Aneks 9: Imenovanje i dužnosti nezavisnog inženjera

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 9

imenovanje i dužnosti

nezavisnog inženjerA

SADRŽAJ

1.Nezavisni Inženjer 3

1.1. Funkcija Nezavisnog inženjera 3

1.2. Izbor Nezavisnog inženjera 3

1.3. Plaćanje Nezavisnog Inženjera 3

2.PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI NEZAVISNOG INŽENjERA I NAČIN RADA 3

Prema ugovornoj definiciji Nezavisni inženjer označava konsultanta (konsultante) zajednički angažovanog (angažovane) od strane Koncesionara i Koncedenta i koji će biti odgovoran za praćenje realizacije izgradnje, korišćenja i održavanja Autoputa, kao i za overavanje potvrda o početku i završetku izgradnje, korišćenja i održavanja čime se potvrđuje da su zadaci izvršeni u skaldu sa Ugovorom.

Funkcija Nezavisnog inženjera mogu obavljati jedna ili više konsultantskih firmi.

Koncedent i Koncesiono preduzeće će zajedno, u toku druge razvojne faze, izabrati Nezavisnog Inženjera na sledeći način:-

Svaka strana će sastaviti spisak firmi između kojih će postići saglasnost o izboru;

Izabrana firma biće pozvana da dostavi ponudu o kojoj odlučuju Koncesiono preduzeće i Koncedent zajednički;

Gornji postupak se ponavlja sve do konačnog izbora;

Koncedent će obavestiti ponuđača o njegovom imenovanju koji sa Koncedentom i Koncesionim preduzećem potpisuje ugovor („Ugovor“).

1.3. Plaćanje Nezavisnog Inženjera

Mesečnu naknadu Nezavisnom inženjeru snosi Koncesesiono preduzeće prema uslovima Ugovora a po osnovu fakture koju overavaju Predstavnik Vlade i Koncesionog preduzeća.

Nezavisni Inženjer se postavlja za potrebe praćenja i kontrole projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanja Autoputa i ima sledeća prava, obaveze i dogovornosti:

tokom faze projektovanja do izrade projekta izvedenog stanja kontinuirano prati i pregleda izradu celokupne tehničke dokumentacijei u vezi s tim , po potrebi, sašinjava adekvatne izveštaje;

prati i kontrološe izvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncedenta i Koncesionog preduzeća tokom celokupnog trajanja izvođenja Građevinskih radova, korišćenja i održavanja Autoputa i sačinjavanje izveštaje o tome;

obaveštava Koncedenta i Koncesiono preduzeće u slučaju da isti ne izvršavaju svoje obaveze saobrazno ugovoru sa predlogom mera koje treba preduzeti;

konsultuje se sa Predstavnikom Vlade, Predstavnicima Zajmodavca i Koncesionim preduzećem i po osnovu njihovih zahteva dostavlja im tražene informacije i podatke;

aktivno sarađuje sa Stručnim nadzorom i Predstavnikom vlade;

sve izveštaje, informacije ili podatke dosatavlja blagovrmeno Koncedentu i Koncesionom preduzeću;

u cilju sprovođenja svojih aktivnosti Nezavisni inženjer ima pravo i obavezu da mesečno održava sastanke sa Predstavnikom vlade i predstavnikom Koncesionog preduzeća;

konstatuje dobijanje upotrebne dozvole po završenim Građevinskim radovima, o čemu obaveštava ugovarače;

za potpuno, savesno i dobro izvršenje posla prema uslovima iz Ugovora odgovara ugovaračima.

Ostavite komentar