Aneks 7: Obrazac ugovora o korišćenju i održavanju

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 7

OBRAZAC UGOVORA O

KORIŠĆENjU I ODRŽAVANjU

SADRŽAJ

1. U skladu sa Ugovorom 3

DODATAK 3

A. Priručnik za korišćenje 3

B. Priručnik sa specifikacijom 3

C. Opis radnog mesta višeg kadra 3

D. Organizaciona šema 3

OBRAZAC UGOVORA O KORIŠĆENjU I ODRŽAVANjU

FCC Construcción, S.A. (FCC) i Alpine Mayreder (Alpine sa FCC, Konzorcijum) nameravaju, preko preduzeća posebne namene koje će osnovati Konzorcijum (Koncesionar), da potpišu Ugovor o koncesiji koji im je dodeljen radi “Koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje Trase Autoputa od Horgoša do Požege” i da sklope ugovor o korišćenju i održavanju Trase Autoputa (Ugovor O&M) sa subjektom koji osnivaju FCC Construcción, S.A. i Alpine Mayreder ( O&M Co) radi korišćenja i održavanja Autoputa od strane O&M Co prema Projektu. Svrha Forme Ugovora (ova Forma Ugovora) je da se utvrde ključne odredbe Ugovora O&M.

Ova Forma Ugovora je pripremljena na osnovu Ugovora o Koncesiji od [*] (Ugovor o Koncesiji) izdatog od strane Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije (Davalac Koncesije). Konačan oblik Ugovora O&M će zavisiti od konačnog oblika Ugovora o Koncesiji i ostalih dokumenata koji su sa njim u vezi. Mogu biti potrebne promene ili razjašnjenja raspodele rizika i odredbi utvrđenih u ovoj Tabeli Odredbi kako bi odrazili pregovore između Konzorcijuma i Ministarstva za Kapitalne Investicije.

Termini pisani velikim početnim slovom koji se koriste u ovoj Tabeli Odredbi će imati značenja koja su im pripisana u Ugovoru o Koncesiji, ukoliko nisu drugačije definisani u ovom tekstu. Sva pominjanja Odeljaka i Dodataka u ovom tekstu su pominjanja Odeljaka i Dodataka Ugovora o Koncesiji. Ova Forma Ugovora će biti u potpunoj saglasnosti i neće biti u suprotnosti sa Ugovorom o Koncesiji, a naročito Članovima 13.2.2 i 13.3

Strane (i) Subjekat koji će biti osnovan radi preuzimanja Ugovora o Koncesiji sa Davaocem Koncesije u pogledu projekta („Koncesionar“); i (ii) društvo sa ograničenom odgovornošću („O&M Co“). Članovi Društva FCCAlpine Predmet ugovora Izuzev kada je izričito drugačije navedeno u ovoj tabeli odredbi, Ugovorom o Uslugama Korišćenja i Održavanja će se preneti na O&M Co sve obaveze koje je preuzeo Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji u pogledu korišćenja i održavanja Autoputa i pružanja usluga naplate putarine („Usluge Korišćenja i Održavanja“).O&M Co će pružati Usluge Korišćenja i Održavanja u skladu sa zahtevima utvrđenim za korišćenje i održavanje u Ugovoru o Koncesiji i sa svim drugim odredbama Ugovora o Koncesiji koje se odnose na obavljanje usluga korišćenja i održavanja, zahteva Koncedenta i specifikacija iz O&M Ugovora. Izuzev kada je izričito drugačije navedeno u ovoj tabeli odredbi, sve obaveze, rizici i odgovornosti koje treba da prihvati O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja će biti paralelni sa onima koje je prihvatio Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji u odnosu na usluge korišćenja i održavanja. Depo za održavanje O&M Co će biti obavezna da specifikuje objekte depoa za održavanje koji su joj potrebni kako bi obavljala Usluge Korišćenja i Održavanja. Dok će Izvođač građevinskih radova biti obavezan da projektuje i izgradi takve objekte koji ispunjavaju zahteve O&M Co, rizik u vezi sa urbanističkom dozvolom, saglasnostima i sticanjem zemljišta će snositi O&M Co (uskladiti sa Ugovorom o Izgradnji) . Naplata putarine Bez uticaja na princip toka naniže, O&M Co će biti odgovorna za naplatu putarine i nadzor nad njom, postupak rukovanja novcem i rizik od neslaganja između naplaćene putarine i novca predatog banci. Svi troškovi putarine će se uplaćivati na deponovani račun za odloženo plaćanje. Ugovor o Koncesiji Ugovor koji će biti sklopljen od strane Koncesionara (SPV) i Davaoca Koncesije o projektovanju, izgradnji, korišćenju, održavanju i finansiranju Autoputa od Horgoša do Požege. Dokumenta Koncesionar je obezbedio firmi O&M Co primerak Ugovora o Koncesiji, Projektne Dokumentacije i Ugovora o Finansiranju, čiji prijem O&M Co ovim potvrđuje. Smatra se da je O&M Co pročitala i da su joj u potpunosti i konkretno poznate odredbe svih tih dokumenata i obaveze, rizici i odgovornosti koje preuzima Koncesionar prema tim dokumentima u meri u kojoj se odnose na korišćenje i održavanje Autoputa, pružanje usluga naplate putarine i ostale sa njima povezane obaveze iz Ugovora o Koncesiji prema tim dokumentima. Potpisivanje i uručenje Dokumenata O&M Co će biti obavezna da pribavi i/ili obezbedi:na zahtev, garanciju za održavanje u korist Koncesionara predviđenu Ugovorom o Koncesiji;direktnu saglasnost prema tržišnim standardnim uslovima u korist zajmodavaca;[međusobni sporazum];kolateralne garancije ključnog pod-izvođača u korist Koncesionara;kolateralne garancije ključnog pod-izvođača u korist zajmodavaca; ibilo koji drugi dokument koji se zahteva od O&M Co prema Ugovoru o Koncesiji Princip Toka Naniže O&M Co će pružati Usluge Korišćenja i Održavanja na način i pod uslovima koji omogućavaju Koncesionaru da ispuni svoje obaveze pružanja odgovarajućih usluga prema Ugovoru o Koncesiji. Uz podleganje bilo kakvoj Gornjoj Granici Obaveze koja će biti dogovorena, izuzev kada je to izričito navedeno, svi rizici i obaveze koje preuzima Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji u vezi sa korišćenjem i održavanjem Autoputa i pružanjem usluga naplate putarine biće preuzeti od strane O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja. Od O&M Co će se takođe zahtevati, kao deo njenih obaveza prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja, da se pridržava opštih obaveza Koncesionara prema Ugovoru o Koncesiji u meri u kojoj se odnose na korišćenje i održavanje Autoputa i pružanje usluga naplate putarine. O&M Co preuzima obavezu da nijedan postupak ili propust od strane O&M Co ili bilo koje strane koju angažuje O&M Co neće doprineti, uzrokovati ili predstavljati kršenje Ugovora o Koncesiji, Projektne Dokumentacije ili Ugovora o finansiranju od strane Koncesionara, niti dovesti do bilo kakvog umanjenja ili gubitka bilo kojih prava ili ovlašćenja Koncesionara prema Ugovoru o Koncesiji, Projektnoj Dokumentaciji ili Ugovorima o Finansiranju. Prioritet Dokumenata 1. Ugovor o Koncesiji2. Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja Opšte obaveze Koncesionara Koncesionar će biti obavezan da učini sledeće:(a) prenese na O&M Co, u meri u kojoj to ne sprečava zakon i uz podleganje odredbama Ugovora o Koncesiji, sva odgovarajuća prava koja ima prema Ugovoru o Koncesiji, u meri u kojoj se ta prava odnose na korišćenje i održavanje Autoputa i pružanje usluga naplate putarine;(b) uloži razumne napore da obezbedi da Davalac Koncesije izvrši svoje obaveze prema Ugovoru o Koncesiji, u meri u kojoj se te obaveze odnose na korišćenje i održavanje Autoputa i pružanje usluga naplate putarine; i(c) obezbedi da se O&M Co ne stavi niti u bolji niti u gori položaj kao rezultat izmene bilo koje odredbe Ugovora o Koncesiji a koja utiče na O&M Ugovor, bez saglasnosti O&M Co izuzev u meri u kojoj ta izmena nastaje iz ili se odnosi na rizik koji je O&M Co prihvatila u skladu sa Ugovorom O&M; i (d) uloži razumne napore da obezbedi da O&M Co bude konsultovana i u da odgovarajućoj meri bude ovlašćena da prisustvuje sastancima između Koncesionara i Davaoca Koncesije i/ili zajmodavaca i savetnika zajmodavaca u pogledu pitanja O&M. Projekat O&M Co će biti dozvoljeno da komentariše Projekat pre podnošenja na odobrenje Davaocu Koncesije. O&M Co će potvrditi Koncesionaru da je sposobna da pruži Usluge Korišćenja I Održavanja u okviru tog Projekta i neće imati zahteva u odnosu na Koncesionara u pogledu nesposobnosti O&M Co da izvrši svoje obaveze po Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja kao rezultat tog projekta. Rok Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja će stupiti na snagu za Deonicu 2 (Južni deo) i Deonicu 3, na dan primopredaje Deonice 3 u skladu sa Aneksom 2 i Aneksom 19, i trajaće do Datuma Isteka Koncesije ili ranijeg raskida u skladu sa njegovim odredbama.Operativni Period počinje, u pogledu ostalih Deonica u skladu sa odredbama Ugovora o Koncesiji, na dan završetka odgovarajućih Građevinskih Radova. Pre početka Operativnog Perioda, O&M Co će biti obavezna da obavi određene zadatke mobilizacije uključujući, između ostalog, uspostavljanje veze sa Izvođačem građevinskih radova, pregled gradilišta, kupovinu opreme i preduzimanje poslova puštanja u saobraćaj (provera projekta). Merila od godine ____ do kraja koncesijeNa dan koji pada ____godina od datuma potpisivanja Ugovora o Koncesiji i posle toga u razmacima od ___ godina, Ugovor o Uslugama Korišćenja I Održavanja će podlegati reviziji u skladu sa svojim uslovima. Svrha revizije će biti utvrđivanje merila cene O&M u odnosu na cene koje se mogu dobiti od drugih izvođača na tržištu za pružanje Usluga Korišćenja i Održavanja. O&M Co će biti pružena mogućnost da prilagođava postojeću cenu O&M kako bi odrazila ishod ispitivanja merila. Ukoliko O&M Co ne bude voljna da prilagodi cenu koja je u pitanju ili Koncesionar i O&M Co ne uspeju da se dogovore o prilagođavanju cene, Koncesionar će imati pravo, prema svom apsolutnom nahođenju, po odobrenju Koncedenta, da ispita tržište Usluga Korišćenja i Održavanja ili da imenuje zamenu izvođača O&M prema svom izboru. Merila godine ___Na dan koji pada ____godina od datuma potpisivanja Ugovora o Koncesiji, Koncesionar će, prema svom apsolutnom nahođenju, imati pravo da utvrdi merila cene O&M. Ukoliko utvrđivanje merila cene ukaže da je prikladno sniženje cene O&M, O&M Co će biti obavezna da shodno tome snizi svoju cenu. Ukoliko utvrđivanje merila cene ukaže da je prikladno povećanje cene, O&M Co će ipak biti obavezna da zadrži postojeću cenu do sledećeg utvrđivanja merila cene. Plaćanje O&M Co će imati pravo da prima mesečna plaćanja za usluge ( „Plaćanje Usluga Korišćenja i Održavanja“) obračunata u skladu sa mehanizmom („Mehanizam plaćanja O&M“) koji će biti definisan uzimajući u obzir promenljive elemente kao što je obim saobraćaja, odbijanje poena za učinak, dostupnost Puta Projekta, indeksacija, itd.Svi odbitci od plaćanja prema Ugovoru o Koncesiji koji nastanu iz pružanja Usluga Korišćenja i Održavanja će se preneti na O&M Co ukoliko odbitci nisu nastali kao rezultat postupaka ili propusta Koncesionara. Sistem kaznenih poena će se utvrditi tokom Druge Razvojne Faze. Koncesionar će mesečno plaćati O&M Co dogovorene iznose u pogledu pružanja Usluga Korišćenja i Održavanja za ugovorni mesec koji je u pitanju, plus ili minus bilo kakvo prilagođavanje u skladu sa Mehanizmom Plaćanja O&M I pod uslovom da O&M Co podnese fakturu za plaćanje u skladu sa dogovorenim postupkom. Koncesionar će platiti bilo koje dogovorene iznose koje duguje firmi O&M Co i koji su fakturisani u skladu sa dogovorenim postupkom, u roku od [broj dana će biti dogovoren – verovatno ne manji od 60 i ne veći od 90] Radnih Dana pošto Koncesionar primi fakturu O&M Co. Kako bi se izbegle nedoumice, faktura O&M Co će se koristiti samo u svrhu utvrđivanja datuma dospeća, a ne iznosa dugovanja koje treba da se plati.O&M Co će slati izveštaje koji mogu biti potrebni kako bi se omogućilo Koncesionaru da ispunjava zahteve u pogledu slanja izveštaja prema Ugovoru o KoncesijiPlaćanje faktura će se vršiti u _____ [elektronskim prenosom sredstava u korist bankarskog računa O&M Co (specifikovanog u odgovarajućoj fakturi)]. Mehanizam izvršenja Odredbe Člana 13 (Korišćenje i Održavanje Autoputa) i Aneksa 8 Ugovora o Koncesiji će se primenjivati na Usluge Korišćenja i Održavanja. Uz podleganje Gornjoj granici Obaveze, O&M Co će nadoknaditi Koncesionaru bilo koji odbitak i/ili gubitak prihoda Koncesionara, kao posledicu izvršenja ili neizvršenja bilo koje obaveze prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja od strane Koncesionara. Koncesionar, Izvođač i O&M Co će biti strane u Postupku Rešavanja Sporova prema međusobnom sporazumu na osnovu koga će se izvršiti konačno utvrđivanje odgovornosti (ili raspodela odgovornosti). Ovaj Postupak Rešavanja Sporova će odgovarati Postupku Rešavanja Sporova koji sadrži Ugovor o Koncesiji (O&M Co će učestvovati u rešavanju sporova u pogledu Ugovora o Koncesiji, a takođe i prihvatati odluke) Izmene Izmene od strane Davaoca KoncesijeKada se od Koncesionara zahteva da sprovede izmenu koju je inicirao Davalac Koncesije, a ta izmena se odnosi na ili ima uticaja na Usluge Korišćenja i Održavanja, O&M Co će biti obavezna da sprovede takvu izmenu u ime Koncesionara. O&M Co će obezbediti Koncesionaru potrebne informacije kako bi mu se omogućilo da ispuni zahteve Ugovora o Koncesiji. Posledice tih izmena u pogledu troškova će se preneti na O&M Co. Izmene od strane KoncesionaraKada Koncesionar da nalog O&M Co da izvrši izmene koje nije inicirao Davalac Koncesije, O&M Co će obezbediti Koncesionaru potrebne informacije kako bi mu se omogućilo da ispuni zahteve Ugovora o Koncesiji. Posledice tih izmena u pogledu troškova će se preneti na O&M Co. Izmene od strane O&M Co O&M Co će imati pravo da zahteva izmene prema Ugovoru O&M. Koncesionar može da prihvati izmene koje je inicirala O&M Co prema svom isključivom nahođenju i neće biti obavezan da predlaže te izmene Davaocu Koncesije prema Ugovoru o Koncesiji. Posledice tih izmena u pogledu troškova će snositi O&M Co. Odlaganja i Bitni Dogadjaji Ukoliko dođe do odlažućeg Slučaja Više Sile koji utiče na bilo koju od obaveza O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja, O&M Co će imati pravo na nadoknadu prema istim odredbama i uslovima koji važe i za Koncesionara prema Ugovoru o Koncesiji. O&M Co će preuzeti obaveze prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja kako bi omogućila Koncesionaru da izvrši svoje obaveze prema Ugovoru o Koncesiji u pogledu takve nadoknade. Izmena Zakona O&M Co će preuzeti one rizike Izmene Zakona koje preuzima Koncesionar prema Ugovoru o Koncesiji, a koji su u vezi sa Uslugama Korišćenja i Održavanja. O&M Co će imati ista prava I obaveze u odnosu na Izmene Zakona kao i prava I obaveze koje Koncesionar ima prema Ugovoru o Koncesiji u meri relevantnoj za Usluge Korišćenja i Održavanja. (preneto) Obeštećenje O&M Co će obeštetiti Koncesionara na paralelnoj osnovi sa obeštećenjem Koncesionara Davaocu Koncesije prema Ugovoru o Koncesiji i platiće sve troškove koje Koncesionar treba da plati Davaocu Koncesije, u meri u kojoj je obaveza ili dužnost Koncesionara da plati te troškove nastala u vezi sa Uslugama Korišćenja i Održavanja ili kao rezultat izvršenja ili neizvršenja od strane O&M Co. Pored toga, O&M Co će obeštetiti Koncesionara zbog svih gubitaka i obaveza nastalih iz ili u vezi sa izvršenjem ili neizvršenjem Usluga Korišćenja i Održavanja.O&M Co će imati pravo na korist od obeštećenja datih od strane Davaoca Koncesije prema Ugovoru o Koncesiji, u meri u kojoj se odnose na Usluge Korišćenja i Održavanja i/ili prava i obaveze O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja. (preneto) Osiguranje [Treba da komentarišu Savetnici za Osiguranje]Koncesionar će izvršiti i održavati Osiguranja utvrđena u Aneksu 6 Ugovora o Koncesiji u pogledu pružanja Usluga Korišćenja i Održavanja. O&M Co će izmedju Koncesionara i Koncedenta biti imenovani korisnik po tim polisama. O&M Co će izvršiti i održavati zakonska osiguranja, osiguranje od odgovornosti zaposlenih i bilo koja druga osiguranja koja zahteva zakon.Od O&M Co će se zahtevati da nadoknadi Koncesionaru povećanja premije osiguranja i/ili odbitke nastale zbog evidencije o zahtevima protiv O&M Co ili zbog zahteva datih od strane Koncesionara i/ili drugih pod-izvođača kao rezultat postupaka / propusta O&M Co. Od O&M Co će se zahtevati da nadoknadi Koncesionaru sve odbitke i/ili iznose koji prelaze osigurani iznos kada je do osiguranog slučaja došlo zbog postupaka ili propusta O&M Co. Uverenje o kvalitetu O&M Co će podlegati svim zahtevima uverenja o kvalitetu navedenim u Ugovoru o Koncesiji, Aneks 8, u meri u kojoj se odnose na Usluge Korišćenja i Održavanja. Sklapanje Pod-ugovora O&M Co ne može da sklapa pod-ugovore o celokupnim ili o bilo kom delu svojih obaveza prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja bez prethodne saglasnosti Koncesionara. Koncesionar može da uskrati svoju saglasnost ukoliko Davalac Koncesije ne da odgovarajuću saglasnost prema Ugovoru o Koncesiji. Prava Intelektualne Svojine O&M Co će dati dozvolu Koncesionaru ili direktno Davaocu Koncesije za korišćenje prava intelektualne svojine koja pripadaju ili za koje je data licenca O&M Co za sve svrhe koje su u vezi sa Uslugama Korišćenja i Održavanja kako bi obezbedila Koncesionaru da ispunjava svoje obaveze prema Članu 24.1 (Prenos Tehnologije)) Ugovora o Koncesiji Rešavanje Sporova Postupkom Rešavanja Sporova prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja (u skladu sa uslovima Člana 23 Ugovora o Koncesiji) predviđa se proces uspostavljanja veze, posredovanja, usaglašavaja i, na kraju, arbitraže u rešavanju sporova. O&M Co će biti obavezana odlukama u sporovima prema Ugovoru o Koncesiji koji su u vezi sa Uslugama Korišćenja i Održavanja.Ugovorne strane će nastaviti da izvršavaju svoje odgovarajuće obaveze prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja tokom Postupka Rešavanja Sporova.Koncesionar će obavestiti Koncedenta o bilo kom sproru izmedju njega i O&M Co i priložiće odgovorajuću dokumentaciju o tome. Slučajevi Raskida Ugovora sa O&M Co Slučajevi i okolnosti koji Koncesionaru daju pravo da raskine Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja (svaki od njih „Slučaj Raskida Ugovora sa O&M Co“) će, u relevantnom obimu, odražavati odgovarajuće slučajeve i okolnosti prema Ugovoru o Koncesiji koji Davaocu Koncesije daju pravo da raskine Ugovor o Koncesiji, izuzev što će Koncesionar imati pravo da raskine Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja po nastupanju sledećih slučajeva: (a) dođe do Slučaja Nesolventnosti u pogledu O&M Co, osim kada postoji Slučaj Nesolventnosti koji se odnosi samo na jednog od članova O&M Co („Jedini Nesolventan Član“) i, uz saglasnost Davaoca Koncesije, Koncesionar i zajmodavci, preostali članovi O&M Co(i) pristanu da preuzmu i izvrše obaveze Jedinog Nesolventnog Člana prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja; ili(ii) su obezbedili odgovarajući subjekat kao zamenu koja će preuzeti i izvršiti obaveze Jedinog Nesolventnog Člana prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja; (b) O&M Co ne izvrši plaćanje bilo kog iznosa u dobroj nameri koji je dospeo i plativ Koncesionaru prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja u roku od [____dana od dana zahteva Koncesionara; (c) O&M Co ne izvrši plaćanje u dobroj nameri bilo kog iznosa većeg od _____________] koji je dospeo i plativ Koncesionaru prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja u pogledu prihoda od putarine u roku od [___] dana od dana zahteva Koncesionara (d) Ukupne obaveze O&M Co u pogledu odbitaka zbog lošeg obavljanja Usluga Korišćenja i Održavanja budu veće od [___]% Plaćanja za Usluge Korišćenja i Održavanja u bilo kom periodu od 12 meseci koji se obnavlja; (f) Ukupne obaveze O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja dostignu ili pređu Gornju Granicu Obaveze; (g) O&M Co ne uspe da obezbedi obveznicu za održavanje koju predviđaju ovi Naslovi Odredbi u roku od [navesti rok] ili obveznica za održavanje prestane da bude punovažna. (h) kreditni rang davaoca obveznice opadne ispod nivoa [navesti nivo]; i (i) neizvršenje obaveze od strane O&M Co uzrokuje neizvrešnje obaveze od strane Koncesionara po bilo kome od ugovora o finansiranju . Raskid Ugovora o Koncesiji Uz podleganje odredbama Direktnog Ugovora sa Zajmodavcima, Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja će biti automatski raskinut posle raskida Ugovora o Koncesiji iz bilo kog razloga. Slučajevi Raskida Ugovora sa Koncesionarom Uz podleganje pravima ulaska prema Direktnom Ugovoru sa Zajmodavcima, O&M Co će imati pravo da raskine Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja,(a) ukoliko Koncesionar ne izvrši plaćanje Usluga Korišćenja i Održavanja, ili bilo koje drugo plaćanje u iznosu većem od EUR [uneti granični iznos] koji nije predmet Spora i koji je dospeo i plativ firmi O&M Co od strane Koncesionara prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja i takvo plaćanje ne bude izvršeno duže od [180] dana posle dana dospeća plaćanja; ili (b) dođe do Slučaja Nesolventnosti u vezi sa Koncesionarom,(slučajevi pod (a) i (b) su „Slučajevi Raskida ugovora od strane O&M Co“), pod uslovom da nema iznosa koji dospevaju i koji se duguju Koncesionaru od strane O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja i/ili od strane Davaoca Koncesije prema Ugovoru o Koncesiji. Naknada po Raskidu posle Slučaja Raskida Ugovora od strane O&M Co Po raskidu Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja kao rezultat događanja Slučaja Raskida Ugovora od strane O&M Co, Koncesionar će imati pravo na: (a) kada Slučaj Raskida Ugovora od strane O&M nije uzrokovao raskid Ugovora o Koncesiji, troškove koje je načinio Koncesionar kao rezultat raskida, uključujući povećane troškove za Koncesionara radi pribavljanja Usluga Korišćenja i Održavanja od datuma raskida Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja do datuma kada bi Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja istekao da nije došlo do Slučaja Raskida Ugovora od strane O&M Co; i(b) uz podleganje bilo kakvoj gornjoj granici obaveza, kada je Slučaj Raskida Ugovora od strane O&M uzrokovao raskid Ugovora o Koncesiji, sve iznose plative od strane Davaoca Koncesije zajmodavcima, izuzev u meri u kojoj su ti iznosi povraćeni od Davaoca Koncesije. Naknada po Raskidu Ugovora zbog neizvršenja obaveze od strane organa vlasti, dobrovoljnog raskida ili izmene zakona Po raskidu Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja do koga je došlo kao rezultat raskida Ugovora o Koncesiji zbog: (a) Neizvršenja obaveze od strane Davaoca Koncesije;(b) dobrovoljnog raskida; ili(c) Izmene Zakona (prema opisu u Ugovoru o Koncesiji)O&M Co će imati pravo na naknadu u meri u kojoj Koncesionar može da povrati gubitke pod-izvođača kao deo Raskida zbog neizvršenja obaveze Davaoca Koncesije Naknada po raskidu Ugovora zbog Više Sile Po Raskidu Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja do koga je došlo kao rezultat raskida Ugovora o Koncesiji zbog: (a) Više Sile; O&M Co će imati pravo na naknadu od Koncesionara u meri u kojoj Koncesionar može da povrati gubitke pod-izvođača kao deo Raskida zbog Više Sile u skladu sa Ugovorom o Koncesiji. Naknada po raskidu Ugovora zbog neizvršenja obaveze od strane Koncesionara Po raskidu Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja do koga je došlo kao rezultat raskida Ugovora o Koncesiji zbog neizvršenja obaveze od strane Koncesionara, kada se taj raskid ne može pripisati firmi O&M Co:[(a) dugovana ili dospela Plaćanja Usluga Korišćenja i Održavanja u pogledu Usluga Korišćenja i Održavanja obavljenih pre datuma raskida Ugovora;(b) razumne troškove demobilizacije;(c) iznose plative pod-izvođačima; i(d) otpremnine.] Naknada po raskidu Ugovora posle događanja Slučaja Raskida Ugovora sa Koncesionarom Po raskidu Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja do koga je došlo kao rezultat Slučaja Raskida Ugovora sa Koncesionarom, O&M Co će primiti naknadu u vrednosti:[(a) dugovanih ili dospelih Plaćanja za Usluge Korišćenja i Održavanja obavljenih pre datuma raskida Ugovora;(b) razumnih troškova demobilizacije;(c) iznosa plativih pod-izvođačima; i(d) otpremnina.] Princip Ekvivalentnog Oslobađanja od Projekta: Kada okolnosti ili događaji izazovu zahteve za bilo kakvim oblikom oslobađanja ili naknade od strane O&M Co, takođe izazivajući zahteve za takvim oslobađanjem ili naknadom od strane Koncesionara prema Ugovoru u Koncesiji, O&M Co će imati pravo samo na oslobađanje ili naknadu u meri u kojoj Koncesionar ima pravo na ekvivalentno oslobađanje ili naknadu prema Ugovoru o Koncesiji. Koncesionar će u razumnoj meri nastojati da traži i koristi bilo koja prava prema Ugovoru o Koncesiji kako bi u najvećoj meri ostvario ovu beneficiju pod uslovom da:to bude o trošku O&M Co;O&M Co obešteti Koncesionara zbog gubitaka koje može načiniti pri korišćenju svojih prava i pravnih lekova; iKoncesionar ne bude obavezan da koristi svoja prava i pravne lekove kada nema razumnih izgleda na uspeh ili bi zahtev bio neugodan.O&M Co će pružiti svu razumnu pomoć Koncesionaru pri traženju ili korišćenju takvih prava. Ograničenja odgovornosti: Uz podleganje isključenjima navedenim u daljem tekstu, maksimalna zbirna obaveza O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja neće biti veća od iznosa jednakog projektovanom prosečnom godišnjem Plaćanju za Usluge Korišćenja i Održavanja (pre uzimanja u obzir bilo kakvih izvršenih odbitaka). Smatraće se odgovornošću O&M Co i Koncesionar će imati pravo da raskine Ugovor o Uslugama Korišćenja i Održavanja ukoliko ukupne obaveze firme O&M Co budu jednake ili pređu Gornju Granicu Obaveze. Izuzeci od Ograničenja Odgovornosti Gornja Granica Obaveze neće važiti u pogledu:(a) namernog neizvršenja obaveze;(b) grubog nemara;(c) prevare / netačne izjave koja dovodi u zabludu;(d) smrti i telesne povrede;(e) osigurane rizike u meri u kojoj su zaista primljeni prihodi od osiguranja ili bi bili primljeni da nije došlo do postupka ili propusta od strane O&M Co u pogledu bilo koje obaveze O&M Co;(f) kršenja zakonske dužnosti ili nepridržavanja Zakona;(g) obaveze firme O&M Co po zahtevima za obeštećenja (uključujući sve zahteve trećih lica i smrt/telesnu povredu);(i) napuštanja;(j) kamate koja se duguje Koncesionaru kao rezultat kašnjenja u plaćanju bilo kojih iznosa koji dospevaju od strane O&M Co Koncesionaru(k) obaveza O&M Co prema odredbama o transferu tehnologije;(l) prekoračenja troškova; i(n) obaveza O&M Co za zahteve prema Međusobnom Sporazumu. Primopredaja Autputa Po isteku ili prevremenom raskidu Ugovora o Uslugama Korišćenja i Održavanja (uzimajući u obzir događaj koji ranije nastupi), O&M Co će predati Autoput Koncesionaru u skladu sa odredbama Člana ___ Ugovora o Koncesiji, izuzev u meri u kojoj se ti zahtevi odnose na Investiciono Održavanje. Obezbeđenje Zajmodavaca O&M Co će pristati na, i priznati, obezbeđenja interesa koje zahtevaju zajmodavci. Međusobni Sporazum Koncesionar neće biti odgovoran prema O&M Co u pogledu kršenja ugovora ili drugih postupaka ili propusta (uključujući nemar) Izvođača Građevinskih Radova; postojaće paralelne odredbe u Ugovoru o Izgradnji. Izvođač Građevinskih Radova i O&M Co moraju da sklope međusobni sporazum („Međusobni Sporazum“) regulišu bilo kakva pitanja između sebe. Obaveze O&M Co prema Izvođaču Građevinskih Radova prema Međusobnom Ugovoru se neće računati u smislu Gornje Granice Obaveze firme O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja. Međusobni Sporazum će regulisati određena pitanja između O&M Co i Izvođača Građevinskih Radova uključujući, bez ograničenja:(a) postupak razvoja projekta radi revizije i komentara Detaljnog Projekta od strane Izvođača Građevinskih Radova i O&M Co;(b) međusobne sporazume o puštanju u saobraćaj, primopredaji i Roku Odgovornosti za Nedostatke između Izvođača Građevinskih Radova i O&M Co;(c) saradnju i koordinaciju aktivnosti koje treba da preduzme Izvođač Građevinskih Radova prema Ugovoru o Izgradnji i aktivnosti koje treba da preduzme O&M Co prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja;(d) obavezu O&M Co da nadoknadi Koncesionaru i/ili Izvođaču Građevinskih Radova odbitke ili gubitke koje je snosio Koncesionar i/ili Izvođač Građevinskih Radova, a koji su nastali zbog postupaka ili propusta O&M Co; (e) postupak po kome treba da se međusobno rešavaju zahtevi O&M Co ili Izvođača Građevinskih Radova koji se odnose na postupke ili propuste druge strane; i(f) dozvoli vezu sa Izvođačem Građevinskih Radova u pogledu Izmena prema Ugovoru o Koncesiji koje imaju uticaja kako na izgradnju tako i na korišćenje. Dodaci Sledeće dodatke će izraditi Koncesionar I O&M operator a sa njim će se saglasiti Koncedent:Dodatak 1: Deo1: Priručnik o korišćenju i održavanju (uključujući i Zahteve o Obezbedjenju Kvaliteta) I Deo 2: O&M Specifikacija (uključujući zahteve Koncedenta),Dodatak 2: Rutinsko Održavanje i Periodično Održavanje i obnova (opisi, učestalost intrevencija i uslovi koji ih prouzrokuju),Dodatak 3: Oprema operatera Deo A Oprema preuzeta od sadašnjeg operatera i Deo B Oprema koju je kupio ili nabavio novi operater,Dodatak 4: Dinamika plaćanja,Dodatak 5: Osiguranje,Dodatak 6: Organizaciona šema i rukovodeće osoblje,Dodatak 7: Obračun saobraćaja i klasifikacija,Dodatak 8: Izveštaji i Spisi (uklučujući popravku i/ili zamenu, nesreće, zahteve trećih lica i.t.d.)Dodatak 9: Kazneni poeni (u slučaju greške O&M operatera – nivo kazne I gornja granica će biti uključena u ugovor) Pojedinačna I solidarna odgovornost Članovi O&M Co će biti pojedinačno i solidarno odgovorni prema Koncesionaru prema Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja. (O&M Co kao društvo sa ograničenom odgovornošću) Opšte Odredbe Bez uticaja na Princip«“Toka naniže»“ i opštost ove tabele odredbi, Klauzule i Aneksi Ugovora o Koncesiji će teći naniže ka Ugovoru o Uslugama Korišćenja i Održavanja (uz odgovarajuće izmene). Pravo preuzimanja Od strane Koncesionara u slučaju da Operator ne otkloni kvar u razumnom roku. Koncesionar će biti ovlašćen da nadoknadi razumne troškove ovih radova od O&M Operatora.

Ostavite komentar