Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

ANALIZA EFEKATA

1. Određivanje problema koje zakon treba da reši

Administrativni tereti u Republici Srbiji, u smislu nepotrebnih i suviše komplikovanih procedura, jedan su od velikih problema našeg društva. Sa tim problemom građani Republike Srbije se susreću u svakodnevnom životu. Organi uprave često traže od njih da uz podnošenje zahteva za ostvarivanje različitih prava podnose i različite potvrde i uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Građani tako moraju šetati od institucije do institucije, od šaltera do šaltera i takoreći obavljati poslove „poštara”, koji za potrebe uprave prenosi podatke iz jedne u drugu instituciju. Potrebno je omogućiti građanima da obave sve procedure vezane za neku životnu situaciju (rođenje deteta, promena prebivališta i slično) odjednom i na jednom mestu, tako da ne moraju da posete brojne institucije, višestruko popunjavaju formulare istim podacima i dostavljaju ista uverenja po nekoliko puta.

U toku su aktivnosti nadležnih organa Republike Srbije, kako bi se prevazišao dosadašnji sistem vođenja matičnih knjiga i evidencija o državljanima Republike Srbije (matična knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i evidencija o državljanima koje se vode u knjigama državljana i u matičnoj knjizi rođenih, tako da se one vode lokalizovano, u štampanom i elektronskom obliku kroz lokalne aplikacije. Još nije uspostavljena centralna aplikacija u koju bi se unosili podaci o državljanima Republike Srbije jer opštine podatke upisane u papirnu knjigu i u svoje lokalne aplikacije periodično prenose u centralnu bazu. U centralnu bazu još nisu preneti svi podaci iz matičnih knjiga, a takođe nisu preneti podaci o državljanstvu. Zbog nepostojanja centralne evidencije o državljanima Republike Srbije pojedini upravni postupci i funkcionalnosti, vezano za elektronsku upravu, ne mogu se u potpunosti realizovati, jer je podatak o državljanstvu osnovni podatak od koga zavise i druge evidencije.

Osim toga, u postupku zamene ličnih karata utvrđeno je da određeni broj građana koji je ceo svoj život proveo u Republici Srbiji, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji i lične karte na starom obrascu, nije iskoristio mogućnost da pod olakšanim uslovima stekne državljanstvo Republike Srbije. Uglavnom se radi o starijim licima koja, zbog toga što su smatrala da poseduju lične karte sa trajnim važenjem i da nije potrebno da podnose zahteve za izdavanje biometrijske lične karte. Kako je uslov za izdavanje biometrijske lične karte posedovanje državljanstva Republike Srbije, ovi građani nisu podneli blagovremeno zahtev za sticanje državljanstva. Uzevši u obzir da su to građani koji više decenija žive u Republici Srbiji, da su imali prijavljeno prebivalište i izdate lične karte u Republici Srbiji, kao i da se radi o uglavnom staračkom stanovništvu, o starijim udovicama i udovcima koji, da bi po sada važećim propisima stekli državljanstvo Republike Srbije, moraju da traže otpust iz prethodnog državljanstva, odnosno iz državljanstva Republika bivše SFRJ, u kojoj nisu čak ni živeli, predlaže se mogućnost sticanja državljanstva Republike Srbije pod olakšanim uslovima.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Postoji ogroman manevarski prostor za pojednostavljenja i poboljšanja koja ne iziskuju znatna finansijska sredstva, nego često samo uvođenje logike u poslovne procese i u funkcionisanje sistema. Stvaranjem Centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka, omogućiće se da se podaci iz evidencije o državljanima Republike Srbije vode na drugi, svrsishodniji način, odnosno centralizovano. Prenosom podataka iz evidencije matične knjige rođenih, matične knjige venčanih, matične knjige umrlih i evidencije državljanstva dobićemo jedinstvenu elektronsku bazu osnovnih podataka o građanima. Građani neće morati da prilažu izvode, uverenja i drugu dokumentaciju vezano za njihove upravne postupke, već će se samo proverom kroz evidencije utvrđivati podaci i činjenice od značaja za rešavanje zahteva građana i time će se omogućiti da građani bez prilaganja „papira” ostvaruju svoja prava na brži, lakši i pouzdaniji način. Podaci koji će se nalaziti u centralnoj aplikaciji za obradu i skladištenje podataka su u vezi i sa drugim projektima koji su se realizovali na nivou Vlade, kao na primer Projekat „Bebo, dobrodošla na svet” koji omogućava da se u porodilištu nakon rođenja deteta elektronski vrši prijava deteta u matičnu knjigu rođenih, odredi JMBG i prijavi prebivalište, kao i da se na osnovu ovih podataka dostavi zdravstvena knjižica na kućnu adresu deteta, tako da roditelji ne moraju da dolaze na šaltere u policijske stanice, matične službe i filijale RFZO.

Osim toga, nakon usvajanja Zakona o opštem upravnom postupku, a zatim i Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je omogućilo veb servise sa drugim državnim organima i organizacijama, pri čemu je omogućeno da se prilikom podnošenja zahteva građana za lična dokumenta podatak iz matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih, kao i o činjenici državljanstva pribavi elektronskim putem.

Odredbama koje omogućavaju sticanje državljanstva Republike Srbije, za građane iz tačke 1. ove Analize, omogućiće se sticanje državljanstva Republike Srbije pod olakšanim uslovima, bez otpusta iz prethodnog državljanstva.

3. Druge mogućnosti za rešenje problema

Predložene dopune Zakona samo su jedan, ali neophodan, korak za rešavanje iznetih problema. Saglasno članu 38. stav 1. Ustava Republike Srbije, sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije uređuje se zakonom, dok je članom 42. stav 2. propisano da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom. Zbog navedenog neophodno je da se navedena materija uredi zakonom, te ne postoje druge mogućnosti za rešavanje problema.

4. Zašto je donošenje novog zakona najbolje rešenje problema

Nakon usvajanja predloženih dopuna Zakona, razmena podataka iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i iz evidencije o državljanima Republike Srbije će se vršiti u elektronskom obliku, tako što će se prilikom izdavanja ličnih dokumenata ovaj podatak proveravati elektronski. Ova razmena podataka se vrši na bezbedan način i uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe se razvijaju servisi na portalu E-uprava kako bi građani mogli bez dolaska na šaltere da podnose zahteve u elektronskom obliku sa sertifikovanim ličnim kartama (zamena stare vozačke dozvole za novu, kao i izdavanje registracione nalepnice).

Stvaranje uslova za ovakvu razmenu podataka i uspostavljanje osnova za elektronsku upravu, što se omogućava između ostalog i predloženim Zakonom, će doprineti jačanju integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, osnaživanje učešća građana u upravljanju javnim poslovima, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a sve u cilju delotvornijeg rada organa javne vlasti.

5. Na koga i kako će uticati predložena rešenja

Predložena rešenja će imati višestruke pozitivne efekte kako na građane i privredu tako i na organe javne uprave.

Građani neće morati da prilažu izvode, uverenja i drugu dokumentaciju u vezi sa njihovim upravnim postupcima, već će se samo proverom kroz evidencije utvrđivati podaci i činjenice od značaja za rešavanje zahteva građana i time će se omogućiti da građani bez prilaganja „papira” ostvaruju svoja prava na brži, lakši i pouzdaniji način. Pored toga, građanin koji želi ili ima potrebu za izdavanjem uverenja o državljanstvu, moći će to uverenje da pribavi bez odlaska u mesto gde je upis činjenice državljanstva izvršen.

Kada bude kompletirana baza podataka o državljanstvu građana u elektronskom obliku (MKR, MKV, MKU i evidencija o državljanima Republike Srbije) službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na prijemu zahteva i izdavanju dokumenata biće omogućeno da na brz, efikasan i pouzdan način izvrše uvid u evidenciju matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i u evidenciju državljana. Isti efekat će predložena rešenja imati i na druge organe javne uprave koji postupaju po zahtevima građana.

6. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Usvajanje ovog zakona za sada neće stvoriti nove troškove za građane i privredu Republike Srbije, naprotiv, mogu dovesti do smanjenja troškova građana. Građani se neće suočavati sa troškovima plaćanja velikog broja taksi za izdavanje uverenja, troškovima prevoza prilikom prikupljanja dokumenata, ali i izgubljenim vremenom na obilazak više različitih službi.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Mišljenja smo da će efekti usvajanja Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije biti višestruko pozitivni. Pre svega, omogućiće uživanje i zaštitu Ustavom zagarantovanih prava svih građana. Takođe, omogućiće podizanje nivoa efikasnosti i ujednačenog postupanja organa u praksi, ušteda vremena za građane, kao i uštedu vremena i ljudskih resursa za postupajuće organe javne uprave.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Iako se ovim zakonom direktno ne regulišu oblasti koje bi imale uticaj na ekonomska kretanja u Republici Srbiji, poboljšanja kvaliteta usluga i procedura javne administracije svakako predstavljaju značajan faktor kvaliteta života građana i konkurentnosti privrede. Zbog toga se može očekivati da predložena rešenja budu stimulativna za stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Imajući u vidu obim dopuna Zakona, tokom pripremanja Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije nije sprovedena javna rasprava te se javnost nije izjašnjavala u pogledu sadržine članova Zakona. Rešenja iz predmetnog zakona deo su šireg reformskog procesa koji sprovodi Vlada Republike Srbije i kao takva, ukoliko se posmatraju van celine procesa neće moći u punoj meri da prikažu sve benefite ovih procesa. Takođe, predložena rešenja su i deo većeg broja projekata koji imaju za cilj smanjenje administrativnih procedura i unapređenje rada državne uprave, a koji su već podržani od strane šire javnosti, te smatramo da su sve zainteresovane strane već imale priliku da iznesu svoje stavove po predmetnom pitanju.

10. Koje će se mere prilikom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo unutrašnjih poslova će zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave uspostaviti aplikaciju za vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije, omogućiti prenos podataka iz matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, podataka iz knjige državljana koje vode jedinice lokalne samouprave, podataka o činjenici državljanstva koji se vode u matičnoj knjizi rođenih od jedinica lokalne samouprave i direktan unos podataka koji se odnose na činjenicu državljanstva u matičnoj knjizi rođenih. Radi realizacije navedenog, ova ministarstva su potpisala i Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji kojim su detaljnije usaglasila mere za realizaciju gore navedenih aktivnosti.

Ostavite komentar