Aneks 19: Procedura za prenos korišćenja

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 19

PROCEDURA ZA PRENOS KORIŠĆENjA

SADRŽAJ

1. Formiranje Zajedničke komisije 2

2. Prenos dokumentacije o opremi za putarinu 2

3. Prenos dokumentacije o opremi za održavanje 2

4. Prenos dokumentacije o osoblju 2

5. Ispitivanje stanja dokumentacije 2

6. Ispitivanje stanja puteva 2

7. Detaljni vremenski program 2

8. Fizički prenos (Protokol) 2

9. Prethodni uslovi 2

10. Završetak Prenosa 2

PROCEDURA ZA PRENOS KORIŠĆENjA

U nastavku se određuje procedura za prenos postojećih lotova LOT 3 NOVI SAD – BEOGRAD i LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (desna traka u smeru juga) Autoputa koji je Predmet Koncesije.

Koncesionar i Koncedent će formirati posebnu Zajedničku komisiju, u skladu sa Prilogom 2, tačke 47 i 53.

Zajednička komisija će imati najmanje po tri zastupnika Koncedenta i Koncesionara, a u svakom slučaju isti broj predstavnika obe strane.

I Koncedent i Koncesionar moraju odrediti zastupnike i poslati pismeno obaveštenje drugoj strani u roku od sedam dana nakon potpisivanje Ugovora o koncesiji.

Zajednička komisija će se sastati što je pre moguće nakon određivanja, a najkasnije u roku od (tri) radna dana od tada, i interno odlučiti o daljim detaljima procedure prenosa, ako je to neophodno.

U roku od sedam dana po formiranju Zajedničke komisije, Koncedent će Koncesionaru preneti celokupnu dokumentaciju, uključujući potpun spisak i opis, o opremi za skupljanje putarine koja je u upotrebi na LOT 3 NOVI SAD – BEOGRAD, koja postoji na dan potpisivanja Ugovora o koncesiji, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kompjutere, softver, nameštaj, finansijske knjige i dokumentaciju, kabine za putarinu, sistem putnih karata.

U roku od sedam dana po formiranju Zajedničke komisije, Koncedent će Koncesionaru preneti celokupnu dokumentaciju, uključujući potpun spisak i opis, o opremi za putarinu koja je u upotrebi na LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), koja postoji na dan potpisivanja Ugovora o koncesiji, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kompjutere, softver, nameštaj, finansijske knjige i dokumentaciju, kabine za putarinu, sistem putnih karata.

U roku od sedam dana po formiranju Zajedničke komisije, Koncedent će Koncesionaru preneti dokumentaciju, uključujući potpun spisak i opis, o opremi za održavanje koja je upotrebi na LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), koja postoji na dan potpisivanja Ugovora o koncesiji, uključujući, ali ne ograničavajući se na: mašine.

U roku od sedam dana po formiranju Zajedničke komisije, Koncedent će Koncesionaru preneti celokupnu dokumentaciju, uključujući potpun spisak i opis, o osoblju angažovanom na korišćenju LOT 3 NOVI SAD – BEOGRAD, koja postoji na dan formiranja Zajedničke komisije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: imena, opis posla, zaradu.

U roku od sedam dana po formiranju Zajedničke komisije, Koncedent će Koncesionaru preneti celokupnu dokumentaciju, uključujući potpun spisak i opis, o osoblju angažovanom na korišćenju LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), koja postoji na dan formiranja Zajedničke komisije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: imena, opis posla, zaradu.

Koncesionar će imati devedeset dana nakon predaje dokumentacije, kao što je predviđeno u tačkama 2 do 4 gore, da ispita tačnost i potpunost datih informacija.

U roku od devedeset dana po formiranju Zajedničke komisije, Koncesionar će biti u mogućnosti da detaljno, i do nivoa za koji Koncesionar smatra da je to neophodno, pregleda sadašnje stanje LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), kakvo je ono u trenutku formiranja Zajedničke komisije.

U roku od sedam dana nakon prenosa dokumentacije o naplati putarine, Zajednička komisija će utvrditi detaljan vremenski program fizičkog prenosa, koji omogućava izvršenje prenosa u skladu sa Prilogom 2 Ugovora o koncesiji.

Zajednička komisija će fizički preneti celokupnu opremu za skupljanje putarine i prateću opremu u skladu sa detaljnim vremenskim programom koji je utvrdila Zajednička komisija. Nakon prenosa svakog odvojenog dela opreme za skupljanje putarine i prateće opreme, Zajednička komisija će zabeležiti prenos u protokolu ili u protokolu imenovati elemente koji nedostaju.

Istovremeno, Zajednička komisija će fizički preneti celokupnu opremu za održavanje i prateću opremu u skladu sa detaljnim vremenskim programom koji je utvrdila Zajednička komisija. Nakon prenosa svakog odvojenog dela opreme za održavanje i prateće opreme, Zajednička komisija će zabeležiti prenos u protokolu ili u protokolu imenovati elemente koji nedostaju

Ukoliko u dogovorenom trenutku prenosa nedostaje neki deo opreme za skupljanje putarine ili prateće opreme, koji je neophodan za pravilno korišćenje LOT 3 NOVI SAD – BEOGRAD ili LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), prenos tog objekta će biti odložen dok ta oprema ne bude zamenjena od strane Koncedenta

Ukoliko u dogovorenom trenutku prenosa nedostaje neki deo opreme za održavanje ili prateće opreme, koji je neophodan za pravilno održavanje LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), prenos tog objekta će biti odložen dok ta oprema ne bude zamenjena od strane Koncedenta.

Istovremeno, Zajednička komisija će zabeležiti status LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD (južni pravac), zabeležiće sve defekte na dan prenosa koji treba da budu ispravljeni nakon prenosa na Koncesionara, i u protokolu dogovoriti odgovarajući vremenski okvir za takve ispravke i popravke.

Završetak Prenosa je uslovljen sledećim Prethodnim uslovima i ne može se dogoditi pre nego što su svi ovi Uslovi zadovoljeni:

a) Uslovi iz člana 4.1.1 Ugovora o koncesiji

b) Osnivanje i Registracija Koncesionog Preduzeća (SPV)

v) Osnivanje i Registracija Operatora

g) Potpisivanje Ugovora o Korišćenju i održavanju od strane SPV i Operatora

d) Završetak potrebne obuke Operatorovih zaposlenih

đ) Imenovanje Nezavisnog Inženjera

e) Izdavanje Prve Garancije za dobro izvršenje posla

ž) Izdavanje Prve Garancije za održavanje

z) Efektivnost potrebnog osiguranja za korišćenje i održavanje

Nakon fizičkog prenosa sve opreme za skupljanje putarine, Zajednička komisija će potpisati konačni protokol o prenosu («Konačni protokol o prenosu») u tom smislu, u dva identična originala, po jedan za svaku stranu.

Smatraće se da se dogodio prenos, i sva funkcionalna odgovornost u vezi sa korišćenjem LOT 3 NOVI SAD – BEOGRAD i LOT 2 XORGOŠ – NOVI SAD (desna traka u smeru juga) kao i održavanjem LOT 2 XORGOŠ – NOVI SAD (desna traka u smeru juga) i u vezi sa prenosom osoblja, prelazi na Koncesionara, u 24:00 časa dana potpisivanja Konačnog protokola o prenosu.

Ostavite komentar