Aneks 14: Oblici garancija

SADRŽAJ

1Garancija za obezbeđenje sredstava za Predmet koncesije 4

2Garancija za dobro izvršenje posla 6

3Garancija na ime odgovornosti za propuste i nedostatke 8

4Garancije za Održavanje 10

Oblici garancija

Koncesionar je obavezan da obezbedi sledeće vrste garancija prihvatljivih za Koncedenta:

Garanciju za obezbeđenje sredstava za Predmet koncesije;

Garanciju za dobro izvršenje posla;

Garanciju na ime odgovornosti za propuste i nedostatke; i

Garanciju za održavanje.

Garancija za obezbeđenje sredstava za Predmet koncesije daje se na iznos od 10% od predračunske vrednosti investicija tj. 10 miliona Eura, u skladu sa Dinamikom izgradnje za prvu godinu, a kako je predviđeno Prilogom 3. Ova garancija se dostavlja Koncedentu u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o Koncesiji. Istovremeno sa predajom ove garancije, tenderska garancija će biti vraćena Koncesionaru od strane Koncedenta. Rok od 60 dana će biti produžen za dodatnih 15 dana, pod uslovom da Koncesionar obavesti Koncedenta 15 dana pre isteka roka od 60 dana da nije u mogućnosti da ispuni navedene obaveze u utvrđenom roku od 60 dana. Ova garancija ostaje na snazi do dostavljanja prve Garancije za dobro izvršenje posla.

Garancija za dobro izvršenje posla daje se na iznos od 10% od predračunske pojedinačne vrednosti svakog od Građevinskih radova za Predmet koncesije i prva od ovih garancija dostavlja se Koncedentu odmah nakon Finansijskog zatvaranja posla. Ove garancije ostaju na snazi do izdavanja Potvrde o završetku radova ili dobijanja Upotrebne dozvole, šta god da nastupi ranije.

Garancija na ime odgovornosti za propuste i nedostatke daje se na iznos od 5% od vrednosti Građevinskih radova kako su definisani u Predmetu koncesije i dostavlja se Koncedentu u roku od 15 dana od dana dobijanja Upotrebne dozvole od Nadležnog organa. Ova garancija ostaje na snazi tri godine.

Garancija za održavanje biće izdata na iznose u skladu sa podčlanom 13.2.7. ovog Ugovora.

Naziv banke:

Adresa:

Korisnik garancije:

(naziv i adresa)

GARANCIJA ZA OBEZBEĐENjE SREDSTAVA ZA PREDMET KONCESIJE

Bankarska garancija broj __________________

Obavešteni smo da ste vi kao Vlada potpisali Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege broj __________________ od __________ (datum) sa FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH.

Pošto je konzorcijum FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH Ugovorom o koncesiji preuzeo obavezu da registruje Koncesiono preduzeće koje će finansirati, projektovati, izgraditi, koristiti i održavati autoput Horgoš – Požega, to se saglasno uslovima sadržanim u Ugovoru izdaje ova garancija.

Ovim se, mi, __________________________ (naziv banke), neopozivo, bezuslovno i bez prigovora obavezujemo da ćemo, po prijemu vašeg prvog pisanog poziva, u kome je navedeno da Koncesiono preduzeće nije za sva tri LOT-a Predmeta koncesije zaključilo Finansijske ugovore u skladu sa Ugovorom o koncesiji i u skladu sa rokovima iz tog Ugovora, Vama platiti iznos od € 10.000.000,00 (desetmiliona evra).

Ova garancija će važiti od datuma izdavanja, pa sve do dana predaje Koncedentu Garancije za dobro izvršenje posla od strane Koncesionara.

Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, posle predaje Garancije za dobro izvršenje posla, smatraće se da smo oslobođeni svake obaveze po njoj.

_______________ _______________________________________

Datum izdavanja (Pečat i Potpis ovlašćenog lica banke)

Naziv banke:

Adresa:

Korisnik garancije:

(naziv i adresa)

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA

Bankarska garancija broj __________________

Obavešteni smo da ste vi kao Vlada potpisali Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege broj __________________ od __________ (datum) sa FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH.

Pošto je konzorcijum FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH Ugovorom o koncesiji preuzeo obavezu da registruje Koncesiono preduzeće koje će finansirati, projektovati, izgraditi, koristiti i održavati autoput Horgoš – Požega, to se saglasno uslovima sadržanim u Ugovoru izdaje ova garancija.

Saglasno odredbama Ugovora o koncesiji izdaje se ova garancija na iznos od _____________evra (_____________slovima), a u korist Vlade, za ispunjenje obaveza od strane Koncesionara koje proističu iz Ugovora o koncesiji, a odnosi se, na projektovanje i izgradnju deonice Autoputa……..

Stoga, mi __________________ (naziv banke) ovim preuzimamo neopozivu i bezuslovnu obavezu da vam na prvi poziv bez prigovora i bez odlaganja isplatimo bilo koji iznos, koji ne prelazi iznos od _______________ evra (slovima), bez obzira na osporavanje Koncesionara, ili nas samih, ili bilo koje strane, ukoliko vi izjavite u vašem pozivu da Koncesionar nije izvršio obavezu po Ugovoru o koncesiji.

Ova garancija je plativa u celosti ili delimično, a u skladu sa vašim zahtevom dostavljenim nama u pisanoj formi u roku važnosti garancije.

Ova garancija će važiti od datuma izdavanja i ostaće na snazi do datuma izdavanja Upotrebne dozvole od strane Nadležnog organa za gore navedenu deonicu Autoputa i prateće objekte, posle čega će ova garancija biti vraćena nama.

Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, posle isteka pomenutog roka, smatraće se da smo oslobođeni svake obaveze po njoj.

_______________ _______________________________________

Datum izdavanja (Pečat i Potpis ovlašćenog lica banke)

Naziv banke:

Adresa:

Korisnik garancije:

(naziv i adresa)

GARANCIJA NA IME ODGOVORNOSTI ZA PROPUSTE I NEDOSTATKE

Bankarska garancija broj __________________

Obavešteni smo da ste vi kao Vlada potpisali Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege broj __________________ od __________ (datum) sa FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH.

Pošto je konzorcijum FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH Ugovorom o koncesiji preuzeo obavezu da registruje Koncesiono preduzeće koje će finansirati, projektovati, izgraditi, koristiti i održavati autoput Horgoš – Požega, to se saglasno uslovima sadržanim u Ugovoru izdaje ova garancija.

Saglasno odredbama Ugovora o koncesiji izdaje se ova garancija na iznos _____________evra (slovima), a u korist Vlade, za ispunjenje obaveza od strane Koncesionara u pogledu odgovornosti za propuste i/ili nedostatke u Građevinskim radovima koji se odnose na deonicu Autoputa ………….

Stoga, mi__________________(naziv banke) ovim preuzimamo neopozivu i bezuslovnu obavezu da vam na prvi poziv bez prigovora i bez odlaganja isplatimo bilo koji iznos, koji ne prelazi iznos od _______________evra (slovima), bez obzira na osporavanje Koncesionara, ili nas samih, ili bilo koje strane, ukoliko vi izjavite u vašem pozivu da Koncesionar nije izvršio obavezu po Ugovoru o koncesiji, a koja se odnosi na propuste i nedostatke gore navedene deonice Autoputa…………..

Ova garancija je plativa u celosti ili delimično, a u skladu sa vašim zahtevom dostavljenim nama u pisanoj formi u roku važnosti garancije.

Ova garancija će važiti od datuma izdavanja i ostaće na snazi u periodu od naredne 3 godine, posle čega će nam garancija biti vraćena.

Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, posle isteka pomenutog roka, smatraće se da smo oslobođeni svake obaveze po njoj.

_______________ _______________________________________

Datum izdavanja (Pečat i Potpis ovlašćenog lica banke)

Naziv banke:

Adresa:

Korisnik garancije:

(naziv i adresa)

garancija za održavanje

Bankarska garancija broj __________________

Obavešteni smo da ste vi kao Vlada potpisali Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege broj __________________ od __________ (datum) sa FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH.

Pošto je konzorcijum FCC Construccion, S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH Ugovorom o koncesiji preuzeo obavezu da registruje Koncesiono preduzeće koje će finansirati, projektovati, izgraditi, koristiti i održavati autoput Horgoš – Požega, to se saglasno uslovima sadržanim u Ugovoru izdaje ova garancija.

Saglasno odredbama Ugovora o koncesiji izdaje se ova garancija na iznos _____________evra (slovima), a u korist Vlade, za ispunjenje obaveza od strane Koncesionara koje proističu iz gore navedenog Ugovora o koncesiji a u pogledu održavanja deonice Autoputa ……………..

Stoga, mi__________________(naziv banke) ovim preuzimamo neopozivu i bezuslovnu obavezu da vam na prvi poziv bez prigovora i bez odlaganja isplatimo bilo koji iznos, koji ne prelazi iznos od _______________evra (slovima), bez obzira na osporavanje Koncesionara, ili nas samih, ili bilo koje strane, ukoliko vi izjavite u vašem pozivu da Koncesionar nije izvršio neku od svojih obaveza iz Ugovora o koncesiji a u pogledu održavanja deonice Autoputa …………….

Ova garancija je plativa u celosti ili delimično, a u skladu sa vašim zahtevom dostavljenim nama u pisanoj formi u roku važnosti garancije.

Ova garancija će važiti godinu dana od datuma izdavanja do izdavanja naredne garancije u skladu sa Ugovorom.

Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, nakon dostavljanja sledeće garancije za održavanje, smatraće se da smo oslobođeni svake obaveze iz ove garancije.

_______________ _______________________________________

Datum izdavanja (Pečat i Potpis ovlašćenog lica banke)

———————–UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 14

Oblici Garancija

Ostavite komentar