13. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jun 2007. godine

Na osnovu člana 169. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU IZ VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Razrešava se Ljiljana Milutinović dužnosti člana Visokog službeničkog saveta, zbog razrešenja sa dužnosti koja je uslov za članstvo u Visokom službeničkom savetu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3688/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06 i 42/07), čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ZAVISNIM PREDUZEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG

BASENA BOR-GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima Rudarsko-topioničrskog basena Bor-Grupa („Službeni glasnik RS”, br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04, 35/04, 101/04, 113/04, 35/05, 110/05, 45/06, 64/06, 66/06, 77/06-ispravka, 78/06 i 115/06).

 

II

Razrešava se Radiša Nedeljković dužnosti vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Jugotehna Beograd.

III

Imenuje se Milena Radulović, dipl. ekonomista, zaposlena u zavisnom preduzeću Jugotehna Beograd, za vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Jugotehna Beograd.

IV

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti, a lice iz tačke III preuzima dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenog glasniku Republike Srbije”.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3670/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Postavlja se Snežana Obrenov-Ivanović za pomoćnika ministra za telekomunikacije i informatičko društvo – Sektor za poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3758/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Postavlja se Zorana Dimitrijević za zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3788/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SPORT U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Dragica Keleman dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sport u Ministarstvu prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3810/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita članovi:

1. Vesna Arsić;

2. Mira Erić-Jović;

3. Emica Zdravković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3876/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

U Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2. za članove:

1) dr Mirko Cvetković, ministar finansija;

2) mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

3) dr Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga;

4) Mira Erić-Jović, viceguverner Narodne banke Srbije;

5) Mirjana Jovašević, šef Kabineta ministra finansija;

6) Emica Zdravković, dipl. pravnik, Udruženje banaka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3876/2007-1

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRIREĐIVANjE SAJMOVA I IZLOŽBI „NOVOSADSKI SAJAM”, NOVI SAD

I

U Skupštinu Akcionarskog društva za priređivanje sajmova i izložbi „Novosadski sajam”, Novi Sad, imenuje se Dragan Babić, dipl. elektro inž, rukovodilac sektora u Preduzeću „Elektrovojvodina”, Novi Sad, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3823/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRIREĐIVANjE SAJMOVA I IZLOŽBI „NOVOSADSKI SAJAM”, NOVI SAD

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva za priređivanje sajmova i izložbi „Novosadski sajam”, Novi Sad, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1) Dušan Katić, dipl. inž. poljoprivrede, savetnik ministra za odnose sa javnošću u Službi za odnose sa javnošću u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2) Savo Barišić, dip. ekonomista, načelnik Odeljenja za Evropske integracije u Ministarstvu trgovine i usluga;

3) Boris Barjaktarević, dipl. mašinski inž, šef kabineta generalnog direktora JP „Srbijagas”, Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3823/2007-1

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se Sava Ališić za načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3794/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Postavlja se Darija Šajin za načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3797/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Postavlja se Branislav Bajić za načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3795/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Postavlja se Goran S. Petrović za načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3796/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Postavlja se Slobodan Kocić za načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3793/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Postavlja se Mihailo Purić za načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3798/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Aleksandar Grubješić dužnosti načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3799/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se Živadin Jotić dužnosti načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3800/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Razrešava se Aleksandar Pejčić dužnosti načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3802/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se Svetlana Selaković dužnosti načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3801/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Razrešava se Vladimir Srdić dužnosti načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3803/2007

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba („Službeni glasnik RS”, br. 50/05, 72/05 i 79/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU HARMONIZACIJE ZAKONA I PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba:

1. Jelena Popović, predsednik;

2. Duško Lopandić, zamenik predsednika;

3. Mirjana Trifunović, član;

4. Aleksandra Popović, član;

5. Vladimir Vukojević, član;

6. Gordana Stanić, član;

7. Gordana Lukić, član;

8. Olivera Vitorović, član;

9. Sanja Mrvaljević, član;

10. Nebojša Lazarević, član;

11. Nikola Jovanović, član;

12. Dražen Maravić, član;

13. Rade Krunić, član;

14. Mladen Spasić, član;

15. Jovan Ćosić, član;

16. Vladimir Davidović, član;

17. Tatjana Ćurašinović, član;

18. Nebojša Vušurović, član;

19. Milan Milošević, član;

20. Dragan Kosić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-1

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu preambule i političke saradnje („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

U DELU PREAMBULE I POLITIČKE SARADNjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu preambule i političke saradnje:

Slobodan Samardžić, predsednik;

Srđan Majstorović, zamenik predsednika;

Vesna Ilić-Prelić, član;

Duško Lopandić, član;

Aleksandra Popović, član;

Lidija Smiljanić, član;

Gordana Lazarević, član;

dr Milica Delević-Đilas, član;

Vladimir Međak, član;

Vladimir Todorić, član;

Vladimir Ateljević, član;

Bojan Živadinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-2

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu trgovinske liberalizacije industrijskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU TRGOVINSKE LIBERALIZACIJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

I

Razrešavju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovoračke pozicije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu trgovinske liberalizacije industrijskih proizvoda:

1. Duško Lopandić, predsednik;

2. Vesna Hreljac-Ivanović, zamenik predsednika;

3. Goran Živkov, član;

4. Milan Josipović, član;

5. Gordana Lukić, član;

6. Ema Jovanović, član;

7. Radomir Bubanja, član;

8. Slobodan Vučković, član;

9. Tatjana Dinkić, član;

10. Vladimir Međak, član;

11. Nikola Jovanović, član;

12. Mirjana Šakić, član;

13. Srđan Lazović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-3

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU POLjOPRIVREDE

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu poljoprivrede:

1. Goran Živkov, predsednik;

2. Marko Paunović, zamenik predsednika;

3. Jelena Popović, član;

4. Duško Lopandić, član;

5. Vesna Hreljac-Ivanović, član;

6. Ljubiša Jovanović, član;

7. Gordana Lukić, član;

8. Dejan Krnjaić, član;

9. Mirjana Koprivica, član;

10. Milanka Davidović, član;

11. Danijela Bardić, član;

12. Miloš Milovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-4

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU ODREĐIVANjA OPTIMALNOG TEMPA LIBERALIZACIJE PRUŽANjA USLUGA PREDUZEĆA IZ EVROPSKE UNIJE NA NAŠEM TRŽIŠTU

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu:

1. Goran Anđelić, predsednik;

2. Jelena Kralj, zamenik predsednika;

3. Dejan Simić, član;

4. Goran Živkov, član;

5. Milanka Davidović, član;

6. dr Dragan Janjić, član;

7. Duško Lopandić, član;

8. Gordana Lukić, član;

9. Željko Stojanović, član;

10. Ivan Antonijević, član;

11. Dragana Radojičić, član;

12. Srđan Lazović, član;

13. dr Vasilije Antić, član;

14. Suzana Šulejić, član;

15. Dragana Glišić, član;

16. dr Ivan Videnović, član;

17. Miodrag Božović, član;

18. Nevena Vitošević, član;

19. Bratislav Đokić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-5

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu liberalizacije kretanja kapitala i ugovaranje finansijskog protokola koji će pratiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU LIBERALIZACIJE KRETANjA KAPITALA I UGOVARANjE FINANSIJSKOG PROTOKOLA KOJI ĆE PRATITI SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu liberalizacije kretanja kapitala i ugovaranje finansijskog protokola koji će pratiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju:

1. Goran Anđelić, predsednik;

2. Jelena Kralj, zamenik predsednika;

3. Ana Gligorijević, član;

4. Živa Žebeljan, član;

5. Mira Prokopijević, član;

6. Gordana Lazarević, član;

7. Gordana Lukić, član;

8. Željko Stojanović, član;

9. Ivan Antonijević, član;

10. Dragana Radojičić, član;

11. Srđan Lazović, član;

12. dr Aleksandar Živanović, član;

13. Suzana Šulejić, član;

14. Dragana Glišić, član;

15. dr Miroslav Nikčević, član;

16. Vukman Krivokuća, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-6

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba („Službeni glasnik RS”, br. 50/05, 72/05 i 79/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU HARMONIZACIJE ZAKONA I PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba imenuju se:

1. za predsednika:

– Jelena Popović, načelnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

2. za zamenika predsednika:

– Mirjana Trifunović, rukovodilac Grupe, Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

3. za članove:

1) Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2) Jovan Ćosić, šef Odseka, Ministarstvo pravde;

3) Jelena Sedlaček, načelnik Odeljenja, Ministarstvo finansija;

4) Gordana Stanić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

5) Slavomir Raičević, sekretar Ministarstva trgovine i usluga;

6) Olivera Vitorović, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

7) Sanja Mrvaljević, samostalni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

8) Nebojša Lazarević, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Nikola Jovanović, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji

10) Zoran Sretić, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-7

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu preambule i političke saradnje („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

U DELU PREAMBULE I POLITIČKE SARADNjE

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu preambule i političke saradnje imenuju se:

1. za predsednika:

– Vesna Knežević Predić, na osnovu predloga predsednika Vlade;

2. za zamenika predsednika:

– Srđan Majstorović, zamenik direktora, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

3. za članove:

1) Milica Dražić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

2) Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Jovan Ćosić, šef Odseka, Ministarstvo pravde;

4) Biljana Blagojević, načelnik Odeljenja, Ministarstvo finansija;

5) Gordana Lazarević, pomoćnik ministra koja je preuzeta u Ministarstvo finansija;

6) dr Milica Delević-Đilas, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

7) Vladimir Međak, samostalni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

8) Vladimir Todorić, savetnik potpredsednika Vlade;

9) Vladimir Ateljević, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) Bojan Živadinović, mlađi savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-8

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu trgovinske liberalizacije industrijskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU TRGOVINSKE LIBERALIZACIJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

I

U Radnu grupu za pripremu pregovoračke pozicije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu trgovinske liberalizacije industrijskih proizvoda imenuju se:

1. za predsednika:

– Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja ;

2. za zamenika predsednika:

– Vesna Hreljac-Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

3. za članove:

1) Božidarka Banović, načelnik Odeljenja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2) Milan Josipović, pomoćnik ministra koji je preuzet u Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Mihailo Vesović, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

4) Ema Jovanović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

5) Radomir Bubanja, načelnik Odeljenja, Ministarstvo trgovine i usluga;

6) Slobodan Vučković, šef Odseka, Republički zavod za statistiku;

7) Olivera Vuletić, savetnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

8) Vladimir Međak, samostalni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Nikola Jovanović, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-9

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU POLjOPRIVREDE

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu poljoprivrede imenuju se:

1. za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2. za zamenika predsednika:

– Dragan Mirković, Kabinet potpredsednika Vlade;

3. za članove:

1) Jelena Popović, načelnik Odeljenja, Kancelarija za pridrživanje Evropskoj uniji;

2) Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Vesna Hreljac-Ivanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija;

4) Milan Josipović, pomoćnik ministra koji je preuzet u Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

5) Verica Simić, načelnik Odeljenja, Ministarstvo trgovine i usluga;

6) Miroslav Marinković, direktor Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

7) Stevan Maširević, direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

8) Milanka Davidović, načelnik Odeljenja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

9) Mirjana Milošević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

10) Božidarka Banović, načelnik Odeljenja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-10

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU ODREĐIVANjA OPTIMALNOG TEMPA LIBERALIZACIJE PRUŽANjA USLUGA PREDUZEĆA IZ EVROPSKE UNIJE NA NAŠEM TRŽIŠTU

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu imenuju se:

1. za predsednika:

– Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2. za zamenika predsednika:

– Igor Momčilović, pomoćnik ministra finansija;

3. za članove:

1) Mira Erić Jović, viceguverner, Narodna banka Srbije;

2) Mirjana Milošević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) Milanka Davidović, načelnik Odeljenja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra koji je preuzet u Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

5) Snežana Zubić Petrović, šef Odseka, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

6) Dragan Penezić, pomoćnik minstra trgovine i usluga;

7) Savo Barišić, načelnik Odeljenja, Ministarstvo trgovine i usluga;

8) Ivan Antonijević, načelnik Odeljenja, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Dragana Radojičić, samostalni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) Elizabet Paunović, pomoćnik ministra zravlja;

11) Dejan Matić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova;

12) Željko Veselinović, načelnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

13) Milan Stegić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

14) Ljiljana Matavulj, pomoćnik ministra za dijasporu;

15) Nevena Vitošević-Đeklić, državni sekretar u Ministartsvu vera;

16) Bratislav Đokić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-11

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu liberalizacije kretanja kapitala i ugovaranje finansijskog protokola koji će pratiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju („Službeni glasnik RS”, broj 50/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU LIBERALIZACIJE KRETANjA KAPITALA I UGOVARANjE FINANSIJSKOG PROTOKOLA KOJI ĆE PRATITI SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu liberalizacije kretanja kapitala i ugovaranje finansijskog protokola koji će pratiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju imenuju se:

1. za predsednika:

– Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2. za zamenika predsednika:

– Igor Momčilović, pomoćnik ministra finansija;

3. za članove:

1) Ana Gligorijević, viceguverner Narodne banke Srbije;

2) Božidarka Banović, načelnik Odeljenja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) Mira Prokopijević, pomoćnik ministra koja je preuzeta u Ministarstvo ekonomije i reginalnog razvoja;

4) Gordana Lazarević, pomoćnik ministra koja je pruzeta u Ministartsvo finansija;

5) Snežana Zubić Petrović, šef Odseka, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

6) Mihailo Vesović, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

7) Željko Stojanović, viši savetnik, Ministarstvo trgovine i usluga;

8) Ivan Antonijević, načelnik Odeljenja, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Dragana Radojičić, samostalni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) Elizabet Paunović, pomoćnik ministra zdravlja;

11) Dejan Matić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova;

12) Željko Veselinović, načelnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

13) Milan Stegić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

14) Ljiljana Matavulj, pomoćnik ministra za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2007-12

U Beogradu, 28. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar