Bilans prihoda i rashoda

Obrazac 2

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIHODI 700000 TEKUĆI PRIHODI (2002 + 2040 + 2050 + 2060 + 2084 + 2089 + 2093) 350.140.483 446.271.595 710000 POREZI (2003 + 2007 + 2009 + 2016 + 2023 + 2030 + 2033) 320.790.614 409.622.012 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2004 do 2006) 61.286.520 60.021.956 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 54.752.784 50.573.518 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 6.533.736 9.448.438 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2008) 69.815 712100 Porez na fond zarada 69.815 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2010 do 2015) 4.597.696 612.874 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 141 227 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 2 1 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 4.597.402 612.646 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 151 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2017 do 2022) 217.409.656 309.974.700 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 133.725.830 216.009.306 714200 Akcize 69.061.768 71.273.969 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 502.644 2.889.861 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 14.119.414 19.801.564 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 34.287.441 38.964.739 715100 Carine i druge uvozne dažbine 34.287.441 38.964.739 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 236.586 81.101 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -54 6 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 236.640 81.095 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2034 do 2039) 2.902.900 -33.358 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 133 -133 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 2.857.323 -30.675 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 45.447 -2.549 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica -3 -1 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2041 + 2046) -16 -10 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2042 do 2045) -16 -10 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih -11 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca 17 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -16 -16 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2047 do 2049) 722100 Socijalni doprinosi zaposlenih 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2051 + 2054 + 2057) 1.797.465 2.726.046 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2052 + 2053) 493.183 66.151 731100 Tekuće donacije od inostranih država 486.845 64.427 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 6.338 1.724 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2055 + 2056) 1.221.833 2.659.887 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 1.221.833 2.659.887 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2058 + 2059) 82.449 8 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 82.449 8 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (2061 + 2067 + 2072 + 2079 + 2082) 27.374.749 33.841.445 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2062 do 2066) 1.155.048 1.421.763 741100 Kamate 698.438 962.816 741200 Dividende 6 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 456.610 458.941 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2068 do 2071) 12.489.569 19.176.443 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 315 15.767 742200 Takse 10.151.978 12.104.409 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.337.276 7.056.267 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2073 do 2078) 2.993.652 4.112.092 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 161.357 207.860 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 30.423 48.587 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 2.073.473 3.071.408 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 498.873 510.026 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 229.526 274.211 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2080 + 2081) 1.629.848 3.845.991 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 1.629.848 3.845.991 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2083) 9.106.632 5.285.156 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 9.106.632 5.285.156 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2085 + 2087) 19.669 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2086) 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2088) 19.669 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 19.669 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2090) 158.002 82.102 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2091 + 2092) 158.002 82.102 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 158.001 82.100 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1 2 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2094) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2095) 791100 Prihodi iz budzeta R A S H O D I 400000 TEKUĆI RASHODI (2097 + 2118 + 2161 + 2172 + 2195 + 2208 + 2221 + 2236) 332.580.809 403.044.040 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2098 + 2100 + 2104 + 2106 + 2111 + 2113 + 2115) 71.457.746 88.836.010 411000 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (2099) 58.387.499 71.156.975 411100 Plate i dodaci zaposlenih 58.387.499 71.156.975 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2101 do 2103) 11.358.119 14.129.961 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 7.403.341 9.196.564 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3.567.232 4.395.519 412300 Doprinos za nezaposlenost 387.546 537.878 413000 NAKNADE U NATURI (2105) 244.390 306.803 413100 Naknade u naturi 244.390 306.803 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2107 do 2110) 273.321 1.530.799 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 136.691 183.439 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 881 2.147 414300 Otpremnine i pomoći 118.732 1.318.769 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 17.017 26.444 415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE (2112) 309.130 548.297 415100 Naknade za zaposlene 309.130 548.297 416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (2114) 831.782 1.031.790 416100 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 831.782 1.031.790 417000 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (2116 + 2117) 53.505 131.385 417100 Sudijski dodatak 417200 Poslanički dodatak 53.505 131.385 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2119 + 2126 + 2131 + 2140 + 2148 + 2151) 24.468.344 34.228.981 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2120 do 2125) 4.509.600 4.953.963 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 210.747 345.424 421200 Energetske usluge 1.310.336 1.501.327 421300 Komunalne usluge 550.275 756.911 421400 Usluge komunikacija 1.762.806 1.645.319 421500 Troškovi osiguranja 215.592 239.021 421600 Zakup imovine i opreme 459.844 465.961 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2127 do 2130) 1.062.909 1.235.998 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 561.593 506.128 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 174.894 247.010 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 320.460 478.476 422900 Ostali troškovi transporta 5.962 4.384 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2132 do 2139) 3.094.894 4.133.254 423100 Administrativne usluge 102.805 175.542 423200 Kompjuterske usluge 529.359 405.833 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 279.731 320.117 423400 Usluge informisanja 113.291 297.104 423500 Stručne usluge 1.560.790 2.113.413 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 143.129 159.582 423700 Reprezentacija 65.721 149.943 423900 Ostale opšte usluge 300.068 511.720 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2141 do 2147) 10.945.198 18.695.174 424100 Poljoprivredne usluge 2.300 13.312 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.095.671 1.570.094 424300 Medicinske usluge 76.692 87.795 424400 Usluge održavanja autoputeva 5.339.114 11.439.756 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 113 5.118 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 3.656.951 4.254.582 424900 Ostale specijalizovane usluge 774.357 1.324.517 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (2149 + 2150) 1.267.746 1.481.713 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 542.189 666.327 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 725.557 815.386 426000 MATERIJAL (od 2152 do 2160) 3.587.997 3.728.879 426100 Administrativni materijal 1.092.439 1.191.732 426200 Materijali za poljoprivredu 19.631 16.956 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 89.732 156.655 426400 Materijali za saobraćaj 997.176 1.295.510 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 6.216 1.640 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 62.686 51.559 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 31.157 67.908 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 596.144 629.347 426900 Materijali za posebne namene 692.816 317.572 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (2162 + 2166 + 2168) 889 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA(od 2163 do 2165) 889 431100 Zgrade i građevinski objekti 431200 Mašine i oprema 889 431300 Ostala osnovna sredstva 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2167) 433100 Dragocenosti 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (od 2169 do 2171) 434100 Zemljište 434200 Rudna bogatstva 434300 Šume i vode 440000 OTPLATA KAMATA (2173 + 2182 + 2189 + 2191) 14.055.877 17.167.495 441000 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 2174 do 2181) 2.122.554 2.427.446 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 536.268 1.976.804 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 1.427.496 151.555 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 73.442 71.133 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 85.348 227.954 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2183 do 2188) 11.751.011 14.460.853 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 2.359.059 3.463.911 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 6.733.936 7.554.986 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.390.812 2.910.875 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 267.204 531.081 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA (2190) 443100 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2192 do 2194) 182.312 279.196 444100 Negativne kursne razlike 53.419 444200 Kazne za kašnjenje 310 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 182.312 225.467 450000 SUBVENCIJE (2196 + 2199 + 2202 + 2205) 34.898.185 29.450.713 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2197 + 2198) 34.798.097 29.409.060 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 33.978.132 29.369.060 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 819.965 40.000 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2200 + 2201) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2203 + 2204) 100.088 41.653 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 100.088 41.653 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2206 + 2207) 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE I TRANSFERI (2209 + 2212 + 2215 + 2218) 150.624.497 185.001.462 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2210 + 2211) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2213 + 2214) 24.545 2.060 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 24.545 2.060 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 463000 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2216 + 2217) 62.646.651 81.076.797 463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 61.961.291 80.659.778 463200 Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 685.360 417.019 464000 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2219 + 2220) 87.953.301 103.922.605 464100 Tekuće donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 87.953.301 103.922.605 464200 Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (2222 + 2226) 32.816.027 43.134.835 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2223 do 2225) 72.359 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 11.320 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 61.039 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2227 do 2235) 32.743.668 43.134.835 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 9.228.146 11.196.000 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 5.308.869 6.884.720 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 11.995.682 13.845.764 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 216 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 26.448 37.672 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 2.074.730 2.717.116 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 1.888.253 2.022.424 472900 Ostale naknade iz budzeta 2.221.324 6.431.139 480000 OSTALI RASHODI (2237 + 2240 + 2245 + 2247 + 2250) 4.259.244 5.224.544 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2238 + 2239) 1.779.932 2.214.248 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 106.929 261.587 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.673.003 1.952.661 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (od 2241 do 2244) 1.275.690 344.390 482100 Porez na fond zarada 984.753 74 482200 Ostali porezi 286.965 335.648 482300 Obavezne takse 1.204. 8.250 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.768 418 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (2246) 1.102.835 2.375.498 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 1.102.835 2.375.498 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2248 + 2249) 58.000 229.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 58.000 229.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2251) 42.787 61.408 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 42.787 61.408 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA 2253 Primanja ostvarena na osnovu prodaje nefinansijske imovine (OP 3002) 791.981 2254 Tekući prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine (2001+2253) 447.063.576 2255 Izdaci za nabavku nefinansijske imovine (OP3069) 29.970.044 2256 Tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2096+2255) 433.014.084 2257 Budzetski suficit (2254 – 2256 ) 14.049.492 2258 Budzetski deficit (2256-2254) KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA 2259 Deo neraspoređenog viška prihoda iz prethodne godine koji se koristi za pokriće rashoda tekuće godine * 18.907.692 2260 KORIGOVANI SUFICIT (2257+2259) ili (2259-2258) 32.957.184 2261 KORIGOVANI DEFICIT (2258-2259) POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA 2262 Utrošena sredstva tekućih prihoda za otplatu glavnice, po kreditima iz prethodnih godina (OP 3110) ** 25.135.294 2263 321121 VIŠAK PRIHODA – SUFICIT (UKUPAN) (2260 – 2262) > 0 7.821.890 2264 321122 MANjAK PRIHODA – DEFICIT (UKUPAN)(2261 + 2262) > 0 ILI (2260 – 2262) < 0 2265 VIŠAK PRIHODA – SUFICIT (ZA PRENOS U NAREDNU GODINU) (2263 = 2266+ 2267) 7.821.890 2266 Prenos dela viška prihoda, namenski opredeljenih za narednu godinu 2267 Neraspoređeni višak prihoda za prenos u narednu godinu *** 7.821.890

*- na OP 2259 uključena su i druga primanja za pokriće rashoda tekuće godine

** – na OP 2262 nisu uključeni izdaci pokriveni iz privatizacije

*** – na OP 2267 podatak nije umanjen za kursne razlike i za taj iznos se razlikuje od OP 1213

Datum, 08.05._2006.god. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar