Aneks 16: Ugovori sa izvođačima

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 16

UGOVORI SA IZVOĐAČIMA

SADRŽAJ

1. Forma ugovora o izgradnji 3

FCC Construcción, S.A. (FCC) i Alpine Mayreder (Alpine sa FCC, Konzorcijum) nameravaju, preko preduzeća posebne namene koje će osnovati Konzorcijum (Koncesionar), da potpišu Ugovor o Koncesiji koji im je dodeljen radi “Koncesije za Izgradnju, korišćenje i održavanje Trase Autoputa od Horgoša do Požege” (Projekat) i da zaključe ugovor o izgradnji (Ugovor o Izgradnji) sa konzorcijumom koji se sastoji od FCC Construcción, S.A, S.A. i Alpine Mayreder (CJV) radi projektovanja i izgradnje Projekta od strane CJV. Svrha tabele odredbi (ova Tabela Odredbi) je da se utvrde ključne odredbe Ugovora o Izgradnji.

Ova Tabela Odredbi je pripremljena na osnovu Ugovora o Koncesiji od [*] (Ugovor o Koncesiji) izdatog od strane Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije (Davalac Koncesije). Konačan forma Ugovora o Izgradnji će zavisiti od konačne Forme Ugovora o Koncesiji i ostalih dokumenata koji su sa njim u vezi. Mogu biti potrebne promene ili razjašnjenja raspodele rizika i odredbi utvrđenih u ovoj Tabeli Odredbi radi izvršenja Ugovora o Koncesiji između Konzorcijuma i Ministarstva za Kapitalne Investicije. Ugovor o Izgradnji će slediti model FIDIC (EPC projekti «ključ u ruke» iz 1999) u skladu sa loklanim zakonom u meri kojoj je to moguće i nije u suprotnosti sa Ugovorom o Koncesiji i ovom Tabelom Odredbi.

Termini pisani velikim početnim slovom koji se koriste u ovooj Formi Ugovora će imati značenja koja su im pripisana u Ugovoru o Koncesiji, ukoliko nisu drugačije definisani u ovom tekstu. Sva pominjanja Odeljaka i Priloga u ovom tekstu su pominjanja Odeljaka i Priloga Ugovora o Koncesiji.Ovaj Forma Ugovora će bitu u potpunosti u skladu sa i neće biti u suprotnosti sa Ugovorom o Koncesiji, naročito, između ostalog, sa Odeljcima 5.1, 5.2, 5.3 i Prilozima Ugovora o Izrgadnji.

I Opšte Obim Ugovora: Preliminarni radovi, projektovanje i izgradnja Projekta po fiksnoj paušalnoj ceni u skladu sa datumom predaje i određenog ugovora. Strane: (a) Koncesionar; i(b) CJV – konzorcijum za izgradnju koji se sastoji od FCC Construcción, S.A. i Alpine Mayreder Opšte obaveze CJV CJV će obaviti Preliminarne Radove, Projektovanje i Radove na Izgradnji o kojima Koncesionar obavesti CJV na način i pod uslovima koji omogućavaju Koncesionaru da ispuni svoje obaveze prema Ugovoru o Koncesiji, priloženo kao Plan 1 Ugovora o Izgradnji. Svi rizici i obaveze koje se odnose na Preliminarne Radove, Radove na Projektovanju i Radove na Izgradnji koje preuzme Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji će biti preuzeti od strane CJV prema Ugovoru o Izgradnji. Pojedinačna i solidarna odgovornost: FCC Construcción, S.A., u svojstvu člana CJV i Alpine Mayreder u svojstvu člana CJV će biti pojedinačno i solidarno odgovorni prema Koncesionaru za sve dužnosti i obaveze CJV prema Ugovoru o Izgradnji. Jedinstvena tačka odgovornosti: CJV neće biti oslobođen od bilo koje svoje dužnosti, obaveze ili odgovornosti prema Ugovoru o Izgradnji zbog toga što su njegove obaveze izvršene od strane bilo kog pod-izvođača ili konsultanta – trećeg lica, niti će Koncesionar na bilo koji način biti odgovoran prema bilo kom pod-izvođaču ili konsultantu – trećem licu niti će ga na bilo koji način obavezivati odredbe bilo kog pod-ugovora ili ugovora o konsultovanju. CJV će biti u potpunosti odgovoran za postupke, neizvršenje obaveza i nemar bilo kog pod-izvođača, bilo kog konsultanta – trećeg lica ili službenika, agenata i radnika tog pod-izvođača ili konsultanta kao da su to postupci, neizvršenje obaveza ili nemar od strane CJV. Ovlašćeni Predstavnik CJV: Biće imenovan od strane CJV kako bi delovao kao njegov predstavnik. Ovlašćeni Predstavnik Koncesionara: Biće imenovan od strane Koncesionara kako bi delovao kao njegov predstavnik. Nezavisni Inženjer: Biće imenovan od strane Koncesionara u skladu sa Članom 12 i Prilogom 9 Ugovora o Koncesiji. Ovlašćeni Predstavnik Davaoca Koncesije: Imenovan od strane Davaoca Koncesije u skladu sa § 12 Ugovora o Koncesiji. CJV (i njegovi pod-izvođači) će potvrditi imenovanje i ulogu/prava Predstavnika Davaoca Koncesije prema Ugovoru o Koncesiji, uključujući pristup Gradilištu, obaveštavanje o i prisustvovanje sastancima, reviziji, nadzoru, inspekciji, uzimanju uzoraka, merenju, testiranju i nadgledanju, itd. (§ 12 i Prilog 9 Ugovora o Koncesiji). Dokumentacija: CJV će potvrditi da je Koncesionar obezbedio CJV-u kompletne primerke Ugovora o Koncesiji uključujući sve Priloge, kao i druga dokumenta u vezi sa Ugovorom o Koncesiji koja je obezbedio Davalac Koncesije i da su CJV-u u potpunosti poznate obaveze i raspodela rizika u pogledu Preliminarnih Radova, Radova na Projektovanju i Radova na Izgradnji koje Koncesionar preuzima prema Ugovoru o Koncesiji. CJV izričito potvrđuje da će Davalac Koncesije dozvoliti samo ograničene izmene u horizontalnom regulisanju Autoputa. Obaveze pre Datuma Stupanja na snagu: Pre Datuma Stupanja na snagu i ukoliko se CJV i Koncesionar drugačije ne dogovore, jedine obaveze CJV će biti:(a) priprema Projekta(b) priprema Plana Izgradnje;(c) pregledanje, komentarisanje i procena Ugovornih Dokumenata, uključujući i Tehničke Zahteve; i(d) obavljanje tehničkog, građevinskog ispitivanja i ispitivanja u vezi sa projektom u pogledu Projekta.U slučaju raskida Ugovora o Koncesiji (i stoga i Ugovora o Izgradnji) zbog neuspeha Koncesionara u vezi sa Radovima na Izgradnji, pod uslovom da taj neuspeh nije uzrokovan direktno ili indirektno postupkom ili propustom CJV, CJV će imati pravo na naknadu svojih direktnih troškova načinjenih pri izvršenju tih obaveza [plus povećanje od [(]%]. Obezbeđenje Zajmodavca: Na dan ili pre Datuma Stupanja na snagu, CJV će se saglasiti i potvrditi obezbeđenje interesa koje zahtevaju Zajmodavci i ostala uobičajena prava osigurane strane i CJV će zaključiti direktan ugovor u skladu sa standardnim tržišnim uslovima sa Agentom obezbeđenja [i Zajmodavcima] (Direktan ugovor u skladu sa Ugovorom o Izgradnji). II Zahtevi u pogledu plaćanja i garancija Plaćanje: Ugovorna Cena će se plaćati mesečno u skladu sa mehanizmom Plaćanja po etapama koji će biti dogovoren, i konkretnim odvijanjem radova u roku od 30 dana. Plaćanje će se vršiti za završene radove, uz potvrdu Nezavisnog Inženjera. Očekivana dinamika plaćanja će odgovarati relevantnim odredbama tabele rokova finansiranja kako bi se Koncesionaru olakšalo da pribavi finansiranje po Ugovorima o Kreditu u skladu sa zahtevima za tim iznosima prema Ugovoru o Izgradnji Kašnjenja u Plaćanju: Zatezna kamata će se pripisivati dnevno na bilo koji nesporni iznos koji ne bude plaćen prema Ugovoru o Izgradnji po stopi Zatezne Kamate od dana posle datuma dospeća plaćanja do datuma plaćanja (uključujući i taj datum) u skladu sa važećim zakonom Republike Srbije.. Povećanje Ugovorne Cene: CJV će imati pravo da poveća Ugovornu Cenu kada: (a) Koncesionar prekrši Ugovor o Izgradnji i to rezultira dodatnim troškovima za CJV; ili (b) CJV načini dodatne troškove pridržavajući se naloga Koncesionara da suspenduje Radove na Izgradnji, ili da obavi dodatne Radove na Izgradnji ili provere ili traženje uzroka bilo kakvog nedostatka, osim onih do kojih je došlo zbog neizvršenja obaveze od strane CJV. Iznos bilo kog takvog povećanja će biti jednak direktnim troškovima CJV-a plus[(]%. Obezbeđenje za izvršenje: U roku od 3 dana posle Datuma Stupanja na snagu, CJV će obezbediti Koncesionaru neopozivu bezuslovnu garanciju za dobro izvršenje posla (u bilo kom od slučajeva, u obliku navedenom u Dodatku 14) za 10% Troškova Izgradnje (shodno § 17.1.4. Ugovora o Koncesiji). Izdavalac takve Garancije za dobro izvršenje posla će ispunjavati zahteve navedene u § 17.1.4. CJV će snositi troškove pribavljanja Garancije za dobro izvršenje posla.Davalac Koncesije će biti imenovan kao korisnik Garancije za dobro izvršenje posla Garancija za odgovornost za propuste i nedostatke: U roku od 15 dana od datuma prijema Potvrde o Završetku od strane Nezavisnog Inženjera za svaku konkretnu deonicu, CJV će obezbediti Koncesionaru Garanciju (u obliku navedenom u Prilogu 14) za 5% Troškova Izgradnje (§ 17.1.5 Ugovora o Koncesiji). CJV će snositi troškove obezbeđivanja Garancije za odgovornost za propuste i nedostatke.Davalac Koncesije će biti imenovan kao korisnik Garancije za odgovornost za propuste i nedostatke. Rok odgovornosti za neispravnosti: CJV će biti odgovoran za troškove popravke bilo kakve neispravnosti u i/ili štete uzrokovane na svakom delu Radova na Izgradnji nastale kao rezultat te neispravnosti o kojoj CJV bude obavešten i koja može da se pojavi ili do koje može da dođe u roku od 3 godine od Datuma Preuzimanja Potvrde izdate od strane Nezavisnog Inženjera za svaku deonicu puta (koja se otvora za saobraćaj). III Vreme/Produžetak/Odlaganja/Slučajevi oslobađanja Datum stupanja na snagu: Strane su saglasne da zaključe Ugovor o Izgradnji što je pre moguće u Drugoj razvojnoj fazi na osnovu ove Tabele Odredbi o kojima se pregovara u dobroj nameri. Datum Stupanja na snagu će biti datum potpisivanja Ugovora o Izgradnji Početak Izgradnje: CJV će biti obavezan da ostvari uslove za početak Radova na Izgradnji navedene u § 10.1, osim uslova koji se ne odnose na Preliminarne Radove i Radove na Izgradnji, Odobrenja Organa Vlasti koja u vezi sa Radovima na Izgradnji i ostale odgovornosti CJV navedene u ovoj Formi Ugovora .CJV će početi Radove na Izgradnji u skladu sa Planom Izgradnje u roku prikazanom za “Pripremu”, detaljno opisano u Prilogu 3 Ugovora o Koncesiji za svaku deonicu Autoputa, posle prenosa zemljišta u posed Koncesionara od strane Davaoca Koncesije i izdavanja odgovarajućih odobrenja za izgradnju od strane Davaoca Koncesije ili drugih nadležnih organa vlasti.Koncesionar i CJV će se uzajamno obaveštavati o toku ostvarenja uslova koji prethode izdavanju odgovarajućih Odobrenja od strane Davaoca Koncesije za koja je odgovorna ta strana. Suštinski Završetak i Konačan Prijem: CJV će biti obavezan da ostvari uslove za Potvrdu o Završetku osim uslova koji se ne odnose na Radove na Projektovanju i Radove na Izgradnji, bilo koja druga odobrenja organa vlasti i druge odgovornosti CJV navedene u ovoj Tabeli Odredbi. Rok za Završetak: Predviđen u Ugovoru o Koncesiji § 10.3.2 . Produžetci Roka: CJV će imati pravo na produžetak roka za završetak Radova na Izgradnji kada Koncesionar ima pravo na Slučaj Oslobađanja prema Ugovoru o Koncesiji, Ubrzanje Kada je Koncesionar prekršio Ugovor o Izgradnji i to je rezultiralo kašnjenjem Radova na Izgradnji, CJV će biti obavezan da ubrza Radove na Izgradnji pošto se izvrši nadoknada naraslih troškova od strane Koncesionara. Kada je CJV prekršio Ugovor o Izgradnji i to je rezultiralo kašnjenjem Radova na Izgradnji, CJV će biti obavezan da ubrza Radove na Izgradnji o soptstvenom trošku i neće imati pravo na produženje roka. Slučajevi Oslobađanja: CJV će imati pravo na nadoknadu od Koncesionara u pogledu slučajeva koji su uzrokovali da CJV načini dodatne troškove kada je takav slučaj prouzrokovao da Koncesionar stekne pravo da zahteva nadoknadu prema Ugovoru o Koncesiji. I Koncesionar i CJV će podlegati važećim zahtevima u pogledu obaveštavanja i obavezi da ublaže svoje gubitke (§ 10). Strane će sarađivati i biti u vezi u pogledu zahteva kojim se koristi bilo koje pravo po Ugovoru o Koncesiji. Viša Sila: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji. CJV će učiniti sve što je u njegovoj moći da svede na najmanju meru i/ili ublaži posledice bilo kog Slučaja Više Sile, koje mere će obuhvatati:(i) menjanje redosleda po kome je planirano izvođenje Radova na Izgradnji prema Planu Projekta; i(ii) obezbeđivanje da se Radovi na Izgradnji podele (ili dodatno podele) na komponente koje se mogu preduzeti odvojeno i/ili istovremeno. Plan Izgradnje: CJV potvrđuje Plan Izgradnje dogovoren između Davaoca Koncesije i Koncesionara i blagovremeno će ispuniti zahteve iz Člana 10 (Izgradnja Autoputa) i Priloga 3 Ugovora o Koncesiji.CJV će obaviti Radove na Izgradnji u skladu sa Planom Izgradnje, s time što se njegovi rokovi mogu produžiti samo u slučajevima izričito predviđenim u Ugovoru o Koncesiji. Obeštećenje: CJV će obeštetiti Koncesionara na paralelnoj osnovi sa obeštećenjem koje Koncesionar daje Davaocu Koncesije, u meri u kojoj je obaveza Koncesionara nastala kao rezultat kršenja Ugovora o Izgradnji od strane CJV (§ 13.4). IV. Nepredviđeni uslovi na terenu Trasa Projekta: Smatraće se da je CJV pregledao i ispitao na svoje zadovoljstvo trasu projekta i prirodu klimatskih uslova, uslova životne sredine i terena. Izuzev prema navedenom u Ugovoru o Koncesiji, CJV će snositi rizik bilo kakvog netačnog ili nepotpunog pregleda, ispitivanja i istraživanja trase projekta i okolnih lokacija od svoje strane, i bilo koje netačne ili nepotpune informacije koja nastane iz preliminarnih aktivnosti koje je obavio CJV, Davalac Koncesije ili bilo koje drugo Lice.CJV neće imati pravo na bilo kakvo produženje roka ili bilo kakvo dodatno plaćanje ili prilagođavanje Ugovorne Cene od strane Koncesionara ukoliko je zakasnio zbog ili su ga omeli uslovi na terenu izuzev i u meri u kojoj je produženje odobreno prema Ugovoru o Koncesiji. Otkrivanje arheoloških, istorijskih, kulturnih ili prirodnih vrednosti ili opasnih nalaza: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji. Ispunjavanje uslova u pogledu životne sredine: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji, V Aktivnosti Projektovanja i Izgradnje Odobrenja Organa Vlasti: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji, uključujući sledeće: CJV će biti odgovoran za pribavljanje svih Odobrenja Organa Vlasti u vezi sa Radovima na Izgradnji, uključujući ona koja su potrebna za obavljanje Radova na Projektovanju i Radova na Izgradnji. (§ 10.2.3). Podnošenja Dokumenata: CJV će pripremiti i obezbediti Koncesionaru sva dokumenta čije se podnošenje zahteva prema Ugovoru o Koncesiji koje se odnosi na Radove na Projektovanju ili na Radove na Izgradnji, uključujući bilo kakvo njihovo ponovno podnošenje i bilo kakve njihove izmene. Radovi na Projektovanju: CJV će biti isključivo odgovoran za Radove na Projektovanju, uključujući bilo kakvo njihovo ponovno podnošenje i bilo kakve njihove izmene, u skladu sa § 9. Ukoliko CJV angažuje konsultante – treća lica za obavljanje bilo kog dela Radova na Projektovanju, ti konsultanti će imati odgovarajuće licence, kvalifikacije i iskustvo. Odgovornost za Projekat: CJV će snositi sve troškove bilo kakve popravke, ispravljanja ili obnavljanja bilo kog dela Projekta koja je uzrokovana nedostatcima u Radovima na Projektovanju. Pristup Gradilištu: Koncesionar će dozvoliti CJV pristup Gradilištu i svakom njegovom delu od datuma kada svaki takav deo bude stavljen na raspolaganje Koncesionaru prema Ugovoru o Koncesiji. Bilo kakav rizik koji preuzme Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji na svakom takvom delu će preći na CJV od datuma kada je stavljen na raspolaganje. Dodatni Posedi: Ukoliko CJV zahteva korišćenje bilo kojih dodatnih površina izvan Gradilišta, CJV će biti u potpunosti odgovoran za sve potrebne postupke, i snosiće sve troškove, sav rizik kašnjenja i sav rizik povećanja troškova koji su rezultat ili su nastali u vezi sa Dodatnim Posedima i sa njima povezanom izmenom Lokacije i izradom Projekta, uključujući (i) sprovođenje ispitivanja životne sredine Dodatnih Poseda, (ii) pribavljanje i snošenje svih troškova pribavljanja i pridržavanja svih potrebnih novih Odobrenja Organa Vlasti, i (iii) snošenje svih rizika i troškova spora. Objekti Komunalne Infrastrukture: CJV će biti odgovoran za sve objekte komunalne infrastrukture (§ 10.1.8) i obavljaće sve radove na prilagođavanju instalacija u skladu sa odredbama Ugovora o Koncesiji, uključujući sve važeće Zakone. CJV neće postupkom ili propustom uzrokovati da Koncesionar prekrši svoje obaveze prema Ugovoru o Koncesiji u pogledu objekata komunalne infrastrukture. Pod-izvođači: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji, uključujući sledeće:(a) CJV će obezbediti da svaki pod-ugovor koji čini bitan deo Radova na Projektovanju ili Radova na Izgradnji bude sklopljen samo uz saglasnost Koncesionara (b) pod-izvođači ne smeju da narušavaju sposobnost CJV da se pridržava Ugovora o Izgradnji, ili sposobnost Koncesionara da se pridržava Ugovora o Koncesiji;(c) CJV neće biti oslobođen svojih obaveza zbog toga što je sklopljen pod-ugovor za deo Radova na Projektovanju ili Radova na Izgradnji; (d) CJV će obezbediti informacije koje se odnose na pod-izvođače Koncesionaru i Davaocu Koncesije a koje se zahtevaju prema Ugovoru o Koncesiji; i (e) CJV će obezbediti da svaki pod-izvođač pristane na sledeće:(i) pod-izvođači ne smeju da narušavaju sposobnost CJV da se pridržava Ugovora o Izgradnji, ili sposobnost Koncesionara da se pridržava Ugovora o Koncesiji;(ii) da CJV nije oslobođen bilo koje od svojih obaveza prema Ugovoru o Izgradnji;(iii) da prihvati prava ulaska Zajmodavaca;(iv) da prihvati i potvrdi druga prava posle raskida prema Ugovoru o Izgradnji; (v) da se pridržava odredbi Ugovora o Koncesiji koje se odnose na Radove na Projektovanju i Radove na Izgradnji, i pridržavanje važećih Zakona; (vi) da učestvuje na sastancima između Koncesionara, Neazvisnog Inženjera i Davaoca Koncesije u vezi sa pitanjima koja se odnose na tog pod-izvođača, da koordinira sa ostalim pod-izvođačima i da učestvuje u postupku rešavanja bilo kog spora ukoliko to zatraži Davalac Koncesije ili Koncesionar. Izveštaji o Toku Radova: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji, uključujući sledeće:CJV će davati Koncesionaru mesečne izveštaje o toku radova u kojima se opisuje svaka stavka Radova na Izgradnji obavljena tokom odgovarajućeg perioda i koji sadrže dovoljno podataka kako bi Koncesionaru omogućili da nadzire tok Radova na Izgradnji (§ 10.3.7). Javne službe: CJV će davati Koncesionaru sve informacije koje Koncesionar u razumnoj meri bude zahtevao kako bi se Koncesionaru omogućilo uspostavljanje veze sa javnim službama Upravljanje kvalitetom: CJV će se pridržavati Uverenja o Kvalitetu i Pristupa Kontrole Kvaliteta, u kojima se navode procedure QA/QC (Uverenja o kvalitetu/Kontrole kvaliteta) u skladu sa Prilogom 8 . Opšta Pomoć i Saradnja: CJV će uopšte pomagati i sarađivati sa Koncesionarom i Izvođačem O&M po svim pitanjima koja se odnose na projektovanje, izgradnju, završetak i ispravljanje nedostataka Projekta, uključujući, između ostalog, blagovremeno davanje mišljenja, izveštaja, informacija i saveta Koncesionaru kako bi se obezbedilo da Koncesionar bude sposoban da obavlja svoje obaveze u skladu sa Ugovorom o Koncesiji. Izmena Zakona: CJV će preuzeti rizike koje preuzima Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji u pogledu Izmena Zakona Osiguranje: CJV će izvaditi osiguranje u vezi sa Radovima na Projektovanju i Radovima na Izgradnji u skladu sa procenom rizika između CJV i Koncesionara, uključujući deo Radova na Projektovanju i Radova na Izgradnji koji su izvršili pod-izvođači, kako bi se obezbedilo da Koncesionar ispuni svoje obaveze u pogledu osiguranja Radova na Projektovanju i Radova na Izgradnji prema Ugovoru o Koncesiji i Ugovorima o finansiranju.CJV će biti obavezan da osigura svoje sopstvene mašine i opremu i obeštetiće Koncesionara u slučaju bilo kakve odgovornosti u pogledu tih mašina i opreme.U skladu sa Planom 4 VI Raskid Slučajevi Raskida: Raskid bez ičije krivice Uz podleganje pravima Zajmodavca prema Direktnom Ugovoru u skladu sa Ugovorom o Izgradnji, Ugovor o Izgradnji će automatski biti raskinut posle raskida Ugovora o Koncesiji, bez obzira na uzrok Neizvršenje obaveze od strane CJV Uz podleganje pravima Zajmodavca prema Direktnom Ugovoru u skladu sa Ugovorom o Izgradnji, Koncesionar će imati pravo da raskine Ugovor o Izgradnji pošto dođe do bilo kog postupka ili propusta CJV-a koji je izazvao neizvršenje obaveze od strane Koncesionara prema Ugovoru o Koncesiji, Slučaj neizvršenja obaveze od strane Koncesionara Uz podleganje pravima Zajmodavca prema Direktnom Ugovoru u skladu sa Ugovorom o Izgradnji i sposobnosti Koncesionara da u važećem roku ispravi grešku i bilo kojim drugim raspoloživim pravnim lekovima, CJV će imati pravo da raskine Ugovor o Izgradnji pošto dođe do sledećeg:(a) propusta Koncesionara da izvrši bilo koje nesporno plaćanje koje prelazi iznos (*( Evra koje dospeva CJV-u u roku od (30( dana po isteku odgovarajućeg roka;(b) dobrovoljne ili prinudne nesolventnosti u pogledu CJV. Naknada u Slučaju Raskida: Paralelno sa Ugovorom o Koncesiji, uključujući, između ostalog, sledeće:(a) posle raskida Ugovora o Izgradnji zbog Neizvršenja obaveze od strane CJV, Koncesionar će imati pravo na povraćaj od CJV razlike između troškova završetka Radova na Projektovanju i Izgradnji nastalih za Koncesionara (uključujući popravku bilo kakvih nedostataka) prema potvrdi Nezavisnog Inženjera i preostale neplaćene Ugovorne Cene; (b) posle raskida Ugovora o Izgradnji zbog Slučaja Neizvršenja Obaveze od strane Koncesionara prema Ugovoru o Izgradnji ili zbog dobrovoljnog raskida Ugovora o Koncesiji zbog pogodnosti od strane Davaoca Koncesije ili raskida Ugovora o Koncesiji od strane Koncesionara posle neizvršenja obaveze od strane Davaoca Koncesije, Koncesionar će platiti CJV-u sve iznose plative CJV-u za završene Radove na Projektovanju i Radove na Izgradnji u skladu sa Ugovorom o Izgradnji i prema potvrdi Nezavisnog Inženjera plus CJV-ove troškove viška radne snage i troškove direktnog loma (Iznos CJV), [, plus iznos jednak [(]% preostalog neplaćenog Ugovornog Iznosa]; i (c) posle raskida Ugovora o Izgradnji zbog raskida Ugovora o Koncesiji zbog Slučaja Više Sile, Koncesionar će platiti CJV-u deo Iznosa CJV koji je Koncesionar povratio od Davaoca Koncesije. Sva potraživanja CJV od Koncesionara posle raskida Ugovora o Izgradnji će biti podređena bilo kakvim potraživanjima od Koncesionara od strane Zajmodavaca. Posledice Raskida: Koncesionar će imati pravo da koristi svu CJV-ovu opremu, instalacije, mašine i objekte na gradilištu radi nastavka Radova na Izgradnji po plaćanju svih dodatnih troškova koje je načinio CJV. VII Ostale odredbe Prava Intelektualne Svojine: CJV preuzima obavezu da omogući Koncesionaru da se pridržava svojih obaveza prema Ugovoru o Koncesiji u pogledu Intelektualne Svojine ukoliko se ista odnose na Radove na Projektovanju i Radove na Izgradnji.CJV će staviti na raspolaganje Koncesionaru besplatno, na hartiji ili u obliku koji može da se čita na računaru sve crteže, projekte, potvrde, specifikacije, izveštaje, pismene informacije i evidencije pribavljene ili sačinjene na bilo koji način od strane CJV u svrhu izvršenja Radova na Izgradnji, a koje u razumnoj meri bude zahtevao Koncesionar tokom perioda Radova na Projektovanju i Radova na Izgradnji u svrhu korišćenja svojih prava ili obavljanja svojih dužnosti ili obavljanja bilo koje druge funkcije. Sve takve informacije i dokumentacija će takođe biti stavljeni na raspolaganje Davaocu Koncesije u skladu sa odredbama Ugovora o Koncesiji. Sve informacije i dokumentacija koju zahteva Koncesionar u skladu sa Ugovorom o Izgradnji će biti predata od strane CJV u roku od [6] meseci posle Konačnog Završetka.CJV će obeštetiti Koncesionara zbog kršenja prava intelektualne svojine. Prenošenje: CJV neće bez prethodne pismene saglasnosti Koncesionara prenositi bilo kakva prava ili obaveze prema Ugovoru o Izgradnji. Neće biti promena u sastavu CJV bez prethodnog pismenog odobrenja Koncesionara i Davaoca Koncesije.Koncesionar će imati pravo da prenosi korist od Ugovora o Izgradnji bez saglasnosti CJV prema zahtevima iz finansijskih dokumenata. Izmene: Ugovor o Izgradnji se ne može menjati bez prethodne pismene saglasnosti CJV i Koncesionara. Prioritet Dokumenata: U slučaju bilo kakvog sukoba, dvosmislenosti ili neusklađenosti između odredbi Ugovora o Koncesiji i Ugovora o Izgradnji, preovladaće odredbe Ugovora o Koncesiji. Dodaci Dodatak 1: Ugovor o KoncesijiDodatak 2: Usklađivanje promena Troškova (treba da ugovori Davalac Koncesije u Drugoj Razvojnoj Fazi)Dodatak 3. Plan Osiguranja (treba da ugovori Davalac Koncesije u Drugoj Razvojnoj Fazi na osnovu Priloga 6 Ugovora o Koncesiji)Dodatak 4: (Dinamika Plaćanja (treba da ugovori Davalac Koncesije u Drugoj Razvojnoj Fazi)Dodatak 5: Zahtevi Davaoca Koncesije i Tehničke Specifikacije (treba da definiše i ugovori Davalac Koncesije u Drugoj Razvojnoj Fazi)Dodatak 6: Rizici Koncesionara/Ugovarača Jezik Ugovora o Izgradnji i komunikacije između Strana: Engleski i Srpski. U slučaju neslaganja, preovladaće srpska verzija. Merodavno pravo: Zakoni Republike Srbije. Rešavanje Sporova: Strane će nastojati da reše bilo koji spor nastao iz ili u vezi sa Ugovorom o Izgradnji na prijateljski način, kroz napore svojih odgovarajućih ovlašćenih predstavnika ili glavnih izvršnih rukovodilaca, prema potrebi. Bilo kakvi sporovi koje strane nisu u mogućnosti da reše na prijateljski način će biti upućeni na rešavanje u skladu sa, u pogledu pitanja u vezi sa Radovima na Projektovanju, i, u pogledu pitanja u vezi sa Radovima na Izgradnji, u skladu sa Postupkom za rešavane sporova navedenom u Ugovoru o Koncesiji.Izvršavanje Ugovora o Izgradnji će se nastaviti tokom prijateljskog rešavanja spora.Koncesionar će obavestiti Davaoca Koncesije o bilo kom sporu između Koncesionara i CJV-a i u vezi sa tim obezbediće odgovarajuću dokumentaciju. Poverljivost: Strane ove Tabele Odredbi će čuvati u poverenju sva pitanja koja se odnose na ovu Tabelu Odredbi izuzev pitanja koja su dostupna javnosti na drugi način, a ne kao rezultat kršenja ove tačke, ili koja treba da se otkriju prema zakonu.

Ostavite komentar