Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

ANALIZA EFEKATA PROPISA

1.Određenje problema koji zakon treba da reši

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva donet je 10. novembra 2014. godine, a njegova primena počela je 1. januara 2017. godine. U trenutku njegovog donošenja utvrđeno je šta čini Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) – zdravstveno-statistički sistem, informacioni sistem organizacija zdravstvenog osiguranja i informacioni sistemi zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica, ali sam IZIS nije bio uspostavljen u trenutku donošenja zakona. Shodno tome, mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) nije sadržavalo primedbe u pogledu nedorečenosti ovog zakona, a u delu koji se odnosi na rukovaoca IZIS-om. Momentom uspostavljanja IZIS-a Poverenik je ukazao na ovu nedorečenost. U skladu sa tim Zakonom o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokuemntaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik RS”, br. 123/14 i 106/15) omogućiće se precizno određivanje pravnog lica koje je odgovorno za nesmetani rad zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema u celini zasnovanog na principima elektronskog poslovanja i utvrdiće se njegova obaveza u slučaju povrede bezbednosti podataka, kao i sankcija za nepostupanje po istoj. Na taj način, ovim dopunama, u potpunosti se vrši usklađivanje sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Donošenjem ovog zakona postižu se osnovni cilj, a to je usklađivanje sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Na taj način, stvaraju se uslovi za sprovođenje Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik RS”, br. 124/14 i 106/15), omogućava se nesmetano funkcionisanja zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema u celini, kao i uspostavljanje sistema odgovornosti u slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti.

3. Druga mogućnost za rešavanje problema

Imajući u vidu činjenicu da je Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, zakon koji na jedinstven način reguliše oblast zdravstvene dokumentacije i evidencija u oblasti zdravstva, vodeći računa o načinu i postupku vođenja dokumentacije i evidencija, licima ovlašćenim za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, obezbeđenju potrebnog kvaliteta podataka, zaštiti i čuvanju podataka, kao i o drugim pitanjima od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, predlaže se donošenje dopuna ovog zakona, u smislu definisanja Zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije, kao rukovaoca pokadicama koji čine Integrisani zdravstveni informacioni sistem, s obzirom na to da se na drugačiji način ova materija ne može urediti. Shodno tome, ovim zakonom predlaže se i dužnost ovog zavoda da o svakoj povredi bezbednosti podataka iz člana 44. stav 2. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva obavesti lice, odnosno lica na koja se ti podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, jer se ne može na drugačiji način urediti ova materija.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Radi uređivanja i obezbeđivanja nesmetanog rada elektronskog informacionog sistema zdravstvene zaštite, u skladu sa Ustavom i postojećim zakonskim propisima predložene dopune zakona su najbolji način rešavanja nastalog problema, s obzirom i na to da se na drugačiji način ne mogu urediti.

5. Na koga će i kako će uticati predložena rešenja

Rešenja predložena u Predlogu zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, uticaće na zdravstvene ustanove i zdravstveni sistem u celini, a samim tim i na pacijente koji koriste usluge zdravstvenih ustanova, na taj način što će materija koju uređuje ovaj zakon u potpunosti biti usklađena sa propsiima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. Imajući u vidu da zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije i do sada vodi zdravstveno-statističke podatke koju su deo IZIS-a, da te podatke dobija od zdravstvenih ustanova, kao i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, to je i racionalno da ovaj zavod bude rukovalac IZIS-om. U tom smislu, a imajući u vidu potencijale ovog zavoda, očekuje se planirama implementacija IZIS-a. U pogledu zdravstvenih ustanova, predloženo rešenje u zakonu precizira subjekta koji rukuje IZIS-om, odnosno subjekta koji prikuplja sve podatke zdravstvenih ustanova u IZIS-u. U skladu sa navedenim, ovaj zakon utiče i na rad Poverenika, na taj način što predloženo rešenje olakšava obavljanje poslova iz nadležnosti Poverenika, jer se određuje subjekat koji se smatra rukovaocem IZIS-om. Takođe, predložena rešenja utiču na pacijente na taj način što deo IZIS-a čine podaci o ličnosti pacijenata, pa i naročito osetljivi (podaci o zdravstvenom stanju) čija zaštita je ovim rešenjem podignuta na viši nivo, a što je u interesu kako pacijenata, tako i Ministarstva zdravlja, kao organa državne uprave nadležnog za zdravstveni sistem, a i u interesu Poverenika, zbog prirode njegovih nadležnosti i ovlašćenja.

6. Troškovi koje će primena Zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Primena ovog zakona ne iziskuje dodatna finansijska sredstva. Naime, ovim dopunama ne stvara se finansijska obaveza kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća, jer se njime samo precizira pojam „rukovaoca podacima”, kao i dužnost tog rukovaoca da o svakoj povredi bezbednosti podataka iz člana 44. stav 2. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva obavesti lice, odnosno lica na koja se ti podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koja ne predstavlja uvođenje nove aktivnosti ovog zavoda koja iziskuje finansijska sredstva, već je to aktivnost koja će se obavljati u okviru redovne delatnosti ovog zavoda.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Od primene ovog zakona očekuju se pozitivni efekti u smislu unapređenja zaštite podataka o ličnosti, a bez dodatnih materijalnih troškova.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Cilj ovog zakona nije stimulisanje pojave novih privrednih subjekata i stvaranje tržišne konkurencije, već stvaranje preduslova za nesmetano funkcionisanje zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema u celini.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Rešenja predložena u ovom zakonu predstavljaju rezultat saradnje Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović- Batut” i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U tom smislu održani su zajednički sastanci na kojima su sagledani nalozi Poverenika, a koji su se odnosili na zaštitu podataka o ličnosti, odnosno na potpuno usaglašavanje ovog zakona sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Ovi sastanci su održavani u prostorijama Ministarstva zdravlja i u prostorijama Poverenika. Na održanim sastancima usaglašavali su se stavovi po pitanju unapređenja zaštite podataka o ličnosti.

Predlog Ministarstva zdravlja je da se o ovom zakonu ne održava javna rasprava s obzirom da se predloženim rešenjima ne menja suština samog zakona, već se predloženim rešenjima vrši dodatno pojašnjenje zakona, a što je u skladu sa Poslovnikom Vlade.

10. Koje će mere biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona

Baza podataka, odnosno softver na kome se zasniva funkcionisanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, postaviće se u zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije radi nesmetanog sprovođenje Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Imajući u vidu da zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije i do sada vodi zdravstveno-statističke podatke koju su deo IZIS-a, ne očekuju se potrebe za dodatnom edukcijom kadra, a eventualna reorganizacija poslova će se vršiti u okviru postojećih kapaciteta.

Ostavite komentar