zapošljavanje 3.16.1. Subvencija za samozapošljavanje Broj odobrenih subvencija za samozapošljavanjeBroj subvencija odobrenih za otvaranje novih radnih mestaBroj novozaposlenih MRZSP NSZ Izveštaj MRZSP 15,636 IV kvartal 2014 3.16.2. Subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta 5,600

4. RASELJENA LICA Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznos izvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 4.2. Obnova upisa činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti u matične knjige koje se vode za područje AP KiM za IRL pripadnike romske nacionalne manjine 4.2.1. Pružanje pravne pomoći i logističke podrške neophodne za ostvarivanje navedenih prava Broj lica koja su ostvarila pravo na obnovu upisa u matičnu knjigu, a izjasnili su su kao pripadnici romske nacionalne manjine, imajući u vidu odredbu Ustava RS kojom je garantovna sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i da se ovaj podatak ne upisuje u matične knjige Organi iz člana 6. stav 4. Zakona o matičnim knjigama(pravna pomoć)KLJMP (logistička podrška) NSRNMUdruženja IRL KLJMP Izveštaji organa iz člana 6. stav 4. Zakona o matičnim knjigama 0 0 IV kvartal 2014 4.3.Obezbeđivanje zdravstvene zaštite raseljenim Romima bez legalnog osnova stanovanja 4.3.1. Izrada odgovarajućeg stručnog uputstva ili priručnika za sprovođenje odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se tiču lečenja posebnih kategorija stanovništva4.3.2 Organizavanje mobilnih timova za rano otkrivanje oboljenja i zaštitu reproduktivnog zdravlja Romkinja raseljenih sa KiM Veći broj Roma/kinja raseljenih sa KiM koji ostvaruju pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu MZ Udruženja KLJMPMO Izveštaji zdravstevnih ustanovaIzveštaji udruženja 0 0 IV kvartal 2014 4.4. Obezbeđenje pristupa pravu na zapošljavanje i podsticanje zapošljavanja Roma- IRL 4.4.1. Prijavljivanje Roma- IRL bez legalnog osnova stanovanja u filijale NSZ Broj prijavljenih Roma IRL u NSZ i filijalama NSZU NAPZ uvedeni odgovarajući indikatori o uključenosti Roma- IRL u mere i aktivnosti usmerene na Rome i/ ili IRLIzveštavanje po novim indikatorima uvedenim u NAPZ – o broju uključenih Roma-IRL, po merama i programima MRRLS NSZJLS Udruženja IRLKLJMP KIRSJLS (povereništva za izbeglice, koordinatori za romska pitanja) KLJMPMOUdruženja Izveštaji MRRLS i NSZ Izveštaji udruženja 0 0 IV kvartal 2014 4.4.2. Praćenje uključenosti Roma-IRL u mere i programe aktivne politike zapošljavanja 4.4.3. Uključivanje porodica Roma IRL u programe dohodovnih aktivnosti koji sprovodi KIRS Broj porodica IRL koje su dobile dohodovne aktivnosti KIRS Udruženja IRLKLJMP JLS (povereništva za izbeglice, koordinatori za romska pitanja) KLJMPMOUdruženja Izveštaji KIRS 0 75.000IPA, UNHCR IV kvartal 2014 4.5. Integracija u obrazovni sistem 4.5.1. Uključivanje u opšte mere za unapređivanje obrazovanja Roma Broj dece Roma-IRL integrisanih u obrazovni sistem MPNTR NSRNMUdruženja KLJMP Udruženja Izveštaj MPNTRIzveštaji udruženja 0 0 IV kvartal 2014 4.6. Rešavanje stambenih problema Roma- IRL 4.6.1. Programi stambene podrške za Rome- IRL koji žive u formalnim i neformalnim kolektivnim centrima Broj stambenih rešenja po kategorijama JLSKIRS MO KLJMPUdruženja Izveštaji MO 0 0 IV kvartal 2014 4.6.2. Ravnopravno uključivanje Roma – IRL u programe za rešavanje neformalnih naselja JLSKIRS SIPRU 0 0 IV kvartal 2014 4.6.3. Obezbeđivanje sredstava od međunarodnih donatora i iz IPA fondova Broj i vrednost odobrenih projekata/programa koji se bave rešavanjem stambenih problema Roma – IRL KIRS MO KLJMPUdruženja Izveštaji MO 0 900.000IPA, UNHCR IV kvartal 2014 4.6.4. Zbrinjavanje Roma već smeštenih u kolektivnim centrima do obezbeđivanja stambenog rešenja Broj Roma – IRL zbrinutih u kolektivnim centrima KIRS 300.000 0 IV kvartal 2014 4.7.Informisanje Roma- IRL o pravu na povratak 4.7.1. Kampanje o mogućnostima i uslovima povratka Broj zahteva za „idi-vidi“ posete KKiMUdruženja Udruženja MOKLJMP 0 0 IV kvartal 2014

5. POVRATAK PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 5.2. Rešavanje problema ličnih isprava i drugih dokumenata 5.2.1 Obezbeđivanje troškova za prevođenje i druge aktivnosti vezane za dokumentaciju Broj povratnika kojima je pružena pomoćDoneto stručno uputstvo MSPMRZSPMUP MO KLJMP NSRNM 0 0 IV kvartal 2014 5.2.2. Donošenje stručnog uputstva MRZSP u vezi sa rešavanjem problema povratnika 5.3. Inkluzija u obrazovni sistem 5.3.1. Primena stručnog uputstva za škole za obavezan upis dece povratnika Doneto stručno uputstvo, uspešna primena uputstva Broj nostrifikovanih diplomaBroj dece kojima je pružena pomoć MPNTRMPDU MOUdruženja KLJMP NSRNMUdruženja 0 0 IV kvartal 2014 5.3.2. Nostrifikacija školskih dokumenata 5.3.4. Pomoć u pribavljanju školskih dokumenata iz inostranstva u najkraćem vremenskom roku 5.3.5. Programi za učenje jezika iz nastavnog plana i programa 5.3.6. Programi za očuvanje jezika sredine iz koje se vraćaju 5.4. Informisanje povratnika o njihovim pravima 5.4.1. Konstantne i periodične info- kampanje o organizovanoj pomoći za povratnike Broj info kampanja i obaveštenih povratnikaBroj podeljenih vodičaBroj informisanih predstavnika JLS KIRSKLJMPNSRNM Udruženja 0 163.000Švajcarska agencija za razvoj (SDC) IV kvartal 2014 5.4.2. Izrada Vodiča za povratnike 5.4.3. Izrada Vodiča za predstavnike JLS 5.5. Rešavanje pitanja stanovanja i smeštaja povratnika u prihvatne centre 5.5.1. Održavanje smeštajnih kapaciteta postojećih centara i finansiranje usluga smeštaja i ishrane u prihvatnim centrima. Rad prihvatnih centara za smeštaj povratnika i broj smeštenih porodicaBroj opština koje su revidirale LAP KIRSJLSMPRRPP Udruženja MO KLJMPNSRNM 10.800 0 IV kvartal 2014 5.5.2. Uključivanje povratnika po Sporazumu o readmisiji u LAP-ove za rešavanje izbeglica i IRL 5.5.3. Uključivanje povratnika u programe stambenog zbrinjavanja, socijalnog stanovanja, alternativne oblike stambenog zbrinjavanja 5.6. Obezbeđenje zdravstvene zaštite povratnicima 5.6.1. Donošenje odluke o zdravstvenoj zaštiti kategorija lica u specifičnim uslovima Usvojena odlukaUsvojeno stručno uputstvo MZ MOUdruženjaMUP KLJMPNSRNM 0 0 IV kvartal 2014 5.6.2. Donošenje odgovarajućeg stručnog uputstva za sprovođenje odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se tiču lečenja posebnih kategorija stanovništva 5.7. Izrada stručnog uputstva za sprovođenje Sporazuma o readmisiji za poštovanje ljudskihprava 5.7.1. Formiranje tima za izradu stručnog uputstva (Republika Srbija i zemlje potpisnice) Funkcionalna primena stručnog uputstvaBroj povratničkih porodica koje su ostavrile prava MSP KLJMPMUP Udruženja MOSavet za integraciju povratnika po sporazumima o readmisiji NSRNM Izveštaj MSP 500 0 IV kvartal 2014 5.8. Obezbeđenje pristupa pravu na zapošljavanje povratnicima 5.8.1. Pristup merama NAPZ uz poseban osvrt na kratkoročna prelazna rešenja za privremenu podršku povratnicima i stvaranje finansijski održivih modela privređivanja u prvoj fazi procesa prilagođavanja novim uslovima života Broj zaposlenih povratnika Aktivnosti foruma MRZSP 0 0 IV kvartal 2014 5.8.2. Ustanovljavanje foruma za razmenu najboljih iskustava iz prakse gradova i opština koje su već obezbedile neke uslove i kapacitete za radnu integraciju povratnika

6. LIČNI DOKUMENTI Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 6.1.2. Upoznavanje krajnjih korisnika o pravima (štampanje brošura sa relevantnim podacima, reklamna kampanja i drugi prigodni načini informisanja) Broj distribuiranihbrošura KLJMP Udruženja i međunarodne organizacije čija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava KLJMP 0 0 IV kvartal 2014 6.1.3. Pružanje pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u postupku upisa u matičnu knjigu rođenih, finansiranjem programa udruženja koja imaju za cilj identifikovanje pripadnika romske nacionalne manjine koji nisu upisani u ovu službenu evidenciju i pružanje besplatne pomoći u upravnom postupku naknadnog upisa činjenice rođenja i sudskom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja Broj lica koja su ostvarila pravo na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, a izjasnili su se kao pripadnici romske nacionalne manjine, imajući u vidu odredbu Ustava RS kojom je garantovana sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, odnosno da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti i da se ovaj podatak ne upisuje u matične knjigeBroj izvršenih upisa u matičnu knjigu rođenih KLJMP Udruženjačija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava KLJMP 0 317.464IPA 2012 IV kvartal 2014 6.1.4. Realizacija Sporazuma o razumevanju zaključenog između Ministarstva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice – Predstavništvo u Srbiji 0 0 IV kvartal 2014 Unapređene obuke sudija u vezi primene Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku; broj sprovedenih obuka i broj obučenih sudija MPDU Pravosudna akademija,Zaštitnik građana, UNHCR,Praxis 0 0 IV kvartal 2014 Obuke matičara i zamenika matičara, kao i službenika koji obavljaju poslove prvostepenog upravnog postupka u oblasti matičnih knjiga u vezi sa sprovođenjem zakona i podzakonskih propisa koji uređuju upis činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih; broj sprovedenih obuka i broj obučenih matičara i zamenika matičara MPDU MUP,MRZSP,Zaštitnik građana,UNHCR,Praxis 0 0 IV kvartal 2014 Identifikovanje dece bez roditeljskog staranja smeštene u ustanove za smeštaj dece bez roditeljskog staranja ili u hraniteljske porodice koje nisu upisana u matičnu knjigu rođenih radi pokretanja postupka za upis podataka o rođenju u ovu službenu evidenciju; broj identifikovane dece, broj pokrenutih postupaka i broj upisane dece u matičnu knjigu rođenih MRZSPCSR MPDUMUP,Zaštitnik građana,UNHCR,Praxis Praćenja stanja u oblasti ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih broj izvršenih inspekcijskih nadzora i broj naloženih mera; MPDU, preko Upravnog inspektorata Zaštitnik građana 6.2. Praćenje primene Pravilnika o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove 6.2.1. Praćenje primene propisa koji uređuju prijavu prebivališta na adresi centra za socijalni rad broj primljenih i rešenih zahteva MRZSPMUPCSR UNHCRPraxis 0 0 IV kvartal 2014 6.3.Izdavanje ličnih dokumenata za Rome 6.3.1.Prijava prebivališta u skladu sa novim Zakonom o prebivalištu i boravištu građana i izdavanje ličnih dokumenata (lične karte, putne isprave i dr.) Predložene i usvojene izmene odgovarajućih propisaPredložen Zakon o jedinstvenom matičnom broju građanaDoneti odgovarajući podzakonski akti iz oblasti prebivališta i boravišta građana i JMBGBroj izdatih ličnih dokumenata po hitnom postupku MUPCSRVlada Udruženjačija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava KLJMP 0 0 IV kvartal 2014 6.3.2 Priprema nacrta novog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana 6.3.3 Donošenje podzakonskih propisa iz oblasti prebivališta i boravišta građana i jedinstvenog matičnog broja građana 6.3.4 Saradnja sa CSR u cilju sprovođenja akcije izdavanja ličnih dokumenata po hitnom postupku

7. SOCIJALNA ZAŠTITA Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 7.1.2. Pružanje savetodavne pomoći u postupku ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite Broj JLS koje obezbeđuju savetovanje i pomoć pri ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštiteBroj obučenih koordinatora, udruženja i dr.Broj Roma/kinja među korisnicima usluga i materijalnih davanja iz oblasti socijalne zaštite MRZSPKLJMP CSRJLSSIPRU KLJMP Izveštaj MRZSP 0 0 IV kvartal 2014 7.1.3. Aktivniji pristup rešavanju problema Roma koji su korisnici mera socijalne zaštite Povećanje broja Roma radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći koji su aktivirani kroz programe obrazovanja i obuke za zapošljavanje MRZSP NSZ JLSCSRUdruženja građanaSIPRU KLJMP Izveštaj MRZSP 0 0 IV kvartal 2014 7.2. Zaštita prava dece 7.2.1. Podrška razvoju hraniteljstva Odnos romske dece prema ukupnom broju dece u institucijama/hraniteljstvu MRZSP CSR JLSUdruženja MOSIPRU KLJMP Izveštaj MRZSP 161.764 0 IV kvartal 2014 7.3. Održiva integracija romske populacije u lokalnoj zajednici 7.3.1. Osnaživanje romskih udruženja za rad u zajednici/ terenski rad u cilju poboljšanja pristupa uslugama uz saradnju sa CSR Broj podržanih projekata romskih udruženja MRZSPJLS JLSMOSIPRU KLJMP Izveštaj MRZSP 0 0 IV kvartal 2014 7.3.2. Obuke zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite za rad sa korisnicima na bazi antidiskriminacije i tolerancije Broj održanih obukaBroj zaposlenih koji su završili obuku MRZSP JLSUdruženja MOSIPRU KLJMP Izveštaj MRZSP 0 0 IV kvartal 2014

8. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznos izvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 8.1.2. Periodično sprovođenje ciljanih istraživanja 8.2. Povećanje pristupačnosti dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite za romsku populaciju 8.2.1. Organizovanje seminara za zaposlene RFZO o specifičnom položaju romske populacije u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Broj zaposlenih u RFZO učesnika seminaraBroj zdravstvenih radnika učesnika na seminarima i radionicamaBroj romskih porodica obuhvaćenih posetama patronažnih sestaraPovećanje broja pripadnika romske populacije korisnika obaveznog zdravstvenog osiguranja Broj edukovanih Roma/kinja u oblasti prava na zdravstvenu zaštitu MZMRZSPKLJMP Udruženja Udruženja NSRNM 0 0 IV kvartal 2014 8.2.2. Organizovanje seminara i radionica za zdravstvene radnike i saradnike radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije, uspostavljanje bolje komunikacije i razumevanja8.2.3. Unapređenje rada patronažnih sestara 8.2.4. Organizovanje edukacije Roma i Romkinja o pravima na zdravstvenu zaštitu 8.3. Unapređenje rada zdravstvenih medijatorki 8.3.1. Angažovanje zdravstvenih medijatorki Broj angažovanih romskih zdravstvenih medijatorki na godišnjem nivouUsvojena metodologija praćenja i evaluacije radaBroj korisnika kojima je pružena usluga od strane zdravstvenih medijatorki MZKLJMP Udruženja NSRNM 80.500 5.487SIDA IV kvartal 2014 8.3.2. Razvijanje sistema praćenja rada zdravstvenih medijatorki 8.3.3. Proširenje rada Zdravstvenih medijatorki i kroz saradnju sa koordinatorima za unapređenje položaja Roma u ostalim sektorima, u pružanju pomoći- ugroženim grupama u ruralnim sredinama- deci ulice- beskućnicima 8.3.4. Sistematizacija radnog mesta zdravstvenih medijatorki (zapošljavanje 75 romskih zdravstvenih medijatorki je primer uspešne prakse koji podiže nivo dostupnosti zdravstvene zaštite Romima i Romkinjama i ujedno podiže nivo znanja o zdravstvenoj zaštiti i povećava uključenost Roma u društvo u celini) izrađeni standardi za zapošljavanje romskih zdravstvenih medijatorki broj stalno zaposlenih romskih zdravstvenih medijatorki MZ KLJMP Udruženja NSRNM 0 0 IV kvartal 2014 8.4. Poboljšanje zdravstvenog stanja romske populacije, posebno žena i dece 8.4.1. Pojačati i dalje razvijati aktivnosti o zdravom načinu života kod romske populacije Rezultati istraživanja o zdravstvenom stanju romske populacijeBroj predstavnika romske populacije uključen u rad savetovališta u domovima zdravljaBroj odraslih osoba koje se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina vakcinisan protiv tetanusaBroj sprovedenih projekata za unapređenje zdravlja Roma, broj Roma/kinja koji su usvojili neophodna znanja, promenili stavove, broj direktnih korisnika usluga projekata i ostvareni rezultati projekataBroj roditelja koji su odveli dete lekaru do 1. godine i do 5. godineBroj odojčadi i male dece iz romskih naselja obuhvaćenih programom poboljšanja nutritivnog statusa MZ JLSUdruženja UNICEFInstitut za javno zdravlje Srbije NSRNM 0 72.914UNICEF – sredstva preneta u budžet u dinarima 8.161.557,80 rsd / srednji kurs od 29.1.2013. IV kvartal 2014 8.4.2. Unapređivanje životne okoline i uslova stanovanja u svim romskim naseljima 8.4.3. Uključivanje romskog stanovništva u savetovališta u domovima zdravlja 8.4.4. Obezbediti vakcinisanje odraslog stanovništva koje se bavi prikupljanjem sekundarnih sirovina protiv tetanusa 8.4.5. Sprovođenje projekata za unapređenje zdravlja Roma (prioriteti: obuhvat obaveznom imunizacijom, poboljšanje reproduktivnog zdravlja, prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja, specifična zdravstvena zaštita Roma koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, bolesti zavisnosti, TBC i dr). 8.4.6. Osposobitiroditelje/ staratelje i decu za aktivan odnos i preuzimanje odgovornosti za zdravlje 8.4.7. Poboljšanje nutritivnog statusa odojčadi i male dece u romskim naseljima 8.5. Unapređenje životnog okruženja u romskoj zajednici 8.5.1. Redovno sprovođenje analize higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima Broj naselja obuhvaćenih analizom na godišnjem niovuBroj domaćinstava obuhvaćenih analizom na godišnjem nivouBroj domaćinstava obuhvaćen merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijeBroj izrađenih predloga meraBroj predloženih mera za poboljšanje uslova stanovanja; snabdevanja zdravstveno ispravnom vodom za piće, pravilnog odlaganja otpada MZMPRRPPJLS KLJMP Udruženja NSRNM 0 0 IV kvartal 2014 8.5.2. Izrada i sprovođenje predloga mera zavoda za javno zdravlje za poboljšanje uslova stanovanja

9. POLOŽAJ ŽENA Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 9.1.2. Promovisanje, informisanje i edukacija Romkinja o ljudskim pravima i mogućnostima njihovog ostvarivanja Broj seminara, broj polaznica seminara, edukativni materijalBroj prijavljenih slučajeva diskriminacije nad Romkinjama Broj prijavljenih i procesuiranih pritužbi Romkinja po diskriminicaciji pri zapošljavanju i na radnom mestu KLJMPMRZSP-URRJLSNSRNM Nadležni pokrajinski organi uprave Udruženja MO Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Izveštaji:Vladenadležnih organaZaštitnikaGrađanaPoverenika za zaštitu ravnopravnostiPokrajinskog ombudsmana udruženja MO izveštaji po po međunarodnim konvencijama 0 0 IV kvartal 2014 9.2. Učešće Romkinja u javnom i političkom životu 9.2.1. Ustanovljavanje kvote od najmanje 30% Romkinja u telima koja reprezentuju Romsku nacionalnu zajednicu, na osnovu Zakona o ravnopravnosti polova; 9.2.2 Prikupljanje podataka o broju Romkinja članica političkih partija, drugih predstvničkih tela i organa i mapiranje primera dobre prakse, putem ciljanog istraživanja 9.2.3 Edukacije članstva i rukovodstva romskih partija o značaju uključivanja žena u javni i politički život; Broj Romkinja unutar političkih partija,radnih grupa i tela koje ih reprezentujuRezultati istraživanja Broj i efekti edukativnih aktivnosti u oblasti političkog i javnog života KLJMPMRZSP -URRNadležni pokrajinski organi upraveJLSRomske partije Udruženja Političke strankeMO NSRNMSIPRU Izborne komisije na svim nivoima; Uprava za rodnu ravnopravnost Izveštaji:Vladenadležnih organaPoverenika za zaštitu ravnopravnostiUdruženja MO Izveštaji po međunarodnim konvencijamaPolitičke stranke – dostavljanje izveštaja 1.000 0 IV kvartal 2014 9.2.4. Informisanje Romkinja o značaju učestvovanja u javnom i političkom životu kroz podršku projektima ženskih Romskih organizacija Broj i efekti projekata ženskih romskiha za uključenjeRomkinja u javni i politički život 9.2.5. Jačanje kapaciteta Romkinja koje učestvuju u javnom i političkom životu Vroj održanih edukacija Broj polaznica edukacija 9.2.6. Promocija uspešnih Romkinja u javnom i političkom životu posredstvom medija i javnih diskusija Broj medijskih priloga o uspešnim Romkinjama; Broj tribina i okruglih stolova;

9.3.Unapređivanje ekonomskog položaja Romkinja Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 10.1.2. Podržana edukacija kadrova 10.1.3. Formirane redakcije za decu, mlade i žene 10.1.4. Obezbeđene stimulativne mereza programske sadržaje i edukaciju isenzibilizaciju novinara u ostalim redakcijama 10.2. Unapređenoinformisanjeu elektronskimmedijima 10.2.1. Obezbeđena finansijska podrškaprodukciji i emitovanju radio i TV programa na romskom jeziku i o Romima Broj radio i TV emisija naromskom jeziku i o RomimaZastupljenost emisija kojeizveštavaju o Dekadi Romau redovnoj programskojšemiPostojanjeinformisanja na romskomu svim sredinama gde živi značajan broj romskepopulacijeFormiranoudruženje romskih medija i produkcijaPoboljšankvalitet i raznovrsnostprogramske ponudeMinutaža programa na romskom jeziku MKIJLSJavni servis NSRNMMediji i redakcije naromskom jeziku Udruženja KLJMPAgencije zaistraživanje medija ijavnog mnjenjaRRA Podaci:MKIKLJMP 3.000 0 10.2.2. Obezbeđena podrška jačanju produkcijskih kapaciteta, saradnji i razmeni programa medija i redakcija 10.2.3. Obezbeđeno redovno emitovanje programa na javnom servisu za Rome i o Romima na romskom i srpskom jeziku 10.3.Očuvanje jezičkogi kulturnogidentiteta istvaralaštva u oblasti medija 10.3.1. Obezbeđena finansijska podrška produkciji audiovizuelnih dela na romskom za TV emitovanje Snimljen najmanje jedan format audiovizuelnogdela godišnje MKI NSRNMUdruženja SU Podaci:MKIKLJMP 0 0 IV kvartal 2014 10.4. Jačanje kadrovskihResursa 10.4.1. Utvrđene potrebe i profili medijskihradnika Broj i vrsterealizovanih edukacija isenzibilizacijaBroj radno angažovanihromskih medijskihradnika Mediji naromskom iredakcijeNSRNMMKIJLS MO SUUdruženja Izveštaji:medija iredakcija naromskom jezikuNSRNM 500 0 IV kvartal 2014 10.4.2. Obezbeđena podrška edukacijama isenzibilizacijama medijskih radnika 10.5.Razvoj i podrška novih informacionih tehnologija 10.5.1. Izrada tematskog Internet portala o Dekadi Roma Redovno ažuriran internet portalBroj poseta i pregledanih stranaBroj prilogaBroj udruženja koji doprinose sadržaju portalaLink sa sajtova državnih institucija i udruženja KLJMPMKI Nadležniorgani državne uprave UdruženjaMediji SIPRU KLJMP Nadležniorgani državne uprave JLSUdruženja 500 0 IV kvartal 2014 10.5.2. Prikupljanje i promovisanje primera dobre prakse u oblastima Strategije i drugih relevantnih strateških dokumenata

11. KULTURA Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 11.2. Unapređena kulturna scena Srbije programima u oblasti romske kulture 11.2.1. Obezbeđena finansijska podrška romskim organizacijama koje se bave programima u oblasti romske kulture11.2.2. Obezbeđena podrška neromskim organizacijama da se bave promocijom i očuvanjem romske kulture Broj odobrenih i uspešno sprovedenih projekata od strane romskih i neromskih organizacija MKI KLJMPNSRNM KLJMP Udruženja Izveštaj MKINSRNM 1.000 0 IV kvartal 2014 11.3 Očuvanje jezičkog i kulturnog identiteta Roma 11.3.1. Obezbeđena finansijska podrška za projekte u oblasti romske kulture koji se realizuju na romskom jeziku ili im je očuvanje jezika cilj Broj odobrenih i uspešno sprovedenih projekata MKI KLJMPNSRNM KLJMP Udruženja Izveštaj MKINSRNM 0 0 IV kvartal 2014 11.4 Podrška novim tehnologijama 11.4.1. Izrada tematskog Internet portala o Dekadi Roma11.4.2. Prikupljanje i promovisanje primera dobre prakse u oblastima Strategije Izrađen internet portalBroj postavljenih primera dobre prakse na portalu KLJMP MKINSRNM SIPRU KLJMPUdruženjaNSRNM Izveštaj MKINSRNM 0 0 IV kvartal 2014

12. POLITIČKO UČEŠĆE I PREDSTAVLJANJE Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznos izvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 12.1.2. Informisanje Roma i Romkinja o značaju učestvovanja u javnom i političkom životu Broj i efekti projekata za uključenje Roma i Romkinja u javni i politički život KLJMPNSRNMJLSNadležni pokrajinski organi Udruženja Političke strankeMO Poverenik za zaštitu ravnopravnostiMOUdruženja Izveštaji:Vladenadležnih institucijaZaštitnikagrađanaPoverenika za zaštitu ravnopravnosti Pokrajinskog ombudsmana po međunarodnim konvencijamaUdruženja 2.000 0 IV kvartal 2014 12.2. DoprinosravnomernojzastupljenostiRoma i Romkinja u organima državne uprave 12.2.1. Zapošljavanje Roma i Romkinja u organima državne uprave i unapređivanje programa stažiranja Broj zaposlenihBroj angažovanih stažista SUKOrgani državne uprave KLJMP MO KLJMPSIPRU Podaci KLJMP 0 60.000SIDA IV kvartal 2014 12.2.2. Zapošljavanje Roma i Romkinja u opštinskim/gradskim upravama JLS i unapređivanjeprograma stažiranja Broj zaposlenihBroj angažovanih stažista MRRLSJLSKLJMP 0 100.000SIDA IV kvartal 2014 12.3. Podrška razvojulokalnihpolitika zaunapređivanjepoložaja Roma 12.3.1. Jačanje kapaciteta JLS za razvoj lokalnihstrateških dokumenata za unapređivanje položajaRoma i Romkinja Broj JLS koje imajurodno osetljiva strateška dokumenata zaunapređivanje položajaRoma MRRLSJLSKLJMP MOUdruženja SIPRU KLJMP Podaci KLJMP 0 100.000SIDA IV kvartal 2014 12.3.2. Pružanje podrške sprovođenju LPA 0 12.4. Jačanje svesti o institucionalnom i političkom učešću mladih Roma i Romkinja 12.4.1. Kreiranje političko-edukativnih programa za mlade Rome i Romkinje Broj i efekti projekata romskih organizacija za uključenje mladih Roma i Romkinja u javni i politički život KLJMPNSRNMJLSNadležni pokrajinski organi uprave Udruženja Političke strankeMOSIPRU Poverenik za zaštitu ravnopravnostMO Udruženja Izveštaji:Vladenadležnih institucijaZaštitnikagrađanaPoverenika za zaštitu ravnopravnosti Pokrajinskog ombudsmana, po međunarodnim konvencijamaudruženja 2.000 0 IV kvartal 2014 12.4.2. Informisanje mladih Roma i Romkinja o značaju učestvovanja u javnom i političkom životu

13. ANTIDISKRIMINACIJA Cilj Mere i aktivnosti Indikatori Nosioci Monitoring Podaci/dostupnost i potrebe Iznosizvori sredstava u periodu 2012 – 2014 Rok 13.1.2. Kampanja o mehanizmima zaštite u slučajevima kršenja prava 13.1.3. Sprovođenje radionica namenjenih zaposlenima u državnim i lokalnim organima, ustanovama i institucijama koji ostvaruju direkan kontakt sa pripadnicima romske populacije a u cilju njihovog senzibilisanja za specifične probleme Roma i probleme višestruke diskriminacije 13.2. Podizanje specijalističkih znanja o međunarodnim standardima i unutrašnjim propisima 13.2.1. Orgaizovanje specijalističkih obuka za pripadnike policije, pravosuđa i JLS i zaposlene u državnoj upravi Broj uspešno realizovanih obukaBroj učesnika i učesnicaProcene uspešnosti realizovanih obuka MUPMPDUPravosudna akademija KLJMPMONSRNMPoverenik za zaštitu ravnopravnosti LDUdruženja Podaci KLJMP 0 0 IV kvartal 2014 13.3.Zapošljavanje većeg broja Roma u policiji, pravosuđu, drugim državnim organima i JLS 13.3.1.Sprovođenje mera afirmativne akcije pri zapošljavanju Broj zaposlenih Roma u policiji, pravosuđu, drugim državnim organima i JLS MUPMPDUNadležni organi državne uprave JLS KLJMPMONSRNMUdruženja LDUdruženja Uporedna analiza RZSSlužba za upravljanje kadrovima 0 0 IV kvartal 2014 13.4. Podrška organizacijama koje pružaju pravnu pomoć žrtvama diskriminacije 13.4.1. Podrška i donacije udruženjima građana koja zastupaju žrtve diskriminacije Visina dodeljenih novčanih sredstavaBroj sprovedenih projekataBroj uključenih udruženja Nadležni organi državne uprave JLS MOUdruženja NSRNMLD 0 0 IV kvartal 2014 13.4.2. Uključivanje organizacija koje pružaju pravnu pomoću žrtvama diskriminacije u programe/aktivnosti institucija 13.5.Praćenje sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije 13.5.1. Saradnja sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Broj sudskih postupaka pokrenutih na osnovu ovog zakona Broj odluka donetih od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnostiBroj uključenih udruženja KLJMP MPDUMONSRNMSIPRU Udruženja 0 0 IV kvartal 2014 13.5.2. Konsultativni sastanci sa udruženjima 13.6.Praćenje implementacije Zakona o ravnopravnosti polova 13.6.1. Praćenje realizacije Zakona o ravnopravnosti polova na nacionalnom i lokalnom nivou Broj sudskih postupaka pokrenutih na osnovu Zakona o ravnopravnosti polovaBroj donetih presuda u korist tužiteljicaBroj uključenih udruženjaBroj uključenih ženskih udruženja MRZSP-URR Poverenik za zaštitu ravnopravnostiKLJMP MPMONSRNMSIPRU Udruženja 0 0 IV kvartal 2014 13.6.2. Konsultativni sastanci udruženjima 13.7. Suzbijanje govora mržnje 13.7.1 Razvijanje obrazovnih programa i materijala za obuku mladih ljudi o govoru mržnje;13.7.2 Edukacija medijskih kuća koji objavljuju informacije putem računarskih sistema o načinima uspostavljanja mehanizma samostalne kontrole i prevencije govora mržnje; promena stavova građana;broj uspešno realizovanih obuka; broj učesnika i učesnica MPNTR UdruženjaKLJMP 0 0 IV kvartal 2014 13.8. Usklađivanje Krivičnog zakonika Republike Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope i Dodatnim protokolom o visokotehnološkom kriminalu 13.8.1 Predlog za uvođenje krivičnog dela o visoko tehnološkom kriminalu u Krivični zakonik kao kvalifikovani oblik krivičnog dela;13.8.2. Edukacija sudija, tužioca i policije o postupanju sa problemom govora mržnje na internetu;13.8.3. Formiranje posebne grupe u okviru Odseka za visokotehnološki kriminal koja će se baviti govorom mržnje na internetu; 13.8.4. Edukacija i podrška nevladinim organizacijama koji se bave suzbijanjem govora mržnje; broj sudskih postupakabroj sprovedenih projekata MUP KLJMP 0 0 IV kvartal 2014

Spisak skraćenica:GIZ – AP – Akcioni planGIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnjuDZ- Dom zdravljaDILS – Delivery of Improved  Local ServicesZVKOV- Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanjaZUOV- Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaIK- Institucije kultureINS- Inspekcijske nadzorne službeIPA – Instrument  pretpristupne pomoći ( Pre Accession  Instrument)JISP- Jedinstveni informacioni sistem u prosvetiJLS – Jedinica lokalne samoupraveKIRS – Komesarijat za izbeglice i migracije Republike SrbijeKKiM – Kancelarija za Kosovo i MetohijuKLJMP – Kancelarija za ljudska i manjinska pravaLD- Liga za DekaduLDOO- Liga za Dekadu, Odbor za obrazovanje LZ- Lokalna zajednicaLPA- Lokalni plan akcijeMGU – Ministarstvo građevine i urbanizmaMZ – Ministarstvo zdravlja MKI – Ministarstvo kulture i informisanjaMRZSP – Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike MO- Međunarodne organizacijeMOS- Ministarstvo omladine i sportaMPDU – Ministarstvo pravde i državne upraveMPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMPRRPP – Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMRRLS – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samoupraveMSP – Ministarstvo spoljnih poslovaMUP – Ministarstvo unutrašnjih poslovaMFP – Ministarstvo finansija i privredeNAPZ- Nacionalni akcioni plan za zapošljavanjeNPS – Nacionalni prosvetni savetNSZ – Nacionalna služba za zapošljavanjeNSO – Neprofitna stambena organizacijaNSRNM – Nacionalni savet romske nacionalne manjineOEBS – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnjuPDR- Planovi detaljne regulacijePI- Prosvetna inspekcijaPPP- Pripremni predškolski programPS- Prosvetni savet PSO-Pokrajinski sekretarijat za obrazovanjePU- Predškolska ustanovaRAPP- Republička agencija za prostorno planiranjeRAS- Republička agencija za stanovanjeRZS – Republički zavod za statistikuRZSZ – Republički zavod za socijalnu zaštituRPK – Regionalna privredna komoraRS – Republika SrbijaRFZO-Republički fond za zdravstveno osiguranjeSDC – Švajcarska agencija za međunarodni razvojSI- Stručne institucijeSIDA – Švedska agencija za međunarodni razvojSIPRU – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RSSUPRSDR- Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja RomaSU- Strukovna udruženjaSUK – Služba upravljanja kadrovimaUNICEF – Dečiji fond  ujedinjenih nacija (United Nations Internacional Children Fund)URR – Uprava za rodnu ravnopravnost FOOO- Funkcionalno obrazovanje odraslih osobaCIP – Centar za interaktivnu pedagogiju CSR- Centar za socijalni radŠU – Školska uprava

Ha osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) na predlog Kancelarije za ljudska i manjinska prava,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji za period do 1. januara 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 90-4785/2013

U Beogradu, 10. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar