Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Određivanje problema koji zakon treba da reši

Reforma javne uprave podrazumeva utvrđivanje strateških ciljeva i principa u skladu sa realnim okolnostima i definisanim prioritetima, kao i dugotrajno i kontinuirano preduzimanje usklađenih mera i aktivnosti za njihovu realizaciju. Jedan od ključnih principa za ukupno unapređenje javne uprave jeste njena profesionalizacija, pri čemu je podizanje nivoa stručnosti i sposobnosti zaposlenih od naročitog uticaja na uspešno i kvalitetno obavljanje poslova, promenu načina rada i organizacione kulture u savremenim uslovima. U tom smislu, organizovani i kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi, zasnovan na realnim potrebama i mogućnostima, ima poseban značaj.

Stručno usavršavanje je, pored planiranja, izbora kadrova, ocenjivanja, nagrađivanja i napredovanja, jedan od ključnih elemenata u integrisanom upravljanju i razvoju kadrovskih kapaciteta u javnoj upravi i ukupnom ostvarivanju ciljeva reforme javne uprave. Imajući to u vidu, uređenje ove oblasti zahteva sistemska rešenja i plansko usmeravanje i razvoj u svim pitanjima koja su zajednička ili odlikuju većinu subjekata u javnoj upravi, pa i pitanjima koja se odnose na organizacione oblike koji mogu da podrže i ostvare celovitost i jednoobraznost u planiranju, pripremi, sprovođenju i vrednovanju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi.

Sistemski organizovano i institucionalizovano stručno usavršavanje bitno doprinosi i ubrzanom procesu evropskih integracija, uz ispunjenje evropskih kriterijuma za uspostavljanje modernog i profesionalnog sistema javne uprave.

Međutim, propisi koji trenutno u našem pravnom sistemu uređuju ovu oblast ukazuju da je postojeći institucionalni okvir za stručno usavršavanje u javnoj upravi postavljen tako da ne obezbeđuje potrebnu integrisanost i interaktivnost procesa, što je prevashodno posledica nesistemskog, odnosno segmentalnog pristupa u utvrđivanju potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u javnoj upravi, njegovom planiranju i sprovođenju. Posledica ovakvog pristupa je da zaposleni u javnoj upravi u oblastima stručnog usavršavanja koje treba da budu zajedničke za sve kategorije ne ostvaruju isti obim i sadržaj stručnog usavršavanja, što dalje implicira nedovoljan, nepotpun ili neadekvatan nivo znanja, veština i sposobnosti zaposlenih u javnoj upravi, ali i troškove nesrazmerne efektima koje treba da obezbedi permanentan proces stručnog usavršavanja.

Navedeni nedostaci u vezi sa postojećim institucionalnim okvirom za stručno usavršavanje identifikovani su u strateškim dokumentima u kojima su istovremeno definisani i pravci daljeg razvoja. Kao jedan od prioriteta u vezi sa stručnim usavršavanjem u Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/14 i 42/14 – ispravka) navedeno je osnivanje centralne nacionalne institucije za stručno usavršavanje. U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015–2017. („Službeni glasnik RS”, broj 31/15) utvrđena je mera Razvoj i usklađivanje osnovnih funkcija upravljanja ljudskim resursima za širi sistem javne uprave uspostavljanjem do kraja 2017. održivog sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi, a jedan od rezultata koji se očekuje je donošenje zakona kojim će se urediti osnivanje centralne institucije za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi.

S obzirom na definisane strateške pravce, stvorili su se uslovi da se konačno i u našem sistemu, po ugledu na uporedna rešenja država članica Evropske unije i šire koje su ovakvim pristupom, između ostalog, ostvarile visok stepen kompetencija zaposlenih u javnoj upravi i delotvornu i efikasnu javnu upravu, donese zakon kojim će se na celovit način urediti osnivanje, status i položaj nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi (u daljem tekstu: Nacionalna akademija), kao i druga pitanja značajna za njen rad i obavljanje stručnog usavršavanja u javnoj upravi. U odnosu na predmet uređenja, ovaj zakon bi trebalo da ima odlike organizacionog propisa, jer su materijalni elementi stručnog usavršavanja predmet uređenja propisa o radno-pravnom statusu zaposlenih u pojedinim delovima javne uprave.

U cilju osnivanja Nacionalne akademije i ostvarivanja funkcije stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi u punom kapacitetu, Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu (u daljem tekstu: Zakon) trebalo bi urediti sledeća pitanja:

1) Pojam javne uprave i pojam stručnog usavršavanja

U Zakonu bi trebalo definisati pojam javne uprave kako bi se odredio krug subjekata na koje se odnosi stručno usavršavanje u delokrugu Nacionalne akademije. Imajući u vidu strukturu javne uprave u Republici Srbiji, ti subjekti bi trebalo da budu svi relevantni: državni organi i samostalne i nezavisne organizacije i tela čiji sastav bira Narodna skupština (nadzorna i regulatorna tela), organi, organizacije i službe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i preduzeća, ustanove, organizacije i pojedinci kojima su poverena javna ovlašćenja.

Pored toga, trebalo bi definisati pojam stručnog usavršavanja u skladu sa strateškim pravcima i potrebama unapređenja i ostvarivanja ciljeva u ovoj oblasti.

Status, pravni položaj i delokrug Nacionalne akademije

Pored potrebe da se definiše krug subjekata na koje se stručno usavršavanje odnosi, potrebno je urediti i status i pravni položaj Nacionalne akademije u pravnom sistemu.

Imajući u vidu delokrug, odnosno nadležnosti i poslove koje bi Nacionalna akademija trebalo da obavlja, a koji se mogu odrediti kao stručni poslovi i s njima povezani izvršni poslovi čija priroda zahteva veću samostalnost od one koju ima organ u sastavu ministarstva, moguće je određenje njenog statusa preciziranjem da se osniva kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica, nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo u čijem su delokrugu poslovi koji se odnose na sistem državne uprave.

Takođe, radi usklađenosti sa propisima iz drugi povezanih oblasti (npr. Zakon o obrazovanju odraslih) potrebno je obezbediti da Nacionalna akademija ima status javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.

Ovaj status u sistemu u skladu je sa odredbama Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14) i drugim posebnim zakonima i obezbeđuje Nacionalnoj akademiji neophodnan stepen samostalnosti i za razvoj oblasti neophodnu, nesmetanu saradnju sa svim subjektima na koje se zakon odnosi.

Razlozi za ovakvo uređenje, pored razloga racionalnosti, sadržani su i u potrebi da se obezbedi sistemska usklađenost poslova programiranja i sprovođenja programa stručnog usavršavanja i drugih sa njima povezanim stručnim i izvršnim poslovima u oblasti stručnog usavršavanja, ali i u potrebi celovitog praćenja stanja u oblasti i podsticanja i usmeravanja razvoja, posebno u oblastima stručnog usavršavanja koje odlikuju većinu subjekata u javnoj upravi.

Konačno, u ovom statusu Nacionalna akademija može da, u obimu koji ne ugrožava primarni delokrug, priprema i sprovodi komercijalne programe, u skladu sa zahtevima pravnih i fizičkih lica.

3) Saradnja sa organima i organizacijama u javnoj upravi i drugim subjektima

Imajući u vidu obavezu organa državne uprave da međusobno sarađuju u zajedničkim pitanjima, da jedni drugima daju obaveštenja i podatke koji su im potrebni za rad i da osnivaju zajednička radna tela za poslove koji zahtevaju učešće više organa državne uprave, Zakonom bi trebalo obezbediti da Nacionalna akademija ostvaruje saradnju sa svim strukturama javne uprave preko organizacionih jedinica, odnosno lica odgovornih za poslove upravljanja kadrovima ili drugih nadležnih lica koja odrede ti organi.

Caradnja bi naročito trebalo da obuhvati izvršne i stručne poslove kojima se ostvaruje delokrug Nacionalne akademije, kao što su: povezivanje evidencija sa službama i drugim nadležnim organima i licima za upravljanje kadrovima u pogledu vođenja kadrovskih evidencija kod korisnika, odnosno ostvarivanja razmene podataka relevantnih za praćenje efekata stručnog usavršavanja; aktivnosti u utvrđivanju potreba i pripremi i sprovođenju metodologije u vezi sa stručnim usavršavanjem; koordinaciju i redovnu saradnju i razmenu podataka u planiranju, pripremi i sprovođenju aktivnosti stručnog usavršavanja, standardizaciji programa stručnog usavršavanja i evidentiranim, odnosno akreditovanim programima stručnog usavršavanja i praćenju, planiranju i ostvarivanju poslova upravljanja kadrovima.

U okviru kontinuirane stručne podrške potrebno je obezbediti i da Nacionalna akademija pruža podršku organima i organizacijama u javnoj upravi koja je prevashodno usmerena na objavljivanje i činjenje dostupnim izveštaja, materijala i drugih relevantnih podataka o ostvarenim programima stručnog usavršavanja u javnoj upravi, obezbeđivanje redovnog pristupa podacima iz evidencija i depozita, razvoj instrumenata stalne stručne podrške na daljinu, uzajamne stručne pomoći (peer-to-peer), koučinga, mentorstva i slično.

Takođe, trebalo bi obezbediti da Nacionalna akademija pored samostalnog sprovođenja utvrđenih programa, pod određenim uslovima (ako nema odgovarajućeg predavača ili ako se time umanjuje trošak izvođenja programa bez uticaja na kvalitet), te programe može sprovoditi u saradnji sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih ili drugim sprovodiocima programa obuke koje u skladu sa zakonom akredituje Nacionalna akademija. S tim u vezi, nužno je definisati i osnovne elemente, obim i način saradnje sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti stručnog usavršavanja odraslih i drugim sprovodiocima programa obuke, posebno u pogledu uslova koji ti subjekti moraju ispunjavati za realizaciju programa obuke u pogledu kadrova, prostora, opreme i sredstava.

Imajući u vidu složenost postupka akreditacije i provere kvaliteta visokoškolskih ustanova koji se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), u kome se utvrđuje ispunjenost obaveza i standarda visokoškolske ustanove za sprovođenje studijskih programa, između ostalog i u pogledu kadrova, prostora, opreme i sredstava za rad, za akreditovane visokoškolske ustanove trebalo bi predložiti izuzetak od pravila akreditacije sporovodioca programa obuke u smislu ovog zakona. Isti princip, trebalo bi primeniti i na naučnoistraživačke organizacije, polazeći od činjenice da se obezbeđivanje kvaliteta njihovog naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti ostvaruje u skladu sa Zakonom o naučno istraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15), koji takođe propisuje proces akreditacije naučnoistraživačkih organizacija prema međunarodno priznatim standardima i kriterijumima naučnoistraživačkog rada.

Isto tako, kao izuzetak je potrebno predvideti i druge javno priznate organizatore obrazovanja odraslih koji su taj status stekli saglasno Zakonu o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i Pravilniku o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih („Službeni glasnik RS”, broj 89/15).

Konačno, potrebno je utvrditi ovlašćenje na osnovu koga će se doneti podzakonski propis kojim se bliže uređuju kriterijumi i merila kojima se dokazuje ispunjenost uslova za akreditaciju, kao i oblik, način upisa i vođenja evidencije o akreditovanim licima.

4) Posebna stručna tela

S obzirom na krug korisnika i delokrug, trebalo bi obezbediti da Nacionalna akademija ima podršku posebnih stručnih tela. U tom smislu, neophodno je urediti obrazovanje Programskog saveta čija bi svrha bila da se stručna i praktična znanja lica koja ga čine stave u funkciju ostvarivanja ključnih ciljeva, aktivnosti i zadataka Nacionalne akademije u oblasti stručnog usavršavanja, ali i da usmeri iste ka ostvarivanju prioriteta, obuhvatnosti i održivosti sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi.

Takođe, trebalo bi omogućiti obrazovanje stalnih programskih komisija prema osnovnim tematskim oblastima, čija bi svrha bila da rad Nacionalne akademije učine efikasnijim, budući da bi njihovi zadaci trebalo da budu usmereni na pripremna, tekuća i/ili operativna pitanja. Zakonom bi trebalo odrediti i način obrazovanja stalnih programskih komisija, kao i njihov sastav i druga pitanja značajna za njihov rad.

Eventualno uređenje naknade za rad posebnih stručnih tela potrebno je jasno usmeriti, odnosno otkoloniti bilo kakvu mogućnost proizvoljnosti i dikrecionog odlučivanja u određivanju njene visine, načina ostvarivanja i slično, koje može da utiče na neracionalno korišćenje budzetskih sredstava i u tom smislu, neophodno je predvideti da se aktom Vlade utvrđuju kriterijumi, merila i način određivanja nakanada za rad posebnih stručnih tela.

5) Centralna evidencija programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Imajući u vidu da su do sada u sistemu javne uprave samo segmentalno i često neažurno ili nepotpuno vođene evidencije o utvrđenim i realizovanim programima stručnog usavršavanja, radi obezbeđivanja uslova za ukupno praćenje stanja u oblasti stručnog usavršavanja, Zakonom bi trebalo propisati da Nacionalna akademija vodi Centralnu evidenciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.Takođe, trebalo bi utvrditi obavezne podatke koje nadležni organi treba da dostavljaju za upis u ovu evidenciju, kao i obavezu dostavljanja podataka i materijala koji su pripremljeni za potrebe ili su proizvod programa stručnog usavršavanja. Pored toga, radi omogućavanja celovitog praćenja stanja i potreba daljeg razvoja i unapređenja oblasti stručnog usavršavanja, trebalo bi predvideti koje podatke je, pored podataka o programu, neophodno da sadrži ova evidencija (npr. podatke o organima, odnosno korisnicima; učesnicima; sprovodiocu kome je povereno izvođenje obuke; predavačima, mentorima i koučima; ocenama uspešnosti sprovedenih programa i materijalima koji su pripremljeni za potrebe ili su proizvod programa stručnog usavršavanja).

6) Sredstva i uslovi za rad

Radi obezbeđenja jednog od uslova za nesmetano ostvarivanje poverenih ovlašćenja, Zakon je potrebno urediti sredstva za finansiranje Nacionalne akademije.

Imajući u vidu opredeljujući položaj Nacionalne akademije u sistemu, njen delokrug, ali i i vrstu organa i organizacija javne uprave na koje se odnosi sprovođenje stručnog usavršavanja koje je predmet uređenja ovog zakona, potrebno je predvideti da se sredstva za finanasiranje Nacionalne akademije obezbeđuju: za opšte troškove rada – u budzetu Republike Srbije; a za programe obuke i druge stručne poslove u vezi sa programima obuke koje sprovodi u javnoj upravi – u budzetu Republike Srbije, budzetu autonomne pokrajine, budzetu jedinica lokalne samouprave i finansijskom planu organa i organizacija za koje se sprovode programi obuke.

Takođe, u slučaju zakonskog uređenja da Nacionalna akademija, u skladu sa zahtevima pravnih i fizičkih lica, može da priprema i sprovodi komercijalne programe, potrebno je urediti i tarife za usluge stručnog usavršavanja i obavljanje drugih stručnih poslova za potrebe korisnika.

Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Zakon se donosi u cilju preduzimanja mera koje će obezbedi sveobuhvatnost i održivost aktivnosti stručnog usavršavanja, standardizaciju procesa i očekivanih rezultata, evaluaciju svih aspekata tog procesa, kao i veću usklađenost aktivnosti u sistemu stručnog usavršavanja, između ostalog osnivanjem organa u sistemu državne uprave koji bi objedinio sve ove funkcije i omogućio jednake mogućnosti u zadovoljenju potreba za stručnim usavršavanjem kako zaposlenih u javnoj upravi, tako i organa i organizacija u sistemu javne uprave, ali i opšteg cilja reforme javne uprave koji podrazumeva „dalje unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima tzv. evropskog administrativnog prostora, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima, kao i stvaranje takve javne uprave u Republici Srbiji koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana”.

Druge mogućnosti za rešavanje problema

Status Nacionalne akademije bio je predmet celovite i sveobuhvatne analize mogućih organizacionih oblika, sa više različitih aspekata jednako značajnih za definisanje opredeljujućih razloga za buduće uređenje njenog položaja.

S jedne strane, imali su se u vidu strateški pravci reforme u ovoj oblasti i u njima sadržani mogući organizacioni oblici buduće institucije za stručno usavršavanje u javnoj upravi (npr. Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji i Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji), ali i uporedna rešenja ovog pitanja u pravu država koje imaju dugogodišnju tradiciju i praksu u oblasti stručnog usavršavanja primenjivu u našem pravnom sistemu.

Komparativna analiza postojećih modela stručnog usavršavanja u Evropskoj uniji pokazala je da skoro sve njene članice imaju centralnu instituciju za stručno usavršavanje koja je zadužena za opšte obuke i pored toga, u zavisnosti od veličine zemlje, posebne institucije za obuku ili jedinice za obuku u ministarstvima za posebne oblasti, npr. finansije, socijalna pitanja, itd.

U zavisnosti od organizacionog oblika kome pripadaju obrazovane/osnovane su ili zakonom ili podzakonskim propisom (uredbom, dekretom itd).

Većina institucija za obuku organizovana je u okviru sistema državne (javne) uprave, a unutrašnja organizacija im je određena u skladu sa zakonom ili drugim propisom koji uređuje organizaciju i rad organa unutar tog sistema. Pored toga, ove institucije imaju posebna tela – savet ili konsultativni odbor, u čiji rad su danas uključeni ne samo predstavnici organa uprave kojima institucija pruža usluge, već i predstavnici privatnog sektora i sindikata. Njihov prevashodni zadatak je da pruže stručnu podršku i pomoć pri utvrđivanju politika koje su u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i evaluacijom programa obuka. Po pravilu, ova tela se obrazuju neposredno od strane rukovodioca institucije za stručno usavršavanje.

Imajući u vidu da pomenuti, pretežni način organizovanja institucija za stručno usavršavanje nije jedini, čak i kada su organizovane izvan sistema državne (javne) uprave, dužne su da sprovode politiku Vlade u oblasti stručnog usavršavanja. Na tome se posebno insistira u utvrđivanju potreba i donošenju programa stručnog usavršavanja u oblastima koje su od opšteg interesa, kao što su reforma uprave, sprovođenje novih sistemskih propisa, politike koje su u vezi sa članstvom u Evropskoj uniji i slično.

Većina institucija koje sprovode opšte programe stručnog usavršavanja ima status pravnog lica, ali je njihov rad pod nadzorom ili ministarstva u čijem su delokrugu poslovi koji se odnose na sistem državne (javne) uprave ili same Vlade. Ipak, bez obzira na uspostavljene mehanizme kontrole njihovog rada, status pravnog lica omogućava im potreban stepen samostalnosti u ostvarivanju svrhe zbog koje su osnovane, a koji se pre svega ogleda u potrebi obezbeđenja sistemske usklađenosti poslova programiranja i sprovođenja programa stručnog usavršavanja i drugih sa njima povezanim poslovima u oblasti stručnog usavršavanja, ali i celovitog praćenja stanja u oblasti i podsticanja i usmeravanja razvoja, naročito u pitanjima koja u oblasti stručnog usavršavanja odlikuju većinu subjekata u javnoj upravi.

Gledano sa aspekta broja institucija koje se unutar sistema bave stručnim usavršavanjem, analiza je pokazala da je u zemljama koje nemaju složenu političko-teritorijalnu organizaciju (kao u slučaju Republike Srbije) celishodnije, efikasnije i ekonomičnije organizovanje jedne centralne institucije za stručno usavršavanje, a ne više posebnih institucija za pojedine delove javne uprave, pre svega iz razloga što je najveći broj tematskih oblasti obuka zajednička većini korisnika u javnoj upravi. Takođe, organizovanje objedinjenih obuka za zaposlene u različitim delovima javne uprave obezbeđuje i sporedne, ali ne manje značajne efekte, kao što je podsticanje saradnje i bolje koordinacije u izvršavanju redovnih poslova i zadataka organa i organizacija javne uprave.

Pitanje pravnog položaja centralne institucije za stručno usavršavanje u Republici Srbiji zavisi, između ostalog, i od toga da li je reč o javnopravnom ili privatnopravnom licu, kao i od oblika organizovanja u okviru jednog od tih pravnih režima.

U odnosu na sve do sada izneto, bez prejudiciranja konkretnog načina funkcionisanja u praksi (koji zavisi i od drugih faktora), jasno je da veći primat ima javnopravni interes, pa samim tim i uspostavljanje institucije sa elementima javnopravnog karaktera.

Takođe, u definisanju razloga opredeljujućih za određenje pravnog položaja ove institucije, moraju se uzeti u obzir i pozitivni efekti i rezultati dosadašnjih organizacionih oblika za stručno usavršavanje u sistemu. Isto tako, ova institucija ne sme biti sama sebi cilj, pa je ne manje značajan odnos i stav prema njoj koji imaju ključni korisnici njenih „usluga“ – da li je vide orjentisanu ka sistemu i njihovim potrebama ili na izvestan način ili u određenom obimu dislociranu iz tog sistema, koja ne ostvaruje svoju funkciju u meri zbog koje se osniva.

U tom smislu, razmatran je čitav niz mogućnosti i veoma različitih organizacionih oblika sa bitno drugačijim položajem i mogućim statusom u sistemu, ali su se kao najprimereniji svrsi i cilju osnivanja institucije za stručno usavršavanje izdvojili: osnovna unutrašnja organizaciona jedinica u ministarstvu nadležnom za sistem državne uprave (sektor); organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za sistem državne uprave (uprava); posebna organizacija i ustanova.

U odnosu na definisano strateškim dokumentima u ovoj oblasti (npr. Strategiji stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji) posebno je, pored organizacionih oblika uređenih Zakonom o državnoj upravi i podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona (osnovna unutrašnja organizaciona jedinica u ministarstvu, organ uprave u sastavu ministarstva i posebna organizacija), razmatrana ustanova kao mogući organizacioni oblik za vršenje nadležnosti u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi. Međutim, polazeći od odredaba Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon, 81/05 – dr. zakon, 83/05 – dr. zakon i 81/14 – dr. zakon), koje uređuju za koje potrebe se osnivaju ustanove (radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih zakonom i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti: obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja, osnivaju se ustanove), jasno je da se Nacionalna akademija ne osniva radi ostvarivanja interesa u bilo kojoj od napred navedenih društvenih delatnosti.

Istovremeno, ukupni rezultati analize i identifikovane prednosti ili nedostaci svakog od mogućih organizacionih oblika ukazuju da je posebna organizacija, u odnosu na sve druge mogućnosti, ali i na budući delokrug Nacionalne akademije, potreban stepen samostalnosti u vršenju nadležnosti, krug lica za koji će sprovoditi stručno usavršavanje (ciljne grupe, odnosno korisnici), oblasti stručnog usavršavanja koje su zajedničke za sve kategorije zaposlenih u javnoj upravi, kao i pitanja nadzora i načina finansiranja, organizacioni oblik koji može da obezbedi uslove najpre, za nesmetani početak rada, a zatim i za uspostavljanje nadležnosti Nacionalne akademije u punom obimu.

Takođe, očekuje se da će ovaj organizacioni oblik imajući u vidu njegovo mesto u sistemu, obezbediti permanentno i celovito praćenje stanja i učestvovanje u oblikovanju politike Vlade u oblasti stručnog usavršavanja, sa ciljem da Nacionalna akademija već u početnoj fazi modernim, adaptibilnim i funkcionalnim pristupom u podizanju nivoa znanja i veština zaposlenih u javnoj upravi, ostvari svrhu svog osnivanja.

Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Imajući u vidu da je radi unapređenja institucionalnog okvira za stručno usavršavanje potrebno osnovati Nacionalnu akademiju kao novi organ državne uprave sa statusom pravnog lica i urediti sva pitanja od značaja za njen rad, donošenje zakona organizacionog karaktera je jedini način.

Na koga će i kako uticati predložena rešenja

Zakon će imati pozitivan uticaj na sve korisnike usluga Nacionalne akademije, zaposlene u državnim organima i samostalnim i nezavisnim organizacijama i telima čiji sastav bira Narodna skupština (nadzorna i regulatorna tela), organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i preduzećima, ustanovama, organizacijama i pojedincima kojima su poverena javna ovlašćenja. Imajući u vidu da predložena rešenja bitno unapređuju sistem stručnog usavršavanja, svima će biti omogućeno da na delotvorniji i ekonomičniji način ostvaruju svoje pravo i obavezu stručnog usavršavanja. Kako se Zakonom stvaraju uslovi za pripremu i sprovođenje svrsishodnih, prilagođenih potrebama zaposlenih, ali i organa u sistemu javne uprave, programa stručnog usavršavanja, opravdano je očekivati i da obim i kvalitet stečenih znanja i veština bude podignut na viši nivo što je u pozitivnoj vezi s jedne strane, sa daljim razvojem individualnih potencijala i upravljanjem karijerom zaposlenih u javnoj upravi, a s druge strane, sa zakonitim, celishodnim i efikasnijim izvršavanjem poslova iz delokruga, odnosno nadležnosti organa. Osnivanje Nacionalne akademije unaprediće u poslovima stručnog usavršavanja koordinaciju i saradnju između različitih struktura javne uprave.

Primena novog Zakona uticaće direktno na sve strukture javne uprave koje čine institucionalni okvir za stručno usavršavanje, odnosno na zaposlene u tim strukturama koji obavljaju poslove u vezi sa stručnim usavršavanjem. Imajući u vidu da je potrebno obezbediti da nove funkcije stručnog usavršavanja budu uvedene, da unutrašnja organizacija prati funkcionalne potrebe, kao i da administrativni i tehnički kapaciteti za obavljanje poslova u vezi sa stručnim usavršavanjem podržavaju potrebe unapređenja ovog sistema, neophodno je da sva lica uključena u ovaj proces ulože dodatni napor u cilju uspešne primene novih zakonskih rešenja.

Takođe, novi Zakon pozitivno će uticati i na visokoškolske ustanove koje su akreditovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti, druge javno priznate organizatore obrazovanja odraslih koji su taj status stekli u skladu sa propisima o obrazovanju odraslih i lica koja za to budu akreditovana u skladu sa odredbama ovog zakona u smislu otvaranja mogućnosti za proširenje osnovne/obavljanje registrovane delatnosti. To istovremeno podrazumeva i odgovarajuće stručne i administrativno-tehničke pripreme navedenih subjekata.

Konačno, očekuje se da primena Zakona pozitivno utiče i na građane i privredu s obzirom da proces stručnog usavršavanja treba da doprinese kvalitetnijem, delotvornijem i efikasnijem pružanju usluga.

6. Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

U skladu sa predloženim rešenjima koja se odnose na sprovođenje programa opšteg stručnog usavršavanja, potrebno je da Nacionalna akademija od Službe za upravljanje kadrovima preuzme prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u ovim poslovima.

U tom smislu, sredstva za sprovođenje opštih programa stručnog usavršavanja već su obezbeđena u budzetu za 2017. godinu na Razdelu 3:

Glava 3.13 – Služba za upravljanje kadrovima, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Program 0606 – Podrška radu organa javne uprave, Programska aktivnost 0001 – Razvoj ljudskih resursa, Ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru, u iznosu od 5.700.000 dinara,

i omogućiće po stupanju na snagu ovog zakona kontinuitet u izvršavanju poslova stručnog usavršavanja pre i nakon preuzimanja nadležnosti Nacionalne akademije od Službe za upravljanje kadrovima.

Pored toga, sredstva za sprovođenje Zakona u 2017. godini, u delu koji se odnosi na plate i druge naknade zaposlenih, budući da bi Nacionalna akademija preuzela od Službe za upravljanje kadrovima i zaposlena i postavljena lica koja su raspoređena na poslovima stručnog usavršavanja, obezbeđena su u budzetu za 2017. godinu, na Razdelu 3:

Glava 3.13 – Služba za upravljanje kadrovima, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Program 0606 – Podrška radu organa javne uprave, Ekonomska klasifikacija 411 – plate zaposlenih, u iznosu od 6.620.000 dinara i Ekonomska klasifikacija 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu 1.185.000 dinara.

Istovremeno, procena je da je za nesmetan početak rada i ostvarivanje nadležnosti Nacionalne akademije, u 2017. godini neophodno angažovanje još najmanje pet postavljenih i zaposlenih lica, te u skladu sa članom 61. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), obezbeđivanje dodatnih sredstava iz tekuće budzetske rezerve za plate i socijalne doprinose ovih lica u iznosu od 4.000.000 dinara.

Takođe, sredstva za vršenje nadležnosti u poslovima vođenja evidencije o utvrđenim i sprovedenim opštim programima stručnog usavršavanja državnih službenika, obezbeđena su na Razdelu 19 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave:

Glava 19.0, Funkcija 111 – Izvršni i zakonodavni organi; Program 0607 – Sistem javne uprave; Programska aktivnost  0011 – Stručno usavršavanje državnih službenika i stručni ispiti; Ekonomska klasifikacija 515 – Nematerijalna imovina u iznosu od 3.500.000,00 dinara za nabavku softvera za vođenje Evidencije o utvrđenim i sprovedenim programima opšteg stručnog usavršavanja i planiranim i sprovedenim programima stručnog usavršavanja državnih službenika;

Međutim, ukoliko se do kraja 2017. godine ne realizuju sredstva planirana za potrebe ostvarivanja nadležnosti Nacionalne akademije u delu koji se odnosi na za nabavku softvera za vođenje navedene službene evidencije, ista je potrebno planirati u 2018. godini (prema procenjenoj vrednosti).

Pored navedenog, za uspostavljanje prostornih i drugih tehničkih kapaciteta za rad Nacionalne akademije u 2018. godini potrebno je obezbediti dodatna sredstva u iznosu od 1.500.000 evra, odnosno po planskom obračunskom kursu Ministarstva finansija za 2017. godinu 186.600.000 dinara, za sledeće namene: izrada tehničke dokumentacije – Glavnog projekta za izvođenje radova sa elaboratom o energetskoj efikasnosti, sa izradom projekta za uređenje enterijera; izvođenje radova na objektu; vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji objekta; opremanje enterijera; nabavku informatičke i ostale opreme i tekuće troškove.

U budzetu za 2018. i 2019. godinu potrebno je planirati sredstva i za:

plate, socijalne doprinose i druge naknade postavljenih lica i zaposlenih u Nacionalnoj akademiji, u iznosu procenjene vrednosti Službe za upravljanje kadrovima uvećane za razliku ukupnog broja zaposlenih u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Nacionalnoj akademiji, odnosno za 30 postavljenih i zaposlenih lica u iznosu od 31.000.000 dinara;

naknade za rad posebnih stručnih tela u iznosu od 5.000.000 dinara (kao parametri za procenu sredstava potrebnih za ovu namenu uzeti su broj posebnih stručnih tela: Programski savet i imajući u vidu broj i vrste programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi – do deset stalnih programskih komisija; broj članova ovih tela: Programski savet – 15 članova i stalne programske komisije – od 3 do 5 članova; visina naknade do visine naknade za rad članova Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave);

sprovođenje programa stručnog usavršavanja državnih službenika u iznosu od 11.000.000 dinara (sredstva su određena analogno trenutno važećim kriterijumima u iznosu od 0.01% ukupnih sredstava obezbeđenih za plate svih zaposlenih u organima državne uprave i službama Vlade).

S obzirom na predloženi status Nacionalne akademije za javnu upravu kao posebne organizacije na koju se u pitanjima unutrašnje organizacije primenjuju propisi o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima državne uprave, saglasno kojim se mogu obrazovati okružne područne jedinice i druge područne jedinice koje bi vršile poslove iz delokruga organa van njegovog sedišta (dakle i za poslove organizovanja i sprovođenja obuka), ovaj zakon neće stvoriti posebne troškove u vezi sa obukom zaposlenih u organima izvan sedišta Nacionalne akademije (kao što su npr. troškovi smeštaja i sl).

Troškovi lica koja će po ovom zakonu ostvarivati pravo na akreditaciju za realizatore, odnosno sprovodioce programa stručnog usavršavanja su minimalni i odnose se samo na takse za spise i radnje koje su utvrđene Zakonom o republičkim administrativnim taksama (za zahtev – 310 RSD i za rešenje koji se odobrava akreditacija – 520 RSD).

Ovo se posebno odnosi na lica kojima se može priznati status akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja (visokoškolske ustanove, naučnoistraživačke organizacije i drugi javno priznati organizatori obrazovanja odraslih), budući da su već akreditovani u skladu sa propisima koji predviđaju kompatibilne uslove za akreditaciju u pogledu prostora i opreme, te se ne očekuje da će ovaj zakon izazvati posebne ili dodatne troškove za te namene.

Ostala lica koja se po odredbama ovog zakona akredituju za sprovodioce programa stručnog usavršavanja potrebno je da obezbede minimum uslova u pogledu prostora i opreme, kako bi se ostvarila svrha uspostavljanja saradnje odnosno sprovođenje programa stručnog usavršavanja. U tom smislu, nije neophodno da prostorom raspolažu u vlasništvu ili po osnovu zakupa, dovoljan je bilo koji drugi osnov korišćenja, što je prevashodno značajno za udruženja i druge neprofitne organizacije koje mogu u manjem obimu, ako je delatnost predviđena statutom i u vezi sa statutarnim ciljevima, neposredno obavljati delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom.

Da li pozitivne posledice donošenja zakona opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Kao što je navedeno u prethodnoj tački, prilikom planiranja troškova potrebnih za osnivanje Nacionalne akademije pošlo se od najracionalnijeg pristupa. Ipak, osnivanje zahteva dodatna namenska sredstva u iznosu od 1.500.000 evra u 2018. godini.

S obzirom da su sredstva namenjena obezbeđivanju poslovnog prostora, tehničkih kapaciteta i tekućih troškova za rad Nacionalne akademije koja se osniva radi ostvarivanje ciljeva stručnog usavršavanja za sve strukture javne uprave, pozitivni efekti u potpunosti opravdavaju troškove. Ovo naročito, s obzirom da se investira u osnivanje javnopravnog subjekta koji ima mogućnost da u narednom periodu ostvaruje prihode, i na taj način utiče na obezbeđenje uslova za samoodrživost.

Da li zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Zakonom se stvaraju uslovi za pojavu novih privrednih subjekata koji bi obavljali delatnosti u vezi za sprovođenjem programa obuke u slučaju da su akreditovani u skladu sa Zakonom.

Imajući u vidu da je predviđeno da programe obuke mogu da sprovode visokoškolske ustanove koje su akreditovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti, drugi javno priznati organizatori obrazovanja odraslih koji su taj status stekli u skladu sa propisima o obrazovanju odraslih i lica koja za to budu akreditovana, Zakonom se stvaraju uslovi za tržišnu utakmicu, koja treba da se ostvaruje u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa ovlašćenjima iz člana 28. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13), doneo je Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, koja je pripremila tekst zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

U radu Posebne radne grupe učestvovali su predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom Predloga zakona, odnosno pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u radu na pripremi učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravljanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Pored toga, u pripremi Predloga zakona ostvarena je saradnja sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Konsultativni proces o tekstu zakona kojim se uređuje osnivanje Nacionalne akademije započet je kada je radna verzija zakona – 12.12.2016. godine, data na uvid javnosti, objavljivanjem na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Tom prilikom, Ministarstvo je pozvalo državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i državne službenike i zaposlene u sistemu javne uprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i dostave svoje komentare, predloge i sugestije.

Ovaj proces je bio izuzetno interaktivan, a u njemu su uzeli učešće predstavnici državnih organa, državni službenici i nevladin sektor (SKGO, NALED, Beogradski fond za političku izuzetnost i dr.). Svi komentari i predlozi za unapređenje teksta radne verzije zakona uzeti su u razmatranje, a pomogli su definisanju pojedinačnih predloženih rešenja.

Nakon što je Posebna radna grupa pripremila tekst zakona i podnela izveštaj o izršenom zadatku ministru državne uprave i lokalne samouprave, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaključak 05 broj: 011-3618/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i utvrđen Program javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Javna rasprava o tekstu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovedena je od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Program javne rasprave o tekstu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, sa Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja, sa pozivom svim zainteresovanim stranama da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje teksta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, na e-mail adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Istovremeno, navedeni tekst zakona, sa prilozima i pozivom za dostavljanje komentara, predloga i sugestija objavljen je i na portalu e-uprava.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja; predstavnici stranih diplomatskih misija u Republici Srbiji, međunarodnih organizacija i tela i donatorske zajednice; predstavnici akademske javnosti i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, predstavnici nevladinog sektora, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije u Beogradu i Savetom Evrope, organizovalo je okrugle stolove na kojima je predstavljen tekst zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, i to u po jedan u Nišu i Novom Sadu i dva u Beogradu. Učesnici u javnoj raspravi pokazali su veliku zainteresovanost za participaciju u okruglim stolovima, tako da je ovim skupovima prisustvovalo ukupno 362 učesnika.

Učesnici okruglih stolova uzeli su aktivno učešće i izneli svoje komentare o tekstu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, uz jedinstvenu ocenu o neophodnosti uspostavljanja centralne institucije za stručno usavršavanje u javnoj upravi i jednoobraznih, celovitih i svrsishodnih kriterijuma i standarda stručnog usavršavanja svih zaposlenih u njoj.

Predlozi i pitanja izneti u diskusiji na održanim okruglim stolovima uglavnom su bili u pravcu razjašnjenja, odnosno pojašnjenja konceptualnih i pojedinačnih rešenja sadržanih u Predlogu zakona, što je doprinelo boljem razumevanju teksta zakona i cilja koji se njegovim donošenjem želi postići.

Neophodan nivo korelacije učesnika u debati, pored mogućnosti neposredne interakcije, obezbedilo je i korišćenje komunikacionog alata sli.do i virtuelna diskusija prisutnih učesnika pojedinačnih okruglih stolova, koji su bili u prilici da iznesu dodatne komentare, predloge i sugestije ne samo o tekstu zakona, već i o odgovorima i izjašnjenjima predstavnika predlagača u vezi sa prethodno u diskusiji iznetim pitanjima i sugestijama.

Najveće interesovanje učesnika okruglih stolova odnosilo se na pitanja u vezi sa budućim statusom Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi u pravnom sistemu, organima na koje se odnosi stručno usavršavanje u smislu ovog zakona, organima upravljanja i stručnim telima Nacionalne akademije i načinom ostvarivanja saradnje Nacionalne akademije sa drugim organizatorima aktivnosti stručnog usavršavanja, ali polazeći od izjašnjenja predlagača obrazloženog, između ostalog, koncepcijskim pristupom u uspostavljanju Nacionalne akademije u skladu sa važećim strateškim dokumentima, nisu izneti posebni predlozi za određene izmene ili dopune Predloga zakona.

Komentari, predlozi i sugestije koji su u toku trajanja javne rasprave dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte uzeti su razmatranje, a svi oni koji su bili u duhu koncepta na kome se zakon zasniva i usmereni na poboljšanje predloženog teksta su prihvaćeni i uneti u tekst Predloga zakona.

Posebno je izneta primedba da je predloženi naziv Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi potrebno svesti na Nacionalna akademija za javnu upravu, što je prihvaćeno i uneto u tekst Predloga zakona. Predlog da se Nacionalna akademija osnuje kao ustanova u smislu Zakona o javnim službama nije prihvaćen iz razloga navedenih u delu koji se odnosi na druge mogućnosti za rešavanje problema.

Koje će mere tokom primene zakona biti sprovedene da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona

Primena novog Zakona podrazumeva sprovođenje sledećih mera:

Nacionalna akademija samostalno izvodi utvrđeni program, a ako nema odgovarajućeg predavača ili ako se time umanjuje trošak izvođenja programa bez uticaja na kvalitet, može ga izvoditi i u saradnji sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih ili sa drugim sprovodiocima programa koje u skladu sa ovim zakonom akredituje Nacionalna akademija;

Vlada, na predlog Nacionalne akademije, donosi akt kojim se bliže uređuju kriterijumi i merila kojima se dokazuje ispunjenost uslova za akreditaciju, odnosno potvrđuje status akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije ili drugog javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih, kao i oblik, način upisa i vođenja evidencije o ovim licima;

Direktor Nacionalne akademije imenuje i razrešava predsednika i članove Programskog saveta.

Stalne programske komisije obrazuje direktor Nacionalne akademije;

Nacionalna akademija uspostavlja i vodi Centralnu evidenciju programa stručnog usavršavanja i, s tim u vezi, povezivanje evidencije sa službama i drugim nadležnim organima i licima za upravljanje kadrovima u pogledu vođenja kadrovskih evidencija kod korisnika, odnosno ostvarivanja razmene podataka relevantnih za praćenje efekata stručnog usavršavanja;

Tarifu za pružene usluge stručnog usavršavanja i obavljanje drugih stručnih poslova treba da utvrdi Vlada, na predlog Nacionalne akademije;

Propise koji se donose na osnovu zakonskih ovlašćenja, potrebno je doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona;

Do donošenja podzakonskih akata, odnosno programa stručnog usavršavanja u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona, neophodno je primenjivati podzakonske akte i programe donete do stupanja na snagu Zakona, osim odredaba koje su u suprotnosti sa Zakonom;

Danom stupanja na snagu Zakona: Nacionalna akademija počinje da radi prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom; Služba za upravljanje kadrovima nastavlja sa radom prema delokrugu koji je utvrđen zakonom;

Nacionalna akademija preuzima od Službe za upravljanje kadrovima zaposlena i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti stručnog usavršavanja;

Služba za upravljanje kadrovima uskladiće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Nacionalna akademija doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kojim će se, između ostalog, urediti mogućnost organizovanja i sprovođenja programa stručnog usavršavanja izvan sedišta ove posebne organizacije. Do usklađivanja, odnosno donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, poslove Nacionalne akademije obavljaće Služba za upravljanje kadrovima.

Ostavite komentar