Usklađeni dinarski iznosi akciza sa stopom rasta cena na malo u aprilu maju i junu 2004.

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04),

Vlada Republike Srbije objavljuje

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE AKCIZA

iz čl. 9. do 13. Zakona o akcizama sa stopom rasta cena na malo u aprilu,

maju i junu 2004. godine

PROIZVODI USKLAĐENI IZNOS AKCIZE Derivati nafte: – sve vrste motornog benzina 28,16 din/lit. – sve vrste dizel-goriva 16,89 din/lit. Duvanske prerađevine: – cigarete grupe A 26,08 din/pak. – cigarete grupe B 11,80 din/pak. – cigarete grupe C 6,09 din/pak. – rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 16,61 din/kg Alkoholna pića: – niskoalkoholna pića sa sadržajem alkohola do 7% i pivo 8,48 din/lit. – prirodna rakija i vinjak 50,87din/lit. – žestoka pića i druga alkoholna pića, osim viskija, džina i konjaka, uvoznih i domaćih prirodnih vina, medicinskih vina i medovine 82,73 din/lit. – viski, džin i konjak 129,04 din/lit. Osvežavajuća uvozna bezalkoholna pića i uvozni sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića 5,50 din/lit. Uvozni voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar i voćni sokovi u prahu 3,55 din/lit.

Usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 40v st. 2. i 3. Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04),

Vlada Republike Srbije objavljuje

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE AKCIZA ZA CIGARETE

iz člana 40a Zakona o akcizama sa stopom rasta cena na malo u aprilu, maju i

junu 2004. godine

PROIZVODI USKLAĐENI IZNOS AKCIZE 1) primena od 1.1.2005. godine do 31.12.2006. godine – cigarete iz uvoza 10,90 din/pak. – cigarete koje su proizvedene u zemlji 1,09 din/pak. 2) primena od 1.1.2007. godine do 31.12.2009. godine – cigarete iz uvoza 10,90 din/pak. – cigarete koje su proizvedene u zemlji 2,19 din/pak. 3) primena od 1.1.2010. godine – cigarete iz uvoza 5,45 din/pak. – cigarete koje su proizvedene u zemlji 5,45 din/pak.

Usklađene dinarske iznose akciza objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04), a u vezi sa članom 5. stav 6. Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija («Službeni glasnik RS», br. 48/01 i 26/02),

Vlada Republike Srbije objavljuje

USKLAĐENI IZNOS TAKSE

ZA UPUĆIVANjE DERIVATA NAFTE I CIGARETA

iz člana 5. stav 3. Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija sa stopom rasta cena na malo u martu, aprilu i maju 2004. godine

1. Usklađeni iznos takse na derivate nafte i cigarete za upućivanje derivata nafte i cigareta sa stopom rasta cena na malo u martu, aprilu i maju 2004. godine iznosi 230.887,14 dinara u deviznoj protivvrednosti po cisterni, odnosno šleperu.

2. Usklađeni iznos takse iz tačke 1. primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar