Aneks 8: Pristup obezbeđenju kvaliteta/kontroli kvaliteta

AM koncern ref. en. SADRŽAJ Strana: 1. od 1 Br. 1 Referentni priručnik Alpine Mayreder Bau GmbH

Br. 1 Referentni priručnik Alpine Mayreder Bau GmbH

ID dokumenta Naziv dokumenta (tekst na nemačkom) Indeks Verzija

I Uvod 10.10.2004.

II U vezi sa priručnikom 10.10.2004.

II.1 Korišćene skraćenice 10.10.2004.

II.2 Pozivanje na EN ISO 9001:2000 10.10.2004.

III Potvrde 10.10.2004.

HP_01.0 Opšte Upravljanje 10.10.2004.

FL_01.1 Osnovne odgovornosti 10.10.2004.

HP_02.0 Postavljanje i održavanje sistema 10.10.2004.

HP_03.0 Informacioni sistem 10.10.2004.

HP_03.5 Osoblje – Informisanje 10.10.2004.

HP_04.0 Komercijalni procesi 10.10.2004.

TP_04.1 Kupovina 10.10.2004.

HP_05 Pribavljanje 10.10.2004.

HP_06 Planiranje, razvoj i usluge 10.10.2004.

HP_07 Izvođenje projekta 10.10.2004.

TP_07.2 Priprema plana za izvođenje projekta 10.10.2004.

HP_08 Odeljenje mehanizacije 10.10.2004.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 1 od 2Indeks: 2 UVOD ID. Dok. I

1 Predgovor Uprave o politici kvaliteta

Uprava „ALPINE MAYREDER BAU“ vodi svoju grupu kompanija prema principima Upravljanja kvalitetom.

Upravljanje kvalitetom je ključni element identiteta naše korporacije. Prema našem shvatanju, Kompanija koja je ugrađena u društveno okruženje koje se stalno menja će moći da napreduje na profitabilan način samo ako uspemo da pružimo svojim klijentima, kao i našim zaposlenim, sigurnost da će njihova očekivanja koja se odnose na naše usluge biti u centru naših poslovnih interesa.

Da bismo postigli taj cilj, mi dajemo prednost svojoj politi kvaliteta i bezbednosti. Ciljevi u pogledu naše poslovne politike su sledeći:

Da stalno pripadamo najboljim i najistaknutijim kompanijama u građevinskoj delatnosti i da stalno uvećavamo vrednost Koncerna.

Da ispunjavamo želje svojih klijenata pružajući pouzdane proizvode i usluge, stručne konsultacije, savršeno i blagovremeno izvođenje projekta u najvećoj mogućoj meri.

Da ostvarimo, steknemo i produbimo svojim uslugama i svojim ličnim stavom, poverenje i uvažavanje od strane svih naših poslovnih partnera.

Da postignemo izvršenje projekata bez nezgoda, obučavanjem i unapređenjem preventivnih mera kako bi se izbegle povrede lica i oštećenje imovine, kao i kako bi se garantovala bezbednost trećim licima.

Da se izbegavaju nedostatci, umesto da se oni naknadno popravljaju.

Da se celovito primenjuje upravljanje rizikom kao instrument sprečavanja kvarova i da se smanje rizici u pogledu zdravlja i bezbednosti.

Da se naši dobavljači i pod-izvođači uključe u naš sistem obezbeđenja kvaliteta.

Ugovori koje sklapamo sa svojim klijentima i dobavljačima u pogledu kvaliteta, bezbednosti i zaštite prirodne sredine su obavezni za sve interne postupke u vezi sa njima.

Istovremeno sa našim nastojanjima usmerenim ka kupcu, postizanje ciljnog kvaliteta naših proizvoda po optimalnoj ceni je u središtu naših nastojanja i suštinski deo našeg cilja da dugoročno obezbedimo postojanje Kompanije.

To takođe obuhvata utvrđivanje i korišćenje efekata sinergije saradnjom sa odgovarajućim partnerima.

Naši zaposleni su nosioci gore pomenutih ciljeva i informisani su i obučeni u pogledu zahteva kvaliteta, bezbednosti i zaštite prirodne sredine. Uz obuku, adekvatno radno okruženje i modernu opremu za rad, njima će biti omogućeno da učestvuju u ostvarenju ciljeva Kompanije.

Ovi principi su naši standardi za stalno poboljšanje naših poslovnih aktivnosti. U isto vreme, nastojimo da stvorimo uslove rada koji u najvećoj mogućoj meri olakšavaju prihvatanje predviđenih izazova za naše zaposlene.

Salzburg, 30.5.2002.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 2 od 2

Indeks: 2

UVOD

ID Dok. I

1. Predstavljanje Kompanije

U filozofiji kompanije „Alpine Mayreder“ su na izgled integrisana dva kontrasta. Tokom poslednje tri i po decenije razvoj Kompanije se odvijao na dinamičan, ali nikad na nekontrolisan način. Tokom tog perioda ostvarene su izvanredne stope rasta.

Osnova ovog razvoja je duboka odanost tradicionalnim vrednostima. Solidan zanatski rad se razvio u građevinski inženjering visokog kvaliteta. Dogovori sa klijentima i poštovanje za njih su se u svako vreme shvatali ozbiljno.

„Alpine Bau Ges. m.b.H“ je osnovana 1965. i postala najveća građevinska kompanija u privatnom vlasništvu u Austriji. Današnje poslovanje obuhvata sve vrste izgradnje.

Zbog solidnog poslovanja u zemlji, osnovana je filijala u Minhenu, kao prvi korak na stranom tržištu, sredinom osamdesetih godina. Po otvaranju tržišta istočne Nemačke, osnovane su podružnice u Drezdenu i Berlinu.

Danas, dodatne filijale u Moskvi, Pragu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Podgorici i Skoplju su preporuke za uspešno širenje na zemlje Istočne Evrope. Trenutno, „Koncern Alpine“ zapošljava oko 1500 zaposlenih u inostranstvu, uključujući i regione izvan Evrope. U međuvremenu, poslovanje Alpine Mayreder se proteže od Turske do Butana, do Šri Lanke i Tajlanda, sve do Kine.

Broj zaposlenih je stalno rastao, zajedno sa brojem ugovora, što je dovelo do današnjeg broja od više od 8000 zaposlenih. Ovaj dinamičan rast je postignut putem određenog broja akvizicija.

Prvu fazu su karakterisala preuzimanja sledećih kompanija: Montana (1979.), Teiml-Spitzy (1981.) i Kapsreiter (1986.).

1996. Alpine se fuzionisala sa „Mayreder Bau“, austrijskom građevinskom kompanijom sa dugom tradicijom i više od 100 godina iskustva u građevinarstvu.

Privremeni poslednji korak je bio preuzimanje operativnog dela „Universale Bau“ početkom 2001. Pošto je to učinio, „Koncern Alpine“ je bio u mogućnost da proširi i ojača vodeći položaj, posebno na istoku Austrije.

Osnova našeg uspeha je zadovoljstvo naših klijenata, koje nastojimo da ostvarimo svojom fleksibilnošću, kratkotrajnim postupkom donošenja odluka i velikim poznavanjem usluga.

U veoma velikoj meri se oslanjamo na stručnost i odanost naših zaposlenih i obezbeđujemo im odgovarajuću stručnu i ličnu obuku.

Više od 8000 kvalifikovanih zaposlenih, hiljade referentnih projekata sa zadovoljnim klijentima i solidna finansijska osnova su najbolje garancije za uspešnu budućnost „Koncerna Alpine“.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 1 od 1

Indeks: 2

ID Dok. II

U vezi sa priručnikom

1. Priručnik, Objavljivanje i Izmene

U ovom priručniku se opisuje Sistem upravljanja kompanije „Alpine Mayreder Bau GmbH“. On posebno sadrži spisak i opis elemenata upravljanja, koji će pomoći da se poštuju zakonski propisi, sopstvene smernice, ispune zahtevi standarda „ISO EN 9001:2000“ i propisi o bezbednosti u skladu sa „SCC“.

2. Polje primene priručnika

Ovaj Priručnik je obavezujući za:

Sve zaposlene u upravi

Filijale i podružnice u Austriji, uključujući i njihova gradilišta u inostranstvu

Operativne filijale i podružnice u inostranstvu ukoliko ne postoji poseban sertifikat.

Specijalizovana odeljenja izgradnje i odeljenje mehanizacije, kako je prikazano u grafikonu organizacije OG 1.0

Lokalno važeća dokumenta se dodaju ovom priručniku u skladu sa potrebama pojedinačnih filijala

U slučaju preduzeća sa zajedničkim ulaganjem, cilj primene priručnika je da se sprovodi odobrena praksa prema JV-ugovoru. Tehnički sponzor će priložiti tehničko-organizaciona dokumenta, a komercijalni sponzor će priložiti komercijalna dokumenta. Odbor partnerovih delegata će doneti odluku o detaljima i područjima koja se preklapaju između partnera.

3. Struktura

Struktura ovog Priručnika je orijentisana ka strukturi glavnih procesa sa dodatnom vrednošću i pratećim i pomoćnim procedurama, a ne ka strukturi odgovarajućih Standarda. Pozivanja na Standarde su navedena u spisku u sledećem dokumentu II.2.

U osnovi, ovaj Priručnik je sastavljen za pristup putem kompanijinog intraneta/Interneta, ali je takođe moguća i distribucija u obliku štampanom na hartiji. On je organizovan kao zbirka sa slobodnim listovima sa posebnim numerisanjem stranica po odeljku. Na taj način, pojedinačne strane ili odeljci se mogu zamenjivati bez uticaja na ostali deo Priručnika.

4. Prava

„Alpine Mayreder Bau GmbH“ kao izdavač ovog Priručnika zadržava sva prava. Sadržaj treba da se tretira kao poverljiv.

Bez pismene dozvole „Alpine Mayreder Bau GmbH“ bilo kakvo kopiranje ili umnožavanje ovog Priručnika ili njegovih delova, kao i prenošenje u kod koji čitaju mašine, je zabranjeno.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 1 od 1

Indeks: 2 ID dokumenta II.1

Korišćene skraćenice

U Kompaniji skraćenice treba koristiti samo u vezi sa nesumnjivim značenjima. U vezi sa grafikonima organizacije i šemama rada, skraćenice su objašnjene u posebnoj legendi.

Radi pojednostavljenja, u ovom priručniku se koriste oblici u muškom rodu za sve izvršioce funkcija. Ovo označavanje treba shvatiti kao neutralno bez obzira na to da li funkciju obavlja zaposlena žena ili muškarac.

Korišćene skraćenice

ASchG Zaštitno zakonodavstvo o radu KOA Jedinica osoblja „Koordinacija radova u inostranstvu“ AG Kupac KZV Centralna komercijalna uprava AN Izvođač MTA Odeljenje mehanizacije ARK Računovodstveno područje NL Direktor filijale ASI Interni propisi o bezbednosti OG Organizaciona šema AUVA Zajedničko osiguravajuće društvo od nezgoda P Poslovođa AV Priprema rada PL Direktor projekta BBW Jedinica osoblja „Uprava građevinskog poslovanja“ PM Rukovodilac parka opreme BK Komercijalni direktor gradilišta PSA Oprema za ličnu zaštitu BL Direktor gradilišta QB Direktor kvaliteta BrL Direktor područja QL Rukovodilac odeljenja kvaliteta CL Spisak za proveru QM Upravljanje kvalitetom FB Formular QA Lokalni agent za kvalitet FL Propis SCC Sertifikat o bezbednosti za izvođače GL Direktor pod-područja Sek Sekretarijat GF Najviše rukovodstvo SFK Referent zaštite na radu GU Generalni izvođač SiGe Dokumenta o zaštiti i zdravlju na radu HP Glavni proces SU Pod-izvođač Klk Procenitelj SVP Poverljiva osoba za sigurnost KNL Komercijalni Direktor filijale T Tehničar TP Pod-proces WM Glavni radnik Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 1 od 2

Indeks: 1

ID dokumenta II.2

Pozivanje na EN ISO 9001:2000

U sledećoj tabeli su prikazani naslovi Sistema Upravljanja i odgovarajuća pozivanja na EN ISO 9001:2000. Dokumenta u Sistemu Upravljanja su organizovana prema hijerarhiji. Ukoliko je neka tema obrađena u višem dokumentu, ona se ne ponavlja obavezno u podređenom dokumentu. Glavne teme su štampane crnim slovima.

Dokument sistema QM Odgovarajući odeljak standarda I Uvod 4.1 4.2.1 5.1-5.4 HP 1.0 Upravljanje 4.1 5.1-5.6 6.1-6.4 FL 1.1 Osnovne odgovornosti, Grafikon organizacije 5.5 5.5.2 8.2.2. OG 1.1. Opšti grafikon organizacije 5.5 FL 1.2 Propis za potpise ovlašćenih lica 4.2.3 4.2.4. 5.5.1 TP 1.3 Kontrola, upravljanje rizikom i Reklamacijama 8.2.3 8.5 TP 1.5 Pregled upravljanja 4.2 5.1-5.6 6.1 8.2.1 8.4 8.5 TP 1.6 Razvoj i obuka osoblja 6.2 FL 1.6.1 Opis i specifikacija radnih mesta 5.5.1 HP 2.0 Sprovođenje i održavanje Sistema 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5.4.2 FL 2.1 Struktura Priručnika, sistemska dokumenta 4.2.2 TP 2.1 Sastavljanje sistemskih dokumenata 4.2.2 4.2.4 TP 2.2 Evidencija i distribucija dokumenata 4.2.3 TP 2.3 Služba ažuriranja za sistemske dokumente 4.2.3 8.1 8.5.1 8.5.2 TP 2.4 Razmatranja internog pregleda 5.5.3 8.1 8.2.2 HP 3.0 Informacioni sistem 4.2.4 5.5.3 6.3 TP 3.1 Odnosi sa javnošću 5.5.3 6.2 TP 3.2 Internet / Intranet 5.5.3 6.2 TP 3.3 Sekretarijat sa distribucijom pošte i registrovanjem naloga 4.2.3 4.2.4 5.5.3 TP 3.4 Informacioni sistem uprave 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5 TP 3.5 Informisanje osoblja 5.5.3 6.2 TP 3.6 Standardi, zakoni i nalozi 5.5.3 TP 3.7 Rezervni podaci / Arhiviranje podataka 4.2.4 HP 4.0 Komercijalni procesi 8.2 8.4 8.5 TP 4.1 Kupovina 6.3 7.4 TP 4.2 Računovodstvo centra za troškove 8.4 TP 4.3 Provera dolazećih faktura 8.4 TP 4.4 Praćenje faktura kupaca, sistem opomena 8.2 8.4 8.5.2 TP 4.6 Pitanja osiguranja 8.2.4 8.4 HP 5.0 Akvizicija 7.1 7.2 7.3 TP 5.1 Analiza tržišta i usluge kupcima 5.2 7.2 8.2 TP 5.2 Procena i pred-kvalifikacija 7.1 7.2 TP 5.3 Provera ugovora tokom pregovora o ugovoru 7.2 HP 6.0 Planiranje, istraživanje i usluge 7.1-7.3 HP 7.0 Izvođenje projekta 4.2.4 6.3-6.4 7.1-7.6 8.1-8.5 FL 7.1 Registrovanje naloga za gradilište 4.2.4 TP 7.2 Priprema „Plana za izvođenje projekta“ 7.1 7.2.1 7.5.1 7.5.2 8.5.1 8.5.3 TP 7.3 Realizacija „Plana za izvođenje projekta“ 6.4 7.5.1 8.1 TP 7.4 Utvrđivanje, analiza i procena rizika 7.1 7.2.1 7.5.4 8.2.3 8.5.1 8.5.3 TP 7.5 Planiranje i dokumentovanje testova 7.1 7.2.1 7.5.4 8.2.3 8.2.4 8.5.2 TP 7.6 Kontrolisanje gradilišta 7.1 7.2.1 8.2.3 8.5 TP 7.7. Stalna provera ugovora tokom izvođenja Projekta 7.2.1 8.2.3 8.3 TP 7.8 Prijem robe i usluga 7.2.1 7.4.3 8.2.4 TP 7.9 Završna faza izgradnje 7.2.1 8.2.3 8.3 TP 7.10 Radovi po garanciji 7.2.1 7.4.3 8.2.3 8.2.4 8.3 HP 8.0 Odeljenje mehanizacije 6.3 7.6 TP 8.1 Dobavljanje opreme 6.3 6.4 7.5.4 TP 8.2 Popravka i održavanje 6.3 6.4 TP 8.3 Održavanje opreme za merenje i testiranje 7.6 HP 9.0 Stacionarni pogoni 4.2.4 6.3-6.4 7.1-7.6 8.1.-85

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 1 od 1

Indeks: 2

ID dok. III

Potvrde

Sistem upravljanja opisan u ovom priručniku služi za postizanje dugoročnog ispunjavanja ugovorom predviđenog kvaliteta projekata koje izvodi ALPINE MAYREDER BAU Ges.m.b.H.

Osnova za opisani sistem je EN ISO 9000 ff.

Ovaj sistem, koji je uveden kao obaveza u ALPINE MAYREDER BAU, u skladu je sa EN ISO 9001:2000.

Pod registarskim brojem 97010-01 Zertifizierung Bau GmbH je dao našoj Kompaniji sertifikat prema Standardu Kvaliteta EN ISO 9001:1994 dana 06.10.1997.

Obim primene u međuvremenu obuhvata upravljanje u svim filijalama u Austriji, uključujući i njihovo poslovanje u inostranstvu i odeljenje mehanizacije.

Zertifizierung Bau GmbH , prema nalogu br. 290 od 30.9.1997., je akreditovana kao Kompanija za izdavanje potvrda o sistemima upravljanja kvalitetom od strane Ministarstva trgovine.

U slučaju reklamacija od strane trećih lica u vezi sa sistemima za koje je dobijen sertifikat, biće obaveštena kompanija za izdavanje sertifikata. Bilo kakvi dalji postupci / procedure biće dogovoreni između kompanije protiv koje je podneta reklamacija i kompanije koja je izdala sertifikat.

Na kraju 2002., realizovana je obnova sertifikata i akreditacije u skladu sa EN ISO 9001:2000. Danas, delovi kompanije takođe imaju sertifikate u skladu sa kriterijumima SCC i odgovarajući sertifikati se drže na relevantnim gradilištima.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana: 1 od 2

Indeks: 3

ID dok. HP 1.0

Opšte upravljanje

1 Ciljevi

Jasno organizovanje najvažnijih procesa i propisa u okviru uprave kompanije

Strateška orijentacija i stalno kontrolisanje položaja Kompanije

Definisanje i objavljivanje politike korporacije

Utvrđivanje tekućih smernica za sprovođenje politike korporacije

Vođenje akvizicije

Definisanje merljivih ciljeva kompanije i redovno dokazivanje ostvarenog napretka u „Pregledima upravljanja“

Naglasak na orijentaciji ka kupcu kao metod ekonomskog svođenja na optimalnu meru procesa sa dodatnom vrednošću

Jasno utvrđivanje organizacije Kompanije, uključujući odgovornosti i načine saradnje

Obezbeđenje stalnog obrazovanja za zaposlene kako bi se ostvario konstantan napredak u konkurentnosti i sposobnosti u pogledu kvaliteta, kao i SCC standardi bezbednosti

Obezbeđenje potrebnih sredstava za uspostavljanje i dalji razvoj sistema

Sastavljanje i objavljivanje godišnjeg operativnog i finansijskog plana

2 Učesnici

Najviše rukovodstvo Rukovodilac Odeljenja kvaliteta Centralna komercijalna uprava Rukovodioci filijala Direktor kvaliteta

3 Pozivanje na procese i ugovore koji su uključeni

FL 1.1 Suštinske odgovornosti, Grafikoni organizacije FL 1.6.1 Specifikacije i opisi radnih mesta FL 1.2 Propisi u pogledu ovlašćenja za Potpisivanje HP 2.0 Struktura i održavanje sistema TP 1.5 Pregled upravljanja HP 3.0 Upravljanje informacijama TP 1.6 Obrazovanje i razvoj osoblja HP 4.0 Komercijalni postupci

4 Dodatni sporazumi i napomene

Pored opštih zakonskih i komercijalnih obaveza i nadležnosti, u ovom odeljku se opisuju konkretni zadaci na koje treba da se usredsredi Najviše Rukovodstvo, zasnovani na EN ISO 9001-2000, SCC i, od slučaja do slučaja, na drugim propisima u okviru „Integrisanog sistema upravljanja“.

Smernice Najvišeg Rukovodstva služe kao kratkoročni kontrolni instrument za realizaciju politike korporacije i objavljuju se putem cirkularnih pisama, elektronske pošte ili intraneta/Interneta.

5 Opis

Najviše Rukovodstvo ima odgovornost najvišeg rukovodstva i stvara uslove potrebne da bi se ostvarili zadovoljavajući odnosi sa kupcima koji će takođe biti ekonomski uspešni za obe strane. U ovom kontekstu, zahtevi ISO 9001-2000, SCC standardi i od slučaja do slučaja drugi propisi moraju biti ispunjeni kako bi pružili osnovnu pozadinu poslovanja u kojoj se nalaze kako strateški ciljevi, tako i ekonomski aspekti. U sledećem opisu se neće praviti razlike između razloga za posebne organizacione propise.

Najviše rukovodstvo donosi odluke o svim aspektima dugoročne politike Kompanije, proverava realizaciju u redovnim periodima i izvodi zaključke o kratkoročnim ciljevima za svaku finansijsku godinu. U ovom kontekstu, na osnovu premisa ekonomske efikasnosti i dugoročnog jačanja Koncerna, politika kvaliteta zauzima važno mesto.

U slučaju primene dodatnih propisa, na primer EN ISO 14001, u delovima ili podružnicama Koncerna, uprava tih pod-odeljaka je odgovorna za doprinos dodatnih aspekata lokalnoj politici korporacije.

Najviše rukovodstvo kontroliše razvoj Kompanije, potrebne infrastrukture i posebno razvoj osoblja u skladu sa dugoročnom politikom korporacije i objaviće potreban budzet.

Najviše rukovodstvo imenuje jednog člana najvišeg rukovodstva za „Predstavnika kvaliteta“ Koncerna u skladu sa EN ISO 9001, što će biti prikazano u grafikonu organizacije Koncerna.

Najviše rukovodstvo organizuje odeljenja osoblja i koristi ih za specijalne zadatke na polju Upravljanja kvalitetom, poslovne administracije, koordinacije gradilišta u inostranstvu, pravnih pitanja, razvoja ljudskih resursa i zaštite na radu.

Najviše rukovodstvo definiše odgovornosti, nadležnosti i specifikacije radnih mesta osnovnih funkcionalnih područja u okviru Kompanije.

Za centralnu kontrolu svih područja Koncerna se predviđa budzet za svaku finansijsku godinu i konkretan razvoj se redovno upoređuje sa planiranim vrednostima (poređenje ciljnih učinaka) da bi se uočila stvarna kretanja razvoja u ranoj fazi, kako bi moglo da se blagovremeno reaguje.

Rezimirana dokumentacija politike korporacije, kratkoročni ciljevi, budzeti i njihov razvoj tokom finansijske godine se obavljaju u okviru „Pregleda Upravljanja“, najmanje jednom godišnje. Posebno u ovim pregledima ciljevi se u meri u kojoj je to moguće kvantitativno upoređuju sa stepenom stvarnog ostvarivanja kako bi se stvorila razumljiva dokumenta za dalju kontrolu delovanja.

Bitni podaci gore navedenih postupaka su opisani u procesima, pod-procesima i grafikonima organizacije navedenim u sadržaju.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 9

Indeks: 5

ID Dok. FL 1.1

Osnovne odgovornosti

1 Ciljevi

Osnovne dužnosti i odgovornosti za odgovarajuće procese u pogledu kvaliteta, bezbednosti i organizacije Koncerna treba da budu poznate svim zaposlenima.

Te odgovornosti su jasno opisane

Odgovornim licima se daju potrebna ovlašćenja.

Dužnosti i odgovornosti su opisane od strane Odeljenja Kvaliteta u koordinaciji sa Najvišim Rukovodstvom.

2 Učesnici

Najviše Rukovodstvo Komercijalni rukovodioci filijala Rukovodioci filijala Rukovodioci jedinica osoblja Direktori područja Rukovodilac Odeljenja Kvaliteta Centralna komercijalna uprava

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su

uključeni

OG 1.1 Glavna šema organizacije FL 1.6.1 Opis i specifikacija radnih mesta TP 1.5 Pregled upravljanja TP 2.4 Interni sastanci radi ispitivanja FL 1.2 Regulisanje potpisa TP 7.2 Priprema plana za izvođenje projekta TP 1.6 Razvoj i dalja obuka ljudskih resursa

4 Dodatni sporazumi i beleške

Opisi u ovom priručniku se dele na osnovne procese sa dodatnom vrednošću i

administrativne procese u Kompaniji, kako je prikazano u sadržaju. Shodno tome, procesi sa dodatnom vrednošću su „proizvodni procesi“ orijentisani ka kupcu, u kojima se proizvode proizvodi koji se mogu prodati. U okviru pojedinačnih procesa, članovi osoblja obavljaju različite i eventualno višestruke funkcije u okviru svog utvrđenog područja delatnosti. Za svaku pojedinačnu funkciju, njima su data potrebna ovlašćenja.

Zbog integracije i stoga preklapanja do koga dolazi između različitih procesa u Koncernu, niz važnih područja delatnosti i funkcija se može naći u više procesa.

Podaci o funkcijama koji se odnose na dužnosti i ovlašćenja rezultiraju iz detaljnog opisa procesa, opisa radnih mesta (FL. 1.6.1) i dodatno na gradili[tu iz Plana Izvođenja Projekta (TP 7.2).

Svi zaposleni sa vodećim odgovornostima obezbeđuju odgovarajuću i logičnu realizaciju propisa u ovom priručniku u okviru granica svoje odgovornosti.

Svima zaposlenim, koji lično nemaju priručnik, nadzorno lice je obavezno da da odgovarajuće uputstvo.

Iznad svi pravila u ovom priručniku, svi relevantni zakoni i dekreti imaju najveći prioritet.

Zaposleni mogu da prenesu sprovođenje procesa u okviru svog područja odgovornosti na svoje podređene. Odgovornost za tačno izvršenje odgovarajućeg procesa ostaje neizmenjena.

U slučajevima dužeg odsustva, dolazi do pismene zamene, uključujući opis odgovornosti i kada je potrebno, ograničenja (FL 1.1.1).

Sledeći opisi funkcija se uglavnom odnose na područja delatnosti koja se često pominju u ovom priručniku i stoga su ovde koncentrisana kako bi se postigla jasnoća. Oni ne zamenjuju detaljne opise i narednim paragrafima, već samo daju prvi opšti pregled. Nazivi koji se ovde koriste (na primer, Direktor područja) se koriste na isti na način u celom priručniku.

Područja delatnosti koja se ne opisuju u ovom dokumentu se detaljno opisuju u opisima radnih mesta odgovarajućih zaposlenih.

Radi lakšeg vođenja, grafikoni organizacije se drže u posebnim dokumentima u ovom priručniku.

Da bi se omogućio lakši opis, svi nazivi radnih mesta su napisani u muškom rodu, bez konkretne informacije o stvarnom zaposlenom na tom radnom mestu.

5. OPIS

U opisu u daljem tekstu su dati detalji o sledećim područjima delatnosti / funkcijama:

Strana Strana – Najviše rukovodstvo 2 – Rukovodilac filijale 4 – Centralna komercijalna administracija 2 – Komercijalni rukovodilac filijale 5 – Odeljenje mehanizacije – Direktor područja 6 Jedinice osoblja 2 – Poslovna administracija izgradnje 3 – Direktor pod-područja 7 – Koordinacija građevinskih radova u inostranstvu 3 – Direktor projekta 7 – Odeljenje pravnih poslova 3 – Direktor gradilišta 7 – Upravljanje informacijama 4 – Procenitelj 8 – Upravljanje ljudskim resursima 4 – Tehničar 8 – Poslovođa 8 – Komercijalni direktor gradilišta 9 – Odgovorni agenti 9

5.1 Najviše rukovodstvo (GF)

Zakonski definisani zadaci pripadaju Najvišem rukovodstvu. Ukoliko je potrebno, Najviše Rukovodstvo može da preuzme važne zadatke po svom slobodnom nahođenju.

5.2 Centralna komercijalna uprava (KZV)

Centralna komercijalna uprava, koja se nalazi u Salzburg-u, je direktno odgovorna Najvišem Rukovodstvu i uopšte je nadležna za izdavanje smernica u pogledu svih komercijalnih poslova Koncerna. Centralna komercijalna uprava sa jedne strane deluje po linijskoj funkciji (nadnice, plate, svakodnevne komercijalne transakcije itd.), a sa druge strane je odgovorna za strukturu procesa u vezi sa važnim komercijalnim zadacima, sprovođenjem principa dvostruke kontrole, potreban redosled rada i informacija, kao i njihov standardizovan dizajn i optimalnu meru u celom Koncernu.

Izraz „centralni“ se odnosi na funkcije koje obavlja, a ne na lokalnu organizaciju.

Raspodela zadataka u okviru Centralne komercijalne uprave se prikazuje na odgovarajućoj organizacionoj šemi.

Centralna komercijalna uprava se posebno bavi sledećim područjima poslovanja i / ili prenosi specifična pitanja na određene komercijalne filijale:

Finansijsko računovodstvo Obračun nadnica i zarada Računovodstveni standardi i standardi izrade bilansa Provera komercijalnih ugovora Izrada bilansa Centralna kontrola kupovine i snabdevanja Porezi i dažbine Komercijalno planiranje i podaci iz prognoze kombinovani sa odgovarajućim poređenjima sa ciljnim učinkom Obračun troškova Upravljanje nepokretnom imovinom Finansiranje Razvoj svih komercijalnih procesa Upravljanje filijalama Komercijalni softver (uključujući interfejse) Kontrola „Zajedničkih ulaganja“ sa komercijalne tačke gledišta Ugovori o osiguranju Politika prema trećim licima

5.3 Odeljenje mehanizacije (MTA)

Odeljenje mehanizacije se uglavnom bavi nabavkom, upravljanjem i održavanjem mašinske opreme i kada je to potrebno kvalifikuje se za izvođenje projekta.

Ovo odeljenje obezbeđuje opremu na osnovu interno definisane tarife.

Ovo odeljenje je direktno odgovorno Najvišem Rukovodstvu i koordinira tarifu i odluke o ulaganjima sa Najvišim Rukovodstvom.

Obim dužnosti u okviru MTA je prikazan na grafikonima organizacije održavanja gradilišta.

MTA se posebno bavi sledećim područjima delatnosti:

Administracija u vezi sa opremom i naplata opreme Instaliranje opreme (npr. kranova) Upravljane i vođenje radionica Nabavka mašinskih pogonskih mehanizama za specijalnu opremu Nabavka opreme (najam, lizing, kupovina) Održavanje uređaja za merenje i testiranje Održavanje opreme Razvoj svih procesa u vezi sa nabavkom opreme, oporavkom, održavanjem, radom i vođenjem radionica Popravka opreme Nabavka malog alata, vrednosti > 400€ Transport Specijalan transport

5.4 Jedinica osoblja „Uprava građevinskog poslovanja“ (BBW)

Jedinica osoblja „Uprava građevinskog poslovanja“ je direktno odgovorna Najvišem Rukovodstvu i ima zadatke podrške, regulisanja i kontrole na sledećim područjima:

Upravljanje rizikom Zaštita na radu (ASI), uključujući SCC Tehnička kontrola Razvoj ljudskih resursa (obuka) Upravljanje reklamacijama Tehnička administracija Upravljanje kvalitetom

Ova jedinica osoblja deluje prema uputstvima Najvišeg Rukovodstva, na zahtev filijale ili na sopstvenu inicijativu, ukoliko se utvrdi potreba za delovanjem. Jedinica osoblja podnosi izveštaje Najvišem Rukovodstvu u pogledu internih podnosilaca zahteva. Koristi samo interna postojeća sredstva, samo kada je to moguće. Održavaju se bliski kontakti sa Centralnom komercijalnom upravom i drugim jedinicama osoblja (pravno odeljenje, upravljanje informacijama, odeljenje ljudskih resursa).

5.5 Jedinica osoblja „Koordinacija građevinskih radova u inostranstvu“ (KOA)

Ova jedinica osoblja deluje prema uputstvima Najvišeg Rukovodstva, na zahtev filijale ili podružnice. Ova jedinica osoblja podnosi izveštaje Najvišem Rukovodstvu u pogledu internih podnosilaca zahteva. Koristi samo interna postojeća sredstva, samo kada je to moguće. Održavaju se bliski kontakti sa Centralnom komercijalnom upravom i ostalim jedinicama osoblja (pravno odeljenje, BBW, odeljenje ljudskih resursa).

Jedinica osoblja „Koordinacija građevinskih radova u inostranstvu“ je direktno odgovorna Najvišem Rukovodstvu i ima zadatke podrške i kontrole u vezi sa projektima u inostranstvu sa iznosom ugovora većim od 5 miliona € u pogledu projekata u inostranstvu. U osnovi, ovi zadaci obuhvataju:

Priprema pred-kvalifikacija Prikupljanje, provera prihvatljivosti i procena mesečnih izveštaja sa gradilišta u inostranstvu Koordinacija podnošenja ponude Vođenje opšte dokumentacije u pogledu gradilišta u inostranstvu Podrška fiskalnim, pravnim i finansijskim poslovima Sprovođenje i održavanje komercijalnih računarskih sistema u inostranstvu Na zahtev, pomoć pri podnošenju ponude

5.6 Jedinica osoblja „Pravno odeljenje“

Jedinica osoblja „Pravno odeljenje“ je direktno odgovorna Najvišem rukovodstvu, ali pretežno radi za područje „Izgradnja i konstrukcije Istok“. Ova jedinica osoblja takođe deluje na zahtev ostalih područja.

Važni zadaci Pravnog odeljenja su:

Provera ugovora

Koncepti pravne prepiske

Pravna procena reklamacija

Konsultovanje i obuka u vezi sa pravnim pitanjima

Prisustvo i vođenje evidencije o sudskim sporovima, kontakt sa advokatima

Trenutno jedinica osoblja „Pravno odeljenje“ deluje u celoj kompaniji u pogledu sledećih pitanja:

Praćenje izdavanja relevantnih zakona, dekreta, pravnih normi itd. i distribucija odgovarajućih informacija u Koncernu.

Priprema i distribucija uslova ugovora, modela ugovora, modela pisama itd., radi interne upotrebe.

Radi koordinaciju aktivnosti, jedinica osoblja „Pravno odeljenje“ će održavati bliski kontakt sa jedinicom osoblja „Poslovna administracija izgradnje“ (Upravljanje reklamacijama i Upravljanje kvalitetom).

5.7 Jedinica osoblja „Upravljanje informacijama“

Jedinica osoblja „Upravljanje informacijama“ je direktno odgovorna Najvišem rukovodstvu. Odbor Najvišeg Rukovodstva donosi strateške odluke i odluke o investicijama.

Analiza procesa operativnih šema rada u pogledu protoka informacija, poboljšanje kvaliteta i efikasnosti celog Koncerna, svođenje troškova na optimalnu meru, uključujući interese svih dobavljača i korisnika podataka koji su u pitanju, nezavisno od konkretnog medijuma korišćenja informacije (hartija, računarski sistem itd.).

Šema predloga za sprovođene novih informacionih tehnologija i odgovarajućih koncepta softvera, kako bi se racionalizovao i poboljšao kvalitet upravljanja informacijama, operativne šeme rada, arhiviranje i optimalna mera upotrebe postojećeg hardvera, kao i razvoj novih mogućnosti pri savlađivanju složenih informacionih problema.

Planiranje i sprovođenje novih informacionih tehnologija i koncepata softvera posle konačne odluke Najvišeg Rukovodstva.

Nadzor i povezivanje u mrežu hardvera i softvera i sa njima povezanih koncepata, radi ubrzanja protoka informacija.

Propisi za nabavku hardvera i pomoćnih uređaja.

Šema predloga za softver i njegovu nabavku.

Administraciju za hardver vodi MTA.

U filijalama, lica lokalno odgovorna za računarski sistem su na raspolaganju osoblju radi obavljanja lokalnih zadataka u okviru globalnog zadatka.

5.8 Jedinica osoblja „Upravljanje ljudskim resursima“

Jedinica osoblja „Upravljanje ljudskim resursima“ je direktno odgovorna Najvišem Rukovodstvu. Ova jedinica osoblja se bavi svim pitanjima u vezi sa ugovorima o radu i čuva ih zajedno sa opisima radnih mesta i podacima o obuci. Zapisnike sa sastanaka o razvoju zaposlenih vodi konkretno lice koje vodi diskusiju (NL, BerL).

5.9 Rukovodilac filijale

Tim Direktora filijale sastoji se od svih od svih rukovodilaca filijala i podružnica. Oni su direktno odgovorni Najvišem Rukovodstvu, u zemlji i inostranstvu. Rukovodioci filijala su podređeni Najvišem Rukovodstvu i u osnovi su odgovorni za promet i profit iz poslovanja.

Oni su takođe odgovorni za uključivanje sprovođenja politike kompanije definisane od strane Najvišeg Rukovodstva u pogledu nadležnosti koje su im dodeljene (u zemlji i inostranstvu), dogovorena područja delatnosti koja su zasnovana na planiranim podacima definisanim na početku poslovne godine i relevantnim smernicama Odbora Najvišeg Rukovodstva i službe Centralne komercijalne uprave. Ovo takođe važi i za sve pomoćne pogone koji se nalaze na području njihove nadležnosti.

Godišnji promet filijala je obično veći od 40 miliona €.

Direktor filijale je šef svih svojih zaposlenih, uključujući i komercijalne poslove. Ali, te zaposlene obvezuju propisi koje je objavila Centralna komercijalna uprava u pogledu svih komercijalnih poslova.

Direktor filijale može da koristi tehnički kvalifikovane zaposlene, kao i ostale unutrašnje i spoljne izvore sredstava za izvršenje svojih zadataka, mada je on ipak odgovoran za ispunjavanje zadataka na odgovarajući način.

Direktor filijale je posebno odgovoran za:

Pridržavanje odgovarajućih zakona, dekreta i obavezujućih lokalnih propisa

Poštovanje savremenog načina rada u delatnosti i sprovođenje inovacija

Upravljanje pitanjima zaštite na radu

Kontrola ekonomskog razvoja u filijali

Kontrola upravljanja rizikom u filijali

Usluge kupcima i pribavljanje kupaca

Definisanje ciljeva i strateških mera u koordinaciji sa Najvišim Rukovodstvom

Pred-kvalifikacija, procena i sklapanje ugovora za velike projekte

Sastavljanje lokalno važećih dokumenata kao amandmana opšte važećem Priručniku

Postizanje ekonomske optimalnosti svih operativnih aktivnosti

Zaključivanje ugovora o uslugama i nabavkama sa pod-izvođačima

Osnivanje preduzeća sa zajedničkim ulaganjem

Motivisanje zaposlenih, razvoj ljudskih resursa, kao i stručna obuka

Organizacija osoblja, posebno jasna podela zadataka, uključujući i propise u vezi sa zamenom

Redovni sastanci Direktora područja kako bi se utvrdio dnevni red u kome se detaljno razrađuju svi utvrđeni problemi i učinjeni napredak. Direktori područja će proslediti rezultate tih sastanaka na sastancima direktora gradilišta.

Za filijale koje obuhvataju timove organizovane prema SCC, moraju se dodati sledeći zadaci:

Dodela SCC ugovora isključivo obučenim SCC timovima

Učešće u programima zaštite na radu (ASI Program)

Učešće u događanjima u vezi sa zaštitom na radu (ASI događanja)

Rangiranje izvršnih rukovodilaca najmanje jednom godišnje u skladu sa kriterijumima ASI

Pripremanje i provera ASI akcionog plana najmanje jednom godišnje

Inspekcija bezbednosti gradilišta

5.10 Komercijalni direktor filijale (KNL)

Komercijalni Direktor filijale, kome podnosi izveštaj komercijalni direktor podružnice je potčinjeni Direktoru filijale, kome takođe podnosi izveštaj direktor podružnice u svim tehničkim aspektima. Njega isključivo obavezuju propisi Centralne komercijalne uprave.

Dodela zadataka u okviru komercijalnog upravljanja je prikazana na konkretnom grafikonu organizacije.

Pored zadataka, dodeljenih od strane Centralne komercijalne uprave, komercijalni direktor filijale je odgovoran za sledeće zadatke:

Finansijsko računovodstvo Vođenje računa o Zajedničkim ulaganjima sa komercijalne tačke gledišta Lokalni porezi Novčane transakcije Obračun troškova Vođenje računa o dužnicima i poveriocima Bavljenje pitanjima osiguranja i sporovima pred sudom Komercijalno planiranje i prognoziranje podataka sa poređenjima ciljnog/stvarnog učinka Upravljanje nepokretnom imovinom Upravljanje zaposlenima na komercijalnim poslovima Politika garancija Učešće u donošenju odluka u pogledu upravljanja ugovorima putem maloprodajnih ili kolektivnih centara za troškove Provera komercijalnih ugovora Obračun zarada

5.11 Direktor područja (BrL)

Direktor područja rukovodi osnovnim Profitnim centrima (ARK) filijale/podružnice i mora da podnosi izveštaje odgovarajućem direktoru filijale.

Za svako područje važe sledeći kriterijumi:

Ono sadrži jedan ili više ARK

Ima godišnji promet od oko 15 do 50 miliona €

Ima više od 10 članova zaposlenog tehničkog osoblja (GL, BL, T)

Radi na geografskom području i/ili tehničkom odeljku

Najmanje tri od četiri pomenuta kriterijuma treba da se primenjuju kako bi se opravdao izraz „Područje“. Direktor filijale donosi odluke u koordinaciji sa Najvišim Rukovodstvom.

Uopšte, Direktor područja je odgovoran za promet i profit iz poslovanja i sprovođenje politike kompanije, definisane od strane Najvišeg Rukovodstva, u pogledu dodeljenih područja nadležnosti (u zemlji i inostranstvu) i dogovorenih područja aktivnosti, zasnovanih na planiranim podacima, definisanim na početku poslovne godine i relevantnim smernicama Najvišeg Rukovodstva i Centralne komercijalne uprave. Ovo takođe obuhvata i sve pomoćne pogone koji se nalaze na njegovom području nadležnosti.

Uopšte, područje odgovornosti Direktor područja je slično odgovornostima Direktora filijale, ali je ograničeno na posebno područje delatnosti.

Direktor područja je šef svih svojih zaposlenih, isključujući zaposlene na komercijalnim poslovima.

Direktor područja može da koristi tehnički kvalifikovane zaposlene, kao i ostale unutrašnje i spoljne izvore sredstava za izvršenje svojih zadataka, mada je on ipak odgovoran za ispunjavanje zadataka na odgovarajući način.

Da bi ispunio komercijalne zadatke, on koristi zaposlene koje obezbeđuje komercijalna uprava filijale. Ti zaposleni su obavezani propisima KZV i KNL u pogledu svojih komercijalnih zadataka.

Direktor područja je posebno odgovoran za:

Pridržavanje odgovarajućih zakona, dekreta i obavezujućih lokalnih propisa

Poštovanje savremenog načina rada u delatnosti

Upravljanje pitanjima zaštite na radu

Kontrolu ekonomskog razvoja u vezi sa svojim područjem

Upravljanje rizikom za sve projekte u svom području: utvrđivanje, analizu i procenu rizika, praćeno definicijom, pripremom, sprovođenjem i kontrolom mera u pogledu sprečavanja i kontrole rizika.

Proveru ugovora i upravljanje reklamacijama

Usluge kupcima i pribavljanje kupaca

Koordinacija direktora gradilišta

Pred-kvalifikacija, procena i sklapanje ugovora

Izdavanje planova za izvođenje projekta

Svođenje na ekonomski optimalnu meru svih operativnih aktivnosti

Zaključivanje ugovora o uslugama i nabavci sa pod-izvođačima

Osnivanje preduzeća sa zajedničkim ulaganjem

Motivisanje zaposlenih, razvoj ljudskih resursa, kao i stručna obuka

Organizacija osoblja, posebno jasna podela zadataka, uključujući i propise u vezi sa zamenom

Redovni sastanci direktora gradilišta sa dnevnim redom i zapisnicima o rezultatima. Na tim sastancima takođe se prenose rezultati sastanaka Direktora područja.

Za područja koja obuhvataju timove organizovane u skladu sa SCC, moraju se dodati sledeći zadaci u koordinaciji sa Direktorom filijale:

Obezbediti da se bar jednim gradilištem upravlja u skladu sa kriterijumima SCC tokom godine, tako da se održavaju posebno znanje i sertifikat. Pored toga, svo osoblje na gradilištu mora da poseduje sertifikat u pogledu zaštite na radu, zaštite zdravlja i životne sredine na tim gradilištima. Mora postojati mogućnost da se ovo ispitivanje prati za sve organizacione nivoe na svim gradilištima.

Ispunjavanje kriterijuma SCC u skladu sa FL 2.4.1

Polaganje ispita u pogledu zaštite na radu, zaštite zdravlja i životne sredine u skladu sa kriterijumima SCC

Učešće u programu zaštite na radu (ASI program)

Učešće u događanjima u vezi sa zaštitom na radu (ASI događanja)

Poverljivi izveštaj o izvršnim rukovodiocima najmanje jednom godišnje u skladu sa kriterijumima ASI

Inspekcija gradilišta u pogledu zaštite na radu

5.12 Direktor pod-područja (GL)

Direktor pod-područja mora da podnosi izveštaje Direktoru filijale ili Direktoru područja. On vodi ARK ili AST, bavi se godišnjim prometom od oko 6 do 20 miliona €, i obično ima više od četiri zaposlena (BL, T). Odluku u pogledu klasifikacije donosi uprava filijale.

Pored ovoga, područje odgovornosti Direktora pod-područja se poklapa sa odgovarajućim područjem Direktora područja.

5.13 Direktor projekta (PL)

Direktor projekta je direktno odgovoran Direktoru filijale ili Direktoru područja i upravlja velikim projektima sa punom odgovornošću za rezultate, uglavnom u inostranstvu. Pretpostavlja se znanje jezika koji su konkretno potrebni, kao i iskustvo u realizaciji velikih projekata. Imenovanje vrši uprava filijale.

Pored ovoga, područje delatnosti Direktora projekta se poklapa sa područjem aktivnosti Direktora pod-područja, izuzev što se izuzima akvizicija.

Na svakom mestu koje je u sledećim dokumentima na primer u pogledu područja delatnosti i učešća definisano za Direktora pod-područja, ona takođe važe i za Direktora projekta, čak i ako nisu izričito navedena.

5.14 Direktor gradilišta (BL)

Direktor gradilišta je podređeni Direktoru područja ili Direktoru pod-područja i deluje kao centralni, odgovorni član osoblja za odgovarajuće i sa optimalnim rezultatima izvršenje svih ugovora u vezi sa projektom izgradnje i sa njime povezanim procesima, koji se bavi relevantnim zakonima, definisanim standardima, savremenim načinom rada u delatnosti, specifikacijom priručnika koji mu je pri ruci, kao i Plana izvođenja projekta koji je izdao Direktor područja ili pod-područja.

Direktor gradilišta je posebno odgovoran za:

Nacrt procesa planiranja i pravljenja budzeta gradilišta, uključujući i prognozu rezultata

Utvrđivanje, analiza i vrednovanje rizika, zatim razvoj i sprovođenje mera za sprečavanje i smanjenje rizika u koordinaciji sa Direktorom područja i Direktorom pod-područja

Pregled ugovora i upravljanje reklamacijama

Sastavljanje mesečnog pripisivanja efikasnosti i adaptacija podataka iz prognoze u koordinaciji sa komercijalnim direktorom gradilišta.

Kontrolu dokumenata o realizaciji u pogledu potpunosti, slaganja sa ugovorom, slaganja sa zakonskim propisima, standardima i savremenim načinom rada u delatnosti, izdavanje planova realizacije

Otkrivanje odstupanja od ugovora i planirane realizacije, kao i vođenje računa o podnošenju izveštaja i ispravkama

Upravljanje osobljem i motivacija tehničara, poslovođa i tima

Obezbeđenje efikasne komunikacije između zaposlenih (jezik)

Obuka za upravljanje kvalitetom zaposlenih koji nemaju priručnike, i kada je potrebno školovanje članova osoblja ukoliko obavljaju zadatke slične poslovođi

Kontrolisanje tehničke i vremenske realizacije ugovora i obezbeđenje odgovarajućih poređenja sa ciljnim performansama

Periodični sastanci poslovođa u vezi sa obradom gradilišta, tekućim planom rada i sprečavanjem kvarova, uključujući beleške o postignutim rezultatima

Zaštita na radu i zaštita životne sredine u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi

Učešće u pribavljanju isporuka i usluga pod-izvođača

Pravljenje obračuna za klijente i pod-izvođače

Procena dobavljača i pod-izvođača

Nadzor izveštavanja, kontrola ostvarenja i projektne dokumentacije

Isporuka građevinskih objekata klijentu

Upravnici gradilišta, koji takođe upravljaju timovima organizovanim u skladu sa SCC, dodatno moraju da ispunjavaju sledeće zadatke:

Ispunjavanje kriterijuma SCC u skladu sa FL 2.4.1

Polaganje prihvaćenih testova u vezi sa zaštitom na radu, zaštitom zdravlja i bezbednosti u skladu sa kriterijumima SCC

Učešće u programu zaštite na radu (ASI program)

Učešće u aktivnostima zašite na radu (ASI aktivnosti)

Rangiranje poslovođa najmanje jednom godišnje u skladu sa kriterijumima ASI

Učešće u ASI specijalnim aktivnostima najmanje jednom godišnje

Inspekcija bezbednosti gradilišta

5.15 Procenitelj (Klk)

Procenitelj je podređeni Direktoru područja ili Direktoru Pod-područja. Na osnovu svoje stručnosti, on je odgovoran za:

Bavljenje ponudama koje mu dodeli Direktor područja ili Direktor Pod-područja, u skladu sa planom koji je dao Direktor područja ili Direktor Pod-područja

Prva provera ugovora tokom pripremanja ponude

Prvo otkrivanje i dokumentovanje potencijalnog rizika ponude

Procena troškova proizvodnje zasnovana na planu koji je dao Direktor područja ili Direktor Pod-područja

Blagovremena priprema svih dokumenata potrebnih za podnošenje utvrđene cene od strane Direktora područja ili Direktora Pod-područja

Organizovanje potpisivanja i podnošenja ponude kako je lokalno definisano

Razvoj procena o izvođenju radova u koordinaciji sa Direktorom područja ili Pod-područja i Direktorom gradilišta

5.16 Tehničar (T)

Tehničari kao nadležna lica se koriste u različitim odeljenjima Koncerna. Njihovo konkretno područje delatnosti se definiše u opisu radnog mesta. Konkretnu dodelu zadataka vrši odgovarajući nadzornik.

5. 17 Poslovođa (P)

Poslovođa je podređeni Direktoru Gradilišta i u koordinaciji sa njim odgovoran je za tehnički efikasno obavljanje aktivnosti izgradnje u skladu sa važećim planovima.

Poslovođa je posebno odgovoran za:

Planiranje, uputstva i kontrolisanje osoblja koje mu je dodeljeno u skladu sa nedeljnim rasporedom rada u koordinaciji sa Direktorom gradilišta

Pridržavanje relevantnih zakonskih propisa i propisa o zaštiti na radu

Obavljanje potrebnih pregleda i merenja

Provera grešaka na važećim planovima i prijavljivanje Direktoru gradilišta

Podnošenje dnevnih izveštaja

Blagovremeni zahtevi za isporukama i uslugama

Prijem i pregled isporuka

Kontrola pod-izvođača

Poslovođe, koji rade u timovima u skladu sa SCC, moraju dodatno da ispunjavaju sledeće zadatke:

Ispunjavanje SCC kriterijuma u skladu sa FL 2.4.1

Polaganje prihvaćenih testova u vezi sa zaštitom na radu, zaštitom zdravlja i bezbednosti u skladu sa kriterijumima SCC

Učešće u programu zaštite na radu (ASI program)

Učešće u aktivnostima zašite na radu (ASI aktivnosti)

Učešće u ASI specijalnim aktivnostima najmanje jednom godišnje

Inspekcija bezbednosti gradilišta

5.18 Komercijalni direktor gradilišta (BK)

Uopšte, Komercijalni Direktor gradilišta je odgovoran Komercijalnom Direktoru filijale.

On se raspoređuje kod jednog ili kod grupe direktora gradilišta od strane Komercijalnog Direktora filijale kako bi pružio komercijalnu i organizacionu podršku na gradilištu, ukoliko se te aktivnosti odnose na komercijalne procese, kao što je:

Kupovina Mesečno smanjenje troškova Ugovori o snabdevanju Kontrola računovodstva Administracija u pogledu materijala Odlazeće fakture itd. Mesečno smanjenje proizvodnje

Ove aktivnosti se obrađuju u skladu sa smernicama koje je dala Centralna komercijalna uprava u pogledu ovih pitanja.

Uopšte, ove aktivnosti se odnose:

Na podršku Direktoru gradilišta pri pokrivanju snabdevanja materijalom

Na raspisivanje tendera za materijal i usluge pod-izvođača

Na obezbeđivanje listi sa poređenjem cena

Na pripremu ugovora o dobavljanju u dogovoru sa Direktorom gradilišta

Na pomoć pri blagovremenim zahtevima za uslugama i koordinaciji usluga

Na obradu otpremnica

Na proveru faktura dobavljača uključujući računovodstvo

Na obezbeđenje mesečnih pripisivanja za računovodstvo centra za troškove u dogovoru sa Direktorom gradilišta

Na obaveštenja o osiguranju

Komercijalni Direktori gradilišta, koji takođe nadziru timove u skladu sa SCC, moraju dodatno da ispunjavaju sledeće zadatke:

Učešće u programu zaštite na radu (ASI program)

Ispunjavanje SCC kriterijuma u skladu sa FL 2.4.1

Polaganje prihvaćenih testova u vezi sa zaštitom na radu, zaštitom zdravlja i bezbednosti u skladu sa kriterijumima SCC

Učešće u aktivnostima zašite na radu (ASI aktivnosti)

Učešće u ASI specijalnim aktivnostima najmanje jednom godišnje

5.19 Odgovorni agenti

Imenovanje na pravnu funkciju Odgovornih Agenata u pogledu gradilišta vrši Najviše Rukovodstvo između odgovarajućih stručnih zaposlenih i ono mora biti potvrđeno njihovim potpisom.

Izričito se naglašava da se ova funkcija nikako ne može prenositi na drugo lice.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 1

Indeks: 1

ID Dok. HP 2.0

Uspostavljanje i održavanje Sistema

1 Ciljevi

Stvaranje konzistentnog Sistema Upravljanja orijentisanog ka kvalitetu, uključujući SCC standard za odabrana područja

Usmeravanje na mogućnost praćenja važnih procesa u administraciji i proizvodnji

Organizovanje bavljenja sistemskim dokumentima

Jasno uključivanje zaposlenih u uspostavljanje i unapređenje sistema

Stvaranje kontrolne petlje za stalno poboljšanje sistema

Usmeravanje na mogućnost praćenja važnih procesa održavanja sistema

Obezbeđenje mogućnosti provere poštovanja primenjenih pravila

2 Učesnici

Najviše Rukovodstvo Centralna komercijalna uprava Predstavnik Uprave za kvalitet Rukovodioci filijala Rukovodilac odeljenja kvaliteta Direktori područja Referent zaštite na radu Direktor pod-područja

3 Pozivanje na procese i ugovore koji su uključeni

III Pozivanje na EN ISO 9001-2000 TP 2.2 Evidencija i distribucija dokumenata HP 1.0 Opšte upravljanje TP 2.3 Služba ažuriranja FL 2.1 Struktura priručnika, sistemska dokumenta TP 2.4 Interni razgovori radi provere TP 2.1 Sastavljanje sistemskih dokumenata HP 3.0 Sistem podnošenja izveštaja o upravljanju

4 Dodatni propisi i komentari

Unutrašnja organizacija osnovnog procesa poslovanja kompanije, zajedno sa strukturom EN ISO 9001:2000 predstavlja osnovu Sistema Kvaliteta Kompanije. Time se pokazuje da svođenje ovih poslovnih procesa na optimalnu meru u kvalitativnom, bezbednosnom i ekonomskom pogledu predstavlja prvenstveni cilj ovog Sistema Upravljanja. Ovaj aranžman takođe obuhvata prednost da su dokumenta lakša za razumevanje i čitljivija za zaposlene.

Pozivanja na pojedinačna dokumenta za odgovarajuće poglavlje standarda su navedena u Odeljku III uvoda u ovaj Priručnik.

Raspodela sistemskih dokumenata putem računara se obavlja preko intraneta / Interneta. Činjenica da svi zaposleni od sada imaju pristup intranetu je rezultirala time da administracija više nije odgovorna za distribuciju sistemskih dokumenata, već je svaki zaposleni na koga se oni odnose obavezan da pribavi odgovarajuća konkretna dokumenta sa intraneta.

Ova konverzija donosi suštinsko pojednostavljenje i ubrzanje procesa distribucije. Odeljenje upravljanja kvalitetom ima, osim u prethodnom tekstu navedenih i konkretno opisanih funkcija, suštinsku funkciju koordinacije u svim procesima relevantnim za kvalitet u širokom smislu.

5 Opis

Konkretne funkcije odeljenja za upravljanje kvalitetom u okviru ovog Priručnika koje se opisuju su:

Prvo uspostavljanje sistema u koordinaciji sa Najvišim Rukovodstvom, QB i referentom zaštite na radu

Dokumentacija sistema putem priručnika

Distribucija dokumenata svima zaposlenima koja se može pratiti

Evidencija o svim važećim dokumentima, kao i prethodne verzije

Povremene provere poštovanja propisa koji se sprovode (interna revizija)

Mogućnost praćenja mera za korekciju i sprečavanje

Održavanje i unapređenje sistema u saradnji sa licima na koje se on odnosi

Podaci o središtu odgovornosti opisane u prethodnom tekstu su specifikovani u dokumentima navedenim pod stavkom 3.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 1

Indeks: 1

ID Dok. HP 3.0

Informacioni sistem

1 Ciljevi

Isticanje ključnog položaja Informacionog sistema za sve poslove u Kompaniji

Regulisanje i koordinacija suštinskih informacionih procesa od strane jedinice osoblja „Uprava za informacije“

Bavljenje informacionim zadacima zavisno od medijuma koji se trenutno koristi

Donošenje strateških odluka na ovom polju

Uredno sprovođenje izdatih izmena u pogledu informacionih procesa

Priprema i sprovođenje mera bezbednosti u informacionim procesima

Obezbeđenje pristupa informacijama svim zaposlenima

Garantovanje distribucije i ažuriranja svih regulisanih sistemskih dokumenata

Garantovanje standardizovanih sistema registrovanja i arhiviranja

2 Učesnici

Najviše Rukovodstvo Direktori područja Jedinica osoblja „Upravljanje informacijama“ Direktori pod-područja Odeljenje upravljanja kvalitetom Direktor gradilišta Centralna komercijalna uprava Komercijalni Direktor gradilišta Direktori filijala Sekretarijati Komercijalni Direktori filijala

3 Pozivanje na procese i ugovore koji su uključeni

FL 1.1 Osnovne odgovornosti TP 3.4 Sistem podnošenja izveštaja o upravljanju TP 3.1 Odnosi sa javnošću TP3.5 Obaveštavanje / sastanci osoblja FL 3.2 Internet / Intranet FL 3.6 Standardi, zakoni i propisi TP 3.3 Sekretarijati sa distribucijom pošte i registrovanjem naloga TP 3.7 Rezervni podaci / registrovanje FL 7.1 Registrovanje podataka na gradilištima

4 Dodatni propisi i uputstva

Informacije kao osnova znanja pokazuju da su pored izvora kapitala i sposobnosti zaposlenih, treći dominantni stub sistema Koncerna i stoga je blagovremena i tačna informacija važan faktor u konkurenciji.

U isto vreme medijumi, koji prikupljaju, stvaraju, prenose i na kraju arhiviraju informacije, postaju važni koliko i same informacije, stoga su definisani troškovi i brzina pristupa informacijama. Pravi izbor i stalno prilagođavanje medijuma informacija su veoma važni za dalji razvoj. Kontrola dokumenata se spaja sa kontrolom informacija u veliku celinu.

Jedinica osoblja „Upravljanje informacijama“ se bavi ovim izazovima i deluje kao konsultant Najvišeg Rukovodstva i kao pomoćnik svih korisnika informacionog sistema.

5 Opis

Trenutno, samo najvažniji procesi, obavezni za funkcionisanje Sistema Upravljanja, – koji su navedeni pod stavkom 3 – su opisani u ovom Priručniku.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 3

Indeks: 3

ID Dok. TP 3.5

Osoblje – informisanje

1 Ciljevi

Informisanje članova osoblja o relevantnim procesima u kompaniji

Uključivanje članova osoblja u procese promene

Podrška procesu komunikacije, učenja i donošenja odluka

Održavanje Kulture Kompanije

2 Učesnici

Najviše Rukovodstvo Direktor projekta Rukovodioci filijala Referent zaštite na radu (SFK) Direktori područja Poverljiva osoba za bezbednost (SVP) Direktor pod-područja Članovi osoblja

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su uključeni

FL 1.1 Osnovne odgovornosti FL 3.2 Internet / Intranet TP 2.4 Interni razgovori o proveri TP 3.4 Sistem informisanja uprave TP 3.1 Odnosi sa javnošću

4 Dodatni propisi i uputstva

Sveobuhvatno informisanje osoblja kao druga strana informisanja uprave je osnovni zahtev za neometano funkcionisanje celokupnog sistema upravljanja. Delovi ovih informacija su dostupni svim zaposlenim putem intraneta / Interneta. Tokom sastanaka, moraju se razmatrati i razraditi ostali delovi od strane odgovarajućih učesnika na sastancima.

5 Opis

Stalno informisanje osoblja i za osoblje se mora sastavljati sistematski, putem:

5.1 Sastanaka koje sazvalo Najviše Rukovodstvo

Sastanci koje je sazvalo Najviše Rukovodstvo se odnose na posebne teme i imaće dnevni red i njihovi rezultati će se beležiti. Grupa učesnika se obično sastoji od Najvišeg Rukovodstva, Direktora filijala i povremeno članova jedinica osoblja. Učesnici ovih sastanaka su odgovorni za distribuciju relevantnih informacija sa tih sastanaka prema beleškama.

5.2 Sastanci Direktora područja i Direktora tima

Rukovodioci filijala održavaju sastanke uključujući dnevni red i beleške o rezultatima, zajedno sa Komercijalnim Direktorom filijale, Direktorom područja i pod-područja u redovnim vremenskim razmacima.

Osim posebnih stavki na dnevnom redu, obrađivaće se sledeća pitanja – ukoliko bude potrebno:

Raspodela relevantnih informacija sa sastanaka Uprave

Važni rezultati sastanaka uprave gradilišta i poslovođa

Pregled tržišta, ugovori sa klijentima

Procena rizika i metodi koji su iz nje nastali

Važna odstupanja u vezi sa ugovorom i izvođenjem radova, sa njima povezani postupci ispravke i rezultati njihovog izvođenja

Predlozi za poboljšanje

Obavljene revizije, rezultati, mere koje će se sprovesti i njihova regulacija ili konačna kontrola

Izveštaji o nezgodama i preduzetim merama

Slučajevi kada je skoro došlo do nezgode, ukoliko su poznati, i preduzete mere

Na početku radova na gradilištu, „sastanak radi primopredaje“ (prenos informacija iz faza pre izvođenja radova u fazu izvođenja radova)

Rangiranje klijenta, u konačnoj fazi radova na gradilištu

Obuka osoblja

Konkretni poslovi zaštite na radu i SCC

5.3 Sastanci Direktora gradilišta

U okviru područja, pod-područja i upravljanja projektom, „Sastanci Direktora gradilišta“ uključujući dnevni red i beleške o rezultatima se održavaju u redovnim vremenskim razmacima. Članovi koji učestvuju su Direktor područja, odnosno pod-područja, Komercijalni Direktor filijale, komercijalni direktori gradilišta, Procenitelji, direktori gradilišta, članovi osoblja za pripremu radova i nadležni stručnjak za računare. Konkretna grupa učesnika se definiše lokalno.

Osim posebnih stavki na dnevnom redu, obrađivaće se sledeća pitanja – ukoliko bude potrebno:

Raspodela relevantnih informacija sa sastanaka Direktora područja i odgovarajućih pod-područja

Važni rezultati „sastanaka Poslovođa“

Pregled tržišta, kontakti sa klijentima

Procena rizika i metodi koji su iz nje nastali

Važna odstupanja u vezi sa ugovorom i izvođenjem radova, sa njima povezani postupci ispravke i rezultati njihovog izvođenja

Obavljene revizije, rezultati, mere koje će se sprovesti i njihova regulacija ili konačna kontrola

Predlozi za poboljšanje

Izveštaji o nezgodama i preduzetim merama

Slučajevi kada je skoro došlo do nezgode, ukoliko su poznati, i preduzete mere

Uputstva o bezbednosti u redovnim vremenskim razmacima

Na početku radova na gradilištu, „sastanak radi primopredaje“

Upravljanje informacijama na gradilištu

Rangiranje klijenta, u konačnoj fazi radova na gradilištu

Obuka osoblja

Konkretni poslovi zaštite na radu i SCC

5.4 Sastanci poslovođa

„Sastanci poslovođa“ se održavaju u redovnim vremenski razmacima sa različitim ciljevima i u različitim oblicima.

Pojedinačni razgovori između Poslovođe i Direktora gradilišta se održavaju o nedeljnom programu rada (bez dnevnog reda, ali najmanje sa memorandumom Direktora gradilišta u pogledu proizvodnih ciljeva i drugih suštinskih dogovora)

Kao sastanak Direktora gradilišta sa svim svojim Poslovođama (sa dnevnim redom i memorandumima o rezultatima, koje beleži Direktor gradilišta). Sastanak se vodi u skladu sa opštim „Sastancima poslovođa“ opisanim u daljem tekstu, ali takođe može da sadrži i nedeljni program rada od slučaja do slučaja.

Kao sastanak svih Poslovođa i Direktora gradilišta sa Direktorima područja, Direktorima pod-područja, direktorima projekta (sa dnevnim redom i beleškom o rezultatima)

Osim posebnih stavki na dnevnom redu, obrađivaće se sledeća pitanja – ukoliko bude potrebno:

– Raspodela relevantnih informacija sa „sastanaka direktora gradilišta“

– Rezultati procene rizika i metodi koji su iz nje nastali

– Prisutna odstupanja u vezi sa ugovorom i izvođenjem radova, sa njima povezani postupci ispravke i rezultati njihovog izvođenja

– Obavljene revizije, rezultati i mere koje će se sprovesti i njihova regulacija ili konačna kontrola

– Obuka osoblja

– Predlozi za poboljšanje

– Izveštaji o nezgodama i preduzetim merama

– Slučajevi kada je skoro došlo do nezgode, ukoliko su poznati, i preduzete mere

– Uputstva u redovnim vremenskim razmacima

– Početak radova na gradilištu

– Rangiranje klijenta, u konačnoj fazi radova na gradilištu

– Konkretni poslovi zaštite na radu i SCC

5.5 Joure Fixe

Ovo su redovni (nedeljni) kratki sastanci o određenim temama (pošta, procena itd.) sa utvrđenom grupom učesnika. Direktor filijale lokalno definiše teme, učestalost i grupu učesnika. Obično se ne sastavljaju beleške.

5.6 Intranet / Internet

Svi zaposleni sa pristupom intranetu / Internetu su obavezni da se u redovnim vremenskim razmacima obaveštavaju o najnovijim vestima. Strukturiranje intraneta (FL 3.2) omogućava lak i brz pristup svim važnim informacijama. Pretpostavljeni zaposlenih koji nemaju pristup intranetu moraju da ih obaveštavaju u pogledu relevantnih informacija.

5.7 Publikacije / oglasna tabla

U svim lokalnim organizacionim jedinicama na raspolaganju su oglasne table na pristupačnim mestima, o kojima vode računa sekretarijati filijala ili jedinice osoblja i koje će kompletirati ponudu informacija za osoblje. Direktorima gradilišta se preporučuje da takođe koriste ovo sredstvo na gradilištu.

5.8 Služba medicine rada i referent zaštite na radu (SFK)

Svi zaposleni imaju pristup službi medicine rada i referentu zaštite na radu (SFK). Relevantne informacije se mogu naći na oglasnoj tabli. Na gradilištu, Direktor gradilišta u skladu sa ovim obaveštava svo osoblje.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 1

Indeks: 1

ID Dok. HP 4.0

Komercijalni procesi

1 Ciljevi

Jasan opis komercijalnih procesa u okruženju u pogledu procesa sa dodatnom vrednošću

Poboljšanje saradnje između tehničkog i komercijalnog područja

Uključivanje komercijalnih aspekata bezbednosti, zdravlja i životne sredine i SCC

Praktikovanje dvostruke kontrole kako bi se smanjio rizik u pogledu komercijalno relevantnih procesa

Uključivanje bitnih komercijalnih sektora u priručnik

2 Učesnici

Najviše Rukovodstvo Komercijalni Direktori gradilišta Centralna komercijalna uprava Direktori područja i pod-područja Rukovodioci filijala Direktori gradilišta Komercijalni Direktori filijala

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su uključeni

TP 1.3 Kontrola kompanije TP 4.4 Obračun i praćenje odlazećih faktura TP 1.4 Poslovna administracija izgradnje TP 4.5 Politika prema trećim licima HP 3.0 Upravljanje informacijama TP 4.6 Pitanja osiguranja TP 4.1 Pribavljanje TP 4.7 Upravljanje gotovinom TP 4.2 Obračun / smanjenje troškova TP 7.4 Identifikacija, analiza i procena rizika TP 4.3 Pregled dolazećih faktura TP 7.6 Kontrola gradilišta

4 Dodatni propisi i napomene

Bliska integracija između tehničkih i komercijalnih područja Koncerna se pokazuje u upravljanju kvalitetom i u brizi za odnose sa kupcima i dobavljačima. Trenutno su samo najvažniji sektori uključeni u ovaj opis. Do dodavanja će doći sa daljim razvojem sistema.

5 Opis

U ovom paragrafu opisa sistema, navedenog u prethodnom tekstu pod stavkom 3, komercijalni procesi oko kupovine, računovodstva centara za troškove, pregleda dolazećih faktura, sudskih poziva zbog neizvršenja obaveza, politike prema trećim licima i pitanja osiguranja su opisani u meri u kojoj je to potrebno za funkcionisanje sistema.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 2

Indeks: 1

ID Dok. TP 4.1

Kupovina

1 Ciljevi

Svođenje na optimalnu meru ekonomične kupovine materijala, usluga i opreme

Obezbeđivanje da budu kupljeni samo kvalifikovani materijala i usluge, u skladu sa zahtevima Ugovora

Obezbeđivanje da budu kupljena samo kvalifikovana sredstva lične zaštite (PSA), prema uputstvima stručnjaka za zaštitu

Obezbeđivanje da za opasne materijale (npr. hemijske proizvode) budu priloženi „spiskovi za proveru bezbednosti“

Blagovremena priprema i obavljanje kupovine

Standardni tekstovi ugovora za svu prepisku u pogledu kupovine u dogovoru sa pravnim odeljenjem

Kupovina samo kod pouzdanih dobavljača i pod-izvođača

Konkretna odgovornost za odluke u pogledu kupovine

Savršen tehnički kvalitet materijala i usluga i blagovremena isporuka

2 Učesnici

Najviše Rukovodstvo Direktori pod-područja Jedinica osoblja „Pravno odeljenje“ Direktori gradilišta Direktori filijala Specijalisti za zaštitu (SFK) Komercijalni Direktori filijala Poverljiva lica za sigurnost (SVP) Upravnici područja Poslovođa, Pomoćni Poslovođa, Predradnik

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su uključeni

Sva dokumenta o kupovini TP 4.1.1 Kupovina materijala i usluga Standardan tekst ugovora TP 4.1.2 Rangiranje dobavljača Upoređenje cena TP 7.8 Preuzimanje materijala i usluga Lista porudzbina Zapisnici o pregovorima

4 Dodatni propisi i uputstva

Direktor gradilišta je odgovoran za tačnost tehničkih, sigurnosno-tehničkih i kvantitativnih specifikacija, uključujući vremenski raspored svih procesa kupovine za gradilišta, bez obzira na to da li su u pitanju materijali, usluge, pod-izvođači ili oprema. Usluge planiranja se obrađuju kao da su u pitanju odgovarajuće pod-izvođačke usluge. Za sve ostale procese kupovine lice koje daje inicijativu (npr. za Informacionu tehnolgiju uprava osoblja IT, odnosno odgovorno lice za IT u filijali) će biti odgovorno za sve specifikacije.

Potpisivanje ugovora o kupovini je definisano u „propisu o potpisivanju“ (FL 1.2).

Za svo snabdevanje i usluge, gde „porudzbine sa gradilišta“, zahtevi SCC, odnosno SGU mogu da utiču na snabdevanje robom ili pružanje usluga, ti zahtevi su deo ugovora o kupovini.

Pod-izvođači su obavezni ugovorom da podnesu procenu svojih radova pre početka radova Direktoru gradilišta, bez smanjenja sopstvene odgovornosti pod-izvođača za svoje radove.

U svim ugovorima o kupovini dobavljači i pod-izvođači su obavezni da prilože „formulare sa podacima o bezbednosti“ za materijale za koje oni postoje.

Materijali i usluge koje dobavlja Investitor će se tretirati na isti način kao i sopstveni proizvodi i usluge, pri čemu će odgovarajući ugovor sa Invesitorom biti sklopljen umesto ugovora o kupovini. Zahtevi SCC, odnosno SGU iz Osnovnog Ugovora za Radove će se uzeti u obzir.

U vezi sa kupovinom kapitalnih dobara, mora se uzeti u obzir izdati budzet kapitala Najvišeg Rukovodstva.

Za sve isporuke i usluge mora se obaviti prijem.

U pogledu isporuka, negativne primedbe će se beležiti na dostavnicama. Posle završetka Radova, izvršiće se sveobuhvatno rangiranje svih dobavljača, koje će biti uključeno u spisak dobavljača.

U pogledu usluga poverenih pod-izvođačima (delimičan) prijem Radova će se obaviti u skladu sa Ugovorom. Ti prijemi ne znače početak garantnog roka, već služe samo da bi se utvrdilo da li se radovi odvijaju kako je predviđeno. Posle završetka građevinskih radova, izvršiće se sveobuhvatno rangiranje pod-izvođača, kao i kod dobavljača.

Zbog razlika u pogledu ključnih pitanja građevinske delatnosti i geografskog područja, kupovina će se drugačije organizovati u Filijalama i odeljenjima. Ove pojedinosti su opisane u lokalnim propisima Filijala koje su u pitanju, pored sledećih propisa:

5 Fundamentalni šema rada

Detalji u vezi sa prethodno navedenim procesima su opisani u Delimičnim procesima, navedenim pod stavkom 3.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 2

Indeks: 1

ID Dok. HP 5.0

Nabavka

1 Ciljevi

Nadzor pribavljanja od strane Najvišeg Rukovodstva

Sistematsko praćenje tržišta

Postizanje potpuno ekonomične upotrebe postojećih kapaciteta

Održavanje i dalji razvoj položaja na tržištu

Pristup novim tržištima i delovima tržišta

Održavanje nivoa zadovoljstva kupaca u okviru obima akvizicije

Uključivanje rizika za bezbednost na osnovu SCC u razmatranja procena

Svođenje na minimum rizika procena i zaključenja ugovora

2 Učesnici

Najviše rukovodstvo Direktor gradilišta Rukovodioci filijala Procenitelji Komercijalni Direktori filijala Odeljenje nabavke Direktor područja Odeljenje mehanizacije (MTA) Direktor pod-područja

3 Pozivanje na procese, ugovore i spiskove za proveru koji su uključeni

HP 3.0 Sistem podnošenja izveštaja o upravljanju TP 5.3 Pregled ugovora tokom pregovaranja o ugovoru / zaključenja ugovora TP 4.1 Kupovina HP 6.0 Planiranje, razvoj i konsultovanje TP 5.1 Praćenje tržišta i usluge kupcima HP 7.0 Izvođenje građevinskih radova TP 5.2 Procena i pred-kvalifikacija HP 8.0 Odeljenje mehanizacije (MTA)

4. Dodatni sporazumi i napomene

Praćenje tržišta se odnosi na konkurente, tehničko, komercijalno i socijalno okruženje i posebno na kupce (potencijalne i stvarne), njihove želje, njihove ciljeve i rezerve.

Osnovni je zadatak Rukovodioca filijale, odnosno Direktora područja ili Direktora pod-područja, ali ne i procenitelja, da činjenično i konkretno proceni konkretno tržište i rizike procene.

5 Opis

5.1 Pregled tržišta i usluge kupcima

Analiza rezultata procena sa jedne strane i prikupljanja informacija iz komercijalnog, tehničkog i političkog okruženja sa druge strane biće korišćena za pregled tržišta.

Aktivna usluga u pogledu postojećih kupaca će pomoći u proceni tržišta i održavanju položaja na tržištu. Pri tome treba posebno obratiti pažnju na opažanje različitih aspekata interesa kupca koje predstavljaju projektanti, nadzor gradilišta itd. Ovo se mora uzeti u obzir pri pružanju usluga kupcu i zapažanju da li je kupac zadovoljan.

5.2 Pred-kvalifikacija

Izbor pred-kvalifikacija na kojima će se raditi, obavlja se kao rezultat ispitivanja tržišta i informacija u vezi sa tenderima koje su prikupile Filijale, uprava Područja i Pod-područja. Obezbeđenje potrebnih internih i spoljnih dokumenata, u pogledu referentnih projekata, i analiza rizika se obavlja zajedno sa procesom procene.

5.3 Procena

Izbor tendera na kojima će se raditi se obavlja kao rezultat ispitivanja tržišta i informacija u pogledu konkretnih predstojećih tendera od strane Direktora područja. Direktni zahtevi kupaca se obrađuju prioritetno.

Dokumenta tendera moraju se proveriti sa tačke gledišta Kompanije u pogledu rizika projekta, uključujući tehničku izvodljivost, blagovremeno izvođenje, i na taj način se procenjuju povezani troškovi proizvodnje. Cenu ponude utvrđuje odgovorno lice za donošenje odluka i garantovano je da se podnose važeće ponude.

5.4 Zaključivanje ugovora

Pre potpisivanja ugovora, pregled svih ugovornih dokumenata će obezbediti da bude postignut uzajamni sporazum i dogovor sa Kupcem u vezi sa predmetom ugovora i da tokom izvršenja ugovora neće doći do rizika koji nisu prepoznati.

Detalji u pogledu odgovornosti i procesa opisanih u prethodnom tekstu su specifikovani u procesima navedenim pod stavkom 3.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 1

Indeks: 2

ID Dok. HP 6.0

Planiranje, razvoj i usluge

1. Ciljevi

Bavljenje upitima internih i spoljnih klijenata na način orijentisan ka kupcu

Pripremanje „definicije projekta“ (izjave o sadržaju projekta) zajedno sa klijentom, koja će biti stavljena u centar ugovornog sporazuma

Uključivanje koraka kontrole i testiranja u raspored projekta u pogledu procene i vrednovanja „definicije projekta“

Vođenje računa o zahtevima SGU/SCC

Praktikovanje svih procesa projektovanja i razvoja uz prioritet, orijentisanih ka kupcu

Svođenje rizika tokom izvođenja projekta na minimum

2 Učesnici

Klijent (interni ili spoljni) Direktor pod-područja Direktor filijale Direktorprojekta DirektorPodručja Nadležni rukovodioci

3 Pozivanje na procese, ugovore i spiskove za proveru koji su uključeni

HP 3.0 Upravljanje informacijama CL 6.1.1 Spisak za proveru „definicija projekta“ TP 5.1 Ispitivanje tržišta, usluge kupcima FB 6.1.1 Formular „Dokumentacija za izvođenje projekta TP 5.3 Pregled ugovora pri zaključenju ugovora TP 6.1 Planovi projekta i projekti „Generalnog izvođača“

4 Dodatni propisi i komentari

Planiranje, izvršenje i konsultacije su u osnovi usluge koje se mogu obaviti na zadovoljavajući način za obe strane samo u bliskom kontaktu sa klijentom.

U fazi podnošenja ponude, izjava o sadržaju projekta, koja je pripremljena za klijenta (takođe za interne klijente) obično nije potpuno jasna obema stranama, već postoje nejasni ciljevi (npr. u slučaju projekata „Generalnog izvođača“ ili „projekata koji su se sami izradili“).

Tokom izrade projekta, odgovarajuće pripreme ugovora i zaključenja ugovora, ti ciljevi se dovode u oblik koji mogu pratiti svi interni i spoljni učesnici koji su uključeni.

Svi Direktori područja, koji se bave relevantnim uslugama, će pripremiti spiskove za proveru i formulare (navedene kao CL 6.1-1 i FB 6.1.-1), specijalizovane za posebno područje delatnosti i tip projekta i primeniti ih lokalno u koordinaciji sa Odeljenjem kvaliteta.

5 Opis

5.1 Upiti

Upiti (interni i spoljašnji) se u suštini se unose u listu upita, zapisujući početne informacije ključnim rečima.

Tokom ove faze se neće podnositi ponude. U najboljem slučaju mogu se izneti grube procene troškova.

5.2 Definicija projekta

„Definiciju projekta“ će biti pripremljena zajedno sa stranom koja podnosi upit. Sadržaj projekta, odgovornosti, saradnja, koraci u testiranju, rokovi i prijem radova će biti definisani u spiskovima za proveru.

Podnošenje ponuda (interno i spoljašnje) i eventualno zaključenje ugovora su zaključni koraci tokom definisanja projekta. Rezultat definicije projekta je uvek obavezujući deo ugovora. Pregled ugovora se mora obaviti kako je opisano pod TP 5.3.

5.3 Sprovođenje projekta

Sprovođenje projekta sledi korake definisane u definiciji projekta.

Detalji o odgovornostima i procesima opisanim u prethodnom tekstu su definisani u dokumentima navedenim u prethodnom tekstu pod stavkom 3.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 3

Indeks: 2

ID Dok. HP 7.0

Izvršenje projekta

1 Ciljevi

Uredan prenos projekta od faze pribavljanja do faze izvođenja

Sprovođenje i održavanje sistema registrovanja na gradilištu

Razjašnjavanje svih odnosa sa kupcem, njegovim agentima, organima vlasti i pod-izvođačima

Identifikovanje, analiza i procena svih bitnih rizika ugovora

Efikasno poboljšanje ekonomskih rezultata sprovođenjem mera za upravljanje rizikom i kontrole gradilišta

Identifikovanje i sprovođenje testova predviđenih ugovorom i dodatnih potrebnih testova koji se zasnivaju na rezultatima upravljanja rizikom, uključujući i odgovarajuću dokumentaciju

Obezbeđivanje da se svi projekti (veliki i mali) izvršavaju pod kontrolisanim uslovima

Sistematska priprema rada treba da se obavi pre početka radova (instaliranje gradilišta, vremenski raspored, vrednovanje, planiranje zapošljavanja osoblja i korišćenja opreme, nabavke)

Obezbeđivanje poštovanja pravila zaštite na radu

Obezbeđivanje optimalnih ekonomskih, tehničkih i vremenskih aspekata za nabavku materijala i usluga

Obezbeđivanje optimalne produktivnosti sopstvene proizvodnje

Obezbeđivanje savršenog tehničkog i blagovremenog kvaliteta svih proizvoda i usluga koji će se isporučivati po ugovoru

Revidiranje planiranja izvršenja u razumnim periodima

2 Učesnici

Direktor područja Poslovođa Direktor pod-područja, Direktor projekta Tehničar Direktor gradilišta Odeljenje mehanizacije Komercijalni Direktor gradilišta

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su uključeni

TP 1.3 Kontrola Kompanije TP 7.4 Identifikacija, analiza i procena rizika TP 1.4 Poslovna administracija izgradnje TP 7.5 Planiranje i dokumentacija testova TP 3.4 Standardi, zakoni i propisi TP 7.6 Kontrola gradilišta TP 4.1.1 Nabavka materijala i usluga TP 7.7 Stalne provere ugovora tokom izvršenja ugovora TP 4.2 Obračun i smanjenje troškova TP 7.8 Prijem isporuka i usluga TP 5.2 Procena i pred-kvalifikacija TP 7.9 Završna faza Radova FL 7.1 Registrovanje naloga za gradilišta TP 8.1 Nabavka opreme TP 7.2 Planiranje izvršenja projekta TP 7.3 Realizacija „Plana za izvršenje projekta“

4 Uputstva i napomene

Izvršenje projekta je ključni proces među internim procesima rada i pored faze pribavljanja podleže najvećem riziku. S time u skladu su važne mere koje treba preduzeti kako bi se postigao kvalitet dogovoren u ugovoru i kao bi se dobili ekonomski optimalni rezultati. Zbog velikih razlika između konkretnih projekata , opis u ovom odeljku se koncentriše na „module procesa“, koji se u pogledu „Plana za izvršenje projekta“ sastavljaju,osetljivo orijentišu na projekat, povezuju i stavljaju na snagu od strane direktora odgovornog za izvršenje.

Ovaj Priručnik je na snazi za izvođenje projekata u inostranstvu, vrednosti veće od 5 miliona €, ukoliko ti projekti neće biti izvedeni pod odgovornošću ovlašćene filijale za upravljanje kvalitetom ili kompanije podružnice Alpine Mayreder. Kao alternativa, mogu biti pripremljeni Priručnici orijentisani na projekat za velike i složene projekte. Potrebne izmene specifične za zemlju (npr. u vezi sa snabdevanjem) treba da budu koordinirane sa Direktorom za kvalitet Koncerna. U slučaju da je imenovan Direktor projekta za izvršenje projekta, sve odgovornosti u vezi sa Direktorom Područja ili tima u sledećoj šemi rada mora da preduzme Direktor Projekta.

Komentari uz stubac „Ulaz / Izlaz“

Ad 1: Počevši od Vrste rizika „I“ (prema TP 7.4) mora se održati „Sastanak radi

Primopredaje“ i na njemu se moraju voditi beleške, uz učešće bar Direktora područja, odnosno Pod-područja, Procenitelja, Direktora gradilišta i Komercijalnog Direktora gradilišta. Teme ovog sastanka su: primopredaja svih dokumenata o proceni i ugovornih dokumenata, procena identifikovanih rizika ugovora, klasifikacija rizika, informacije iz centra za troškove, plan za izvršenje projekta, osoblje i oprema. Zapisnik sa sastanka mora da dokumentuje rezultate.

Pojednostavljene „sastanke radi primopredaje“ može naložiti Direktor područja, odnosno pod-područja za projekte sa rizikom vrste „=“, uvodeći lokalna uputstva za posebne vrste projekata (npr. asfaltni radovi).

Ad. 2: Spisak za proveru „Izvršenje projekta“ (CL 7.2.12) je ključni dokument za sve članove tima, koji rade na i oko gradilišta, kako bi radove izvršili pod kontrolisanim uslovima. Plan izvršenja mora da bude sastavljen pre nego što počnu radovi na gradilištu, i mora da bude revidiran u prethodno predviđenim rokovima ili u specijalnim prilikama (neslaganja u ugovoru, odstupanja od kvaliteta, promena koncepta šeme rada)

U planu izvršenja moraju biti opisane sve suštinske odgovornosti i procesi, tako da i zamena može da nastavi radove na gradilištu i produži sa sistemom registrovanja.

Razmere „Plana za izvršenje“ zavise od projekta koji je u pitanju, i preporučljivo je da se usvoji spisak za proveru CL 7.2.12 za specijalne vrste izgradnje, do kojih često može doći. Ova prilagođavanja treba da realizuje Direktor područja i ona treba da budu integrisana u priručnik.

Ukoliko je spisak za proveru „Plan izvršenja“, Formulari i Spiskovi za proveru navedeni u zagradama, oni su obavezni samo ukoliko nisu navedeni alternativni dokumenti sa njihove desne strane.

Ad. 3: Identifikacija i procena rizika na vreme, u skladu sa TP 7.4 je osnovni zahtev za efikasno poboljšanje proizvodnih procesa na gradilištu, i stoga je od suštinskog značaja za svođenje na ekonomski optimalnu meru i uspešnu obradu ugovora. Iz nje dobijeni spisak mera protiv rizika se mora izvršiti dok se obrađuje ugovor.

Ad. 4: Dokumenta podneta tokom realizacije projekta moraju se registrovati u skladu sa sistemom registrovanja projekta.

Ad. 5: Formular „Važni događaji“ (FB 7.7.1) je pripremljen kao letak za memorandume koji se odnose na posebno bavljenje svim vrstama problema u pogledu ugovora, izvršenja i sigurnosti. Ovaj formular treba da se koristi za sve relevantne obrade problema na gradilištu, uključujući sva obavezna upozorenja i provere kao i bavljenje problemima sa pod-izvođačima. Konkretna vrsta problema o kojem se podnosi izveštaj mora biti označena na početku formulara. Mora postojati mogućnost praćenja rešenja problema u okviru projektne dokumentacije.

U slučaju da se ovaj formular ne koristi, postojaće ekvivalentna dokumentacija o rešenju.

Ad. 6: Mera kontrolisanja gradilišta (TP 7.6) zavisi od vrste rizika u koju je klasifikovan projekat. Ona se zasniva na proceni izvođenja radova, koja definiše „ciljeve izvođenja“, unos sa njima povezanih podataka, i poređenja sa ciljnim vremenom izvođenja.

Vrsta i mera ciljeva izvođenja se moraju prilagođavati vrsti i klasifikaciji rizika projekta.

Ad 7. U slučaju da „Plan izvođenja projekta“ pripremljen tokom pripremne faze projekta, mora da bude revidiran ili dopunjen, svi novi aranžmani moraju biti obeleženi i na njima mora postojati potpis i datum (preporučuje je se beleženje promena, odnosno amandmana na primerku spiska za proveru i unošenje tog primerka u konkretnu verziju plana).

Ad. 8: Nedostaci spiskova moraju se obrađivati analogno „Važnim događajima“ (FB 7.1.1).

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 4

Indeks: 2

ID Dok. TP 7.2

Priprema plana za izvođenje projekta

1 Ciljevi

Razjašnjenje celokupne saradnje sa kupcem i njegovim partnerima, sa organima vlasti i pod-izvođačima

Definicija organizacione osnove za savršeno tehničko i blagovremeno izvršenje ugovora

Instalirane i održavanje sistema registrovanja na gradilištu

Identifikacija, analiza i procena svih bitnih rizika u vezi sa projektom

Usklađivanje Plana izvođenja projekta sa vrstom rizika

Razmatranje zahteva SGU i SCC

Definisanje testova koji su potrebni po ugovoru i korisnih testova, zasnovano na razmatranju rizika, uključujući i dokumentaciju

Odgovarajuća procena izvođenja radova kao osnova za pripremu radova i definisanje ciljeva izvođenja kako bi se ostvario planirani ekonomski rezultat

Priprema radova uopšte mora da se obavi pre početka radova (instaliranje gradilišta, vremenski raspored, plan mobilizacije osoblja i opreme, planiranje kupovine)

Svođenje na ekonomski, tehnički i vremenski optimalnu meru kupovine materijala i usluga

Stvaranje uslova za postizanje standarda bezbednosti za kupce, treća lica, pod-izvođače i saradnike

Revizija Plana izvođenja projekta u razumnim vremenskim intervalima

2 Učesnici

Direktor područja Komercijalni Direktor gradilišta Direktor pod-područja Poslovođe Referent zaštite na radu Tehničari Direktor gradilišta Odeljenje mehanizacije

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su uključeni

FL 7.1 Sistem registrovanja TP 7.3 Realizacija Izvođenja projekta prema planiranju FB 7.2.1 Formular „Saradnja sa Investitorom“ TP7.4 Identifikacija, analiza i procena rizika CL 7.2.2 Spisak za proveru „Inspekcija gradilišta“ TP 7.5 Planiranje testova uključujući dokumentaciju CL 7.2.11 Izveštaj Centra za troškove TP 7.6 Kontrola gradilišta CL 7.2.12 Spisak za proveru „Planiranje izvođenja projekta“

4 Dodatni propisi i uputstva

Priprema „Plana za izvođenje projekta“ je ključni proces pripreme radova pre početka radova. Direktor područja, odnosno pod-područja je direktno odgovoran za sadržaj ovog plana. Njegove odluke u pogledu bitnih pripremnih radova imaju odlučujući uticaj na uspešnu obradu ugovora.

Obim „Plana za izvođenje projekta“ i stepen adaptacije mera konkretnom projektu u velikoj meri zavisi od odluka Direktora područja, odnosno Direktora pod-područja, ali ne sme biti ispod minimuma zahteva procesa opisanih u ovom tekstu.

Dokumentacija „Plana za izvršenje projekta“ se sastoji od formulara „Saradnja sa kupcem“ (FB 7.2.1 ili sličnog), formulara „Izveštaj Centra za troškove“ (CL 7.2.11), Spiska za proveru „Plan izvođenja radova“ (LC 7.2.12.) i ostalih dokumenata u kontekstu sa spiskovima za proveru. Za spisak za proveru CL 7.2.12. mogu postojati lokalne, odnosno specijalne verzije za specifikovane vrste izgradnje. U tom slučaju odgovorni Direktor područja, odnosno Pod-područja, mora da donese odluku koja verzija će se koristiti.

Pri ovome, spiskovi za proveru koju su uključen su obavezne stavke, koje moraju da se razmatraju za svaki projekat, a ostale stavke moraju da se aktiviraju ako se odnose na projekat od strane Direktora Područja, odnosno Direktora Pod-područja, koji će u ovom slučaju takođe odlučivati o načinu i obimu odgovarajućih razrada.

Postoje specijalni propisi za male građevinske projekte (FL 7.1), što se tiče rizika vrste „0“.

5 Opis

5.1 Koordinacija sa vrstom rizika (TP 7.4 strana 4) i sa kontroliasnjem gradilišta (TP 7.6 strana 2)

Vrsta rizika, već definisana u fazi podnošenja ponuda za projekat i rezultat revizije ovog upita tokom zaključivanja ugovora je osnova za specifikovani minimum zahteva u vezi s merom Kontrolisanja gradilišta. Ovi zahtevi se moraju uzeti u obzir već tokom razrade spiska za proveru „Planiranje Izvođenja projekta“ i relevantnih dokumenata.

Za projekte sa vrstom rizika „0“ odgovorni Direktor područja i Direktor pod-područja će definisati ključne tačke u vezi sa razradom „Plana izvršenja projekta“ prema svom rasuđivanju, kako bi se garantovalo efikasno izvođenje projekta.

Komentari uz stubac „Ulaz / Izlaz“:

Ad. 1: Direktor područja, odnosno Direktor filijale će doneti odluku o grupi učesnika

koja će biti pozvana na opšti sastanak radi primopredaje kod Direktora gradilišta. Za sve projekte sa vrstom rizika koja nije „0“ rezultat tog sastanka se mora zabeležiti.

Cilj sastanka radi „primopredaje“ je uredno predavanje svih informacija koje su do sada poznate Direktoru gradilišta, posebno rizika identifikovanih tokom faze podnošenja ponude i osnovnih razmatranja po pitanju procene ponude.

Ad.2: Veliku pažnju treba usmeriti na precizno razjašnjenje celokupne saradnje sa kupcem i njegovim agentima za planiranje i kontrolu (FB 7.2.1 ili slično), zbog toga što su ugovori u ovom pogledu često nekompletni, a iz toga mogu nastati problemi sa velikim troškovima. To posebno utiče na odgovornosti kod projektovanja i različita ovlašćenja koja se potpisuju. Razjašnjenja u tom pogledu i razumni sporazumi sa kupcem se obično mogu postići samo pre nego što nastanu problemi.

U vezi sa proizvodima i uslugama koje isporučuje kupac na SCC gradilišta, moraju se razjasniti kontrola pristupa gradilištu, radne dozvole i dozvole za posebne kritične radove.

Ad.3: Minimalni zahtevi procene izvođenja radova su specifikovani u FL 7.6.1. Način i mera procene izvođenja radova su definisani od strane Direktora područja, odnosno Direktora pod-područja, uzimajući u obzir nameravano kontrolisanje gradilišta zasnovano na vrsti rizika projekta.

Ad. 4: Razmatranje rizika i njihova procena, zasnovana na identifikaciji rizika tokom faze podnošenja ponuda (Spisak za proveru „Provera ponude“, CL 5.2.1), treba da se obavi na zajedničkom sastanku zajedno sa Direktorom područja i upravom gradilišta, uključujući i poslovođe, kako bi se iskoristila sva raspoloživa iskustva. Detaljno traženje relevantnih rizika i aktivno bavljenje rizikom je osnovni uslov za efikasno sprečavanje u okviru odabranih tehnika rada i osnova za testove koji treba da budu obavljeni tokom izvođenja. U okviru ovog razmatranja rizika, zajednički se treba baviti ekonomskim, tehničkim i sigurnosnim rizicima i pridavati im podjednak značaj.

Ad.5: Materijali i usluge, koje isporučuje kupac, ili koja postaju deo izgradnje, treba da se tretiraju na isti način kao i sopstveni proizvodi i usluge u pogledu tehničkih specifikacija i prijema inspekcija (TP 4.1.1). Pored toga, prelazak rizika treba da se definiše pismeno i treba ustanoviti propise u vezi sa oštećenjima i nedostacima (FB 7.2.1).

Ad.6: Mogućnost praćenja proizvoda od kritičnog značaja za kvalitet nije potrebna za svaku uslugu izgradnje. Potreba za mogućnošću praćenja rezultira iz analize rizika, ili iz zahteva ugovora, ukoliko u slučaju nedostatka na isporučenom proizvodu (npr. betonski, montažni delovi), nedostatak u izgradnji može da se identifikuje samo pomoću mera mogućnosti praćenja, npr. određenih oznaka, kako bi dobavljaču mogla da se reklamira izazvana šteta. Potrebna mogućnost praćenja se uvek mora uspostaviti pomoću najjednostavnijih mogućih mera.

Ad 7.: Potrebno testiranje izvođenja i dokumentacija o njemu nastaje iz zahteva za konačnim prijemom Radova, iz Standarda koji su na snazi, analize rizika i zahteva SCC. Preporučuje se da se razrade „Spiskovi za testiranje standarda“ za opšte vrste izgradnje kako bi se sveli na minimum troškovi konkretnog projekta.

Ad. 8: Minimum uslova za „Kontrolisanje gradilišta“, zasnovan na vrsti rizika projekta je opisan u TP 7.4 i TP 7.6.

Ad. 9: Za gradilišta na kojima postoje zahtevi SCC, daju se ozbiljni zaključci u pogledu zapošljavanja osoblja, instaliranja gradilišta, izbora opreme, planova testiranja itd.

Alpine Mayreder Priručnik o upravljanju Strana br.: 1 od 2

Indeks: 2

ID Dok. HP 8.2

Odeljenje mehanizacije (MTA)

1 Ciljevi

Ekonomsko svođenje na optimalnu meru opreme koju koristi Kompanija

Održavanje opreme i obezbeđivanje njene ispravnosti

Centralno upravljanje opremom

Pribavljanje nove opreme

Održavanje uređaja za merenje i testiranje

2 Učesnici

Najviše rukovodstvo Direktori područja Centralna komercijalna uprava Direktori pod-područja Rukovodilac odeljenja mehanizacije (MTA) Direktori gradilišta Rukovodioci radilišta Poslovođe

3 Pozivanje na procese, formulare i spiskove za proveru koji su uključeni

TP 4.1 Isporuka materijala i usluga FB 8.0.1 Dodatne informacije u vezi sa organizacionim šemama TP 7.5 Poslovi testiranja TP 8.1 Isporuka opreme TP 7.9 Prijem isporuka i usluga TP 8.2 Popravka i održavanje OG 8.0.1 Grafikon organizacije „ radilišta Salzburg“ TP 8.3 Održavanje uređaja za merenje i testiranje

4 Dodatni sporazumi i napomene

Odeljenje mehanizacije (MTA) mora direktno da podnosi izveštaje Najvišem Rukovodstvu i odgovorno je za sve tehničke i administrativne potrebe opreme Kompanije.

MTA nije odgovorno za filijale u inostranstvu i projekte koji se izvode u inostranstvu, ali će na zahtev obezbediti stručnu pomoć.

Oprema koju koristi Koncern predstavlja izuzetno veliko ulaganje kapitala i ima odlučujući uticaj na kvalitet izvedenih projekata. Stoga je Koncern veoma zainteresovan za savršeno održavanje opreme.

Grafikoni organizacije svih radilišta imaju istu strukturu. Dopunski list (FB 8.0.1) sa detaljnim informacijama u pogledu zadataka i odgovornosti zaposlenih dopunjava svaki grafikon organizacije. Konkretne verzije grafikona organizacije i dodatni list su dostupni na odgovarajućim radilištima.

5 Opis

5.1 Ulaganje u opremu

U vezi sa ulaganjem u opremu, svake godine se priprema program kapitalnih izdataka i budzeta i njega mora da odobri Odbor Direktora. Nabavka opreme će se izvršiti u skladu sa TP 4.1, pri čemu se o realizaciji ulaganja mora postići dogovor sa Najvišim Rukovodstvom u skladu sa FL 1.2.

5.2 Administracija opreme

Celokupnom pojedinačno registrovanom i grupno registrovanom opremom upravlja MTA. Njen računarski sistem prikazuje gradilište, troškove popravke i račune za plaćanje opreme.

5.3 Popravka i održavanje opreme

Svaki pojedinačno registrovani deo opreme ima kontrolni privezak kada je isporučen na odgovarajuće radilište. Na ovim kontrolni privescima su prikazane potrebne operacije održavanja i popravke i beleška o puštanju u dalje korišćenje od strane odgovornog glavnog mehaničara.

Bez te beleške o puštanju u dalje korišćenje, oprema se ne može isporučiti na gradilište. Operativna sposobnost grupno registrovane opreme je prikazana odgovarajućim odgovarajućim mestom za skladištenje. Šef radionice je odgovoran za te postupke.

5.4 Nadzor uređaja za merenje i testiranje

Tačnost merenja uređaja za merenje i testiranje se redovno proverava od strane MTA i rezultati se beleže. Korisnik (TP 7.5 „Testiranje“) je odgovoran za stalnu kontrolu operativne sposobnosti uređaja.

Ovi postupci ne utiču na takozvane pomoćne uređaje za merenje (dzepne lenjire, trakaste metre, mere kapaciteta itd), koji se kontrolišu samo očigledno.

Ostavite komentar