Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

Obrazac 1

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1016) 443.656.160 991.696.241 493.194.753 498.501.488 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1013) 443.656.160 991.696.241 493.194.753 498.501.488 011000 OSNOVNA SREDSTVA (od 1004 do 1006) 443.656.160 991.696.241 493.194.753 498.501.488 011100 Zgrade i građevinski objekti 395.533.829 780.585.815 335.743.523 444.842.292 011200 Oprema 40.614.454 200.222.828 154.707.503 45.515.325 011300 Ostala osnovna sredstva 7.507.877 10.887.598 2.743.727 8.143.871 013000 DRAGOCENOSTI (1008) 013100 Dragocenosti 014000 PRIRODNA IMOVINA (od 1010 do 1012) 014100 Zemljišta 014200 Podzemna blaga 014300 Šume i vode 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1014 + 1015) 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1017 + 1021) 021000 ZALIHE (od 1018 do 1020) 021100 Robne rezerve 021200 Zalihe proizvodnje 021300 Roba za dalju prodaju 022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA(1022 + 1023) 022100 Zalihe sitnog inventara 022200 Zalihe potrošnog materijla 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1025 + 1044 + 1062) 872.398.553 938.832.050 938.832.050 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1026 + 1036) 27.834.484 129.985.704 129.985.704 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1027 do 1035) 26.446.589 127.276.038 127.276.038 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti izuzev akcija 464 464 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti 111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 111400 Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama 438.187 1.197.512 1.197.512 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 2.533.205 5.006.312 5.006.312 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama 111800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 111900 Domaće akcije i ostali kapital 23.475.197 121.071.750 121.071.750 112000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1037 do 1043) 1.387.895 2.709.666 2.709.666 112100 Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 112200 Krediti stranim vladama 112300 Krediti međunarodnim organizacijama 112400 Krediti stranim poslovnim bankama 112500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 112600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 112700 Strane akcije i ostali kapital 1.387.895 2.709.666 2.709.666 120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1045 + 1055 + 1057) 53.702.350 133.823.577 133.823.577 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1046 do 1054) 28.387.916 100.691.595 100.691.595 121100 Žiro i tekući računi 12.817.251 30.107 30.107 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 958.591 4.172.788 4.172.788 121300 Blagajna 121400 Devizni račun 14.537.046 96.401.414 96.401.414 121500 Devizni akreditivi 121600 Devizna blagajna 121700 Ostala novčana sredstva 75.028 87.286 87.286 121800 Plemeniti metali 121900 Hartije od vrednosti 122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1056) 25.314.434 33.131.982 33.131.982 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 25.314.434 33.131.982 33.131.982 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(od 1058 do 1061) 123100 Kratkoročni krediti 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije 123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji 123900 Ostali kratkoročni plasmani 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1063) 790.861.719 675.022.769 675.022.769 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1064 do 1066) 790.861.719 675.022.769 675.022.769 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine 131200 Obračunati neplaćeni rashodi 788.647.920 650.535.212 650.535.212 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 2.213.799 24.487.557 24.487.557 UKUPNA AKTIVA (1001 + 1024) 1.316.054.713 1.930.528.291 493.194.753 1.437.333.538 331000 VANBILANSNA AKTIVA 433.518.759 423.887.951 423.887.951

Oznaka OP Brojkonta Opis Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PASIVA 200000 OBAVEZE (1070 + 1089 + 1108 + 1159 + 1184 + 1197) 859.468.079 756.862.136 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1071 + 1080 + 1087) 856.347.927 713.239.185 211000 DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1072 do 1079) 377.938.283 318.037.344 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 4.998.545 4.862.191 211200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 211300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 19.837.969 19.701.120 211400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 7.087.524 6.504.125 211500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 211600 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 346.014.245 286.969.908 211700 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 211800 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica 212000 STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1081 do 1086) 478.409.644 395.201.841 212100 Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 212200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada 184.817.114 142.067.970 212300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 196.461.508 170.680.183 212400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 77.996.412 64.773.756 212500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 19.134.610 17.679.932 212600 Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 213000 DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1088) 213100 Dugoročne obaveze po osnovu garancija 220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1090 + 1099 + 1106) 21.797.891 221000 KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1091do 1098) 21.797.891 221100 Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 221200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 221300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 221400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 221500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 17.900.000 221600 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 221700 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 3.897.891 221800 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica 222000 KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1100 do 1105) 222100 Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 222200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada 222300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija 222400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 222500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 222600 Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 223000 KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1107) 223100 Kratkoročne obaveze po osnovu garancija 230000 OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1109 + 1115 + 1121 + 1127 + 1131+ 1137 + 1143 + 1151 + 1157) 231000 OBAVEZE ZA PLATE (od 1110 do 1114) 231100 Obaveze za plate i dodatke 231200 Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke 231400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke 232000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1116 do 1120) 232100 Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima 232200 Obaveze po osnovu poreza na plate za naknade zaposlenima 232300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima 232400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima 232500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE, BONUSE I POSEBNE ISPLATE (od 1122 do 1126) 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada, bonusa i posebnih isplata 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade, bonuse i posebne isplate 233300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate 233400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate 233500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade, bonuse i posebne isplate 234000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1128 do 1130) 234100 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca 234200 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 234300 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca 235000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1132do 1136) 235100 Obaveze po osnovu neto naknada u naturi 235200 Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi 235300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi 235400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi 235500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi 236000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1138 do 1142) 236100 Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima 236200 Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima 236300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima 237000 SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1144 do 1150) 237100 Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 237200 Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja 237300 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 237400 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 237500 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru 237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 237700 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru 238000 OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH I POSLANIČKIH DODATAKA (od 1152 do 1156) 238100 Obaveze za neto isplaćeni sudijski i poslanički dodatak 238200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski i poslanički dodatak 238300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za sudijski i poslanički dodatak 238400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski i poslanički dodatak 238500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski i poslanički dodatak 239000 OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA FOND ZARADA (1158) 239100 Obaveze po osnovu poreza na fond zarada 240000 OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE(1160 + 1165+ 1170 + 1175 + 1178) 1.078.672 837.493 241000 OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA (od 1161 do 1164) 241100 Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata 241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata 241300 Obaveze po osnovu otplate kamata na aktivirane garancije 241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja 242000 OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA(od 1166 do 1169) 242100 Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima 242200 Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima 242300 Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama 242400 Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima 243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA I TRANSFERA (od 1171 do 1174) 1.078.672 837.493 243100 Obaveze po osnovu donacija stranim vladama 243200 Obaveze po osnovu donacija međunarodnim organizacijama 243300 Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti 1.078.672 837.493 243400 Obaveze po osnovu transfera organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ( 1176 + 1177) 244100 Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 244200 Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budzeta 245000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1179 do 1183) 245100 Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama 245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom 245300 Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova i sudskih tela 245400 Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda 245500 Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa 250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1185+ 1189 + 1192 + 1194) 2.016.800 3.033.354 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1186 do 1188) 43.156 550.608 251100 Primljeni avansi 39.036 251200 Primljeni depoziti 43.156 511.572 251300 Primljene kaucije 252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1190 + 1191) 252100 Dobavljači u zemlji 252200 Dobavljači u inostranstvu 253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1193) 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice 254000 OSTALE OBAVEZE (1195 + 1196) 1.973.644 2.482.746 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 1.973.644 2.481.527 254900 Ostale obaveze 1.219 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1198) 24.680 17.954.213 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1199 do 1202) 24.680 17.954.213 291100 Razgraničeni prihodi 2.680 8.426 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi 291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja 291900 Ostala pasivna vremenska razgarničenja 22.000 17.945.787 300000 IZVORI KAPITALA I UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA (1204 + 1213 – 1214 + 1215 – 1216) 456.586.634 680.471.402 310000 IZVORI KAPITALA (1205) 492.238.255 716.677.154 311000 IZVORI KAPITALA (1206 + 1207 –1208 +1209 –1210+1211+1212) 492.238.255 716.677.154 311100 Izvori nefinansijske imovine u stalnim sredstvima 443.656.160 498.501.488 311200 Izvori nefinansijske imovine u zalihama 311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine za nabavke iz kredita 1.110.316 833.521 311400 Izvori novčanih sredstava 20.065.040 68.983.303 311500 Utrošena sredstva tekućih prihoda u toku jedne godine 311600 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 15.474.045 311900 Ostali sopstveni izvori 29.627.371 134.551.839 321121 Višak prihoda – suficit 6.159.082 4.126.094 321122 Manjak prihoda – deficit 321311 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 296.952 321411 Deficit iz ranijih godina 41.810.703 40.628.798 UKUPNA PASIVA (1069 + 1203) 1.316.054.713 1.437.333.538 332000 VANBILANSNA PASIVA 433.518.759 423.887.951

Datum 08.06. 2007. god. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar