Aneks 13: Koncesiona naknada

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 13

KONCESIONA NAKNADA

SADRŽAJ

1.Uvod 3

2.Početna Koncesiona Naknada 3

3.Mesečna Koncesiona Naknada 3

4.Način Plaćanja 3

KONCESIONA NAKNADA

Ovaj Prilog definiše iznos Koncesione naknade i način plaćanja Naknade. Prema Ugovoru o Koncesiji, Koncesiona naknada će biti plaćena na dva načina; prvi je putem fiksne avansne naknade, a drugi je putem mesečne naknade zasnovane na ostvarenom Bruto prihodu od naplate Putarine.

U skladu sa Odredbom 16.1 Ugovora, Početna Koncesiona naknada je 10 miliona evra. Ona je plativa kao Naknada za dodeljivanje Koncesije i biće plativa u skladu sa Odeljkom 4 daljeg teksta.

Ponuda konzorcijuma FCC/Alpine sadrži predlog isplate dela mesečnih prihoda u visini od 18.99% od prihoda. Pri poređenju sličnih vrednosti, stvarni doprinos zapravo iznosi 14%. Međutim za prvih šest godina tokom izgradnje Predmeta koncesije, postoji predlog da se Naknada drži na nuli. Pošto je ovo vreme kada će Koncesija funkcionisati sa negativnim finansijskim položajem, Koncedent je spreman da prihvati da će niski prihodi biti zahtevani sve dok čitav autoput ne bude otvoren za saobraćaj . Mesečna naknada tokom izgradnje iznosi 10% Bruto prihoda od putarine.

Nakon otvaranja Autoputa za saobraćaj u celosti, Koncesionar će započeti isplatu mesečne Naknade u iznosu od 18.99% kao što je navedeno i u Ponudi. Ova mesečna Naknada će ostati u periodu od 8 godina (godine od 2013. do 2020.).

U narednih 12 godina (od 2021. do 2032. godine), do kraja Koncesije, mesečna naknada će biti povećana na 25% od Bruto prihoda od putarine.

Početna Koncesiona naknada od 10 miliona evra biće plaćena od strane Koncesionog preduzeća u roku od 60 dana od ispunjenja Prethodnog uslova.

Mesečna naknada će biti plaćana (pogledati Odredbu 16.2 Ugovora) do petog dana u mesecu po ubiranju prihoda. Proračun će biti zasnovan na izveštaju o Bruto prihodu od putarine ostvarenom u datom mesecu, koji dostavlja Koncesionar sa podrškom svojih Banaka, a uz proveru koju vrši Zastupnik Vlade.

Ako bilo koje naknade ostanu neplaćene 15 dana nakon određenog datuma, Koncedent će naplatiti kamatu na neizvršene uplate u skladu sa Propisima .

Ostavite komentar