Amandmani Vlade na Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

REPUBLIKA SRBIJA

VLADA

05 Broj: 011-7889/2007-16

13. decembra 2007. godine

Beograd

NARODNOJ SKUPŠTINI

BEOGRAD

Vlada je zaključila da, na osnovu člana 145. i člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 56/05 – Prečišćeni tekst i 81/06), Narodnoj skupštini podnese amandmane na Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije , i to:

AMANDMAN I

U Predlogu zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije u članu 1. stav 2. reči „isplatu jednokratne novčane naknade, odnosno“ brišu se.

Obrazloženje

Predviđenim konceptom isplate novčane naknade (bonusa) u pogledu ostvarivanja prava zaposlenih po ovom zakonu ostavljena je mogućnost zaposlenima i bivšim zaposlenima da vrše izbor između dva ponuđena načina ostvarivanja tog prava. U naknadnim razmatranjima i razgovorima sa relevantnim sindikatima Vlada kao predlagač zakona zaključila je da se na taj način u određenoj meri komplikuje ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih po ovom zakonu, što može dovesti do usporavanja njegovog sprovođenja. Dodatno, predviđeni način izbora između ponuđenih načina ostvarivanja tog prava za zaposlene i bivše zaposlene dovodi do toga da većina obavezuje manjinu prilikom izjašnjavanja, što potencijalno može dovesti do nepotrebnih sukoba unutar svih predmetnih kolektiva i ometanje procesa rada u ovim za fukionisanje privrede važnim preduzećima. Uklanjanje koncepta novčane naknade (bonusa) iz celokupnog teksta zakona zatražile su i određene sindikalne organizacije, a predložili i određeni narodni poslanici. U tom smislu, iz teksta predloga zakona treba brisati sve odredbe koje regulišu pravo zaposlenih i bivših zaposlenih na isplatu jednokratnog novčanog iznosa – bonusa.

AMANDMAN II

Član 23. stav 1. menja se i glasi:

„Zaposleni i bivši zaposleni u preduzeću po sprovedenoj privatizaciji u smislu člana 19. ovog zakona ostvaruju pravo na prenos bez naknade akcija tog preduzeća u visini od 200 evra po punoj godini radnog staža u tom preduzeću obračunato prema procenjenoj tržišnoj vrednosti ukupnog kapitala preduzeća pre sprovedene privatizacije, računato u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan vršenja procene, a najviše za 35 godina radnog staža.“

U stavu 2. iza reči „stavom 1.“ brišu se reči „tačka 2)“.

Stav 3. menja se i glasi:

„Pravo iz stava 1. ovog člana zaposleni i bivši zaposleni ostvaruju srazmerno godinama radnog staža u tom preduzeću i pravnim prethodnicima tog preduzeća, osim za godine radnog staža po osnovu kojih su pravo na prenos kapitala bez naknade ostvarili u skladu sa Zakonom o privatizaciji, a najviše za 35 godina radnog staža po oba osnova.“

Stav 4. briše se.

Obrazloženje

Predviđenim konceptom isplate novčane naknade (bonusa) u pogledu ostvarivanja prava zaposlenih po ovom zakonu ostavljena je mogućnost zaposlenima i bivšim zaposlenima da vrše izbor između dva ponuđena načina ostvarivanja tog prava. U naknadnim razmatranjima i razgovorima sa relevantnim sindikatima Vlada kao predlagač zakona zaključila je da se na taj način u određenoj meri komplikuje ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih po ovom zakonu, što može dovesti do usporavanja njegovog sprovođenja. Dodatno, predviđeni način izbora između ponuđenih načina ostvarivanja tog prava za zaposlene i bivše zaposlene dovodi do toga da većina obavezuje manjinu prilikom izjašnjavanja, što potencijalno može dovesti do nepotrebnih sukoba unutar svih predmetnih kolektiva i ometanje procesa rada u ovim za fukionisanje privrede važnim preduzećima. Uklanjanje koncepta novčane naknade (bonusa) iz celokupnog teksta zakona zatražile su i određene sindikalne organizacije, a predložili i određeni narodni poslanici. U tom smislu, iz teksta predloga zakona treba brisati sve odredbe koje regulišu pravo zaposlenih i bivših zaposlenih na isplatu jednokratnog novčanog iznosa – bonusa.

Dodatno, imajući u vidu da su neka od predmetnih preduzeća i privrednih društava osnovana relativno skoro poput NIS a.d. (2005. godine) a da su zaposleni i bivši zaposleni svoj radni staž ostvarivali i u njihovim „pravnim prethodnicima“ (poput JP NIS koji je prestao da postoji izmenama zakonskih propisa iz 2005. godine), pokazuje se kao opravdano da se takvim zaposlenima i bivšim zaposlenima u radni staž za obračun u pogledu ostvarivanja prava po ovom zakonu uračunaju i godine staža provedene u takvim „pravnim prethodnicima“.

Konačno, predlaže se da se iz teksta izostavi uslov da zaposleni i bivši zaposleni u preduzećima nisu ostvarili pravo na besplatne akcije u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji i Zakonom o privatizaciji, budući da se uslovi koje zaposleni i bivši zaposleni moraju ispunjavati nalaze u članu 26, pa se ukazuje kao suvišno da se bilo koji deo tih uslova predviđa i u ovom članu. Međutim, budući da se amandmanom V koji predlagač predlaže reguliše da zaposleni i bivši zaposleni imaju pravo na besplatne akcije po ovom zakonu i u slučajevima gde su određeni broj godina radnog staža po osnovu zaposlenja u nekom subjektu privatizacije iskoristili za ostvarivanje prava na besplatne akcije kao zaposleni prilikom privatizacije tog subjekta privatizacije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, izričito se predviđa da takav zaposleni i bivši zaposleni prava po ovom zakonu može ostvariti isključivo u meri u kojoj takvo pravo nije eventualno prethodno ostvario u skladu sa tim zakonom.

AMANDMAN III

Naslov iznad člana 24. i član 24. brišu se.

Obrazloženje

Predviđenim konceptom isplate novčane naknade (bonusa) u pogledu ostvarivanja prava zaposlenih po ovom zakonu ostavljena je mogućnost zaposlenima i bivšim zaposlenima da vrše izbor između dva ponuđena načina ostvarivanja tog prava. U naknadnim razmatranjima i razgovorima sa relevantnim sindikatima Vlada kao predlagač zakona zaključila je da se na taj način u određenoj meri komplikuje ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih po ovom zakonu, što može dovesti do usporavanja njegovog sprovođenja. Dodatno, predviđeni način izbora između ponuđenih načina ostvarivanja tog prava za zaposlene i bivše zaposlene dovodi do toga da većina obavezuje manjinu prilikom izjašnjavanja, što potencijalno može dovesti do nepotrebnih sukoba unutar svih predmetnih kolektiva i ometanje procesa rada u ovim za fukionisanje privrede važnim preduzećima. Uklanjanje koncepta novčane naknade (bonusa) iz celokupnog teksta zakona zatražile su i određene sindikalne organizacije, a predložili i određeni narodni poslanici. U tom smislu, iz teksta predloga zakona treba brisati sve odredbe koje regulišu pravo zaposlenih i bivših zaposlenih na isplatu jednokratnog novčanog iznosa – bonusa.

AMANDMAN IV

Naslov iznad člana 25. i član 25. menjaju se i glase:

Rok za prenos akcija

Član 25.

Prenos akcija bez naknade iz člana 23. stav 1. ovog zakona zaposlenima i bivšim zaposlenima pojedinačnog preduzeća sprovodi se u roku od 6 meseci po sprovedenoj privatizaciji tog preduzeća aktom Vlade.“

Obrazloženje

Predviđenim konceptom isplate novčane naknade (bonusa) u pogledu ostvarivanja prava zaposlenih po ovom zakonu ostavljena je mogućnost zaposlenima i bivšim zaposlenima da vrše izbor između dva ponuđena načina ostvarivanja tog prava. U naknadnim razmatranjima i razgovorima sa relevantnim sindikatima Vlada kao predlagač zakona zaključila je da se na taj način u određenoj meri komplikuje ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih po ovom zakonu, što može dovesti do usporavanja njegovog sprovođenja. Dodatno, predviđeni način izbora između ponuđenih načina ostvarivanja tog prava za zaposlene i bivše zaposlene dovodi do toga da većina obavezuje manjinu prilikom izjašnjavanja, što potencijalno može dovesti do nepotrebnih sukoba unutar svih predmetnih kolektiva i ometanje procesa rada u ovim za fukionisanje privrede važnim preduzećima. Uklanjanje koncepta novčane naknade (bonusa) iz celokupnog teksta zakona zatražile su i određene sindikalne organizacije, a predložili i određeni narodni poslanici. U tom smislu, iz teksta predloga zakona treba brisati sve odredbe koje regulišu pravo zaposlenih i bivših zaposlenih na isplatu jednokratnog novčanog iznosa – bonusa.

AMANDMAN V

U članu 26. stav 1. menja se i glasi:

„Zaposlenima i bivšim zaposlenima u smislu člana 23. stav 1. ovog zakona smatraju se lica koja su zaposlena ili su ranije bila zaposlena u preduzećima i njihovim pravnim prethodnicima, osim bivših zaposlenih koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zaposleni u drugim privrednim subjektima u kojima je pokrenut postupak privatizacije, i koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan evidentiranja bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa;

2) da su na dan 30. juna 2007. godine bila državljani Republike Srbije;

3) da su na dan 30. juna 2007. godine imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;

4) da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji;

5) da pravo na sticanje kapitala bez naknade nisu u celosti ostvarili u skladu sa Zakonom o privatizaciji.“

U stavu 3. tačka 1) na kraju rečenice tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju reči „kao i njihovim pravnim prethodnicima“.

U stavu 3. tačka 2) na kraju rečenice tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju reči „kao i njihovim pravnim prethodnicima“.

U stavu 3. tačka 3) na kraju rečenice tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju reči „kao i njihovim pravnim prethodnicima“.

Obrazloženje

Imajući u vidu da su neka od predmetnih preduzeća i privrednih društava osnovana relativno skoro poput NIS a.d. (2005. godine) a da su zaposleni i bivši zaposleni svoj radni staž ostvarivali i u njihovim „pravnim prethodnicima“ (poput JP NIS koji je prestao da postoji izmenama zakonskih propisa iz 2005. godine), pokazuje se kao opravdano da se takvim zaposlenima i bivšim zaposlenima u radni staž za obračun u pogledu ostvarivanja prava po ovom zakonu uračunaju i godine staža provedene u takvim „pravnim prethodnicima“. Takođe, na ovaj način se omogućava i onim bivšim zaposlenima (penzionerima) koji su svoj radni staž u potpunosti ostvarili u pravnim prethodnicima pomenutih preduzeća da se kvalifikuju za prenos akcija bez naknade po ovom zakonu, što i jeste bila intencija predlagača.

Sa druge strane, predlaže se da se zaposlenima i bivšim zaposlenima u smislu člana 23. stav 1. Predloga zakona smatraju lica koja su zaposlena ili su ranije bila zaposlena u preduzećima, i koja ispunjavaju uslove koji se poklapaju sa uslovima iz člana 2. stav 1. tač. 1) – 3) ovog zakona, dok se u pogledu ostvarivanja prava po osnovu ranije važećih propisa – Zakona o svojinskoj transformaciji i Zakona o privatizaciji – predloženi uslovi donekle razlikuju u odnosu na uslov naveden u članu 2. stav 2. tačka 4) ovog zakona. Naime, budući da je moguće da su neki od zaposlenih i bivših zaposlenih u preduzećima iz člana 18. stav 1. zakona svoje pravo u smislu godina radnog staža delimično ostvarili u nekom subjektu privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji, pri čemu nisu iskoristili godine radnog staža provedene u preduzeću iz člana 18. stav 1, kao opravdano se ukazuje rešenje po kome se takvim zaposlenim i bivšim zaposlenim omogućava da po ovom zakonu ostvare pravo na besplatne akcije u meri u kojoj to pravo nisu ostvarili po Zakonu o privatizaciji.

Konačno, predlaže se da se iz kruga lica koja imaju pravo na besplatne akcije po ovom zakonu izmeste samo bivši zaposleni koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zaposleni u drugim privrednim subjektima u kojima je pokrenut postupak privatizacije. Naime, postojeća formulacija teksta ovog stava ostavlja mogućnost da iz kategorije zaposlenih i bivših zaposlenih budu isključena lica koja su bila zaposlena u privrednim subjektima pobrojanim u članu 18. stav 1. predloga Zakona, i koja su se u međuvremenu zaposlila u privrednim subjektima koji su privatizovani pre njihovog zaposlenja u istim, pa shodno tome nisu ostvarila pravo na besplatne akcije u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Predloženim izmenama teksta kojima se, praktično, brišu reči „ili sproveden“, ova lica se dovode u ravnopravan položaj sa ostalim bivšim zaposlenima jer im se ostavlja mogućnost da svoje pravo ostvare u skladu sa ovim zakonom kao bivši zaposleni.

AMANDMAN VI

U članu 27. stav 1. reč „prava“ zamenjuje se rečju „pravo“.

Stav 2. menja se i glasi:

„Zaposleni i bivši zaposleni nemaju pravo na sticanje kapitala bez naknade po osnovu Zakona o privatizaciji za godine radnog staža po osnovu kojih su pravo na prenos akcija bez naknade ostvarili u skladu sa ovim zakonom.“

Obrazloženje

Predviđenim konceptom isplate novčane naknade (bonusa) u pogledu ostvarivanja prava zaposlenih po ovom zakonu ostavljena je mogućnost zaposlenima i bivšim zaposlenima da vrše izbor između dva ponuđena načina ostvarivanja tog prava. U naknadnim razmatranjima i razgovorima sa relevantnim sindikatima Vlada kao predlagač zakona zaključila je da se na taj način u određenoj meri komplikuje ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih po ovom zakonu, što može dovesti do usporavanja njegovog sprovođenja. Dodatno, predviđeni način izbora između ponuđenih načina ostvarivanja tog prava za zaposlene i bivše zaposlene dovodi do toga da većina obavezuje manjinu prilikom izjašnjavanja, što potencijalno može dovesti do nepotrebnih sukoba unutar svih predmetnih kolektiva i ometanje procesa rada u ovim za fukionisanje privrede važnim preduzećima. Uklanjanje koncepta novčane naknade (bonusa) iz celokupnog teksta zakona zatražile su i određene sindikalne organizacije, a predložili i određeni narodni poslanici. U tom smislu, iz teksta predloga zakona treba brisati sve odredbe koje regulišu pravo zaposlenih i bivših zaposlenih na isplatu jednokratnog novčanog iznosa – bonusa.

Osim toga, konsekventno sa predloženim izmenama članova 23. i 26. kojima se predviđa da zaposleni i bivši zaposleni ne mogu ostvarivati pravo po ovom zakonu u meri u kojoj su analogno pravo na sticanje kapitala bez naknade ostvarili po Zakonu o privatizaciji, ovom izmenom predviđa se da pravo na sticanje kapitala bez naknade po Zakonu o privatizaciji zaposleni i bivši zaposleni nemaju za godine radnog staža po osnovu kojih su pravo na sticanje akcija bez naknade ostvarili po ovom zakonu.

AMANDMAN VII

U članu 29. stav 1. Predloga zakona je propisano da Vlada može odlučiti da se zaposlenima i bivšim zaposlenima umesto prenosa akcija bez naknade isplati novčana naknada u visini tržišne vrednosti takvih akcija, dok je u stavu 2. takva mogućnost ostavljena Vladi i u drugim tačno određenim slučajevima, ali se takva odluka odnosi i na građane kao nosioce prava i na zaposlene i bivše zaposlene. Smatramo da nije opravdano da se pravi razlika između građana kao nosilaca prava i zaposlenih i bivših zaposlenih u stavu 1, naročito imajući u vidu da stav 2. ne pravi takvu razliku.

Dodatno, polazeći od ostalih predloženih amandmana u smislu brisanja prava na novčanu naknadu zaposlenih (bonusa), iz teksta stava je obrisano pozivanje na izbor zaposlenih u tom smislu.

Konačno, predlaže se da se u tekstu norme precizira da se isplata novčane naknade vezuje za procenjenu tržišnu vrednost kapitala, budući da se čini necelishodnim da se uvodi pojam tržišne vrednosti koja može varirati iz dana u dan (jednom kada otpočne trgovanje takvim akcijama na organizovanom tržištu), odnosno nije precizirano kako i sa kojim danom se ta tržišna vrednost utvrđuje. Predloženim amandmanom se ta dilema otklanja jer se visina naknade vezuje za procenjenu tržišnu vrednost takvih akcija, a tekst ovog stava usklađuje sa članom 23. Predloga zakona koji upravo predviđa „procenjenu tržišnu vrednost“ akcija.

AMANDMAN VIII

Predviđenim konceptom isplate novčane naknade (bonusa) u pogledu ostvarivanja prava zaposlenih po ovom zakonu ostavljena je mogućnost zaposlenima i bivšim zaposlenima da vrše izbor između dva ponuđena načina ostvarivanja tog prava. U naknadnim razmatranjima i razgovorima sa relevantnim sindikatima Vlada kao predlagač zakona zaključila je da se na taj način u određenoj meri komplikuje ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih po ovom zakonu, što može dovesti do usporavanja njegovog sprovođenja. Dodatno, predviđeni način izbora između ponuđenih načina ostvarivanja tog prava za zaposlene i bivše zaposlene dovodi do toga da većina obavezuje manjinu prilikom izjašnjavanja, što potencijalno može dovesti do nepotrebnih sukoba unutar svih predmetnih kolektiva i ometanje procesa rada u ovim za fukionisanje privrede važnim preduzećima. Uklanjanje koncepta novčane naknade (bonusa) iz celokupnog teksta zakona zatražile su i određene sindikalne organizacije, a predložili i određeni narodni poslanici. U tom smislu, iz teksta predloga zakona treba brisati sve odredbe koje regulišu pravo zaposlenih i bivših zaposlenih na isplatu jednokratnog novčanog iznosa – bonusa.

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

Ostavite komentar