Aneks 10: Ugovor o osnivanju koncesionog preduzeća

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 10

UGOVOR O OSNIVANjU

KONCESIONOG PREDUZEĆA

SADRŽAJ

I UVODNE ODREDBE 3

IIČLANOVI DRUŠTVA 4

IIIPOSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA DRUSTVA 4

IVDELATNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA 5

VOSNOVNI KAPITAL 5

VIUDELI U DRUŠTVU 6

VIIPRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA DRUŠTVA PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA ČLANU DRUŠTVA 8

VIIIIZVEŠTAJI, DOBIT I PLAĆANjA 9

IXORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA 9

XSKUPŠTINA DRUŠTVA 10

XIUPRAVNI ODBOR DRUŠTVA 12

XXIIZASTUPNICI DRUŠTVA 14

XIII ZAVRŠNE ODREDBE 16

Na osnovu Zakona o stranim ulaganjima („Službeni glasnik SRJ“, br.03/2002 i 05/2003), člana 35-37. Zakona o konesijama („Službeni glasnik RS“, br. 55/2003) i članova 2., 7., 104. -183. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.125/04), privredno društvo Alpine Mayreder Bau GmbH, Reichenhallerstrasse 7, 5020 Salzburg, iz Austrije i privredno društvo FCC CONSTRUCCION S.A.,36 Calle Balmes, ________ Barselona, iz Španije, u svojstvu osnivača privrednog društva (uneti puno poslovno ime društva ______________ d.o.o. __________, dana _____________ 2007. godine zaključili su sledeći

UGOVOR O OSNIVANjU KONCESIONOG PREDUZEĆA

Uneti puno poslovno ime privrednog društva

(OSNIVAČKI AKT)

1.1. Odlukom osnivača – privrednog društva Alpine Mayreder Bau GmbH od ________ 2006. godine, odnosno osnivača – privrednog društva FCC CONSTRUCCION S.A. od ___________ 2006. godine, iskazan je poslovni interes da osnuju privredno društvo – koncesiono preduzeće sa osnivnim ciljem da služi ispunjenju Ugovora o koncesiji koji se odnosi na „Koncesiju za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš – Požega“.

1.2. Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom potpisivanja i overe pred sudom (u daljem tekstu: dan stupanja na snagu).

1.3. Društvo je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, kao društvo kapitala koje obavlja svoju delatnost na tržištu radi sticanja dobiti. Društvo posluje u skladu sa ovim osnivačkim aktom, zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

1.4. Društvo je osnovano kao koncesiono preduzeće u smislu odredbi Zakona o koncesijama, i osniva se na određeno vreme, odnosno do izvršenja Ugovora o koncesiji.

2.1. Članovi Društva su:

Privredno društvo Alpine Mayreder Bau GmbH , osnovano u skladu sa zakonima Austrije, sa sedištem i poslovnom adresom u Reichenhallerstrasse 7, 5020 Salzburg, Austrija, registrovano u ___________ pod registarskim brojem ______________ (u daljem tekstu: Alpine), i

Privredno društvo FCC CONSTRUCCION S.A., osnovano u skladu sa zakonima Španije, sa sedištem i poslovnom adresom u Cale Balmes 36, _________ Barselona, Španija, registrovano u _______________ pod regsitarskim brojem _______________, sa poreskim identifikacionim brojem A-28/854727 (u daljem tekstu: FCC).

3.1. Puno poslovno ime privrednog društva:

Uneti puno poslovno ime Društva

3.2. Skraćeno poslovno ime privrednog društva:

Uneti skraćeno poslovno ime Društva

3.3. Puno poslovno ime privrednog društva na engleskom jeziku:

Uneti puno poslovno ime Društva na engleskom jeziku

3.4. Skraćeno poslovno ime privrednog društva na engleskom jeziku:

Uneti skraćeno poslovno ime privrednog društva na engleskom jeziku

3.5. Sedište privrednog društva:

Uneti adresu sedišta

3.6. Odluku o promeni poslovnog imena i/ili sedišta Društva donosi Skupština.

3.7. Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, registar u koji je registrovano i broj registracije društva, poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun, kao i broj računa, poreski identifikacioni broj, podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

4.1. Društvo može, uz ispunjenje uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti koje su neophodne za obavljanje koncesione delatnosti.

4.2. Društvo može da obavlja i delatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa u skladu sa Ugovorom o koncesiji.

4.3. Pretežna delatnost koju će Društvo obavljati je:

Uneti šifru i naziv delatnosti

4.4. Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti, kao i da vrši sledeće usluge u spoljno-trgovinskom prometu; zastupanje stranih pravnih lica, posredovanje u spoljno-trgovinskom prometu, lizing poslovi, konsignacioni poslovi, poslove ugovorne kontrole roba i usluga, usluge atestiranja i istraživanja, kao i druge poslove poslove vezane za posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u spoljno-trgovinskom prometu.

4.5. Odluku o promeni, proširenju i prestanku obavljanja delatnosti Društva donosi Skupština.

5.1. Osnovni kapital Društva se sastoji u novčanom ulogu u ukupnom iznosu od 2.000.000 Evra (dva miliona Evra) koji će u celosti biti uplaćen pre registracije Društva (u daljem tekstu: osnovni kapital). Dodatnih 18.000.000 € (osamnaest miliona Evra) biće uplaćeni kao povećanje kapitala od strane članova društva 30 (trideset) dana nakon ispunjenja Prethodnog uslova.

5.2. Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati novim ulozima ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

5.3. Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma osnovnog kapitala.

5.4. Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa zakonom.

5.5. Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala Društva vrši se, po pravilu, jednom godišnje i to u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja godišnje skupštine članova Društva.

5.6. U cilju unapređenja poslovanja Društva, a posebno u cilju finansiranja neophodnog za obavljanje koncesione delatnosti, kao i za obezbeđivanje obrtnih sredstava, članovi Društva mogu doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga. Dodatni ulozi članova Društva srazmerni su udelima, osim ako Skupština Društva ne odluči drugačije. U slučaju da član Društva ne unese dodatni ulog u skladu sa odlukom Skupštine i u roku utvrđenom predmetnom odlukom Skupštine, drugi član Društva može da uplati taj deo srazmerno svom udelu, osim ako Skupština Društva ne uredi njihovu obavezu drugačije. Ako i kada drugi član Društva plati predmetni deo, udeo člana Društva koji nije platio dodatni ulog biće srazmerno umanjen, dok će udeo člana Društva koji je izvršio uplatu dodatnog uloga biti srazmerno povećan.

5.7. Svaki zajam članova Društva dat Društvu Društvo će isplatiti u potpunosti pre raspodele dividende odnosno pre ma kakve raspodele članovima Društva, a u svakom slučaju posle izmirivanja svih dospelih obaveza Društva iz redovnog poslovanja.

5.8. Članovi Društva koji ne izvrše svoju obavezu unošenja dodatnih uloga na način i u rokovima utvrđenim odlukom Skupštine Društva, odgovaraju ostalim članovima Društva kao i samom Društvu za štetu prouzrokovanu ovakvim nepostupanjem.

6.1. Članovi Društva srazmerno svojim ulozima u Društvo stiču udele u sledećim odnosima/procentima:

1. Privredno društvo Alpine je na osnovu uloga od ___________ Evra (slovima: ___________) steklo udeo od ____% u Društvu, (te joj na osnovu ovog udela u Društvu pridapadaju i prava i interesi u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i zakonom);

2. Privredno društvo FCC je na osnovu uloga od ___________ Evra (slovima: ___________) steklo udeo od ____% u Društvu, (te joj na osnovu ovog udela u Društvu pridapadaju i prava i interesi u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i zakonom).

6.2. Član Društva može imati samo jedan udeo u Društvu, srazmeran vrednosti njegovog uloga. Ako član Društva stekne još jedan udeo ili deo udela, ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i čine jedinstven udeo člana u Društvu.

6.3. Pravo glasa članova Društva, kao i imovinska prava prema Društvu uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerni su udelima članova Društva u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu Društva u vreme ostvarivanja tih prava.

6.4. Društvo je dužno da u svom sedištu vodi Knjigu udela u koju se upisuju podaci o članovima Društva, iznosu ugovorenog i uplaćenog uloga, dopunski ulozi, opterećenja udela, broj i procenat glasova svakog udela, promene na udelima i promene vlasnika udela, uključujući i vreme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i svi drugi podaci propisani zakonom.

6.5. Upis u Knjigu udela ima konstitutivan karakter u odnosu na Društvo budući da se članom Društva smatra samo ono lice koje je u tom svojstvu upisano u Knjigu udela, dok se u odnosu na treća lica članom Društva smatra se ono lice koje je u tom svojstvu registrovano u Agenciji za privredne registre.

6.6. Smatra se da je član Društva, ukoliko nije ranije upisan u Knjigu udela, danom podnošenja registracione prijave Agenciji za privredne registre upisan u Knjigu udela, bez obzira kada je registracija sprovedena.

6.7. Za tačnost podataka sadržanih u Knjizi udela, kao i za blagovremeno podnošenje prijave za registraciju i sve relevantne dokumentacije Agenciji za privredne registre radi registracije i objavljivanja promena podataka upisanih u Knjizi udela, odgovara Upravni odbor Društva.

6.8. Društvo može steći sopstevni udeo/udele. Društvo po osnovu sopstvenog udela nema pravo glasa, niti se taj udeo računa u kvorum glasova, niti daje pravo na dividendu, a ukoliko Društvo ne otuđi sopstveni udeo u roku od 1 (jedne) godine dana od dana njegovog sticanja, sopstveni udeo Društva se obavezno poništava.

6.9. Skupština članova Društva može doneti odluku o teretnom:

povlačenju udela u slučaju dobrovoljnog istupanja člana iz Društva;

poništavanju udela ili delova udela u slučaju prinudnog istupanja iz Društva, u slučaju da Društvo ne otuđi sopstveni udeo u roku od godinu dana od dana sticanja udela od strane Društva, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

6.10. Odluka Skupštine članova Društva o povlačenju udela iz člana 6.9 ovog Osnivačkog akta ima za posledicu prestanak članstva u Društvu, poništenje udela i smanjenje osnovnog kapitala.

7.1. Društvo samostalno istupa u pravnom prometu i za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinom. Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva.

7.2. Član Društva može preneti svoj udeo na treće lice samo uz poštovanje prava prečeg sticanja od strane Društva i drugog člana Društva.

7.3. Član Društva koji želi da prenese svoj udeo u Društvu na treće lice, dužan je da taj udeo najpre ponudi Društvu. Društvo može da iskoristi pravo preče kupovine u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema pismene ponude člana Društva koji raspolaže svojim udelom. Ako Skupština Društva ne iskoristi pravo preče kupovine udela u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema pismene ponude člana Društva koji raspolaže svojim udelom, član Društva koji je ponudu učinio Društvu mora tu istu ponudu dostaviti drugom članu/članovima Društva. Drugi član/članovi Društva mogu da iskoriste pravo preče kupovine udela u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana prijema pismene ponude člana Društva koji raspolaže svojim udelom. Ukoliko drugi član/članovi Društva ne iskoriste svoje pravo preče kupovine u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema pismene ponude člana Društva koji raspolaže svojim udelom, član Društva koji raspolaže svojim udelom može preneti svoj udeo trećem licu po ceni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude učinjenim Društvu odnosno drugim članovima Društva, ili po višoj ceni, u roku utvrđenom zakonom.

7.4. U slučaju prenosa udela člana Društva u izvršnom postupku, Društvo i drugi član Društva imaju pravo preče kupovine, na način predviđen propisima koji uređuju izvršni postupak.

7.5. Pravo preče kupovine utvrđeno članom 7.3 i 7.4 ovog Osnivačkog akta, primenjuje se kako u slučaju raspolaganja udelom, tako i u slučaju raspolaganja delom udela, a važi i u svim slučajevima prenosa ili otuđenja udela u Društvu, a posebno u slučajevima razmene, poklona i nasleđivanja.

7.6. Udeo se prenosi ugovorom u pismenoj formi sa overenim potpisma prenosioca i sticaoca koji su obavezni da bez odlaganja obaveste Društvo o (i) izvršenom prenosu, (ii) promeni člana, i (iii) vremenu učinjenog prenosa radi upisa ove promene u Knjigu udela.

7.7. U slučaju prenosa udela ili dela udela vrši se izmena ovog osnivačkog akta.

7.8. Član Društva može svoj udeo u Društvu dati u zalogu ili opteretiti na drugi način samo uz prethodno datu pismenu saglasnost Društva i uz ustanovljenje obaveze da se u slučaju prenosa opterećenog udela poštuje pravo preče kupovine iz ovog člana. Davanje udela u zalogu se upisuje u Knjigu udela i u Registar zaloge.

7.9. Članovi Društva, saglasno članu 12. Zakona o stranim ulaganjima, uživaju punu pravnu sigurnost u pogledu svog uloga i mogu slobodno i bez odlaganja, u konvertibilnoj valuti transferisati u inostranstvo sva finansijska i druga sredstva u vezi sa svojim ulogom u Društvo, a posebno ostvarenu dobit, imovinu koja im pripada po prestanku Društva, iznose dobijene od prodaje udela u Društvu, iznose od smanjenja osnovnog kapitala, dopunske uplate i naknade.

8.1. Upravni odbor Društva podnosi godišnjoj skupštini društva finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju, a po potrebi i izveštaj revizora, na usvajanje.

8.2 Usvajanje finansijskih izveštaja ili bilo kojih drugih izveštaja od strane Skupštine Društva ne utiče na ostvarivanje prava člana Društva ako se kasnije pokaže da su netačni ili pogrešni.

8.3. Društvo može vršiti isplate članu Društva u bilo koje vreme, ako to plaćanje nije suprotno odredbama zakona o ograničenjima plaćanja.

8.4. Društvo ne može vršiti plaćanja svom članu Društva ako bi posle plaćanja:

8.4.1. neto imovina Društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate, a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate;

8.4.2. Društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja Društva.

8.5. Izuzetno od odredbe 8.4., Društvo može izvršiti plaćanja članu Društva, ako iz finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija proizlazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

9.1. Organi Društva su Skupština članova Društva i Upravni odbor koji se organizuju i posluju u skladu sa pravilima određenim ovim Ugovorom i u skladu sa zakonom..

10.1. Skupštinu Društva čine svi članovi Društva sa brojem glasova koji su proporcionalni udelima članova u Društvu.

10.2. Skupština odlučuje o:

10.2.1. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem Društva pre registracije;

10.2.2. izboru i razrešenju članova Upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade;

10.2.3. odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima Društva;

10.2.4. potrebi i imenovanju internog revizora ili revizora Društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa Društvom;

10.2.5. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;

10.2.6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela;

10.2.7. davanju prokure i drugog poslovnog punomoćja za Društvo i za sve ogranke društva;

10.2.8. odlučivanju o dopunskim ulozima od strane člana Društva;

10.2.9. isključenju člana Društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje Društva potrebno;

10.2.10. statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku Društva;

10.2.11. davanju odobrenja na pravne poslove članova Društva odnosno članova Upravnog odbora, i drugih lica u skladu sa zakonom i ovim Osnivačkim aktom;

10.2.12.sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom;

10.2.13. izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova Društva;

10.2.14. obrazovanju ogranka;

10.2.15. donošenju poslovnika o svom radu;

10.2.16. drugim pitanjima koja su u delokrugu skupštine društva.

10.3. Sednica skupštine Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

10.4. Sednice skupštine Društva saziva Upravni odbor ili bilo koji član Društva. Mesto održavanja skupštine je sedište Društva, ako članovi Društva ne ugovore drugačije.

10.5. Sednicama skupštine Društva predsedava predsednik skupštine. Predsednika skupštine Društva članovi skupštine Društva imenuju sporazumno.

10.6. Godišnja sednica Skupštine Društva održava se najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti.

10.7. Sednice Skupštine društva koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne sednice.

10.8. Sednica Skupštine se saziva pismenim putem pozivom koji se upućuje svakom članu Društva na adresu koja se vodi u Knjizi udela, a poziv može da bude upućen i u elektronskom obliku.

10.9. Poziv za sednicu Skupštine Društva sa predlogom dnevnog reda dostavlja se svakom članu najranije 15 (petnaest) a najkasnije 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

10.10. Skupština Društva se može održati u svako vreme i bez sazivanja ako su sa tim saglasni članovi Društva.

10.11. Sednica Skupštine može se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, ako su sa tim saglasni članovi Društva.

10.12. Član Skupštine, u postupku odlučivanja, može glasati i pismenim putem.

10.13. Sednici Skupštine Društva moraju prisustvovati sva lica kojima je upućen poziv za zasedanje Skupštine.

10.14. U slučaju da se skupština Društva sazvana nije mogla održati ili odlučivati usled nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom, najranije 10 (deset) dana a najkasnije 30 (trideset) dana od dana prvog sazivanja (ponovljena skupština). Kvorum za održavanje ponovljene skupštine je 1 član Društva (tj. 50% od ukupnog broja članova Društva).

10.15. Skupština članova Društva donosi odluke jednoglasnom saglasnošću članova Društva. U slučaju podele glasova odlučujući je glas Predsednika Skupštine koji poslednji glasa.

10.16. Član društva može potpisivanjem pisanog punomoćja imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega, pod uslovom da ovo lice preuzme obavezu čuvanja kao poslovne tajne svih informacija i podataka koje se odnose na poslovanje Društva i na članove Društva, odnosno obaveze da će se uzdržati od otkrivanja ma koje og gore navedenih informacija ili podatka bilo kom trećem licu. Član društva ne može biti zastupljen u skupštini sa punomoćnikom koji bi imao samo deo njegovih glasačkih prava, niti može dati punomoćje većem broju lica.

10.17. Punomoćje iz člana 10.16. ovog Osnivačkog akta se daje, po pravilu, za jednu sednicu Skupštine, uključujući i ponovljenu skupštinu.

10.18. Članovi Upravnog odbora prisustvuju sednici skupštine članova Društva.

10.19. Odluke skupštine Društva unose se u zapisnik koji sadrži naročito podatke o: danu i mestu održavanja , predsedavajućem i bilo kom licu za overu zapisnika ili za brojanje glasova, , pitanjima koja su predmet glasanja, broju glasova za odluku i protiv nje i broju uzdržanih od glasanja, donetim odlukama, prigovoru članova Upravnog odbora vođenje sednica ili izdvojenim mišljenjima članova, prigovoru članova Upravnog odbora na odluke, i druge elemente saglasno Zakonu.

10.20. Odluke Skupštine Društva unose upisuju se u Knjigu odluka. Ove Odluke punovažne su od dana donošenja.

10.21. Odluke skupštine članova Društva o povećanju odnosno smanjenu osnovnog kapitala potpisuje i overeva predsednik skupštine članova Društva.

11.1. Društvo ima Upravni odbor koji se sastoji od 3 člana, koje bira i razrešava Skupština Društva, pri čemu se 2 člana biraju na predlog FCC a jedan član se bira na predlog Alpine.

11.2. Upravni odbor ima Predsednika Upravnog odbora i Zamenika Predsednika Upravnog odbora, koje biraju članovi Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora bira se iz redova članova Upravnog odbora koje predlaže FCC, a zamenik iz redova članova koje predlaže Alpine.

11.3 Predsednik Upravnog odbora i Zamenik predsednika Upravnog odbora zastupaju Društvo kolektivno.

11.4. Skupština Društva može razrešiti članove Upravnog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez navođenja razloga.

11.5. Razrešenje člana Upravnog odbora ne utiče na njegova prava posle razrešenja koja ima na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Društva iz člana 11.4. ovog Ugovora.

11.6. Ako se broj članova Upravnog odbora smanji ispod broja članova predviđenog osnivačkim aktom, preostali članovi Upravnog odbora dužni su da bez odlaganja sazovu sednicu Skupštine radi izbora članova do punog broja, u skladu sa članom 11.1, a do tog izbora obavljaju samo hitne poslove.

11.7.. Upravni odbor je nadležan za:

11.7.1. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i osnivackim aktom;

11.7.2. utvrđivanje predloga poslovnog plana i godišnjeg budzeta;

11.7.3. sazivanje sednica skupštine članova Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;

11.7.4. sprovođenje odluka Skupštine Društva;

11.7.5. odredjivanje dana sa kojim se utvrdjuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dan utvrdjivanja dividende i pravo na isplatu dividende, glasanje i druga pitanja;

11.7.6. zaključenje ugovora o kreditu, koji ne premašuje iznos utvrđen internim aktima Društva;

11.7.7. određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dan sticanja prava glasa i drugih prava članova Društva;

11.7.8. druga pitanja određena osnivačkim aktom, zakonom ili ugovorom članova Društva.

11.8. Upravni odbor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

11.9. Upravni odbor Društva održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu neposredno pre godišnje Skupštine Društva.

11.10. Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana tog odbora. Ako predsednik Upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev člana odbora, sednicu može sazvati taj član odbora. Sazivanje vanredne sednice se vrši pisanim pozivom koji se dostavlja svim članovima odbora, u kome se navode razlozi, vreme i mesto održavanja sednice.

11.11. Predsednik Upravnog odbora predsedava radom sednicama Upravnog odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Upravnog odbora.

11.12. Sednice Upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske telefonske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedna sa drugim. Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici Upravnog odbora smatraju se prisutnim.

11.13. Upravni odbor može doneti poslovnik o svom radu kojim bliže uređuje način svog rada koji je u skladu sa osnivačkim aktom.

11.14. Upravni odbor Društva može odlučivati bez sednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisdanu saglasnost dali svi članovi Upravnog odbora koji imaju pravo glasa o tom pitanju.

11.15. Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja njegovih članova.

11.16. Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora. Ako su glasovi članova Upravnog odbora podeljeni, usvojenom se smatra ona odluka za koju je glasao Predsednik Upravnog odbora.

11.17. Odluke Upravnog odbora postaju punovažne danom donošenja i upisuju se u Knjigu odluka.

11.18. Na sednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se podnosi na prihvatanje na narednoj sednici odbora. Zapisnik sa sednice Upravnog odbora Društva sadrži naročito: mesto i vreme održavanja sednice, prisutne na sednici, dnevni red sednice, sažeti prikaz diskusije, pitanja koja su predmet glasanja i rezultat glasanja, uključujući i označenje za svako lice da li je glasalo.

12.1. Prokura je ovlašćenje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više lica za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću Društva, a ne sadrži ovlašenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti Društva.

12.2. Prokuru daje Društvo jednom licu ili većem broju lica kao pojedinačnu ili zajedničku, a izdata prokura se može opozvati u svako vreme.

12.3. Prokurista potpisuje Društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizlazi iz prokure sa oznakom „pp”.

12.4. Upravni odbor mogu vršenje pojedinih poslova preneti na druga lica, pismenim punomoćjem (punomoćnik).

12.5. Predsednik Upravnog odbora i zamenik predsednika Upravnog odbora i prokurista (zajedno: zastupnici Društva) dužni su prema društvu da poštuju sva eventualna ograničenja i naloge utvrđene odlukom skupštine ili punomoćjem, a zastupnik društva koji prekorači ograničenja ili nalog odgovoran je za štetu koja se time prouzrokuje društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

12.6. Zastupnici Društva, kao i likvidacioni upravnik Društva, dužni su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu privrednog društva i da postupaju savesno i lojalno prema Društvu.

12.7. Zastupnici Društva koji imaju lični interes, dužni su naročito da: ne koriste imovinu društva u ličnom interesu; ne koriste povlašćene informacije u društvu za lično bogaćenje; ne zloupotrebljavaju pozicije u društvu za lično bogaćenje; ne koriste poslovne mogućnosti društva za svoje lične potrebe i sl. (lični interes).

12.8. Lični interes postoji ako je Zastupnik Društva l ili član/članovi njegove porodice:

– ugovorna strana u pravnom poslu sa društvom;

– u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu društva;

– je pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva.

12.9. Lice koje zaključuje pravni posao sa Društvom ne povređuje pravilo sukoba interesa i nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren u dobroj veri od strane Skupštine Društva.

12.10. Zastupnici Društva ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to dobiju odobrenje Skupštine Društva (zabrana konkurencije).

12.11. Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje Društvu, pored prava na naknadu štete i druga prava u skladu sa zakonom .

12.12. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju određena odlukom organa Društva, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

12.13. Zastupnici Društva i likvidacioni upravnik odgovorni su za štetu prouzrokovanu Društvu koja nastane u pogledu čuvanja poslovne tajne, odnosno njenog saopštavanja u skladu sa zakonima i drugim propisima.

13.1. Ova Osnivački akt može se menjati samo na način propisan članom 10.15. Član 10.21. shodno se primenjuje.

13.2. Potpisi članova Društva izmenjenog osnivačkog akta Društva overavaju se u skladu sa zakonom.

13.3. Društvo čuva sledeća dokumenata i akta:

13.3.1. osnivački akt, uključujući i sve njegove izmene;

13.3.2. rešenje o registraciji;

13.3.3. interna dokumenta odobrena od Skupštine;

13.3.4. Knjigu odluka;

13.3.5. akt o obrazovanju svakog ogranka društva i predstavništva (zastupništva);

13.3.6. dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovini;

13.3.7. zapisnike i odluke skupštine Društva;

13.3.8. finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;

13.3.9. knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;

13.3.10. dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima;

13.3.11. knjigu udela;

13.3.12. listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo i revizora Društva, kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;

13.3.13. puno ime i adresu internog revizora i članova odbora revizora;

13.3.14. listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član Društva;

13.3.15. spisak svih ugovora koje su sa društvom zaključili zastupnici Društva i sa njima povezana lica;

13.3.16. podatke o povraćaju poreza, procena poreza i svu ostalu dokumentaciju u vezi sa poreskim obavezama.

13.4. Društvo je dužno da čuva dokumenta i akte iz stava 13.3., ukoliko ih poseduje, s tim što čuva osnivački akt i ugovor članova društva trajno, a ostala dokumenta taksativno pobrojana članom 13.3. ovog Osnivačkog akta najmanje 5 (pet godina), osim ukoliko se drugim zakonima ne propisuje duži rok čuvanja. Po isteku utvrđenih rokova čuvanja predmetna dokumenta se dalje čuvaju se skladu sa propisima o arhivskoj građi.

13.5. Društvo prestaje u sledećim slučajevima:

13.5.1. istekom roka na kojim je Ugovorom o koncesiji data koncesija, odnosno istekom produženog roka koncesije;

13.5.2. odlukom skupštine Društva;

13.5.3. statusnim promenama koje vode prestanku Društva;13.5.4. stečajem (bankrotstvom);

13.5.5. pravnosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva;

13.5.6. nastupanjem drugih događaja propisanih zakonom.

13.6. Članovi Društva su saglasni da je ovaj Osnivački akt praćen Ugovorom članova Društva zaključenim između članova Društva na dan _________(…..uneti datum……).

13.7. Na pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

13.8. Ovaj Ugovor sačinjena je u 5 (pet ) istovetnih primerka, sačinjenih na srpskom i engleskom jeziku. Jedan primerak služi za potrebe overe, jedan za potrebe registra i po jedan primerak za potrebe članova Društva , i jedan primerak za Društvo.

U slučaju spora vezanog za tumačenje ili značenje pojedinih odredbi ili izraza, preovlađujuća je verzija Osnivačkog akta sačinjena na srpskom jeziku.

Član Društva

Alpine

_____________________________

Po specijalnom punomoćju

Član Društva

FCC

_____________________________

Po specijalnom punomoćju

Ostavite komentar