Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa Nacrtima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2005. godinu:

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2005. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Primanja i izdaci budžeta Republike (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu datih kredita i prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i zaduživanje pri otplati duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:

A. Primanja i izdaci budžeta Republike Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta I. UKUPNA PRIMANjA   432.999.000.000 TEKUĆI PRIHODI 7 432.999.000.000 1. Poreski prihodi 71 393.800.000.000 1.1.Porez na dohodak i dobit 711 60.553.000.000 1.2.PDV i akcize 714 288.747.000.000 1.3.Carine 715 39.200.000.000 1.4.Ostali poreski prihodi 712+713+716+719 5.300.000.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 39.199.000.000 – prihodi od igara na sreću 7141 2.501.200.000 – naplaćene kamate 7411 1.000.000.000 3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 772   3. Kapitalni prihodi – primanja od prodaje nefinansijske imovine 8   4. Donacije 731+732   5. Transferi 733   II. UKUPNI IZDACI   400.767.778.000 TEKUĆI RASHODI 4 384.768.097.000 1. Rashodi za zaposlene 41 84.641.135.000 2. Korišćenje roba i usluga 42 19.674.481.000 3. Otplata kamata 44 19.982.883.000 4. Subvencije 45 30.146.175.000 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 43.645.681.000 6. Ostali rashodi 48+49 4.955.559.000 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 181.722.183.000 KAPITALNI RASHODI 5 15.999.681.000 KAPITALNI TRANSFERI 4632 + 4642   VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV.-V.) 92-62 21.501.300.000 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 32.231.222.000 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 51.214.105.000 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III.+VI.)   53.732.522.000 B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita     IV. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA 92 27.000.000.000 V. IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE 62 5.498.700.000 VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV. – V.) 92-62 21.501.300.000   V. Zaduživanje i otplata duga     VII. PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 91   1. Primanja od domaćih zaduživanja 911   1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka 9113 +9114   1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora 9111 + 9112+ 9115 +9116+9117+9118+9119   2. Primanja od inostranog zaduživanja 912   VIII. OTPLATA GLAVNICE 61 23.498.448.000 1. Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 22.031.448.000 1.1. Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama 6113 +6114   1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima 6111 + 6112 + 6115+ 6116 +6117+ 6118+6119   2. Otplata glavnice stranim kreditorima 612 1.467.000.000 IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III. + VI. + VII. – VIII.)   30.234.074.000       X. NETO FINANSIRANjE (VI. + VII. – VIII. – IX. = -III.)   -32.231.222.000

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Budžet za 2005. godinu sastoji se od:

1) ukupnih primanja u iznosu od 432.999.000.000 dinara;

2) ukupnih izdataka u iznosu od 400.767.778.000 dinara;

3) budžetskog suficita u iznosu od 32.231.222.000 dinara.

Budžetski suficit iz stava 1. ovog člana koristiće se za:

1) pokriće izdataka po osnovu datih pozajmica i nabavke finansijske imovine u iznosu od 5.498.700.000 dinara;

2) otplatu glavnice u iznosu od 23.498.448.000 dinara;

3) preostali deo budžetskog suficita u iznosu od 3.234.074.000 dinara zajedno sa primanjima po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine čini stanje na računu budžeta na kraju godine, koji će se koristiti za otplatu javnog duga.“

Član 3.

U članu 3. iznos: „49.906.828.000“, zamenjuje se iznosom: „50.114.115.000“.

Član 4.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

U 2005. godini izdaće se garancije i kontragarancije Republike Srbije do iznosa od 100.270.602.585,74 dinara, i to za:

1. Zaduživanje kod inostranih poverilaca za već potpisane kredite do iznosa od 55.113.412.585,74 dinara:

a) Evropskoj investicionoj banci za pet kredita u iznosu od 46.480.000.000,00 dinara:

– obnova železničke infrastrukture u ukupnom iznosu od 5.810.000.000,00 dinara;

– sanacija puteva u ukupnom iznosu od 7.885.000.000,00 dinara;

– hitna sanacija saobraćaja u ukupnom iznosu od 4.150.000.000,00 dinara;

– konsolidacioni zajam starih dugova – reprogram u ukupnom iznosu od 18.675.000.000,00 dinara;

– projekat Evropskih puteva u iznosu od 9.960.000.000,00 dinara;

b) KfW-u za dva kredita u iznosu od 5.571.722.585,74 dinara:

– KfW I-EPS u iznosu od 4.243.722.585,74 dinara;

– KfW II-EPS u iznosu od 1.328.000.000,00 dinara;

v) Republici Poljskoj, pa osnovu kredita za obnovu elektroprivrede Srbije, u ukupnom iznosu od 3.061.690.000,00 dinara.

2. Zaduživanje kod inostranih poverilaca za zajmove koji će se potpisati u 2005. godini do iznosa od 45.157.190.000,00 dinara:

a) Evropskoj investicionoj banci po osnovu šest kredita u ukupnom iznosu od 20.625.500.000,00 dinara:

– socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (socijalni program za stanovanje) u iznosu od 2.075.000.000,00 dinara;

– rekonstrukcija železničke infrastrukture u iznosu od 4.980.000.000,00 dinara;

– rekonstrukcija komunalne infrastrukture u manjim opštinama u iznosu od 2.075.000.000,00 dinara;

– izgradnja osnovnih i srednjih škola u iznosu od 2.075.000.000,00 dinara;

– nastavak izgradnje Kliničko – bolničkog centra Srbije u iznosu od 6.640.000.000,00 dinara;

– nabavka opreme i izgradnja pratećih objekata za kontrolu letenja u iznosu od 2.780.500.000,00 dinara;

b) Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu pet kredita u ukupnom iznosu od 12.118.000.000,00 dinara:

– opštinama u iznosu od 1.245.000.000,00 dinara za razvoj infrastrukture jedinica lokalne samouprave;

– Republičkoj direkciji za puteve u iznosu od 5.976.000.000,00 dinara, kao drugi kredit namenjen sanaciji puteva;

– nabavka opreme i izgradnja pratećih objekata za kontrolu letenja u iznosu od 2.822.000.000,00 dinara;

– opštini Subotica u iznosu od 747.000.000,00 dinara;

– opštinama za izgradnju deponija u iznosu od 1.328.000.000,00 dinara.

v) Ostalim inokreditorima u iznosu od 12.413.690.000,00 dinara:

1) KFW-u po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu od 3.486.000.000,00 dinara, i to namenjenih:

– JP EPS u iznosu od 2.490.000.000,00 dinara za projekat Bajina Bašta;

– razvoju infrastrukture, u iznosu od 996.000.000,00 dinara;.

2) Razvojnoj banci Saveta Evrope, u iznosu od 2.463.000.000,00 dinara:

– po osnovu finansiranja izgradnje stanova za izbeglice i socijalno ugroženog stanovništva u Republici Srbiji, iznosu od 1.660.000.000,00 dinara;

– za sanaciju područja ugroženih poplavom, iznos od 803.000.000,00 dinara.

3) Francuskoj vladi po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 3.403.000.000,00 dinara, i to namenjenih:

– opštini Čačak u iznosu od 1.517.431.500,00 dinara za nabavku postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

– opštini Bor u iznosu od 1.065.744.000,00 dinara za nabavku postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

– opštini Zrenjanin u iznosu od 819.824.500,00 dinara;

4) Vladi Republike Poljske – druga tranša za EPS u iznosu od 3.061.690.000,00 dinara;

Stanje duga Republike Srbije na dan 31. maja 2005. godine iznosi 808.556.568.414,78 dinara, od čega:

I. Stanje duga u stranoj valuti u iznosu od 780.994.223.221,46 dinara, i to:

1. po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 750.430.777.843,62 dinara, od čega:

– prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A,B,C) u iznosu od 147.903.160.494,07 dinara;

– prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 174.034.076.581,86 dinara;

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 22.432.185.830,88 dinara;

– prema Međunarodnoj asocijaciji za razvoj (IDA) u iznosu od 27.623.452.904,60 dinara;

– po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 302.867.812.800,00 dinara;

– po osnovu zajma za privredni preporod Republike Srbije u iznosu od 3.422.591.909,38 dinara;

– prema Vladi Švajcarske u iznosu od 1.332.379.031,04 dinara;

– prema Londonskom klubu u iznosu od 70.815.118.291,79 dinara;

2. Po osnovu potencijalnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 30.563.445.377,84 dinara, od čega:

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 15.660.628.512,48 dinara;

– prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 7.659.352.337,53 dinara;

– prema KfW – u iznosu od 4.196.683.751,04 dinara;

– prema Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.846.896.328,48 dinara;

– TID – Transport – IDA Direkciji za puteve u iznosu od 199.884.448,31 dinara.

II. Stanje duga u domaćoj valuti u iznosu 27.562.345.193,32 dinara, i to:

– po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije po osnovu dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 19.701.120.000,00 dinara;

– po osnovu emitovanih državnih zapisa u iznosu od 7.194.750.000,00 dinara;

– po osnovu konverzije kredita odobrenih od banaka nosilaca primarne poljoprivrede u javni dug Federacije u iznosu od 666.475.193,32 dinara.“

Član 5.

Član 6. briše se.

Član 6.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Sredstva iz budžeta u iznosu od 429.764.926.000 dinara i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta, u ukupnom iznosu od 59.311.498.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to:

Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija 1 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 310,625,000 01 Prihodi iz budžeta 714,875,000   714,875,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 714,875,000   714,875,000 1.1 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE – STRUČNE SLUŽBE 411 Plate i dodaci zaposlenih 134,092,000 134,092,000 01 Prihodi iz budžeta 350,056,000   350,056,000 Izvori finansiranja za glavu 1.1: 01 Prihodi iz budžeta 350,056,000   350,056,000 Izvori finansiranja za razdeo 1: 01 Prihodi iz budžeta 1,064,931,000 2 PREDSEDNIK REPUBLIKE 411 Plate i dodaci zaposlenih 35,467,000 421 Stalni troškovi 11,880,000 11,880,000 01 Prihodi iz budžeta 127,964,000 127,964,000 133 Ostale opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 16,815,000 421 Stalni troškovi 5,226,000 5,226,000 Izvori finansiranja za razdeo 2:       01 Prihodi iz budžeta 167,554,000 3 USTAVNI SUD SRBIJE 411 Plate i dodaci zaposlenih 26,596,000 26,596,000 01 Prihodi iz budžeta 36,127,000   36,127,000 Izvori finansiranja za razdeo 3: 01 Prihodi iz budžeta 36,127,000 4 PRAVOSUDNI ORGANI 411 Plate i dodaci zaposlenih 91,207,000 1,236,744,000 1,327,951,000 01 Prihodi iz budžeta 228,891,000 228,891,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 228,891,000 228,891,000 4.1 VRHOVNI SUD SRBIJE 411 Plate i dodaci zaposlenih 154,267,000 421 Stalni troškovi 2,000,000 2,000,000 01 Prihodi iz budžeta 197,339,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.1: 01 Prihodi iz budžeta 197,339,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.2 VIŠI TRGOVINSKI SUD 411 Plate i dodaci zaposlenih 39,964,000 421 Stalni troškovi 500,000 500,000 01 Prihodi iz budžeta 52,028,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.2: 01 Prihodi iz budžeta 52,028,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.3 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 411 Plate i dodaci zaposlenih 51,593,000 421 Stalni troškovi 1,900,000 1,900,000 01 Prihodi iz budžeta 72,628,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.3: 01 Prihodi iz budžeta 72,628,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.4 TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 411 Plate i dodaci zaposlenih 22,464,000 421 Stalni troškovi 1,500,000 1,500,000 01 Prihodi iz budžeta 32,735,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.4: 01 Prihodi iz budžeta 32,735,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.5 REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 411 Plate i dodaci zaposlenih 42,199,000 421 Stalni troškovi 3,500,000 3,500,000 01 Prihodi iz budžeta 56,418,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.5: 01 Prihodi iz budžeta 56,418,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.6 OKRUŽNI SUDOVI 411 Plate i dodaci zaposlenih 746,156,000 421 Stalni troškovi 80,000,000 80,000,000 01 Prihodi iz budžeta 1,077,557,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.6: 01 Prihodi iz budžeta 1,077,557,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.7 OPŠTINSKI SUDOVI 411 Plate i dodaci zaposlenih 2,585,098,000 421 Stalni troškovi 280,000,000 280,000,000 01 Prihodi iz budžeta 3,564,243,000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.7: 01 Prihodi iz budžeta 3,564,243,000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.8 TRGOVINSKI SUDOVI 411 Plate i dodaci zaposlenih 330,693,000 421 Stalni troškovi 42,000,000 42,000,000 01 Prihodi iz budžeta 465,889,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.8: 01 Prihodi iz budžeta 465,889,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.9 OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA 411 Plate i dodaci zaposlenih 199,082,000 421 Stalni troškovi 6,000,000 6,000,000 01 Prihodi iz budžeta 254,138,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.9: 01 Prihodi iz budžeta 254,138,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.10 OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA 411 Plate i dodaci zaposlenih 423,021,000 421 Stalni troškovi 15,000,000 15,000,000 01 Prihodi iz budžeta 534,192,000 05 Donacije od inostranih zemalja 1,000,000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       Izvori finansiranja za glavu 4.10: 01 Prihodi iz budžeta 534,192,000 05 Donacije od inostranih zemalja 1,000,000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine       4.11 VEĆA ZA PREKRŠAJE 421 Stalni troškovi 9,000,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine     Izvori finansiranja za glavu 4.11: 01 Prihodi iz budžeta 70,087,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine     4.12 OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE 421 Stalni troškovi 120,000,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine     Izvori finansiranja za glavu 4.12: 01 Prihodi iz budžeta 1,127,552,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine     Izvori finansiranja za razdeo 4: 01 Prihodi iz budžeta 7,733,697,000 5 VLADA REPUBLIKE SRBIJE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 66,341,000 66,341,000 01 Prihodi iz budžeta 270,746,000   270,746,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 270,746,000   270,746,000 5.1 KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA 411 Plate i dodaci zaposlenih 16,865,000 421 Stalni troškovi 3,400,000 3,400,000 01 Prihodi iz budžeta 36,274,000   36,274,000 Izvori finansiranja za glavu 5.1: 01 Prihodi iz budžeta 36,274,000   36,274,000 5.2 KANCELARIJA ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI 411 Plate i dodaci zaposlenih 12,761,000 421 Stalni troškovi 2,500,000 2,500,000 01 Prihodi iz budžeta 36,245,000   36,245,000 Izvori finansiranja za glavu 5.2: 01 Prihodi iz budžeta 36,245,000   36,245,000 5.3 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 01 Prihodi iz budžeta 12,460,000 5.4 FOND ZA KOSOVO I METOHIJU 01 Prihodi iz budžeta Izvori finansiranja za razdeo 5: 01 Prihodi iz budžeta 355,725,000 6 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 411 Plate i dodaci zaposlenih 16,781,491,000 371,000,000 17,152,491,000 01 Prihodi iz budžeta 28,433,768,000 28,433,768,000 Izvori finansiranja za razdeo 6: 01 Prihodi iz budžeta 28,433,768,000 7 MINISTARSTVO FINANSIJA 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 87,781,500,000 01 Prihodi iz budžeta 87,781,500,000 87,781,500,000 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 185,171,000 185,171,000 01 Prihodi iz budžeta 1,448,022,000   160 Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 300,000,000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 461,650,000 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 1,000,000,000 511 Zgrade i građevinski objekti 120,400,000 541 Zemljište 50,000,000 621 Nabavka domaće finansijske imovine 2,660,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 160:       01 Prihodi iz budžeta 5,967,993,000 5,967,993,000 180 Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 66,659,683,000 300,000,000 66,959,683,000 Izvori finansiranja za funkciju 180: 01 Prihodi iz budžeta 66,659,683,000 66,659,683,000 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 453 Subvencije javnim finansijskim institucijama 200,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 410:       01 Prihodi iz budžeta 200,000,000 200,000,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 162,057,198,000 162,057,198,000 7.1 UPRAVA CARINA 411 Plate i dodaci zaposlenih 717,341,000 308,760,000 01 Prihodi iz budžeta 1,722,629,000 1,722,629,000 Izvori finansiranja za glavu 7.1:       01 Prihodi iz budžeta 1,722,629,000 1,722,629,000 7.2 PORESKA UPRAVA 411 Plate i dodaci zaposlenih 2,994,321,000 574,742,000 3,569,063,000 01 Prihodi iz budžeta 4,310,804,000 4,310,804,000 Izvori finansiranja za glavu 7.2: 01 Prihodi iz budžeta 4,310,804,000 4,310,804,000 7.3 UPRAVA ZA TREZOR 411 Plate i dodaci zaposlenih 514,622,000 514,622,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika   1,308,635,000 1,308,635,000 170 Transakcije vezane za javni dug 441 Otplate domaćih kamata 3,670,000,000 3,670,000,000 01 Prihodi iz budžeta 42,392,857,000 42,392,857,000 Izvori finansiranja za glavu 7.3:       01 Prihodi iz budžeta 42,392,857,000 42,392,857,000 7.4 UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU 411 Plate i dodaci zaposlenih 9,185,000 01 Prihodi iz budžeta 22,943,000 11 Primanja od inostranih zaduživanja       Izvori finansiranja za glavu 7.4:       01 Prihodi iz budžeta 22,943,000 11 Primanja od inostranih zaduživanja       7.5 FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE 472 Nakanade za socijalnu zaštitu iz budžeta 450,000,000 01 Prihodi iz budžeta 450,000,000 450,000,000 Izvori finansiranja za glavu 7.5:       01 Prihodi iz budžeta 450,000,000 450,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 7: 01 Prihodi iz budžeta 210,956,431,000 8 MINISTARSTVO PRAVDE 411 Plate i dodaci zaposlenih 53,906,000 421 Stalni troškovi 4,500,000 4,500,000 01 Prihodi iz budžeta 228,627,000 228,627,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 228,627,000 228,627,000 8.1 UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA 411 Plate i dodaci zaposlenih 1,531,566,000 1,531,566,000 01 Prihodi iz budžeta 2,956,107,000 2,956,107,000 Izvori finansiranja za glavu 8.1: 01 Prihodi iz budžeta 2,956,107,000 2,956,107,000 Izvori finansiranja za razdeo 8: 01 Prihodi iz budžeta 3,184,734,000 9 MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 411 Plate i dodaci zaposlenih 71,910,000 421 Stalni troškovi 4,000,000 4,000,000 01 Prihodi iz budžeta 141,368,000 141,368,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 141,368,000 141,368,000 9.1 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE 463 Donacije i transferi ostalim nivioma vlasti 40,000,000 40,000,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 40,000,000 40,000,000 Izvori finansiranja za glavu 9.1: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 40,000,000 40,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 9: 01 Prihodi iz budžeta 141,368,000 10 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 411 Plate i dodaci zaposlenih 451,706,000 421 Stalni troškovi 23,000,000 23,000,000 – Mere za unapređenje sela 1,212,400,000 1,212,400,000 – Mere i akcije u poljoprivredi 934,530,000 934,530,000 – Stručne poljoprivredne službe 220,000,000 220,000,000 Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom programu Vlade 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 21,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 420:       01 Prihodi iz budžeta 13,904,211,000 13,904,211,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 13,904,211,000 13,904,211,000 10.1 UPRAVA ZA VETERINU 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 968,000,000 968,000,000 – Ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinja i namirnica životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema klaničnog otpada 100,000,000 100,000,000 Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom programu Vlade Izvori finansiranja za funkciju 760:       01 Prihodi iz budžeta 968,000,000 968,000,000 Izvori finansiranja za glavu 10.1: 01 Prihodi iz budžeta 968,000,000 968,000,000 10.2 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 120,000,000 120,000,000 – Praćenje pojave i kretanje štetnih organizama i preuzimanje mera: Izveštajna i prognozna služba 5,000,000 5,000,000 Posebno regulisane zaštićene zone 10,000,000 10,000,000 Uništavanje zaraženog bilja 20,000,000 20,000,000 Savetodavna služba zaštite 5,000,000 5,000,000 – Evidentiranje, skladišenje i uništavanje pesticida 20,000,000 20,000,000 Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom programu Vlade Izvori finansiranja za funkciju 420:       01 Prihodi iz budžeta 120,000,000 120,000,000 Izvori finansiranja za glavu 10.2: 01 Prihodi iz budžeta 120,000,000 120,000,000 10.3 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 421 Stalni troškovi 2,676,000 2,676,000 01 Prihodi iz budžeta 1,005,700,000 1,005,700,000 Izvori finansiranja za glavu 10.3: 01 Prihodi iz budžeta 1,005,700,000 1,005,700,000 10.4 UPRAVA ZA ŠUME 411 Plate i dodaci zaposlenih 48,499,000 48,499,000 421 Stalni troškovi 2,500,000 2,500,000 01 Prihodi iz budžeta 272,051,000 484,051,000 Izvori finansiranja za glavu 10.4: 01 Prihodi iz budžeta 272,051,000 272,051,000 Izvori finansiranja za razdeo 10: 01 Prihodi iz budžeta 16,269,962,000 11 MINISTARSTVO PRIVREDE 411 Plate i dodaci zaposlenih 37,374,000 421 Stalni troškovi 7,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 6,000,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 2,000,000 621 Nabavka domaće finansijske imovine 1,948,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 410: 01 Prihodi iz budžeta 7,961,299,000 7,961,299,000 Izvori finansiranja za razdeo 11: 01 Prihodi iz budžeta 7,961,299,000 12 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 411 Plate i dodaci zaposlenih 28,840,000 28,840,000 01 Prihodi iz budžeta 56,783,000 56,783,000 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 411 Plate i dodaci zaposlenih 9,857,000 421 Stalni troškovi 1,500,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50,000 Izvori finansiranja za funkciju 440:       01 Prihodi iz budžeta 1,182,339,000   1,182,339,000 Izvori finansiranja za razdeo 12: 01 Prihodi iz budžeta 1,239,122,000 13 MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE 411 Plate i dodaci zaposlenih 89,075,000 421 Stalni troškovi 4,500,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 90,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 4,000,000 512 Mašine i oprema 23,000,000 23,000,000 01 Prihodi iz budžeta 9,188,530,000 9,188,530,000 460 Komunikacije 411 Plate i dodaci zaposlenih 38,389,000 421 Stalni troškovi 1,200,000 1,200,000 01 Prihodi iz budžeta 54,410,000 54,410,000 620 Razvoj zajednice 411 Plate i dodaci zaposlenih 37,749,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 500,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 500,000 100,000 600,000 01 Prihodi iz budžeta 638,385,000 638,385,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 9,881,325,000 9,881,325,000 13.1 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE 411 Plate i dodaci zaposlenih 362,643,000 421 Stalni troškovi 71,000,000 512 Mašine i oprema 457,800,000 457,800,000 01 Prihodi iz budžeta 3,161,175,000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 11,249,000,000 11,249,000,000 Izvori finansiranja za glavu 13.1: 01 Prihodi iz budžeta 3,161,175,000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 11,249,000,000 11,249,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 13: 01 Prihodi iz budžeta 13,042,500,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 11 Primanja od inostranih zaduživanja 14 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA 411 Plate i dodaci zaposlenih 419,425,000 421 Stalni troškovi 15,000,000 424 Specijalizovane usluge 4,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,800,000 1,800,000 01 Prihodi iz budžeta 1,073,894,000 Ukupno za funkciju 410: 1,073,894,000   1,073,894,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 1,073,894,000 1,073,894,000 14.1 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 411 Plate i dodaci zaposlenih 54,125,000 54,125,000 01 Prihodi iz budžeta 707,116,000 707,116,000 Izvori finansiranja za glavu 14.1: 01 Prihodi iz budžeta 707,116,000 707,116,000 Izvori finansiranja za razdeo 14: 01 Prihodi iz budžeta 1,781,010,000 15 MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM 411 Plate i dodaci zaposlenih 34,055,000 421 Stalni troškovi 7,000,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 100,000 100,000 01 Prihodi iz budžeta 1,103,923,000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti       Izvori finansiranja za razdeo 15: 01 Prihodi iz budžeta 1,103,923,000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti     16 MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE 411 Plate i dodaci zaposlenih 242,616,000 421 Stalni troškovi 8,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 2,000,000 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 750,000,000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 6,075,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 9,500,000 9,500,000 01 Prihodi iz budžeta 8,294,782,000 8,294,782,000 010 Bolest i invalidnost 421 Stalni troškovi 105,000,000 01 Prihodi iz budžeta 10,192,150,000   10,192,150,000 040 Porodica i deca 421 Stalni troškovi 50,000,000 50,000,000 01 Prihodi iz budžeta 17,256,845,000 17,256,845,000 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu 411 Plate i dodaci zaposlenih 1,751,678,000 421 Stalni troškovi 90,000,000 28,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 070:     01 Prihodi iz budžeta 8,015,728,000 8,015,728,000 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 411 Plate i dodaci zaposlenih 44,634,000 421 Stalni troškovi 4,600,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 300,000 300,000 01 Prihodi iz budžeta 9,106,780,000 9,106,780,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 52,866,285,000 52,866,285,000 16.1 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 481 Dotacije nevladinim organizacijama 200,000,000 200,000,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 200,000,000 200,000,000 Izvori finansiranja za glavu 16.1: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 200,000,000 200,000,000 16.2 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 481 Dotacije nevladinim organizacijama 147,000,000 147,000,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 147,000,000 147,000,000 Izvori finansiranja za glavu 16.2: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 147,000,000 147,000,000 16.3 BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 2,000,000 2,000,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 25,000,000 25,000,000 Izvori finansiranja za glavu 16.3: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 25,000,000 25,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 16: 01 Prihodi iz budžeta 52,866,285,000 17 MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 411 Plate i dodaci zaposlenih 43,658,000 43,658,000 01 Prihodi iz budžeta 4,643,121,000   4,643,121,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 4,643,121,000 4,643,121,000 17.1 UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 411 Plate i dodaci zaposlenih 96,726,000 421 Stalni troškovi 21,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 5,000,000 5,000,000 01 Prihodi iz budžeta 545,825,000 545,825,000 Izvori finansiranja za glavu 17.1: 01 Prihodi iz budžeta 545,825,000 545,825,000 17.2 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 411 Plate i dodaci zaposlenih 11,369,000 421 Stalni troškovi 375,000 450,000 825,000 01 Prihodi iz budžeta 20,833,000 20,833,000 Izvori finansiranja za glavu 17.2: 01 Prihodi iz budžeta 20,833,000 20,833,000 17.3 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu 421 Stalni troškovi 300,000 01 Prihodi iz budžeta 6,000,000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine     01 Prihodi iz budžeta 6,000,000 12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine   01 Prihodi iz budžeta 5,215,779,000 18 MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA 411 Plate i dodaci zaposlenih 232,105,000 421 Stalni troškovi 32,000,000 2,200,000 34,200,000 01 Prihodi iz budžeta 659,504,000 659,504,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 659,504,000 659,504,000 18.1 OSNOVNO OBRAZOVANjE 910 Predškolsko i osnovno obrazovanje 411 Plate i dodaci zaposlenih 16,672,403,000 512 Mašine i oprema 1,120,000 9,500,000 10,620,000 01 Prihodi iz budžeta 28,591,461,000 28,591,461,000 Izvori finansiranja za glavu 18.1: 01 Prihodi iz budžeta 28,591,461,000 28,591,461,000 18.2 SREDNjE OBRAZOVANjE 411 Plate i dodaci zaposlenih 8,898,768,000 119,050,000 9,017,818,000 01 Prihodi iz budžeta 14,430,695,000 14,430,695,000 Izvori finansiranja za glavu 18.2: 01 Prihodi iz budžeta 14,430,695,000 14,430,695,000 18.3 UČENIČKI STANDARD 411 Plate i dodaci zaposlenih 343,162,000 64,018,000 407,180,000 01 Prihodi iz budžeta 1,571,516,000 1,571,516,000 Izvori finansiranja za glavu 18.3: 01 Prihodi iz budžeta 1,571,516,000 1,571,516,000 18.4 VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 411 Plate i dodaci zaposlenih 5,695,667,000 1,419,431,000 7,115,098,000 01 Prihodi iz budžeta 9,239,373,000 9,239,373,000 Izvori finansiranja za glavu 18.4: 01 Prihodi iz budžeta 9,239,373,000 9,239,373,000 18.5 STUDENTSKI STANDARD 411 Plate i dodaci zaposlenih 489,914,000 106,331,000 596,245,000 511 Zgrade i građevinski objekti 50,000,000 50,000,000 01 Prihodi iz budžeta 3,132,134,000 3,132,134,000 Izvori finansiranja za glavu 18.5: 01 Prihodi iz budžeta 3,132,134,000 3,132,134,000 18.6 UPRAVA ZA SPORT 411 Plate i dodaci zaposlenih 62,654,000 421 Stalni troškovi 14,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 810:     01 Prihodi iz budžeta 1,091,881,000 1,091,881,000 Izvori finansiranja za glavu 18.6: 01 Prihodi iz budžeta 1,091,881,000 1,091,881,000 18.7 ZAVODI 421 Stalni troškovi 4,993,000 143,000 Izvori finansiranja za glavu 18.7:     18.8 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 481 Dotacije nevladinim organizacijama 210,000,000 210,000,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 213,000,000 213,000,000 Izvori finansiranja za glavu 18.8: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 213,000,000 213,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 18: 01 Prihodi iz budžeta 58,875,816,000 19 MINISTARSTVO KULTURE 411 Plate i dodaci zaposlenih 37,351,000 421 Stalni troškovi 6,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 500,000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5,200,000 Izvori finansiranja:     01 Prihodi iz budžeta 3,483,409,000 3,483,409,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 3,483,409,000 3,483,409,000 19.1 USTANOVE KULTURE 411 Plate i dodaci zaposlenih 841,512,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 15,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 650,000 1,000,000 1,650,000 01 Prihodi iz budžeta 2,065,233,000 2,065,233,000 Izvori finansiranja za glavu 19.1: 01 Prihodi iz budžeta 2,065,233,000 2,065,233,000 Izvori finansiranja za razdeo 19: 01 Prihodi iz budžeta 5,548,642,000 20 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 411 Plate i dodaci zaposlenih 172,772,000 421 Stalni troškovi 3,000,000 6,088,000 9,088,000 01 Prihodi iz budžeta 4,972,211,000 4,972,211,000 20.1 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE 481 Dotacije nevladinim organizacijama 75,000,000 75,000,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 75,000,000 75,000,000 Izvori finansiranja za glavu 20.1: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 75,000,000 75,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 20: 01 Prihodi iz budžeta 4,972,211,000 21 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU 411 Plate i dodaci zaposlenih 21,203,000 421 Stalni troškovi 3,700,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 169,000 169,000 01 Prihodi iz budžeta 83,510,000 83,510,000 Izvori finansiranja za razdeo 21: 01 Prihodi iz budžeta 83,510,000 22 MINISTARSTVO VERA 411 Plate i dodaci zaposlenih 7,000,000 421 Stalni troškovi 530,000 Izvori finansiranja za funkciju 840:     01 Prihodi iz budžeta 287,349,000 287,349,000 Izvori finansiranja za razdeo 22: 01 Prihodi iz budžeta 287,349,000 23 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 411 Plate i dodaci zaposlenih 21,479,000 421 Stalni troškovi 700,000 700,000 01 Prihodi iz budžeta 30,210,000   30,210,000 Izvori finansiranja za razdeo 23: 01 Prihodi iz budžeta 30,210,000 24 REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ 411 Plate i dodaci zaposlenih 18,537,000 18,537,000 01 Prihodi iz budžeta 26,524,000 26,524,000 Izvori finansiranja za razdeo 24: 01 Prihodi iz budžeta 26,524,000 25 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 411 Plate i dodaci zaposlenih 211,513,000 421 Stalni troškovi 30,400,000 30,400,000 01 Prihodi iz budžeta 372,066,000 372,066,000 Izvori finansiranja za razdeo 25: 01 Prihodi iz budžeta 372,066,000 26 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 411 Plate i dodaci zaposlenih 317,079,000 421 Stalni troškovi 53,600,000 53,600,000 Izvori finansiranja za funkciju 410: 01 Prihodi iz budžeta 714,099,000 714,099,000 Izvori finansiranja za razdeo 26: 01 Prihodi iz budžeta 714,099,000 27 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 411 Plate i dodaci zaposlenih 646,340,000 450,500,000 1,096,840,000 01 Prihodi iz budžeta 853,805,000 853,805,000 Izvori finansiranja za razdeo 27: 01 Prihodi iz budžeta 853,805,000 28 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 411 Plate i dodaci zaposlenih 27,624,000 27,624,000 01 Prihodi iz budžeta 39,156,000 39,156,000 Izvori finansiranja za razdeo 28: 01 Prihodi iz budžeta 39,156,000 29 REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET 411 Plate i dodaci zaposlenih 7,867,000 421 Stalni troškovi 1,610,000 1,610,000 01 Prihodi iz budžeta 43,404,000   43,404,000 Izvori finansiranja za razdeo 29: 01 Prihodi iz budžeta 43,404,000 30 AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE 411 Plate i dodaci zaposlenih 3,710,000 421 Stalni troškovi 500,000 500,000 01 Prihodi iz budžeta 5,794,000 01 Prihodi iz budžeta 5,794,000 31 AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA 411 Plate i dodaci zaposlenih 15,700,000 421 Stalni troškovi 4,560,000 4,560,000 01 Prihodi iz budžeta 48,648,000 48,648,000 Izvori finansiranja za razdeo 31: 01 Prihodi iz budžeta 48,648,000 32 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 411 Plate i dodaci zaposlenih 3,834,000 421 Stalni troškovi 1,400,000 1,400,000 01 Prihodi iz budžeta 7,713,000 7,713,000 Izvori finansiranja za razdeo 32: 01 Prihodi iz budžeta 7,713,000 33 BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA 411 Plate i dodaci zaposlenih 1,198,435,000 1,198,435,000 01 Prihodi iz budžeta 2,463,905,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8,000,000 8,000,000 Izvori finansiranja za razdeo 33: 01 Prihodi iz budžeta 2,463,905,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8,000,000 34 KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA 360 Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 500,000 500,000 01 Prihodi iz budžeta 700,000 700,000 Izvori finansiranja za razdeo 34: 01 Prihodi iz budžeta 700,000 35 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 411 Plate i dodaci zaposlenih 60,359,000 421 Stalni troškovi 13,200,000 2,700,000 15,900,000 01 Prihodi iz budžeta 175,031,000 175,031,000 Izvori finansiranja za razdeo 35: 01 Prihodi iz budžeta 175,031,000 36 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 411 Plate i dodaci zaposlenih 15,747,000 421 Stalni troškovi 1,000,000 1,000,000 01 Prihodi iz budžeta 24,195,000   24,195,000 Izvori finansiranja za razdeo 36: 01 Prihodi iz budžeta 24,195,000 37 AGENCIJA ZA RECIKLAŽU 411 Plate i dodaci zaposlenih 9,388,000 421 Stalni troškovi 1,620,000 1,620,000 01 Prihodi iz budžeta 31,250,000   31,250,000 Izvori finansiranja za razdeo 37: 01 Prihodi iz budžeta 31,250,000 38 AGENCIJA ZA DUVAN 411 Plate i dodaci zaposlenih 11,315,000 01 Prihodi iz budžeta 17,408,000 39 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 411 Plate i dodaci zaposlenih 5,049,000 421 Stalni troškovi 500,000 01 Prihodi iz budžeta 7,723,000 40 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 411 Plate i dodaci zaposlenih 9,074,000 9,074,000 01 Prihodi iz budžeta 17,404,000 17,404,000 Izvori finansiranja za razdeo 40: 01 Prihodi iz budžeta 17,404,000 41 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 411 Plate i dodaci zaposlenih 22,943,000 421 Stalni troškovi 10,450,000 700,000 11,150,000 01 Prihodi iz budžeta 1,294,724,000 1,294,724,000 Izvori finansiranja za razdeo 41: 01 Prihodi iz budžeta 1,294,724,000 42 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 411 Plate i dodaci zaposlenih 353,878,000 353,878,000 01 Prihodi iz budžeta 2,078,496,000 2,078,496,000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 2,078,496,000 2,078,496,000 42.1 SEVERNO-BAČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,120,000 4,120,000 Izvori finansiranja za glavu 42.1:     01 Prihodi iz budžeta 4,120,000 4,120,000 42.2 SREDNjE-BANATSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,900,000 4,900,000 Izvori finansiranja za glavu 42.2:     01 Prihodi iz budžeta 4,900,000 4,900,000 42.3 SEVERNO-BANATSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 3,470,000 3,470,000 Izvori finansiranja za glavu 42.3: 01 Prihodi iz budžeta 3,470,000 3,470,000 42.4 JUŽNO-BANATSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,290,000 4,290,000 Izvori finansiranja za glavu 42.4:     01 Prihodi iz budžeta 4,290,000 4,290,000 42.5 ZAPADNO-BAČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,480,000 4,480,000 Izvori finansiranja za glavu 42.5: 01 Prihodi iz budžeta 4,480,000 4,480,000 42.6 JUŽNO-BAČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 9,430,000 9,430,000 Izvori finansiranja za glavu 42.6:     01 Prihodi iz budžeta 9,430,000 9,430,000 42.7 SREMSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 3,090,000 3,090,000 Izvori finansiranja za glavu 42.7: 01 Prihodi iz budžeta 3,090,000 3,090,000 42.8 MAČVANSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 3,410,000 3,410,000 Izvori finansiranja za glavu 42.8:     01 Prihodi iz budžeta 3,410,000 3,410,000 42.9 KOLUBARSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,087,000 4,087,000 Izvori finansiranja za glavu 42.9: 01 Prihodi iz budžeta 4,087,000 4,087,000 42.10 PODUNAVSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 2,100,000 2,100,000 Izvori finansiranja za glavu 42.10:     01 Prihodi iz budžeta 2,100,000 2,100,000 42.11 BRANIČEVSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 5,100,000 5,100,000 Izvori finansiranja za glavu 42.11: 01 Prihodi iz budžeta 5,100,000 5,100,000 42.12 ŠUMADIJSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 5,400,000 5,400,000 Izvori finansiranja za glavu 42.12:     01 Prihodi iz budžeta 5,400,000 5,400,000 42.13 POMORAVSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,080,000 4,080,000 Izvori finansiranja za glavu 42.13: 01 Prihodi iz budžeta 4,080,000 4,080,000 42.14 BORSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 3,230,000 3,230,000 Izvori finansiranja za glavu 42.14:     01 Prihodi iz budžeta 3,230,000 3,230,000 42.15 ZAJEČARSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,780,000 4,780,000 Izvori finansiranja za glavu 42.15: 01 Prihodi iz budžeta 4,780,000 4,780,000 42.16 ZLATIBORSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 10,780,000 10,780,000 Izvori finansiranja za glavu 42.16:     01 Prihodi iz budžeta 10,780,000 10,780,000 42.17 MORAVIČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 2,910,000 2,910,000 Izvori finansiranja za glavu 42.17: 01 Prihodi iz budžeta 2,910,000 2,910,000 42.18 RAŠKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 5,633,000 5,633,000 Izvori finansiranja za glavu 42.18:     01 Prihodi iz budžeta 5,633,000 5,633,000 42.19 RASINSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,284,000 4,284,000 Izvori finansiranja za glavu 42.19: 01 Prihodi iz budžeta 4,284,000 4,284,000 42.20 NIŠAVSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 7,600,000 7,600,000 Izvori finansiranja za glavu 42.20:     01 Prihodi iz budžeta 7,600,000 7,600,000 42.21 TOPLIČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 2,320,000 2,320,000 Izvori finansiranja za glavu 42.21:     01 Prihodi iz budžeta 2,320,000 2,320,000 42.22 PIROTSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 2,910,000 2,910,000 Izvori finansiranja za glavu 42.22:     01 Prihodi iz budžeta 2,910,000 2,910,000 42.23 JABLANIČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 4,700,000 4,700,000 Izvori finansiranja za glavu 42.23: 01 Prihodi iz budžeta 4,700,000 4,700,000 42.24 PČINjSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 3,970,000 3,970,000 Izvori finansiranja za glavu 42.24:     01 Prihodi iz budžeta 3,970,000 3,970,000 42.25 KOSOVSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 6,600,000 6,600,000 Izvori finansiranja za glavu 42.25: 01 Prihodi iz budžeta 6,600,000 6,600,000 42.26 PEĆKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 1,998,000 1,998,000 Izvori finansiranja za glavu 42.26:     01 Prihodi iz budžeta 1,998,000 1,998,000 42.27 PRIZRENSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 3,240,000 3,240,000 Izvori finansiranja za glavu 42.27: 01 Prihodi iz budžeta 3,240,000 3,240,000 42.28 KOSOVSKO-MITROVAČKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 5,350,000 5,350,000 Izvori finansiranja za glavu 42.28:       01 Prihodi iz budžeta 5,350,000 5,350,000 42.29 KOSOVSKO-POMORAVSKI OKRUG 01 Prihodi iz budžeta 2,750,000 2,750,000 Izvori finansiranja za glavu 42.29: 01 Prihodi iz budžeta 2,750,000 2,750,000 Izvori finansiranja za razdeo 42: 01 Prihodi iz budžeta 2,209,508,000 43 REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE SUKOBA INTERESA 160 Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu 411 Plate i dodaci zaposlenih 5,471,000 01 Prihodi iz budžeta 44 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA 160 Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu 411 Plate i dodaci zaposlenih 2,582,000 01 Prihodi iz budžeta 14,845,000 45 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 450 Transport 411 Plate i dodaci zaposlenih 12,723,000 01 Prihodi iz budžeta 23,250,000 1 2 3 4 5 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.008.558.622 203.408.000 24.211.966.622 411 Plate i dodaci zaposlenih 16.819.799.300 138.826.000 16.958.625.300 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.100.234.200 9.178.000 3.109.412.200 413 Naknade u naturi 159.412.000 404.000 159.816.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.167.021.000 2.167.021.000 415 Naknade zaposlenih 1.693.862.122 50.000.000 1.743.862.122 416 Naknade, bonusi i ostali posebni rashodi 15.230.000 5.000.000 20.230.000 417 Sudijski i poslanički dodatak 53.000.000 53.000.000 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 9.448.198.578 548.523.000 9.996.721.578 421 Stalni troškovi 2.716.061.878 54.162.000 2.770.223.878 422 Troškovi putovanja 1.414.731.312 41.740.000 1.456.471.312 423 Usluge po ugovoru 688.583.000 33.846.000 722.429.000 424 Specijalizovane usluge 110.415.000 9.727.000 120.142.000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.543.045.888 93.540.000 1.636.585.888 426 Materijal 2.975.361.500 315.508.000 3.290.869.500 44 OTPLATA KAMATA 245.880.000 245.880.000 444 Prateći troškovi zaduživanja 245.880.000 245.880.000 46 DONACIJE I TRANSFERI 11.776.051.500 11.776.051.500 462 Donacije međunarodnim organizacijama 368.604.500 368.604.500 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 568.950.000 568.950.000 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 10.838.497.000 10.838.497.000 47 SOCIJALNA POMOĆ 736.775.000 24.000 736.799.000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 736.775.000 24.000 736.799.000 48 OSTALI RASHODI 2.153.148.000 2.800.000 2.155.948.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 34.600.000 34.600.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 10.632.000 2.300.000 12.932.000 483 Novčane kazne po rešenju sudova 3.000.000 3.000.000 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.104.916.000 500.000 2.105.416.000 49 REZERVE 28.598.300 28.598.300 499 Tekuća rezerva 28.598.300 28.598.300 51 OSNOVNA SREDSTVA 1.716.905.000 5.049.319.000 6.766.224.000 511 Zgrade i građevinski objekti 693.013.000 4.409.346.000 5.102.359.000 512 Mašine i oprema 1.018.592.000 639.973.000 1.658.565.000 513 Ostala osnovna sredstva 5.300.000 5.300.000 52 ZALIHE 150.000 150.000 521 Robne rezerve 150.000 150.000 UKUPNO: 50.114.115.000 5.804.224.000 55.918.339.000

Transferna sredstva u ukupnom iznosu od 50.114.115.000 dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti organa u ukupnom iznosu od 5.804.224.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to: 61 SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 208,170,000 208,170,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 37,262,000 37,262,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2,000,000 2,000,000 415 Naknade za zaposlene 3,500,000 3,500,000 417 Sudijski i poslanički dodatak 53,000,000 53,000,000 421 Stalni troškovi 9,400,000 9,400,000 422 Troškovi putovanja 78,500,000 78,500,000 423 Usluge po ugovoru 12,000,000 12,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 5,000,000 5,000,000 426 Materijal 5,000,000 5,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 500,000 500,000 511 Zgrade i građevinski objekti 22,000,000 22,000,000 512 Mašine i oprema 4,411,000 4,411,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 440,743,000   440,743,000 Ukupno za funkciju 110: 440,743,000 440,743,000 Izvori finansiranja za razdeo 61:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 440,743,000   440,743,000 Ukupno za razdeo 61: 440,743,000 440,743,000         62 PREDSEDNIK SRBIJE I CRNE GORE KABINET PREDSEDNIKA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 12,353,000 415 Naknade za zaposlene 1,850,000 1,850,000 421 Stalni troškovi 8,502,000 8,502,000 422 Troškovi putovanja 14,311,700 14,311,700 423 Usluge po ugovoru 10,450,000 10,450,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1,000,000 1,000,000 426 Materijal 4,000,000 4,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 400,000 400,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 55,527,700 55,527,700 Ukupno za funkciju 110: 55,527,700   55,527,700 Izvori finansiranja za razdeo 62:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 55,527,700 55,527,700 Ukupno za razdeo 62: 55,527,700   55,527,700         63 PREDSEDNIK SRBIJE I CRNE GORE Generalni sekretarijat Saveta ministara 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 51,171,000 415 Naknade za zaposlene 8,550,000 8,550,000 421 Stalni troškovi 38,000,000 38,000,000 422 Troškovi putovanja 10,450,000 10,450,000 423 Usluge po ugovoru 12,000,000 12,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 6,000,000 6,000,000 426 Materijal 10,500,000 10,500,000 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 375,000,000 375,000,000 Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 350.000.000 dinara koristiće Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju i iznos od 25.000.000 dinara za potrebe Nacionalnog saveta za saradnju Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim krivičnim tribunalom 481 Dotacije nevladinim organizacijama 100,000 100,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 500,000 500,000 511 Zgrade i građevinski objekti 4,000,000 4,000,000 512 Mašine i oprema 3,000,000 3,000,000 513 Ostala osnovna sredstva 300,000 300,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 531,906,000 531,906,000 Ukupno za funkciju 110: 531,906,000   531,906,000 Izvori finansiranja za razdeo 63 :       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 531,906,000 531,906,000 Ukupno za razdeo 63: 531,906,000   531,906,000 64 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 451,897,000 451,897,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 197,054,000 197,054,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 5,500,000 5,500,000 415 Naknade za zaposlene 10,000,000 10,000,000 421 Stalni troškovi 65,000,000 65,000,000 422 Troškovi putovanja 102,500,000 102,500,000 423 Usluge po ugovoru 54,931,000 54,931,000 424 Specijalizovane usluge 18,500,000 18,500,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 9,533,000 9,533,000 426 Materijal 43,072,000 43,072,000 462 Donacije međunarodnim organizacijama 140,000,000 140,000,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 11,300,000 11,300,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 3,000,000 3,000,000 483 Novčane kazne po rešenju sudova 3,000,000 3,000,000 511 Zgrade i građevinski objekti 53,000,000 1,116,540,000 1,169,540,000 512 Mašine i oprema 30,000,000 30,000,000 513 Ostala osnovna sredstva 3,000,000 3,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 1,201,287,000 1,201,287,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 1,116,540,000 1,116,540,000 Ukupno za funkciju 110: 1,201,287,000 1,116,540,000 2,317,827,000 Izvori finansiranja:     01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 1,201,287,000 1,201,287,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine         64.1 DIPLOMATSKO KONZULARNA PRETSTAVNIŠTVA 411 Plate i dodaci zaposlenih 1,507,021,000 1,507,021,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 25,000,000 25,000,000 421 Stalni troškovi 450,000,000 450,000,000 422 Troškovi putovanja 66,500,000 66,500,000 423 Usluge po ugovoru 287,090,000 287,090,000 424 Specijalizovane usluge 3,000,000 3,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 75,952,000 75,952,000 426 Materijal 70,000,000 70,000,000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 370,000,000 370,000,000 511 Zgrade i građevinski objekti 80,000,000 1,196,000,000 1,276,000,000 512 Mašine i oprema 51,000,000 51,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 2,985,563,000 2,985,563,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 1,196,000,000 1,196,000,000 Ukupno za funkciju 110: 2,985,563,000 1,196,000,000 4,181,563,000 Izvori finansiranja za glavu 64.1:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 2,985,563,000 2,985,563,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 1,196,000,000 1,196,000,000 Svega glava 64.1: 2,985,563,000 1,196,000,000 4,181,563,000 Izvori finansiranja za razdeo 64:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 4,186,850,000 4,186,850,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 2,312,540,000 2,312,540,000 Ukupno za razdeo 64: 4,186,850,000 2,312,540,000 6,499,390,000         65 MINISTARSTVO ODBRANE 210 Vojna odbrana 411 Plate i dodaci zaposlenih 14,142,385,000 138,826,000 14,281,211,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2,774,063,000 9,178,000 2,783,241,000 413 Naknade u naturi 158,952,000 404,000 159,356,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2,064,218,000 2,064,218,000 415 Naknade za zaposlene 1,623,382,000 50,000,000 1,673,382,000 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 13,769,000 5,000,000 18,769,000 421 Stalni troškovi 1,974,737,000 51,162,000 2,025,899,000 422 Troškovi putovanja 1,085,688,000 17,740,000 1,103,428,000 423 Usluge po ugovoru 257,658,000 18,750,000 276,408,000 424 Specijalizovane usluge 82,975,000 9,727,000 92,702,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1,291,453,000 77,340,000 1,368,793,000 426 Materijal 2,762,371,000 246,508,000 3,008,879,000 444 Prateći troškovi zaduživanja 245,880,000 245,880,000 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 10,838,497,000 10,838,497,000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 365,635,000 24,000 365,659,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 623,000 300,000 923,000 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2,104,916,000 500,000 2,105,416,000 511 Zgrade i građevinski objekti 534,013,000 2,096,806,000 2,630,819,000 512 Mašine i oprema 892,412,000 639,973,000 1,532,385,000 521 Robne rezerve 150,000 150,000 Izvori finansiranja za funkciju 210:     01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 43,213,627,000 43,213,627,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 625,459,000 625,459,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 2,736,929,000 2,736,929,000 Ukupno za funkciju 210: 43,213,627,000 3,362,388,000 46,576,015,000 Izvori finansiranja za razdeo 65:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 43,213,627,000 43,213,627,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 625,459,000 625,459,000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 2,736,929,000 2,736,929,000 Ukupno za razdeo 65: 43,213,627,000 3,362,388,000 46,576,015,000         66 MINISTARSTVO ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 29,456,000 29,456,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5,395,000 5,395,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 3,411,000 3,411,000 415 Naknade za zaposlene 4,000,000 4,000,000 421 Stalni troškovi 5,000,000 5,000,000 422 Troškovi putovanja 17,500,000 17,500,000 423 Usluge po ugovoru 8,000,000 8,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 500,000 500,000 426 Materijal 3,000,000 3,000,000 462 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 228,604,500 228,604,500 512 Mašine i oprema 4,000,000 4,000,000 513 Ostala osnovna sredstva 2,000,000 2,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 310,866,500 310,866,500 Ukupno za funkciju 110: 310,866,500   310,866,500 Izvori finansiranja :       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 310,866,500 310,866,500 Svega : 310,866,500   310,866,500         66.1 KANCELARIJA UPRAVE CARINA SRBIJE I UPRAVE CARINA CRNE GORE 130 Opšte usluge 415 Naknade za zaposlene 2,546,000 422 Troškovi putovanja 340,000 340,000 423 Usluge po ugovoru 1,350,000 1,350,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 60,000 60,000 426 Materijal 150,000 150,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 4,646,000 4,646,000 Ukupno za funkciju 130: 4,646,000   4,646,000 Izvori finansiranja za glavu 66.1:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 4,646,000 4,646,000 Svega glava 66.1: 4,646,000   4,646,000 Izvori finansiranja za razdeo 66:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 315,512,500 315,512,500 Ukupno za razdeo 66: 315,512,500   315,512,500         67 MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 14,681,000 14,681,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2,764,000 2,764,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 1,300,000 1,300,000 415 Naknade zaposlenih 2,400,000 2,400,000 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 260,000 260,000 421 Stalni troškovi 3,198,000 3,198,000 422 Troškovi putovanja 3,580,000 3,580,000 423 Usluge po ugovoru 3,600,000 3,600,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 260,000 260,000 426 Materijal 1,933,000 1,933,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 110,000 110,000 512 Mašine i oprema 1,035,000 1,035,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 35,121,000 35,121,000 Ukupno za funkciju 110: 35,121,000   35,121,000 Izvori finansiranja :       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 35,121,000 35,121,000 Svega : 35,121,000   35,121,000 67.1 VETERINARSKO SANITARNA KANCELARIJA 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 1,674,000 1,674,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 299,000 299,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 557,000 557,000 415 Naknade zaposlenih 1,640,000 1,640,000 421 Stalni troškovi 564,000 564,000 422 Troškovi putovanja 1,066,000 1,066,000 423 Usluge po ugovoru 850,000 850,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 32,000 32,000 426 Materijal 220,000 220,000 512 Mašine i oprema 130,000 130,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 7,032,000 7,032,000 Ukupno za funkciju 130: 7,032,000   7,032,000 Izvori finansiranja za glavu 67.1:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 7,032,000 7,032,000 Svega glava 67.1: 7,032,000   7,032,000         67.2 FITOSANITARNA KANCELARIJA 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 1,280,000 1,280,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 230,000 230,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 504,000 504,000 415 Naknade zaposlenih 1,700,000 1,700,000 421 Stalni troškovi 314,000 314,000 422 Troškovi putovanja 1,200,000 1,200,000 423 Usluge po ugovoru 900,000 900,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 32,000 32,000 426 Materijal 220,000 220,000 512 Mašine i oprema 56,000 56,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 6,436,000 6,436,000 Ukupno za funkciju 130: 6,436,000   6,436,000 Izvori finansiranja za glavu 67.2:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 6,436,000 6,436,000 Svega glava 67.2: 6,436,000   6,436,000         67.3 AKREDITACIONO TELO 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 8,909,000 8,909,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1,618,000 1,618,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 974,000 974,000 415 Naknade zaposlenih 1,750,000 1,750,000 421 Stalni troškovi 500,000 500,000 422 Troškovi putovanja 1,600,000 1,600,000 423 Usluge po ugovoru 3,450,000 3,450,000 424 Specijalizovane usluge 140,000 140,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 150,000 150,000 426 Materijal 500,000 500,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 40,000 40,000 512 Mašine i oprema 440,000 440,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 20,071,000 20,071,000 Ukupno za funkciju 130: 20,071,000   20,071,000 Izvori finansiranja za glavu 67.3:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 20,071,000 20,071,000 Svega glava 67.3: 20,071,000   20,071,000         67.4 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 36,709,300 36,709,300 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 6,664,200 6,664,200 413 Naknade u naturi 300,000 300,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 800,000 800,000 415 Naknade zaposlenih 2,480,000 2,480,000 421 Stalni troškovi 2,555,000 2,555,000 422 Troškovi putovanja 850,500 850,500 423 Usluge po ugovoru 2,300,000 2,300,000 424 Specijalizovane usluge 100,000 100,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 200,000 200,000 426 Materijal 2,699,500 2,699,500 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50,000 50,000 512 Mašine i oprema 400,000 400,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 56,108,500 56,108,500 Ukupno za funkciju 130: 56,108,500   56,108,500 Izvori finansiranja za glavu 67.4:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 56,108,500 56,108,500 Svega glava 67.4: 56,108,500   56,108,500         67.5 ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 31,900,000 31,900,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5,715,000 5,715,000 413 Naknade u naturi 50,000 50,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 4,093,000 4,093,000 415 Naknade zaposlenih 3,950,000 3,950,000 421 Stalni troškovi 2,596,000 2,596,000 422 Troškovi putovanja 3,800,000 3,800,000 423 Usluge po ugovoru 3,500,000 3,500,000 424 Specijalizovane usluge 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 500,000 500,000 426 Materijal 6,400,000 6,400,000 511 Zgrade i građevinski objekti 512 Mašine i oprema 4,000,000 4,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 66,504,000 66,504,000 Ukupno za funkciju 130: 66,504,000   66,504,000 Izvori finansiranja za glavu 67.5:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 66,504,000 66,504,000 Svega glava 67.5: 66,504,000   66,504,000         67.6 ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 52,586,000 52,586,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9,524,000 9,524,000 413 Naknade u naturi 50,000 50,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 1,030,000 1,030,000 415 Naknade zaposlenih 5,250,000 5,250,000 421 Stalni troškovi 7,700,000 7,700,000 422 Troškovi putovanja 3,500,000 3,500,000 423 Usluge po ugovoru 1,850,000 1,850,000 424 Specijalizovane usluge 3,000,000 3,000,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 3,000,000 3,000,000 426 Materijal 6,000,000 6,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,000,000 1,000,000 512 Mašine i oprema 10,018,000 10,018,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 104,508,000 104,508,000 Ukupno za funkciju 130: 104,508,000   104,508,000 Izvori finansiranja za glavu 67.6:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 104,508,000 104,508,000 Svega glava 67.6: 104,508,000   104,508,000 Izvori finansiranja za razdeo 67:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 295,780,500 295,780,500 Ukupno za razdeo 67: 295,780,500   295,780,500         68 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 12,714,000 12,714,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2,284,000 2,284,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 134,000 134,000 415 Naknade zaposlenih 1,910,000 1,910,000 421 Stalni troškovi 2,200,000 2,200,000 422 Troškovi putovanja 5,100,000 5,100,000 423 Usluge po ugovoru 2,800,000 2,800,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 150,000 150,000 426 Materijal 1,140,000 1,140,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 25,650,000 25,650,000 Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 20.000.000 dinara koristiće se za potrebe Komisije za nestala lica 481 Dotacije nevladinim organizacijama 9,500,000 9,500,000 512 Mašine i oprema 300,000 300,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 63,882,000 63,882,000 Ukupno za funkciju 110: 63,882,000   63,882,000 Izvori finansiranja za razdeo 68:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 63,882,000 63,882,000 Ukupno za razdeo 68: 63,882,000   63,882,000         69 SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I POLOŽAJ ORGANA UPRAVE SAVETA MINISTARA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 5,094,000 5,094,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 912,000 912,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 250,000 250,000 415 Naknade zaposlenih 880,000 880,000 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1,000 1,000 421 Stalni troškovi 400,000 400,000 422 Troškovi putovanja 952,000 952,000 423 Usluge po ugovoru 700,000 700,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 15,000 15,000 426 Materijal 450,000 450,000 512 Mašine i oprema 90,000 90,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 9,744,000 9,744,000 Ukupno za funkciju 110: 9,744,000   9,744,000 Izvori finansiranja za razdeo 69:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 9,744,000 9,744,000 Ukupno za razdeo 69: 9,744,000   9,744,000         70 SLUŽBA ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 8,001,000 8,001,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1,372,000 1,372,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 46,000,000 46,000,000 415 Naknade zaposlenih 1,700,000 1,700,000 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1,200,000 1,200,000 421 Stalni troškovi 6,910,000 6,910,000 422 Troškovi putovanja 900,000 900,000 423 Usluge po ugovoru 1,400,000 1,400,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 300,000 300,000 426 Materijal 600,000 600,000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1,140,000 1,140,000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 25,000,000 25,000,000 Ova aproprijacija predviđena je za Društvo Crvenog krsta Srbije i Crne Gore 499 Tekuća rezerva 28,598,300 28,598,300 512 Mašine i oprema 200,000 200,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 123,321,300 123,321,300 Ukupno za funkciju 110: 123,321,300   123,321,300 Izvori finansiranja za razdeo 70:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 123,321,300 123,321,300 Ukupno za razdeo 70: 123,321,300   123,321,300         71 SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 3,323,000 3,323,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 613,000 613,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 150,000 150,000 415 Naknade zaposlenih 340,000 340,000 421 Stalni troškovi 100,000 100,000 422 Troškovi putovanja 20,000 20,000 423 Usluge po ugovoru 219,000 219,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 80,000 80,000 426 Materijal 280,000 280,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 30,000 30,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 5,155,000 5,155,000 Ukupno za funkciju 110: 5,155,000   5,155,000 Izvori finansiranja za razdeo 71:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 5,155,000 5,155,000 Ukupno za razdeo 71: 5,155,000   5,155,000         72 DIREKCIJA ZA INFORMISANjE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 11,122,000 11,122,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2,006,000 2,006,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 200,000 200,000 415 Naknade zaposlenih 1,200,000 1,200,000 421 Stalni troškovi 2,300,000 2,300,000 422 Troškovi putovanja 1,500,000 1,500,000 423 Usluge po ugovoru 4,079,000 4,079,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 600,000 600,000 426 Materijal 1,800,000 1,800,000 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 157,000,000 157,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 250,000 250,000 512 Mašine i oprema 1,000,000 1,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 183,057,000 183,057,000 Ukupno za funkciju 110: 183,057,000   183,057,000 Izvori finansiranja za razdeo 72:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 183,057,000 183,057,000 Ukupno za razdeo 72: 183,057,000   183,057,000         73 ZAVOD ZA STATISTIKU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 13,305,000 13,305,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2,414,000 2,414,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 400,000 400,000 415 Naknade zaposlenih 350,000 350,000 421 Stalni troškovi 1,150,000 1,150,000 422 Troškovi putovanja 2,700,000 2,700,000 423 Usluge po ugovoru 2,190,000 2,190,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 800,000 800,000 426 Materijal 1,650,000 1,650,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 89,000 89,000 512 Mašine i oprema 1,900,000 1,900,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 26,948,000 26,948,000 Ukupno za funkciju 130: 26,948,000   26,948,000 Izvori finansiranja za razdeo 73:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 26,948,000 26,948,000 Ukupno za razdeo 73: 26,948,000   26,948,000         74 KANCELARIJA SRBIJE I CRNE GORE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 6,468,000 6,468,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1,198,000 1,198,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 390,000 390,000 415 Naknade zaposlenih 484,122 484,122 421 Stalni troškovi 985,878 985,878 422 Troškovi putovanja 1,473,112 17,000,000 18,473,112 423 Usluge po ugovoru 1,820,000 8,250,000 10,070,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 126,888 Izvori finansiranja za funkciju 110:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 13,126,000 13,126,000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 26,450,000 26,450,000 Ukupno za funkciju 110: 13,126,000 26,450,000 39,576,000 Izvori finansiranja za razdeo 74:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 13,126,000 13,126,000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 26,450,000 26,450,000 Ukupno za razdeo 74: 13,126,000 26,450,000 39,576,000         75 ARHIV SRBIJE I CRNE GORE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 20,802,000 20,802,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3,781,000 3,781,000 413 Naknade u naturi 60,000 60,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 520,000 520,000 415 Naknade zaposlenih 3,500,000 3,500,000 421 Stalni troškovi 1,060,000 1,060,000 422 Troškovi putovanja 850,000 850,000 423 Usluge po ugovoru 930,000 930,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 870,000 870,000 426 Materijal 1,216,000 1,216,000 512 Mašine i oprema 200,000 200,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 33,789,000 33,789,000 Ukupno za funkciju 130: 33,789,000   33,789,000 Izvori finansiranja za razdeo 75:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 33,789,000 33,789,000 Ukupno za razdeo 75: 33,789,000   33,789,000         76 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 118,000,000 118,000,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 21,147,000 21,147,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 5,400,000 5,400,000 415 Naknade za zaposlene 8,000,000 8,000,000 421 Stalni troškovi 123,200,000 123,200,000 422 Troškovi putovanja 650,000 650,000 423 Usluge po ugovoru 3,320,000 3,320,000 424 Specijalizovane usluge 1,400,000 1,400,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 70,000,000 70,000,000 426 Materijal 40,000,000 60,000,000 100,000,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,900,000 1,900,000 512 Mašine i oprema 10,000,000 10,000,000 Izvori finansiranja za funkciju 130:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 403,017,000 403,017,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 60,000,000 60,000,000 Ukupno za funkciju 130: 403,017,000 60,000,000 463,017,000 Izvori finansiranja za razdeo 76:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 403,017,000 403,017,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 60,000,000 60,000,000 Ukupno za razdeo 76: 403,017,000 60,000,000 463,017,000         77 AVIO SLUŽBA 450 Transport 411 Plate i dodaci zaposlenih 46,778,000 46,778,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 8,373,000 8,373,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 300,000 300,000 415 Naknade za zaposlene 900,000 900,000 421 Stalni troškovi 7,790,000 3,000,000 10,790,000 422 Troškovi putovanja 7,200,000 7,000,000 14,200,000 423 Usluge po ugovoru 9,336,000 6,846,000 16,182,000 424 Specijalizovane usluge 1,300,000 1,300,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 76,000,000 15,000,000 91,000,000 426 Materijal 11,500,000 9,000,000 20,500,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,900,000 2,000,000 3,900,000 512 Mašine i oprema 1,600,000 1,600,000 Izvori finansiranja za funkciju 450:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 172,977,000 172,977,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 42,846,000 42,846,000 Ukupno za funkciju 450: 172,977,000 42,846,000 215,823,000 Izvori finansiranja za razdeo 77:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 172,977,000 172,977,000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 42,846,000 42,846,000 Ukupno za razdeo 77: 172,977,000 42,846,000 215,823,000         78 SUD SRBIJE I CRNE GORE 330 Sudovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 24,000,000 24,000,000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4,000,000 4,000,000 414 Socijalna davanja zaposlenima 440,000 440,000 415 Naknade za zaposlene 1,600,000 1,600,000 421 Stalni troškovi 1,700,000 1,700,000 422 Troškovi putovanja 2,000,000 2,000,000 423 Usluge po ugovoru 1,860,000 1,860,000 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 432,000 432,000 426 Materijal 480,000 480,000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 240,000 240,000 512 Mašine i oprema 2,400,000 2,400,000 Izvori finansiranja za funkciju 330:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije 39,152,000 39,152,000 Ukupno za funkciju 330: 39,152,000   39,152,000 Izvori finansiranja za razdeo 78:       01 Prihodi iz budžeta Republike Srbije Ukupno za razdeo 78: 39,152,000   39,152,000

Član 8.

U članu 16. stav 1. posle reči: „Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine,“ dodaju se reči: „Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike,“.

Član 9.

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Raspored i korišćenje dela sredstava iz člana 7. ovog zakona vrši se po posebnom programu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 7 – Ministarstvo finansija, funkcija 180 Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, za deo aproprijacije u iznosu od 2.745.568.000 dinara namenjen za izvršavanje programa Koordinacionog tela Savezne vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, i to za: funkcionisanje i rad Koordinacionog tela Savezne vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju u iznosu od 52.000.000 dinara; plate zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Kosovo i Metohija u iznosu od 1.200.000.000 dinara; plate zaposlenih u JP „Radio televizija Srbije“ na teritoriji AP Kosovo i Metohija u iznosu od 60.000.000 dinara; korisnike prava u oblasti socijalne zaštite sa teritorije AP Kosovo i Metohija u iznosu od 550.098.000 dinara; Program razvoja i oporavka južne Srbije i Program napretka i oporavka opština koji se realizuju u opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga u saradnji sa UNDP u iznosu od 32.000.000 dinara; realizaciju programa unapređenja komunalne infrastrukture opština južne Srbije u saradnji sa CHF u iznosu od 200.000.000 dinara; realizaciju programa kulturne baštine u iznosu od 60.000.000 dinara; za ostale projekte na jugu Srbije u iznosu od 368.502.000 dinara; za realizaciju programa Koordinacionog centra na teritoriji AP Kosovo i Metohija u iznosu od 222.968.000 dinara, kao i za deo aproprijacije u iznosu od 300.000.000 dinara po osnovu izdavanja doplatne poštanske marke u 2005. godini, namenjenih za program otkupa nekretnina i program zemljotresa;

– Razdeo 10 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 9.433.875.000 dinara i ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 3.790.000.000 dinara; Glava 10.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 968.000.000 dinara i Glava 10.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 120.000.000 dinara;

– Razdeo 11 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 5.000.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine, za deo aproprijacije u iznosu od 1.000.000.000 dinara namenjen za mikrokredite za programe zapošljavanja onih koji su ostali bez posla, sa ciljem da im se omogući otpočinjanje samostalne delatnosti, a preko Fonda za razvoj Republike Srbije i za deo aproprijacije u iznosu od 500.000.000 dinara namenjen za finansiranje Programa za podsticaje zapošljavanja u opštinama Bor i Vranje i gradu Kragujevcu;

– Razdeo 12 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.150.000.000 dinara;

– Razdeo 13 – Ministarstvo za kapitalne investicije, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 8.008.500.000 dinara i ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 90.000.000 dinara i funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 500.000.000 dinara;

– Razdeo 16 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, za deo aproprijacije u iznosu od 92.400.000 dinara namenjen za program aktivne politike zapošljavanja; ekonomska klasifikacija 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 750.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 6.075.000.000 dinara;

– Razdeo 19 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge, za deo aproprijacije u iznosu od 661.315.000 dinara namenjen za programe i projekte u kulturi i ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, za deo aproprijacije u iznosu od 2.049.000.000 dinara namenjen za JP „Radio televizija Srbije“.“

Član 10.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

„Član 19a

Korisnik budžetskih sredstava Republike ne može, bez prethodne saglasnosti Vlade, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 2005. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovim zakonom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 10. i 12. i članu 69. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i druge odnose od interesa za Republiku i ima budžet u kojem se iskazuju svi njeni prihodi i rashodi. Članom 73. tačka 3. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština Republike Srbije donosi budžet.

PO KORISNICIMA BUDžETA (RASHODI)

A. Realizacija mera ekonomske politike

u prvoj polovini 2005. godine

U prvoj polovini 2005. godine, u Srbiji su značajno ubrzane ekonomske reforme. I u ovoj godini biće ostvaren relativno visok rast bruto društvenog proizvoda (BDP) od oko 4,5%, uz rast izvoza od najmanje 25%.

Jedan od osnovnih ciljeva ekonomske politike u ovoj godini bio je smanjivanje previsokog deficita tekućeg računa platnog bilansa, s obzirom da on predstavlja ključnu makroekonomsku neravnotežu u srpskoj privredi u poslednjih nekoliko godina. Stoga je Vlada preduzela brojne mere da se on smanji sa prošlogodišnjih 15,6% BDP-a na „samo“ 11% BDP-a do kraja 2005. godine. Ostvarivanju ovog cilja ove godine su bile podređene i kreditno-monetarna politika, fiskalna politika i politika zarada. Zahvaljujući ovim merama, uvođenju PDV-a, kao i efektima stranih ulaganja iz prethodnih godina, na ovom polju su već postignuti prvi značajni rezultati. U prvih pet meseci 2005. godine, srpski izvoz je povećan čak za 52%, dok je uvoz smanjen za 4%, u odnosu na isti period prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom povećana je u prvih pet meseci ove godine na oko 47%, sa prošlogodišnjih 29,6%. Radi daljeg jačanja izvoza, kao osnovnog prioriteta ekonomske politike Vlade Srbije, ovim rebalansom predviđeno je oko 2 mlrd. dinara dodatnih sredstava za stimulisanje izvoza kroz različite mehanizme.

Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici koja se zasnivala na principu tvrdog budžetskog ograničenja i uvođenju PDV-a, u budžetu Republike Srbije je po prvi put u istoriji modernih javnih finansija ostvaren suficit. Još veći budžetski suficit je ostvaren na konsolidovanom računu budžeta lokalnih samouprava.

Čvrsta monetarna politika dovela je do povećanja deviznih rezervi NBS na iznos od oko 4,4 mlrd. USD. Iako je inflacija u prvom polugođu bila nešto iznad projektovane, ona će se do kraja godine zadržati u prošlogodišnjim okvirima i neće ugroziti ostvarivanje ostalih ciljeva ekonomske politike. Kontroli inflacije doprineće i striktna kontrola mase plata u državnoj upravi i javnom sektoru, koja će omogućiti njihovo uvećanje samo u skladu sa rastom produktivnosti rada i u okvirima projektovane ekonomske politike.

Značajno je ubrzano restrukturiranje privrede i privatizacija, u realnom i bankarskom sektoru. To dokazuje i činjenica da je u procesu privatizacije preduzeća u prvoj polovini 2005. godine ostvaren privatizacioni prihod od oko 5,3 mlrd. dinara (od čega je prihod republičkog budžeta bio 2,5 mlrd. dinara), što je daleko više nego privatizacioni prihod koji je ostvaren po istom osnovu u celoj protekloj godini. Uspešno su okončana i tri tendera za privatizaciju banaka sa većinskim državnim vlasništvom, uz cene koje su bile znatno veće u odnosu na vrednost kapitala banaka. Privatizovane banke su na ovaj način dobile jake strateške partnere, a ostvaren je privatizacioni prihod od preko 22 mlrd. dinara. Procenjuje se da će u 2005. godini ukupna primanja budžeta Republike po osnovu privatizacije biti najmanje 27 mlrd. dinara (od privatizacije banaka 22,0 mlrd. dinara i po osnovu privatizacije preduzeća 5,0 mlrd. dinara), što je 5,5 puta više od ostvarenja u 2004. godini.

Bitno je poboljšana poslovna klima, posebno nakon dobijanja pozitivne studije izvodljivosti za otpočinjanje pregovora o potpisivanju ugovora za pridruživanje Evropskoj uniji. Unapređenju opšte investicione klime doprinelo je i dobijanje prvog međunarodnog kreditnog rejtinga Srbije u novembru 2004, a zatim i odluka o njegovom poboljšanju u maju 2005.

Posle više godina odlaganja, sadašnja Vlada je otpočela ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća, koje će omogućiti njihovu profitabilnost na bazi racionalizacije troškova. Izvršena je racionalizacija radne snage uz isplatu stimulativnih otpremnina. Odvojene su sporedne od osnovnih delatnosti, uz istovremeno pokretanje procesa privatizacije preduzeća iz sporednih delatnosti. U toku su i pripreme za privatizaciju i nekih osnovnih delatnosti javnih preduzeća. To će doprineti njihovom efikasnijem radu i pružanju kvalitetnijih usluga građanima.

Restrukturiranje privrede i javnih preduzeća omogućiće rast zaposlenosti na zdravim osnovama. Da bi pospešila taj proces, Vlada je planirala značajna sredstva za mikrokredite za samozapošljavanje (1,6 mlrd. dinara), programe investicija i zapošljavanja u gradu Kragujevcu i opštinama Bor i Vranje, kao i druge aktivne mere na tržištu rada koje će omogućiti smanjivanje stope nezaposlenosti u Srbiji.

U prvoj polovini ove godine započela je i reforma državne uprave i javnih službi. Broj zaposlenih u Vladi je smanjen za preko 10%. Ustovremeno, uveden je novi sistem plata koji u daleko većoj meri razlikuje nivoe odgovornosti i složenosti poslova, uz definisanje većeg raspona između najnižih i najviših plata. Završena je prva faza razvoja novog mehanizma za procenu rezultata rada zaposlenih u Vladi, uz odgovarajuće stimulacije za one koji najviše doprinose obavljanju javnih poslova i vezivanje napredovanja u karijeri za radne učinke.

B. Izvršenje budžeta Republike Srbije

u prvoj polovini 2005. godine

U periodu januar-jun 2005. godine ukupni prihodi budžeta Srbije su iznosili 189.058.912.569 dinara, dok su istovremeno rashodi bili 188.182.838.042 dinara. Dakle, za prvih šest meseci 2005. godine ostvaren je budžetski suficit u iznosu od 876.074.527 dinara, iako je zakonom o budžetu za celu 2005. godinu bio planiran deficit od 20,5 mlrd. dinara.

Imajući u vidu da je osnovni cilj ekonomske politike u ovoj godini smanjivanje deficita tekućeg računa platnog bilansa, na koji u značajnoj meri utiče i nivo domaće agregatne tražnje, Ministarstvo finansija je nakon prvog kvartala ocenilo da je nužno dodatno smanjiti javnu potrošnju u odnosu na plan. Tako je nakon ostvarenog budžetskog deficita od oko 2,4 mlrd. dinara u prvom kvartalu ove godine (blagi suficit je ostvaren samo u januaru), u drugom kvartalu smanjena javna potrošnja, uz povećanje stepena naplate budžetskih prihoda. To je rezultiralo budžetskim suficitom od oko 3,3 mlrd. dinara u drugom kvartalu, odnosno suficitom od blizu 900 miliona dinara za prvih šest meseci ove godine.

V. Rebalans budžeta za 2005. godinu

Na osnovu izvršenja budžeta u prvoj polovini godine i suficita koji je ostvaren u tom periodu, postalo je jasno da će fiskalni rezultat u 2005. godini biti daleko bolji nego što je planirano. Iako je budžetom za 2005. godinu bio planiran budžetski deficit u iznosu od samo 1,4% BDP-a (primera radi, budžetski deficit u 2003. godini iznosio je 4% BDP-a), sprovođenje ekonomske politike u prvoj polovini 2005. godine stvorilo je mogućnost da Srbija po prvi put u svojoj istoriji modernih javnih finansija ostvari budžetski suficit. Zbog toga se javila potreba za rebalansom budžeta.

Uvođenje poreza na dodatu vrednost, uz učvršćivanje finansijske discipline i efikansiji rad poreske uprave, doveli su u prvom polugođu do ostvarenja znatno većih budžetskih prihoda od planiranih. S druge strane, postoji potreba za daljim smanjivanjem javne potrošnje kako bi se dodatno poboljšala spoljnotrgovinska pozicija Srbije i učvrstila makroekonomska stabilnost. Restriktivna fiskalna politika omogućiće da se više ostvareni prihodi od planiranih ne upotrebe za javnu potrošnju, već da se u većoj meri usmere u javne investicije i otvore prostor privatnim investicijama, te da se i nakon manjih povećanja određenih izdataka u budžetu obezbedi stvaranje suficita. Jedan deo tako ostvarenog suficita biće iskorišćen za smanjivanje javnog duga, dok će drugi deo biti sačuvan i prenet u narednu godinu. Suficit ostvaren u prvoj polovini godine je već doprineo padu kamatnih stopa na tržištu hartija od vrednosti, jer država nema potrebe da se zadužuje s obzirom da ostvaruje veće prihode od rashoda. Tako je kamatna stopa na obveznice Trezora pala sa 22% početkom godine na 15,5% godišnje krajem juna 2005. godine.

Suficit budžeta iskazan je u skladu sa standardnim načinom obračuna suficita/deficita u razvijenim zemljama, a u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji poznaje tri kategorije: budžetski suficit/deficit, primarni suficit/deficit i ukupni fiskalni rezultat.

Budžetski suficit (budžetski deficit) utvrđuje se kao razlika između ukupnog iznosa prihoda budžeta Republike i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda Republike i izdataka po osnovu nabavke nefinansijske imovine.

Kategorije prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine, kao i kategorije rashoda i izdataka po osnovu nabavke nefinansijske imovine su kategorije kroz koje država, vršenjem svijih funkcija, generiše budžetski suficit, odnosno budžetski deficit.

Sve ostale kategorije primanja i izdataka predstavljaju, po svojoj suštini, način korišćenja ostvarenog budžetskog suficita, odnosno način finansiranja ostvarenog budžetskog deficita.

Ukupni prihodi budžeta Republike Srbije i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine za 2005. godinu planirani su u rebalansu budžeta u iznosu od 432.999 mil. dinara.

Ukupni rashodi budžeta Republike Srbije i izdaci za nabavku nefinansijske imovine za 2005. godinu planirani su u iznosu od 400.767,8 mil. dinara.

Budžetski suficit za 2005. godinu planira se u iznosu od 32.231,2 mil. dinara, što predstavlja oko 2% BDP-a.

Primanja po osnovu privatizacije planiraju se u iznosu od najmanje 27.000 mil. dinara, dok se izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine planiraju u iznosu od 5.498,7 mil. dinara. Neto iznos, nastao sučeljavanjem ovih kategorija primanja i izdataka, predstavlja primanje i iznosi 21.501,3 mil.dinara.

Primanja po osnovu zaduživanja, s obzirom na ostvareni suficit, ne planiraju se. Naprotiv, planira se dalje razduživanje države, otplatom glavnice javnog duga, što uključuje i reotkup dospelih obveznica trezora (smanjivanje stoka duga po osnovu ranije emitovanih obveznica radi finansiranja budžetskog deficita u prethodnim godinama).

Izdaci po osnovu otplate glavnice duga planiraju se u iznosu od 23.498,4 mil. dinara, od čega je otplata glavnice domaćim kreditorima 22.031,4 mil. dinara, dok otplata glavnice stranim kreditorima iznosi 1.467,0 mil. dinara.

Planirani budžetski suficit od 32.231,2 mil dinara koristiće se za nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 5.498,7 mil. dinara, za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 22.031,4 mil. dinara i otplatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 1.467,0 mil. dinara. Preostali iznos planiranog budžetskog suficita, po pokriću svih izdataka, u iznosu od 3.234,1 mil. dinara zajedno sa prihodima od privatizacije, u iznosu od 27.000 mil. dinara, čine stanje na računu na kraju fiskalne godine u iznosu od 30.234,1 mil. dinara i koristiće se za otplatu javnog duga.

A. Primanja i izdaci budžeta Republike Ekonomska klasifikacija Plan Rebalans I. UKUPNA PRIMANjA   396.099.000.000 432.999.000.000 TEKUĆI PRIHODI 7 396.099.000.000 432.999.000.000 1. Poreski prihodi 71 362.300.000.000 393.800.000.000 1.1.Porez na dohodak i dobit 711 55.700.000.000 60.553.000.000 1.2.PDV i akcize 714 262.100.000.000 288.747.000.000 1.3.Carine 715 39.200.000.000 39.200.000.000 1.4.Ostali poreski prihodi 712+713+716+719 5.300.000.000 5.300.000.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 33.799.000.000 39.199.000.000 – prihodi od igara na sreću 7141   2.501.200.000 – naplaćene kamate 7411   1.000.000.000 3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 772     3. Kapitalni prihodi – primanja od prodaje nefinansijske imovine 8     4. Donacije 731+732     5. Transferi 733     II. UKUPNI IZDACI   389.408.549.000 400.767.778.000 TEKUĆI RASHODI 4 370.693.158.000 384.768.097.000 1. Rashodi za zaposlene 41 84.662.720.606 84.641.135.000 2. Korišćenje roba i usluga 42 19.808.920.740 19.674.481.000 3. Otplata kamata 44 21.982.883.000 19.982.883.000 4. Subvencije 45 32.172.175.000 30.146.175.000 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 42.178.135.148 43.645.681.000 6. Ostali rashodi 48+49 3.361.427.506 4.955.559.000 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 166.526.896.000 181.722.183.000 KAPITALNI RASHODI 5 18.715.391.000 15.999.681.000 KAPITALNI TRANSFERI 4632 + 4642     VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV.-V.) 92-62 5.108.300.000 21.501.300.000 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 6.690.451.000 32.231.222.000 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 28.673.334.000 51.214.105.000 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III.+VI.)   11.798.751.000 53.732.522.000 B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita       IV. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA 92 8.000.000.000 27.000.000.000 V. IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE 62 2.891.700.000 5.498.700.000 VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV. – V.) 92-62 5.108.300.000 21.501.300.000   V. Zaduživanje i otplata duga       VII. PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA 91     1. Primanja od domaćih zaduživanja 911     1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka 9113 +9114     1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora 9111 + 9112+ 9115 +9116+9117+9118+9119     2. Primanja od insotranog zaduživanja 912     VIII. OTPLATA GLAVNICE 61 24.291.751.000 23.498.448.000 1. Otplata glavnice domaćeim kreditorima 611 22.397.341.000 22.031.448.000 1.1. Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama 6113 +6114     1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima 6111 + 6112 + 6115+ 6116 +6117+ 6118+6119     2. Otplata glavnice stranim kreditorima 612 1.894.410.000 1.467.000.000 IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III. + VI. + VII. – VIII.)   -12.493.000.000 30.234.074.000         X. NETO FINANSIRANjE (VI. + VII. – VIII. – IX. = -III.)   -6.690.451.000 -32.231.222.000

Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije u planu za 2005. godinu i u rebalansu je sledeći:

Ekonomska klasifikacija OPIS Budžet 2005. Rebalans Indeks (4:3) 1 2 3 4 5 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 84.662.720.606 84.641.135.000 100,0 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 19.808.920.740 19.674.481.000 99,3 44 OTPLATA KAMATA 21.982.883.000 19.982.883.000 90,9 45 SUBVENCIJE 32.172.175.000 30.146.175.000 93,7 46 DONACIJE I TRANSFERI 166.526.896.000 181.722.183.000 109,1 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 42.178.135.148 43.645.681.000 103,5 48 OSTALI RASHODI 2.979.803.250 3.758.616.000 126,1 49 REZERVE 381.624.256 1.196.943.000 313,6 51 OSNOVNA SREDSTVA 17.996.391.000 15.349.681.000 85,3 52 ZALIHE 500.000.000 500.000.000 100,0 54 PRIRODNA IMOVINA 219.000.000 150.000.000 68,5 61 OTPLATA GLAVNICE 24.291.751.000 23.498.448.000 96,7 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 2.891.700.000 5.498.700.000 190,2 UKUPNO : 416.592.000.000 429.764.926.000 103,2 II PRIHODI 396.099.000.000 432.999.000.000 109,3 III SUFICIT/DEFICIT – Razlika između primanja i izdataka -20.493.000.000 3.234.074.000

Prihodi budžeta Republike Srbije za 2005. godinu u rebalansu budžeta imaju rast od 9,3% u odnosu na plan, izdaci imaju rast od 3,2%, a umesto deficita od 20.493,0 mil. dinara iskazuje se suficit u iznosu od 3.234,1 mil. dinara.

Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, koji ima za cilj da obezbedi osnovu za organizaciju i evidentiranje svih finansijskih transakcija, kao i finansijsko izveštavanje i vođenje ostalih evidencija, predviđeno je iskazivanje rashoda i izdataka do šestog nivoa subanalitičkog konta, a rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2005. godinu, kao i u prethodnim godinama, iskazani su na trećem nivou ekonomske klasifikacije.

Uporedni pregled povećanja i smanjenja izdataka budžeta Republike u rebalansu u odnosu na plan budžeta za 2005. godinu, dat je u sledećoj tabeli:

I POVEĆANjE Ekonomskaklasifi-kacija Opis Budžet 2005. Rebalans Povećanje 1 2 3 4 5 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 85.765.000.000 100.365.000.000 14.600.000.000   – Republički Fond PIO zaposlenih     10.500.000.000   – Republički Fond PIO poljoprivrednika     2.500.000.000   – Nacionalna služba za zapošljavanje     1.600.000.000 1 2 3 4 5 621 Nabavka domaće finansijske imovine 2.891.700.000 5.498.700.000 2.607.000.000   – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS     760.000.000   – Stambeni krediti     900.000.000   – Mikrokrediti za nezaposlene     400.000.000   – Program za podsticanje zapošljavanja u opštinama Bor, Vranje i Kragujevac     500.000.000   – studentski krediti     25.000.000   – ostalo     12.000.000   – krediti preko Fonda za razvoj Republike Srbije za izdavače i distributere knjiga     10.000.000 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 42.178.135.148 43.645.681.000 1.467.545.852   – tranzicioni fond     1.100.000.000   – studentski standard (smeštaj i ishrana studenata)     115.000.000   – socijalna zaštita     137.545.000   – ostale naknade     115.000.852 414 Socijalna davanja zaposlenima 261.131.580 1.161.248.000 900.116.420 499 Sredstva rezerve 381.624.256 1.196.943.000 815.318.744 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 598.425.750 1.364.055.000 765.629.250 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 80.761.896.000 81.357.183.000 595.287.000   – Koordinaciono telo Savezne vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju     388.000.000   – Transferi Državnoj zajednici     187.287.000   – Ministarstvo za kapitalne investicije     20.000.000 422 Troškovi putovanja 1.173.907.900 1.265.277.000 91.369.100 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.233.353.500 1.324.025.000 90.671.500 415 Naknade za zaposlene 340.944.750 393.225.000 52.280.250 417 Sudijski i poslanički dodatak 96.457.000 125.371.000 28.914.000 512 Mašine i oprema 7.840.030.000 7.867.979.000 27.949.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.531.810.000 1.554.560.000 22.750.000 413 Naknade u naturi 258.240.000 272.273.000 14.033.000 453 Subvencije javnim finansijskim institucijama 215.000.000 225.000.000 10.000.000 513 Ostala osnovna sredstva 25.300.000 29.300.000 4.000.000   SVEGA I 225.552.955.884 247.645.820.000 22.092.864.116 II SMANjENjE Ekonomskaklasifi-kacija Opis Budžet 2005. Rebalans Smanjenje 1 2 3 4 5 511 Zgrade i građevinski objekti 10.131.061.000 7.452.402.000 -2.678.659.000   – Direkcija za puteve     -1.600.000.000   – MUP     -300.000.000   – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa     -268.000.000   – Ministarstvo zdravlja     -263.173.000   – BIA     -200.000.000   – ostalo     -47.486.000

1 2 3 4 5 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 31.957.175.000 29.921.175.000 -2.036.000.000   – u poljoprivredi     -1.000.000.000   – RTS     -500.000.000   – ŽTP     -500.000.000   – ostale subvencije     -36.000.000 441 Otplate domaćih kamata 4.970.626.000 3.770.626.000 -1.200.000.000 411 Plate i dodaci zaposlenih 69.673.607.000 68.831.762.000 -841.845.000 443 Otplata kamata po osnovu aktiviranih kamata 800.000.000   -800.000.000 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 1.894.410.000 1.467.000.000 -427.410.000 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 22.397.341.000 22.031.448.000 -365.893.000 426 Materijal 3.526.240.000 3.361.140.000 -165.100.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 13.982.282.000 13.824.648.000 -157.634.000 421 Stalni troškovi 4.190.157.000 4.095.507.000 -94.650.000 541 Zemljište 219.000.000 150.000.000 -69.000.000 424 Specijalizovane usluge 7.062.600.340 7.028.300.000 -34.300.340 423 Usluge po ugovoru 2.622.662.000 2.600.232.000 -22.430.000 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 50.058.276 32.608.000 -17.450.276 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 156.000.000 151.130.000 -4.870.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 514.567.500 509.871.000 -4.696.500   SVEGA II 174.147.787.116 165.227.849.000 -8.919.938.116   III UKUPNO BUDžET 416.592.000.000 429.764.926.000 13.172.926.000

Struktura izdataka budžeta Republike Srbije u rebalansu u odnosu na plan budžeta za 2005. godinu je sledeća:

Ekonomskaklasifi-kacija OPIS Budžet 2005. Rebalans Struktura u % 1 2 3 4 5 6 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 84.662.720.606 84.641.135.000 20,32 19,69 411 Plate i dodaci zaposlenih 69.673.607.000 68.831.762.000 16,72 16,02 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 13.982.282.000 13.824.648.000 3,36 3,22 413 Naknade u naturi 258.240.000 272.273.000 0,06 0,06 414 Socijalna davanja zaposlenima 261.131.580 1.161.248.000 0,06 0,27 415 Naknade za zaposlene 340.944.750 393.225.000 0,08 0,09 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 50.058.276 32.608.000 0,01 0,01 417 Sudijski i poslanički dodatak 96.457.000 125.371.000 0,02 0,03 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 19.808.920.740 19.674.481.000 4,75 4,58 421 Stalni troškovi 4.190.157.000 4.095.507.000 1,01 0,95 422 Troškovi putovanja 1.173.907.900 1.265.277.000 0,28 0,29 423 Usluge po ugovoru 2.622.662.000 2.600.232.000 0,63 0,61 424 Specijalizovane usluge 7.062.600.340 7.028.300.000 1,70 1,64 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.233.353.500 1.324.025.000 0,30 0,31 426 Materijal 3.526.240.000 3.361.140.000 0,85 0,78 1 2 3 4 5 6 44 OTPLATA KAMATA 21.982.883.000 19.982.883.000 5,28 4,65 441 Otplate domaćih kamata 4.970.626.000 3.770.626.000 1,19 0,88 442 Otplata stranih kamata 15.365.712.000 15.365.712.000 3,69 3,58 443 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 800.000.000 0,19 0,00 444 Prateći troškovi zaduživanja 846.545.000 846.545.000 0,20 0,20 45 SUBVENCIJE 32.172.175.000 30.146.175.000 7,72 7,01 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 31.957.175.000 29.921.175.000 7,67 6,96 453 Subvencije javnim finansijskim institucijama 215.000.000 225.000.000 0,05 0,05 46 DONACIJE I TRANSFERI 166.526.896.000 181.722.183.000 39,97 42,28 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 80.761.896.000 81.357.183.000 19,39 18,93 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 85.765.000.000 100.365.000.000 20,59 23,35 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 42.178.135.148 43.645.681.000 10,12 10,16 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 42.178.135.148 43.645.681.000 10,12 10,16 48 OSTALI RASHODI 2.979.803.250 3.758.616.000 0,72 0,87 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.531.810.000 1.554.560.000 0,37 0,36 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 514.567.500 509.871.000 0,12 0,12 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 598.425.750 1.364.055.000 0,14 0,32 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 179.000.000 179.000.000 0,04 0,04 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 156.000.000 151.130.000 0,04 0,04 49 REZERVE 381.624.256 1.196.943.000 0,09 0,28 499 Sredstva rezerve 381.624.256 1.196.943.000 0,09 0,28 51 OSNOVNA SREDSTVA 17.996.391.000 15.349.681.000 4,32 3,57 511 Zgrade i građevinski objekti 10.131.061.000 7.452.402.000 2,43 1,73 512 Mašine i oprema 7.840.030.000 7.867.979.000 1,88 1,83 513 Ostala osnovna sredstva 25.300.000 29.300.000 0,01 0,01 52 ZALIHE 500.000.000 500.000.000 0,12 0,12 521 Robne rezerve 500.000.000 500.000.000 0,12 0,12 54 PRIRODNA IMOVINA 219.000.000 150.000.000 0,05 0,03 541 Zemljište 219.000.000 150.000.000 0,05 0,03 61 OTPLATA GLAVNICE 24.291.751.000 23.498.448.000 5,83 5,47 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 22.397.341.000 22.031.448.000 5,38 5,13 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 1.894.410.000 1.467.000.000 0,45 0,34 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 2.891.700.000 5.498.700.000 0,69 1,28 621 Nabavka domaće finansijske imovine 2.891.700.000 5.498.700.000 0,69 1,28           UKUPNO: 416.592.000.000 429.764.926.000 100,00 100,00

I. Donacije i transferi imaju najveće učešće u strukturi ukupnih izdataka utvrđenih rebalansom za 2005. godinu i iznose 42,3 %.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u ukupnom iznosu od 100.365,0 mil. dinara veći su od onih planiranih Zakonom o budžetu za 2005. godinu za 14.600,0 mil. dinara. U periodu janur-maj 2005. godine organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja preneta su sredstva u iznosu od 37.989,7 mil. dinara ili 44,3% u odnosu na planirana.

Sredstva u iznosu od 100.365,0 mil. dinara, najvećim delom planirana su u okviru razdela Ministarstva finansija, u ukupnom iznosu od 87.781,5 mil. dinara, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike 9.783,5 mil. dinara, odnosno više za 600,0 mil. dinara i Ministarstva zdravlja i Komesarijata za izbeglice, 2.800 mil. dinara.

Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih obezbeđeni su dodatni transferi u iznosu od 10.500,0 mil. dinara i to na ime dotacija sa razdela Ministarstva finansija iznos od 9.900 mil. dinara i razdela Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a za penzije po posebnim propisima, iznos od 600,0 mil. dinara. Do povećanja je došlo iz razloga što je došlo do izmena u podacima elementima za usklađivanje penzija, odnosno podataka o rastu zarada i troškova života, u odnosu na one planirane Finansijskim planom za 2005. godinu. Da bi se obezbedila isplata dvanaest mesečnih penzija preko ovog fonda u 2005. godini, neophodno je bilo rebalansom obezbediti dodatna sredstva na ime transfera, dok je i dalje zadržana obaveza da se, shodno Zaključku Vlade, obezbedi isplata i ½ zaostale penzije, za koju se sredstva obezbeđuju iz budžeta, ali ustupanjem dela prihoda budžeta od privetizacije, ovom fondu.

Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika transferi su povećani za 2.500 mil. dinara, tako da ukupni transferi koji se prenose iz budžeta, sa razdela Ministarstva finansija i razdela Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iznose 9.500 mil. dinara i u ukupnim prihodima ovog fonda učestvuju sa 86,3%. Sredstva transfera iz budžeta povećana su iz razloga nedovoljnog ostvarivanja prihoda od doprinosa, koja su u u periodu januar-maj 2005. godine ostvareni sa svega 16,2% u odnosu na planirana. Sa ovim dodatnim sredstvima omogućiće se isplata dvanaest mesečnih penzija, odnosno u 2005. godini isplatile bi se penzije počev od drugog dela penzije za april 2003. godine, zaključno sa penzijom za prvi deo aprila 2004. godine. U maju mesecu isplaćena je penzija za prvi deo avgusta 2003. Na kraju 2005. godine, ostale bi neizmirene obaveze na ime 20,5 penzija, za šta bi trebalo obezbediti 21.500 mil. dinara.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje rebalansom budžeta obezbeđena su dodatna sredstva na ime transfera u iznosu od 1.600 mil. dinara. Do povećanja je došlo iz razloga nedovoljnog ostvarivanja prihoda od doprinosa, koja su u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2005. godinu planirana u iznosu od 10.675,4 mil. dinara, a u periodu januar-maj 2005. godine ostvarena u iznosu od 3.169,6 mil. dinara ili 29,7% u odnosu na planirane.

Sredstva transfera iz budžeta Republike namenjena su za finansiranje, pre svega redovnih mesečnih novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada lica sa Kosova i Metohije. Ovim sredstvima omogućilo bi se da se obezbedi isplata 12 mesečnih prava u 2005. godini, dok bi i dalje ostalo kašnjenje u isplati naknada za nezaposlene od šest meseci. U maju mesecu isplaćeana je naknada za novembar 2004. godine, a u toku 2005. godine izvršila bi se isplata zaključno sa naknadom za jun 2005. godine.

Za finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora (SCG), predloženim rebalansom budžeta Republike Srbije za 2005. godinu predviđena su ukupna sredstva od 50.114,1 mil.dinara, što je u odnosu na obim sredstava utvrđen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu (49.906,8 mil. dinara) više za 207,3 mil dinara. Izdaci koji se finansiraju iz dodatnih prihoda organa iznose 5.804,2 mil. dinara.

U osnovi, predloženim rebalansom rashoda SCG, pored toga što se vrši ograničena i kontrolisana preraspodela sredstava za pojedine namene u okviru sredstava koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu odobrena budžetskim korisnicima, omogućava se i da se obim i struktura rashoda budžetskih korisnika uskladi sa tekućim potrebama do kraja 2005. godine.

Povećanje ukupnog obima sredstava za finansiranje nadležnosti i dodatnih poslova SCG od 207,3 mil. dinara odnosi se na potrebu da se isfinansiraju sledeće obaveze: plate zaposlenih u DKP SCG u inostranstvu i plate zaposlenih u Skupštini Srbije i Crne Gore; plate povećanog broja neraspoređenih radnika, odnosno otpremnine radnika koji odlaze u penziju, kao i preuzete a neizmirene obaveze koje SCG ima po osnovu članstva u brojnim međunarodnim organizacijama.

Obim sredstava za Ministarstvo odbrane (Vojska na teritoriji Republike Srbije i funkcije Ministarstva odbrane) ostao je nepromenjen, s tim da je sprovedena preraspodela kojom je omogućeno: povećanje plata u proseku za 14,5%, poboljšanje sada veoma niskih raspona između najviših činova profesionalnih vojnika (generali i drugi oficiri) i najnižih činova (vojnici po ugovoru), veće vrednovanje pojedinih veoma složenih dužnosti (piloti i sl.), srazmerno povećanje vojnih penzija, a obezbeđuje se i redovno finansiranje tekućeg funkcionisanja Vojske do kraja 2005. godine.

Za to je potrebno dodatnih 1.588,7 mil. dinara, za koliko su smanjena sredstva na aproprijacijama za građevine i vojnu opremu. Ta sredstva bi se mogla obezbediti iz prihoda od viška nepokretnosti i vojne opreme, s obzirom da su ti prihodi planirani u iznosu od 2,73 mlrd. dinara, a do sada nije prodat ni jedan značajniji vojni objekat.

Posebno je u Vojsci i Ministarstvu odbrane neophodno ubrzano dovršenje planiranog smanjenja broja zaposlenih, pre svega civilnih lica. U decembru 2004. godine, na plati je od svih zaposlenih bilo 40,8% civilnih lica, do juna 2005. godine taj procenat je smanjen na 35,4%, a planirano je da se u ovoj godini svede na 31,8%. Od toga zavisi da li će planirano povećanje plata u Vojsci od 14,5% biti tek od oktobra (za sadašnji broj i strukturu zaposlenih) ili ranije.

II. Rashodi za zaposlene – plate

Ukupan obim sredstava za plate smanjuje se za 999,5 mil. dinara i to:

– na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate i dodaci zaposlenih za 841,9 mil. dinara

– na ekonomskoj klasifikaciji 412 -Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 157,6 mil. dinara.

Na ukupnom bilansu plata izvršena je racionalizacija broja zaposlenih tako što je ukupan broj zaposlenih smanjen za 2.626, i to:

– u državnim organima (bez MUP-a, BIA-e i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija) 2.498 zaposlenih;

– u ustanovama kulture 121 zaposlen;

– u Upravi za sport (Republički zavod za sport) 7 zaposlenih.

Po pojedinim organima izmene su sledeće:

1.Državni organi – ukupna sredstva za plate su smanjena za 1.200,7 mil. dinara. Ovo smanjenje je rezultat izvršene racionalizacije rashoda za plate, pri čemu je najveći deo postignut smanjenjem broja zaposlenih.

U cilju sprovođenja racionalizacije Vlada Republike Srbije je svojim zaključkom iz decembra 2004. godine naložila svim državnim organima (osim MUP-a, BIA-e i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija) da analiziraju svoje Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radninh mesta i broj zaposlenioh na svakom radnom mestu, radi utvrđivanja stvarne uposlenosti i broja zaposlenih za čijim radom ne postoji potreba.

U sprovođenju ovog zaključka Vlada je donela Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 38/05), kojom se uređuje način smanjenja broja zaposlenih i to u postupku donošenja novih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, nakon čijeg donošenja bi jedan broj zaposlenih u državnoj upravi ostao neraspoređen usled smanjenja broja radnih mesta.

Istovremeno, Vlada je donela i Uredbu o dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik RS“, broj 38/05), kojom se predviđa pravo na posebnu otpremninu zaposlenima koji ostanu neraspoređeni, radi privremenog obezbeđivanja njihovog materijalnog posložaja do pronalaženja novog zaposlenja.

Visina otpremnine za zaposlenog u državnom organu koji je ostao neraspoređen utvrđena je u istom iznosu koji je utvrđen i članom 158. Zakona o radu – trećina njegove mesečne plate (ostvarene u prethodna tri meseca) za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu. Uredbom je predviđeno i da se zaposlenom koji je ostao neraspoređen i koji je u postupku promene organizacije državnog organa pismeno izjavio da nije zainteresovan da bude raspoređen ni na jedno radno mesto u bilo kom državnom organu, isplaćuje otpremnina uvećana za 20% (stimulativni deo otpremnine).

Donošenjem ovih uredbi stvoreni su uslovi za sprovođenje procesa racionalizacije. Od 1. jula 2005. godine prestala je potreba za radom 2.498 zaposlenih (u decembru 2004. godine u državnim organima, bez MUP-a, BIA-e i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, bilo je zaposleno 24.533 lica, dok će posle 1. jula 2005. godine ostati zaposleno 22.035 lica). Ukupno izvršeno smanjenje zaposlenih iskazano u procentima iznosi 10,2%.

Otpremnine je dobilo 2.498 zaposlenih. Pri tome, 1.879 zaposlenih je uz izjavu uzelo otpremninu uvećanu za stimulativni deo, dok je 619 zaposlenih dobilo otpremninu bez stimulativnog dela.

Tokom 2005. godine formirani su novi organi, i to: Republički odbor za rešavanje sukoba interesa (12 zaposlenih), Fond za zaštitu životne sredine (10 zaposlenih), Poverenik za informacije od javnog značaja (12 zaposlenih) i Direkcija za železnice (58 zaposlenih).

Povećan je broj zaposlenih u Agenciji za reciklažu, obzirom da je prilikom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za reciklažu za 2004. godinu u Odboru za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije na 12 sednici od 13. aprila 2005. godine, Odbor zaključio, između ostalog, da se preduzmu mere radi boljeg kadrovskog osposobljavanja Agencije.

Rebalansom, od plate za jul 2005. godine, obezbeđuju se sredstva za isplatu plata smanjenog broja zaposlenih u državnim organima ( 22.035 izvršilaca).

Pregled zaposlenih po organima, za koje su sredstva za plate obezbeđena u budžetu Republike, dat je u sledećoj tabeli:

DRŽAVNI ORGANI OPIS Broj izvršilaca pre racionalizacije (ukupno) Broj izvršilaca posle rac. (ukupno) Razlika(broj izvršilaca posle rac.(ukupno) 1 2 3 4 VLADA REPUBLIKE SRBIJE 80 73 7 KANCELARIJA ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI 24 28 -4 KANCELARIJA ZA SARADNjU SA MEDIJIMA 28 34 -6 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 8 8 0 MINISTARSTVO PRAVDE 114 103 11 MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 110 93 17 MINISTARSTVO FINANSIJA 406 388 18 Poreska uprava 8.245 7.033 1.212 Uprava carina 2.477 2.315 162 Uprava za javna plaćanja 1.229 1.098 131 Uprava za igre na sreću 17 27 -10 AGENCIJA ZA DUVAN 18 18 0 AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE 7 7 0 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 29 30 -1 MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE VEZE SA INOSTRANSTVOM 61 57 4 Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 16 21 -5 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU 28 32 -4 MINISTARSTVO PRIVREDE 74 68 6 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA 1.035 934 101 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 137 122 15 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 1.038 930 108 Uprava za šume 105 93 12 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE Gorivo i energija 68 62 6 Rudarstvo 0 0 0 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST       Gorivo i energija 8 8 0 MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTCIJE       Transport 322 298 24 Komunikacije 0 0 0 Razvoj zajednice 0 0 0 Republička direkcija za puteve 1.045 1.024 21 MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 604 532 72 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 0 0 0 MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 68 50 18 UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 246 223 23 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 25 21 4 SRPSKA AKADEMUJA NAUKA I UMETNOSTI 146 146 0 ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET 15 17 -2 MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA 527 473 54 MINISTARSTVO KULTURE 74 67 7 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 389 351 38 AGENCIJA ZA RECIKLAŽU 15 18 -3 MINISTARSTVO VERA 9 8 1 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 28 28 0 REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ 41 38 3 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 602 542 60 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 742 673 69 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 2.859 2.571 288 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 60 60 0 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 19 15 4 1 2 3 4 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 50 44 6 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 1.285 1.161 124 REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE SUKOBA INTERESA 0 12 -12 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 0 10 -10 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 0 58 -58 POVERENIK 0 13 -13 U K U P N O : 24.533 22.035 2.498

2. Ministarstvo unutrašnjih poslova – povećavaju se ukupna sredstva za plate u iznosu od 115,3 mil. dinara radi preuzimanja nove funkcije, čuvanja granica.

3. Uprava za izvršenje zavodskih sankcija – Ovim zakonom obezbeđuju se dodatna sredstva za plate u iznosu od 350,0 mil. dinara koja nedostaju za povećanje izvršeno od plate za decembar 2004. godine (25%).

4. Pravosudni organi – povećana su sredstva za plate u Vrhovnom sudu u ukupnom iznosu od 21,0 mil. dinara (za povećani broj sudija i sudskih savetnika). Polazeći od procene izvršenja rashoda za plate tokom godine ocenjeno je da je u razdelu – Pravosudni organi moguće izvršiti smanjenje za ukupno 62,0 mil. dinara.

5. Osnovno i srednje obrazovanje – iznos sredstava za plate je povećan za ukupno 33,4 mil. dinara po osnovu nedostajućih sredstava za izvršeno povećanje koeficijenata nastavnicima sa višom školskom spremom. Istovremeno, je izvršena racionalizacija rashoda za plate po osnovu prenosa sredstava školama za eventualne zamene i bolovanja – 2% od mesečnog iznosa sredstava za plate (smanjenje izvršeno u iznosu od 313,1 mil. dinara). Ukupno smanjenje iznosi 279,7 mil. dinara.

6. Učenički standard – povećana su sredstva za plate u iznosu od 22,9 mil. dinara, kako bi se stvorili uslovi za povećanje raspona u koeficijentima.

7. Zavodi iz oblasti obrazovanja – Polazeći od procene izvršenja rashoda za plate tokom godine ocenjeno je da je moguće izvršiti smanjenje za ukupno 64,4 mil. dinara.

8. Uprava za sport – izvršeno je smanjenje sredstava za plate za ukupno 0,5 mil. dinara, s obzirom da je izvršena racionalizacija za 7 zaposlenih (u Republičkom zavodu za sport).

9.Ustanove kulture – izvršeno je smanjenje sredstava za plate u iznosu od 15,0 mil. dinara, što predstavlja iznos za koji će fond plata biti umanjen nakon izvršene racionalizacije za 121 zaposlenog.

III. Prava iz socijalnog osiguranja, koja obuhvataju samo naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta učestvuju u strukturi ukupnih izdataka sa 10,16% i planirana su u iznosu od 43.645,7 mil. dinara. Ovim sredstvima omogućuje se isplata dvanaest mesečnih prava u oblasti boračko-invalidske zaštite (9.919,0 mil. dinara); dečje zaštite (17.137,5 mil. dinara); socijalne zaštite (5.359,0 mil. dinara); sprovođenje posebnog socijalnog programa („tranzicioni fond“) u iznosu od 6.075,0 mil. dinara. Sredstva „tranzicionog fonda“ namenjena su za realizaciju socijalnog programa i isplatu novčanih naknada zaposlenih u procesu restruktiranja i pripreme za privatizaciju javnih preduzeća.

IV. Za 2005. godinu planirana su sredstva za otplatu kamata i glavnice u ukupnom iznosu od 43.481,3 mil. dinara. Najveći deo ovih sredstava u iznosu od 22.031,4 mil. dinara odnosi se na otplatu glavnice domaćim kreditorima i to za isplatu stare devizne štednje, kao i za isplatu dela štednih uloga štediša Dafiment i Jugoskandik banke. Takođe, ova sredstva obuhvataju i otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti, otplatu glavnice javnim finansijskim institucijama, poslovnim bankama i ostalim domaćim kreditorima.

V. Sredstva za subvencije planirana su u ukupnom iznosu od 30.146,2 mil. dinara (7,01%) i manja su 2.026,0 mil. dinara nego što je bilo planirano za ovu godinu.

VI. Korišćenje roba i usluga u strukturi ukupnih rashoda učestvuje sa 4,58%. Smanjenje ovih sredstava u odnosu na prvobitno planirano izvršeno je za: poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom ; nagrade, bonuse i ostale posebne rashode; nabavku materijala; tekuće popravke i održavanje; troškove putovanja i socijalna davanja zaposlenima.

Rashodi za nabavku službene odeće i obuće zaposlenih u državnim organima i organizacijama mogu se finansirati samo u slučaju kada su za nabavku službene odeće i obuće ispunjeni uslovi iz člana 6. st. 1 i 2. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Službeni glasnik RS“, broj 23/98), kojim su utvrđena radna mesta sa posebnim uslovima rada, kao i uslovi koji moraju biti ispunjeni u pogledu lične zaštite i opreme.

VII. Osnovna sredstva predviđena su u ukupnom iznosu od 15.349,7 mil. dinara i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 3,57%. Sredstva za zgrade i građevinske objekte planirana su u iznosu od 7.452,4 mil. dinara i odnose se na kapitalno održavanje zgrada i objekata, kao i projektno planiranje. Sredstva namenjena za nabavku mašina i opreme planirana su u iznosu od 7.868,0 mil. dinara i odnose se najvećim delom na opremu za poljoprivredu, privredu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ostala osnovna sredstva planirana su u iznosu od 29,3 mil. dinara.

VIII. Ostali rashodi budžeta učestvuju sa 0,87% i odnose se na dotacije nevladinim organizacijama, novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela, poreza i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, sredstva za elementarne nepogode i naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnog organa.

Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama u strukturi ukupnih rashoda budžeta učestvuju sa 0,36%, i odnose se na:

– u okviru razdela Ministarstva unutrašnjih poslova za Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima i za Vatrogasni savez Srbije;

– u okviru razdela Ministarstva finansija za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije; za finansiranje izborne kampanje za poslanike u Skupštinu Srbije i Crne Gore; za Savez rezervnih vojnih starešina; za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina; Udruženje slepih „Homer“;

– u okviru razdela Ministarstva za dijasporu za Maticu Srba i iseljenika Srbije;

– u okviru razdela Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za SUBNOR Srbije; Udruženje ratnim dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca; Društvo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine; Udruženje boraca rata od 1990. godine Srbije; Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije; Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije; Savez udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912-1920 i potomaka; Udruženje boraca otadžbinskih ratova Srbije; Savez udruženja ratnih vojnih invalida Jugoslavije; Radio “Veteran“; Udruženje porodica palih boraca ratova od 1990; Savez slepih Srbije; Savez gluvih i nagluvih Srbije; Savez društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u Republici Srbiji; Savez distrofičara Srbije; Savez za cerebralnu i dečju paralizu; Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije; Savez civilnih invalida rata Srbije; Savez invalida rada Srbije; Gerontološko društvo; Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom; Društvo za pomoć osobama sa L. Down sindromom; Centar za samostalan život invalida Republike Srbije; Savez slepih i slabovidih Vojvodine; Savez gluvih i nagluvih Vojvodine; Savez distrofičara Vojvodine i dr;

– u okviru razdela Ministarstva prosvete i sporte za podršku omladinskim organizacijama; Rukometni savez Jugoslavije; Atletski savez Jugoslavije; Stonoteniserski savez Srbije i Crne Gore; Streljački savez Jugoslavije; Džudo savez Srbije i Crne Gore; Kajakaški savez Jugoslavije; Biciklistički savez Jugoslavije; Karate savez Jugoslavije; Veteran – atletski klub; Hokej na ledu savez Srbije i Crne Gore; Auto-moto savez Srbije i Crne Gore; Teniski savez Srbije i Crne Gore; Planinarski savez Jugoslavije; Sportski savez Srbije; Karate savez Srbije; Sportski savez invalida Srbije; Auto-moto savez Srbije; Vaterpolo savez Srbije; Univerzitetski savez za fizičku kulturu; Odbojkaški savez Srbije; Atletski savez Srbije; Veslački savez Srbije; Plivački savez Srbije; Rukometni savez Srbije; Fudbalski savez Srbije; Džudo savez Srbije;

– u okviru razdela Ministarstva kulture za EPUS; Maticu srpsku;

– u okviru razdela Ministarstva zdravlja za Crveni krst Srbije; Društvo za borbu protiv raka; Udruženje za borbu protiv SIDE; Društvo za borbu protiv pušenja;

– u okviru razdela Ministarstva vera za unapređenje odnosa i saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom, drugim crkvama i verskim zajednicama; program verske nastave; podršku i pomoć u zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa izvan granica – posebno manastira Hilandar; ostali manastiri i riznice.

IX. Sredstva za nabavku finansijske imovine planirana su u ukupnom iznosu od 5.498,7 mil. dinara i u strukturi ukupnih izdataka budžeta učestvuju sa 1,28%. Ova sredstva namenjena su za Garancijski fond, Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita, Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, stambene kredite a deo sredstava u iznosu od 1.000,0 mil. dinara upotrebiće se za mikrokredite za programe zapošljavanja onih koji su ostali bez posla, sa ciljem da im se omogući otpočinjanje samostalne delatnosti, a preko Fonda za razvoj Republike Srbije, a 500,0 mil. dinara koristiće se za finansiranje Programa za podsticaj zapošljavanja u opštinama Bor i Vranje i gradu Kragujevcu. Sredstva za ove namene koristiće se na način i pod uslovima utvrđenim posebnim programom Vlade.

III. OBRAZLOŽENjE STRUKTURE PRIMANjA BUDžETA

Primanja budžeta Republike Srbije za 2005. godinu planirana su, prvobitno u iznosu od 396.099 mil. dinara, dok predlog rebalansa predviđa primanja u iznosu od 432.999 mil dinara, tj. za 9,3% više u odnosu na plan. Novi plan primanja budžeta sačinjen je na bazi sledećih pretpostavki:

1. Nastavak reforme poreske administracije, uz dalji napredak u uključivanju sive ekonomije u legalne tokove (uvođenje terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa, bolja organizacija poreske uprave i nove, strožije odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji);

2. Očekivane bolje naplate budžetskih prihoda u drugoj polovini godine u odnosu na prvo polugođe, što je seznosko pravilo koje se potvrđuje svake budžetske godine;

3. Zadržavanje stabilnosti u naplati PDV-a, koji čini gotovo polovinu svih budžetskih prihoda, a čija je naplata znatno veća od planirane (u prvih šest meseci 2005. godine po osnovu PDV-a se u budžet Republike slilo 42% više u odnosu na iznos koji je naplaćen od poreza na promet u istom periodu prošle godine).

Najznačajnija fiskalna mera u borbi protiv sive ekonomije i njenom uvođenju u legalne tokove svakako je bila uvođenje poreza na dodatu vrednost. Od 1. januara 2005. godine, u skladu sa usvojenim Zakonom o porezu na dodatu vrednost, postojeći porez na promet proizvoda i usluga, kao opšti porez na potrošnju, zamenjen je svefaznim porezom na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost efikasniji je od poreza na promet u pogledu stvaranja manjih distorzija u ekonomiji i veće ravnopravnosti kod tretmana poreskih obveznika, odnosno ekonomskih subjekata. Studije zemalja u tranziciji pokazale su da je ovaj porez izdašniji od poreza na promet. Pored toga poseduje osobine samokontrole, s obzirom da pravo na povraćaj prethodno plaćenog poreza ima onaj subjekat koji nabavlja robu na legalnom tržištu. U pitanju je fiskalna dažbina koja se naplaćuje u svakoj fazi prometnog ciklusa, ali tako da oporezuje samo onu vrednost koja je u toj fazi dodata od strane obveznika.

Stopa poreza na promet od 20% zamenjena je opštom stopom poreza na dodatu vrednost od 18% i posebnom stopom od 8%. Efektivna stopa poreza na dodatu vrednost je niža za oko 2 procentna poena od stope poreza na promet.

Navedeni faktori, kao i ostvarenje ovog poreskog oblika u prvih šest meseci tekuće godine, doveli su do izmena u planu prihoda od poreza na dodatu vrednost sa 179.000 mil. dinara na 207.949 mil. dinara. Ovaj oblik prihoda je najznačajnija stavka u primanjima budžeta Republike za 2005. godinu od 432.999 mil. dinara, učestvujući u njima sa 48,0%. Polazeći od procene ostvarenja prihoda po osnovu poreza na dodatu vrednost u ovoj godini i poređenjem sa prihodima po osnovu poreza na promet proizvoda iz 2004. godine (imajući u vidu ne samo prihod po ovom osnovu budžeta Republike, već i prihod koji su ostvarile lokalne vlasti) u iznosu od 159.114 mil. dinara, proizilazi da će prihod po osnovu poreza na dodatu vrednost u odnosu na prihod od poreza na promet biti veći čak za 31%, i to po osnovu realnog rasta društvenog proizvoda i projektovanog rasta cena u tekućoj godini. Primena ovog poreza omogućava, s jedne strane porast prihoda budžeta Republike, jer se postiže veći obuhvat sive ekonomije, odnosno efikasnije suzbijanje poreske evazije. S druge strane, efektivna stopa poreza na dodatu vrednost niža je od stope poreza na promet.

Istovremeno sa tim, značajne aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije i većoj naplati prihoda sprovode se u Poreskoj upravi, Upravi carina, Upravi za javna plaćanja, kao i kod drugih kontrolnih organa. Tome posebno doprinosi modernizacija i razvoj informacionih sistema u ovim upravama, što bi svoje pune efekte trebalo da pokaže u naredne dve godine.

Dalja reforma poreskog sistema treba da osigura stabilnost i održivost javnih finansija. Pored efekata na prihode koji su izazvani u prošloj godini po osnovu ukidanja poreza na fond zarada od 1. jula 2004. godine i smanjenja stope poreza na dobit preduzeća od 1. avgusta 2004. godine, značajan efekat je postignut u 2005. godini ukidanjem poreza na finansijske transakcije od 1. januara 2005. godine. Time su sniženi troškovi platnog prometa i troškovi poslovanja privrede. Istovremeno, ukidanje ovog poreza nije značajno smanjilo ostale poreske prihode budžeta.

Stopa poreza na dobit preduzeća smanjena je sa 14% na 10%, što je među najnižim stopama u odnosu na druge zemlje, čime se obezbeđuje dalje prilagođavanje fiskalnog opterećenja preduzeća njegovoj ekonomskoj snazi i privlačenje stranih direktnih investicija. Snižavanje stope poreza na dobit, doprinelo je proširivanju osnovice za njegovu naplatu, pa su ostvareni prihodi budžeta po tom osnovu u prvoj polovini ove godine bili čak 54% veći u odnosu na isti period prošle godine.

Porez na dohodak građana planiran je polazeći od planirane promene u raspodeli ovog prihoda između budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne samouprave. Zbog ukidanja poreza na promet proizvoda i usluga i uvođenja poreza na dodatu vrednost, deo prihoda po ovom osnovu nadomešćuje se povećanim učešćem opština i gradova u porezu na dohodak građana po osnovu zarada. Iz tih razloga učešće Republike i lokalnih vlasti, u raspodeli ovog poreza u 2005. godini, je promenjeno (učešće Republike je smanjeno sa 70% na 60% u bruto raspodeli), tako da su i prihodi po ovom osnovu nominalno niži za 4,2% u odnosu na prethodnu godinu. Planira se uvođenje sintetičkog poreza na dohodak građana, sa ciljem izjednačavanja poreskog tretmana različitih oblika radnih aktivnosti i smanjenja poreskog opterećenja dohotka građana. Ovaj poreski oblik podrazumeva ujednačavanje stope poreza na sve prihode sa stopom poreza na zarade.

Prihodi od carina planirani su na nivou stope rasta od 14,3% u odnosu na prošlu godinu (u prvoj polovini godine, prihodi od carina su naplaćeni u iznosu koji je za 16,3% bio veći u odnosu na isti period prošle godine). Ovo iz razloga što se nastavlja sa dosadašnjom politikom stabilnog kursa dinara, uz umereniji rast uvoza u 2005. godini, pogotovo uvoza robe široke potrošnje, kod koje su stope carinskog opterećenja najviše. Polazeći od potrebe zaštite domaće proizvodnje izvršiće se korekcija određenih stopa u pravcu usklađivanja nomenklature naše carinske tarife sa kombinovanom nomenklaturom Evropske unije.

Novi zakon o akcizama usklađen je sa standardima Evropske Unije i Svetske trgovinske organizacije u pogledu definisanja vrste akciznih proizvoda i načina oporezivanja bilo kao specifične ili ad valorem. Umesto tromesečne predviđena je polugodišnja indeksacija sa rastom cena na malo, a radi povećanja fiskalnog značaja ove vrste prihoda koji pogađa potrošnju određenih vrsta dobara. Predviđen je rast prihoda po ovom osnovu od 17% u odnosu na prošlu godinu.

Ostali poreski prihodi uključuju sve ostale poreze koji nisu svrstani u neku od gore pomenutih osnovnih kategorija poreskih prihoda. Naime, u ostale poreske prihode spadaju: porez na finansijske transakcije (iako je ovaj porez ukinut na početku 2005. godine, nastavlja se sa naplatom, koja se odnosi na prošlu godinu), porezi na upotrebu motornih vozila, mobilnih telefona, čamaca, plovećih postrojenja i jahti, vazduhoplova i letelica, porez na registrovano oružje, jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu korišćenjem posebnih pogodnosti. Kod ove kategorije poreskih prihoda planiran je najveći pad od 57,1% u odnosu na prošlu godinu. Ovo iz razloga ukidanja poreza na finansijske transakcije, koji je u 2004. godini činio oko 45% ostalih poreskih prihoda.

Neporeska primanja (takse, naknade, sredstva ostvarena priređivanjem igara na sreću, transferi iz dobiti javnih preduzeća i ostala primanja) planirana su sa rastom od 71,6% u odnosu na 2004. godinu. Ovakav rast proizilazi iz planiranog rasta u naplati taksi (konzularne, republičke administrativne, republičke sudske) i prihoda od igara na sreću, koji zajedno čine 40% neporeskih primanja, dok je većim delom (60% neporeskih primanja) posledica rasta ostalih neporeskih prihoda, čije najveće stavke čine ostali prihodi budžeta Republike, prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje i prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva budžeta uključena u depozite kod Narodne banke Srbije. U ove kategorije neporeskih primanja uključene su i dividende koje javna preduzeća uplaćuju u budžet Republike u ukupnom iznosu od 5.000 mil. dinara. Očekuje se i naplata potraživanja od banaka u stečaju, u iznosu od 2.700 mil. dinara. Prilivi po navedenim osnovama umnogome uvećavaju ukupan iznos neporeskih prihoda, a radi se o kategorijama koje nemaju mesečnu dinamiku jer se uplaćuju u budžet jednom ili nekoliko puta godišnje.

Pri planiranju primanja budžeta za 2005. godinu imala su se u vidu ostvarena primanja iz 2004. godine od 333.567 mil. dinara, kao i ostvarena primanja za prvih šest meseci tekuće godine u iznosu od 189.059 mil. dinara. Na bazi ostvarenih primanja i uz uvažavanje pozitivnih kretanja u privredi u prvih šest meseci tekuće godine, procenjuje se da će se do kraja godine ostvariti primanja od 432.999 mil. dinara.

U skladu sa napred datim pretpostavkama, u 2005. godini se očekuju sledeća primanja budžeta Republike, i to:

– u mil. dinara –

  2004 2005 Indeks nominalnog rasta/pada Rebalans/ plan Ostvarenje Struktura Budžet – plan Ostvarenje u periodu januar-jun % ostvarenja plana Predlog rebalansa Struktura   1 2 3 4 5 = 4 / 3 6 7 8 = 6 / 1 9 = 6 / 3 1. PORESKI PRIHODI 310,729 93.2 362,300 178,719 49.3 393,800 90.9 126.7 108.7 1.1 Porez na dohodak građana 54,753 16.4 49,300 23,338 47.3 52,449 12.1 95.8 106.4 1.2 Porez na dobit preduzeća 6,534 2.0 6,400 5,219 81.6 8,104 1.9 124.0 126.6 1.3 Porez na dodatu vrednost (Porez na promet) i akcize 202,813 60.8 262,100 133,363 50.9 288,747 66.7 142.4 110.2 1.5 Carine i druge uvozne dažbine 34,287 10.3 39,200 16,293 41.6 39,200 9.1 114.3 100.0 1.6 Ostali poreski prihodi 12,342 3.7 5,300 506 9.5 5,300 1.2 42.9 100.0 2. NEPORESKA PRIMANjA 22,838 6.8 33,799 10,340 30.6 39,199 9.1 171.6 116.0 UKUPNO 333,567 100.0 396,099 189,059 47.7 432,999 100.0 129.8 109.3

U strukturi primanja dolazi do izmene u odnosu na prethodnu godinu, ako se posmatra predlog rebalansa i ostvarena primanja iz 2004. godine. Značajno se povećava učešće prihoda od poreza na dodatu vrednost, akciza i neporeskih primanja, a smanjuje učešće prihoda od poreza na dohodak građana zbog povećanog učešća lokalne samouprave u ovoj vrsti prihoda. Smanjuje se i udeo carina, i naročito ostalih poreskih prihoda u primanjima budžeta Republike zbog ukidanja poreza na finansijske transakcije, koji je činio oko 45% ostalih poreskih prihoda.

Ostvarena primanja za prvih šest meseci tekuće godine čine 47,7% primanja planiranih budžetom za 2005. godinu, dok se poređenjem ostvarenih primanja za prvih šest meseci i predloga rebalansa dobija niži procenat ostvarenja 43,7%, što proizilazi iz dinamike ostvarivanja primanja budžeta Republike, jer se veća primanja ostvaruju u drugoj polovini godine i to je generalni trend koji postoji u primanjima u zadnje tri godine.

Kako pokazuje zadnja kolona tabele, u kojoj je dat indeks nominalnog rasta, odnosno pada prihoda po osnovu predloga rebalansa u odnosu na inicijalno planirana budžetska primanja, najveći broj kategorija primanja je povećan. Tako su prihodi po osnovu poreza na dohodak građana, poreza na dobit preduzeća, poreza na dodatu vrednost, akciza i neporeska primanja u velikoj meri povećani u odnosu na plan budžeta za 2005. godinu, dok su carine i ostali poreski prihodi u predlogu rebalansa zadržali isti nivo.

IV. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE

NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objevljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona u smislu člana 120. Ustava Republike Srbije sastoje se u potrebi da se iskazivanje suficita odnosno deficita izvrši na način utvrđen međunarodnim standardima, izvrši neophodna racionalizacija državne uprave i obezbede potrebna finansijska sredstva za nesmetanu isplatu penzija i naknada, kao i za redovno funksionisanje korisnika budžetskih sredstava.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

Razdeo 1 – Narodna skupština Republike Srbije

Narodna skupština kao organ zakonodavne vlasti, donosi zakone i ostale propise i opšta akta, a sredstva za rad Narodne skupštinu Republike Srbije planiraju se za 120 dana zasedanja, kao i za godišnje izdatke za sastanke poslaničkih grupa.

Za rad Narodne skupštine, zbog značajne zakonodavne aktivnosti i velikog broja zasedanja, izmenama budžeta planirana su sredstva za plate, naknade i socijalna davanja za narodne poslanike koji su na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Iste se uređuju na osnovu Zakona o primanjima narodnih poslanika i odluka Administrativnog odbora, a pored plata povećani su i izdaci za poslanički dodatak i službena putovanja.

Glava 1.1 – Narodna skupština Republike Srbije – Stručne službe

Za rad stručnih službi Narodne skupštine najveći deo sredstava odnosi se na plate i dodatke zaposlenih i stalne troškove. Ovi izdaci korigovani su na osnovu potreba da se obezbedi funkcionisanje stručnih službi do kraja godine, a na osnovu dosadašnjeg izvršenja rashoda za pojedine namene. Ostali troškovi stručne službe (sredstva za stalne troškove, usluge komunikacija, usluge po ugovoru odnose se na usluge prevođenja, kompjutetrske usluge, usluge informisanja), stručne usluge za angažovanje eksperata za rad u odborima, u zavisnosti su od zakonodavne aktivnosti, što je dovelo do potrebe da se izvrši povećanje i ovih rashoda.

Razdeo2-Predsednik Republike

Narodna kancelarija Predsednika Republike, osnovana je Odlukom predsednika Republike Srbije radi obavljanja operativnih, stručnih, analitičkih i savetodavnih poslova u cilju uspostavljanja neposredne, dvosmerne komunikacije predsednika Republike Srbije sa građanima. U tom cilju, vrši saradnju sa državnim organima, službama, institucijama, radi prikupljanja predloga, inicijativa i pružanja pomoći u rešavanju problema građana.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela obezbeđuje se za plate i dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca i troškove putovanja u zemlji i inostranstvu, materijal, usluge po ugovoru, stalne troškove i mašine i opremu.

Razdeo3-Ustavni sud Srbije

Ustavni sud Srbije, ostvaruje svoju funkciju zaštite ustavnosti i zakonitosti svih opštih pravnih akata koji se donose u Republici, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pored toga, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa, odlučuje o zabrani rada političkih stranaka, odlučuje o izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa i dr.

U okviru tekućih izdataka, a zbog tendencije proširenja nadležnosti Ustavnog suda, značajan deo sredstava namenjen je za troškove putovanja (saradnja i savetovanja), za usluge po ugovoru i materijal za troškove finansiranja održavanja redovnih sednica.

Razdeo 4 – Pravosudni organi

U okviru ovog razdela planirana su sredstva sudova opšte nadležnosti (opštinski sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Srbije, kao posebni sudovi trgovinski sudovi i Viši trgovinski sud), kao i za rad Republičkog javnog tužilaštva, okružna javna tužilaštva i opštinska javna tužilaštva i Republičko javno pravobranilaštvo. Shodno organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, preko ovog razdela finansira se i Tužilaštvo za ratne zločine, kao posebno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije.

Za rad pravosudnih organa obezbeđuju se potrebna sredstva za vršenje pravosudnih funkcija za sve pravosudne organe, nabavku računarska opreme i softvera, finansiranje nefinansijskih sredstava za opremu za saobraćaj, kupovinu i izgradnju zgrada i objekata, administrativnu opremu i dr.). Na osnovu podataka o dosadašnjim potrebama za rad pravosudnih organa, procenjeno je da se sredstva, posmatrano u celini, neće utrošiti do kraja godine, pa je rebalansom budžeta predloženo smanjenje, odnosno izvršena preraspodela sredstva između pojedinih korisnika u okviru ovog razdela.

Razdeo 5 – Vlada Republike Srbije

Sredstva za rad Vlade Republike Srbije se obezbeđuju za finansiranje plata zaposlenih, troškova putovanja, stalnih troškova (usluge komunikacija, zakupa sala i opreme za održavanje sastanaka i sl.), usluga po ugovoru (prevodilačke usluge, sekretarske i ostale administrativne usluge, usluge za izradu softvera i dr.) i ostalih troškova.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela namenjen je za nabavku domaće finansijske imovine, gde se, s obzirom da se u proteklom periodu sa ove aproprijacije nisu trošila sredstva, predlaže njihovo smanjenje do iznosa potrebnih sredstava do kraja godine. Ova sredstva se prema Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini, kojim se rešavaju stambene potrebe davanjem kredita za izgradnju i kupovinu stanova ili porodične stambene zgrade, ili za poboljšavanje uslova stanovanja.

Glava 5.1 – Kancelarija za saradnju s medijima

Kancelarija za saradnju s medijima obavlja poslove koji se odnose na omogućavanje bržeg i efikasnijeg protoka informacija, komunikaciju Vlade sa domaćim i stranim javnim mnjenjem, zbog čega se u okviru sredstava za ove namene planiraju sredstava za plate zaposlenih i usluge po ugovoru (informisanje, štampanje biltena i publikacija, reklamiranje, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, medijske usluge radija i televizije, stručne usluge za troškove prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca i dr.). Predlaže se povećanje troškova za ove namene u odnosu na one utvrđene prvobitnim budžetom. Neznatno povećanje izvršeno je i kod sredstava za stalne troškove (usluge telefona, internet, mobilne telefone), kao i sredstava za troškove putovanja, kako u zemlji tako i u inostranstvo, a u cilju obavljanja novinarske delatnosti kojom se bavi Kancelarija.

Glava 5.2 – Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji

Najveći iznos sredsta za rad Kancelarije odnosi se na usluge po ugovoru (za stručne usluge – troškove prevođenja, isplate honorara na osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu, administrativne usluge, usluge informisanja, štampanje biltena, publikacija), vezano za iniciranje, praćenje i koordiniranje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje o tome i dr. S obzirom na nadležnost ove kancelarije za obavljanje stručnih, administrativnih i operativnih poslova iz delokruga Vlade vezane za strategiju pridruživanja Evropskoj uniji, i intenzivne zakonodavne aktivnosti vezano za obeveze utvrđene usvojenom Nacionalnom strategijom Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji, predloženo je povećenje sredstava za ove namene.

Glava 5.3 – Savet za borbu protiv korupcije

Najveće učešće u tekućim izdacima imaju troškovi za specijalizovane usluge i usluge po ugovoru, a odnose se na pokriće stručnih usluga koje pružaju članovi i saradnici Saveta za borbu protiv korupcije, objavljivanje i prezentaciju publikacija, ažuriranje internet prezentacije, uspostavljanje i sređivanje baze podatake o svim slučajevima prijavljenim Savetu, medijska kampanja, i sl. Imajući u vidu dosadašnje izvršenje pojedinih rashoda, smanjeni su troškovi na aproprijaciji za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode.

Glava 5.4 – Fond za Kosovo i Metohiju

U okviru sredstava za rad Vlade Republike Srbije, Odlukom o obrazovanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», broj 139/04), obrazovan je na neodređeno vreme budžetski fond za Kosovo i Metohiju, kao evidencioni konto u okviru glavne knjige trezora, i to kao indirektni korisnik budžetskih sredstava u okviru razdela Vlade Republike Srbije.

Zadatak Fonda je da na principima solidarnosti, uz uvažavanje ekonomskih mogućnosti, učestvuje u stvaranju programskih, razvojnih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih uslova opstanka, bezbednog života i povratka srpskog i drugog nealbanskog stanovništva Kosova i Metohije.

U skladu sa ovom Odlukom, sredstva za rad Fonda obezbeđuju se prvenstveno iz donacija, legata, poklona i drugih izvora, kao i iz budžeta Republike. Ostvareni prilivi koriste se za namene za koje Vlada Republike Srbije donosi odluku, i to za: troškove putovanja, transfere drugim nivoima vlasti, dotacije nevladinim organizacijama i zgrade i građevinske objekte.

Razdeo 6 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Najveći deo sredstava za rad Ministarstva unutrašnjih poslova, ako se izuzmu sredstava za finansiranje plata, odnosi se na troškove materijala (nabavka odeće i opreme za pripadnike MUP-a, gorivo, ishrana radnika na terenu, nabavka sredstava za higijenu i dr.). Stalnim troškovima obezbeđuju se rashodi za komunalne usluge, usluge komunikacije, zakup poslovnog prostora, troškovi osiguranja pokretne i nepokretne imovine i radnika i sl. Troškovima putovanja obezbeđuju se sredstva za putovanja u zemlji i inostranstvu i troškovi za isplatu posebnih naknada angažovanim radnicima u Kopnenoj zoni bezbednosti. U okviru sredstava za usluge po ugovoru planirana su sredstava za stipendije studentima Policijske akademije i Više škole unutrašnjih poslova.

Imajući u vidu dosadašnje ostvarenje pojedinih rashoda izvršene su neznatne korekcije na pojedinim aproprijacijama, posebno na sredstvima za materijal i za sredstva za nabavku mašina i oprema.

Razdeo 7 – Ministarstvo finansija

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planiran je za donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a radi obezbeđivanja uslova za redovnu isplatu prava preko ovih organizacija.

U okviru dotacija nevladinim organizacijama planirana su sredstva za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnu skupštinu, sredstva za rad Saveza rezervnih vojnih starešina, za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i za druge namene.

Sredstva za naknadu štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka planirana su u znatno većem iznosu, prvenstveno radi saniranja posledica katastrofalne poplave u opštinama južnog Banata.

Sredstva rezerve obuhvataju sredstva tekuće i stalne rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne, i obim sredstava za ove namene smanjen je u odnosu na postojeći nivo.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti namenjeni su za finansiranje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova državne zajednice Srbije i Crne Gore, za transfere opštinama i gradovima i za Koordinaciono telo Savezne vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu i Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za AP Kosovo i Metohija.

Planirana su znatno veća sredstva za socijalna davanja zaposlenim radi ostvarivanja prava na otpremninu zbog odlaska u penziju, kao i za isplatu otpremnina u slučaju otpuštanja sa posla u okviru procesa reforme državne uprave i racionalizacije javne administracije.

Glava 7.1-Uprava carina

Za rad ove uprave planiraju se sredstva iz sopstvenih prihoda koji se ostvaruju se po osnovu Carinskog zakona, a visina naknade utvrđuje se Odlukom o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa, s obzirom na nadležnost u sprovođenju mera carinskog nadzora i kontrole nad carinskom robom, naplate i prinudne naplate uvoznih i drugih dažbina i sl.

Na osnovu dosadašnjeg izvršenja sredstava opredeljenih u okviru određenih aproprijacija, izvršeno je smanjenje izdataka za određene namene.

Glava 7.2 – Poreska uprava

U okviru ove uprave planirana su sredstva za obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti, u okviru poreskog postupka, objedinjavanja procedura utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda, prava i obaveze poreskih obveznika, registracije poreskih obveznika i dr.

Sveobuhvatna reforma finansijskog i fiskalnog sistema Republike Srbije i uvođenje poreza na dodatu vrednost zahteva modernizacija i efikasniji rad Poreske uprave. Ovi poslovi obavljaće se u okviru sredstava utvrđenih prvobitnim budžetom, osim u delu za plate, a do izmena je došlo samo u delu sredstava naknada u naturi, a kojim su obuhvaćeni troškovi smeštaja radnika na terenu, ishrane, prevoz, i dr. troškovi.

Glava 7.3 – Uprava za trezor

Uprava za trezor, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, formira se u cilju spajanja poslova Sektora za trezor Ministarstva finansija sa poslovima Uprave za javna plaćanja, što predstavlja dalji korak ka jedinstvenom i celovitijem obavljanju svih poslova i procedura propisanih Zakonom o budžetskom sistemu.

Na ovaj način, stvaraju se uslovi da Uprava za trezor kroz veliku teritorijalnu pokrivenost obavlja sve planirane aktivnosti na najefikasniji način, kao i uslovi za realizaciju projekta Stalnog informacionog sistema trezora, koji će omogućiti da se izvršenje rashoda za sve direktne i indirektne korisnike budžeta Republike vrši sa jednog računa. Takođe, omogućava se sprovođenje osnovnog cilja uvođenja trezora, a to je upravljanje gotovinskim sredstvima budžeta sa jednog mesta, veća konrola budžetskih izdataka i veća likvidnost budžeta.

U cilju poboljšanja upravljanja javnim rashodima, Uprava za trezor obavlja i nove poslove: obrada ličnih primanja svih zaposlenih čija se plata isplaćuje iz budžeta Republike, praćenje i kontrola aktivnosti javnih preduzeća, evidentiranje i praćenje državne pomoći. Finansiranje nadležnosti Uprave za trezor vrši se iz prihoda koje Uprava ostvari svojom delatnošću.

Sredstva za transakcije vezane za javni dug i otplatu domaćim i stranim kreditorima, s obzirom da ove poslove obavlja trezor do početka rada Uprave za javni dug, planirane su u okviru Uprave za trezor.

Ova sredstva koristiće se za otplatu domaćih kamata, otplatu stranih kamata, otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija, za prateće troškove zaduživanja, kao i otplatu glavnice domaćim i stranim kreditorima.

Sredstva za otplatu inostranim kreditorima predviđena su za otplatu kamata inostranim vladama (Pariski klub poverilaca), i za otplatu kamata multilateralnim institucijama (Međunarodne banke za obnovu i razvoj – konsolidacioni zajmovi, kredita Međunarodnog udruženja za razvoj – zajmovi za strukturno prilagođavanje privrede i zajmovi namenjeni direktnim budžetskim korisnicima.

Otplata glavnice domaćim kreditorima predviđa sredstva za otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti, otplatu glavnice javnim finansijskim institucijama – Narodnoj banci i komercijalnim bankama.

Po osnovu kredita za obnovu elektroprivrede Srbije, date su garancije Republici Poljskoj u iznosu od 3.061.690.000,00 dinara.

U budžetu za 2004. godinu bilo je planirano izdavanje garancija i kontragarancija Republike Srbije u iznosu od 257.278.232.008,00 dinara, dok je realizovano svega 22.565.633.400,00 dinara.

U toku 2004. godine reprogramiran je dug prema Londonskom klubu poverilaca uz otpis duga od 62,04%, tako da je nereprogramirano stanje duga od 148.740.193.003,00 dinara na dan 31. avgust 2004. godine smanjeno na iznos od 66.132.503.999,72 dinara. Ovo je izazvalo ukupno smanjenje duga Republike Srbije koje je na dan 1. januara 2004. godine iznosilo 752.908.263.807,00 dinara (po kursu EUR na dan 1.1.2004. godine od 68,3129), a na dan 31.8.2004.godine iznosilo 720.454.931.204,59 dinara (po kursu EUR na dan 31.8.2004. godine od 73,7439).

Glava 7.4 – Uprava za igre na sreću

Sredstva za finansiranje ove uprave smanjena su u odnosu na ona utvrđena dosadašnjim budžetom, s obzirom da se radi o novoj upravi, osnovanoj radi pripreme predloga kataloga o vrstama igara na sreću, davanja saglasnosti o priređivanju klasičnih igara na sreću, sprovođenja postupaka davanja i oduzimanja dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i vršenjaa procene vrednosti nagradnog fonda u robi i uslugama, pa sredstva za njen rad nije bilo moguće precizno utvrditi, zbog čega su izvršene određene izmene u visini sredstava.

Glava 7.5 – Fond za mlade talente Republike Srbije

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku finansiranju školovanja i usavršavanju mladih talenata. Ovo bi se ostvarilo putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima.

Fond će stipendirati:

– 1000 najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika u iznosu od 20.000 dinara (neto) mesečno po studentu;

– učestvovati u finansiranju upisa ili školarine na poslediplomskim studijama u inostranstvu za 100 najboljih studenata u visini 1.250.000 dinara po studentu;

– učestvovati u finansiranju stručne prakse za 100 najboljih u visini 415.000 dinara po studentu u zemljama Evropske unije u trajanju od mesec dana.

Finansijsku pomoć mogu ostvariti mladi pod uslovima da su državljani Srbije i Crne Gore, ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica, da imaju prebivalište u Republici Srbiji i da nisu navršili 26 godina života.

Stipendije će se dodeljivati najboljim studentima, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5, ali uz obavezu da po završetku studija najmanje 5 godina rade u Republici Srbiji.

Kad je u pitanju visina nagrada učenicima srednjih škola i studentima za postignute uspehe na takmičenjima, dodeljivaće se sledeće nagrade:

– svetsko i evropsko takmičenje: za osvojeno I mesto 1.000.000 dinara (neto); za osvojeno II mesto 750.000 dinara (neto); a za osvojeno III mesto 500.000 (neto) dinara;

– Balkanijada i olimpijada : za osvojeno I mesto 500.000 dinara (neto); za osvojeno II mesto 350.000 dinara(neto); a za osvojeno III mesto 200.000 dinara (neto);

– Republičko: za osvojeno I mesto 100.000 dinara (neto); za osvojeno II mesto 70.000 dinara(neto); a za osvojeno III mesto 40.000 dinara (neto);

– Okružno (regionalno): za osvojeno I mesto 20.000 dinara (neto); za osvojeno II mesto 10.000 dinara (neto); a za osvojeno III mesto 5.000 dinara (neto);

Razdeo 8 – Ministarstvo pravde

Za rad Ministarstva pravde obezbeđuju se sredstava iz budžeta, dok se od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine obezbeđuju sredstva koja će se upotrebiti za nabavku mašina i opreme.

Najveći deo sredstava planira se za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (nepravedno osuđena lica i sl.). Ukupna sredstva smanjena su u odnosu na postojeći nivo, imajući u vidu dosadašnje izvršenje rashoda, kao i potrebnim sredstva za rad ovog ministarstva do kraja godine. Izvršena je i preraspodela sredstava u okviru pojedinih aproprijacija, a na osnovu dosadašnjih zahteva.

Glava 8.1 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

Za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija povećana su sredstva za plate, a u okviru ovih namene obezbeđuju se sredstva za izgradnju i adaptaciju zgrada i objekata u kazneno popravnim zavodima i kazneno popravnim domovima, kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme za saobraćaj, administrativnu opremu, poljoprivrednu opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu i opremu za javnu bezbednost. Obezbeđena su takođe sredstva za ishranu, odeću, lekove lica na izdržavanju kazni.

Razdeo 9 – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Nivo sredstva za rad ovog ministarstva smanjen je u odnosu na dosadašnja sredstva, u delu plata i socijalnih davanja. Tekući troškovi, najvećim delom odnose se na sredstva za socijalna davanja zaposlenih kao i za pokriće troškova isplate otpremnina zbog odlaska u penziju zaposlenih u državnim organima. Sredstvima za materijal, finansira se nabavka benzina za troškove putovanja inspektora u okruzima i nabavku sredstava za administrativnu opremu.

Glava 9. 1 – Budžetski fond za program lokalne samouprave

U okviru Ministartstva osnovan je Budžetski fond za program lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04). Ovaj fond je osnovan na neodređeno vreme, sa ciljem da se deo sredstva koja se ostvaruju od priređivanja igara na sreću, koristi za potrebe lokalne samouprave.

Razdeo 10 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede

Sredstva za rad ovog ministarstva povećana su u odnosu na prvobitno planirana, posebno u delu koji se odnosi na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama. Ovim sredstvima obuhvaćeni su izdaci za subvencije proizvodnje, izvoza i inputa za poljoprivredu – koja se koriste za subvencije za mleko, odnosno za premiranje proizvodnje sirovog mleka čime se podstiče ukupna proizvodnja govedarske i ovčarske proizvodnje, što ima neposrednog uticaja na razvoj i stabilnost cele poljoprivredne proizvodnje. Takođe, u okviru ovih sredstava opredeljuju se subvencije za industrijsko bilje, koje će se koristiti za premije za proizvodnju suncokreta, soje, uljane tikve i duvana, ali i za premiranje proizvodnje duvana u listu. Subvecije za proizvodnju povrća, omogućiće proizvodnju povrća daleko iznad do sada ostvarenog obima ove proizvodnje. Potrebno je osavremenjavanje opreme i tehnologije proizvodnje.

U okviru sredstava za nabavku mašine i opreme, predlaže se povećanje iz razloga što se ova sredstva koriste za Registar poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju nastavka izrade sveobuhvatnog registra (baze podataka) poljoprivrednih gazdinstava. Registar je neophodan da bi se uspostavile i sprovele mere unapređenja poljoprivrede: isplata subvencija poljoprivrednicima, upravljanje sistemom sezonskih kredita za poljoprivrednike, identifikacija i obeležavanje životinja, kontrola zdravlja biljaka (zone zdravlja biljaka, pasoši za biljke, itd.), druge vrste podrške razvoju poljoprivrede i harmonizaciji sa sistemima EU.

Za kratkoročno i dugoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava planiraju se sredstva se realizuju prema posebnom programu Vlade Republike Srbije.

Glava 10.1 – Uprava za veterinu

Sredstva planirana kod Uprave za veterinu odnose se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za sprovođenje određenih programa za: usluge sprovođenja programa mera zdravstvene zaštite životinja, nadzora zaraznih bolesti i bolesti ludih krava, obeležavanje životinja i mera za suzbijanja zaraznih bolesti životinja i projekata iz oblasti veterine koji se odnose na suzbijanje i nadzor zaraznih bolesti, za koje namene se predviđaju veća sredstva u odnosu na ona utvrđena postojećim budžetom.

Takođe, u okviru ove uprave, planiraju se sredstva za ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinja i namirnica životinjskog porekla, analize uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema klaničnog otpada.

Raspored i korišćenje sredstava za navedene namene, takođe će se vršiti po posebnim programima Vlade.

Glava 10.2 – Uprava za zaštitu bilja

Kod ove uprava sredstva se izvršavaju u okviru planiranih i ne predlažu se izmene u odnosu na dosadašnja rešenja.

Glava 10.3 – Republička direkcija za vode

Za aktivnosti Republičke direkcije za vode opredeljuju se sredstva za vodoprivredne objekte, za mašine i opremu kao i sredstva za ostale tekuće rashode, a za višenamensko korišćenje voda, vodosnabdevanje, zaštitu od voda, sprovođenje mera zaštite voda, uređenje vodnih režima, praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu državne zajednice Srbija i Crna Gora i granice između država članica. U okviru ovih sredstava ne predlažu se izmene.

Glava 10.4 – Uprava za šume

Najveći deo sredstava za rad ove uprave odnosi se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a za stručno-tehničke poslove u privatnim šumama, unapređivanje i sprovođenje mera zaštite šuma, razvoj i unapređenje lovstva, izradu nacionalnog programa šumarstva i odnosa sa javnošću u šumarstvu. U okviru sredstava za rad ove uprave, izvršiće se racionalizacija u pogledu broja zapolsenih, pa je bilo potrebno izvršiti i odgovarajuće izmene u okviru aproprijacije za plate i socijalna davanja zaposlenim.

Razdeo 11 – Ministarstvo privrede

U okviru ovog razdela izvršene su izmene u delu aproprijacije namenjene nabavci domaće finansijske imovine. Predlaže se povećanje sredstava koja će se preko Fonda za razvoj, koristiti za mikrokredite, za programe zapošljavanja.

Programom korišćenja sredstava Fonda za razvoj radi podsticanje regionalnog razvoja, utvrđeni su uslovi i način realizacije mikrokredita koji bi se davali nezaposlenim fizičkim licima kao podsticajne mera za njihovo zapošljavanje. Mikrokreditima treba da se obezbedi podsticanje proizvodnje i uslužne delatnosti malih preduzetnika i samostalnih radnji.

Mikrokrediti su u funkciji rešavanja nezaposlenosti kao jednog od najvećih problema. Na konkurs za dobijanje ovih kredita prijavila su se nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i zbog velikog interesovanja nezaposlenih za dobijanje ovih kredita, predlaže se povećanje sredstva za ove namene u odnosu na dosadašnja.

Visina odobrenog kredita zavisiće od toga koliko će preduzetnik koje bude registrovano svoju delatnost sredstvima iz budžeta, zapošljavati radnika. Jedino ograničenje u pogledu delatnosti je da tim sredstvima neće moći da bude kreditirana primarna poljoprivredna proizvodnja, s obziroma da za to već postoji druga kreditna linija.

Da bi se ostvarilo pravo na kredit, fizičko lice koje je zainteresovano za dobijanje kredita mora da se nalazi na evidenciji lica koja traže zaposlenje, odnosno da su prijavljeni nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje. Nije od uticaja rok u kojem su nezaposleni bili prijavljeni kao nezaposlena lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje da bi stekli pravo da konkurišu za dobijanje kredita.

Razdeo 12 -Ministarstvo rudarstva i energetike

Sredstvima opredeljenim za rad ovog ministarstva izvršena je preraspodela sredstva u okviru određenih namena, pre svega plata i dodataka za zaposlene, kao i socijalnih davanja. Na osnovu dosadašnjeg izvršenja pojedinih vrsta rashoda, iznos sredstava za stalne troškove, usluge po ugovoru i sl. zadržana su na postojećem nivou.

Sredstva za specijalizovane usluge obuhvataju sredstva za rad Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima, pripremu predloga za davanja koncesija, izradu bilansa mineralnih sirovina Republike, izradu podzakonskih akata i nastavak razvoja informacionog sistema.

Planirana sredstva obuhvataju i iznos sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama namenjenih za Program strateške konsolidacije JP PEU ”Resavica”.

Razdeo 13 – Ministarstvo za kapitalne investicije

Za finaniranje tekućih izdataka, u okviru funkcija transport i komunikacije, predviđena sredstva se najvećim delom odnose na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to: subvencije JP „Železnica Srbije“ i „Kapetanije“, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom programu Vlade. Na osnovu bilansnih mogućnosti za izvršenje ove vrste rashoda, procenjuje se da planirana sredstva ne mogu biti izvršena predviđenom iznosu, te je predlaženo njihovo smanjenje.

U okviru sredstava namenjenih za izgradnju zgrada i građevinskih objekata, predviđena su sredstva za kapitalno održavanje saobraćajnih i građevinskih objekata, projektno planiranje i izradu projektne dokumentacije. Deo ovih sredstava namenjen je za program povratka privremeno raseljenih lica na teritoriju Kosova i Metohije, kao i deo sredstava namenjen za izgradnju žičara na Kopaoniku.

Nivo sredstava za funkciju Komunikacija povećana su u delu socijalnih davanja zaposlenima, a radi obezbeđenja sredstava za isplatu otpremnina neraspoređenim radnicima.

U okviru funkcije Razvoj zajednice, opredeljena su sredstva za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti, a koristiće se za obnovu Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom, po posebnom programu Vlade. Za subvencije javnim nefinansijsim preduzećima i organizacijama opredeljena sredstva namenjena su za Republičku agenciju za prostorno planiranje.

Razdeo 13.1 – Republička direkcija za puteve

Sredstva za rad Republičke direkcije za puteve obezbeđuju se najvećim delom iz sopstvenih prihoda, odnosno naknade za korišćenje autoputa, taksi na inostrana teretna vozila, naknada za komercijalne objekte i korišćenje putnog zemljišta i naknada za vanredni prevoz, kreditnih sredstva Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke, namenjenih za rehabilitaciju i izgradnju puteva.

Sredstva iz budžeta Republike opredeljena za finansiranje zgrada i građevinskih objekata smanjena su , ali je u njihovom okviru obezbeđen deo sredstva za izgradnju putne infrastrukture na jugu Srbije.

S obzirom da će se deo sredstava za finansiranje nadležnosti ove direkcije obezbediti iz povećene naknade za puteve, rebalansom je moguće izvršiti smanjenje sredstava iz budžeta.

Razdeo 14 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

U okviru sredstava planiranih za finansiranje ovog ministarstva, najveći deo sredstava predviđen je za subvencije, i to za ostvarivanja ciljeva postavljenih za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kroz učešće u finansiranju izrade odgovarajućih postojećih planova za turistička područja, promotivne aktivnosti turističkog područja u zemlji i inostranstvu, izradu programa zaštite prirode, životne sredine, prirodnih resursa, izrade turističke infrastrukture i drugih pratećih sadržaja i za subvencije Turističkoj organizacije Srbije.

Predlaže se i povećanje sredstava za usluge po ugovoru. U okviru ovih sredstava planirana su sredstva za stručne usluge koje obuhvataju pre svega troškove revizije, veštačenja, naknade članovima komisija, administrativne, računarske, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacije za seminare i stručna savetovanja i druge opšte usluge, kao i sredstva za finansiranje Antimonopolskog tela.

Glava 14.1- Republička direkcija za robne rezerve

Republička direkcija za robne rezerve najveći deo sredstava koristi za skladištenje i organizaciju sistema robnih rezervi, čuvanje, smeštaj i obnavljanje republičkih robnih rezervi, izgradnju skladišnih kapaciteta. Zbog isplate otpremnina izvršena je preraspodela sredstva u okviru aproprijacije za plate i socijalnih davanja zaposlenim, dok je nivo ukupnih sredstava neznatno umanjen.

Razdeo 15 – Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom

Najveći deo sredstava za rad Ministarstva predviđen je za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama koje su namenjene za povraćaj carinskih i drugih uvoznih dažbina, kao važne podsticajne mere izvoza u uslovima visokog spoljnotrgovinskog deficita.

Razdeo 16 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Ukupan obim sredstava za obavljanje funkcija ovog ministarstva, obuhvata sredstva za finansiranje tekućih izdataka koji je sačinjen u skladu sa potrebama koje proizilaze iz njegove nadležnosti .

Sredstava planirana u okviru funkcije – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, namenjena su za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u kojima su osnovane invalidske radionice, za finansiranje Fonda solidarnosti i za program aktivne politike zapošljavanja preko privatnih agencija za zapošljavanje i sredstva za ove namene koristiće se po posebnim programima Vlade.

Programom aktivne politike zapošljavanja koja će se sprovoditi preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a po posebnom programu Vlade, obezbediće se novo zapošljavanje i to pre svega, kategorija nezaposlenih koje se teško zapošljavaju (mladih koji prvi put traže posao, viškova zaposlenih, izbeglih i prognanih lica).

U okviru ekonomske klasifikacije – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, planirana su sredstva namenjena za sprovođenje socijalnog programa, odnosno rešavanje socijalnog i ekonomskog statusa za zaposlene u preduzećima u kojima se vrši proces restrukturiranja i njihova priprema za privatizaciju (tranzicioni fond). Sredstva za ove namene, povećana su u odnosu na dosadašnji plan iz razloga obezbeđivanja sredstava za sprovođenje postojećih socijalnih programa. U okviru ovih sredstava obezbeđuje se podrška programima restrukturiranja vojne industrije, javnih preduzeća, posebno ŽTP, RTB «Bor» i dr.

Sredstva za finansiranje fondova,u okviru ovog ministarstva obezbeđuju se iz namenskih prihoda budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću), u iznosu od 20% ostvarenih prihoda.

Ostali izvori finansiranja fondova su aproprijacije obezbeđene u budžetu za tekuću godinu, naknade za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnost za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Razdeo 17 – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine finansira naučno istraživačke institute preko programa, a u skladu sa važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, za koje su sredstva obezbeđuju u okviru ekonomske klasifikacije – specijalizovane usluge. Prema dosadašnjem izvršenju sredstava za ove namene, predloženo je smanjenje ove aproprijacije. Deo sredstava namenjenih za specijalizovane usluge planiran je i za uklanjanje nuklearnog otpada iz Instituta u Vinči.

U okviru sredstava namenjenih za usluge po ugovoru planirano je izmirivanje preuzetih obaveza prema Microsoft-u.

Sredstava za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta planirana su za isplatu stipendija najboljim diplomiranim studentima u periodu poslediplomskih studija, za koje vreme su angažovani na izradi projekata iz programa Ministartva, kao i za učenike završnih razreda srednjih škola. Stipendijama, po ovom programu u 2005. godini, obuhvaćeno je 50 doktoranata, 531 magistrant i 75 učenika. Sredstva za zgrade i građevinske objekte, planirana su za izgradnju stanova za mlade naučnike.

Glava 17.1 – Uprava za zaštitu životne sredine

Izdaci za specijalizovane usluge obuhvataju monitoring i projekte u oblasti nadležnosti Uprave, osnovna geološka istraživanja, doprinos za međunarodne projekte koji su u toku, kao i realizaciju programa na jugu Srbije i AP Kosovo i Metohija i dr. Sopstveni prihodi i donacije od međunarodnih organizacija su najvećim delom namenjeni za finansiranje specijalizovanih usluga, stalnih troškova i usluga po ugovoru.

Glava 17.2 – Agencija za zaštitu životne sredine

Sredstva predviđena za rad Agencije obezbeđuju se iz budžeta, sopstvenih prihoda i donacija međunarodnih organizacija. Tekući izdaci se finansiraju iz budžeta Republike, a najveći deo sredstava ostvarenih od donacija međunarodnih organizacija i sopstevnih prihoda namenjen je za finansiranje specijalizovanih usluga u okviru kojih se planira finansiranje razvoja softverske osnove Nacionalnog inforamcionog sistema za životnu sredinu i ažuriranje i integrisanje baze podataka o lokalizovanim i difuznim zagađivačima vazduha, vode i zemljišta.

Glava 17.3 – Fond za zaštitu životne sredine

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS, broj 135/04), sa svojstvom pravnog lica, radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za podsticanje zaštite i unapređivanja životne sredine u Republici.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se iz budžeta Republike, sopstvenih prihoda, donacija kao i prihoda ostvarenih po osnovu međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje na programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine.

Razdeo 18 – Ministarstvo prosvete i sporta

Najveći iznos sredstava opredeljen je za usluge po ugovoru za potrebe Ministarstva. Stručne usluge planiraju se za troškove Nacionalnog saveta, za Projekat “Energetska efikasnost” kao i za rad eksperata, zatim za sprovođenje Projekta “Ida kredit –Sporazumom o kreditu za razvoj školstva u Republici Srbiji“, a koji finansira Svetska banke. Za ovaj projekat obezbeđuju se i sredstva iz inostranog zaduživanja.

Sredstva za specijalizovane usluge, odnose se na deo međunarodnog stipendiranja studenata, a na osnovu dugoročnih ugovora o saradnji kao i na osnovu recipročne razmene stranih stručnjaka (troškovi smeštaja, ishrane i plate).

Rebalansom se predlaže otvaranje nove aproprijacije u okviru koje bi sredstva bila opredeljena za učešće Republike u finansiranju programskih aktivnosti i redovnih projekata Jugoslovenskog odbora za međunarodnu razmenu studenata prirodnih i tehničkih nauka, na stručnoj praksi.

Glava 18.1 – Osnovno obrazovanje i Glava 18.2 Srednje obrazovanje

Sredstva opredeljena za socijalna davanja zaposlenima odnose se na otpremnine i pomoći zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Sredstva za usluge po ugovoru opredeljena su za takmičenja na republičkom, državnom i međunarodnom nivou, zatim za upis učenika završnog osmog razreda u srednju školu (angažovanje programera, operatera i članova komisija) i za sprovođenje Projekta “Ida kredit”.

Za osnovno obrazovanje i vaspitanje dece građana koji privremeno borave u inostranstvu, sredstva su opredeljena u okviru specijalizovanih usluga.

Glava 18.3 – Učenički standard

Sredstva za funkcionisanje učeničkih domova, koja se pretežno odnose na nabavku opreme, izgradnju i dogradnju domova, kuhinja i trpezarija, kupatila, rekonstrukciju fasada, mokrih čvorova, grejanja i drugih radova u cilju poboljšanja uslova za boravak i rad učenika. U okviru ovih sredstava opredeljuju se sredstva za regresiranu ishranu i smeštaj učenika u objektima učeničkog standarda u vreme trajanja nastave, za učeničke stipendije, kao i stipendije republičke Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka

Glava 18.4 – Više i univerzitetsko obrazovanje

U okviru sredstava za više i univerzitetsko obrazovanje, najveći deo odnosi se na donacije i transfere ostalim nivoima vlasti preko kojeg se obezbeđuju plate za zaposlene na teritoriji AP Vojvodina.

Glava 18.5 – Studentski standard

Sredstva za socijalnu zaštitu iz budžeta odnose se na troškove ishrane (za 30.000 studenata u 35 studentskih restorana) i smeštaja za 17.000 studenata u 33 studentska doma i studentske stipendije.

Troškovi za osnovna sredstva koristiće se za zamenu postojeće opreme (uglavnom termičke i rashladne), zamenu opreme u kotlarnici u Studentskom centru Beograd, rekonstrukciju više domova i studentskih oporavilišta.

Glava 18.6 – Uprava za sport

Najznačajnije izmene u okviru sredstava planiranih za ove namene vrše se u okviru ekonomske klasifikacije – Dotacije nevladinim organizacijama, finansiraju se programi sportskih saveza državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i programi saveza u Republici Srbiji, s obzirom da je pomoć u finansiranju sportista jedna od osnovnih obaveza, koje proističu iz niza međunarodnih akata, posebno Evropske sportske povelje. Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budžetskog fonda za finansiranje sporta, a od prihoda od igara na sreću.

Značajna sredstva planirana su za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sportskih objekata na teritoriji Republike, radi održavanja sportskih manifestacija, ali i drugih privrednih, kulturnih i turističkih manifestacija od šireg opšteg interesa. Ovim su obuhvaćene sportske hale u Vršcu, Loznici, Nišu, Arilju, Kragujevcu, Bečeju, Čačku, Novom Pazaru i Žagubici; strelište u Beogradu; klizalište u Subotici; bazen u Kruševcu i drugi sportski objekti.

Glava 18. 7 – Zavodi

U cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređenja kvaliteta razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju osnovani su zavodi. Sredstva za rad ovih zavoda nije bilo moguće precizno utvrditi budžetom, pa se predlaže smanjenje ovih sredstava, imajući u vidu nivo njihovog dosadašnjeg ostvarenja.

Glava 18. 8 – Budžetski fond za finansiranje sporta

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću obezbeđuju se sredstva u okviru ovog fonda, i prenose za finansiranje u programa sportskih saveza.

Razdeo 19 – Ministarstvo kulture

Za aktivnosti ovog Ministarstva predviđena su sredstva za specijalizovane usluge, i to za: finansiranje programa Narodnog muzeja u Beogradu, manastira Hilandar, za održavanje spomenika kulture Dvorskog kompleksa na Dedinju (120,0 mil. dinara), Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu (40,0 mil. dinara), finansiranje 190. godišnjice Drugog srpskog ustanka, podršku proizvodnji srpskog filma (200,0 mil. dinara), troškove satelitskog emitovanja programa JP „Radio televizija Srbije“ za Srbe u rasejanju (22,0 mil. dinara), kao i sredstva za otkup knjiga (70,0 mil. dinara) i sredstva za druge programe i projekte u kulturi.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima daju se za finansiranje NIU „Bratstvo“ Niš, NIJP „Panorama“ Priština, kao jedine novinsko informativne kuće na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji, Radiodifuzne agencije, i JP „Radio Televizija Srbije“, kojem su smanjena sredstva za 500,0 mil. dinara.

Glava 19.1-Ustanove kulture

Predloženo je povećanje sredstava za finansiranje programa i aktivnosti Ustanova kulture – specijalizovane usluge koji se odnose na zaštitu, korišćenje i prezentaciju kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine (Stari Ras sa Sopoćanima i manastir Studenica) i kulturnih dobara od izuzetnog značaja (arheološka nalazišta, znamenita mesta, prostorno kulturno – istorijske celine, spomenici kulture i dr.). Takođe su planirana sredstva u iznosu od 70,0 mil. dinara za Narodno pozorište u Beogradu.

U dosadašnjem budžetu nisu bila planirana sredstva za nabavku mašina i opreme, pa se rebalansom uvodi ova aproprijacija, kako bi se mogli izvršiti predviđeni radovi na određenim objektima.

Razdeo 20 – Ministartstvo zdravlja

Iz budžeta se obezbeđuju sredstva za zdravstvenu zaštitu lica koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, sredstva za zdravstvenu zaštitu od opšteg interesa, sprečavanja i suzbijanja epidemija zaraznih bolesti, a koja se prenose kao transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Sredstva za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti odnose se na sredstva za zdravstvenu zaštitu od opšteg interesa, a radi praćenja uslova života i rada stanovništva, sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti i dr.

Obezbeđena su dodatna sredstva za usluge uvoza, skladištenja, distribucije humanitarne pomoći u opremi i lekovima, kao i za atestiranje lekova iz humanitarne pomoći. Kod usluga po ugovoru. U okviru sredstava za subvencije javnim finansijskim institucijama planirana su sredstva za Agenciju za lekove i medicinska sredstva.

Glava 20.1 – Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije

Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije, osnovan je Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 84/04). Fond je osnovan na neodređeno vreme, i njime upravlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

Sredstva za finansiranje Fonda obezbeđuju se iz namenskih primanja budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću, koje su prihod budžeta), u iznosu od 20% namenskih primanja. Ovim sredstvima se finansiraju prvenstveno programi i aktivnosti Crvenog krsta Srbije.

Ostali izvori finansiranja Fonda su aproprijacije obezbeđene u budžetu za tekuću godinu, naknade za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnost za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Razdeo 21 – Ministarstvo za dijasporu

Za dotacije nevladinim organizacijama planirana su sredstva za Maticu Srba i iseljenika Srbije, kao i za finansiranje aktivnosti vezane za ostvarivanje saradnje dijaspore i otadžbine (verskih i sportskih manifestacija, humanitarnih akcija, prihvat iseljenika po raznim osnovama, pružanje finansijske pomoći zajednici Srba u Mađarskoj, finansiranje štampanja dela naših autora iz inostranstva) i dr, izvršene su neznatne korekcije.

Razdeo 22 – Ministarstvo vera

U okviru ovog razdela najveći deo sredstava se odnosi na tekuće dotacije verskim organizacijama, i to: mesečne dotacije srednjim verskim školama svih konfesija; stipendije studentima teoloških fakulteta; mesečne dotacije sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji; dotacije za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja sveštenika svih konfesija u nerazvijenim i pograničnim područjima; periodične dotacije za konkretne programe kulturnih i izdavačkih ustanova u svim verskim zajednicama; povremene dotacije eparhijama SPC izvan Srbije; godišnju dotaciju manastiru Hilandar; dotacije za unapređenje verske nastave u državnim školama. U okviru ovih sredstava deo sredstava namenjen je za finansiranje Hrama Sveti Sava i izgradnju crkava.

Razdeo 23 – Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Izmene su izvršene u delu koji se odnosi na plate, iako se u ovom sekretarijatu ne planira smanjenje broja zaposlenih, imajući u vidu do sada izvršene rashode za te potrebe. Sredstva za rad Sekretarijata za tekuće izdatke u okviru kojih se najveći deo odnosi na usluge po ugovoru, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stalne troškove i materijal.

Razdeo 24 – Republički zavod za razvoj

Planirana sredstva se najvećim delom, pored sredstava za plate, odnose na usluge po ugovoru koja se koriste za stručno usavršavanje zaposlenih, kotizacije za stručna savetovanja, povremeno angažovanje prevodilaca, kompjuterske usluge na izradi softvera i održavanju računara, usluge informisanja i dr. Kao i u postojećem budžetu, planirana su sredstva iz dodatnih prihoda. Planirani sopstveni prihodi koristiće se za tekuće izdatke (najveći deo ovih sredstava biće angažovan za usluge po ugovoru – kompjuterske usluge, obrazovanje zaposlenih i dr.).

Razdeo 25 – Republički zavod za statistiku

Ako se izuzmu sredstva potrebna za isplatu plata, u rashodima za tekuće finansiranje, najveće učešće imaju rashodi za specijalizovane usluge (za razne ankete za tromesečna, godišnja, trogodišnja statistička istraživanja, zakup softvera jer Zavod ima centralni računar tipa IBM na kome je instaliran sistemski softver za obradu statističkih podataka i aplikacija, čija se visina nije menjala u odnosu na postojeći nivo. I sredstva za ostale namene, usluge komunikacija za telefon, internet, poštu, energetske usluge, komunalne usluge, troškove osiguranja i ostale troškove, materijal, takođe nisu menjana. Sredstva predviđena za zgrade i građevinske objekte omogući će nastavak renoviranja objekta na postojećoj kvadraturi i dogradnju objekta na zgradi Zavoda.

Razdeo 26 – Republički hidrometeorološki zavod

Budžetom su, s obzirom da je potrebno izvršiti rekonstrukciju i izgradnju više objekata na teritoriji Republike Srbije (radarski centri „Bešnjaja“ i „Kruševac“, kapitalno održavanje postojećih objekata u sistemu zaštite od grada, objekata za rad ekipa, protivgradne stanice i dr.) planirana su sredstva za zgrade i građevinske objekte. Predlaže se povećanje na aproprijaciji za nabavku mašina i oprema, a radi obezbeđenja sredstava za nabavku protivgadnih raketa.

Razdeo 27 – Republički geodetski zavod

Finansiranje ovog zavoda će se i dalje vršiti, kao i do sada, uglavnom iz sopstvenih prihoda koje Zavod ostvaruje od naknada za korišćenje podataka premera i vršenja geodetskih usluga. Sredstava će se koristiti za nabavku materijala (administrativni materijal, materijal za saobraćaj), usluge po ugovoru, stalne troškove i dr. Najveći deo ovih sredstava koristi se za izgradnju zgrada i građevinskih objekata, kao i kapitalno održavanje postojećih objekata sredstva se planiraju za nastavak izgradnje poslovnih prostorija u Službi za katastar nepokretnosti Ljubovija, Bač, Novi Sad, Valjevo, Alibunar, Subotica kao i poslovne zgrade sedišta Republičkog geodetskog zavoda na Senjaku.

Razdeo 28 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Republička direkcija za imovinu u skladu sa zakonom, vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini i obavlja stručne poslove koji se odnose na pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje i zakup nepokretnosti u državnoj svojini, upravlja sredstvima u državnoj svojini, daje na korišćenje stambeni i poslovni prostor, uknjižava državnu svojinu na nepokretnostima i stara se o naplati zakupnine.

U okviru sredstava planiranih za tekuće izdatke najveći deo se odnosi na usluge po ugovoru (kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge – usluge veštačenja), a za sprovođenje zakonom propisane nadležnosti, iz prihoda od zakupa, vrše se određene popravke i održavanje zgrada i građevinskih objekata.

Razdeo 29 – Republički zavod za informatiku i internet

U okviru specijalizovanih usluga, koji pored plata, predstavljaju najveće izdatke za finansiranje ovog zavoda, koriste se za realizaciju projekta razvoja sistemskog inženjeringa, programskog sistema označavanja i klasifikovanja sa dva podprojekta, programskog sisitema za razvoj i održavanje Rečnika podataka i dr. Deo sredstava planiran je za usluge po ugovoru (administrativne, kompjuterske usluge, usluge usavršavanja i obrazovanja, usluge informisanja i ostale opšte usluge).

Razdeo 30 – Agencija za razvoj infrastrukture lokalne

samouprave

Radi obavlja stručnih poslova podsticanja razvoja i unapređenje infrastrukture jedinica lokalne samouprave neposrednim povezivanjem banaka, finansijskih organizacija, predstavnika nadležnih državnih organa drugih država, gradova i opština s jedne strane i jedinica lokalne, budžetom su planirana sredstva za rad ove agencije, koja se najvećim delom koriste za realizaciju programa razvoja infrastrukture lokalne samouprave.

Razdeo 31 – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

U okviru ovog razdela, od planiranih sredstva za tekuće izdatke, najveće učešće imaju usluge po ugovoru za realizaciju projekta promocije investicija u saradnji sa Evropskom Agencijom za Rekonstrukciju i Centra za informisanje izvoznika, prezentaciju srpske privrede, kako proizvoda i usluga za izvoz, tako i Srbije kao povoljne lokacije za investicije, posete regionima u cilju pretstavljanja pogodnosti koje strana ulaganja donose, kao i upućivanje privrednika u moguće oblike saradnje sa stranim investitorima, učešće na konferencijama i seminarima u inostranstvu, kao i posete sličnim organizacijama u svrhu usavršavanja i obuke kadra) i dr.

Razdeo 32 – Centar za razminiranje

U okviru sredstava za tekuće izdatke, najveći deo sredstava odnosi se na funkciju praćenja ostvarivanja projekata i kontrole kvaliteta, za stalne troškove (troškovi osiguranja za slučaj povrede ili smrti radnika koji prate ostvarivanje projekata i planova za razminiranje), usluge po ugovoru (usluge informisanja za štampanje biltena, publikacija i informisanja javnosti), troškove materijala (administrativni materijal, nabavka benzina i goriva) i troškove službvenih putovanja za učešće na međunarodnim sastancima radi obezbeđenja donacija za razminiranje.

Razdeo 33- Bezbedonosna-informativna agencija

U okviru ovog razdela sredstva planirana za finansiranje stalnih troškova, su smanjena, imajući u vidu dinamiku izvršenja rashoda u prethodnom periodu. Takođe, smanjena su i sredstva namenjena za izgradnju zgrada i građevinskih objekata.

Za tekuće popravke i održavanje sredstva se odnose na održavanje vozila, računarske i komunikacione opreme, sredstva za nabavku materijala i antenskog pribora za radio stanice, aku-baterije za napajanje raznih vrsta montažnog materijala kao i sredstva za obezbeđenje kablovskih provoda (optičkih i klasičnih). Za ovu namenu obezbeđuju se sredstva iz budžeta Republike, kao i iz drugih izvora finansiranja.

Sredstva za mašine i opremu namenjena su za opremu za saobraćaj, administrativnu opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu, opremu za javnu bezbednost, opremu za proizvodnju i kompjuterski softver.

Razdeo 34 – Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje

ljudskih prava

Na osnovu podataka o izvršenju rashoda za rad ove komisije, sredstva su značajno smanjena u odnosu na ona utvrđena postojećim budžetom.

Razdeo 35 – Srpska akademija nauka i umetnosti

Rebalansom se obezbeđuju dodatna sredstva za izgradnju zgrada i objekata, a koja će se koristiti za rekonstrukciju postojećeg objekta u kojem je smeštena Akademija i zgrade u Knez Mihailovoj br. 36.

Razdeo 36 – Uprava za javne nabavke

Planiranim sredstvima, kao i do sada, obezbeđuje se finansiranje rada Uprave i Komisije za zaštitu prava ponuđača. Najveći deo sredstava se odnosi na usluge po ugovoru, koje obuhvataju troškove administrativnih usluga (prevođenje i sl.), kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja.

Razdeo 37 -Agencija za reciklažu

U okviru sredstava planiranih rebalansom predviđa se povećanje na aproprijaciji namenjenih za plate, iz razloga koji su obrazloženi u delu koji se odnosi na plate. Značajna sredstva su namenjena i za nabavku mašina i opreme, za koje namene do sada nisu bila planirana sredstva u budžetu, a radi nabavke putničkog vozila za koju je završen postupak javnih nabavki, pokrenut u 2004. godini.

Razdeo 38 – Agencija za duvan

Radi obavljanja stručnih poslova koji se odnose na organizaciju i sprovođenje javnog tendera za preduzeća i preduzetnike i dobijanja dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i utvrđivanja ispunjenosti uslova za bavljenje trgovinom na veliko i malo duvanskim proizvodima i podnošenje predloga, osnovana je ova agencija. Sredstva za rad su približni nivou planiranom dosadašnjim budžetom.

Razdeo 39 – Agencija za energetsku efikasnost

Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), obrazovana je Agencija za energetsku efikasnost, kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i povećanje efiksnosti korišćenja energije u svim sektorima potrošnje energije, i ima svojstvo pravnog lica.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike i donacija od međunarodnih organizacija.

Razdeo 40 – Republički seizmološki zavod

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela koristiti se za stalne troškove, tekuće popravke i održavanje, redovno servisiranje, popravke i nabavke rezervnih delova, aktivnosti na održavanju operativnog statusa seizmoloških stanica Srbije – Beograda, Divčibara plus jedanaest postojećih lokalnih stanica. Sredstva od donacija Slovačke Republike, koja će se upotrebiti za instaliranje stalnog internet pristupa na bar četiri stanice, kao i za rekonstrukciju postojećih šahtova za senzore, a u cilju pripreme za prijem instrumenata iz planirane donacije.

Razdeo 41 – Komesarijat za izbeglice

U okviru sredstava za tekuće rashode Komesarijata, najveći deo se odnosi na stalne troškove (troškovi grejanja, komunalni troškovi i troškovi zakupa poslovnog prostora), kao i na usluge po ugovoru (usluge prevođenja, izrade softvera, informisanje javnosti, tendere i oglase).

Sredstva za transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja namenjena su Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za zdravstenu zaštitu izbeglih lica. Za izgradnju objekata za smeštaj izbeglih i prognanih lica, sredstva se obezbeđuju pre svega za kapitalno održavanje zgrada i objekata.

Osim sredstava budžeta, za izvršavanje rashoda Komesarijata planiraju se i značajna sredstva od donacija od međunarodnih organizacija, koja će se uglavnom upotrebiti za smeštaj i ishranu izbeglih i prognanih lica.

Razdeo 42 – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

U okviru zajedničkih poslova Uprava obavlja i poslove upravljanja i održavanja poslovnog prostora (oko 120.000 m2) koji koriste republički organi. Objekti koji su povereni Upravi na održavanje su objekti u vlasništvu Republike Srbije, objekti dati na korišćenje republičkim organima i reprezentativni objekti. S obzirom da je u pitanju veliki broj objekata, sredstva za ove namene povećana su u odnosu na postojeća.

U okviru sredstava za Upravu za zajedničke poslove republičkih organa planirana su i sredstva za finansiranje delatnosti okruga. Zadatak je okruga da inspekcijskim službama resornih ministarstava obezbedi prostor i sredstva za rad, ažurno obavlja poslove pisarnice, kao i da arhivira i čuva predmete i akte inspekcijskih službi. Okruzi izvore sredstava obezbeđuju delom iz budžeta Republike Srbije, a delom na osnovu naplata naknada putem kojih je obezbeđeno pokriće nastalih troškova u obavljanju inspekcijskog nadzora, kojeg obavljaju inspekcijski organi resornih ministarstava pri okrugu, po zahtevu stranke, a u cilju donošenja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje odgovarajućih traženih poslovnih delatnosi.

Razdeo 43 – Republički odbor za rešavanje sukoba interesa

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa osnovan je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS“, broj 43/049), za sprovođenje ovog zakona, kao samostalan i nezavisan organ.

Sredstva za rad Odbora obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Razdeo 44 – Poverenik za informacije od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog zanačaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04), ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaj kojima raspolažu organi javne vlasti.

Poverenik je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Sredstva za rad Poverenika i njegove Službe obezbeđuju se iz budžeta Republke Srbije.

Razdeo 45 – Direkcija za železnicu

Zakonom o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) obrazovana je Direkcija za želenice, kao posebna organizacija, radi obavljanja stručnih poslova u oblasti železničkog saobraćaja, regulatornih poslova i drugih poslova predviđenih Zakonom o železnici.

Sredstva za osnivanje i rad Direkcije obezbeđuju se iz sredstava budžeta Republike Srbije.

*

* *

Izmene i dopune rashoda državne zajednice Srbija i Crna Gora (SCG) do kraja 2005. godine izvršene su na način kojim se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje organa i organizacija državne zajednice uz određene preraspodele pojedinih rashoda u okviru ukupno odobrenih sredstava za rad organa SCG. U vezi s tim, finansiranje izdataka SCG polazi od potrebe da se, u skladu sa utvrđenim prioritetima, obezbede sredstva koja su neophodna za stabilno ostvarivanje funkcija institucija SCG.

Zbog potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje najosnovnijih dodatnih potreba SCG do kraja 2005. godine, ukupan obim sredstava uvećan je za 207,3 mil. dinara, odnosno sa 49.926,8 mil. dinara, na 50.114,1 mil. dinara. Povećanje je izvršeno na bazi sagledavanja dodatnih potreba do kraja ove godine. Radi se, pre svega, o uvećanim potrebama za plate zaposlenih u DKP kod Ministarstva spoljnih poslova, usled povećanog broja zaposlenih od januara do juna 2005. godine za 78 lica (za šta je potrebno dodatnih 103,6 mil. dinara), dok je kod Skupštine SCG predloženo ukupno povećanje od 60,1 mil. dinara, za plate i naknade zaposlenih u Skupštini SCG (33,6 mil. dinara), radi usklađivanja za period od 01.06.2005. godine do 31.12.2005. godine sa odgovarajućom osnovicom koju je utvrdila Narodna Skupština Republike Srbije, kao i za sudijski i poslanički dodatak, troškove putovanja i usluge po ugovoru. Sredstva za zgrade i građevinske objekte umanjena su za 2,0 mil. dinara.

Pored toga, kod Službe za finansiranje nadležnosti SCG, na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 414 (socijalna davanja zaposlenim) potrebna su dodatna sredstva od 16,0 mil. dinara, za isplate otpremnina radnicima koji se nalaze na raspolaganju (80 radnika), kao i otpremnina radnicima zaposlenim u organima SCG koji odlaze u penziju.

Takođe, kod Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose, za plaćanje kontribucija međunarodnim finansijskim organizacijama (EBRD i sl.) potrebna su dodatna sredstva od oko 26,0 mil. dinara. Sa sredstvima koja su planirana u postojećem budžetu za 2005. godinu nije moguće izmiriti sve preuzete međunarodne obaveze po osnovu članstva u 109 međunarodnih organizacija i finansijskih institucija. Obaveze prema pojedinim međunarodnim organizacijama nisu izmirene ni za 2003. godinu.

U periodu januar – jun 2005. godine, ukupni rashodi SCG izvršeni su u iznosu od 24,9 mlrd. dinara, što predstavlja 49,9% u odnosu na ukupan obim sredstava koja su za finansiranje nadležnosti i dodatnih poslova SCG utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu.

Najveće izmene u strukturi izdataka SCG koje ne zahtevaju dodatna sredstva, odnose se na povećanje sredstava za plate, vojne penzije i tekuće funkcionisanje Vojske i Ministarstva odbrane do kraja 2005. godine (ukupno 1.588,7 mil. dinara), za koji iznos se smanjuju sredstva za građevine i vojnu opremu.

U okviru postojećeg obima sredstava koja su budžetom Republike Srbije za 2005. godinu planirana kod Ministarstva odbrane (43.213,6 mil. dinara, odnosno 86,6% ukupnih sredstava za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora), predloženim rebalansom vrši se preraspodela aproprijacija, tako da se:

1. Sredstva za plate (ek. klasifikacija rashoda 411 i 412) povećavaju za 734,4 mil. dinara.

Dodatnim sredstvima od 734,4 mil. dinara, obezbeđuje se povećanje plata zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu odbrane za 14,5%, od oktobra 2005. godine. Uz to se omogućava i neophodno poboljšanje pojedinih raspona u platama profesionalnih vojnika, posebno onih koji obavljaju najsloženije dužnosti (piloti i sl.). Postojeći raspon između najviše plate (generali) i najniže plate (vojnici po ugovoru) trenutno, naime, iznosi samo 3:1 i treba ga povećati, za sada, na 4:1. Takođe bi se povećao i raspon između plata oficira i plata vojnika po ugovoru, sa sadašnjih 2,3:1, na 3:1. Plate pilota bi, u odnosu na plate drugih profesionalnih vojnika istog čina, bile veće za 32%.

Povećanje plata u Vojsci moguće je i pre oktobra, ukoliko se planirano smanjenje broja zaposlenih, posebno civilnih lica, ubrza.

Naime, postojećim Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu, sredstva za plate zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu odbrane planirana su za ukupno 35.459 zaposlenih (24.197 profesionalnih vojnika i 11.262 civilna lica). Pri tome su, na početku godine, za taj broj planirana i sredstva za povećanje plata u masi za 4%.

Planirani broj zaposlenih trebao se dostići do početka 2005. godine, hitnim donošenjem i primenom odgovarajućih izmena Zakona o Vojsci. Međutim, Skupština državne zajednice Srbija i Crna Gora izmenila je Zakon o Vojsci tek 18. februara 2005. godine.

Usled toga, broj zaposlenih u Vojsci na teritoriji Republike Srbije i Ministarstvu odbrane do juna 2005. godine, umesto na 35.459, smanjen je na 38.988 (25.187 profesionalnih vojnika i 13.801 civilno lice). U odnosu na broj zaposlenih kojima je iz budžeta Republike Srbije isplaćena plata u decembru 2004. godine (43.163, od čega 25.545 profesionalnih vojnika i 17.618 civilnih lica), do juna 2005. godine broj zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu odbrane smanjen je za 4.175, od čega profesionalnih vojnika – 358, a civilnih lica – 3.817. Time je veoma loša struktura zaposlenih na plati u decembru 2004. godine (40,8% civilnih lica), svedena na 35,4%, a planirano je da se svede na 31,8%.

Zbog neblagovremenog donošenja izmena Zakona o Vojsci, kao i spore primene tog zakona, iz budžeta Republike Srbije je, zaključno sa junom 2005. godine, za plate zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu odbrane utrošeno 768,5 mil. dinara više od polovine godišnjeg planiranog utroška, uključujući i polovinu predviđenog iznosa za povećanje plata.

Zakonom o izmenama Zakona o Vojsci, za otpust civilnih lica kojima se, u procesu reforme, ukidaju radna mesta, predviđena je otpremnina od 12 tekućih bruto plata, pri čemu je licima koja se dobrovoljno prijave za otpust do kraja marta 2005. godine ponuđeno stimulativno uvećanje otpremnine od 20%.

Zaključno sa junom 2005. godine, po obračunima, spiskovima i zahtevima koje je podnelo Ministarstvo odbrane, iz budžeta Republike Srbije isplaćena je stimulativna otpremnina za 897 civilnih lica, a bez stimulacije (po 12 bruto plata) za 3.191 civilno lice, odnosno za ukupno 4.088 civilnih lica koja su otpuštena usled ukidanja radnog mesta. Na ime ove otpremnine, iz budžeta je do kraja juna isplaćeno 1.269,3 mil. dinara. Nešto veći broj lica kojima je isplaćena otpremnina (4.088) od broja ukupnog smanjenja civilnih lica na plati od decembra 2004. godine do juna 2005. godine (3.817) posledica je otpusta 367 civilnih lica tokom juna, tako da će se taj dodatni efekat pokazati pri isplati plata u julu.

U celini uzev, kada se radi o platama u Vojsci i Ministarstvu odbrane koje su, inače, veoma niske (prosečna mesečna neto plata sa svim dodacima trenutno iznosi 22.383 dinara (oko 270 evra), ocenjuje se da su, i pored brojnih problema, do sada postignuti značajni efekti na reformskom prilagođavanju broja i strukture zaposlenih, ali da taj proces treba ubrzano nastaviti. Zavisno od toga, sa predloženim uvećanjem sredstava za plate u iznosu od 734,4 mil. dinara, plate u Vojsci bi se za 14,5% mogle povećati i pre oktobra 2005. godine.

2) Sredstva za dopunsko finansiranje vojnih penzija korisnicima u Republici Srbiji iznad iznosa koji se obezbeđuje doprinosom na plate profesionalnih vojnih lica (ek. klasifikacija rashoda 464) uvećavaju se za 268,0 mil. dinara.

Za ovo predloženo uvećanje postoje dva razloga. Prvi razlog je zakonska obaveza usklađivanja vojnih penzija sa povećanjem plata profesionalnih vojnika, a drugi razlog je rast broja vojnih penzionera usled smanjenja broja zaposlenih profesionalnih vojnika.

3) Sredstva za tekuće funkcionisanje Vojske (naknade troškova, socijalna davanja, bonusi, usluge, materijali i drugi troškovi tekućeg funkcionisanja – ek. klasifikacija rashoda 413 do 416, 421 do 426, 444, 472, 482 i 485), uvećavaju se za ukupno 586,3 mil. dinara.

U uslovima velikih napora da se ubrzanom reformom Vojske i sistema odbrane u celini Srbija i Crna Gora što je moguće brže priključi evropskim i evroatlantskim integracijama, veoma je značajno da se obezbedi tekuće funkcionisanje postojećih vojnih jedinica i ustanova. S tim osnovnim ciljem, pažljivo su proračunati nužni troškovi po svakoj od aproprijacija iz ove oblasti, imajući u vidu dosadašnju potrošnju, prispele obaveze za plaćanje, kao i aktuelna kretanja na tržištu, posebno u pogledu cena jer se, u ovom delu, pretežno radi o neelastičnim troškovima.

Na osnovu takve analize, pojedine ranije dodeljene budžetske aproprijacije su smanjene a druge povećane. U celini uzev, za obezbeđenje tekućeg funkcionisanja Vojske i Ministarstva odbrane do kraja 2005. godine minimalno je neophodno dodatnih 586,3 mil. dinara, kako je i predloženo.

4) Sredstva za kapitalne izdatke (ek. klasifikacija rashoda 511 i 512) i sredstva za robne rezerve (521), umanjuju se za ukupno 1.588,7 mil. dinara.

Predloženo relativno visoko umanjenje sredstava za kapitalne izdatke (građevine i vojnu opremu) je, s jedne strane, nužno, u uslovima kada, objektivno, nije moguće obezbediti izvore za povećanje postojećeg ukupnog obima sredstava iz budžeta za rashode Vojske i Ministarstva odbrane u 2005. godini i kada se, u isto vreme, prioritetno mora obezbediti tekuće funkcionisanje Vojske, kako u ljudskom (plate), tako i u materijalnom delu.

Međutim, s druge strane, na ovim pozicijama je umanjenje jedino moguće, imajući u vidu da su za te namene planirani prihodi od prodaje i drugih vidova raspolaganja viškovima nepokretnosti i vojne opreme u iznosu od 2,73 milijarde dinara.

S obzirom da su u 2004. godini ostvareni sopstveni prihodi Vojske i Ministarstva odbrane u celini iznosili 2,0 milijardi dinara, a da, u toj godini, nije prodat ni jedan značajniji vojni objekat, realno se očekuje da prihodi od viška nepokretnosti i vojne opreme u 2005. godini budu značajno veći. Uz to se, kako je poznato, deo problema u okviru građevinske delatnosti (stanovi) rešava i nefinansijski – zamenom viška nepokretnosti za stanove.

Ostavite komentar