Aneks 2: Druga razvojna faza

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 2

DRUGA RAZVOJNA FAZA

Druga razvojna faza

Prilog 2 reguliše vremensku dinamiku tokom Druge razvojne faze. Ova Druga razvojna faza će početi dan nakon potpisivanja Ugovora o koncesiji – u ovom trenutku se pretpostavlja da će to biti 30. mart 2007. godine – i treba da bude okončana tokom sledećih šest meseci – u ovom trenutku se pretpostavlja da će to biti najkasnije 08. oktobra 2007. godine, osim tačaka c), d) i e) iz člana 4.4 Ugovora o koncesiji koje će biti okončane do Finansijskog zatvaranja posla tj. 31. marta 2008. Druga razvojna faza je prikazana u Tabeli 1.

Druga razvojna faza obuhvata sledećih deset glavnih aktivnosti, unutar kojih postoji 57 zadatka:

1. Konačni projekat

2. Priprema Projekta za Pripremne radove

3. Priprema Idejnog projekta Koncesionara

4. Dobijanje odbrenja od Vlade

5. Priprema Glavnog projekta, uključujući Konačnu dinamiku izgradnje

6. Dobijanje odobrenja od Vlade Republike Srbije, uključujući Kontrolu bezbednosti

7. Pripremni radovi

8. Eksproprijacija zemlje koju sprovodi Vlada

9. Priprema Kancelarije za Nezavisnog inženjera

10. Planiranje postavljanja Postrojenja za asfalt i beton

11. Planiranje privremenih puteva

12. Datum eksproprijacije za Vladu

13. Konačna finansijska Studija Izvodljivosti

14. Izvođenje Početnog pregleda saobraćaja za Lotove 2 i 3

15. Izvođenje Saobraćajnih studija za Lot 1

16. Dobijanje Konačnog plana izgradnje

17. Ažuriranje Finansijskog modela

18. Obezbeđivanje finansijske održivosti i pribavljanje  finansijskih rezultata

19. Finansijsko zatvaranje (FZ)

20. Marketing projekta

21. Prezentacija finansijskog izveštaja

22. Dobijanje informacija o finansijskim uslovima

23. Dogovaranje uslova i odredbi

24. Dobijanje kreditnog odobrenja od banaka (FZ)

25. Dobijanje odobrenja za kapital od odbora (FZ)

26. Imenovanje Nezavisnog inženjera

27. Finalizacija Projektnog zadatka

28. Odobrenje od strane Vlade

29. Izbor Najpodobnijeg kandidata

30. Angažovanje (Mobilizacija)

31. Osnivanje Koncesionog preduzeća

32. Dobijanje zelenog svetla od strane Vlade i Komisije za       zaštitu konkurencije

33. Potpisivanje Osnivačkog akta

34. Otvaranje preliminarnog računa u banci

35. Polaganje Početnog Kapitala

36. Dobijanje bankovnih i potvrda o registraciji, poreskog identifikacionog broja, itd…

37. Osnivanje Preduzeća za Korišćenje i Održavanje (PKO)

38. Finalizacija plana OK/KK

39. Razvoj o K&O

40. Finalizacija Ugovora o K&O (engleski + srpski)

41. Uspostavljanje PKO

42. Postavljanje Rukovodstva i Osoblja PKO

43. Osnivanje Preduzeća za Izgradnju

44. Finalizacija Ugovora o Izgradnji

45. Potpisivanje Ugovora o Izgradnji

46. Preuzimanje Lota 2 (Korišćenje i održavanje)

47. Formiranje Zajedničke komisije

48. Procena stanja puta i Program održavanja

49 Procena Tekućeg Poslovanja Postojećih Naplatnih Stanica

50. Obuka osoblja i Organizacija Paralelnog upravljanja naplate       putarine

51. Preuzimanje korišćenja Lota 2

52. Preuzimanje Lota 3 (Korišćenje)

53. Formiranje Zajedničke komisije

54. Procena stanja puta i Program održavanja

55. Procena Tekućeg Poslovanja Postojećih Naplatnih Stanica

56. Obuka osoblja i Organizacija Paralelnog upravljanja naplate       putarine

57. Preuzimanje korišćenja Lota 3

58. Kraj Druge razvojne faze

Br. Zadatak Opis Početak Kraj 1 Odobreni projekat 02 Apr 07. 08 Okt 07. 2 Pripremni projekat za pripremne radove Pripremiti Plan rasporeda bočnih kancelarija, radionica, asfaltnih postrojenja itd.. 02 Apr 07. 07 Sep 07. 3 Priprema Idejnog projekta Koncesionara Revizija postojećeg Pripremnog projekta 02 Apr 07. 07 Maj 07. 4 Dobijanje odobrenja od Vlade Srbije Proces odobrenja u skladu sa zakonima 02 Maj 07. 31 Maj 07. 5 PripremA Glavnog projekta, uključujući Konačnu dinamiku izgradnje Glavni projekat se priprema u skladu sa odredbama navedenim u Prilogu 1 07 Jun 07 05 Sep 07. 6 Dobijanje odobrenja od Vlade Srbije, uključujući Kontrolu bezbednosti Odobrenje Vlade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji je obezbeđeno od strane Vlade 07 Sep 07. 08 Okt 07. 7 Pripremni radovi 02 Apr 07. 08 Apr 07.31 Mart 08. 8 Eksproprijacija zemlje koju izvodi Vlada Srbije Vlada mora da obezbedi da eksproprijacija zemljišta bude blagovremena. Koncesionar treba da dobije sve informacije o stanju svake parcele, o cenama svake parcele koje su određene od strane Vlade, o situaciji sa selidbom stanovnika, taksama itd. 02 Apr 07. 08 Okt 07. 9 Priprema Kancelarije za Nezavisnog inženjera Kancelarijski prostor koji treba da se iznajmi 09 Apr 07. 07 Avg 07.

10 Planiranje postavljanja postrojenja za asfalt i beton Fizičko postavljanje postrojenja za asfalt i beton 08 Okt 07. 31 Mart 08. 11 Planiranje Privremenih puteva Postavljanje početka puteva i transportnih puteva za izgradnju 08 Okt 07. 31 Mart 08. 12 Datum Eksproprijacije za Vladu Srbije Vlada mora da obezbedi da eksproprijacija zemljišta bude blagovremena. Koncesionar treba da dobije sve informacije o stanju svake parcele, o cenama svake parcele koje su određene od strane Vlade, o situaciji sa selidbom stanovnika, taksama itd. 08 Okt 07. 08 Okt 07. 13 Konačna finansijska Studija Izvodljivosti 02 Apr 07. 07 Jan 08. 14 Izvođenje početnog pregleda saobraćaja (LOT 2&3) Pregled istorijskih saobraćajnih podataka i prihoda 09 Apr 07. 07 Avg 07. 15 Izvođenje saobraćajnih studija za LOT 1 Pripremni izveštaj sadrži rezultate i analize studija preduzetih u skladu sa Prilogom 5 08 Jun 07 05 Okt 07. 16 Dobijanje konačnog plana izgradnje Finalizovati program izgradnje i cene 02 Apr 07. 05 Okt 07. 17 Ažuriranje finansijskog modela Korigovanje finansijskog modela koristeći prognoze konačne izgradnje, korišćenja i saobraćaja 08 Okt 07. 07 Nov 07. 18 Obezbeđivanje finansijske održivosti i pribavljanje finansijskih rezultata Priprema, analize i prihvatanje finansijskih rezultata 09 Nov 07. 07 Jan 08. 19 Finansijsko zatvaranje (FZ) 02 Maj 07. 31 Mart 08. 20 Marketing projekta Neprekidni angažman sa bankama i internacionalnim finansijskim institucijama koje finansiraju projekat 02 Maj 07. 30 Jul 07. 21 Prezentacija finansijskog izveštaja Izdavanje informacija o kontroli projekta radi analize od strane banaka 08 Okt 07. 07 Nov 07. 22 Dobijanje informacija o finansijskim uslovima Potvrda indikativnih finansijskih uslova i odredbi 09 Nov 07. 30 Nov 07. 23 Dogovaranje uslova i odredbi Formalno deponovanje sredstava od strane izabranih banaka (FC) 10 Dec 07. 08 Feb 08. 24 Dobijanje kreditnog odobrenja od banaka Formalno deponovanje sredstava od strane izabranih banaka (FC) 12 Feb 08. 31 Mart 08. 25 Dobijanje odobrenja za kapital od odbora Formalno deponovanje sredstava od strane akcionara 12 Feb 08. 31 Mart 08. 26 Imenovanje Nezavisnog inženjera 09 Apr 07. 07 Avg 07. 27 Finalizacija projektnog zadatka U skladu sa Dodatkom 9, Izmene i dopune će možda biti neophodne i izbor odgovarajućih kandidata 09 Apr 07. 07 Jun 07.

28 Odobrenje od strane Vlade Republike Srbije Vlada ne može bezrazložno odbiti ovo odobrenje 08 Jun 07. 21 Jun 07. 29 Izbor najpodobnijeg kandidata Odmah posle prijema ponuda izabrati ekonomski i tehnički najboljeg kandidata 22 Jun 07. 20 Jul 07. 30 Angažovanje (Mobilizacija) Nezavisni inženjer mora biti upućen u strukturu projekta i mora da uspostavi tehničke i personalne resurse. 23 Jul 07. 07 Avg 07. 31 Osnivanje NPN (Koncesiono preduzeće) Prava i obaveze Koncesionara koje treba preneti na Koncesiono preduzeće koja će nakon izvršenog prenosa vršiti sva prava i obaveze tokom celog trajanja Koncesije 02 Apr 07. 31 Maj 07. 32 Dobijanje zelenog svetla od strane Vlade i Komisije za zaštitu konkurencije Koncesionar pretpostavlja da nije potrebno odobrenje od Komisije za zaštitu konkurencije 02 Apr 07. 06 Apr 07. 33 Potpisivanje Osnivačkog akta Ovo mora da bude potpisano od ovlašćenih lica 09 Apr 07. 07 Maj 07. 34 Otvaranje preliminarnog računa u banci i verifikacija potpisa Neophodno radi polaganja osnovne kapitalne investicije 09 Maj 07. 17 Maj 07. 35 Polaganje Početnog Kapitala Iznos u skladu sa članom 6.2.1 Ugovora o koncesiji 17 Maj 07. 17 Maj 07. 36 Dobijanje bankovnih i potvrda o registraciji, poreskog identifikacionog broja, itd… Dobijanje ovih dokumenata je osnova za obavljanje delatnosti 17 Maj 07. 31 Maj 07. 37 Osnivanje Preduzeća za K&O (PKO) 02 Apr 07. 08 Okt 07.31 Mart 08. 38 Finalizacija plana OK/KK 02 Apr 07. 07 Jun 07. 39 Razvoj glavnih uslova ugovora o K&O Ove informacije o uslovima su uključene kao Prilog 7 ugovora 09 Maj 07. 07 Avg 07. 40 Finalizacija Ugovora o K&O (engleski + srpski) Razvoj punog ugovora na osnovu Priloga 7 08 Avg 07. 05 Okt 07. 41 Uspostavljanje PKO Osnivanje legalnog entiteta uz sve neophodne administrativne procedure 08 Okt 07. 31 Mart 08. 42 Postavljanje Rukovodstva i Osoblja PKO Biće izvršeno nakon pregleda dostupnog osoblja 08 Okt 07. 31 Mart 08. 43 Osnivanje Preduzeća za Izgradnju 02 Apr 07. 08 Okt 07.31 Mart 08. 44 Finalizacija Ugovora o Izgradnji (engleski i srpski) Razvoj punog ugovora na osnovu Priloga 16 02 Apr 07. 21 Sep 07. 45 Potpisivanje Ugovora o Izgradnji Po Finansijskom zatvaranju 08 Jan 08. 31 Mart 08. 46 Preuzimanje Lota 2 (Korišćenje i održavanje) 08 Okt 07. 01 Apr 08. 47 Formiranje Zajedničke komisije Fizičko sastavljanje tima ljudi iz Vlade i Koncesionara u skladu sa odredbama Priloga 19 08 Okt 07. 08 Nov 07. 48 Procena stanja puta i Program održavanja Razlika stanja puta na dan podnošenja tendera i stanja u ovom trenutku. Izmene i dopune plana održavanja će možda biti neophodne. 09 Nov 07. 07 Feb 08. 49 Procena Tekućeg Poslovanja Postojećih Naplatnih Stanica Koncesionar i budući Korisnik treba da procene trenutno stanje poslovanja naplatnih stanica radi obezbeđenja pravilnog preuzimanja. Dodatno, Koncesionar može razviti efikasniju organizaciju naplate 09 Nov 07. 07 Feb 08. 50 Obuka osoblja i Organizacija Paralelnog upravljanja naplate putarine Novo i neiskusno osoblje mora biti obučeno i buduća uprava mora da radi paralelno sa postojećom upravom radi punog razumevanja svih neophodnih struktura 08 Feb 08. 01 Apr 08. 51 Preuzimanje korišćenja Lota 2 Fizičko preuzimanje postojećih naplatnih stanica 01 Apr 08. 01 Apr 08. 52 Preuzimanje Lota 3 (Korišćenje) 09 Nov 07. 01 Apr 08. 53 Formiranje Zajedničke komisije Fizičko sastavljanje tima ljudi iz Vlade i Koncesionara u skladu sa odredbama Priloga 19 09 Nov 07. 11 Dec 07. 54 Procena stanja puta i Program održavanja Razlika stanja puta na dan podnošenja tendera i stanja u ovom trenutku. Izmene i dopune plana održavanja će možda biti neophodne 09 Nov 07. 07 Feb 08.

55 Procena Tekućeg Poslovanja Postojećih Naplatnih Stanica Koncesionar i budući Korisnik treba da procene trenutno stanje poslovanja naplatnih stanica radi obezbeđenja pravilnog preuzimanja. Dodatno, Koncesionar može razviti efikasniju organizaciju naplate 09 Nov 07. 07 Feb 08. 56 Obuka osoblja i Organizacija Paralelnog upravljanja naplate putarine Novo i neiskusno osoblje mora biti obučeno i buduća uprava mora da radi paralelno sa postojećom upravom radi punog razumevanja svih neophodnih struktura 08 Feb 08. 01 Apr 08. 57 Preuzimanje korišćenja Lota 3 Fizičko preuzimanje postojećih naplatnih stanica 01 Apr 08. 01 Apr 08. 58 Kraj Druge razvojne faze 02 Apr 07. 08 Okt 07.31 Mart 08.

Ostavite komentar