Obrazloženje – razdeli

VI OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA

U skladu sa politikom javnih finansija Republike Srbije za period 2007. – 2009. godine, odnosno politkom javnih rashoda za 2007. godinu i budžetskim ograničenjima kojima su utvrđeni limiti po pojedinim vrstama rashoda, opredeljeni su obimi sredstava za sve budžetske korisnike.

Sredstva za korisnike budžetskih sredstava opredeljena su u skladu sa delokrugom poslova i nadležnostima utvrđenim Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 43/07) kojim su izvršene izmene nadležnosti i delokruga poslova, do sada postojećih ministarstava, i to na dva načina.

Prvi, tako što su povezane određene upravne oblasti u okviru jednog ministarstva, radi efikasnije koordinacije obavljanja srodnih poslova (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja), i drugi, kroz osnivanje novih ministarstava, i to u oblasti telekomunikacija i informatičkog društva, u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti omladine i sporta, kao i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

Prilikom utvrđivanja potrebnih sredstava po pojedinim korisnicima budžetskih sredstava pošlo se od predloga finansijskih planova korisnika i analize zahteva, posebno za dodatna sredstva koja se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti, koje ne mogu biti usklađene sa ograničenjem sredstava, uvažavajući prioritetne oblasti koje treba uzeti u obzir u proceduri planiranja budžeta za 2007. godinu.

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Narodna skupština kao organ zakonodavne vlasti, donosi zakone i ostale propise i opšta akta, odlučuje o promeni Ustava, usvaja budžet i završni račun, odlučuje o ratu i miru, ratifikuje međunarodne ugovore, raspisuje republički referendum, odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, bira i razrešava predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika, potpredsednika i ministre u Vladi, predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca, guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom, vrši kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom.

Sredstva za Narodnu skupštinu planiraju se za zasedanja, kao i za godišnje izdatke za sastanke poslaničkih grupa.

Za rad Narodne skupštine u 2007. godini planiraju se sredstva za plate i dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca za narodne poslanike na stalnom radu u Narodnoj skupštini, naknade u naturi, koje se, pre svega odnose na besplatno korišćenje mesta za parkiranje putničkog automobila u 3 javne garaže u Beogradu u dane kada službeno borave u Beogradu.

Značajan iznos planiranih sredstava se odnosi na poslanički dodatak – paušal. Svih 250 poslanika prima paušal koji iznosi 40% od iznosa neto plate narodnog poslanika i predstavlja nadoknadu za vršenje poslaničke dužnosti.

U okviru planiranih sredstava za narodne poslanike, čija su prava regulisana Zakonom o primanjima narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 7/91, 22/91, 28/91 i 68/91), a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora, najveće učešće imaju troškovi putovanja u zemlji, za dnevnice (ishranu) i troškove službenog prevoza poslanika na sednice i zasedanja radnih tela Narodne skupštine uz korišćenje sopstvenog vozila na koje imaju pravo i za službena putovanja u inostranstvo članova odbora, delegacija, poslanika i studijskih grupa Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti iz oblasti međunarodnih odnosa.

Administrativni odbor je doneo Odluku o poslaničkoj naknadi (prečišćen tekst Odluke 28 broj 120-679/06 od 27.marta 2006.godine) kojom se bliže određuju prava narodnih poslanika na naknadu troškova. Pravo na korišćenje sopstvenog vozila, pravo na troškove ishrane i pravo na hotelski smeštaj, čine jednu celinu – poslaničku naknadu.

Na osnovu Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS“, broj 48/06), Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS“, broj 49/06) i Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore („Službeni glasnik RS“, broj 49/06), Narodna skupština preuzela je u 2006. godini poslove iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodnog prava.

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, kao i određene poslove Republičke izborne komisije.

U okviru planiranih budžetskih sredstava najveće učešće imaju sredstva za sprovođenje parlamentarnih izbora, za raspisivanje predsedničkih izbora, koji u skladu sa Ustavom i Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije, treba da budu raspisani najkasnije do 31. decembre 2007. godine, zatim sredstva za stalne troškove (komunalne, energetske usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja i zakup imovine i opreme). Sredstva za usluge po ugovoru odnose se na usluge prevođenja, kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge za angažovanje eksperata za rad u odborima.

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije. Predsednik Republike predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu i obavlja druge poslove predviđene Ustavom.

Potrebna sredstva za obavljanje stručnih i drugih poslova iz ustavne nadležnosti predsednika su planirana u okviru Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, a za obavljanje operativnih, stručnih, analitičkih i savetodavnih poslova – u okviru Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za troškove putovanja u zemlji i inostranstvu. U toku 2007. godine posebno se povećavaju međunarodne aktivnosti predsednika Republike Srbije i u skladu sa tim su planirana sredstva za ove namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, sredstva su planirana za rashode po osnovu naknada za rad u komisijama (Komisija za pomilovanja), za administrativne usluge koje obuhvataju isplate na ime naknade za rad po ugovoru o delu i ugovoru o autorskom radu, kao i za rashode na ime reprezentacije koja prvenstveno obuhvata ugostiteljske usluge prilikom prijema stranih i domaćih gostiju.

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere. Predlaže Narodnoj skupštini zakone, budžet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslovniku Vlade.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

U članu 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema obavezna upustva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršenju; priprema akte koje presednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji presednika Vlade s Narodnom skupštinom, presednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, značajan deo sredstava odnosi se na troškove usluga po ugovoru, vezano za angažovanje savetnika u Kabinetu predsednika Vlade, iz razloga što lica koja u Kabinetu predsednika Vlade, svoja prava i obaveze ostvaruju putem ugovora, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknade za rad savetnika, određuju se prema merilima koja odredi Vlada. Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o Vladi, Vlada je donela Odluku o merilima za naknadu za rad savetnika predsednika Vlade i savetnika potpredsednika Vlade. Ostali troškovi u okviru usluga po ugovoru se odnose na prevodilačke usluge, sekretarske usluge, izrada softvera, kotizacije, izdatke za stručne ispite, ugostiteljske usluge, poklone i ostale opšte usluge.

GLAVA 3.2 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

U članu 27. Zakona o Vladi, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05), određen je delokrug rada Kabineta, koji se zasniva na: pripremi mera kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblastima koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršavanju; stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade; priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji potpresednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpresednik Vlade.

U okviru opredeljenih sredstava, najveće učešće u rashodima imaju usluge po ugovoru, kao i troškovi putovanja vezanih za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.

GLAVA 3.3 – GENERALNI SEKRETARIJAT

Generalni sekretarijat je služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade.

Nove aktivnosti Vlade su proširenje poslova Sektora za poslove protokola, posebno u okviru prevodilačke službe, imajući u vidu stanje koje je nastalo pošto je Republika Srbija postala pravni sledbenik bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora, pa samim tim i država sa međunarodno – pravnim subjektivitetom. To doprinosi nastajanju novih aktivnosti ne samo Vlade već i ministarstava pojedinačno, usmerenih da u okviru svog delokruga obavljaju i poslove na planu predlaganja tema i platformi, vođenje pregovora, zaključivanje međunarodnih ugovora, nacrta zakona i ratifikaciji međunarodnih ugovora, njihova primena i tim povodom zaključivanje administrativnih ugovora.

Takođe, formiran je i Sektor za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, koji obavlja poslove vezane za poslove evropskih integracija, kao i učešće u reformskim timovima, angažovanih na implementaciji projekata za izradu izveštaja i analiza o projektima u kojim učestvuje Generalni sekretarijat.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, najveći iznos odnosi se na troškove putovanja, gde Generalni sekretarijat snosi troškove putovanja kako u zemlji tako i u inostranstvu, isplatu dnevnica, nadoknadu troškova prevoza i smeštaja i drugih troškova, za sve ministre i članove Vlade.

Stalni troškovi obuhvataju troškove fiksnih i mobilnih telefona, PTT usluge, zakupa prostora (sala, hala) i prateće opreme radi održavanja sastanaka i drugih prezentacija.

Usluge po ugovoru obuhvataju troškove na ime naknada za rad članova Komisije za izradu Građanskog zakonika.

Deo sredstava opredeljen je za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta na ime isplate materijalne pomoći optuženima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i članovima njihovih porodica, u periodu prvih šest meseci 2007. godine.

GLAVA 3.4 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Kancelarija za saradnju s medijima, osnovana je Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05), a na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), kao služba Vlade.

Kancelarija za saradnju s medijima obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; stara se o internom informisanju; izdaje javne i interne publikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

Najveće učešće u strukturi opredeljenih budžetskih sredstava imaju za usluge po ugovoru, a odnose se na usluge informisanja javnosti (Beta, Tanjug, Fonet…); stručne usluge (troškovi prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca, usluge za izradu softvera koji je potreban Internet odeljenju); usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacije za seminare, za stručne ispite); troškove putovanja kako u inostranstvo, tako i u zemlji , a sastavni su deo novinarske delatnosti kojom se bavi Kancelarija za saradnju s medijima; stalne troškove koji obuhvataju troškove usluga komunikacija, telefona, interneta i mobilnih telefona. Sredstva predviđena za materijal, planirana su za administrativni materijal, štampu, pretplatu na listove, časopise i drugu literaturu.

Imajući u vidu delatnost Kancelarije, dodatno su obezbeđena povećana sredstva po osnovu proširenja obima posla vezano za obaveštavanje javnosti o aktivnostima Vlade, kao i važne predstojeće državne poslove i događaje (AP Kosovo i Metohija, evropske integracije, saradnja sa Haškim Tribunalnom i drugo), kao i one događaje i kampanje koje se odnose na politička i aktuelna dešavanja.

GLAVA 3.5 – KANCELARIJA ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji, kao stručna služba Vlade, osnovana je Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05).

U narednim godinama, sa ubrzanjem procesa pridruživanja Evropskoj Uniji u značajnoj meri će se pojačati i proširiti redovne aktivnosti vezane za proces stabilizacije i asocijacije, kroz koji se Srbija priprema za ispunjenje visokih evropskih standarda u oblasti funkcionisanja tržišne ekonomije, funkcionisanja pravne države, demokratizacije i ljudskih prava kao ključnih uslova za punopravno članstvo u Evropskoj Uniji.

Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na: strategiju pridruživanja i pristupanja Evropskoj Uniji; saradnju sa organima državne uprave Republike Srbije u pripremama i pregovorima radi zaključivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji, kao i u samom pristupanju Evropskoji Uniji; strategiju, podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske Unije i obaveštavanje Evropske Unije i javnosti o tome i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj Uniji koje joj Vlada poveri.

Za rad Kancelarije za pridruživanje Evropskoj Uniji opredeljena su sredstva za tekuće izdatke, i to naročito za: usluge po ugovoru (za isplatu honorara po osnovu ugovora o delu, troškove prevođenja i dr.); za troškove putovanja, naročito u inostranstvo; stalne troškove (za pokriće troškova fiksnih telefona, osiguranja, bankarskih usluga, kao i troškovi zakupa imovine i opreme, s obzirom na planirane seminare u organizaciji Kancelarije, koji uglavnom zahtevaju zakup sale i opreme za prevođenje); materijal (za kancelarijski materijal; materijal za saobraćaj – bonovi i benzin; pretplata na časopise i biltene).

GLAVA 3.6 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savet za borbu protiv korupcije, kao stručno – savetodavno telo Vlade, obrazovan je Odlukom Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 59/01…64/03). Zadatak Saveta je da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.

Savet do svojih predloga dolazi kako kroz rad na zakonima, tako i analizom pojedinačnih slučajeva korupcije. Posebna pažnja usmerena je ka izradi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Savet planira nastavak saradnje sa Ambasadom Švajcarske i Bazelskim institutom na edukaciji antikorupcijskih institucija u Srbiji.

Na tekućim izdacima najveće učešće imaju specijalizovane usluge i usluge po ugovoru, a odnose se na pokriće stručnih usluga koje pružaju članovi i saradnici Saveta za borbu protiv korupcije, uključujući sredstva za isplatu naknada za rad članovima Saveta. Cilj je da se država ojača u pogledu preventivnog delovanja na suzbijanju i oktkrivanju korupcije u privredi, kako bi se predupredila i sprečila zloupotreba položaja.

GLAVA 3.7 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Služba za upravljanje kadrovima obrazovana je Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) i zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Nadležnost službe za upravljanje kadrovima utvrđena je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS“, broj 106/05).

Služba obavlja sledeće stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga: oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u organima i stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana; stara se o usklađenom preuređenju državne uprave, što uključuje razvoj službeničkog sistema, iniciranje donošenja propisa kojima se uređuje radnopravni položaj državnih službenika i nameštenika i učestvovanje u njegovoj pripremi; daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima; pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem; vodi centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima; vodi evidenciju internog tržišta rada u organima, pomaže državnim službenicima u vezi sa njihovim premeštajem i radom u projektnim grupama i pomaže organima u rešavanju kadrovskih potreba; priprema za Vladu predlog programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad; oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja u Republičkom javnom pravobranilaštvu, stara se o pravilnom sprovođenju konkursa i daje mišljenje o Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom javnom pravobranilaštvu; obavlja i druge poslove značajne za upravljanje kadrovima koje joj poveri Vlada i poslove koji su određeni zakonom ili propisom Vlade.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, izdvajaju se sredstva za usluge po ugovoru, i to: administrativne usluge za ugovorene obaveze prevođenja, usluge agencija i servisa (testovi Centra za primenjenu psihologiju – Društva psihologa Srbije) i druge neophodne činovničke usluge za obavljanje poslova po ugovoru, kao i potreba prevođenja dokumenata na engleski jezik radi prezentacije na sajtu Službe; sredstva za kompjuterske usluge su planirana za usluge izrade softvera, održavanja računara i druge potrebne kompjuterske usluge (registar propisi, računovodstveni i specijalizovani softveri…); usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih – podrazumevaju troškove vezane za profesionalno usavršavanje, troškove kotizacija za seminare, stručna savetovanja i sajmove (radi se o novom organu čije se nadležnosti po prvi put uspostavljaju u našoj zemlji, gde je neophodno sticanje novih znanja i iskustva u ovoj oblasti), kao i troškove stručnih ispita.

Usluge informisanja odnose se na objavljivanje oglasa i konkursa za položaje i izvršilačka radna mesta za ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade i upravne okruge.

Stručne usluge se odnose na angažovanje stručnjaka u izvršavanju zadataka i poslova po ugovoru o delu, kao i za pokriće troškova naknada predsedniku i članovima Visokog službeničkog saveta (8 članova) i predsedniku Žalbene komisije Vlade i članovima komisije (8 članova).

Troškovi službenih putovanja u zemlji, obuhvataju dnevnice i putne troškove i troškove smeštaja na službenom putovanju, kao i dnevnice i putne troškove za savetovanja i seminare, za radnike koji na njima učestvuju i troškovi službenih putovanja u inostranstvo koji su vezani za međunarodnu saradnju i edukaciju kadrova.

GLAVA 3.8 – SLUŽBA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Služba za ljudska i manjinska prava je služba Vlade, obrazovana Uredbom o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS“, broj 49/06), i obavlja stručne poslove koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; učešće u pripremi propisa i ljudsim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; podnošenje izveštaja o sprovođenju međunarodnih ugovora o ljudskim i manjinskim pravima, ako je to njima predviđeno; odgovore na pojedinačne predstavke međunarodnim telima čiju je nadležnost prihvatila naša država; položaj nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; uspostavljanje veza nacionalnih manjina s matičnim državama; položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina; sprovođenje međunarodne saradnje u okviru nacionalne politike ljudskih i manjinskih prava; obavlja poslove iz oblasti ljudskih i manjinskih prava u vezi sa zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji i poslove vezane za Evropske integracije; unapređenje saradnje sa međunarodnim institucijama i drugim državama po pitanju zaštite ljudskih i manjinskih prava; izgrađivanje neophodnih administrativnih kapaciteta za ispunjavanje obaveza iz oblasti ljudskih i manjinskih prava koja proističu iz članstva u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama; uspostavljanje regionalne saradnje iz oblasti ljudskih i manjinskih prava uključujući i saradnju sa Paktom za stabilnost Jugoistočne Evrope i regionalnim inicijativama iz delokruga rada Službe; pristupanje međunarodnim donatorskim fondovima i obezbeđivanje dodatnih vanbudžetskih izvora finansiranja za pitanja iz oblasti ljudskih i manjinskih prava; pružanje pomoći ugroženim migrantskim kategorijama stanovništva ukuljučujući pripremu strateški dokumenata, akcionih planova i razvoj programa pomoći i zaštite kao i poslovi iz oblasti podizanja svesti o neophodnosi stalnog unapređenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i drugi poslovi iz delokruga Sektora; stručnu i tehničku podršku Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine i obavlja poslove za potrebe Fonda za nacionalne manjine;priprema akata za Vladu kojima se nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija koji usklađuju domaće propise s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o zaštiti ljudskih i manjinskih prava; služba obavlja poslove Sekretarijata za nacionalnu romsku strategiju i poslove Kancelarije u Bujanovcu, koja je osnovana pri bivšem Ministrstvu za ljudska i manjinska prava, a koja nastavlja rad kao unutrašnja jedinica Službe, prema delokrugu Službe i njenom pravilniku; obavljanje i drugih poslova vezanih za ljudska i manjinska prava koje joj Vlada poveri.

Troškovi putovanja, predviđeni su za pokriće troškova putovanja u inostranstvu, za putovanja predstavnika Kancelarije zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog čestog prisustvovanja suđenjima u Strazburu; prisustvovanje raznim sastancima u vezi odbrane Inicijalnih izveštaja o sprovođenju konvencija; učešće u radnim grupama za vize, azil, migraciju i druga putovanja vezana za učešće na međunarodnim konferencijama i putovanja vezana za međunarodnu saradnju; službena putovanja u zemlji koja obuhvataju aktivnosti i potrebe obilaska multietničkih sredina, savetovanja, edukativnih seminara i drugih skupova.

Odlukom o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za nestala lica („Službeni glasnik RS“, broj 73/06), Komisija je svoje aktivnosti nastavila u okviru Službe za ljudska i manjinska prava. Planirana sredstva obuhvataju izdatke koji se odnose, pre svega, na sledeće troškove: ekshumacije i identifikacije tela i organizacije prenosa posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica sa područja Kosova i Metohije, ekshumacije sa izumanjem uzoraka i identifikacije tela iz pojedinačnih grobnih mesta u Republici Srbiji, organizacija prenosa posmrtnih ostataka iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prisustvovanje ekshumacijama (monitoring) u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, sredstva za jednokratnu pomoć porodicama identifikovanih lica pri primopredaji posmrtnih ostataka, sredstva za rad udruženja porodica nestalih lica sa teritorije Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, sredstva za rad udruženja porodica nestalih lica SR Jugoslavije, sredstva za rad udruženja porodica nestalih lica Krajine, sredstva za rad DIC Veritas, organizacija i smeštaj delegacija vladinih komisija prilikom sastanaka u Republilci Srbiji, smeštaj delegacija vladinih komisija pri ekshumacijama na području Republike Srbije, komunalne usluge pri ekshumacijama u Republlici Srbiji, službena putovanja u inostranstvu, tehničko opremanje i manipulativne troškove, kao i za plaćanje poreza i doprinosa.

U okviru Službe planirana su sredstva za dotacije udruženjima i organizacijama nacionalnih manjina, kojih je prema podacima iz registra udruženja građana u nadležni registar upisano nekoliko stotina. Finansiraju se programi organizacija i udruženja svih nacionalnih manjina koji žive u našoj zemlji, kao i udruženja koja se bave praćenjem ostvarivanja i zaštitom ljudskih prava.

Ostala planirana sredstva odnose se za sledeće namene, i to: pomoć organima, organizacijama, ustanovama i drugim subjektima u multietničkim i drugim sredinama za realizaciju planova i programa od interesa za nacionalne manjine i ostvarivanje ljudskih prava; finansiranje programa nacionalnih manjina preko nacionalnih Saveta nacionalnih manjina; pomoć školskim ustanova u multietničkim sredinama i školama u kojima se nastava izvodi na jezicima manjina za nabavku opreme, inventara, udžbenika i drugih učila; pomoć radio-televizijskim redakcijama za emitovanje programa na jezicima manjina.

GLAVA 3.9 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Težište delovanja Koordinacionog tela, pored stabilizacije političko – bezbednosnih prilika, usmereno je na program socijalno – ekonomskog oporavka i privrednog oživljavanja, sa ciljem da se na najneposredniji način zadovolje osnovne potrebe i reše egzistencijalni problemi građana Republike Srbije koji žive na područuju opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Sredstva namenjena za usluge po ugovoru odnose se na administrativne usluge, prevođenje sa albanskog i engleskog jezika, tako i na te jezike, radi dostavljanja i prezentovanja međunarodnim organizacijama i domaćoj javnosti; kompjuterske usluge; usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo (planirana su sredstva za potrebe organizovanja poslovnih skupova sa predsednicima opština, poseta domaćih delegacija, predstavnika međunarodnih organizacija i diplomatskog kora); za potrebe reprezentacije planirana su sredstva zbog velikog broja poseta stranih delegacija, međunarodnih organizacija i poklon publikacija o jugu Srbije.

Specijalizovane usluge, planirane su za geodetske usluge i to za formiranje dokumentaciono – katastarskih podataka (DKP-a) za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa sa kompletnim sadržajem (granice, zgrada, kultura, unutrašnji opis…) u saradnji sa nosiocem Projekta – Republičkim geodetskim zavodom, kao i troškovi formiranja baze podataka, GIS aplikacija i svih pratećih troškova kako bi se ovaj značajan projekat za Republiku Srbiju realizovao u potpunosti. Vektorizacija katastarskih planova tri opštine na jugu Srbije će omogućiti sačinjavanje namenskog geografskog informacionog sistema (GIS) prilagođenog prikazivanju i pregledu tertorijalne dispozicije.

Ostala sredstva se odnose na projekte u saradnji sa međunarodnom organizacijom UNDP, na osnovu Programa za poboljšanje rada i oživljavanje opština u Južnoj Srbiji (MIR II), koji je odobren i potpisan od strane Vlade i ovlašćenog predstavnika UNDP–a, kao i sredstva za kapitalne transfere za realizaciju projekta i programa na Jugu Srbije u opštinama Preševo, Buajnovac i Medveđa. Projekti se odnose na stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život stanovništva (izgradnja puteva, vodosnabdevanje, elektrosnabdevanje, izgradnja i rekonstrukcija škola, predškolskih ustanova, uređenje zelenih pijaca i drugih komunalnih projekata na teritoriji ove tri opštine.) U realizaciji brojnih projekata učestvuje i međunarodna organizacije CHF, koja vrši odabir predloženih projekata i učestvuje u finansiranju u određenom procentu.

GLAVA 3.10 – AVIO – SLUŽBA VLADE

Avio-služba Vlade obrazovana je kao služba Vlade Uredbom o osnivanju Avio – službe („Službeni glasnik RS“, broj 51/06), da obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade i da pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Dodatne prihode Avio – služba ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju obrazovanje Avio – službe i način korišćenja vazduhoplova Avio – službe, tako što svoje usluge prevoza za određene korisnike vrši uz naknadu stvarnih troškova, odnosno punih troškova, ako je reč o trećim licima.

Najveći deo sredstava planiranih za rad Avio-službe odnosi se na tekuće popravke i održavanje aviona, održavanje i popravku celokupne opreme u Avio – službi Vlade – troškovi radova tehničkog održavanja aviona Falcon 50 (tri motora), avionu Learjet 31A, modifikacije postojeće opreme i ostale opreme, za materijal (materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih – stručnu literaturu pilota i mehaničara na bazi podataka potrebne za sisteme navigacije na avionima, na rutne i prilazne karte, a izmenama vezane za letenje po celom svetu; materijal za saobraćaj – odnosi se na troškove mlaznog goriva za avione u zemlji i inostranstvu za 1000 sati naleta) i usluge po ugovoru (usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih za obuku na simulatoru 8 pilota x 28.000 USD, troškova dodatne obuke pilota i tehničkog sastava), kao i za isplatu plata i dodataka zaposlenih – pretežno visoko stručnih radnika avio struke. Deo ovih rashoda finansira se iz dodatnih prihoda koje ostvari Avio-služba.

GLAVA 3.11 – NACIONALNI SAVET ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Odlukom o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jjugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS“, broj 50/07) osnovan je Nacionalni savet za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Ovaj savet ima predsednika i četiri člana, koje imenuje Vlada. Predsednika Nacionalnog saveta imenuje Vlada iz reda ministara, na predlog predsednika Vlade, dok se članovi Nacionalnog saveta imenuju iz reda predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, na predlog nadležnih ministara, ako nadležni ministar nije sam član Nacionalnog saveta.

Nacionalni savet sarađuje sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a naročito u pogledu položaja okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i ostvarivanjima njihovog prava na odbranu, položaja svedoka koji su državljani Republike Srbije, pristupa Međunarodnog krivičnog tribunala arhivskoj građi i drugih pitanja koja su značajna za ostvarivanje saradnje i podnosi Vladi predloge odluka o oslobađanju svedoka dužnosti čuvanja državne, službene ili vojne tajne i o razgledanju spisa koji sadrže državnu, vojnu ili službenu tajnu.

Nacionalni savet preduzima mere koje su potrebne da bi se pomoglo porodicama okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i okrivljenima i advokatima okrivljenih omogućio pristup arhivskoj i drugoj dokumentaciji koja je značajna za ostvarivanje prava na odbranu okrivljenih, kao i druge potrebne mere koje proističu iz obaveze Republike Srbije da štiti svoje državljane.

Nacionalni savet može da obrazuje stalne komisije za praćenje saradnje u vojnim pitanjima, pitanjima bezbednosti i pitanjima arhivske građe.

Uredbom o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS“, broj 50/07), osnovana je ova kancelarija, kao služba Vlade.

Kancelarija Nacionalnog saveta obavlja stručne, adminstrativne i druge poslove za potrebe Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Kancelarijom rukovodi direktor, koga postavlja Vlada, na pet godina, na predlog predsednika Vlade. Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade. Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Najveći iznos sredstava budžeta opredeljen je za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta na ime isplate materijalne pomoći optuženima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i članovima njihovih porodica.

GLAVA 3.12 – KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Kancelarija za Nacionalni investicioni plan osnovana je Uredbom o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS“, broj 50/07). Ovom uredbom određen je delokrug rada Kancelarije, njeno uređenje i druga pitanja od značaja za njen rad.

Kanceralija je služba Vlade.

Kancelarija predlaže Vladi postupke po kojima se biraju projekti za NIP; prima od ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade nacrte projekata, a ima pravo i da sama pripremi nacrt projekta; razmatra nacrte projekata i predlaže Vladi projekte za NIP i koji od njih treba da imaju prvenstvo; priprema predlog NIP – a i predlaže ga Vladi na usvajanje; predlaže Vladi postupak po kome se sprovodi NIP; nadzire sprovođenje NIP – a i o tome obaveštava Vladu; predlaže Vladi opšte akte koji se odnose na NIP; vodi bazu podataka o projektima NIP – a i podnosi Vladi izveštaj o sprovođenju NIP – a.

Kancelarija upoznaje javnost s projektima i organizuje javnu raspravu o njima, sarađuje s državnim organima, upravnim okruzima, autonomnim pokrajinama, opštinama, gradovima, gradom Beogradom, strukovnim udruženjima pri izradi NIP – a i promoviše poslove vezane za NIP.

Kancelarijom rukovodi direktor, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Predviđeno je da Kancelarija preuzme od Projektnog centra Ministarstva finansija zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja – koji su Kancelariji potrebni za obavljanje poslova iz njenog delokruga.

Odlukom o obrazovanju Saveta za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS“, broj 50/07), obrazovan je Savet za Nacionalni investicioni plan, sa zadatkom da Vladi daje mišljenje o postupcima po kojima se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan (NIP), a koje Vladi predlaže ministar koji je zadužen za NIP i daje Vladi mišljenje o predlogu NIP-a.

Savet prati sprovođenje NIP – a i s obzirom na to predlaže ministru koji je zadužen za NIP mere nadzora – o čemu obaveštava Vladu.

Prilikom izrade Nacionalnog investicionog plana u cilju obezbeđenja najefikasnijeg korišćenja raspoloživih sredstava i utvrđivanja dinamike njihovog trošenja, da bi se očuvala makroekonomska stabilnost i obezbedio održiv privredni rast, podizanje konkurentnosti, sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iskazana su u okviru ove glave.

Na osnovu Odluke Vlade broj 02-01-3/2007-01 od 22. maja 2207. godine, ministar bez portfelja, zadužen je da planira Nacionalni investicioni plan, predlaže Vladi da odobri projekte unutar Nacionalnog investicionog plana i da nadzire izvršenje odobrenih projekata.

U cilju sprovođenja navedenih akata Vlade, sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iskazana su u okviru ove kancelarije, na aproprijaciji ekonomske klasifikacije Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

RAZDEO4 -USTAVNI SUD SRBIJE

Ustavni sud Srbije je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode. Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšte obavezujuće.

Ustavni sud ostvaruje svoju funkciju zaštite ustavnosti i zakonitosti svih opštih pravnih akata koji se donose u Republici, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pored toga, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa, o zabrani rada političkih stranaka i druge političke organizacije i odlučuje o izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa.

Uređenje Ustavnog suda i postupak pred Ustavnim sudom, kao i prano dejstvo njegovih odluka, uređuju se zakonom.

U okviru opredeljenih sredstava za 2007. godinu, značajan deo sredstava namenjen je za troškove putovanja (saradnja i savetovanja) sa ustavnim sudovima bivših republika SFRJ, Ustavnim savetom i Državnim savetom Francuske, Saveznim ustavnim sudom SR Nemačke, Konferencijom ustavnih sudova Evrope, sa ustavnim sudovima i organima slične nadležnosti u regionu, kao i sa međunarodnim organizacijama, fondacijama i drugim telima.

Sredstva za usluge po ugovoru odnose se na autorske honorare učesnika konsultativnih sastanaka i javnih rasprava koje organizuje Ustavni sud, dok se sredstva namenjena za materijal odnose na održavanje redovnih sednica (preko 150 sednica i drugih sastanaka).

RAZDEO 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Pravosudni organi kao indirektni korisnici budžeta, osnovani su, i to: Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02 i 27/04), kao sudovi opšte nadležnosti (opštinski sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Srbije, kao posebni sudovi trgovinski sudovi i Viši trgovinski sud), Zakonom o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02 i 27/04), osnovani su Republičko javno tužilaštvo, okružna javna tužilaštva i opštinska javna tužilaštva i Zakonom o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 43/91) osnovano je Republičko javno pravobranilaštvo. Takođe, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina („Službeni glasnik RS“, broj 67/03), osnovano je Tužilaštvo za ratne zločine, kao posebno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije. Nadležnost ovog tužilaštva je procesuiranje krivičnih postupaka protiv učinilaca krivičnih dela koja su određena u Osnovnom krivičnom zakonu kao krivčna dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i krivičnih dela predviđenih u Statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

U okviru izdataka za finansiranje pravosudnih organa obezbeđuju se sredstva za rad 508 pravosudnih organa (sudova, javnih tužilaštava i organa za prekršaje) i 5 republičkih pravosudnih organa. Od planiranih sredstava najveći izdaci odnose se na obezbeđenje uslova za funkcionisanje opštinskih i okružnih sudova.

U strukturi rashoda najveći deo se odnosi na usluge po ugovoru, a koje se odnose na troškove sudskog postupka koji se ne mogu predvideti i na koje se ne može uticati, a od kojih zavisi normalno funkcionisanje sudova. Najznačajnije mesto zauzimaju troškovi stručnih usluga u okviru kojih se isplaćuju usluge advokata po službenoj dužnosti, veštačenja, usluge porotnika, svedoka, tumača i dr.

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 63/2001, 42/2002, 27/2003, 103/2003, 29/2004, 101/2005), propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opše nadležnosti i posebnim sudovima. Kao poseban sud osniva se Upravni sud za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Upravni sud je sud republičkog ranga.

Članom 26. istog zakona propisano je da Upravni sud u prvom stepenu sudi u upravnim sporovima, kao i to da vrši druge poslove određene zakonom.

Najveći iznos sredstava opredeljen za Upravni sud, odnosi se na nabavku mašina i opreme.

Apelacioni sud osniva se za područje više okružnih sudova.

Članom 23. propisano je da Apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke opštinskih i okružnih sudova.

Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti opštinskih i okružnih sudova, o prenošenju nadležnosti opštinskih i okružnih sudova kada su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom.

Članom 6. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva („Službeni glasnik RS“, br. 63/2001, 42/2002), propisano je:

Apelacioni sud u Beogradu obuhvata područja okružnih sudova u Beogradu, Valjevu, Zaječaru, Negotinu, Požarevcu, Smederevu, Užicu.

Apelacioni sud u Kragujevcu obuhvata područja okružnih sudova u Jagodini, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Peći i Čačku.

Apelacioni sud u Nišu obuhvata područja okružnih sudova u Vranju, Gnjilanu, Nišu, Prokuplju, Pirotu, Prištini i Prizrenu.

Apelacioni sud u Novom Sadu obuhvata područja okružnih sudova u Zrenjaninu, Novom Sadu, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Subotici.

Najveći iznos sredstava namenjenih Apelacionom sudu, odnosi se na zgrade i građevinske objekte.

Trgovinski sud osniva se za teritoriju više opština.

Prekršajni sud osniva se za teritoriju jedne ili više opština.

Osnivanje, sedišta i područja opštinskih, okružnih, apelacionih, trgovinskih i prekršajnih sudova i odeljenja opštinskih sudova uređuju se posebnim zakonom.

U 2007. godini izvršiće se transformacija organa za prekršaje u Veća za prekršaje (od septembra 2007. godine). Takođe, izvršiće se detaljna analiza rada organa za prekršaje – broj predmeta u radu, broj sudija, dinamika rešavanja predmeta radi izmena i dopuna Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a u cilju regulisanja nove organizacije sudova za prekršaje. U 2007. godini biće sproveden postupak izbora svih sudija za prekršaje prema novoj organizaciji i novim zakonskim propisima.

Pored navedenih aktivnosti i ciljeva u Sektoru pravosuđa i prekršaja neophodno je obezbediti uslove za sprovođenje usvojenih zakona: Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS“, broj 61/05) i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03, 135/04 i 61/05).

U Sektoru za pravosuđe formirana je Grupa za pravnu bazu podataka kojom se omogućava ušteda za sve organe uprave, jer će istu moći da koriste, iz kojih razloga će prestati potreba za zaključivanje ugovora sa davaocima usluga. Pri tome pravna baza će sadržati sudsku praksu koju daje Vrhovni sud Srbije.

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uređeno je obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja posebnih organizacionih jedinica državnih organa radi otkrivanja krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela određena ovim zakonom.

Sredstva za rad Posebnog tužilaštva, Službe i Veća obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a Ministarstvo pravde obezbeđuje odgovarajuće prostor i sve druge tehničke uslove potrebne za efikasan rad Posebnog tužilaštva i Veća.

Takođe, za organizovanje i nesmetano funkcionisanje Posebnog odeljenja tužilaštva potrebno je odrediti poseban prostor kancelarijski nameštaj i opremu za sudnice.

Pored toga, obezbeđena su sredstva za smeštajne uslove Okružnog javnog tužilaštva u Valjevu (kompenzacija) i za kupovinu zgrade „Beobanke“ na Zelenom vencu broj 18 u Beogradu, za smeštaj tužilaštva i organa za prekršaje (kompenzacija).

Na ime obezbeđivanja uslova za primenu procesnih odredaba Krivičnog zakonika, opredeljena su sredstva za zaštitu svedoka i oštećenih u najtežim krivičnim delima, kao i za zaštitu svedoka i oštećenih u postupcima za ratne zločine i organizovani kriminal.

Finansiranje Tužilaštva za ratne zločine ima posebno mesto, s obzirom da naša strateška orijentacija ka evropskim integracijama i priključenje Evropskoj Uniji ne mogu se ostvariti bez suočavanja sa problemom ratnih zločina što se reflektuje kroz rad ove institucije, a uspeh u krivičnom progonu predstavlja preduslov ostvarenja te orijentacije i približavanja domaćeg pravnog sistema evropskim i međunarodnim standardima.

U skladu sa Ustavom, Državno veće tužilaca je samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca.

Državno veće tužilaca ima 11 članova. U sastav Državnog veća tužilaca ulaze: republički javni tužilac, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i 8 izbornih članova, koje bira Narodna skupština.

Mandat članova Državnog veća tužilaca traje pet godina, osim za članove po položaju.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

U skladu sa Ustavom, Visoki savet sudstva je nezavistan i samostalan organ koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

U sastav Visokog saveta sudstva ulaze predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i 8 izbornih članova koje bira Narodna skupština.

Visoki savet sudstva ima 11 članova, koji bira i razrešava sudije, predlaže Narodnoj skupštini izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju, predlaže Narodnoj skupštini izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika sudova, učestvuje u postupku za prestanak funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda i obavlja druge poslove i skladu sa Ustavom i zakonom.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

RAZDEO 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Zaštitnik građana, kao nezavisan državni organ, štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda i prava.

Zaštitnika građana bira i razrešava Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom. Zaštitnik građana za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, a uživa imunitet kao narodni poslanik. O zaštitniku građana donosi se zakon.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

RAZDEO 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) osnovana je Državna revizorska institucija, kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, sa svojstvom pravnog lica.

Institucija je samostalan i nezavisan državni organ, koji obavlja sledeće poslove: planira i obavlja reviziju; donosi podzakonske i druge akte; podnosi izveštaje u skladu sa zakonom kojim je osnovana; zauzima stavove i daje mišljenja kao i druge oblike javnih saopštenja u vezi sa primenom i sprovođenjem pojedinih odredaba ovog zakona; po potrebi i u skladu sa svojim mogućnostima, pruža stručnu pomoć Skupštini, Vladi i drugim državnim organima o pojedinim značajnim merama i važnim projektima, na način kojim se ne umanjuje nezavisnost Institucije; može da daje savete korisnicima javnih sredstava, primedbe na radne nacrte predloga zakonskih tekstova i drugih propisa, mišljenja o pitanjima iz oblasti javnih finansija, preporuke za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih je došla u postupku obavljanja revizije, a odnose se na to da proizvode ili mogu proizvesti negativne posledice ili dovode do neplaniranih rezultata; usvaja i objavljuje standarde revizije u vezi sa javnim sredstvima koji se odnose na izvršavanje revizijske nadležnosti Institucije; utvrđuje program obrazovanja i ispitni program za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor, organizuje polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja, vodi Registar lica koja su stekla ova zvanja; utvrđuje kriterijume i vrši nostrifikaciju stručnih zvanja iz nadležnosti Institucije stečenih u inostranstvu; sarađuje sa međunarodnim revizorskim i računovodstvenim organizacijama u oblastima koje se odnose na računovodstvo i reviziju u okviru javnog sektora i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

RAZDEO 8 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen ovim zakonom; zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; informisanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koja se odnosi na Republiku Srbiju; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju inostrani poslovi i drugim zakonima.

Ministarstvo svoje nadležnosti obavlja preko službe u zemlji i preko diplomatsko konzularnih pretstavništava (DKP) u inostranstvu.

Za funkcije ministarstva u zemlji planirana su sredstva, i to za:

– stalne troškove, koji se odnose na energetske i komunalne usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja i usluge platnog prometa;

– troškove putovanja, za pojedinačna putovanja i putovanja delegacija ovog ministarstva, kao i za troškove selidbi službenika upućenih na rad u DKP;

– usluge po ugovoru, koji se odnose na: plaćanje advokatskih usluga za vođenje sporova pred Međunarodnim sudom u Hagu, usluge obrazovanja kadrova, kompjuterske usluge, usluge informisanja, reprezentaciju i ostale usluge;

– materijal koji se najvećim delom odnose na sredstva za nabavku obrazaca pasoša, viza i putnih listova, nabavku materijala za obrazovanje kadrova, gorivo, rezervne delove, gume, materijal za izradu graničnih oznaka i obnavljanje graničnih piramida i za druge potrebe;

– donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, koji se odnose na donacije odnosno članarine međunarodnim organizacijama koje proizilaze iz članstva Republike Srbije u međunarodnim globalnim i regionalnim organizacijama, i za obezbeđenje sredstava za finansiranje Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji obavlja istraživačke i druge poslove za potrebe ovog ministarstva.

Planirana sredstva za zgrade i građevinske objekte treba da omoguće završetak radova na sanaciji kancelarijskog i drugog prostora u centrali Ministarstva.

GLAVA 8.1 – DIPLOMATSKO – KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Usluge po ugovoru odnose se na troškove za potrebe angažovanja po ugovoru lokalne radne snage, advokatske usluge, na kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentaciju.

Socijalna davanja zaposlenima odnose se na naknade za pokriće troškova školarine dece zaposlenih u DKP u skladu sa internim aktima Ministarstva spoljnih poslova, s tim da zaposleni u ovim troškovima participiraju sa 15%.

Sredstvima za stalne troškove biće obezbeđeno pokriće troškova zakupa poslovnog i stambenog prostora, osnovnih sredstava i pokretne imovine, usluga platnog prometa i bankarskih usluga, provizije za transfer sredstava za finansiranje rada DKP, energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacija, troškovi osiguranja i dr.

Troškovi putovanja planiraju se za putovanja iz DKP u druge strane zemlje po odobrenju ministarstva i na selidbe i premeštaje (vraćanje zaposlenih u zemlju).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje objekata i za popravku i održavanje opreme i inventara u DKP planirana su u skladu sa planom prioritetnih intervencija na tim objektima.

Troškovi materijala odnose se na administrativni materijal, nabavku štampe, publikacija, časopisa, izdavanje biltena, nabavku materijala za održavanje automobila, auto guma i delova, materijala za održavanje čistoće i dr.

Planirana sredstva za zgrade i građevinske objekte upotrebiće se za najneophodniju rekonstrukciju i privođenje nameni određenih zgrada.

RAZDEO 9 – MINISTARSTVO ODBRANE

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (strategijski pregled odbrane, strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; službu osmatranja i obaveštavanja; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informativnih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

Za 2007. godinu za ovo ministarstvo predviđena su sredstva iz prihoda budžeta za plate i doprinose, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade za zaposlene, nagrade i bonuse, stalne troškove, troškove putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, naknade šteta za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U strukturi predloženih iznosa za ovo ministarstvo, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, troškovi materijala, stalni troškovi, kao i troškovi za nabavku mašina i opreme i naknade za zaposlene.

Zakonom o minstarstvima, predviđeno je da se, u okviru Ministarstva odbrane, kao organi uprave u sastavu Ministarstva, osnivaju Inspektorat odbrane, Vojna služba bezbednosti i Vojno – obaveštajna služba.

U strukturi troškova razdela Ministarstva odbrane, za samo ministarstvo planirani su najveći iznosi troškova koji se pokrivaju prihodima iz budžeta, kao što su naknade troškova za zaposlene, koji su namenjeni za isplatu troškova odvojenog života od porodice i naknade dela troškova za stanovanje, kao i naknade za prevoz sa posla i na posao. Sredstva za stalne troškove predviđena su za usluge platnog i poštanskog prometa, komunalne usluge, nabavku različitih vrsta energenata, plaćanje troškova osiguranja, zakup kapaciteta za smeštaj ljudi zbog nemogućnosti obezbeđenja objekata za te namene posle NATO bombardovanja. Značajan deo čine i planirani troškovi za tekuće popravke i održavanje. Troškovi materijala predviđeni su za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala, kao i specijalne odeće i obuće, zatim za nabavku goriva, hrane, stručni materijal i časopise, nabavku lekova, hemijskih sredstava za specijalne namene i slično.

Kao posebnu celinu, koja predstavlja značajnu finansijsku stavku su sredstva namenjena za dotaciju finansiranja socijalnog osiguranja vojnih osiguranika, koja su namenjena za isplatu neto penzija i pripadajuće doprinose za projektovanih 52.238 korisnika vojnih penzija za period od jula, pa zaključno sa decembrom 2007. godine kada je planiran ukupan broj korisnika vojnih penzija u iznosu od 54.231 lica.

Takođe, veći iznos predviđen je i za nabaku mašina i opreme , gde su iskazane potrebe za nabavkom naoružanja, municije, generalni remont naoružanja i vojne opreme, modifikaciju, tipizaciju i standardizaciju municije, naoružanja i druge opreme.

RAZDEO 10 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Za 2007. godinu planirana su sredstva za plate i doprinose, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade za zaposlene, stalne troškove, troškove putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, naknade šteta za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme.

U strukturi predloženih iznosa za ovo ministarstvo, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine troškovi materijala, stalni troškovi, troškovi za zgrade i građevinske objekte, troškovi nabavke mašine i opreme i troškovi putovanja.

RAZDEO 11 – BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

Rad Bezbedonosno-informativne agencije utvrđen je Zakonom o Bezbedonosno-informativnoj agenciji. Osnovna uloga Bezbedonosno -informativne agencije je u sprovođenju plana zaštite bezbednosti Republike Srbije i sprečavanju delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka.

Za 2007. godinu planirana su sredstva za plate i doprinose, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade za zaposlene, nagrade i bonuse, stalne troškove, troškove putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela, zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U strukturi predloženih sredstava za ovu agenciju, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine stalni troškovi, troškovi materijala i troškovi za zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U odnosu na prošlogodišnji finansijski plan ove agencije predviđena su znatna dodatna ulaganja za zgrade i građevinske objekte i modernizaciju postojeće i kupovinu nove opreme.

RAZDEO 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Prema Zakonu o ministarstvima, nadležnost i delokrug rada ovog ministarstva, proširena je za oblast usklađivanja aktivnosti u oblasti planiranja, obezbeđivanja i korišćenja donacija, evropskih fondova i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planiran je za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a radi obezbeđivanja uslova za redovnu isplatu prava korisnika ovih organizacija.

Takođe, planirana su sredstva za plate i dodatke zaposlenih, socijalne doprinose na teret poslodavca, kao i za stalne troškove Ministarstva finansija (energetske usluge, komunalne usluge, usluge telekomunikacija i dr.), troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, usluge po ugovoru za administrativne, stručne, kompjuterske i druge usluge, specijalizovane usluge i materijal.

U okviru donacija nevladinim organizacijama planirana su sredstva za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj skupštini, sredstva za rad Saveza rezervnih vojnih starešina, za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sprovođenje izborne kampanje za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva namenjena za isplatu „nacionalnih penzija“ za istaknute umetnike.

Sredstva rezerve obuhvataju sredstva tekuće i stalne rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Vlada donosi odluku o upotrebi sredstava rezerve.

Transferi ostalim nivoima vlasti namenjeni su za transfere opštinama i gradovima, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kao i transferi budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodina, u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

GLAVA 11.1 -UPRAVA CARINA

Najvažniji projekat Uprave carina je projekat Integrisanog upravljanja granicom. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za sledeće rashode: nabavku računarske i specifične tehničke opreme, usluge izrade softvera, kao i nabavku carinskih uniformi. Pored toga, planirana su sredstva za poseban projekat izgradnje više graničnih prelaza, imajući u vidu neadekvatnu infrastrukturu i objekte na većini graničnih prelaza.

Sredstva za nabavku materijala planirana su za nabavku administrativnog materijala, materijala za plombiranje tovara i nabavku odeće i obuće u skladu sa važećim pravilnikom, kojim je predviđena obaveza nošenja službene odeće i obuće.

Troškovi pojačane kontrole prometa naoružanja i predmeta dvostruke namene, a vezano za obavezu naše države za borbu protiv terorizma, planirani su u okviru sredstava za materijal.

U okviru sredstva namenjenih za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, najveći deo odnosi se na ishranu, smeštaj i prevoz zaposlenih, iz razloga ispomoći onim carinarnicama kojima se, zbog nedovoljnog broja radnika i otežanih uslova rada na punktovima, moraju upućivati dodatni radnici, punktovi prema Kosovu i Metohiji, kao i da izmiri obaveze za putne troškove radnika angažovanih na suzbijanju ilegalne trgovine carinskom robom i sprečavanju carinskih prekršaja.

GLAVA 12.2 – PORESKA UPRAVA

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 i 61/05) obrazovana je Poreska uprava i uređena njena nadležnost u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obaveznika, registracija poreskih obaveznika i poreskih krivičnih dela i prekršaja.

Poreska uprava poverene poslove izvršava samostalno na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i organizovana je tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju poreskih propisa.

Sveobuhvatna reforma finansijskog i fiskalnog sistema Republike Srbije i uvođenje poreza na dodatu vrednost zahteva dalju modernizaciju i efikasniji rad Poreske uprave. Uvode se poslovi koji se do sada nisu izvršavali u Poreskoj upravi: utrđivanje poreske osnovice poreza na dohodak građana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom, upravljanje uslugama IT, upravljanje aplikacijama, upravljanje mrežom i infrastrukturom IT, poslovi masovne štampe, sprovođenje projekta „Nacionalni kol centar“ Poreske uprave. Na ovaj način, stvaraju se uslovi da Poreska uprava kroz veliku teritorijalnu pokrivenost obavlja sve planirane aktivnosti na najefikasniji način. Finansiranje nadležnosti Poreske uprave vrši se iz prihoda budžeta i prihoda koje Poreska uprava ostvari svojom delatnošću (i to: 1% od naplaćenih sporednih poreskih davanja, osim troškova postupka prinudne naplate poreza i troškova poreskog prekršajnog postupka i 10% od naplaćenih oporezivih neprijavljenih prihoda).

Kako bi se otpočeo stečajni postupak koji se pokreće na predlog Poreske uprave obezbeđuju se sredstva za uplatu avansa troškova stečajnog postupka u okviru troškova usluga po ugovoru.

U 2007. godini planirana su sredstva za projekat pribavljanja zgrada za potrebe Poreske uprave, s obzirom da su službe trenutno smeštene u neadekvatnom prostoru. Deo neophodnih sredstava obezbediće se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 12.3 – UPRAVA ZA TREZOR

Uprava za trezor osnovana je Zakonom o budžetskom sistemu  („Službeni glasnik RS“, br.9/02,87/02, 61/05, 66/05 i 85/06), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

  Nadležnost i delokrug Uprave za trezor definisani su odredbama ovog zakona, kojim je propisano da Uprava  obavlja sledeće  poslove: finansijskog planiranja;  upravljanje gotovinskim sredstvima Republike; kontrole rashoda;   budžetsko računovodstvo i izveštavanje;  uspostavljanje finansijskog informacionog sistema  i upravljanje  tim   sistemom; poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora; centralizovanu obradu ličnih primanja zaposlenih;  praćenje i kontrolu aktivnosti javnih preduzeća; evidentiranje i praćenje državne pomoći; upravljanje sredstvima nacionalnog fonda koji obezbeđuje Evropska Unija i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pored  navedenih poslova, Uprava za trezor obavlja i određene poslove  za  potrebe državnih organa, koji se odnose na: uspostavljanje, vođenje i administriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava, praćenje izvršenja rashoda i izdataka budžeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave po principu glavne knjige trezora i sačinjavanje izveštaja o izvršenju tih rashoda i izdataka na gotovinskoj osnovi,  raspored javnih prihoda,  refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, praćenje ostvarivanja programa mera za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i odobravanje kratkoročnih kredita i vršenje rasporeda sredstava ostvarenih prodajom kapitala u postupku privatizacije,  povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda od strane nosilaca platnog prometa i izrada kompletnog projekta za primenu Zakona o igrama na sreću.

Uprava pruža druge finansijske usluge i obavlja druge poslove u skladu sa ugovorima, za koje naplaćuje naknadu za usluge izvršenih javnih plaćanja,  pružanje  drugih  finansijskih  usluga i obavljanje drugih poslova po osnovu kojih stiče sopstvene prihode.

 

Sredstva za transakcije vezane za javni dug i otplatu domaćim i stranim kreditorima planiraju se u okviru Uprave za trezor do početka rada Uprave za javni dug.

GLAVA 12.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04), kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Ova uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću. Uprava utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, daje saglasnost na odluke Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću, sprovodi postupak davanja i oduzimanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i vrši procenu vrednosti nagradnog fonda u robi i uslugama.

Najveći iznos sredstava opredeljen je za plate zaposlenih i stalne troškove.

GLAVA 12.5 – FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku finansiranju školovanja i usavršavanju mladih talenata. Ovo se ostvaruje putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske Unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima.

GLAVA 12.6 – UPRAVA ZA DUVAN

Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05). obrazovana je Uprava za duvan, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uprava je obrazovana sa zadatkom da utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana; izdaje dozvole za promet duvanskih proizvoda; utvrđuje ispunjenost uslova za proizvode drugih proizvođača; prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda; kao i za obavljanje drugih poslova vezanih za registre, evidencione liste i evidencije proizvođača i obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda; trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duvana, kao i registar duvanskih prizvoda.

GLAVA 12.7 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Zakonom o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) obrazovana je Uprava za sprečavanje pranja novca kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava obavlja sledeće poslove: prima i dostavlja nadležnim državnim organima podatke i informacije o transakcijama i licima za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca, učestvuje u izradi liste pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje sumnjivih transakcija, obavljanje bilateralne i multilateralne saradnje, razmene podataka na bazi reciprociteta u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca.

GLAVA 12.8 – DEVIZNI INSPEKTORAT

Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) obrazovan je Devizni inspektorat kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za vršenje inspekcijskih poslova, poslova vođenja prekršajnog postupka i s njime povezanih stručnih poslova. Prilikom vršenja neposredne kontrole devizni inspektor mora imati službenu legitimaciju. Devizni inspektor u kontroli donosi rešenje kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti i nalaže izvršenje mera, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Devizna kontrola vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje upravni postupak.

Sredstva obezbeđena budžetom namenjena su redovnom finansiranju ovog organa.

GLAVA 12.9 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Zakonom o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS“, broj 62/05) obrazovana je Uprava za slobodne zone, kao uprava u sastavu Ministarstava finansija, za obavljanje poslova državne uprave iz oblasti slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja sledeće poslove: sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage; razmatra zahteve za davanje sagasnosti za određivanje područja zona; svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: SIEPA); radi na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnost u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarsta nadležnog za poslove finansija i SIEPA, obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u zone.

RAZDEO 13 – MINISTARSTVO PRAVDE

Shodno Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizaciju i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; veštačenje; izvršenje sankcija; amnestiju i pomilovanje; ekstradiciju; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje, uz saglasnost Vlade, rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; advokaturu i druge pravosudne profesije; izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda, kao i druge poslove određene zakonom.

Pored sredstava namenjenih za obavljanje redovnih poslova iz delokruga rada Ministarstva pravde, u okviru ovog razdela planiraju se sredstva za izmirivanje obaveza po pravosnažnim presudama i sredstva za naknadu štete neopravdano osuđenim licima. Pravo na naknadu štete zbog greške suda predviđeno je i kao međunarodni standard ljudskih prava u članu 14. stav 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Krivični zakon SRJ član 189. i KZ RS član 63. propisali su posebno krivično delo protivpravnog lišenja slobode, a sve u cilju zaštite građana od eventualne zloupotrebe, odnosno nezakonitog i protivpravnog lišenja slobode.

Takođe, obezbeđuju se sredstva za rad Komisije za reformu pravosuđa. Mandat Komisije uključuje predlaganje promena u organizaciji pravosuđa i zakonodavstva, koordinaciju međunarodnih programa i donatorske pomoći i predlaganje mera koje obezbeđuju usaglašavanje pravosudnog sistema Srbije sa relevantnim međunarodnim standardima i standardima Evropske unije. Nadzor u sudovima i tužilaštvima u Ministarstvu pravde uređeno je, da Odsek za nadzor u sudovima obavlja poslova nadzora nad primenom Sudskog poslovnika u sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad sudova (Zakon o uređenju sudova – član 66.); vrši nadzor nad primenom Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije; vrši nadzor nad postupanjem po predstavkama i pritužbama pribavljanjem izveštaja ili neposrednim uvidom.

Ministarstvo pravde predviđa i održavanje unapređenje poslovnog softvera koji se koristi u Ministarstvu pravde i softvera koji se koristi u pravosudnim organima, pristupa opremanju opštinskih organa za prekršaje i veća za prekršaje, realizuje komunikacionu infrastrukturu, pristupa podizanju nivoa znanja zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje i realizuje intenzivne i ubrzane informatičke obuke.

GLAVA 13.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Uprava za izvršenje zavodskih sankcija osnovana je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01). U skladu sa Zakonom sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenim ustanovama i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom i vodi jedinstvene evidencije o licima prema kojima se izvršavaju zavodske sankcije.

Stupanjem na snagu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 01.01.2006. godine oblast izvršenja sankcija nalazi se u fazi transformacije u sklopu opsežne reforme celine pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Ovim Zakonom na savremeni način se uređuje ova oblast, posebno kada je u pitanju segment zaštite i ostvarivanja prava lica lišenih slobode.

Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija, treba da omogući afirmaciju zakonitog, stručnog i humanog tretmana lica lišenih slobode usaglašenog sa svim međunarodnim normama i standardima.

Pravilnikom Ministastva pravde – Upravi za izvršenje zavodskih sankcija predstoji obaveza da se za preko 2.000 pripadnika Službe obezbeđenja obezbedi letnja i zimska uniforma. Iz tih razloga predviđeno je u 2007. godini veći rast troškova za materijal.

Za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija obezbeđuju se sredstva za izgradnju i adaptaciju zgrada i objekata u kazneno – popravnim zavodima i kazneno popravnim domovima, kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme za saobraćaj, administrativnu opremu, poljoprivrednu opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu i opremu za javnu bezbednost. Obezbeđena su, takođe, sredstva za ishranu, odeću, lekove lica na izdržavanju kazni, vezano za smeštajni standard osuđenih lica i obezbeđene nesmetanog rada zaposlenih.

RAZDEO 14 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPAVU

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: organizaciju i rad ministarstava i posebnih organizacija, izuzev primene propisa; zaštitnika građana; upravnu inspekciju; upravni postupak i upravni spor; radne odnose u državnim organima, izuzev primene propisa; stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; pečate; političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; neposredno izjašnjavanje građana; sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i izbore za organe lokalne samouprave; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; komunalne delatnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Najveći iznos sredstava opredeljen je za socijalna davanja zaposlenima (bolovanja preko 30 dana, porodiljska bolovanja, sredstva za isplatu otpremnina), zatim za usluge po ugovoru (nov delokrug Minstarstva, prema Zakonu o ministarstvima, jeste vođenje Registra nacionalnih manjina, ako i izbor saveta nacionalnih manjina (15 saveta)).

Sredstva opredeljena budžetom opredeljena su i za redovno funkcionisanje ovog organa.

GLAVA 14.1 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

Budžetski fond za program lokalne samouprave osnovan je u skladu sa članom 5. stav 2, član 17. stav 2. i član 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/2004), kojima je predviđeno da je deo sredstava, koji su prihod budžeta Republike, ostvaren od priređivanja igara na sreću, predviđen za finansiranje lokalne samouprave, a da se raspodela sredstava vrši se na osnovu podnetih zahteva zainteresovanih jedinica lokalne samouprave.

Predviđeno je da se ovaj budžetski fond osniva na neodređeno vreme i da njime upravlja ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su pružanju tehničke i druge pomoći za koju se izuzetno ne mora podnositi zahtev jedinici lokalne samouprave, a u cilju nabavke opreme za modernizaciju rada organa jedinica lokalne samouprave.

RAZDEO 15 -MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva „agrarnog budžeta“, namenjena su za realizaciju mera agrarne politike, sa sledećim ciljevima razvoja poljoprivrede u Srbiji, i to:

izgraditi održiv i efikasan poljoprivredni sektor koji može da se takmiči na svetskom tržištu, doprinoseći porastu nacionalnog dohotka;

obezbediti hranu koja zadovoljava potrebe potrošača u pogledu kvaliteta i bezbednosti;

osigurati podršku životnom standardu za ljude koji zavise od poljoprivrede, a nisu u stanju da svojim razvojem prate ekonomske reforme;

osigurati podršku održivom razvoju sela;

sačuvati životnu sredinu od uticaja efekata poljoprivredne proizvodnje;

pripremiti poljoprivredu Srbije za integraciju u EU;

pripremiti politiku domaće podrške i trgovine u poljoprivredi za pravila STO.

Budžetom za 2007. godinu predviđena je realokacija sredstava sa direktne podrške cenama poljoprivrednih proizvoda, kao dominantnog načina subvencioniranja poljoprivrede, na invensticionu podršku koja jedino može doprineti povećanju konkurentnosti. Isto tako, prioritet predstavlja i distribucija sredstava ka programima unapređenja proizvodne strukture poljoprivrede u pravcu veće zastupljenosti visoko-vrednosnih vidova poljoprivredne proizvodnje kao što su stočarska proizvodnja, industrijsko bilje, voćarstvo i vinogradarstvo i povrtarstvo, stabilizivonju površina pod pšenicom i hmeljom, povećanju produktivnosti gazdinstava, programima kredititiranja poljoprivrede po kamatnim stopama nižim od realnih tržišnih, izgradnji tržišta zakupa zemljišta, podršci ruralnom razvoju.

Predmet regresiranja (ili subvencioniranja dela troškova od strane države) biće mineralno đubrivo, kao input od presudne važnosti za uspešnu ratarsku proizvodnju i gorivo.

Sredstva subvencija će se koristiti i za:

– uspostavljanje standarda (podsticanje uvođenja savremenih sistema kontrole kvaliteta proizvodnje i prerade usaglašenih sa svetskim standardima – EUROGAP, HACCP, ISO…);

– regres za priplodnu stoku (podsticanje kvalitativnog i kavntitativnog unapređenja stočarske proizvodnje, odnosno, regresiranjem kvalitetnih, visoko-produktivnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i pčelarstvu stvaraju se uslovi za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje mleka, mesa i meda);

– mere unapređenja stočarstva (ulaganje u tačno utvrđene metodološke postupke selekcije, zasnovane na međunarodnim standardima koji se obavljaju kontinuirano, jedinstveno i sistematski u dužem vremenskom periodu, a posebno kontrolu produktivnosti umatičenih krava, performans test bikova u centrima za veštačko osemenjavanje, test bikova na mleko i meso, kontrolu produktivnosti ovaca i koza, kontrolu produktivnosti krmača, performans test nerastove nazimica i nerastova i druge mere utvrđene zakonom);

– podrška uspostavljanju tržišta zakupa zemljišta (izgradnja tržišta zakupa zemljišta koja olakšava realokaciju zemljišnih resursa ka najproduktivnijim korisnicima; ukrupnjavanje poseda koji se obrađuje);

– analiza zemljišta i davanje preporuka za đubrenje kao i ostale mere uređenja zemljišta.

U okviru ovog organa, pored subvencija, najveći rashodi odnose se na kapitalne investicije vezane za nabavku mašina i opreme, a u skladu sa sprovođenjem politike o ruralnom razvoju sela. Investicije u opremu odnose se, pre svega, na nabavku mašina za poljoprivredu (traktori, motokultivatori, kombajni, berači i dr.). Ova sredstva se plasiraju kao dugoročni i kratkoročni krediti vezano za nabavku navedene mehanizacije, koja se ne može isplatiti kroz jedan proizvodni ciklus. Namenjeni su poljoprivrednicima koji nameravaju da započnu, prošire ili tehničko-tehnološki unaprede postojeću proizvodnju.

GLAVA 15.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjivanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva planirana kod Uprave za veterinu odnose se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za sprovođenje određenih programa u oblasti zdravstvene zaštite životinja i bezbednosti hrane životinjskog porekla.

Bezbednost potrošača predstavlja jedan od najvažnijih zadataka za čije je potpuno izvršenje neophodno hitno raditi na ugrađivanju evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, njihovoj punoj primeni i kontinuiranoj kontroli njihovog sprovođenja.

Takođe, obezbeđena su sredstva za nadoknadu šteta nastalih usled ubijanja ili prinudnog klanja životinja i uništavanja leševa životinja, sprovođenje mera sanacije zaraženog terena, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije drugih mera kod pojave zaraznih bolesti. Cilj je obezbeđivanje adekvatnog nivoa sredstava za kompenzaciju šteta nastalih usled pojave zaraznih bolesti i održavanja visokog nivoa spremnosti specijalizovanih mobilnih ekipa koji će sprovesti naložene veterinarsko sanitarne mere, predstavlja nacionalni projekat najvišeg prioriteta, što se najbolje moglo videti na primeru avijane influence (ptičji grip) u 2005. i 2006. godini.

Ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema prikupljanja, prerade, uklanjanja i uništavanja klaničnog otpada i leševa životinja, rešavanje problema sanitarnog klanja prilikom suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja. Ispitivanjem se obezbeđuje nastavak uspostavljenog programa dokumentovanja sistema kontrole bezbednosti čitavog proizvodnog lanca prema važećim svetskim standardima. Bez postojanja adekvatnog, i od strane Brisela prihvaćenog programa monitoringa rezidua, praktično nije moguće izvršiti izvoz životinja i proizvoda poreklom od životinja u zemlje EU.

U toku sprovođenja mera za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i prilikom klanja životinja u klanicama, stvara se ogromna količina biološkog otpada, veoma opasnog sa zdravstvenog i ekološkog aspekta, koji na prihvatljiv način mora biti skladišten, obrađen i uništen. Proces harmonizacije propisa i prihvatanja standarda EU i OIE, praćen je i zahtevom da Republika Srbija pruži garancije da je pitanje klaničnog i drugih bioloških otpada u potpunosti rešeno zbog čega ovaj program predstavlja još jedan veliki projekat najvišeg prioriteta.

Nacionali program kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti mleka je vrlo visokog prioriteta i velike veličine koji za cilj ima da obezbedi veću konkurentnost mlekarske industrije, unapredi kvalitet i zdravstvenu ispravnost mleka u Republici Srbiji u skladu sa EU Direktivom 92/46. U okviru Nacionalnog investicionog projekta obezbediće se nabavka automatizovane opreme a rekonstrukcija samih laboratorija biće sufinansirana od strane Evropske agencije za rekonstrukciju.

GLAVA 15.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva planirana kod Uprave za zaštitu bilja planiraju se kao subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za finansiranje projekata iz oblasti zaštite bilja, i to: praćenje pojave i kretanje štetnih organizama i preduzimanje mera; izveštajnu i prognoznu službu, posebno regulisanu i zaštićene zone, uništavanje zaraženog bilja, savetodnavnu službu zaštite, evidentiranja, skladištenja i uništavanja pesticida za mere zaštite bilja, ispitivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, analizu uzoraka i dr.

Programi u oblasti zaštite bilja uključuju nadzor i upravljanje nad određenim štetnim organizmima koji su od ekonomskog značaja za poljoprivrednu proizvodnju, kao i poseban nadzor nad određenim štetnim organizmima radi utvrđivanja njihovog statusa i razvrstavanja na određene liste, sprovođenje fitosanitarnih mera i uspostavljanje posebno regulisanih zona u Republici Srbiji. Programi podrazumevaju razvoj i jačanje strukturne mreže fitosanitarnih laboratorija, njihovo opremanje i edukaciju kadrova za primenu međunarodnih standarda i procedura u dijagnostici štetnih organizama u okviru posebnog nadzora i ispitivanje efikasnosti pesticida.

GLAVA 15.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Najveći deo sredstava opredeljen je za finansiranje infrastrukturnih vodoprivrednih objekata od značaja za Republiku (zaštita rečnih tokova, vodosnabdevanje i navodnjavanje, zaštitu od voda i sl.).

GLAVA 15.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu, kao i druge poslove određene zakonom.

Deo sredstava za rad ove uprave odnosi se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a za stručno-tehničke poslove u privatnim šumama, unapređivanje i sprovođenje mera zaštite šuma, razvoj i unapređenje lovstva, izradu nacionalnog programa šumarstva i odnosa sa javnošću u šumarstvu.

Privatne šume u Srbiji obuhvataju 1,2 miliona hektara ili 48% od ukupne površine pod šumama, iz kojih je razloga neophodno sprovođenja stručno – tehničkih poslova u privatnim šumama na osnovu Zakona o šumama.

GLAVA 15.5 – UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), obrazovane je Uprava za poljoprivredno zemljište kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i uređuje njen delokrug. Radi obavljanja stručnih i inspekcijskih poslova u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i upravljanja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini obrazuje se Uprava.

Sredstva budžeta opredeljuju se za tekuće finansiranje rada ovog organa, a najveći iznos predviđen je za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

RAZDEO 16 – MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Zakonom o ministarstvima obrazovano je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Delokrug rada ovog ministarstva čine povezane određene upravne oblasti, koje su se obavljale od strane više ministarstava, koja su prestala sa radom (Ministarstvo privrede, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, ministarstvo u čijoj nadležnosti su bili poslovi iz oblasti turizma i zapošljavanja).

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: privredu i privredni razvoj; ravnomerni regionalni razvoj; položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja; povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednog društva; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje industrijske politike; predlaganje mera ekonomske politike za rast industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama; predlaganje mera za podsticanje investicionih ulaganja; podsticanje razvoja privrede i nedovoljno razvijenih područja; predlaganje mera ekonomske politike za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; osiguranje bankarskih kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi sa vlasničkim povezivanjem privrednih društava sa strateškim inostranim investitorima; pripremu propisa u oblasti privrednih društava i preduzetništva, privatizacije, stečaja, standardizacije, tehničkih propisa, akreditacije, mera i dragocenih metala, kao i drugih propisa koji se odnose na reforme privrede; uticaj mera ekonomske politike na kretanje industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora; politiku i režim spoljne trgovine; spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); strana ulaganja; propise u oblasti koncesija; praćenje aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; unapređenje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: integralno planiranje razvoja turizma; zaštitu, rezervaciju i održivo korišćenje turističkih prostora; prostorno organizovanje i koordinaciju aktivnosti na unapređenju razvoja turizma; promociju turizma; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkih informacionih sistema; podsticanje razvoja turizma; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju turizma; obavljanje nautičke delatnosti; kategorizaciju marina; obavljanje delatnosti i pružanje usluga na javnim skijalištima; usluge turističkih vodiča i turističkih animatora; ostale turističke i druge usluge, inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja i poslove državne uprave koji se odnose i na: zapošljavanje u zemlji i inostranstvu i materijalno obezbeđenje za slučaj privremene nezaposlenosti; zapošljavanje invalida; evidencije u oblasti rada i zapošljavanja; zaključivanje opštih ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i njihovim asocijacijama; praćenje kretanja na domaćem i inostranom tržištu rada; aktivne i pasivne mere na tržištu rada; prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka i informacija o zapošljavanju, nezaposlenosti u zemlji i zapošljavanju građana u inostranstvu; praćenje spoljnih migracija; utvrđivanje jedinstvenih standarda i kodeksa šifara za vođenje evidencija u oblasti rada, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru funkcije 410 – privreda, u strukturi rashoda najveće učešće imaju specijalizovane usluge (Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Akreditaciono telo, Akcijski fond, Institut za standardizaciju Srbije, Garancijski fond i drugo), zatim, sredstva subvencija, koja su namenjena za program Kreditna podrška privredi preko Fonda za razvoj, Program razvoja klastera, kao i za kreditiranje lizinga domaćih mašina i opreme. Sredstva opredeljena za nabavku domaće finansijske imovine namenjena su Start Up – kreditima za početnike preko Fonda za razvoj, kreditiranju izvoza preko AOFI, kao i pretvaranju inovacije u gotov proizvod – krediti preko Fonda za razvoj.

U okviru funkcije 490 – ekonomski odnosi sa inostranstvom, najveće učešće imaju sredstva subvencija, namenjena povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina.

U okviru funkcije 473 – turizam, najveće učešće imaju rashodi za subvencije, namenjeni lokalnim turističkim organizacijama, destinacijskim menadžment organizacijama i institucijama i organizacijama za projekte razvoja turizma, Turističkoj organizaciji Srbije, programima razvoja putne i komunalne infrastrukture (Palić, Divčibare, Soko banja, Stara planina, Golija, Vlasina, Kučajske planine, Tara, Zlatar, Gornje i Donje Podunavlje, kao i JP „Skijališta Srbije“ za izgradnju, modernizaciju i infrastrukturno opremanje ski centara.

U okviru funkcije 412 – zapošljavanje, najveće učešće u rashodima imaju sredstva za subvencije namenjene refundaciji zarada invalidnim licima, kao i poboljšanju uslova rada invalida. Zatim, sredstva dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja namenjena su aktivnim merama zapošljavanja. Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – Tranzicioni fond namenjene su privrednim društvima (društvena preduzeća), javnim preduzećima i ustanovama. Sredstva za nabavku domaće finansijske imovine namenjena su za odobravanje mikro kredita za samozapošljavanje, koji se plasiraju preko Fonda za razvoj.

U okviru razdela Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, formirana je funkcija regionalni razvoj. Ova funkcija, imajući u vidu funkcionalnu klasifikaciju, kojom se iskazuju izdaci po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i koja je nezavisna od organizacije koja tu funkciju sprovodi, predviđa oredeljivanje sredstava za sprovođenje politike regionalnog razvoja, koja se zasniva na Nacionalnoj strategiji regionalnog razvoja Srbije. Ovom strategijom biće opredeljeni ciljevi i zadaci regionalnog razvoja, pa je u tom smislu bilo neophodno izvršiti jačanje i unapređenje postojećih institucija, kao i razvoj novih kapaciteta za regionalni razvoj u skladu sa standardima Evropske Unije. Sredstva za nabavku domaće finansijske imovine namenjena su za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u 52 najnerazvijenije opštine u Republici Srbiji, odobravanjem kredita preko Fonda za razvoj.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane sledećih ministarstava: oblast privrede i privatizacije – Ministarstvo privrede; oblast ekonomskih odnosa sa inostranstvom – Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom; oblast turizma – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, kao i oblast zapošljavanja – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Sva navedena ministarstva, prestala su sa radom, saglasno Zakonu o ministarstvima.

GLAVA 16.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

GLAVA 16.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 45/05) osnovan je Fond za razvoj turizma, radi obezbeđivanja materijalnih uslova za razvoj i promociju turizma, i to kao budžetski fond koji otvara Vlada. Fond se otvara na neograničeno vreme, a fondom upravlja nadležno ministarstvo, koje može, uz saglasnost Vlade, stručno i finansijsko – tehničke poslove Fonda poveriti Fondu za razvoj Republike Srbije, banci ili drugoj stručnoj organizaciji.

Predviđeno je da se Fond finansira iz budžeta Republike, kao i iz drugih izvora, dok Vlada odlučuje o korišćenju sredstava ovog Fonda.

RAZDEO 17 -MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Sredstvima opredeljenim za rad ovog ministarstva u 2007. godini, obezbeđuju se stalni troškovi (usluge komunikacija, pokriće troškova zakupa imovine i opreme, troškovi osiguranja, komunalne i energetske usluge); usluge po ugovoru (stručne usluge, administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih); troškovi putovanja (za službena putovanja u zemlji i inostranstvo); materijal (administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj.

Sredstva planirana za 2007. godinu za specijalizovane usluge, predviđena su za sprovođenje Sporazuma o kreditu za razvoj za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji, Programa ostvarivanja strategije razvoja eneregetike Republike Srbije u oblasti elektroenergetike, nafte i gasa, za rad Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina na teritoriji Repbulike Srbije.

Planirana sredstva za 2007. godinu obuhvataju i iznos sredstava za subvencije za javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja JP PEU ”Resavica” u cilju njegove strateške konsolidacije u skladu sa Programom strateške konsolidacije JP PEU ”Resavica” do okončanja procesa privatizacije u 2007. godini.

RAZDEO 18 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Zakonom o ministarstvima, osnovano je Ministarstvo za infrastrukturu, sa delokrugom poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor, izuzev inspekcijskog nadzora u oblasti vazdušnog saobraćaja; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja.

Ministarstvo za infrastrukturu obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: prostorno planiranje i urbanizam; utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja; građevinarstvo; građevinsko zemljište; poslove inženjerske geodezije, kao i druge poslove određene zakonom.

Za finansiranje tekućih izdataka, u okviru funkcije transport, predviđena sredstva se najvećim delom odnose na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to: subvencije JP ŽTP „Beograd“, Jugoslovenski registar brodova za unutrašnje plovidbe i „Kapetanije“.

U okviru funkcije Razvoj zajednice, planirana su i sredstva u vidu subvencija Republičkoj Agenciji za prostorno planiranje, zatim za Program obnove, izgradnje i razvoja opština Kolubarskog okruga pogođenih zemljotresom.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane Ministarstva za kapitalne investicije, koje je Zakonom o ministarstvima prestalo da postoji.

RAZDEO 19 – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo obavlja poslove državne uprave u oblasti telekomunikacija i informatičkog društva koji se odnose na: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj međunarodni telekomunikacioni i poštanski saobraćaj; uređenje i bezbednost tehničko – tehnološkog sistema telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja; izdavanje upotrebne dozvole za telekomunikacione objekte i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti poštanskog saobraćaja i telekomunikacija; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti poštanskog saobraćaja i telekomunikacija; utvrđivanje predloga plana namene radio frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o broju i rokovima, odnosno periodu na koji se izdaje licenca za javne telekomunikacione mreže, odnosno za usluge za koje se može izdati ograničen broj dozvola, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje tih dozvola; utvrđivanje liste osnovnih usluga (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori javnih fiksnih telekomunikacionih mreža; mere radi sprečavanja unakrsnog vlasništva ili drugih oblika povezivanja između telekomunikacionih operatera da bi se zabranilo i sprečilo stvaranje dominantnog položaja i obezbedila slobodna konkurencija; utvrđivanje politike i strategije izgradnje informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; primenu informatike i interneta; pružanje informacionih usluga; razvoj i unapređenje akademske računarske mreže; koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije; razvoj i funkcionisanje informacione infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom.

Za finansiranje tekućih izdataka predviđena sredstva se najvećim delom odnose na usluge po ugovoru (program unapređenja regulatornog okvira u oblasti informacionog društva, analize, izrada strateških dokumenata), zatim za pripremu i formiranje relevantnih tela z a sprovođenje Strategije razvoja ICT i slično.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane Ministarstva za kapitalne investicije, koje je Zakonom o ministarstvima prestalo da postoji.

RAZDEO 20 – MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

Zakonom o ministarstvima, obrazovano je Ministarstvo trgovine i usluga, koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru sredstava opredeljenih za ovo ministarstvo, namenjena su sredstva za finansiranje Komisije za zaštitu konkurencije, zatim sredstva za usluge po ugovoru, kao i sredstva subvencija koja su namenjena podsticanju brendinga, preduzetništva i stvaranju uslova za zaštitu nacionalnog znaka, jačanju konkurentnosti domaćih proizvoda, kao i za subvencije organizacijama potrošača.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane Ministarstva trgovine, turizma i usluga, koje je, u skladu sa Zakonom o ministarstvima prestalo da postoji.

GLAVA 20.1 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Republička direkcija za robne rezerve, kao organ uprave u sastavu Ministarstva trgovine i usluga, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: organizaciju sistema robnih rezervi; obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi; utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi; upravljanje tokovima količina sa ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog minimuma; izgradnju skladišnih kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi; materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove određene zakonom.

Ukupno planirana sredstva za rad Direkcije obuhvataju sredstva iz budžeta i sopstvene prihode. Od toga, značajan iznos odnosi se na stalne troškove (troškovi osiguranja i zakup imovine i opreme)

Takođe, planirana su i sredstva za kupovinu robe u skladu sa Predlogom Programa robnih rezervi za 2007. godinu, kao i sredstva za pokriće nedostajućih sredstava na pozicijama stalnih troškova, troškova putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovanih usluga i tekućih popravki i održavanja. Sredstva su planirana i za obaveze po kreditima, tj. otplate i kamate. Delom iz sredstava budžeta, a delom iz sopstvenih prihoda, planirano je i ulaganje u nabavku novih informacionih sistema (oprema za AOP) i ulaganje u izgradnju i sanaciju skladišta naftnih derivata u Požegi i Smederevu, kao i skladište generalnog tereta u Leskovcu.

RAZDEO 21 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada i socijalne politike, obrazovano Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa i plate u javnom sektoru izuzev u državnim organima; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu i socijalnog osiguranja u oblasti zapošljavanja; ravnopravnost polova; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; planiranje porodice, porodicu i decu; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru funkcije Opšti ekonomski i komercijaln poslovi i poslovi po pitanju rada, obezbeđuju se sredstva za realizaciju Projekta „Strategija za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede Srbije“, zatim za aktivnosti na realizaciji Milenijumskih ciljeva definisanih Milenijumskog deklaracijom.

Osim sredstava namenjenih za tekuće izdatke u okviru ovog razdela predviđena su značajna sredstva oblast unapređenja boračko -invalidske, dečje i socijalne zaštite.

Sredstva planirana u okviru funkcije – Bolest i invalidnost, namenjena su za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – ostvarivanje prava za oko 65.000 korisnika iz oblasti boračko –invalidske zaštite (borci, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i članovi njihovih porodica). U okviru ove funkcije planirana su i sredstva za finansiranje obeležavanja značajnih datuma srpske istorije, programskih aktivnosti boračko – invalidskih organizacija i održavanje i izgradnju spomenika i vojničkih grobalja u zemlji i inostranstvu.

Sredstva planirana u okviru funkcije – Porodica i deca, obuhvataju sredstva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom i to: naknada zarade za vreme porodiljskokg odsustva koju ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica i lica koja samostalno obavljaju delatnost – 25.000 korisnika; pravo na roditeljski dodatak koji ostvaruje 5.217 korisnika (pravo na ovaj dodatak od 01. januara 2006. godine ostvaruju i roditelji za prvorođeno dete u jednokratnom iznosu od 20.000 dinara, a za drugo, treće i četvrto dete ovaj dodatak se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate za svu novorođenu decu od 01. januara 2006. godine, tako da će se u 2007. godini isplaćivati iznosi za korisnike koji su ostvarili ovo pravo u 2006. godini i za korisnike koji ostvaruju ovo pravo u 2007. godini – kumuliranje isplate); pravo na dečiji dodatak ostvaruje odo 210.000 korisnika za oko 480.000 dece, naknada troškova boravka dece u predškolskoj ustnovi (oko 300 dece bez roditeljskog staranja – mesečno). U okviru ove funkcije, opredeljuju se sredstva i za rad Zaštitnika dečijih prava, kao i za sufinansiranje Projekta „Moderno ropstvo“.

Sredstva planirana u okviru funkcije – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, namenjena su za isplatu prava za oko 40.000 korisnika dodatka za negu i pomoć drugog lica u slučaju bolesti i invalidnosti, materijalno obezbeđenje porodice (oko 58.000 porodica koje su nosioci prava sa 138.162 pojedinca), materijalni troškovi ustanova socijalne zaštite (3.547 zaposelnih), materijalni troškovi po snovu smeštaja u ustanove socijalne zaštite (15.000 korisnika).

U okviru ove funkcije planirana su značajna sredstva za naknade za rad hranitelja kao pravo iz socijalne zaštite po osnovu smeštaja korisnika na porodični smeštaj, u skladu sa deinstitucionalizacijom kao jednim od reformskih ciljeva predviđenim Strategijom razvoja socijalne zaštite i Strategijom za smanjenje siromaštva.

U okviru funkcije socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, najveći deo sredstva planiran za izmirivanje obaveza za penzije prema posebnim propisima, staž osiguranja po posebnim propisima – solidarni staž i boračke penzije, kao i za refundaciju plaćenog PDV-a na uvoz automobila od strane osoba sa invaliditetom.

Sredstva za finansiranje fondova (Glave 21.2, 21.3 i 21.4), u okviru ovog ministarstva obezbeđuju se iz namenskih prihoda budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću), u iznosu od 20% ostvarenih prihoda.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje je Zakonom o ministarstvima prestalo da postoji.

GLAVA 21.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Obezbeđena su i sredstva namenjena za realizaciju kampanje suzbijanja rada na crno u kojoj treba da učestvuje 100 inspektora rada.

GLAVA 21.5 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05) za obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ovim zakonom obrazovana je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, i utvrđena je njena nadležnost.

Sredstva za rad Uprave, najvećim delom, opredeljena su za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru i materijal.

RAZDEO 22 – MINISTARSTVO NAUKE

Ministarstvo nauke obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; utvrđivanje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; utvrđivanje i realizaciju inovacione politike; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredu; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i odlaganje radioaktivnog materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima, kao i druge poslove određene zakonom.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, koje je Zakonom o ministarstvima prestalo da postoji.

Ministarstvo nauke finansira naučno istraživačke institute preko programa, a u skladu sa važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, za koje su sredstva obezbeđuju u okviru ekonomske klasifikacije – specijalizovane usluge. Najveći deo sredstava namenjenih za specijalizovane usluge planiran je za uklanjanje nuklearnog otpada iz Instituta u Vinči, kao i za programe osnovnih istraživanja, programe istraživanja u okviru tehnološkog razvoja, programe transfera tehnologija i razvoja inovacionog sistema, programe obezbeđivanja i održavanja opreme i prostora za naučnoistraživački rad (održavanje nuklearnih reaktora u Vinči), programe međunarodne saradnje od značaja za Republiku, programe podsticaja mladih obdarenih za naučnoistraživački rad, programe usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad i dr.

U okviru sredstava namenjenih za usluge po ugovoru planirano je izmirivanje preuzetih obaveza prema Microsoft-u, a za potrebe naučnoistraživačkih, akademskih i obrazovnih institucija u Srbiji.

Sredstava za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta planirana su za isplatu stipendija najboljim diplomiranim studentima u periodu poslediplomskih studija, za vreme dok rade magistarsku tezu ili doktorsku disertaciju i za koje vreme su angažovani i na izradi projekata iz programa Ministartva, kao i za učenike završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja. Stipendijama, po ovom programu u 2007. godini, obuhvaćeni su doktoranti, magistranti i učenici srednjih škola. Takođe, obezbeđuju se sredstva i članovima Nacionalnog saveta, Odbora za akreditaciju, Narodnoj biblioteci Srbije i Komisiji za sticanje naučnih zvanja, u okviru sredstava opredeljenih za usluge po ugovoru.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte, planirana su za izgradnju stanova za mlade naučnike.

RAZDEO 23 – MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo zaštite životne sredine, saglasno Zakonu o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem zaštite i održivog korišćenja prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta), izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i obnovljivih izvora energije; izradu bilansa rezervi podzemnih voda, normativa i standarda za izradu geoloških karata; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa, a za podzemne vode i detaljnih istražnih radova; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; osnove zaštite životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu ozonskog omotača; praćenje klimatskih promena; prekogranično zagađenje vazduha i vode; utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih celina od značaja za Republiku Srbiju; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; ranu najavu akcidenata; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; proizvodnju, promet otrova i drugih opasnih materija, izuzev droga i prekursora; upravljanje hemikalijama; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta; inspekcijski nadzor u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i zaštite životne sredine i u drugim navedenim oblastima; ekološki inspekcijski nadzor na granici, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru sredstava za zaštitu životne sredine, najveće učešće imaju rashodi za specijalizovane usluge (u okviru zaštite prirodnih resursa, upravljanje zagađivačima) i subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (finansiranje Zavoda za zaštitu prirode, kao i za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog intersa).

Rashodi za specijalizovane usluge obuhvataju sredstva za sufinansiranje izrade ekoloških akcionih planova sa jačanjem kapaciteta opština za rešavanje problema zaštite životne sredine, za finansiranje sprovođenja međunarodnih standarda, nacionalnih zakona u skladu sa Kijevskom rezolucijom – 2003 i PAN Evropskom strategijom o očuvanju predeone i biološke raznovrsnosti u Republici Srbiji, doprinos za međunarodne projekte koji su u toku, kao i realizaciju programa na jugu Srbije i AP Kosovo i Metohija.

Izdaci za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama odnose se na sufinansiranje programa i razvoja nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa, kao i finansiranje Zavoda za zaštitu prirode.

Poslovi iz delokruga poslova ovog ministarstva obavljani su od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, koje je Zakonom o ministarstvima prestalo da postoji.

GLAVA 23.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.); prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva predviđena za rad Agencije obezbeđuju se iz budžeta, sopstvenih prihoda i donacija međunarodnih organizacija. Tekući izdaci se finansiraju iz budžeta Republike, a najveći deo sredstava ostvarenih od donacija međunarodnih organizacija i sopstvenih prihoda namenjen je za finansiranje specijalizovanih usluga u okviru kojih se planira finansiranje razvoja softverske osnove Nacionalnog inforamcionog sistema za životnu sredinu i ažuriranje i integrisanje baze podataka o lokalizovanim i difuznim zagađivačima vazduha, vode i zemljišta i izradu Izveštaja o stanju životne sredine na panevropskom prostoru, koji će biti prezentovan na Međunarodnoj konferenciji o životnoj sredini u Beogradu 2007. godine.

GLAVA 23.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za podsticanje zaštite i unapređivanja životne sredine u Republici.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se iz budžeta Republike i sopstvenih prihoda, koje Fond ostvaruje od naknada za stavljanje u promet zaštićenih retkih biljnih i životinjskih vrsta i naknada za zagađivanje životne sredine motornim vozilima i realizovaće se kroz projekte zaštite životne sredine, prema utvrđenim planskim zadacima, nacionalnim prioritetima i zakonom utvrđenim obavezama.

Izdaci za specijalizovane usluge obuhvataju sredstva za izradu projektne dokumentacije po evropskim standardima za sanaciju postojećih i izgradnju regionalnih deponija u Republici Srbiji, lokalnih deponija, čime se nastavlja politika upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, koja ima prioritet u zaštiti životne sredine.

RAZDEO 24 – MINISTARSTVO PROSVETE

Zakonom o ministarstvima, obrazovano je Ministarstvo prosvete. Poslovi i zadaci ovog ministarstva, obavljani su u okviru Ministarstva prosvete i sporta, koje je, takođe Zakonom o minstarstvima, prestalo da postoji. Ministarstvo prosvete obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem, višem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; nadzor nad stručnim radom u višem obrazovanju; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; nostrifikaciju i ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama; omladinu, kao i druge poslove određene zakonom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu najveći iznos sredstava opredeljen je za usluge po ugovoru i to za: Pedagoški nadzor i prosvetnu inspekciju, Programe obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, prevođenje, za projekte «Energetska efikasnost» i «Razvoj školstva u Republici Srbiji». Stručne usluge odnose se na naknade članovima stalne i privremene komisije Nacionalnog prosvetnog saveta i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Takođe, opredeljuju se sredstva za međunarodnu prosvetnu saradnju koja proizilaze iz bilateralnih ili drugih potpisanih Sporazuma programa i protokola međudržavne saradnje na bazi reciprociteta između države Srbije sa drugim državama.

GLAVA 24.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u budžetu Republike se obezbeđuju sredstva za rashode za zaposlene, pre svega za plate, zaposlenih u 1.311 osnovnih škola.

Najveći iznos sredstava opredeljen je za otpremnine i pomoći zaposlenim u osnovnom obrazovanju, troškove putovanja (prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija).

Za troškove takmičenja na republičkom, državnom i međunarodnom nivou, obezbeđuju se sredstva za stručne usluge i nabavku materijala neophodnih za sprovođenje takmičenja.

Sredstva za specijalizovane usluge opredeljena su za osnovno obrazovanje i vaspitanje dece građana koji privremeno borave u inostranstvu, tj. dopunsku nastavu na srpskom jeziku.

Za obavezni pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu u trajanju od 4 sata za planiranih 4.116 grupa i 76.306 učenika sredstva su opredeljena u budžetu Republike.

GLAVA 24.2 – SREDNjE OBRAZOVANjE

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u budžetu Republike se obezbeđuju sredstva za rashode za zaposlene, pre svega za plate, zaposlenih u 500 srednjih škola.

Sredstva za otpremnine i pomoći namenjena su za zaposlene u srednjem obrazovanju.

Opredeljena sredstva za stalne troškove odnose se na škole od posebnog interesa za Republiku Srbiju (Druga beogradska gimnazija – Filološka gimnazija, Matematička gimnazija, Karlovačka gimnazija i Muzička škola u Ćupriji). Rashodi ovih škola u celosti se finansiraju iz budžeta Republike.

Iznos za troškove putovanja opredeljen je za za prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Najveći iznos sredstava opredeljen za usluge po ugovoru, koji se odnosi na upis učenika u srednju školu i to za 1.308 komisija po predmetu, koji su dužni da za dan pregledaju testove i bodovane proslede u republičku bazu podataka, takođe, opredeljena su i sredstva za takmičenje učenika na svim nivoima (izrada testova, ugostiteljske usluge, diplome i pokloni za učenike pobednike). Specijalizovane usluge odnose se na troškove rada angažovanih stručnih društava, koji su glavni nosioci posla za izradu testova za takmičenja, kao i pripremni rad sa učenicima – takmičarima.

GLAVA 24.3 – UČENIČKI STANDARD

Posebnim ugovorom sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata iz Beograda, regulisano je sprovođenje higijensko – sanitarnog nadzora u ustanovama učeničkog standarda, za koji se oprededeljuju sredstva u okviru specijalizovanih usluga.

Opredeljena sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada, i objekata pretežno se odnose na: dogradnju kuhinja i trpezarija, kupatila, rekonstrukciju fasada, mokrih čvorova, grejanja i drugih radova u cilju poboljšanja uslova za boravak i rad učenika.

U budžetu Republike, obezbeđuju se sredstva za regresiranu ishranu i smeštaj učenika u objektima učeničkog standarda u vreme trajanja nastave i sredstva za učeničke stipendije.

Opredeljuju se sredstva za opremanje 34 ustanova učeničkog standarda, što se uglavnom odnosi na nabavku kuhinjske opreme, opreme za vešeraj, rashladne uređaje, nameštaj i druge opreme.

GLAVA 24.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

Opredeljuju se sredstva za prevoz zaposlenih, stalne troškove, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge (terenska nastava studenata), materijal koji se odnosi laboratorijski i druge materijale, kao i sredstva za stipendije studenata postdiplomaca planiranih na ekonomskoj klasifikaciji – Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta.

GLAVA 24.5 – STUDENTSKI STANDARD

Sredstva koja su opredeljena za specijalizovane usluge odnose se na plaćanje Kovnici novca za usluge štampanje bonova za ishranu studenata i higijensko – sanitarni nadzor u ustanovama studentskog stanadarda.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje opredeljena su za najneophodnije popravke na objektima studentskog standarda, kao i održavanje opreme.

Opredeljuju se sredstva za zamenu postojeće i nabavku nove opreme za smeštajni deo, kuhinje, restorane i vešernice u ustanovama studentskog standarda.

Usluge smeštaja i ishrane studenata ( za 30.000 studenata u 35 studentskih restorana) i smeštaj za 17.000 studenata u 33 studentska doma i studentske stipendije, naknadu za kulturu, sportske nagrade i studentske stipendije opredeljuju se u budžetu.

Rebalansom budžeta obezbeđena su i nedostajuća sredstva za isplatu studentskih kredita.

GLAVA 24.6 – ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA

I VASPITANjA

Na osnovu člana 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za unapređenje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 58/04 i 64/04), osnovan je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređenja kvaliteta razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Budžetom se opredeljuju sredstva za prevoz zaposlenih, bolovanja i pomoć zaposlenima, za troškove putovanja, kao i sredstva za usluge po ugovoru za projekte na koje je saglasnost dala Vlada, Sredstva na specijalizovanim uslugama, namenjena su za angažovanje naučno istraživačkih institucija za pomoć Zavodu u obavljanju njegove funkcije, opredeljuju se u budžetu Republike.

GLAVA 24.7 – ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA

I VASPITANjA

Na osnovu člana 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za unapređenje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 58/04 i 64/04), osnovan je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Sredstva su opredeljena za prevoz zaposlenih, kao i sredstva za otpremnine, usluge po ugovoru za finansiranje projekata vezanih za razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove.

RAZDEO 25 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koje se odnose na: sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji; sport, fizičku kulturu, izgradnju sportskih objekata i infrastrukture; ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji, kao i druge poslove određene zakonom.

Poslovi i zadaci ovog ministarstva, obavljani su u okviru Ministarstva prosvete i sporta, koje je Zakonom o ministarstvima, prestalo da postoji.

U pogledu nadležnosti iz oblasti sporta, definisane su nadležnosti ovog ministarstva, kako one u sistemskim pitanjima, tako i one u obavezi finansiranja. Staranje o opštem interesu u oblasti sporta ostvaruje se kroz normativnu delatnost u oblasti sporta, strategije za razvoj sporta, pomoć sportistima kroz programe stipendiranja i pomoći i slično.

Najveći iznos sredstva opredeljen u budžetu odnosi se na stipendiranje vrhunskih sportista i isplatu nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos u razvoju i afirmaciji sporta (Uredba Vlade).

Za finansiranje programa Sportskih saveza Srbije, finansijsku pomoć organizaciji međunarodnih takmičenja u zemlji, finansiranje sportskih škola i kampova za perspektivne sportiste, finansiranje omladinskih organizacija (Strategija za mlade), opredeljena su sredstva iz budžeta na ekonomskoj klasifikaciji – Dotacije nevladinim organizacijama.

Iz budžeta Republike obezbeđuju se sredstva za organizovanje letnje „Univerzijade 2009“ – subvencije.

GLAVA 25.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Ovim budžetskim fondom, ostvaruju se sredstva od igara na sreću, i to za finansiranje sporta: za dotacije nevladinim organizacijama i za nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta (nagrade za osvojene medalje na svetskim i evropskim prvenstvima).

GLAVA 25.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05), u cilju iniciranja, sprovođenja i kontrole borbe protiv dopinga u sportu osniva se Antidoping agencija Republike Srbije. Antidoping agencija posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama.

Antidoping agencija obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u vezi sa sportskim takmičenjima, a posebno: uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici; uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu izvan sportskih takmičenja; imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (kontrolore), ustanovljava i izdaje im legitimacije i brine se o njihovom stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju; određuje organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista; preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje; stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za antidoping kontrolu; obavlja druge poslove koji se odnose na borbu protiv dopinga u sportu.

Rad ove Agencija u celosti se finansira iz budžeta Republike Srbije.

GLAVA 25.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

U okviru ove glave, opredeljena su sredstva za usluge rekreacije i sporta u okviru ustanova fizičke kulture, kao nova funkcija.

Najveći iznos sredstava, osim za plate zaposlenih, opredeljen je za stalne troškove i usluge po ugovoru.

RAZDEO 26 – MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu kulturnih dobara; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine, fondacije i fondove; sistem javnog informisanja; delatnost stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu, kao i druge poslove određene zakonom.

Za finansiranje aktivnosti ovog Ministarstva predviđena su sredstva iz budžeta u okviru kojih se najveći deo odnosi na specijalizovane usluge, i to: za finansiranje vrhunskih umetničkih ostvarenja u svim oblastima umetnosti, projekte umetničkog amaterizma i manifestacije izvornog narodnog stvaralaštva, Programa Kulturno – prosvetne zajednice Srbije i otkupa knjiga za bibliotečku delatnost u Republici Srbiji, zatim za stimulaciju filmske proizvodnje i za projekte i programe u oblasti međunarodne saradnje i evropske integracije od značaja za Republiku, narodnog stvaralaštva i stvaralaštva nacionalnih manjina, obeležavanje značajnih datuma i jubileja, za realizaciju Konkursa iz oblasti informisanja, finansiranje održavanja Dvorskog kompleksa Beli Dvor na Dedinju i ostale programe i projekte u kulturi.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama namenjene su finansiranju Republičke radiofuzne agencije, na osnovu Zakona o radiodifuziji; rada NIJP “Panorama“ Priština na osnovu Zakona o osnivanju javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost Panorama, kao jedine informativne kuće na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji; NIU “Bratstvo“ Niš čije finansiranje preko Ministarstva kulture se nastavlja do upisa u sudski registar Novinsko-izdavačke ustanove “Bratstvo“ koju će osnovati Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine; finansiranju rada JP NA Tanjug, SJU “Jugoslovenski pregled“, SJU “Filmske novosti“ i SJU “Radio Jugoslavija“.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, koji se planiraju na razdelu Ministarstva kulture, namenjeni su finansiranju delatnosti regionalnih muzeja, zatim za opremu mreže matičnih biblioteka, delatnosti regionalnih zavoda za zaštitu spomenika kulture, finansiranje učešća Ministarstva u izgradnji i rekonstrukciji lokalnih arhiva zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, kao i za podršku izdavačkim projektima Srpske književne zadruge kao najstarijeg izdavača u Republici Srbiji.

Sredstva dotacija predviđena su za obnovu Hilandara i drugih progama Srpske pravoslavne crkve, kao i za rad umetničkih udruženja.

GLAVA 26.1 – USTANOVE KULTURE

Ministarstvo kulture kao direktni korisnik budžetskih sredstava vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja ustanova kulture. Najveći deo sredstava kojima se finansiraju ustanove kulture, namenjen je za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti i to za isplatu plata zaposlenih u ustanovama kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Deo sredstava koji je opredeljen ustanovama kulture namenjen je za finansiranje stalnih troškova ustanova.

Sredstva za finansiranje specijalizovanih usluga odnose se na finansiranje programa i projekata u skladu sa delatnošću ustanova zbog koje su iste osnovane. To su projekti/programi vezani za konzervatorske radove na spomenicima kulture i ostalim osnovnim sredstvima (slike, grafike, skulpture, knjige i dr.), realizacija KOBIS programa biblioteka, zaštita arhivske građe, realizacija stalnih postavki u muzejima, predstave i premijere Narodnog pozorišta, koncerti Beogradske filharmonije, koncerti Ansambla “Kolo“, projekti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Usluge po ugovoru odnose se na troškove štampanja kataloga, pozivnica za redovan program ustanova, kao i za kompjuterske usluge.

Sredstva dotacije odnose se na finansiranje rada Matice Srpske.

Takođe, sredstva potrebna za rad Arhiva Srbije u 2007. godini planirana su na aproprijacijama za tekuće rashode ustanova kulture.

Ustanove kulture u 2007. godini planiraju da finansiraju rekonstrukciju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu.

U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o bibliotekačkoj delatnosti, u cilju zaštite kulturnih dobara i stvaranja zbirki po ustanovama, ustanove planiraju otkup muzejskih eksponata i spomenika kulture, skulptura, knjiga u biblioteci, arhivske građe i ostalih predmeta (sredstva za ovu namenu planirana su na ekonomskoj klasifikaciji – Ostala osnovna sredstva).

Ustanove kulture kojima se obezbeđuju sredstva iz budžeta su: Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad, Arhiv Srbije, Beograd, Narodni muzej, Beograd, Jugoslovenska kinoteka, Beograd, Istorijski muzej Srbije, Beograd, Etnografski muzej, Beograd, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Muzej pozorišne umetnosti, Beograd, Prirodnjački muzej, Beograd, Muzej žrtava genocida, Kragujevac, Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, Narodno pozorište, Beograd, Beogradska filharmonija, Beograd, Ansambl narodnih igara KOLO, Beograd, Institut za film, Beograd, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Muzej nauke i tehnike, Beograd, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, Muzeja naivne umestnosti Jagodina, kao i Muzeja “Staro selo“ Sirogojno i Arhiv Srbije i Crne Gore.

Ustanove kulture sa područja Kosova i Metohije: Arhiv Kosova i Metohije, Arhiv grada Prištine, Istorijski arhiv Gnjilane, Međukomunalni arhiv Peć, Međuopštinski istorijski arhiv Prizren, Galerija umetnosti, Priština, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Priština i Prizren, Muzej u Prištini, Narodna i univerzitetska biblioteka Ivo Andrić, Priština, Kulturno – prosvetna zajednica Kosova i Metohije-Gračanica, Pokrajinski kulturni centar Priština, Istorijski arhiv Kosovska Mitrovica, Narodno pozorište Priština i Ansambl narodnih igara i pesama „Venac“.

RAZDEO 27 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministarstvo zdravlja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem zdravstvene zaštite; sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, drugih oblika zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje; bliže uređivanje prava iz zdravstvenog osiguranja; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih sporazuma o obaveznom socijalnom osiguranju; sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; organizaciju zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika; zdravstvenu inspekciju; organizaciju nadzora nad stručnim radom zdravstvene službe; obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda; zdravstvenu zaštitu stranaca; evidencije u oblasti zdravstva; uslove za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela; proizvodnju i promet lekova, medicinskih sredstava i pomoćnih lekovitih sredstava i inspekcijske poslove u tim oblastima; proizvodnju i promet opojnih droga i prekursora nedozvoljenih droga; iskopavanje i prenošenje umrlih lica u zemlji, prenošenje umrlih lica iz inostranstva u zemlju i iz zemlje u inostranstvo; sanitarnu inspekciju; zdravstveni i sanitarni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće i drugim oblastima određenim zakonom; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima; sanitarni nadzor na državnoj granici, kao i druge poslove određene zakonom.

Za rad ovog ministarstva planiraju se sredstva iz budžeta, kao i sredstva koje ministarstvo ostvaruje iz sopstvenih prihoda. Sopstveni prihodi ostvaruju se po osnovu inspekcijskog nadzora po zahtevu stranke, od naknada za polaganje stručnih ispita i prihoda po osnovu doplatnih markica.

Sredstva za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti odnose se na sredstva za zdravstvenu zaštitu od opšteg interesa, a radi praćenja uslova života i rada stanovništva, sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti, za sprovođenje projekat Strategija siromaštva, za edukaciju zdravstvenih radnika i razvoj i uvođenje informacionog sitema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa Akcionim planom zdravstva za unapređivanje zdravstvenog stanja Roma, ostvarivanjem prava Roma na zdravstvenu zaštitu i poboljšanje zdravstvene zaštite za celu romsku populaciju, planirana su sredstva za projekat Smanjenje siromaštva kod Roma u oblasti zdravstva.

Planirana su sredstva za projekte „Razvoj zdravstva Srbije“ „Energetska efikasnost“ , „Hitna rekontrukcija zdravstvenih ustanova u Srbiji“ i Subvencije javnim finansijskim institucijama–komore zdravstvenih radnika.

Za specijalizovane usluge predviđena su sredstva za medicinske usluge (troškovi zdravstvene zaštite lica kojima je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog čuvanja i lečenja, obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana), kao i zdravstvena zaštita stranaca, inspekcijski nadzor u oblasti lekova i opojnih droga i dr.) Usluge po ugovoru obuhvataju; stručne usluge, usluge informisanja, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja kadrova.

Sredstva za ulaganje u zgrade planirana su za sanaciju postojećih objekata, uglavnom popravke ravnih krovova, poravke elektroinstalacione mreže i mokrih čvorova, adaptaciju kotlarnica i sl. U delu opreme potrebno je da sredstva koja su planirana obuhvate nabavku opreme za zdravstvene ustanove i deo opreme za Ministarstvo.

GLAVA 27.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE

Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije, osnovan je Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 84/04). Fond je osnovan na neodređeno vreme, i njime upravlja ministarstvo nadležno za poslove zaštite zdravlja.

Sredstva za finansiranje Fonda obezbeđuju se iz namenskih primanja budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću, koje su prihod budžeta), u iznosu od 20% namenskih primanja. Ovim sredstvima se finansiraju prvenstveno programi i aktivnosti Crvenog krsta Srbije.

Ostali izvori finansiranja Fonda su aproprijacije obezbeđene u budžetu za tekuću godinu, naknade za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnost za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

GLAVA 27.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTI

IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA

Odredbama Zakona o duvanu predviđeno je osnivanje ovog fonda u cilju realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda. Fond je osnovan na neodređeno vreme i finansira se iz sredstava proizvođača, odnosno uvoznika cigareta upisanih u registar. Oni su dužni da uplaćuju posebnu naknadu u visini od jednog dinara po svakoj paklici cigareta.

RAZDEO 28 – MINISTARSTVO VERA

Ministarstvo vera obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: afirmaciju i razvoj slobode veroispovedanja; saradnju države sa srpskom pravoslavnom crkvom, ostalim crkvama i verskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu; afirmisanje verskih osnova i sadržaja srpskog nacionalnog identiteta; zaštitu verskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu nacionalnih manjina; saradnju države sa eparhijama srpske pravoslavne crkve u inostranstvu i pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; razvoj i afirmisanje vrednosti religijske kulture; razvoj verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja; nastavni plan i program verske nastave u osnovnoj i srednjoj školi i druge poslove u ostvarivanju i organizovanju verske nastave; pružanje podrške i pomoći u sakralnom graditeljstvu i u zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja crkava i verskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava, regulisanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja nosilaca vere (sveštenomonaštvo, verski službenici, đaci i studenti verskih škola); vođenje registra crkava i verskih zajednica, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru ovog razdela najveći deo sredstava se odnosi na tekuće dotacije verskim organizacijama, i to za realizaciju sledećih programa:

1. Versko obrazovanje. Mesečne dotacije srednjim verskim školama svih konfesija, kao i dotacije teološkim fakultetima za stipendiranje studenata, u cilju njihovog prilagođavanja i uključivanja u javni obrazovni sistem;

2. Poboljšanje položaja sveštenika i verskih službenika. Dotacije sveštenicima i verskim službenicima svih konfesija, posebno na Kosovu i Metohiji i u nerazvijenim i pograničnim područjima, u cilju poboljšanja njihovog materijalnog i socijalnog položaja;

3. Zaštita verskog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Povremene dotacije eparhijama SPC izvan Srbije, u cilju zaštite kulturnog nasleđa i negovanja nacionalnog, verskog i kulturnog identiteta;

4. Unapređenje verske kulture i tolerancije. Mesečne dotacije ustanovama kulture u sastavu verskih organizacija i povremene dotacije za konkretne programe kulturnih i izdavačkih ustanova u svim verskim zajednicama, u cilju afirmisanja univerzalnih vrednosti religijske kulture, kao sastavnog dela vrednosnog sistema ujedinjene Evrope.

Posebna sredstva izdvojena su za gradnju, održavanje i rekonstrukciju hramova i drugih verskih objekata u svim krajevima Srbije, posebno na Kosovu i Metohiji.

RAZDEO 29 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj i prava državljana Republike Srbije koji žive izvan državne Srbije, poboljšanje njihovih veza i veza njihovih organizacija sa Republikom Srbijom, stvaranje uslova za njihovo uključivanje u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, omogućavanje olakšica kod uvoza i omogućavanje uslova za ostavarivanje njihovog biračkog prava u inostranstvu.

U strukturi ukupnih rashoda za tekuće izdatke, najveće učešće imaju stalni troškovi (rad Ministarstva vezan je za komunikaciju sa inostranstvom); zakup imovine i opreme, troškovi osiguranja, troškovi hitne pošte i internet usluga, troškovi putovanja, usluge po ugovoru.

Sredstva dotacija nevladinim organizacijama namenjena su za organizacije srpskih manjina u zemljama okruženja, evropskim i prekookenaskim zemljama, nevladinim organizacijama, udruženjima čije je sedište u zemlji; aktivnostima Odbora za standardizaciju srpskog jezika, smotre folklora dijaspore i drugo.

RAZDEO 30 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Zakonom o ministarstvima obrazovano je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, u cilju funkcionisanja institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije (u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne politike, kulture, infrastrukture i telekomunikacija).

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije; obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu i telekomunikacije u srpskim područjima Kosova i Metohije; delovanje Srpske pravoslavne crkve; obnovu duhovnog i kulturnog nasleđa; finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije; saradnju s Komesarijatom za izbeglice u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije; formulisanje predloga zakona kojim se uređuje suštinska autonomija Kosova i Metohije; saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR); predlaganje Vladi novog Državnog pregovaračkog tima koji je zadužen za sve međunarodne aktivnosti oko nastavka pregovora o rešenju budućeg statusa Kosova i Metohije; rukovođenje aktivnostima Državnog pregovaračkog tima; održavanje stalnih međunarodnih kontakata sa učesnicima u međunarodnom pregovaračkom procesu o određivanju budućeg statusa Kosova i Metohije, kao i druge poslove određene zakonom.

U nadležnost ovog ministarstva, prešli su poslovi koji su se do sada obavljali od strane Službe Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Fonda za Kosovo i Metohiju, kao i Pregovaračkog tima.

Najveći iznos sredstava opredeljenih budžetom namenjen je za transfere ostalim nivoima vlasti, koji se odnose na tekući transfere za jug Srbije i Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohija (isplata plata lokalnoj samoupravi, civilnoj zaštiti, materijalni troškovi za škole, tekući transferi za jug Srbije i KiM), kao i za kapitalne trasfere za jug Srbije i Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohija (nastavak finansiranje projekata – dogradnja u rekonstrukcija osnovne škole u Leposaviću, stambeno naselje Mali Zvečan…).

Takođe, sredstva su, u skladu sa zaključkom Vlade, obezbeđena i za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (naknade za invalidnost i naknade za decu i porodicu, jednokratne pomoći ugorženom stanovništvu Kosova i Metohije i drugo).

U okviru rashoda za usluge po ugovoru obezbeđena su sredstva za stručne usluge za potrebe Pregovaračkog tima.

U okviru rashoda za mašine i opremu, obezbeđena su sredtstva za nabavku servera i ostale prateće opreme, radi uspostavljanja baze podataka za 60.000 zaposlenih na području Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

GLAVA 30.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Odlukom o obrazovanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS“, broj 139/04), obrazovan je na neodređeno vreme budžetski fond za Kosovo i Metohiju, kao evidencioni konto u okviru glavne knjige trezora, i to kao indirektni korisnik budžetskih sredstava u okviru razdela Vlade.

U skladu sa ovom Odlukom, sredstva za rad Fonda obezbeđuju se prvenstveno iz donacija, legata, poklona i drugih izvora, kao i iz budžeta Republike.

Ostvareni prilivi koriste se za namene za koje Vlada donosi odluku.

RAZDEO 31 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema, obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti, nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija, priprema propise koji se odnose na izbore za republičke organe, organizaciju i način rada Vlade, sistem državne uprave i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Sredstva za rad Sekretarijata obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, i to prvenstveno za tekuće izdatke u okviru kojih se najveći deo odnosi na usluge po ugovoru, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stalne troškove, publikacije i materijal.

RAZDEO 32 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Republički zavod za razvoj obavlja stručne poslove koji se odnose na: društveno-ekonomski razvoj i razvojnu ekonomsku politiku Republike Srbije; strategiju i politiku regionalnog razvoja; funkcionisanje i dogradnju sistema privrednog, socijalnog, regionalnog i održivog razvoja; razvoj sistema podsticaja za ulaganje u nedovoljno razvijena područja i ravnomerni regionalni razvoj; pripremu i ocenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Republliku Srbiju.

Na tekućim izdacima najveće učešće imaju izdaci za: usluge po ugovoru (stručno usavršavanje zaposlenih za kurseve jezika, postdiplomatske studije, kotizacije za stručna savetovanja i stručne usluge za koje Zavod povremeno angažuje prevodioce i izvršioce za izradu stručnih poslova za pojedine oblasti); stalni troškovi za usluge komunikacija; materijal (kancelarijski materijal; troškove za stručnu literaturu; za benzin i ostale troškove); troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu, a odnose se na studijska putovanja.

Republički zavod za razvoj učestvuje u projektu, Anketa o poslovnim tendencijama – BTS (Business Tendency Survey) – anketiranje privrednih subjekata prerađivačke industrije i analizira se poslovna klima i predviđanje privrednih aktivnosti na osnovu ocene privrednika. Anketom je obuhvaćeno oko 600 preduzeća. Anketu sprovode sve zemlje članice EU i zemlje kandidati za članstvo u EU i svoje mesečne rezultate dostavljaju Evropskoj Komisiji. Cilj istraživanja koje sprovodi Republički zavod za razvoj je formiranje sistema indikatora kombinovanjem kvantitativnih statističkih indikatora i kvalitativnih indikatora dobijenih anketama, kao i drugih brojnih informacija, koji će omogućiti konstruisanje kompozitnih indikatora i obezbediti vrednosti za praćenje poslovnih ciklusa i kratkoročno prognoziranje ekonomskog razvoja. Takođe, sredstva se obezbeđuju za prognoziranje razvoja i formiranje panel eksperata.

Mreža poslovne saradnje u Srbiji – SBCN je deo internacionalne poslovne mreže – BCN za podršku preduzećima iz Srbije, koja žele da sarađuju sa inostranim partnerima, što im omogućava proširenje poslovnih aktivnosti i ulazak na inostrana tržišta. Osnovni cilj funkcionisanja i razvoja SBCN mreže i njenog povezivanja sa ostalim centrima je da se omogući privatnim preduzećima iz Srbije da uspešno pristupe regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu i poslovno sarađuju sa domaćim i stranim partnerima.

RAZDEO 33 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka: pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru tekućih izdataka najveći deo se odnosi na specijalizovane usluge, i to: anketa o potrošnji domaćinstava (obračun lične potrošnje domaćinstva, proizvodnja na gazdinstvu i dr., koja obezbeđuje podatke za analizu i praćenje životnog standarda i fenomena siromaštva); ankete o radnoj snazi kojim se u potpunosti sagledavaju karakteristike radne snage i dešavanja na tržištu rada i čiji rezultati omogućavaju poređenja sa drugim zemljama; anketa o broju stoke; statistika biljne proizvodnje – privatni sektor; godišnje statističko istraživanje za privatne radnje; tromesečno statističko istraživanje trgovine na malo (preduzeća); godišnje statističko istraživanje trgovine na veliko; godišnje statističko istraživanje privatnog sektora ugostiteljstva; godišnje istraživanje o upotrebi informaciono – komunikacione tehnologije u preduzećima i domaćinstvima; zakup softvera (Zavod ima centralni računar tipa IBM i periferijske jedinice vezane za njega i troškovi se plaćaju kvartalno u dolarima).

Troškovi putovanja odnose se na redovne stručne sastanke na nivou područnih odeljenja i sektora u Vojvodini. Takođe, u 2007. godini planirani su intezivniji obilasci područnih odeljenja u cilju sagledavanja celokupne situacije, a pre svega opremljenosti. Troškovi službenih putovanja u inostranstvo, vezani su za ukidanje organa i organizacija na nivou Zajednice SCG. Republički zavod za statistiku je dobio nove obaveze kojima su mu delegirane sve funkcije iz oblasti međunarodne saradnje vezane za zvaničnu statistiku. Iako je najveći broj putovanja finansiran u potpunosti ili delimično od međunarodniih organizacija (Eurostat, UN/ECE, OECD, Sida, INSEE i dr.) ili projekata, neophodno je i angažovanje sredstava budžeta, prvenstveno za aktivnosti iz Plana za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva (usvojen 7. aprila 2006. godine).

U sklopu aktivnosti na pripremama Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini, planirano je da se krajem oktobra 2007. godine organizuje dvodnevno savetovanje o najvažnijim sadržinskim i metodološkim pitanjima predstojećeg popisa. Savetovanju će prisustvovati i aktivno učestvovati u njegovom radu, pored predstavnika Republičkog zavoda za statistiku, i predstavnici brojnih republičkih organa, kao i predstavnici eminentnih naučnih i visokoobrazovnih ustanova iz zemlje i okruženja. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je najveće i najskuplje statističko istraživanje u okviru sistema zvanične statistike. Podaci popisa predstavljaju osnovni izvor demografskih i socioekonomskih podataka na osnovu kojih se izrađuju statistički indikatori na osnovu kojih se vrše poređenja na nacionalnom i međunarodnom planu.

Sredstva za usluge po ugovoru namenjena su za održavanje opreme kvalifikovanim firmama u Beogradu (SBS) i u Novom Sadu (MDS). Deo ostalih usluga, odnosi se na obaveze prema Omladinskim zadrugama u Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, kao i na usluge održavanja higijene. Planirana sredstva na stručnim uslugama odnose se na pripremu i štampanje publikacija.

RAZDEO 34 – REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

U okviru opredeljenih sredstava najveći deo odnosi se na nabavku mašina i opreme, i to: za nabavku protivgradnih raketa tipa zemlja – vazduh, za stimulaciju padavina u cilju unapređenja primarne poljoprivredne proizvodnje, za laboratorije, za prizemno merenje meteoroloških parametara kao i nabavka opreme za saobraćaj za terenske radove, opreme za zaštitu životne sredine, opreme i reagensa za stimulisanje padavina, nabavku hidrometrijske opreme i druge opreme.

Jedan od prioriteta predstavlja obnavljanje sistema radioveze i izgradnja potpuno zatvorenog sistema. Veliki problemi u funkcionisanju sistema radioveze, sadržani su u stalnim smetnjama koje otvoreni sistemi radioveze imaju od drugih korisnika frekvencija i u činjenici da je na ovim radarskim centrima starost instalirane opreme i preko 30 godina. U 2007. godini planirana je izgradnja novog sistema radioveze na radarskom centru Kruševac. Sistem će sačinjavati mreža od 4 repetitorskih punktova i 160 protivgradnih stanica. Pored toga, planirana su sredstva za završetak izgradnje gradonosno meteorološke stanice na Zlatiboru; nastavak izgradnje operativnog objekta na radarskom centru „Bešnjaja“; rekonstrukcija objekta metereološke stanice Kuršumlija; kapitalni remont žičara koje predstavljaju objekte izgrađene za merenje proticaja vode na rekama srednje veličine; adaptacija zgrade glavne hidrološke stanice Prijepolje na Limu i Beli Brod na Kolubari; sanacija i adaptacija objekta metereološke opservatorije – Karađorđev park u Beogradu; izgradnja hidrantske mreže za centralin magacin protivgradnih raketa; sanacija i adaptacija elektroenergetske instalacije za objekat Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Košutnjaku; za nabavku opreme za obezbeđenje relevantnih uslova merenja i opreme za automatski prenos podataka, lansirne uređaje, kao i za merne instrumente i laboratorijsku opremu.

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za honorarne saradnike – 4220 honorarnih saradnika, i to: 3300 strelaca na protivgradnim stanicama i 920 hidroloških i meteoroloških osmatrača.

RAZDEO 35 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Republički geodetski zavod u 2007. godini finansiraće se uglavnom iz sopstvenih prihoda, koje Zavod ostvaruje od naknada za korišćenje podataka premera i vršenja geodetskih usluga.

Sredstva će se koristiti za nabavku materijala (administrativni materijal, materijal za saobraćaj), usluge po ugovoru, stalne troškove i dr).

Projektom za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji, obuhvaćeni su radovi na izradi katastra nepokretnosti, koji su planirani za realizaciju zaključno sa 2010. godinom. U 2007. godini planirana je izrada katastra nepokretnosti u 985 katastarskih opština, odnosno 275 od ukupnog broja katastarskih opština u Srbiji.

Za izgradnju zgrada i građevinskih objekata, kao i kapitalno održavanje postojećih objekata, sredstva se planiraju za nastavak izgradnje poslovnih prostorija zgrade Zavoda na Senjaku. Mnoge od službi nemaju poslovne zgrade, odnosno poslovne prostorije, te poslovni prostor koriste po osnovu zakupa. Prioritet u 2007. godini treba dati adaptaciji službi za katastar nepokretnosti: Zemun, Zrenjanin, Valjevo, Grocka, Zaječar, Boljevac, Jagodina, Trstenik, Šabac, Preševo, Bojnik, Varvarin i Ivanjica.

Osnovna sredstava odnose se na nabavku novog softvera, čime će biti omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda svim korisnicima informacionog sistema državnih organa Republike Srbije, kao i legalizacija sistemskog softvera koji se koriste u Republičkom geodetskom zavodu.

RAZDEO 36 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Sredstva za finansiranje tekućih izdataka Republičkog seizmološkog zavoda odnose se na troškove nastale radom seizmološke službe u sedištu u Beogradu, centralnoj mernoj stanici na Divčibarama, kao i 15 lokalnih stanica, izradu seizmoloških karata za prostorno planiranje i protivtrusnu gradnju objekata, istraživačke aktivnosti ka usvajanju i iznalaženju novih metoda i modela za definisanje parametara seizmičnosti u funkciji osavremenjavanja sizmoloških karata, izveštavanje o jačini i mestu događanja zemljotresa, kao i procenjenim i utvrđenim efektima na ljude i objekte u cilju obezbeđivanja baznih podataka za definisanje organizovanog odgovora na elementarnu nepogodu, aktivnosti na obrazovanju javnosti o pojavi i posledicama i zaštiti od zemljotresa.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planira se za stalne troškove (osim za troškove električne energije i komunalne usluge, značajni su rashodi i za usluge komunikacija, s obzirom da se prenos podataka sa lokalnih seizmoloških stanica, u centralnu seizmološku stanicu u Beogradu vrši kako fiksnom tako i mobilnom telefonijom), troškove putovanja (obilazak seizmoloških stanica – prosečno 160 dana godišnje), usluge po ugovoru (troškovi održavanja opreme za prenos signala satelitom na lokacijama Divčibare – Beograd – Barje i na novoj lokaciji u istočnoj Srbiji, s obzirom da Zavod nema stručnjake za obavljanje ovih poslova), tekuće popravke i održavanje (redovno servisiranje, popravke i nabavke rezervnih delova, aktivnosti na održavanju operativnog statusa seizmoloških stanica Srbije).

U okviru sredstava za opremu planirana je nabavka jedne savremene širokopojasne seizmološke stanice (u Srbiji postoji samo jedna ovakva stanica, a neophodan uslov za pouzdano praćenje sezmičnosti je postojanje najmanje četiri stanice); nabavka jednog trokomponentnog akcelelografa (digitalni uređaj za registrovanje jakih zemljotresa sa mogućom telefonskom komunikacijom); nabavka servera (za proširivanje baze podataka); tri digitalizatora za seizmološke stanice (u cilju postupne zamene dotrajalih).

Takođe, sredstva su obezbeđena za aktivnosti na informisanju i obrazovanju javnosti o zemljotresima.

RAZDEO 37 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU

REPUBLIKE SRBIJE

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove koji se odnose na: pribavljanje, otuđivanje, davanje na korišćenje odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambanih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima, staranje o naplati zakupnine.

U okviru sredstava planiranih za tekuće izdatke, najveći deo sredstava se odnosi na stalne troškove, investiciono i tekuće održavanje imovine, kao i za finansiranje dela troškova graničnog prelaza Horgoš i za osiguranje nepokretnosti.

Takođe, planirana su sredstva za izgradnju tornja na Avali, zatim za pribavljanje u svojinu udela Beobanke A.D. u stečaju u preduzeću Dipos, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju poslovne zgrade u Beogradu, ul. Brankova 25, koja je odlukom Vlade dodeljena na korišćenje Agenciji za privredne registre.

RAZDEO 38 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Republički zavod za informatiku i internet obavlja stručne poslove koji se odnose na: unapređenje, razvoj i funkcionisanje inforamcionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi, primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, zaštitu podataka, razvoj i primenu standarda u uvođenju informacionih tehnologija u državnim organima, i druge poslove određene zakonom.

Najveći deo sredstava planiranih u okviru razdela Republičkog zavoda za informatiku i internet odnosi se na specijalizovane usluge, Sistem za upravljanje nacionalnim Internet domenom i Preporuke za izradu i upravljanje inforamtičkim projektima. Deo sredstava planiran je za usluge po ugovoru (administrativne, kompjuterske usluge, usluge usavršavanja i obrazovanja, usluge informisanja i ostale opšte usluge).

RAZDEO 39 – AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE

LOKALNE SAMOUPRAVE

Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave obavlja stručne poslove koji se odnose na: podsticanje razvoja i unapređenje infrastrukture jedinica lokalne samouprave (opština, gradova i grada Beograda) neposrednim povezivanjem banaka, finansijskih organizacija, predstavnika nadležnih organa drugih država, gradova i opština, kao i drugih razvojnih organizacija i davalaca sredstava donacija, odnosno sredstava kredita, s jedne strane, i jedinica lokalne samouprave koje Agenciji podnesu projekte za razvoj infrastrukture s druge strane (posredovanje u pronalaženju izvora finansiranja infrastrukturnih projekata); pružanje stručne pomoći u pripremi, izradi i izvođenju infrastrukturnih projekata; preduzimanje aktivnosti kojima se povećava učešće domaćih banaka i međunarodnih finansijskih institucija u kreditiranju infrastrukture jedinica lokalne samouprave radi obezbeđivanja uslova za razvoj domaćeg tržišta kredita, a naročito povoljnih kredita radi finansiranja infrastrukturnih projekata; usklađivanje aktivnosti sa drugim nadležnim organima i organizacijama kojima se doprinosi obezbeđivanju uslova za razvoj i unapređenje položaja i rada javnih preduzeća u uslovima tržišne ekonomije a koje osnivaju jedinice lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno poslovanje ovog organa.

RAZDEO 40 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza osnovana je Zakonom o ministartvima, sa svojstvom pravnog lica, i obavlja stručne poslove koji se odnose na promociju direktnih stranih ulaganja u Republiku Srbiju i promociju izvoza.

U okviru ovog razdela, od planiranih sredstva za tekuće izdatke, najveće učešće imaju usluge po ugovoru i troškove putovanja to za Projekat «Program promocije investicija u saradnji sa Evropskom Agencijom za rekonstrukciju» i Prezentaciju srpske privrede u inostranstvu.

RAZDEO 41 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Centar za razminiranje obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja koji se odnose na: usklađivanje razminiranja u Republici Srbiji; pripremu propisa iz oblasti razminiranja; prikupljanje, obrađivanje i čuvanje podataka i vođenje evidencija o površinama koje su zagađene minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, o razminiranim površinama, o nastradalima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; opšte i tehničko izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene minama ili drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; izradu planova i projekata za razminiranje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu projektnih zadataka za razminiranje; izdavanje odobrenja preduzećima i drugim organizacijama za obavljanje poslova razminiranja; izdavanje pirotehničke knjižice licima koja su osposobljena za obavljanje poslova razminiranja; odobravanje planova izvođača radova za obavljanje razminiranja na određenoj površini i izdavanje uverenja da je određena površina razminirana, odnosno očišćena od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; kontrolu kvaliteta razminiranja; upoznavanje stanovništva sa opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; učešće u obuci lica za obavljanje poslova opšteg i tehničkog izviđanja i razminiranja; praćenje primene međunarodnih ugovora i standarda u oblasti razminiranja; ostvarivanje međunarodne saradnje, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva se obezbeđuju za plate zaposlenih i tekuće finansiranje Centra. U okviru sredstava za tekuće uzdatke, najveći deo sredstava odnosi se na funkciju praćenja ostvarivanja projekata i kontrole kvaliteta, zbog čega je potrebno, pre svega obezbediti sredstva za: stalne troškove (troškovi kasko osiguranja za slučaj povrede ili smrti radnika koji prate ostvarivanje projekata i planova za razminiranje); troškove materijala ( materijal za saobraćaj – benzin i gorivo i putni troškovi) i troškove službvenih putovanja.

RAZDEO 42 – ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Zavod za intelektualnu svojinu, kao posebna organizacija, obrazovan je Zakonom o ministarstvima. Ovaj zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu vrši Ministarstvo nauke.

Najveći deo sredstava obezbeđen je za plate zaposlenih i socijalne doprinose, kao i za tekuće poslovanje ovog organa.

RAZDEO 43 – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE

PUTEVE „PLOVPUT“

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu s propisanom kategorijom plovnog puta; obeležavanje plovnih puteva, postavljanje i ispravnost objekata bezbednosti plovidbe na njima; hidrografsko snimanje plovnih puteva i praćenje i analizu njihovog stanja i obaveštavanje o njihovom stanju; istraživanje i izradu projektne dokumentacije iz oblasti bezbednosti plovidbe i regulisanja rečnih tokova; nadzor nad izvođenjem radova na plovnim putevima; davanje saglasnosti za izgradnju hidrograđevinskih objekata, luka i pristaništa, mostova i marina; davanje saglasnosti na postavljanje cevi i kablova na plovnim putevima i davanje mišljenja na postavljanje plovnih objekata koji se ne premeštaju često; uspostavljanje i razvoj rečnih informacionih servisa; održavanje i razvoj međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva; određivanje zimovnika, skloništa i sidrišta na međunarodnim i međudržavnim plovnim putevima, kao i druge poslove određene zakonom.

Najveći deo sredstava obezbeđen je za projekte i aktivnosti vezanih za reku Dunav i Tisu.

Takođe, sredstva su obezbeđena za Projekat uspostaljanja plovnog puta na reci Savi, za hidrografsko snimanje zajedničkog sektora Dunava sa Hrvatskom.

RAZDEO 44 – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Geomagnetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Najveći deo sredstava opredeljen je za mašine i opremu u okviru kojih je najznačajnija nabavka jono sondera za sondiranje jonosfere – davanje kratkoročnih prognoza za dugi talas, a što predstavlja opšti interes po pitanju javne bezbednosti.

RAZDEO 45 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Zavod za socijalno osiguranje obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.

RAZDEO 46 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKE I UMETNOSTI

Srpska akademija nauka i umetnosti, kao najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji, osnovana je Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti („Službeni glasnik RS“, broj 49/92), sa osnovim ciljem da razvija i podstiče nauku, organizuje i unapređuje osnovna i primenjena naučna istraživanja, podstiče i unapređuje umetničku delatnost, stara se o podizanju naučnog i umetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje naučnika i umetnika, skuplja i sređuje građu iz oblasti nauke i umetnosti, izdaje stalne i povreme publikacije i razmenjuje ih sa organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Za rad i funkcionisanje Srpske akademije nauka i umetnosti, pored sredstava za plate zaposlenih, u budžetu Republike Srbije obezbeđena su sredstva za akademske nagrade za 154 članova Akademije.

U okviru opredeljenih sredstava planirana su sredstva za adaptaciju zgrade u Knez Mihailovoj broj 36, za zamenu pokrivača i popravku dotrajale krovne konstrukcije na zgradi SANU, instalaciju novih klima uređaja u galerijama i salama kao i za ugradnju video nadzora i sigurnostne zaštite u Galeriji SANU.

RAZDEO 47 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Uprava za javne nabavke osnovana Zakonom o javnm nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 39/02) obavlja stručne poslove koji se odnose na obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki. Pored toga, Uprava za javne nabavke obavlja i stručno administrativne poslove za potrebe Komisije za zaštitu prava ponuđača.

U okviru sredstava za tekuće izdatke najveći deo odnosi se na usluge po ugovoru, koje obuhvataju troškove administrativnih usluga (prevođenje i sl.), kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (u cilju saradnje sa predstavnicima SIGMA, TAIEH i Evropske komisije koja ima za cilj da pomogne zemljama koje žele da pristupe EU u usklađivanju njihovih sistema javnih nabavki sa evropskim standardima, posebno u segmentu primene – prakse) i usluge informisanja.

RAZDEO 48 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI

ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA

Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava osnovana je Zakonom o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS“, broj: 61/03), kao samostalan i nezavisan organ i za kršenje ljudskih prava na način određen zakonom izriče mere određene zakonom.

RAZDEO 49 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu (“Službeni glasnik RS“, broj 34/06) formirana je Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije.

Agencija obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi strategije upravljanja i razvoja mineralnih sirovina Republike Srbije; praćenje i prognoziranje trendova proizvodnje i cena berzanskih i drugih mineralnih sirovina u zemlji i inostranstvu; učestvovanje u izradi bilansa rezervi svih mineralnih sirovina; pružanje informacija o međunarodnim kretanjima i najboljoj praksi u oblasti rudarstva; učestvovanje u organizovanju seminara i promotivnih aktivnosti iz oblasti rudarstva, pružanje konsultantskih usluga i periodično izdavanje informatora iz domena svoje delatnosti; učestvovanje u pripremi dokumentacije za davanje koncesija na eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata i pravilnika o tehničkim normativima i drugih tehničkih propisa; promovisanje ulaganja u mineralne sirovine Republike Srbije; izdavanje licenci u skladu zakonom.

RAZDEO 50 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Agencija za reciklažu, u okviru obavljanja poslova iz svog delokruga, neposredno sarađuje sa Ministarstvom zaštite životne sredine, kao i sa drugim ministarstvima i posebnim organizacijama.

Za realizaciju zadataka iz delokruga rada, Agencija planira i angažovanje određenog broja stručnjaka iz različitih stručnih organizacija (univerzitet, instituti i dr.).

Sredstva predviđena u razdelu Agencije za reciklažu obuhvataju sredstva za troškove putovanja, troškove po ugovoru, sredstva za specijalizovane usluge vezane za sprovođenje projekata formiranja informacionog sistema za praćenje proizvodnje, prometa ambalaže i upravljanja ambalažnim otpadom; formiranja mreže za sakupljanje i preuzimanje korišćenih ulja u Republici Srbiji; instaliranje softvera baze podataka; medijska kampanja o značaju reciklaže, kao i za informisanje stručne javnosti o novim tehnologijama i procesima sakupljanja, deponovanja i tretmana otpadnih materija i za ostale projekte vezane za uspostavljanje novih tehnologija i zaštite životne sredine.

RAZDEO 51 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Agencija za energetsku efikasnost, obrazovana je Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i primenu mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i povećanje efikasnosti korišćenja energije u svim sektorima potrošnje energije.

Finansiranje operativnih troškova rada Agencije vršeno je u dosadašnjem periodu, delom iz donatorskih sredstava Evropske unije (CARDS 2002), na osnovu Sporazuma o donaciji za osnivanje i rad Agencije za energetsku efikasnost, zaključenog između Ministarstva rudarstva i energetike i Evropske agencije za rekonstrukciju, a delom iz sredstava budžeta Republike Srbije.

U okviru ovog razdela najveći iznos sredstava planira se za obuku i obrazovanje zaposlenih za primenu programa u oblasti energetske efikasnosti, kao i za demonstracione projekte energetske efikasnosti.

Troškovi putovanja odnose se na stalnu saradnju i razmenu iskustava, obuku stručnjaka, učešće na konferencijama i drugo, sa srodnim institucijama iz drugih zemalja i međunarodnim organizacijama i posebno učešće u aktivnostima institucija EU (DG TREN, Federane, Energie – Cites, EnR, Cogen Europe) i svetskim institucijama (Wade).

Opredeljena sredstva na uslugama po ugovoru odnose se na kompjuterske usluge, uglavnom za izradu dodatnih programa za preuzimanje i praćenje statističkih podataka iz oblasti energetske efikasnosti; troškova reprezentacije, budući da Agencija prima veliki broj stranih predstavnika, međunarodnih i domaćih institucija i stručnjaka, a česte su posete i konsultantskih grupa angažovanih na tekućim projektima.

RAZDEO 52 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

Komesarijat za izbeglice u skladu sa Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02), Uredbom o zbrinjavanju izbelica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, ….. i 34/95) i Uredbom o načinu zbrinjavanja prognanih lica („Službeni glasnik RS“, broj: 47/95) obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje izbeglica i njihovih osnovnih životnih potreba i obezbeđenje socijalne sigurnosti.

Korisnici na koje će se aktivnost Komesarijata odnositi u 2007. godini su izbegla lica smeštena u kolektivnim centrima na teritoriji Republike Srbije, kao i izbegla lica u drugim ustanovama u kojima usluge smeštaja i ishrane finasira Komesarijat.

U okviru sredstava za tekuće rashode Komesarijata, najveći deo se odnosi na stalne troškove (troškovi grejanja, komunalni troškovi i troškovi zakupa poslovnog prostora), kao i na usluge po ugovoru (usluge prevođenja, izrade softvera, informisanje javnosti, tendere i oglase).

Sredstva za ishranu i smeštaj izbeglih i prognanih lica namenjena su za 14.278 korisnika smeštenih u 172 kolektivna centra, kao i korisnike smeštene u ustanove socijalne zaštite, 150 učenika u učeničkim domovima i za korisnike smeštene u objekte koje je izgradio Komesarijat (1.750 stambenih jedinica).

Za zbrinjavanje izbeglica i stvaranje uslova za povratak u zemlju porekla, pravni osnov sadržan je članu 2. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/2002) i članu 7. i 8. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 70/93, 105/93, 22/94 i 34/95.)

Takođe, sredstva se obezbeđuju za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, kao i za tekuće transfere za jug Srbije.

RAZDEO 53 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE

O SUKOBU INTERESA

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa osnovan je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS“, broj 43/049), za sprovođenje ovog zakona, kao samostalan i nezavisan organ.

Sredstva opredeljena za rad ovog organa odnose se i na nagrade, bonuse i ostale posebne izdatke (isplata naknada za 9 članova Republičkog odbora, koji imaju pravo na mesečnu naknadu u visini jedne mesečne zarade narodnog poslanika na stalnom radu u Narodne Skupštine), usluge po ugovoru (objavljivanje javnih opomena o izrečenim merama funkcionerima, koji su postavljeni na javnu funkciju) i materijal.

RAZDEO 54 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04), ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaj kojima raspolažu organi javne vlasti.

Poverenik je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Sredstva za rad Poverenika opredeljena su i za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru i materijal.

RAZDEO 55 – DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 46/2006) osnovana je Direkcija za restituciju, kao posebna organizacija. Direkcija vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno za isplatu novčane naknade ili obeštećenje, pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vodi propisane evidencije, izveštava Vladu tromesečno o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti.

Sredstva opredeljena budžetom odnose se na redovno funkcionisanje ovog organa.

RAZDEO 56 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Direkcija za železnicu, osnovana je Zakonom o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) kao posebna organizacija koja u smislu Zakona o državnoj upravi obavlja normative, regulatorne, stručne i druge poslove u oblasti železničkog saobraćaja, predviđene Zakonom o železnici i drugim zakonima i propisima.

Sredstva u budžetu Republike opredeljuju se za tekuće rashode, za opremu za saobraćaj i za kancelarijski nameštaj.

RAZDEO 57 – REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04), obrazovana je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, kao posebna organizacija, koja obavlja stručne poslove koji se posebno odnose na mirno rešavanje kolektivnih i individualnih sporova, izbor miritelja i arbitara, stručno usavršavanje miritelja i arbitara i dr. Zvanično sa radom počela je 2005. godine.

Sredstva za rad ove Agencije opredeljena su za usluge po ugovoru (naknade miriteljima i arbitrima), troškove putovanja i materijal.

RAZDEO 58 – UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

REPUBLIČKIH ORGANA

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši zajedničke poslove za potrebe Narodne skupštine, Predsednika Republike Srbije, Vlade, Ustavnog suda Republike Srbije, ministarstava, posebnih organizacija i pravosudnih organa Republike Srbije.

U strukturi ukupnih rashoda za tekuće izdatke Uprave, za redovno funkcionisanje, izdvajaju se sredstva na stalnim troškovima, tekućim popravkama i održavanju i sredstva na materijalu, i to za: nabavku kancelarijskog materijala za potrebe republičkih organa i organizacija, nabavke radnih uniformi, nabavka cveća i zelenija; troškovi eksplotacije motornih vozila – nabavka rezervnih delova i servisnog održavanja, sredstva za utrošenu električnu energiju, premija kolektivnog osiguranja za zaposlene i premija osiguranja građevinskih objekata i opreme, troškovi tekućeg i investicionog održavanja poslovnog prostora, nabavka informatičke i komunikacione opreme za potrebe računskog centra Uprave, potrebe Vlade, republičkih organa i organizacija, telekomunikacione, birotehničke i druge specifične opreme za potrebe republičkih organa i organizacija, naknada Omladinskom uslužnom centru i drugo.

U okviru zajedničkih poslova Uprava obavlja i poslove upravljanja i održavanja poslovnog prostora (oko 230.000 m2) koji koriste republički organi i organizacije. Objekti koji su povereni Upravi na održavanje mogu se svrstati u dve grupe:

– objekti u vlasništvu Republike Srbije i objekti dati na korišćenje bez svojinskog prava (Nemanjina 9, 11, 22-26; Andrićev venac 1; Kralja Milana 16; Resavska 24, 42; Makedonska 4a; Gračanička 8; Omladinskih brigada 1; Svetogorska 8; Budimska 10; Trg Nikole Pašića 5, 11; Kneza Miloša 20; Dečanska 8; Ruže Jovanovića 27; Dr Ivana Ribara 91; Knez Mihajlova 36; Ustanička 29; Svetozara Markovića 42; Terazije 41; Nušićeva 4; Carice Milice 2; Birčaninova 6; Omladinskih brigada 1 – SIV III; Kneza Miloša 20; Vlajkovićeva 10, Vase Čarapića 20; Nemanjina 34; Kralja Milutina 10; Zahumska 10; Deligradska 16; Draže Pavlovića 15; Zeleni venac 18; Ruzveltova 61; Masarikova 5; Fabrisova 10; Kralja Milana 36; Vojvode Toze 31; KMC Dobanovci);

– rezidencijalni i reprezentativni objekti (Užička 16; Lackovićeva 10; Botićeva 8; Smederevo; Vrnjačka Banja; Vorovo i Oplenac).

U skladu sa Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi saveta ministara („Službeni glasnik RS“, broj 48/06) Uprava za zajedničke poslove republičkih organa preuzela je, između ostalih i obavezu upravljanja i održavanja poslovnim zgradama i reprezentativnim objektima o kojima se starala Služba za zajedničke poslove saveta ministara, ukupne površine oko 110.000 m2.

Preuzeti su sledeći objekti: Bulevar Mihajla Pupina br. 2, Zmaj Jovina br. 21, Tolstojeva br. 2, Tolstojeva br. 2a, Mike Alasa br. 14, Trg Nikole Pašića br. 13, Stevana Brakusa br. 2, Užička br. 23, Užička br. 21, Užička br. 15, Užička br. 11, Vase Pelagića br. 33, Konavljanska br. 6, Princa Aleksandra Karađorđevića br. 75, Surčin M. Tita br. 16.

S obzirom da su poslovni objekti starosti preko 40 godina, a većina reprezentativnih objekata sa početka prošlog veka, to je zahtevni stepen aktivnosti u njima, u većini slučajeva, potpuna rekonstrukcija građevinsko-zanatskih celina, i složenih tehničkih sistema, opreme i instalacija čiji je eksploatacioni vek istekao, kako zbog dotrajalosti materijala, tako i zbog zastarelih, neefikasnih i neracionalnih tehničkih rešenja, koja ne obezbeđuju redovno korišćenje poslovnog prostora.

Palata Federacije koja sa svojih 66.000 m2 predstavlja samostalnu funkcionalnu celinu sa sopstvenom kotlarnicom na mazut, složenim termotehničkim sistemima sa zidanim komorama i neodgovarajućoj automatskom regulacijom ambijentalnih parametara, dve trafo stanice, dizel električnim postrojenjem i dvadeset jednim liftovskim postrojenjem zahtevaju permanentan nadzor i održavanje. Objekat Palate je pod nadzorom sistema za dojavu požara sa više od 1.500 senzora koji se u redovnom procesu održavanja moraju kontrolisati zbog provere funkcionalnosti i ugrađenog radio aktivnog elementa.

Reprezentativna grupa objekata, zbog viših ambijentalnih zahteva i sve učestalijih protokoralnih aktivnosti u njima, zahtevaju angažovanje sredstava na redovnom tekućem održavanju, kao i sredstava za planske investicione radove, kako bi se objekti mogli dovesti na nivo koji oddgovara aktivnostima koji se sprovode u njima.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade u Nemanjinoj 9, Beograd za potrebe pravosudnih organa; građevinsko zanatske radove na adaptaciji Nemanjina 11 (prvi sprat); izgradnju trafo stanice Nemanjina 22-26; rekonstrukciju i adaptaciju krova, četvrtog i šestog sprata u Nemanjinoj 34; sanaciju fasade Andrićev venac 1; mašinsku instalaciju u zgradi na Trgu nikole Pašića 11; sanaciju ravnog krova, rekonstrukciju elektro i mašinskih instalacija u SIV-u 3 i rekonstrukciju i adaptaciju objekta u Botićevoj 8.

Osnovna sredstva planirana su za nabavku kancelarijske, mrežne opreme, računarske opreme i nabavku kompjuterskih softvera.

RAZDEO 59 – UPRAVNI OKRUZI

Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) obrazovani su upravni okruzi, radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave.

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu da vrše jedan ili više poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu, odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom određuje i područja i sedišta upravnih okruga.

Planirana sredstva odnose se na stalne troškove (energetske usluge, usluge platnog prometa, komunikacija i osiguranja), nabavku materijala, troškove putovanja, zgrade, kao i za nabavku mašina i opreme.

Ostavite komentar