Predlog zakona o železnici

1. Naziv propisa EU Direktiva Saveta 95/18/EZ od 19. juna 1995. o izdavanju licenci železničkim preduzećima, OJ L 143, 27.6.1995. (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2004/49/EZ, OJ L 220, 21.6.2004.)Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995. on the licensing of railway undertakings, OJ L 143, 27.6.1995. (last amended by Directive 2004/49/EC of the European parliament and of the Council, OJ L 220, 21.6.2004.) 2. „CELEX“ oznaka EU propisa 31995L0018 32001L0013 32004L0049 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo saobraćaja 4. datum izrade tabele 21.3.2013. 5. Naziv propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o železniciBill on Law on Railways 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2008-542 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU  a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađeno-st ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Svrha i domen primene 66-70. Opšti uslovi za obavljanje prevozaLicenca za prevoz Potpuno usklađeno 2.1.1-2.1.3. Definicije„železnički prevoznik” „licenca”„organ nadležan za licenciranje” 3.1.4.3.1.20.92.2. Definicije„železnički prevoznik” „licenca za prevoz” „Direkcija za železnice izdaje licencu za prevoz” Potpuno usklađeno 2.1.4.1 „gradski i prigradski prevoz” 3.1.1. „gradska železnica” Potpuno usklađeno 2.1.4.2 „regionalni prevoz” Neusklađeno Ova materija nije predmet regulisanja ovog zakona, već će ona biti pravno regulisana u Ugovoru o Transportnoj zajednici 3. Organ nadležan za izdavanje licence za prevoz 92.2. Direkcija za železnice Potpuno usklađeno 4.1.-4.4. Mesto podnošenja zahteva za izdavanje licence za prevoz Izdavanje / produžavanje važenja licence; Pravo dobijanja licence; Koji železnički prevoznik može da pruža usluge prevoza železnicom 66.-68. Izdavanje / produžavanje važenja licence; Kome Direkcija za železnice može da izda licencu; Ko vrši javni prevoz putnika i robe u železničkom saobraćaju na železničkoj infrastrukturi. Potpuno usklađeno 4.5. Teritorija na kojoj važi licenca Neusklađeno Prema ugovoru o Transportnoj zajednici biće propisana trostepenost otvaranja železničkog tržišta, koja će tretirati i važenje licenci 5. Obaveza dokazivanja sposobnosti podnosioca zahteva za izdavanje licence da će u svakom trenutku moći da ispuni zahteve koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost 66.1. Dokazi koje treba da podnese železnički prevoznik, odnosno železnički prevoznik za sopstvene potrebe o ispunjenosti uslova neophodnih za izdavanje licence za prevoz Potpuno usklađeno 6. Definisanje uslova za ispunjenje zahteva za dobar ugled 66.2. Definisanje uslova za ispunjenje zahteva za dobar ugled Potpuno usklađeno 7.1 Zahtevi koji se odnose na dokazivanje finansijske sposobnosti 66.3. Zahtevi koji se odnose na dokazivanje finansijske sposobnosti Potpuno usklađeno 7.2. Pojedinačni podaci u smislu člana 7.1. 66.6. Način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence bliže uređuje Direkcija za železnice Delimično usklađeno . Čl. 66.2. i 110. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive 8. Zahtevi koji se odnose na stručnu osposobljenost 66.4. Zahtevi koji se odnose na stručnu osposobljenost Potpuno usklađeno 9. Osiguranje 66.5. Osiguranje Potpuno usklađeno 10.1. Važenje licence za prevoz 67.2.68.1. Rok važenja licence za prevoz Potpuno usklađeno 10.2. Odredbe o suspenziji ili oduzimanju licence sadržane na samoj licenci 68.12. Oblik i sadržina licence bliže će se regulisati aktom Direkcije za železnice Delimično usklađeno Čl. 68.11. i 110. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati oblik i sadržina licence, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive 11.1. Provera ispunjenosti uslova kod železničkog prevoznika kojem je licenca dodeljena i oduzimanje licence. 68. Provera ispunjenosti uslova kod železničkog prevoznika kojem je licenca dodeljena i oduzimanje licence. Potpuno usklađeno 11.2. Međusobno obaveštavanje organa nadležnih za izdavanje licenci u državama članicama EU o sumnji postojanja neispunjenosti uslova a kod železničkog prevoznika kojem je licenca za prevoz dodeljena Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu 11.3. Izdavanje privremene licence u slučaju kada je licenca za prevoz suspendovana ili opozvana iz razloga neispunjenja zahteva vezanih za finansijsku sposobnost. 68.4. Izdavanje privremene licence u slučaju kada je licenca za prevoz suspendovana ili opozvana iz razloga neispunjenja zahteva vezanih za finansijsku sposobnost. Potpuno usklađeno 11.4. Prekid prevoza na šest meseci, odnosno ne otpočinjanje prevoza u roku od šest meseci nakon dobijanja licence. 68.5. Prekid prevoza na šest meseci, odnosno ne otpočinjanje prevoza u roku od šest meseci nakon dobijanja licence Potpuno usklađeno 11.5. Dostavljanje licence na ponovno odobrenje u slučaju promena koje utiču na pravni položaj železničkog prevoznika 68.7. Dostavljanje licence na ponovno odobrenje u slučaju promena koje utiču na pravni položaj železničkog prevoznika Potpuno usklađeno 11.6. Dostavljanje licence organu nadležnom za izdavanje licenci radi preispitivanja u slučaju kada železnički prevoznik izmeni ili proširi obavljanje prevoza 68.9. Dostavljanje licence organu nadležnom za izdavanje licenci radi preispitivanja u slučaju kada železnički prevoznik izmeni ili proširi obavljanje prevoza Potpuno usklađeno 11.7. Oduzimanje licenci železničkom prevozniku protiv koga je započet stečajni ili sličan postupak 68.3. Suspendovanje i oduzimanje licence zbog neispunjavanja uslova Potpuno usklađeno 11.8. Obaveštavanje Komisije i drugih država članica o suspenziji, oduzimanju ili izmeni licence, oduzme ili izmeni Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu 12. Dodatni uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom. Neprenosivo Republika Srbija se opredelila da u ovom zakonu ne budu predviđeni nikakvi dodatni uslovi u smislu postojanja određenih dodatnih uslova. 13. Poštovanje sporazuma koji se primenjuju na međunarodni železnički prevoz, a koji su na snazi u državama članicama u kojima prevoznici u železničkom saobraćaju posluju Neprenosivo Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU, te će Republika Srbija svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi 14. Prelazne odredbe Neprenosivo Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU, te će Republika Srbija svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi 15.-18. Završne odredbe Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu A Pojedinačni podaci u smislu člana 7.1. 66.6. Način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence bliže uređuje Direkcija za železnice delimično usklađeno Čl. 66.6. i 110. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati način dokazivanja ispunjenosti uslova, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive

Ostavite komentar