Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr LjUBINKO RAKONjAC dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za strateško planiranje i održivi razvoj, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5113/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE – BEOGRAD

I

Razrešava se prof. dr PETAR OPALIĆ dužnosti direktora Instituta za mentalno zdravlje – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5131/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/2/2

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE – BEOGRAD

I

Imenuje se dr sci. med DUŠICA LEČIĆ-TOŠEVSKI za direktora Instituta za mentalno zdravlje – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5131/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/3/3

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešava se prim. dr sci. med VLADIMIR MIRČETIĆ dužnosti direktora Instituta za reumatologiju – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5132/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/4/4

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr NEMANjA S. DAMJANOV za direktora Instituta za reumatologiju – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5132/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/5/5

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA

«BEŽANIJSKA KOSA» – BEOGRAD

I

Razrešava se doc. dr TOMISLAV RANĐELOVIĆ dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra «Bežanijska kosa» – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5133/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/6/6

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA

«BEŽANIJSKA KOSA» – BEOGRAD

I

Imenuje se doc. dr sci. med NIKOLA MILINIĆ za direktora Kliničko-bolničkog centra «Bežanijska kosa» – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5133/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/7/7

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se NATALIJA PILIPOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5111/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/10/10

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se SLOBODAN ŽIVANOVIĆ za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5111/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/11/11

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA

NUKLEARNE NAUKE «VINČA» U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr DRAGAN VUČOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke «Vinča» u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5110/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/12/12

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 17/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA DUVAN

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za duvan:

1. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, predsednik;

2. dr SLOBODAN MILOSAVLjEVIĆ, član;

3. dr sci. TOMICA MILOSAVLjEVIĆ, član;

4. DUŠAN MIHAJLOVIĆ, član;

5. MARIJA DRČA-UGREN, član;

6. ALEKSANDAR KRSTIĆ, član;

7. VOJISLAV GUZINA, član;

8. MILE STEVANOVIĆ, član;

9. DARKO MRVOŠ, član;

10. ALEKSANDAR ŠKUNDRIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5168/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/13/13

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 17/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA DUVAN

I

U Upravni odbor Agencije za duvan imenuju se:

– za predsednika

mr MLAĐAN DINKIĆ, ministar finansija;

– za članove:

1. dr IVANA DULIĆ-MARKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga;

3. dr sci. TOMICA MILOSAVLjEVIĆ, ministar zdravlja;

4. DRAGAN JOČIĆ, ministar unutrašnjih poslova;

5. VLADIMIR ILIĆ, direktor Poreske uprave;

6. DRAGAN JERINIĆ, direktor Uprave carina;

7. VOJISLAV GUZINA, direktor DI «Senta», predsednik Fonda za duvan;

8. MILE STEVANOVIĆ, direktor DIV-a;

9. DARKO MRVOŠ, direktor za korporativna pitanja DIN-a;

10. ALEKSANDAR ŠKUNDRIĆ, direktor F.C.G. d.o.o. Beograd, predstavnik Udruženja uvoznika duvanskih proizvoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5168/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/14/14

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U UŽICU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Užicu:

1. MIROSLAV FILIPOVIĆ, član;

2. dr STJEPAN PANIĆ, član;

3. DRAGAN JARAKOVIĆ, član;

4. mr BRANKO NIKOLIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/15/15

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

AGRONOMSKOG FAKULTETA U ČAČKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Agronomskog fakulteta u Čačku:

1. ZORAN KIĆANOVIĆ, član;

2. dr VLAISLAV PAPIĆ, član;

3. mr MILAN ZLATIĆ, član;

4. DRAGIŠA BOŠKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/16/16

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehničkog fakulteta u Čačku:

1. prof. dr MOMČILO RISTIĆ, član;

2. STOJAN VASOVIĆ, član;

3. RADOMIR LjUJIĆ, član;

4. ČEDO LALOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-2

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/17/17

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U KRALjEVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta u Kraljevu:

1. NENAD TRIFUNOVIĆ, član;

2. MILE KORIĆANAC, član;

3. mr DESIMIR PAVLOVIĆ, član;

4. ZORAN MILAŠINOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-3

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/18/18

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U UŽICU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Užicu imenuju se:

– za članove:

1. dr STJEPAN PANIĆ, direktor Više tehničke škole u Užicu;

2. MIROSLAV FILIPOVIĆ, profesor fizike;

3. DRAGAN JARAKOVIĆ, direktor preduzeća «Putevi» u Užicu;

4. IKAN ŽUNIĆ, direktor u JP PTT saobraćaja Srbije, RJ Užice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-4

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/19/19

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

AGRONOMSKOG FAKULTETA U ČAČKU

I

U Savet Agronomskog fakulteta u Čačku imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr MIHAJLO NIKOLIĆ, Poljoprivredni fakultet, Zemun;

2. prof. dr ZVONKO JUGOVIĆ, Tehnički fakultet, Čačak;

3. prof. VOJISLAV ILIĆ, OŠ «Sveti Sava», Čačak;

4. DRAGIŠA BOŠKOVIĆ, dipl. inž. «Prerada», Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-5

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/20/20

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU

I

U Savet Tehničkog fakulteta u Čačku imenuju se:

– za članove:

1. VELIMIR STANOJEVIĆ, dipl. inž. poljoprivrede, predsednik SO Čačak;

2. STOJAN VASOVIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, direktor JP «Elektrodistribucija», Čačak;

3. VOJISLAV MILINKOVIĆ, dipl. inž. mašinstva, direktor Tehničkog remontnog zavoda, Čačak;

4. LjUBINKO FILIPOVIĆ, dipl. inž. mašinstva, direktor JP «Elektormorava», Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-6

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/21/21

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U KRALjEVU

I

U Savet Mašinskog fakulteta u Kraljevu imenuju se:

– za članove:

1. DRAGAN MARKOVIĆ, dipl. ekonomista, direktor Direkcije za izgradnju i planiranje Kraljeva;

2. ZORAN MILAŠINOVIĆ, dipl. inž. direktor preduzeća «Mašinac» d.o.o. Kraljevo;

3. mr MIROSLAV NOVAKOVIĆ, «Prva petoletka» Trstenik;

4. MILAN MITROVIĆ, dipl. inž. direktor Instituta «14. oktobar», Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5161/2004-7

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/22/22

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Nebojši Živkoviću prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 8. julom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5179/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/25/25

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Gordani Mihailović-Polovini prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 8. julom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5180/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/26/26

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

I NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU

SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture:

1. DONKA STANČIĆ, predsednik;

2. GOJKO SUBOTIĆ, član;

3. ZVONIMIR ZEKOVIĆ, član;

4. NAĐA FOLIĆ, član;

5. ALEKSANDAR PALAVESTRA, član;

6. GORDANA SIMIĆ, član;

7. BOŽIDAR KRSTANOVIĆ, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture:

1. VESNA ĆIRIĆ-MILOVANOVIĆ, predsednik;

2. VERA PAVLOVIĆ, član;

3. DRAGAN MILUNOVIĆ, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5127/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/29/29

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešava se doc. dr RADE GRBIĆ dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5176/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/33/33

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Imenuje se prof. dr STOJAN SEKULIĆ za direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5176/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/34/34

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Imenuje se doc. dr MILAN LEKIĆ za zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5176/2004-2

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/35/35

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

U Upravni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština imenuju se:

– za predsednika

prof. dr ZORAN IVANKOVIĆ, profesor na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i direktor KBC Zvezdara;

– za članove:

1. RANĐEL NOJKIĆ, dipl. inž. saobraćaja, direktor PTT za Kosovo i Metohiju;

2. ZVONKO STEVIĆ, dipl. pravnik, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

3. SLAVIŠA KOSTIĆ, dipl. inž. opština Priština;

4. doc. dr RADA TRAJKOVIĆ, KBC Priština;

5. doc. dr ZVEZDAN MILANOVIĆ, KBC Priština;

6. dr JOVICA VASIĆ, KBC Priština.

II

U Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština imenuju se:

– za predsednika

prof. dr DRAGIŠA VELIČKOVIĆ, dekan Ekonomskog fakulteta u Prištini (Kosovska Mitrovica);

– za članove:

1. prof. dr DOJČIN PETKOVIĆ, Filozofski fakultet Priština;

2. BORA VELIČKOVIĆ, profesor, direktor Srednje medicinske škole Priština (Gračanica);

3. prof. dr ALEKSANDAR PAVLOVIĆ, KBC Priština;

4. prof. dr SLAVIŠA DOBRIČANIN, KBC Priština.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5176/2004-3

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/36/36

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Hemijskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr MILAN DABOVIĆ, naučni savetnik, direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd;

2. GEORGIJE MARIĆ, direktor JKP Infostan;

3. prof. dr DEJAN POLETI, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd;

4. prof. dr VIDOJKO JOVIĆ, Rudarsko geološki fakultet, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-57

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/37/37

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se BRANKO PAVLOVIĆ dužnosti direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5203/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/38/38

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se MIODRAG ĐORĐEVIĆ za direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5203/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/39/39

Na osnovu člana 161. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GLAVNOG INSPEKTORA PORESKE POLICIJE

I

Razrešava se MIODRAG ĐORĐEVIĆ dužnosti glavnog inspektora Poreske policije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5211/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.070/40/40

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se doc. dr SAŠA ŽIVIĆ dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5037/2004

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/52/52

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se prof. dr SRBOBRAN TRENKIĆ za direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5037/2004-1

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/53/53

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:

1. mr SINIŠA DAVITKOV, član;

2. BOŠKO BUHA, član;

3. dr VESNA ŽIVKOVIĆ, član;

4. LjUBOMIR STOJANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-5

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/6/6

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1.RADOMIR NAUMOV, ministar rudarstva i energetike;

2. DRAGAN M. KOVAČEVIĆ, generalni direktor JP PTT saobraćaja «Srbija»;

3. mr SINIŠA DAVITKOV, generalni direktor Instituta IRITEL AD;

4. dr VESNA ŽIVKOVIĆ, direktor IMP «Računarski sistem».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-37

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/6/6

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Hemijskog fakulteta u Beogradu:

1. ILIJA ANĐELKOVIĆ, član;

2. MILAN GAVRILOVIĆ, član;

3. dr LjUBICA MEDIĆ, član;

4. prof. dr VERA DONDUR, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-25

U Beogradu, 15. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/26/26

Ostavite komentar