Amandmani Vlade na Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

REPUBLIKA SRBIJA VLADA 05 Broj: 011-10980/2006-002 18. januar 2007. godineB e o g r a d

NARODNOJ SKUPŠTINI

– Predsedniku –

B E O G R A D

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – Prečišćen tekst i 81/06) na Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije,

Vlada podnosi

AMANDMAN I

U Predlogu zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, u članu 12. tač. 27, 102. i 135. brišu se.

Obrazloženje

Posle dodatnih analiza u pogledu postojanja posebnih razloga da status grada dobiju i pojedine jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 100.000 stanovnika, predlaže se da dosadašnje opštine Valjevo, Novi Pazar i Sombor dobiju status grada. Naime, ove jedinice lokalne samouprave jesu ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centri šireg područja, a postoje posebni ekonomski, geografski i istorijski razlozi da one dobiju status grada, imajući pritom u vidu i to da je broj stanovnika u ovim jedinicama lokalne samouprave približan broju stanovnika koji je, kao kriterijum, utvrđen za grad.

AMANDMAN II

U članu 16. dodaju se tri tačke 17, 18. i 19. koje glase:

„17. Valjevo Babina Luka Babina Luka   Balinović Balinović   Bačevci Bačevci   Belić Belić   Beloševac Beloševac   Beomužević Beomužević   Blizonje Blizonje   Bobova Bobova   Bogatić Bogatić   Brangović Brangović   Brankovina Brankovina   Brezovica Brezovica   Bujačić Bujačić   Valjevo Valjevo   Veselinovac Veselinovac   Vlaščić Vlaščić   Vragočanica Vragočanica   Vujinovača Vujinovača   Gola Glava Gola Glava   Gornja Bukovica Gornja Bukovica   Gornja Grabovica Grabovica     Grabovica   Gornje Leskovice Gornje Leskovice   Degurić Degurić   Divci Divci   Divčibare Divčibare   Donja Bukovica Donja Bukovica   Donje Leskovice Donje Leskovice   Dračić Dračić   Dupljaj Dupljaj   Žabari Žabari   Zabrdica Zabrdica   Zarube Zarube   Zlatarić Zlatarić   Jovanja     Jasenica Jasenica   Joševa Joševa   Kamenica Kamenica   Klanica Klanica   Klinci Klinci   Kovačice Kovačice   Kozličić Kozličić   Jazovik     Kotešica Kotešica   Kunice Kunice   Lelić Lelić   Loznica Loznica   Lukavac Lukavac   Majinović Majinović   Miličinica Miličinica   Mrčić Mrčić   Oglađenovac Oglađenovac   Osladić Osladić   Paklje Paklje   Paune Paune   Petnica Petnica   Popučke Popučke   Gorić     Prijezdić Prijezdić   Pričević Pričević   Rabas Rabas   Ravnje Ravnje   Rađevo Selo Rađevo Selo   Rebelj Rebelj     Mijači   Rovni Rovni   Sandalj Sandalj   Sedlari Sedlari   Sitarice Sitarice   Sovač Sovač   Stanina Reka Stanina Reka   Stapar Stapar   Strmna Gora Strmna Gora   Stubo Stubo   Suvodanje Suvodanje   Sušica Sušica   Taor Taor   Tubravić Tubravić   Tupanci Tupanci 18. Novi Pazar Aluloviće Aluloviće   Bajevica Bajevica   Banja Banja   Bare Bare   Batnjik Batnjik   Bekova Bekova   Bele Vode Bele Vode   Boturovina Boturovina   Brđani Brđani   Brestovo Brestovo   Varevo Varevo   Vever Vever   Vidovo Vidovo   Vitkoviće Vitkoviće   Vojkoviće Vojkoviće   Vojniće Vojniće   Vranovina Vranovina   Vučiniće Vučiniće   Vučja Lokva Vučja Lokva   Golice Golice   Gornja Tušimlja Gornja Tušimlja   Goševo Goševo   Građanoviće Građanoviće   Gračane Gračane   Grubetiće Grubetiće   Deževa Deževa   Dojinoviće Dojinoviće   Dolac Dolac   Doljani Doljani   Dragočevo Dragočevo   Dramiće Dramiće   Žunjeviće Žunjeviće   Zabrđe Zabrđe   Zlatare Zlatare   Ivanča Ivanča   Izbice Izbice   Jablanica Jablanica   Javor Javor   Janča Janča   Jova Jova   Kašalj Kašalj   Kovačevo Kovačevo   Kožlje Kožlje   Koprivnica Koprivnica   Kosuriće Kosuriće   Kruševo Kruševo   Kuzmičevo Kuzmičevo   Leča Leča   Lopužnje Lopužnje    Lukare Lukare   Lukarsko Lukarsko   Goševo Goševo   Lukocrevo Lukocrevo   Miščiće Miščiće   Mur Mur   Muhovo Muhovo   Negotinac Negotinac   Novi Pazar Novi Pazar   Odojeviće Odojeviće   Okose Okose   Osaonica Osaonica   Osoje Osoje   Oholje Oholje   Pavlje Pavlje   Paralovo Paralovo   Pasji Potok Pasji Potok   Pilareta Pilareta   Pobrđe Pobrđe   Požega Požega   Požežina Požežina   Polokce Polokce   Pope Pope   Postenje Postenje   Prćenova Prćenova   Pusta Tušimlja Pusta Tušimlja   Pustovlah Pustovlah   Radaljica Radaljica   Rajetiće Rajetiće   Rajkoviće Rajkoviće   Rajčinoviće Rajčinoviće   Rajčinovićka Rajčinovićka   Trnava Trnava   Rakovac Rakovac   Rast Rast   Sebečevo Sebečevo   Sitniče Sitniče   Skukovo Skukovo   Slatina Slatina   Smilo Vlaz Smilo Vlaz   Srednja Srednja   Tušimlja Tušimlja   Stradovo Stradovo   Sudsko Selo Sudsko Selo   Tenkovo Tenkovo   Trnava Trnava   Tunovo Tunovo   Hotkovo Hotkovo   Cokoviće Cokoviće   Čašić Dolac Čašić Dolac   Šavci Šavci   Šaronje Šaronje   Štitare Štitare 19. Sombor Aleksa Šantić Aleksa Šantić   Bački Breg Bački Breg   Bački Monoštor Bački Monoštor   Bezdan Bezdan   Gakovo Gakovo   Doroslovo Doroslovo   Kljajićevo Kljajićevo   Kolut Kolut   Rastina Rastina   Riđica Riđica   Svetozar Miletić Svetozar Miletić   Sombor Sombor   Stanišić Stanišić   Stapar Stapar   Telečka Telečka   Čonoplja Čonoplja”

Obrazloženje

Budući da se predlaže da dosadašnje opštine Valjevo, Novi Pazar i Sombor dobiju status grada, ovim amandmanom se vrši neophodno usklađivanje teksta.

AMANDMAN III

U članu 23. posle reči: „Senta”, reč: „Sombor” briše se, a posle reči: „Pančevo” dodaje se reč: „Sombor”.

Obrazloženje

Uz ovaj amandman se daje isto obrazloženje kao uz amandman II.

Za predstavnika Vlade u Narodnoj skupštini određen je dr Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

4100307.009.doc/6

Ostavite komentar