Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

ANALIZA EFEKATA

Uvodne napomene

Izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći u vezi sa tom robom, u Republici Srbiji su uređeni Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 95/2013) koji je stupio je snagu 8. novembra 2013. godine.

Ovim zakonom su, između ostalog, uređeni predmet i cilj zakona, uslovi, način i postupak za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći, ustanovljene obaveze izveštavanja za učesnike u ovim poslovima, normirana kontrola od strane nadležnih organa Republike Srbije, predviđene kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za kontrolu izvoza i uvoza robe dvostruke namene.

Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene je u potpunosti sistem kontrole izvoza usklađen sa evropskim zakonodavstvom, kao i sa međunarodnim standardima. Zakon je uspostavio jak sistem kontrole i nadzora u ovoj oblasti, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta, kao i obezbeđenje poštovanja međunarodnih obaveza koje je preuzela naša zemlja.

Kontrola izvoza robe dvostruke u Evropskoj uniji regulisana je Regulativom 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene. Ona spada u oblast „Zajedničke trgovinske politike EU“ (Poglavlje 30) i pravno je obavezujuća za sve države članice-dakle direktno se primenjuje, a njene odredbe predviđaju samo kontrolu izvoza robe dvostruke namene.

U dosadašnjoj primeni Zakona kao otežavajuća okolnost za privredne subjekte se pokazala obaveza kontrolisanja uvoza robe dvostruke namene. Naime, podnošenje zahteva za izdavanje uvoznih dozvola opterećuje privrednike dodatnim administriranjem (prikupljanjem dokumentacije, podnošenjem zahteva, plaćanjem takse i konačno čekanjem na izdavanje dozvole-postupak traje oko 30 dana). Na taj način oni gube konkurentnost na tržištu. Pored toga, kontrola uvoza robe dvostruke namene predstavlja problem i za strane investitore koji žele da ulažu sredstva u Republici Srbiji, jer su izloženi dodatnim gubitkom kako finansijskih sredstava, tako i vremena usled obaveze dobijanja uvozne dozvole.

Imajući u vidu napred navedeno, kao i činjenicu da su i eksperti EU (koji su učestvovali u pripremi Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene) svojevremeno skretali pažnju da je evropskim zakonodavstvom propisano da se kontroliše izvoz robe dvostruke namene, a ne i uvoz, te da je pitanje kontrole uvoza ove robe ili ne unutrašnja stvar Republike Srbije, pri čemu je sa aspekta EU zakonodavstva, dovoljno je da Zakon i prateći akti budu usklađeni u domenu izvoza robe dvostruke namene, pripremljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koji bi trebalo da odgovori potrebama evropske, ali i međunarodne prakse, konkurentnosti privrednih subjekata i olakšanom investiranju stranih ulagača.

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Predložena rešenja u Predlogu će uticati na:

– privredne subjekte, jer će ih u mnogome rasteretiti. Naime, ukidanjem obaveze pribavljanja uvoznih dozvola, oslobađaju se obaveze podnošenja zahteva, čekanja na dobijanje dozvole, a samim tim postaju podjednako konkurentni sa privrednicima zemalja regiona koje takođe ne kontrolišu uvoz robe dvostruke namene (izuzev Bosne i Hercegovine, ali je u toj zemlji zakon kojom će kontrola uvoza biti ukinuta u proceduri donošenja);

– strane investitore, jer na ovaj način Republika Srbije postaje povoljnija destinacija za strana ulaganja. Republika Srbija nije veliki izvoznik i uvoznik robe dvostruke namene, ali će ukidanje uvoza svakako doprineti razvoju ove oblasti, jer će upravo stručnost, povoljnost poslovanja i olakšano administriranje doneti prevagu u korist ulaganja u našu zemlju, naspram zemalja regiona;

– organ državne uprave nadležan za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe dvostruke namene (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija). Broj izdatih dozvola za uvoz robe dvostruke namene u 2015. godini (do 1.12. ove godine) iznosio je 145. Imajući u vidu da je ukupan broj dozvola koje Ministarstvo izda za izvoz i uvoz robe dvostruke namene i naoružanja i vojne opreme, na godišnjem nivou, okvirno oko 700, ukidanje ovo obaveze svakako bi rasteretilo i državne službenike koji rade na postupku izdavanja dozvola.

Kakve troškove će primena zakona izazvati građanima i privredi (naročiti malim i srednjim preduzećima)

Glavni cilj izmene Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene je upravo želja da se rasterete privrednih subjekata koji posluju u Republici Srbiji. Domaći privredni subjekti koji posluju sa ovom vrstom robe su u najvećem procentu društva koja se u skladu sa Zakon o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 46/06, 111/09, 99/11-dr. zakon i 62/13 – dr. zakon) po veličini svrstavaju u mikro ili mala pravna lica. Nepostojanje obaveze plaćanja takse za izdavanje dozvole, ukidanje troškova za pribavljanje dokumenata, njihovu overu i prevođenja u slučajevima kada je to neophodno, svakako bi bilo korisno. Pored toga, njihovo pregovaranje i zaključivanje poslova sa evropskim i međunarodnim privrednim subjektima bilo bi olakšano usled potpune usaglašenosti proceduralnih pitanja i u delu koji se odnosi na uvoz, čime bi oni mogli da ravnopravno odgovaraju na potrebe tržišta.

Ove izmene imaju za cilj i povećenje broja stranih investicija u ovoj oblasti. Predstavnici nekoliko velikih stranih kompanija (danska kompanija „Grundfos“, nemačka „Milbauer“ i dr.) u kontinuiranom obraćanju su skrenuli pažnju na probleme sa kojima se susreću usled obaveze pribavljanja dozvola za uvoz robe dvostruke namene. Naime, oni koji su otvorili svoje fabrike u Srbiji, za koje su morali da uvezu mašine koje se nalaze na listi robe dvostruke namene, ili za koje, da bi održavale proces proizvodnje, moraju kontinuirano da uvoze sirovine od kojih pojedine takođe spadaju u robu dvostruke namene, nailaze na problem da za takav uvoz svaki put podnese zahtev za izdavanje uvozne dozvole. Naglašavali su pri tome da je Srbija praktično jedina zemlja u Evropi (a i šire) koja kontroliše uvoz robe dvostruke namene. Sve to usporava i poskupljuje proces proizvodnje, što dovodi do toga da ulaganje u našu zemlju postaje manje atraktivno za strane ulagače u ovoj oblasti, što svakako na kraju dovodi do tehnološke stagnacije, ali i izostanka budzetskog priliva.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budzeta Republike Srbije. Zakon koji je na snazi, u pogledu troškova koje iziskuje za izdavanja dozvole zahteva veće troškove od onih koji predstoje stupanjem na snagu izmena zakona koje se predlažu. Kao što smo naveli to su troškovi neophodni za prikupljanje dokumentacije, njeno prevođenje i overu (u slučajevima kada je to neophodno), troškovi plaćanja republičke administrativne takse za izdavanje dozvole za uvoz itd. Upravo je i glavni cilj podnošenja inicijative za izmenu zakona rasterećenje privrednih subjekata od troškova koje su do sada podnosili. Takođe, predložene izmene imaće uticaja i na povoljnost i atraktivnost stranih ulaganja u ovoj oblasti.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predloženim izmenama i dopunama zakona stvara se povoljnija sredina za privredne subjekte koji posluju ili planiraju da započnu poslovanje u ovoj oblasti. Naime, ukidanjem kontrole uvoza Republika Srbija u potpunosti usaglašava svoje propise sa propisima EU, i primenjuje praksu zemalja EU i zemalja regiona. U takvim slučajevima nema bojazni za saradnju sa privrednicima RS, jer su propisi jedinstveno regulisani, opšte poznati, transparentni sa jasnim zakonskim okvirima. Kao i do sada, eventualno nepoštovanje zakona podložno je odgovarajućim sankcijama, a redovno izveštavanje učesnika u ovom poslu (što je zakonska obaveza) garant je savesnog i odgovornog poslovanja privrednika. Sve napred navedeno dovodi do jačanja konkurentnosti, kao i unapređenje poslovnog okruženja i pristupa novim tržištima.

Da li su sve zainteresovane strane imale prilike da se izjasne o zakonu

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene pripremalo je Zajedničko telo za praćenje i unapređenje propisa iz oblasti proizvodnje, prometa, uvoza i izvoza kontrolisane robe sastavljeno od predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i državne uprave – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstva finansija – Uprava carina, Bezbednosno – informativne agencije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. U radu na pripremi zakona učestvovali su i eksperti EU.

Dana 7. septembra 2015. godine, na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, održan je sastanak Zajedničkog tela za praćenje i unapređenje propisa u oblasti proizvodnje, prometa, uvoza i izvoza kontrolisane robe, sa predlogom razmotranja mogućnosti za izmenu i dopunu važećeg zakona. Članovi Zajedničkog tela su upoznati sa predloženim izmenama koje bi se sastojale u prestanku kontrolisanja uvoza robe dvostruke namene i brisanja tih odredbi iz teksta Zakona. Zaključak sastanka je bio da se pripremi Predlog zakona sa predloženim izmenama i dopunama, te da se uputi u proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih organa i organizacija u skladu sa Poslovnikom Vlade.

U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u Beogradu je dana 21. oktobra 2015. godine, uz podršku EXBS Programa Vlade SAD, održan seminar za akademske i naučne institucije i privredu Republike Srbije pod nazivom „Kontrola izvoza i uvoza robe dvostruke namene“. Na pomenutom seminaru predstavnici akademskih i naučnih institucija i najvećih izvoznika i uvoznika robe dvostruke namene u Republici Srbiji imali su prilike da se upoznaju sa važećim nacionalnim propisima u ovoj oblasti – Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i pratećim podzakonskim aktima, ali i sa novim tendecijama u pogledu izmene Zakona u delu koji se odnosi na prestanak uvoza robe dvostruke namene.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se postiglo ono što se zakonom predviđa

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će preduzimati sve potrebne mere u primeni i praćenju sprovođenja Zakona i drugih propisa donetih na osnovu njega u saradnji i uz konsultacije sa predstavnicima Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno – informativne agencije.

U skladu sa predviđenim izmenama, doneće se odgovarajući:

– Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascu i sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole, obrascu i sadržaju sertifikata i potvrda koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene;

– Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržaju izveštaja o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći.

Vlada Republike Srbije će svakako u slučaju izmena i dopuna relevantne liste robe dvostruke namene EU, istu na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, utvrditi i usaglasiti.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će i dalje kontinuirano vršiti neophodne izmene i tehnička unapređenja internet stranice Ministarstva, sa ciljem da informacije koje se na njoj objavljuju budu precizne i dostupne zainteresovanim stranama.

Ostavite komentar