Aneks 6: Procena rizika i portfelj osiguranja

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 6

PROCENA rizika i portfelj

osiguranja

Sadržaj

1.Identifikacija i Uzrok Rizika 3

1.1 Rizici i Defekti tokom Izrade Projekta 3

1.2 Rizici i Defekti tokom Izgradnje 4

1.3 Rizici tokom Korišćenja 4

1.4 Rizik koji se tiče Nivoa Saobraćaja i Prihoda od Putarine 5

1.5 Rizik koji se tiče Finansijskih Promena 6

1.6 Rizici usled Više Sile (pogledati Odredbu 21.1 Ugovora) 6

1.7 Rizici usled Ekološke Katastrofe 7

2.Kompenzacija 7

DODATAK O OSIGURANjU 8

PROCENA rizika i portfelj osiguranja

Jedan od najvažnijih elemenata Koncesije jeste ravnoteža koja treba biti ostvarena između strana po pitanju ko će preuzeti koji rizik. U svakoj koncesiji postoji veliki broj rizika koji mogu biti identifikovani i koji, logično treba da budu raspodeljeni između strana. Pri raspodeli rizika i njihovom ublažavanju, logično je identifikovati koja strana treba da usvoji koji rizik na najefikasniji i najisplativiji način. Neki od identifikovanih rizika mogu biti ublaženi posredstvom osiguranja. Za neka osiguranja najbolje je da nosilac bude Koncesionar, a za druga Vlada. Ovaj Prilog definiše šta su to rizici i ko treba da bude odgovoran za uzimanje osiguranja radi njihovog pokrivanja ili kako će Koncesionaru biti izvršena kompenzacija. Pozivanje se vrši na primarne odredbe Ugovora gde je istaknuta Raspodela rizika, naime u Odredbama 17.2.1 i 17.2.2.

U vezi sa ovom Koncesijom Autoputa od Horgoša do Požege, mogu biti identifikovani sledeći rizici:-

Greške mogu proisteći iz projekata razvijenih na podacima dostavljenim od strane Koncedenta i usled činjenice da prvobitno data uputstva ili podaci dostavljeni od strane Koncedenta poseduju osnovne konstrukcione ili konceptualne greške. Poziv na tender [pogledati Knjigu I Opšte Odredbe, deo 6] sve rizike neispravnosti ovih podataka jasno dodeljuje Ponuđaču pošto se od njega zahteva da ove podatke koristi na sopstvenu odgovornost kao prema Odredbi 9.1 Ugovora. Rizik Koncesionara. Ovo će automatski značiti da bi Ponuđač (Koncesionar), nakon svog imenovanja trebalo da preduzme sopstvena istraživanja terena i da će izraditi sopstvene projekte sa ciljem umanjenja ovog rizika.

Čak i ako Koncesionar izradi sopstveni projekat, greške se mogu potkrasti i u njemu . Očigledno, ovo je slučaj kada Projektant preuzima rizik kakav je normalan za bilo kakav projekat izgradnje kao prema Odredbi 9.3 Ugovora. Ugovor o izgradnji između Koncesionara i njegovog Izvođača imaće odredbu o likvidiranim štetama, ali će Izvođač identifikovati da li je grešku uzrokovao Projektant ili je ona uzrokovana građevinskim radovima (pogledati 1.2 u daljem tekstu), Rizik Koncesionara.

1.2 Rizici i Defekti tokom Izgradnje

Projekti izrađeni od strane Koncesionara tokom Prve i Druge Razvojne Faze biće dostavljeni Izvođaču i biće sastavljen ugovor o izgradnji. Ako Izvođač ili Podizvođač izradi projekat sa nedostacima i projekat koji nije usaglašen sa crtežima, njega će prema Odredbi 10.2.1 Ugovora, Koncesionar smatrati odgovornim za te nedostatke. Ugovor o izgradnji između Koncesionara i Izvođača sadržaće odredbu o likvidiranim štetama i od izvođača će prema ovoj odredbi biti traženo da popravi te nedostatke. Rizik Koncesionara.

Ako izgradnja premaši procenjene troškove dogovorene ugovorom o izgradnji i ako su dodatni troškovi nastali usled neefikasnosti ili lošeg izvršenja od strane Izvođača, on će morati da snosi troškove prekoračenja prema Odredbi 10.2.2 Ugovora. Rizik Koncesionara.

Ugovor o izgradnji i celokupan raspored pretpostavlja blagovremeno dostavljanje pojedinih eksternih elemenata. Jedan od glavnih aspekata ove tačke jeste obezbeđivanje pristupa gradilištu. Ovo obuhvata ne samo sledujuće dostavljanje dozvole za ulazak na gradilište, već takođe i raspoloživost zemljišta na kojem će Radovi biti izvršeni. Koncedentu i Koncesionaru poznato je da je na mnogim deonicama još uvek u toku sticanje zemljišta Koncesionar (i Banke) će zahtevati da ovo zemljište bude blagovremeno stavljeno na raspolaganje, i u slučaju da ono ne bude na raspolaganju, Koncedent će biti u obavezi da plati nadoknadu za sva zakašnjenja kao prema Odredbi 10.3.5 Ugovora. Ovo će obuhvatati odštetu za kašnjenje sa izgradnjom (pogledati odeljak 2). Rizik Vlade.

Biće sastavljen Plan Obezbeđenja Kvaliteta/Kontrole Kvaliteta kojim će biti rukovođeni standardi izgradnje kao prema Odredbi 10.2.1 Ugovora. Planom će od Izvođača biti zahtevano da izgradnju vrši na način koji se rukovodi ovim Planom o OK/KK. Nezavistan Inženjer će biti odgovoran za dostavljanje Potvrda o Izvršenju radi utvrđivanja da je ovo ostvareno. U slučaju da nije postignuta specifikacija izvršenja, Izvođač će morati da ispravi ili plati za likvidirane štete. Rizik Koncesionara.

1.3 Rizici tokom Korišćenja

Koncesionar može unajmiti specijalizovano preduzeće (uz saglasnost Koncedenta) za vođenje poslova Autoputa. On će sastaviti ugovor koji će obuhvatiti specifikacije izvršenja. Ako Operator u svom rukovođenju ne uspe da postigne ciljeve izvršenja (pogledati Odredbu 13.1.1 Ugovora), Nezavisni Inženjer će utvrditi takve nedostatke i o tim neuspesima izvestiti Koncesionara i Koncedenta. U ugovoru sa Operatorom biće identifikovani kriterijumi izvršenja i nadoknada koja treba biti plaćena u slučaju nezadovoljenja tih kriterijuma. Rizik Koncesionara .

Koncesija će trajati 25 godina i tokom ovog perioda javljaće se promene u troškovima poslovanja. Nadnice osoblja će se povećavati kao i cene snabdevanja. Ugovor je tako napisan da obuhvati mogućnost povremenog povećanja cena putarina radi prilagođavanja povećanju troškova usled inflacije. U slučaju da Operator nije u mogućnosti da poveća cene, on će biti u riziku i to će biti odraženo u Ugovoru o Koncesiji . Rizik Koncesionara

Iako će Autoput biti bezbedniji od običnih puteva, nesreće koje će uzrokovati delimičnu ili potpunu blokadu puta će se neizbežno dešavati (pogledati Odredbu 13.1.6 Ugovora). U takvim okolnostima, Operator će, prema svom priručniku o izvršenju biti u obavezi da ukloni prepreke u specificiranom vremenskom roku (Vreme Odziva). Ako on ovo ne obavi usled svog nemara ili nemogućnosti, protiv njega mogu biti pokrenuta potraživanja za nadoknadu. Operator će obezbediti da jedinice sa odgovarajućim stepenom odziva budu na oprezu zbog takvih slučajeva i napraviće procenu prosečnih potreba. Pod neuobičajenim okolnostima, vreme odziva može prekoračiti specifikaciju i Nezavistan Inženjer može naložiti plaćanje potraživanja za nadoknadu. Rizik Koncesionara .

1.4 Rizik koji se tiče Nivoa Saobraćaja i Prihoda od Putarine

Usled dužine trajanja Koncesije, postojaće potreba za povećavanjem cena putarine. Ugovor o Koncesiji obuhvata poseban Prilog 12 koji određuje početan Iznos putarine i daje formule za proračun povećanja i primenu novih cena putarine. Ove formule određene su na početku Koncesije i obe strane su se svojim najboljim moćima potrudile oko dolaženja do odgovarajućih formula za poskupljenje na osnovu znanja koje postoji u trenutku pregovora (pogledati Odredbu 15.1.2 Ugovora). Ako formule ne obezbeđuju očekivane prihode, Koncesiono Preduzeće može zatražiti povećanje cena od Koncedenta, ali Koncedent nije u obavezi da preduzeću izda dozvolu za povećanje cena preko visine određene unapred dogovorenim formulama. Rizik Koncesionara

Iz razloga državne politike, Koncedent može, u interesu službe narodu na primer, odlučiti da prethodno utvrđene formule o eskalaciji putarine ne mogu biti primenjene (pogledati Odredbu 15.1.2 Ugovora). U ovim okolnostima, koji nisu u duhu Ugovora o Koncesiji, Koncesiono preduzeće će zatražiti nadoknadu (pogledati odeljak 2) i Nezavistan inženjer može odobriti to potraživanje. Rizik Vlade.

Trajanje Koncesije će biti 25 godina i Finansijski plan će morati da bude napravljen prvog dana sa pretpostavljenim privrednim i planskim parametrima. Ove pretpostavke zatim dovode do procena budućih nivoa saobraćaja. Kod svih prognoza postoji mogućnost greške. Koncesiono preduzeće moraće biti što sigurniji da njihove procene i drugi privredni parametri, samim tim i njihov Finansijski plan, budu što je moguće čvršći (pogledati Odredbu 15.1.6 Ugovora). Ako saobraćaj raste sporije od očekivanog ili se ostali parametri budu menjali drugačije od očekivanih pretpostavki, to postaje Rizik Koncesionara .

Kako je Koncesionar saobraćajne podatke dobio od Vlade i bio u obavezi da ih koristi za svoje procene prihoda, on preuzima rizik da podaci budu ispravni ili podcenjeni (pogledati Odredbu 15.1.6 Ugovora). On može želeti da ovaj rizik prenese na Vladu. Ipak, tokom pregovora , Vlada je navela da Koncesionar mora prihvatiti saobraćajni rizik, u kojem slučaju Koncesionar može odlučiti da preduzme sopstvena istraživanja i napravi sopstvene projekcije saobraćaja i tako prihvatajući rizik. Rizik Koncesionara.

1.5 Rizik koji se tiče Finansijskih Promena

Uglavnom usled dužine trajanja Koncesije, javiće se promene finansijskih okolnosti. One mogu obuhvatiti promene Deviznih Kurseva, Kamatnih Stopa i promene Stranih Valuta (pogledati Odredbu 7.1.4 Ugovora) . Ove promene zauzvrat će izvršiti uticaj na vrednost domaće valute koja će predstavljati glavni izvor prihoda barem u ranim godinama (pre obezbeđenja pristupa Evropskoj Uniji). Rizik Koncesionara.

U Ugovoru o Koncesiji data je pretpostavka da će svi profiti biti konvertibilni u evre i da mogu biti preneseni u matičnu Državu (pogledati Odredbu 15.1.5 Ugovora). Pošto je ovo jasno napisano u Ugovoru o Koncesiji, to je Rizik Vlade ako se zakon i uslovi promene.

1.6 Rizici usled Više Sile (pogledati Odredbu 21.1 Ugovora)

Po konvenciji ovaj rizik podeljen je na dve različite vrste. Prva se navodi kao ne-vladina Viša Sila kod koje uzrok predstavlja prirodna katastrofa poput poplave, zemljotresa ili drugog „Božjeg Čina“ i ona je osigurljiva. Ovaj rizik obično se deli između Koncesionara i Vlade. Rizik Koncesionara i Vlade.

Drugu vrstu predstavlja vladina Viša Sila koja je neosigurljiva i kod koje je prisutno delo Terorizma ili Rata. U ovom slučaju, Koncesija se najčešće obustavlja ili prekida pri čemu Koncesionar dobija nadoknadu (pogledati odeljak 2) čiju procenu vrši Nezavistan Inženjer. Rizik Vlade.

1.7 Rizici usled Ekološke Katastrofe

Ova vrsta rizika obuhvata one rizike koji su uzrokovani nemarom Operatora ili Koncesionog Preduzeća, poput velikih toksičnih izlivanja na Autoput koja nisu odgovarajuće očišćena i koja vode ka opasnim posledicama po životnu sredinu. Ako je uzrok pripisan Operatoru, Nezavistan Inženjer će odobriti isplatu nadoknade od strane Koncesionog Preduzeća ili Operatora (pogledati Odredbu 13.1.6 Ugovora). Rizik Koncesionara .

U pojedinim slučajevima [pogledati Odeljak 1.2.c, 1.4.b i 1.5.b] može doći do zahteva za kompenzacijom od strane Koncesionara. Tamo gde bude postignuta saglasnost po pitanju zahteva, kompenzacija će biti u obliku produženja Trajanja Koncesije.

Konzorcijum FCC/Alpine-Mayreder je podneo sledeći Dodatak kao vodič o vrsti Portfelja osiguranja koji se mora uzeti u obzir. On nije dogovoren i moraće da se razgovara o njemu nakon što se uzme u obzir između Koncedenta, Koncesionara i Zajmodavaca tokom Druge razvojne faze.

OSIGURANjE U FAZI IZGRADNjE

IZGRADNjA I MONTAŽA – OSIGURANjE

Glavni pojmovi

Osiguranje protiv svih rizika za projektantske i građevinske radove na izgradnji koncesione trase (uključujući servisne stanice i operativne lokacije) i svim pomoćnim objektima, uključujući alate, dobra i materijale koje obezbede sva lica koja učestvuju u izgradnji i svu pokretnu imovinu, svu opremu na gradilištu, nezavisno da li se nalazi u vlasništvu koncesionara, Koncedenta ili trećih lica.

Osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta za osiguranje Koncedenta protiv rizika.

Zaštita od povećanja troškova usled osiguranog slučaja.

Uobičajeni opšti uslovi osiguranja.

Reosiguranje.

Osiguranik i saosigurane strane

Koncesionar

Koncedent

Podizvođači za planiranje, projektovanje i građevinske radove

Osigurana suma

Zbirni troškovi gradnje

OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE

Glavni pojmovi

Planerski i projektantski radovi na izgradnji koncesione trase (uključujući servisne stanice i operativne lokacije) i sve pomoćne objekte, uključujući sve radove vezane za projekt koje izvodi Koncedent

Nadzor gradnje.

Osiguranje od zanatskih šteta usled nepridržavanja planerskih i projektantskih radova.

Uobičajeni opšti uslovi osiguranja.

Osiguranik i saosigurane strane

Koncesionar

Koncedent

Podizvođači za planiranje, projektovanje i građevinske radove

Osigurana suma

[*] evra po osiguranom slučaju, ukupno [*] evra tokom celokupnog perioda planiranja i gradnje

OBAVEZNO OSIGURANjE

Glavni uslovi

Obavezno osiguranje od šteta prouzrokovanih izgradnjom koncesione trase (uključujući servisne stanice i operativne lokacije) i svih pomoćnih objekata.

Odgovornost za ekološke štete i osiguranje od zahteva suseda.

Saosiguranje od zajedničkih zahteva.

Uobičajeni opšti uslovi osiguranja.

Osiguranik i saosigurane strane

Koncesionar

Koncedent

Podizvođači za planiranje, projektovanje i građevinske radove

Osigurana suma

[*] evra po osiguranom slučaju, ukupno [*] evra tokom celokupnog perioda planiranja i gradnje

Ako za bilo koje osigurane slučajeve, koji su prouzrokovani istim uzrokom, osiguranik ima pokriće osiguranjem po osnovu planiranja i projektovanja, kao i obavezno osiguranje, ukupno pokriće je ograničeno na [*] evra.

OSIGURANjE U OPERATIVNOJ FAZI

OSIGURANjE IMOVINE

Opšti podaci

Osiguravač: Osiguranik: Koncesionar Saosigurane strane su: Koncedent Podizvođači Trajanje: od…….., sati 00:00do…………, sati 00:00 Glavni datum dospeća: 01.01. Plaćanje: godišnja premija Vrsta osiguranog rizika: Postojanje i operativa (uključujući upravljanje i održavanje) koncesione trase (uključujući servisne stanice i operativne lokacije) Lokacija: Celokupna koncesiona trasa Premija: Požar …………. ostale opasnosti ……..………….

OSIGURANE SUME

Osigurana suma: evra [vredni kao nov] Osigurani objekat:Sve zgrade, uključujući zidove temelja i podrumske zidove, uključujući i iznajmljene i zakupljene zgrade, koje nisu u vlasništvu, ali koje se nalaze u odgovornosti osiguranika ili saosiguranih strana. Celokupna tehnička i komercijalna oprema na operativnim lokacijama (uključujući imovinu trećih lica) evra [*] Troškovi raščišćavanja, rušenja, demontaže, ponovne instalacije, otklanjanja, zaštite, izolacije i protivpožarne zaštite.Odlaganje zemlje.Naknade za odlaganje,na prvi rizik. evra [*] Dodatni troškovi usled posebnih zahteva koje utvrde javni organi. Troškovi za arhitekte i inženjere, kao i troškovi za planiranje i izgradnju. Spoljni objekti i infrastruktura nepokretnosti. Dodatni troškovi usled povećanja cena. Troškovi ovlašćenih stručnjaka. Prekovremeni rad, troškovi avio prevoza, troškovi utvrđivanja šteta. Zemljani radovi, kopanje i gradnja. Dodatni troškovi za tehnička poboljšanja, na prvi rizik. evra [suma osiguranja] Suma osiguranja (osnov za obračun premije)

DODATNE SUME OSIGURANjA

evra [*] Finansijske rezervacije za zgrade i celokupnu tehničku i komercijalnu opremu Koncesionara.

OGRANIČENjA NAKNADE ŠTETE; ODBICI

U slučaju gubitka, plaćanje naknade štete ograničeno je na osiguranu sumu, ako se u donjem tekstu ne utvrdi nešto drugačije.

Definisani rizik Odbici Ograničenje odgovornosti, evra Mostovi i putevi Tuneli Servisne stanice / operativne lokacije Maksimalna naknada štete po slučaju gubitka i godini osiguranja FLEKSA (požar, munja, eksplozija, pad aviona) [*] [*] [*] [*] Pobune, namerno oštećenje, štrajk ili blokada [*] [*] [*] [*] Sudar vozila, dim, probijanje vazdušnog zida [*] [*] [*] [*] Curenje vodovoda, prskalica [*] [*] [*] [*] Oluja i grad [*] [*] [*] [*] Zemljotres, poplava, visok vodostaj [*] [*] [*] [*] Ostale prirodne opasnosti [*] [*] [*] [*] Krađa, pljačka, vandalizam [*] [*] [*] [*] Drugi rizici (ako ih nudi osiguravač i ako su i oni uzeti kao dodatno osiguranje) [*] [*] [*] [*]

Ugovorne osnove

Zakon o ugovoru o osiguranju

standardni uslovi poslovanja udruženja osiguranja

Opšti uslovi osiguranja protiv SVIH RIZIKA ili protiv VIŠE RIZIKA u verziji koju nudi odnosna osiguravajuća kuća.

Prihvatljiva je i akumulirani sastav ili sastav koji umanjuje sve opasnosti

Pregled osiguranih opasnosti i šteta

Osiguravajuća kuća će nadoknaditi štetu nastalu na osiguranim objektima, koji su uništeni ili oštećenim usled iznenadne, nepredviđene, spoljne opasnosti, tj. u slučaju da se izgubi osigurani predmet.

Nepredviđene su štete, koje osiguranik nije mogao ni blagovremeno da predvidi, niti da ih spreči uz dužnu pažnju.

To su štete prouzrokovane:

Požarom, munjom, eksplozijom padom aviona

PožarPožar je vatra, koja nastane suprotno propisima i/ili koja se širi suprotno propisima. (Neprijateljski požar)

MunjaMunja je indirektan uticaj električne energije ili toplote munje na objekte.

EksplozijaEksplozija je iznenadno pražnjenje energije koja ima poreklo u širenju gasova ili pare.Eksplozija sudova (pukotine u sudu, cevi…) je iznenadno uništenje zidova suda usled unutrašnjeg visokog pritiska, čiji uzrok nije sagorevanje sadržaja. Ako se dogodi eksplozija u sudu usled hemijske reakcije, potrebno je popraviti nastalu štetu na sudu, ukoliko zidovi nisu popucali.

Pad avionaPad aviona je pad ili sudar aviona, letilice, njihovih delova ili karga.

Unutrašnje pobune, namerna oštećenja, štrajk ili blokada

Unutrašnje pobuneUnutrašnje pobune mogu biti kada deo ljudi, koji se po brojnosti ne mogu smatrati nezanemarljivim, započnu kretanje na način kojim se ometa javni red i mir, te stoga postaju nasilni protiv ljudi i stvari.To obuhvata direktnu štetu izazvanu pljačkom predmeta koja je direktno povezana sa unutrašnjom pobunom.

Namerno oštećenjeNamerno oštećenje je svako zlonamerno, direktno oštećenje ili uništenje osiguranih predmeta, izuzimajući vandalizam, koje je prouzrokovano provalom.

Štrajk

Štrajkom se smatra zajednička obustava rada od strane proporcionalno velikog broja radnika, planski i sa određenim ciljem.

2.4 Blokada

Blokada je kada se proporcionalno veliki broj radnika, planski i sa određenim ciljem, zaključa i blokira druge radnike da dođu na posao.

Sudar automobila, dim, probijanje zvučnog zida

Sudar automobila

Štetom prouzrokovanom sudarom automobila smatraće se svako direktno uništenje ili oštećenje osiguranih predmeta usled kontakta sa šinskim ili drumskim vozilom.

Dim

Štetom prouzrokovanom dimom smatraće se svako direktno uništenje ili oštećenje osiguranog objekta dimom, koji se emituje iz postrojenja za sagorevanje, grejanje, kuvanje ili farbanje, ili ih drugih postrojenja za grejanje, koji se nalaze na osiguranom zemljištu, kršeći odredbe.

Probijanje zvučnog zida

Štetom od probijanja zvučnog zida smatraće se svaku direktno uništenje ili oštećenje osiguranih predmeta koje je direktno povezano sa talasima visokog pritiska koje prouzrokuje avion.

4. Provalna krađa, uključujući vandalizam, pljačku

Provalnom krađom smatraće se kada počinilac provali, ušunja se ili se popne u osigurane prostorije savladavajući prepreke, ili koji silom uđe koristeći lažni ključ ili drugi alat za neovlašćeno otvaranje. Smatraće se istovetnim ako počinilac provali koristeći originalni ili duplikat ključa koji je prisvojio provalnom krađom u zgradi ili prostorijama koje se razlikuju od osiguranih prostorija, ili pljačkom.

Osiguravač će takođe platiti naknadu ako počinilac namerni uništi ili ošteti osigurane predmete, nakon što je provalio u osigurane prostorije, u svemu u skladu sa pododeljkom 1 (vandalizam).

Pljačka

Štetom prouzrokovanom pljačkom smatraće se primena ili pretnja primene sile unutar osiguranih prostorija ili na osiguranoj parceli zemljišta.

Curenje vodovodnih cevi, prskalica

5.1 Curenjem iz vodovodnih cevi smatraće se voda koja ističe iz trajno položenih dovodnih ili odvodnih cevi ili povezanih postrojenja za dovod vode, tople vode, centralnog grejanja, sistema grejanja koji pokrivaju jedan sprat ili klima uređaje, kršeći propise.

Curenjem prskalica smatraće se curenje vode iz postrojenja za prskanje koje je postavljeno na osiguranoj parceli zemljišta, suprotno propisima. Postrojenja za prskanje obuhvataće crpne tačke za vodu, vodosnabdevanje, alarmne ventile, mreže cevi prskalica i kanale za prskalice, zajedno sa odnosnim armaturama, koje služe isključivo za rad postrojenja prskalica.

Zemljotresi

Zemljotresom će se smatrati pomeranje tla usled prirodnih uzroka, koje prouzrokuje štetu na objektima u blizini poslovne parcele zemljišta, koja nije pretrpela nikakva oštećenja, ili nekih drugih rezistentnih objekata. Štetom prouzrokovanom zemljotresom takođe će se smatrati pomeranje tla izazvano prirodnim uticajima, ako je, usled nedostatka oštećenja na osiguranim objektima, samo pomeranje tla izazvano prirodnim uticajima moglo da dovede do štete.

Pojam „zemljotres“ obuhvata sve seizmičke udare u datom vremenskom periodu od 72 sata; sva šteta nastala za vreme tog perioda smatraće se stoga slučajem štete.

7. Visok vodostaj, poplava

7.1 Visok vodostaj je akumulacija velike količine vode usled vanrednih padavina, koje prevazilaze kapacitete lokalnih kanalizacionih sistema ili koje ne mogu da isteku kroz takve sisteme.

7.2 Poplava je stanje izazvano tokom stajaće ili tekuće vode, koji mogu izazvati na primer vanredne padavine, topljenje snega ili oluje, koje u velikom prevazilaze normalni nivo vode.

Nastupanje gubitka je bilo koja šteta koja proističe u lokalnim ili uslovljenim vezama od:

Visokog vodostaja: od početnog vremenskog trenutka do završetka pojave, tokom kojeg stanje vodostaja naveliko prelazi normalni vodostaj.

Poplava: u roku od 72 sata.

Visoki vodostaj i poplave koje pokriva osiguranje su takvi visoki vodostaj i poplave koji se ne mogu predvideti na osiguranoj lokaciji. Predvidive su one količine vode koje nastupaju svakih 30 godina u dugoročnom proseku.

8. Druge prirodne opasnosti

8.1 Druge prirodne opasnosti su opasnosti koje nisu detaljno definisane, koje potiču iz prirode, koje iznenada i nepredvidivo pogađaju osigurane predmete i na koje čovek ne može direktno uticati, kao što su:

Oluja:Oluja je izuzetno jak vetar sa maksimalnim brzinama od 60 km/h

GradŠtete od grada su štete koje prouzrokuju padavine ledenih kuglica.

Pritisak snegaŠtete od pritiska snega su štete koje se pričine osiguranim predmetima pritiskom ili težinom snega koji se nakupi na njima.

LavineLavine su velika kliženja leda ili snega, koji klize ili padaju niz obronke u dolinu.

Klizište:Klizište je kliženje ili padanje stena/tla niz obronke, koje isključivo izazovu prirodne pojave.

Klizište muljaKlizište mulja je klizište mokrog tla do kojeg dolazi usled uticaja vode (izazvanog najčešće teškim padavinama kiše). Klizišta mulja sadrži otprilike u jednakoj razmeri vodu i zemlju.

Takođe odron stena, kliženje stena, podlokavanje zemljišta, itd. Štetni događaj je svaka šteta koja se prouzrokuje uslovljenom ili lokalnom vezom u periodu od 72 sata.

8.2 Štete nastale na osiguranim predmetima (predmetima van zgrada samo ako se mogu koristiti u tu svrhu) izazvane drugim prirodnim opasnostima su štete prouzrokovane:

a) direktnim uticajem prirodne štete

b) delovima zgrade ili drugih objekata koji su bačeni tokom prirodne opasnosti na osigurane objekte, kao i

c) dokazano neizbežne posledične štete iz tog događaja, ukoliko nisu izričito isključene iz ovih odredbi.

Pregled vrednosti zamene

Osiguranje je ugovoreno na vrednost vraćanja u prvobitno stanje, a naknada će se vršiti:

U slučaju uništenja ili gubitka u visini osigurane vrednosti / vrednosti vraćanja u prvobitno stanje, neposredno pre nastupanja gubitka.

Za troškove potrebne popravke u vreme nastupanja gubitka (vrednost štete za vraćanje u prvobitno stanje), ali najviše u visini osigurane sume neposredno pre nastanka takvog gubitka.

U slučaju da postoji trajno smanjenje vrednosti predmetnog predmeta, nadoknadiće se samo tržišna vrednost.

Pregled produženja pokrića

Rok za vraćanje u prvobitno stanje i/ili zamenu

Smatraće se da je ispoštovan rok za vraćanje u prvobitno stanje i/ili zamenu prema opštim odredbama osiguranja od SVIH RIZIKA ili VIŠE RIZIKA (trogodišnji rok), ako se u tom roku zaključe obavezujući ugovori za vraćanje u prvobitno stanje i/ili zamenu.

Raskid ugovora

Osiguravač i osiguranik odriču se prava na raskid ugovora, koje im pripada, u ugovorenom roku u ugovoru. Isključuje se namera osiguravača i osiguranika.

Jurisdikcija

[*] je mesto jurisdikcije za ovaj ugovor.

Klauzula o vodećem osiguravaču

Poslovne veze sa osiguranikom koje proističu iz police, uključujući plaćanje premija i šteta, kao i izmirenje zahteva, vršiće isključivo vodeći osiguravač. Preduzeća koja imaju udeo preduzeću koje vrši osiguranje samo podržavaju obaveštenja od strane vodećeg osiguravača i poštuju njegove odluke i mere bez ikakve uzdržanosti i preuzimaju odgovornost za posledice takvih izjava, odluka i mera.

Imovina trećih lica

Imovina trećih lica smatra se uključenom u osiguranje, u onoj meri u kojoj nije osigurana negde drugde, ili ako negde drugde nije dovoljno osigurana, i/ili ako se interes koji se može osigurati nalazi kod osiguravača.

Pripadajuće strukture, infrastruktura imovine

Pokriće osiguranje, u onoj meri koju pokriva osigurana suma, odobrava se za biljke, asfaltirane površine, staze i druge spoljne strukture koje se uračunavaju u infrastrukturu nepokretnosti i ukoliko se nalaze na osiguranoj lokaciji. Međutim, pokriće se odobrava samo ako ti objekti već nisu sadržani u sumi osiguranja za radnu opremu.

Zemljani radovi, građevinski radovi i kopanje

Kao proširenje odredbi, ugovoreno je da se troškovi zemljanih radova, građevinskih radova i kopanja, koji moraju da se snesu kako bi se popravio gubitak za koji postoji obaveza naknade, u onoj meri u kojoj je ugovorena suma osiguranja na prvi rizik.

Troškovi gašenja požara

Kao izmena opštim odredbama, čak će se pokrivati i onakvi troškovi, u okviru troškova gašenja požara, koji se plaćaju za intervenciju dobrovoljnih ili profesionalnih vatrogasnih brigada u slučaju gubitka za koji postoji obaveza obeštećenja.

Honorari arhitekata i inženjera, itd.

Honorari arhitekata i inženjera, kao i stvarno nastali troškovi planiranja i izgradnje, koji su neophodni radi rekonstrukcije i/ili povraćaja i/ili vraćanja u prvobitno stanje, na prvi rizik.

Dodatni troškovi usled povećanja troškova

Kao izmena opštih odredbi koje čine osnov ugovora i/ili posebnih odredbi, povećanja u isplatama obeštećenja usled povećanih troškova zbog povećanja cena takođe su pokrivena osiguranjem.

Do visine osigurane sume koja je ugovorena za takav slučaj na prvi rizik, obeštetiće se stvarno nastali troškovi usled povećanja cena između nastanka potraživanja i vraćanja u prvobitno stanje ili popravke.

Ako osiguranik neizostavno ne obezbedi vraćanje u prvobitno stanje ili popravku, dodatni troškovi će se nadoknaditi samo u onoj meri u kojoj bi nastali u slučaju neposrednog vraćanja u prvobitno stanje ili popravke.

Dodatni troškovi usled vanrednih slučajeva, ograničenja uvedenih od strane organa za rekonstrukciju i rad, ili nedostatak sredstava, neće se nadoknaditi po osnovu ovog ugovora.

Dodatni troškovi za tehničko unapređenje

Nakon pretrpljenog gubitka, za koji postoji obaveza obeštećenja, može se izvršiti vraćanje u prvobitno stanje, ili povraćaj uništene tehničke i komercijalne radne opreme, stavljanjem na raspolaganje slične tehničke i komercijalne operativne opreme u skladu sa tehničkim standardima, čak i ukoliko to podrazumeva povećanje kapaciteta.

U takvim slučajevima, neophodno je da prvobitna namena i svrha funkcionisanja ostanu nepromenjeni.

Dodatni troškovi za tehnička poboljšanja pokrivaju se osiguranjem do visine dokumentovane sume osiguranja na prvi rizik.

Dodatni troškovi za postavljene uslove javnih organa

Sva poboljšanja koja propišu javni organi za zgrade ili tehnička ili komercijalna operativna postrojenja tokom štete za koju postoji obaveza naknade osigurana su na prvi rizik do dokumentovane sume osiguranja, dokle god namena odnosnog postrojenja ostane nepromenjena.

Osiguranje troškova odlaganja zemljišnih uslova

Troškovi procene, obrade i popune zemljišta osigurani su samo do ugovorene sume osiguranja za troškove odlaganja.

Takvi troškovi moraju biti prouzrokovani

opasnošću koja je osigurana po osnovu ovog ugovora

osiguranim predmetima koji se nalaze na osiguranoj lokaciji, i/ili

zemljom/tlom, koje se nalazi na osiguranoj lokaciji

radioaktivnim izotopima.

Ako postoje različite pravno ispravne mogućnosti odlaganja, smatraće se da je osigurana samo cenovno najpovoljnija.

Troškovi odlaganja koji nastanu usled kontaminacije vode ili vazduha ne pokrivaju se osiguranjem.

Ako se osigurani predmeti mešaju sa neosiguranim predmetima, samo će se nadoknaditi troškovi odlaganja osiguranih predmeta.

Ako troškovi odlaganja nastupe za zemlju/tlo ili osigurane predmete koji su već bili kontaminirani pre nastupanja gubitka, u tom slučaju osigurani su samo oni troškovi koji prelaze potrebni iznos odlaganja tog kontaminiranog tla, bez obzira da li će, da li neće, i kada će taj izdatak nastati.

U vezi kontaminiranog tla, primenjuju se sledeće odredbe:

Takođe su osigurani i troškovi potrebne popune iskopanih rupa u zemljištu. Za takve troškove, kao i za troškove odlaganja kontaminiranog tla, obračunati iznos koji se mora nadoknaditi umanjiće se za ugovoreni samopridržaj.

Troškovi procene su troškovi koji proističu iz potrebe da se konsultuje stručnjak ili organ radi procene, ako postoje

otrovni otpadi ili opasni materijali,

predmeti na kojima postoji obaveza odlaganja u skladu sa propisima u vezi životinja

kontaminirano tlo

i kako se moraju tretirati i/ili odlagati.

Troškovi privremenog skladištenja na najviše 6 meseci pokrivaju se u okviru osiguranja, pod uslovom da je osiguravač odmah o tome obavešten.

Troškovi odlaganja su troškovi koji obuhvataju samo skladištenje popune zemljišta i javne dažbine koje se plaćaju za takvo skladištenje.

Ispravka troškova osiguranih iznosa pod automatskim provizornim osiguranjem

Osigurani iznosi osiguranih prostorija i operativne opreme rastu i smanjuju se na godišnjem nivou, na dan dospeća premije, prema procentima usklađenih sa promenama u troškovima gradnje i nabavnim troškovima u odnosu na poslednje usaglašavanje troškova.

Obračun procenata promene zasniva se na dole navedenim indeksima:

Za grade, indeks troškova gradnje (ukupni troškovi gradnje) koji objavljuje [Centralni statistički zavod Austrije].

Za promene mešovitog indeksa (prosek 1986 = 100) za operativnu opremu koje se sastoje iz

68% promena u indeksu standardnih plata 1986 (prosek 1986 = 100), zajedno za grupu industrijskih radnika, koje objavljuje [Centralni statistički zavod Austrije],

22 % promena u indeksu veleprodajnih cena 1986 (prosek 1986 = 100), grupa 7157, gvožđe, čelik, poluproizvodi, koje objavljuje [Centralni statistički zavod Austrije], i

10% promene u indeksu veleprodajnih cena 1986 (prosek 1986 = 100), grupa, 7152 NE-metali i poluproizvodi, koje objavljuje [Centralni statistički zavod Austrije].

U slučaju da se jedan od gore navedenih indeksa više ne objavljuje, uzeće se u obzir indeks koji je stupio na mesto ranijeg indeksa.

Procenti promena će se obračunavati primenom sledeće formule:

P = Procenat promene

IO = Indeks, status poslednjeg usaglašavanja troškova

(početni indeks)

IA = Indeks u vreme novog usaglašavanja troškova

(tekući indeks)

Osiguranik će na početku svake godine za narednu godinu obaveštavati o namerama za ulaganja u vezi objekata i operativnih postrojenja.

Pored toga, dok se ne zaključi neki drugačiji sporazum, 10% od ukupnog iznosa osiguranja za objekte i tehnička i komercijalna operativna postrojenja uzeće se u pokriće za potencijalno povećanje vrednosti.

Taj iznos obuhvata nove, dodatne izgradnje, kao i rekonstrukcije, nove nabavke, održavanje, razmenu, nedovoljnu procenu, kao i nenamerno izostavljene objekte i tehnička i komercijalna operativna postrojenja, od čega se izuzima imovina koja izričito nije osigurana.

Osiguravajuće društvo će privremeno osigurati, osim ako se drugačije ne ugovori, i potvrditi pokriće.

Po isteku svake godine, stvarno izvršena ulaganja u protekloj godini, umanjenja za sva otuđenja (uzimajući u obzir one vrednosti, koje su uvrštene u prethodni iznos osiguranja) saopštiće se osiguravajućem društvu i definitivno uvrstiti u postojeće osiguranje. Poravnanje dodataka i umanjenja vrši se istovremeno sa obračunom ugovorenog povećanja vrednosti s 50% od ugovorene premije.

Eventualno nedovoljno osiguranje može se utvrditi samo u osiguranom slučaju ako:

a) ako u trenutku zaključenja klauzule o povećanju vrednosti osigurani iznos nije odgovarao stvarnoj vrednosti osigurane imovine, ili

b) ako iznos osiguranja, koji je izmenjen na zahtev osigurane strane, u vreme ugovora o toj klauzuli o povećanju vrednosti nije odgovarao stvarnoj vrednosti osigurane imovine, ili

c) povećanje vrednosti usled promena u osiguranoj imovini (nova ili dodatna izgradnja, sticanje, itd.) nije uzeto u obzir u odnosnom povećanju iznosa osiguranja.

Ako više od jednog osiguranja pokriva isti udeo, odricanje od odbrane nedovoljnog osiguranja primenjuje se samo na onaj deo štete, koji odgovara odnosu osiguranog iznosa u vreme ugovaranja klauzule o povećanju vrednosti i istorijske sume osiguranja.

Suma osiguranja, kako je naznačena u polisi osiguranja, u odnosu na imovinsku štetu, uzima u obzir usaglašavanje indeksa o ograničenju obeštećenja.

Obaveštenje o povećanju rizika (klauzula o grešci i propustu)

Imalac polise naložiće svojim nadzornim zaposlenima da redovno kontrolišu situaciju sa rizikom u osiguranim prostorijama i da blagovremeno obaveštavaju povećanju rizika. To je takođe neophodno učiniti za povećane rizike usled promena u tekućim ili dodavanja novih industrijskih branši.

Obaveštenje o povećanju rizika učiniće se blagovremeno ako se učini odmah nakon što odeljenje o osiguranju (činovnik osiguranja) zadužen(o) za imaoca police primi obaveštenje o povećanju rizika. Imalac polise mora da obezbedi da potrebna obaveštenja odeljenju za osiguranje (činovniku osiguranja) prime neposredno nadležna lica.

Pored toga, vlasnik polise mora da proverava godišnje osigurani rizik kako bi naknadno proverio da li je slučajno došlo do neevidentiranih ili još neotkrivenih povećanja rizika.

U slučaju da imalac polise skriva činjenice, a da to ne čini ni namerno niti s grubim nehatom, ostaje na snazi obaveza osiguravača da vrši obeštećenje. Ako ta obaveza opstaje i posle toga, onda osiguravač ima pravo da naplati veće premije, retroaktivno od datuma uvećanja rizika.

Zastupnici

U onoj meri u kojoj je ponašanje imaoca polise (osiguranika) značajno za činjenicu isključenja nakon nastupanja takvog stanja, navedeni uslovi takođe važe i za ponašanje pravnih zastupnika, kao i lica koja su na vodećim položajima i odgovorni za upravljanje imaocem polise.

Samo će se sledeća lica smatrati takvim zastupnicima:

Izvršni činovnici u javnim preduzećima sa ograničenom odgovornošću

Generalni direktori društava sa ograničenom odgovornošću

Udelničari u ortakluku sa ličnom odgovornošću

Gore navedena lica u preduzeća ugovornih ortaka u konzorcijumu.

Privremeno odstupanje od sigurnosnih propisa

Eventualna privremena odstupanja od sigurnosnih i operativnih propisa u građevinskim radovima, adaptacijama i popravkama objekata u osiguranim nepokretnostima neće se smatrati kršenjem ugovora, ako postoje nužni tehnički razlozi za to i ako se primeni povećana dužna pažnja za vreme izvođenja tih radova; osim toga, neće se smatrati kršenjem obaveze obaveštavanja o povećanju rizika ako takva privremena odstupanja izazovu povećanje rizika.

Ako eksterna lica vrše radove, mora se obezbediti poštovanje svih sigurnosnih propisa i da pouzdana lica imaoca polise vrše neophodne kontrole.

Svim sredstvima moraju se poštovati opšti sigurnosni propisi za industrijske i komercijalne zgrade, ako se vrše bilo kakvi radove sa vatrom. Osim toga, imalac polise snosi punu odgovornost za pribavljanje propisa.

U pogledu pokrića za provalu, sve osigurane prostorije, kada ih sva lica napuste, moraju biti zaključane svim sredstvima ili bezbedno obezbeđene teškim preprekama, kojima bi se sprečilo normalno kretanje.

U slučaju kršenja sigurnosnih propisa protiv volje i bez saznanja imaoca polise za vreme izgradnje, popravke i/ili montaže od strane firmi i zanatlija, ili njihovih zaposlenih ili radnika koji izvode takve radove, imalac polise ne snosi odgovornost za to.

Promene koje prelaze rok od 6 meseci više se ne smatraju privremenim.

Plaćanje obeštećenja

Smatra se dogovorenim da se prva rata, koja se u najmanjoj meri mora platiti u datim okolnostima, može zahtevati dve nedelje nakon dostavljanja obaveštenja o potraživanju.

Ako u tom času ne postoji stručno veštačenje, osiguravač će postići dogovor sa stručnjakom u vezi odgovarajuće uplate na račun.

Čak i da u tom trenutku nije potpuno jasna ugovorna obaveza osiguravača da vrši plaćanje, izvršiće gotovinsku uplatu bez presedana, uz potpunu obavezu imaoca polise da izvrši otplatu u slučaju da se oslobodi obaveze izvršenja, ako imalac polise pruži adekvatna obezbeđenja.

Važenje gore navedenih dogovora uslovljeno je saglasnošću eventualnih lica prema kojima postoje dugovanja usled ograničenog ustupanja plaćanja obeštećenja imaocu polise.

Oslobođene su: mašine, postrojenja.

Osigurana tehnička i komercijalna postrojenja smatraće se osiguranim bez dodatne premije u visini do evra [*] bez ikakvih rezervacija unutar [Europe] sa geografskog stanovišta (takođe kada se transportuju uobičajenim transportnim sredstvima) ukoliko ne postoji drugo pokriće osiguranjem.

Osiguranja unutar Evrope sa stanovišta geografije, izuzev u Austriji, pokrivaju samo opasnosti od požara, udara munje, eksplozije i/ili pada aviona.

Koncedentovo pravo na zamenu

Osiguravač je obavezan da obavesti Koncedenta o neposredno predstojećem gubitku pokrića usled neplaćanja dospele premije. Koncedent ima pravo da plati premiju unazad umesto imaoca polise, kako bi sprečio gubitak pokrića (pravo na zamenu).

OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA RAD I OKRUŽENjE

Nosilac osiguranja i saosigurane strane

Nosilac osiguranja: Koncesionar

Saosigurane strane: Koncedent

podizvođači

Osigurani rizik

Svi aspekti, pravni odnosi i aktivnosti, uključujući postojanje i operativu, upravljanje i održavanje koncesione trase, uključujući operativne lokacije, konstrukcije, pomoćne i dodatne objekte, servisne stanice, uključujući sve korišćene nepokretnosti, zgrade, sve doprinose od strane Koncedenta, itd.

Ne obezbeđuje se osiguranje za štete na samom putu (uključujući sve dodatne konstrukcije, poput mostova, tunela, parkirališta, itd.).

Sume osiguranja

Paušalna suma osiguranja za štete pričinjene licima i imovini iznosi evra [*].

Sume osiguranja unutar te paušalne sume iznose

Čisto novčane štete evra [*]

Ekološke štete evra [*]

Postepene štete evra [*]

Štete na nepokretnoj imovini evra [*]

Štete na pokretnoj imovini evra [*]

Osiguravajuće društvo će platiti samo dvostruki iznos od navedenog iznosa osiguranja za sve osigurane slučajeve tokom jedne godine osiguranja.

Odbici

Odbici u svakom osiguranom slučaju iznose evra [*]

Osiguravajuće društvo će takođe izvršiti poravnanje bilo kakvih osiguranih slučajeva ispod limita za odbitke i unapred će platiti iznos za takvu štetu. Poravnanje odbitaka će se vršiti jednom godišnje unazad, tako što će se vršiti zaduženje nosioca osiguranja.

Tehnički podaci

1. Trajanje od…….., sati 00:00

do…………, sati 00:00

2. Premija

Godišnja premija obračunata po kilometru koncesione trase iznosi

evra [*]

[plus porez] evra [*]

Ukupno evra [*]

3. Rešavanje sporova i važeće pravo

Za sve sporove je nadležan sud u [*]. Na ovo osiguranje primenjuju se zakoni [*].

4. Previd

Osiguravajuće društvo ne može da pripiše nosiocu osiguranja da je propustio da podnese obaveštenje, ili da docni sa obaveštenje, ili da je netačno obavestio, osim u slučaju grubog nehata ili namere. Međutim, osiguravajuće društvo u takvim slučajevima ima pravo na povećanje premije, ako je tako ugovoreno, u slučaju da je došlo do kršenja dužnosti obaveštavanja.

5. Dužnosti

Svako kršenje obaveze koje dovodi do oslobađanja osiguravajućeg društva od obaveza prema jednoj osiguranoj strani osiguravajuće društvo neće sprovesti u odnosu prema drugoj osiguranoj strani. To ne utiče na pravo na regres osiguravajućeg društva od osigurane strane koja je prekršila dužnosti.

Definicije i uslovi

U onoj meri u kojoj ti uslovi ne odstupaju, primenjivaće se Opšti uslovi i definicije.

Dodatka isključenja

1. Pored isključenja po osnovu Opštih uslova i definicija, neće se odobriti pokriće osiguranjem za azbest i materijale koji sadrže azbest, za posledice elektromagnetnih polja, oksikinolin, SMON, DES, PCB, tabak i njegove proizvode, vakcine protiv svinjske kuge, urea formaldehid, pomoćna sredstva uz dijagnostičke i terapeutske proizvode, silikon i slične proizvode za implantaciju u ljudsko telo, kao i organizme s manipulisanim genima.

2. Pored isključenja po osnovu Opštih uslova i definicija, neće se odobriti pokriće osiguranjem za kršenje ličnih prava i šteta koje se mogu pokriti uobičajenom odgovornošću direktora i službenika.

3. U vezi sa nasilničkim aktivnostima terorističkih organizacija, osiguranje neće pokrivati štete, gubitke, odgovornosti, zahteve i troškove bilo koje vrste, koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa terorom.

To takođe važi i za bilo kakve slučajeve ili radnje koje su na bilo koji zamislivi način povezani sa prevencijom, suzbijanjem i kontrolisanjem terora.

Teror je bilo koja radnja, sa ili bez pretnje nasiljem, od strane bilo kog lica ili grupe lica, koja deluje samostalno ili zajedno sa nekom organizacijom ili vladom ili u političke, veske, ideološke ili slične svrhe ili razloge, s ciljem i namerom zastrašivanja vlade i/ili javnosti ili delova javnosti.

Proširenje

1. Predostrožnost

Osiguranje se proširuje na odgovornosti za rizike, koji kao novi nastanu nakon zaključenja osiguranja i koji su u komercijalnoj ili drugoj vezi sa osiguranim poslom i koje bi trebalo uvrstiti u osigurani rizik.

Izuzimaju se rizici u sektoru aviona i njihovih delova, motornih vozila, hemijskih i farmaceutskih proizvoda i azbesta.

Novi rizici moraju se saopštiti osiguravajućem društvu u roku od šest meseci. Ako izostane tako obaveštenje, osiguravajuće društvo se oslobađa svojih obaveza.

2. Geografski obim

Odobrava se pokriće osiguranjem za [*].

3. Odgovornost

Pokriće osiguranjem takođe se odobrava za obaveze koje prevazilaze obaveznu odgovornost osigurane strane po osnovu ugovornih obaveza, ako ugovori imaju standardizovani kontakt i ako su zaključeni sa javnim organima ili ako ugovorne obaveze odgovaraju standardizovanim normama.

Osiguranje ne pokriva odgovornosti bez krivice, ili penale, zahteve po osnovu samostalnih jemstava ili sličnih aranžmana.

U onoj meri u kojoj se može dokazati da je osigurani slučaj ukupno ili delimično izazvan nehatom saugovarača osigurane strane, uključujući sva lica koja rade za saugovarača, osiguranje se umanjuje za iznos utvrđenog nehata.

4 Unakrsna odgovornost

Osiguranje takođe pokriva međusobna potraživanja između osiguranih strana. Osiguranje je ograničeno na paušalni iznos.

Izuzimaju se:

zahtevi po osnovu odgovornosti za proizvod, osim ako ekološka šteta nije prouzrokovana defektom proizvoda.

Novčane štete bilo koje vrste.

5 Zahtevi obaveznih zastupnika

Osiguranje obuhvata zahteve obaveznih zastupnika osiguranih preduzeća, ako je šteta prouzrokovana okolnostima, za koje takav obavezni zastupnik ne može lično da se pozove na odgovornost.

6 Čisto novčane štete

Čisto novčane štete, koje su izazvane smetnjama kao posledice komercijalnih delatnosti rušenja, izgradnje, demontaže, montaže, utovara, istovara, skladištenja, čišćenja, popravke, servisiranja, inspekcije i održavanja, su osigurane.

To proširenje ne važi za ekološka zagađenja (zagađenje vazduha, zemljišta ili vode putem upuštanja), niti za odgovornosti za proizvod ili posledice toga.

Gubitak, promena ili neraspolaganje podacima i elektronskim medijima za skladištenje podataka se ne osigurava. Izuzeci su: štete od nefunkcionisanja, pogrešnog funkcionisanja ili kašnjenja u funkcionisanju i neispunjenje u zadatim rokovima.

7 Osiguranje pokriva štete od ekološkog zagađenja

Primenjuje se pokriće osiguranja, ukoliko je ugovoren štetni uticaj od ekološkog zagađenja unutar obuhvaćenog geografskog prostora.

Osiguranje takođe pokriva i privremeno skladištenje opasnih otpada.

8 Odgovornosti po osnovu zaštite voda

Osiguranje takođe pokriva imovinsku i čisto novčanu štetu po osnovu važećih zakona o vodenim resursima.

9 Postepene štete

Osiguranje pokriva štete na imovini izazvane postepenom emisijom ili sličnim uticajima temperature, gasova, isparenja, tečnosti ili vlade.

Izuzimaju se štete usled permanentnih emisija iz osiguranog posla.

10 Nepokretna imovina, zgrade ili prostorije namenjene trećim stranama

Osiguranje pokriva takođe i nepokretnu imovinu, zgrade ili prostorije, koje su date u najam ili zakup ili koje na drugi način koriste treće strane u svoje svrhe.

11 Motorna vozila zaposlenih i gostiju

Motorna vozila, koja

– pripadaju zaposlenima ili gostima osiguranih strana i

– koja se ostave, uz saglasnost osigurane strane ili njenih predstavnika, u prostorijama ili na prostoru koji pripada istima,

ako su takva mesta ili njihov pristup čuvana. To ne važi za avione. Osiguranje pokriva takođe odgovornost za štete, uništenje ili gubitak. Pored toga, pokriće važi i za odgovornosti od pokretanja, voženja ili premeštaja, kao i od neovlašćenog korišćenja od strane zaposlenih ili trećih lica.

Izuzimaju se interne štete od korišćenja ili loma, krađe ili pljačke delova i pribora vozila, sadržaja i tovara vozila.

Osigurana strana je obavezna da odmah obavesti nadležne organe o gubitku motornog vozila, u suprotnom će posledica biti oslobađanje osiguravajućeg društva od pokrića osiguranjem.

12 Štete izazvane korišćenjem

Osiguranje pokriva odgovornost za štete na pokretnoj imovini kao posledice njihovog korišćenja, transporta, manipulacije i druge radnje, s njima i na njima, kao i onim delovima nepokretne imovine, koji su direktno pogođeni manipulacijom, korišćenjem ili drugom radnjom.

13 Odgovornost za radionuklide

Osiguranje pokriva odgovornost za ličnu štetu i imovinsku štetu zbog posedovanja radionuklida. Izuzimaju se odgovornosti za genetske štete.

14 Industrijske povrede

Pokrivene su i lične štete, ukoliko se radi o industrijskim štetama zaposlenih u osiguranom preduzeću.

Ne odobrava se pokriće osiguranjem za regres od bilo kog socijalnog osiguranja.

15 Osiguranje od odgovornosti vlasnika zgrade

Pokriće osiguranje primenjuje se na odgovornosti osigurane strane u svojstvu vlasnika zgrade za građevinske radove, pod uslovom da su tehničko planiranje, kontrola izvršenja građevinskih radova preneseni na kompetentno lice i da osigurana strana ne učestvuje u građevinskim radovima. Ne izuzimaju se obaveštenja o ciljevima za vreme izvođenja građevinskih radova, neophodna trajna kontrola nad izvođenjem radova, ili potrebni kadrovski doprinos osigurane strane.

Osiguranje pokriva štete na priključenim zgradama usled odizanja, spuštanja ili vibracije, ukoliko se na statičku konstrukciju zgrade utiče na taj način što se ne poštuju primenjive sigurnosne norme ili se ne garantuje potrebna stabilnost. Pod tim uslovima, osiguranje takođe pokriva i štetu nastalu na plafonu, zidovima, podu, malteru, slikama, tapetama, pločicama i uglačanim pločicama, panelima na zidovima i plafonu, prozorima i vratima.

Osigurana suma za štete te vrste iznosi u okviru paušalne visine osiguranja evra [*].

Ne primenjuje se pokriće osiguranje, ako i u onoj meri u kojoj drugo postojeće osiguranje osigurane strane pokriva takve štete.

16 Odricanje od raskida

Osiguravajuće društvo se odriče prava na raskid osiguranja za vreme tekućeg perioda osiguranja iz razloga ili kao posledice osiguranog slučaja.

———————–

IA

P = 100 x (— -1)

IO

Ostavite komentar