Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

Član 1.

U Zakonu o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), u članu 2. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) obrađeni duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom, i to: celi obrađeni list duvana (kada su u pitanju orijentalni ili poluorijentalni duvani), delovi plojke/stripsa i rebra (kada su u pitanju duvani tipa virdžinija i berlej) i sitnjavina, odnosno manji komadi plojke (kada su u pitanju svi tipovi duvana), osim duvanske folije ili rekonstituisanog duvana koji spada u proizvode na bazi duvana;”

Član 2.

U članu 4. tačka 9) menja se i glasi:

„9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom i izdaje dokaz o tome da je proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda;”

Član 3.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„ Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 3) do 6) ovog zakona i lica upisana u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, dužna su da, na zahtev Uprave, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 4.

U članu 29. tačka 7) briše se.

Član 5.

U članu 36. stav 5. menja se i glasi:

„Proizvođač duvanskih proizvoda ne može na teritoriji Republike Srbije da se bavi prometom domaćeg obrađenog duvana koji proizvodi ili otkupljuje za proizvodnju duvanskih proizvoda.”

St. 6. i 7. brišu se.

Član 6.

U članu 45. stav 1. tačka 4) reči: „4.000,00 dinara” zamenjuju se rečima: „8.000,00 dinara”.

Član 7.

U članu 46. stav 2. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 8.

Naslov iznad člana 68. i član 68. menjaju se i glase:

„Objavljivanje rešenja o upisu u registre i

objavljivanje akta o određivanju maloprodajne cene duvanskih proizvoda

Član 68.

Rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom, kao i akt o određivanju maloprodajne cene iz člana 67. stav 1. ovog zakona, objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O objavljivanju rešenja iz stava 1. ovog člana stara se Uprava, a troškove objavljivanja, uplatom novčanih sredstava na račun Uprave, snosi lice kome je izdato rešenje koje se objavljuje.

Akt o određivanju maloprodajnih cena duvanskih proizvoda iz stava 1. ovog člana na objavljivanje dostavlja proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda, sa dokazom da je Upravi izvršena prijava te cene, koji snosi i troškove objavljivanja.”

Član 9.

Privredno društvo, preduzeće ili preduzetnik koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije proizvelo ili otkupilo domaći obrađeni duvan u skladu sa članom 29. tačka 7) Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), dužno je da do 31. decembra 2007. godine, proizvede ili otkupi domaći obrađeni duvan u količini od najmanje 40% od sopstvene godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, odnosno najmanje 1.600 tona.

Ako proizvođač duvanskih proizvoda ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana, Vlada, na predlog Uprave, donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, na način propisan odredbom člana 34. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ako proizvođač duvanskih proizvoda ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana zbog nastupanja vanrednih okolnosti (poplava, suša, biljne bolesti i sl.), dužan je da u pisanoj formi o tome obavesti Upravu.

Uprava, po prijemu obaveštenja iz stava 3. ovog člana, utvrđuje stanje zaliha obrađenog domaćeg duvana iz prethodne godine i ako, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, utvrdi da su razlozi neispunjenja obaveze opravdani, donosi rešenje o oslobađanju proizvođača duvanskih proizvoda od obaveze iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

Izuzetno od odredbe člana 45. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), usklađivanje naknade za svaki maloprodajni objekat sa stopom rasta cena na malo za drugo polugodište 2007. godine, izvršiće se u januaru 2008. godine.

Član 11.

U članu 1, članu 2. tač. 11), 12) i 13), članu 4. tač.1), 5) i 7), članu 5. stav 1. tač. 5) i 6), članu 7. st. 1. i 7, članu 17. stav 1. tačka 6) i stav 12, članu 21. stav 1. tačka 3), članu 25. st. 1. i 2, naslovu iznad člana 52. i članu 52. st.1. i 6, članu 53. stav 1, naslovu iznad člana 54. i članu 54. st. 1, 2, 3, 6, 9. i 11, naslovu iznad člana 55. i članu 55. st. 1. i 4, naslovu iznad člana 56, članu 56. st.1, 3, 5, 6, 7 i 8, naslovu iznad člana 57. i članu 57. st. 1, 2. i 4, naslovu iznad člana 58. i članu 58. st. 1, 2, 3 i 5, naslovu iznad člana 59. i članu 59. st. 1. i 5, članu 60. stav 1, naslovu iznad člana 61. i članu 61. st. 1, 3 i 5, naslovu iznad člana 62. i članu 62. st. 1. i 5, naslovu iznad člana 63. i članu 63. st. 1. i 3, naslovu iznad člana 64. i članu 64. st. 1. i 2, članu 66, članu 79. tač. 3), 5) i 9), članu 83. tačka 2), članu 84. stav 2, članu 88. stav 1. tačka 6), naslovu iznad člana 91. i članu 91. stav 1. tač. 1) i 7), naslovu iznad člana 92. i članu 92. stav 1. tačka 1) i članu 93. stav 1, reč: „fermentisani” zamenjuje se rečju: „obrađeni” u odgovarajućem padežu.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa pravilima EU, STO i CEFTA, obezbeđivanje ravnopravnih i stabilnih uslova za razvoj domaće duvanske industrije, povećanje njene produktivnosti i izvoz domaćeg obrađenog duvana i duvanskih proizvoda. Imajući u vidu da proizvodno prometni lanac duvanske industrije zapošljava oko 130.000 ljudi, što predstavlja 6% ukupno zaposlenih u Republici, odnosno 11% u privredi, činjenicu da je uloženo preko jedne milijarde evra u duvansku industriju u poslednjih nekoliko godina, kao i visok akcizni prohod koji ova industrija generiše, Vlada je u nacionalnom interesu usvojila Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda («Službeni glasnik RS», broj 29/07), koji se ovim zakonom sprovodi u delu o obaveznom otkupu domaćeg obrađenog duvana ( smanjenje količine obaveznog otkupa i ukidanje te obaveze od 1. januara 2008. godine). Takođe, cilj donošenja ovog zakona je postizanje efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja pojedinih poslova iz nadležnoti Uprave za duvan.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1.

Predlaže se preciziranje pojma obrađenog duvana i definiše duvanska folija kao proizvod dobijen na bazi duvana koji ne spada u obrađeni duvan.

Član 2.

Usaglašavanje sa predloženim izmenama i dopunama Zakona o akcizama kojim se na drugačiji način sprovodi postupak objavljivanja maloprodajnih cena duvanskih proizvoda u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 3.

Na zahtev proizvođača, osnosno uvoznika duvanskih proizvoda, a u cilju racionalnijeg i efikasnijeg vođenja evidencija i smanjenja administrativnih troškova, predlaže se drugačiji način dostavljanja izveštaja od strane privrednih subjekata čija je delatnost propisana ovim zakonom u odnosu na postojeća rešenja.

Član 4.

Ovim članom predlaže se ukidanje obaveze otkupa odnosno proizvodnje domaćeg obrađenog duvana proizvođačima duvanskih proizvoda, s obzirom da je Zaključkom Vlade usvojen Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), koji formuliše mere koje sublimiraju politiku akciza, carinsku politiku i agrarnu politiku na duvan i duvanske proizvode, a kojim je predviđena izmena koja se odnosi na obavezu proizvodnje ili otkupa domaćeg obrađenog duvana od strane proizvođača duvanskih proizvoda, čime se eliminiše postojeća diskriminacija domaćih proizvođača duvanskih proizvoda u odnosu na strane proizvođače, tj. vrši usaglašavanje sa načelima i pravilima STO.

Član 5.

Ovim članom predlaže se zabrana proizvođaču duvanskih proizvoda koji u procesu proizvodnje ne utroši proizvedeni ili otkupljeni domaći obrađeni duvan da taj duvan stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije. Takođe, predlaže se brisanje odredbaba koje su u vezi sa obavezom proizvođača duvanskih proizvoda da otkupe ili proizvedu domaći obrađeni duvan.

Član 6.

Ovim članom predlaže se da se naknada za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima poveća sa 4.000 dinara na 8.000 dinara, s obzirom da se period važenja dozvole za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima produžava sa godinu dana na dve godine, čime se obezbeđuje neutralni efekat .

Član 7.

Ovim članom predlaže se produženje roka na koji se izdaje dozvola za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima na dve godine. Na taj način će se smanjiti administrativno opterećenje i troškovi učesnika na tržištu, uz istovremeno povećanje efikasnosti rada Uprave za duvan.

Član 8.

Na predlog proizvođača, odnosno uvoznika duvanskih proizvoda, a u cilju povećanja efikasnosti postupka, ovim članom predlaže se da proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda neposredno dostavljaju na objavljivanje akt o određivanju maloprodajnih cena duvanskih proizvoda „Službenom glasniku Republike Srbije” uz prilaganje dokaza da je Upravi za duvan izvršena prijava te cene, za razliku od postojećeg rešenja prema kome Uprava za duvan vrši postupak objavljivanja maloprodajnih cena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, što u velikoj meri usporava ovaj proces. Takođe, na ovaj način vrši se usklađivanje sa predloženom izmenom i dopunom Zakona o akcizama.

Član 9.

Ovim članom se za proizvođače duvanskih proizvoda koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu otkupili ili proizveli domaći obrađeni duvan u propisanim količinama, propisuje obaveza otkupa ili proizvodnje domaćeg obrađenog duvana za 2007. godinu od strane proizvođača duvanksih proizvoda u visini od 40% sopstvene godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, s tim što ta količina ne može biti manja od 1.600 tona, a što je u skladu sa Akcionim planom za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), pri čemu će ova obaveza prestati da važi od 1. januara 2008. godine, čime se eliminiše postojeća diskriminacija domaćih proizvođača duvanskih proizvoda u odnosu na strane, tj. vrši usaglašavanje sa načelima i pravilima STO. Takođe, ovim članom preciziraju se odredbe koje su u vezi sa obavezom proizvođača duvanskih proizvoda da otkupe ili proizvedu domaći obrađeni duvan.

Član 10.

Ovim članom precizira se vreme kada će se izvršiti prvo usklađivanje iznosa naknade za svaki maloprodajni objekat za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima iz člana 45. stav 1. tačka 4) Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05).

Član 11.

Ovim članom, a u skladu sa članom 1. ovog zakona, obezbeđuje se da se u celom tekstu Zakona o duvanu pojam fermentisani duvan, zameni pojmom obrađeni duvan.

Član 12.

Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA:

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena rešenja iz ovog zakona uticaće na privredne subjekte čija je delatnost propisana odredbama ovog zakona kao i na rad Uprave za duvan, i to na:

– proizvođače duvanskih proizvoda budući da se smanjenjem, odnosno ukidanjem obaveze otkupa ili proizvodnje domaćeg obrađenog duvana eliminiše postojeća diskriminacija domaćih proizvođača duvanskih proizvoda u odnosu na strane i istovremeno se vrši usaglašavanje sa načelima i pravilima STO i usvojenim Akcionim planom za implementaciju CEFTA sporazuma;

– proizvođače i obrađivače duvana, kao i sve učesnike u proizvodnji i prometu duvanskih proizvoda usled celishodnijeg načina dostavljanja evidencija u vezi sa poslovanjem ovih subjekata, koje je propisano ovim zakonom;

– trgovce na malo duvanskim proizvodima kojima se, produženjem važenja dozvole za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, olakšava obavljanje te delatnosti;

– na efikasniji i racionalniji rad Uprave za duvan, budući da se predloženim izmenama zakona smanjuju troškovi i ubrzava obavljanje pojedinih poslova iz njene nadležnosti.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona odnosi se na pravna lica i preduzetnike. Primenom ovog zakona navedeni privredni subjekti neće imati dodatne troškove niti će biti dodatno opterećeni, imajući u vidu da se produženjem dozvole za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima na dve godine postojeća naknada od 4.000 dinara koja se plaćala na godišnjem nivou, sada povećava na 8,000 dinara ali za period važenja dozvole na dve godine, pri čemu će se smanjiti troškovi privrednih subjekata na ime republičke administrativne takse za izdavanje dozvole i druge troškove vezane za izdavanje dozvole.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice donošenja zakona su takve da ne izazivaju dodatne troškove privrednih subjekata čija je delatnost propisana odredbama ovog zakona.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja stimulativno će delovati u pravcu povećanja privrednih subjekata koji se bave prometom duvanskih proizvoda, a posebno privrednih subjekata koji obavljaju trgovinu na malo duvanskim proizvodima, kao i na osnivanje novih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona, pojedine odredbe su predložene na inicijativu privrednih subjekata, kao i pojedinih nadležnih organa sa čijim delokrugom rada su povezana predložena rešenja.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Upravom za duvan u postupku kontrole sprovođenja zakona i davaće stručna objašnjenja i tumačenja kako bi se obezbedila jedinstvena primena propisa.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju usaglašavanja sa Jedinstvenim Sporazumom o slobodnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi, koji je Vlada potpisala 19. decembra 2006. godine, a čija se ratifikacija očekuje sredinom 2007. godine, kao i sa donetim Zaključkom Vlade kojim je usvojen Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, s obzirom, da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku imalo za posledicu dalju neusaglašenost u pravnom sistemu odredba Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), sa usvojenim rešenjima iz Akcionog plana za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), kojima je predviđena izmena obaveze koja se odnosi na proizvodnju ili otkup domaćeg obrađenog duvana od strane proizvođača duvanskih proizvoda, a kojom se ukida postojeća diskriminacija domaćih proizvođača duvanskih proizvoda u odnosu na strane, tj. vrši se usaglašavanje sa načelima i pravilima STO, čime se eliminišu štetne posledice iz člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, obrade i stavljanja u promet duvana i fermentisanog OBRAĐENOG duvana, kao i proizvodnje, razvrstavanja i prometa duvanskih proizvoda i vođenja registara, evidencionih lista i evidencija; određuju se vrste podataka o sastavu i obeležavanju duvanskih proizvoda; obrazuje se Uprava za duvan i uređuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) duvan čine listovi kultivisane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stepenima biljne proizvodnje, obrade i pakovanja, koji ne služe krajnjoj potrošnji (neobrađeni duvan);

2) fermentisani duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom i to sezonskom i vansezonskom fermentacijom (orijental – prilep, jaka, otlja i džebel) i termičkom obradom (virginija i berlej)

2) OBRAĐENI DUVAN JESTE DUVAN OBRAĐEN TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM SEZONSKE I VANSEZONSKE FERMENTACIJE I TERMIČKOM OBRADOM, I TO: CELI OBRAĐENI LIST DUVANA (KADA SU U PITANjU ORIJENTALNI ILI POLUORIJENTALNI DUVANI), DELOVI PLOJKE/STRIPSA I REBRA (KADA SU U PITANjU DUVANI TIPA VIRDžINIJA I BERLEJ) I SITNjAVINA, ODNOSNO MANjI KOMADI PLOJKE (KADA SU U PITANjU SVI TIPOVI DUVANA), OSIM DUVANSKE FOLIJE ILI REKONSTITUISANOG DUVANA KOJI SPADA U PROIZVODE NA BAZI DUVANA;”

3) duvanski proizvodi jesu proizvodi koji po kvalitetu zadovoljavaju standarde propisane zakonom, i to: cigare i cigarilosi, cigarete, duvan za pušenje i ostali duvanski proizvodi.

(1) Cigare i cigarilosi jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i koji su u celini izrađeni od prirodnog duvana;

b) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i čiji je spoljni omotač od prirodnog duvana;

v) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 1,2 grama i čiji se omotač zavija spiralno, pod oštrim uglom od najmanje 30º u odnosu na uzdužnu osu cigare;

g) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 2,3 grama i čiji obim najmanje jedne trećine njene dužine nije manji od 34 mm.

(2) Cigarete jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju, a koji ne spadaju u cigare i cigarilose iz tačke 3) podtačka (1);

b) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;

v) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način uvijaju u papir za cigarete.

Svitak iz tačke 3) podtačka (2) podrazumeva dve cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 9 cm, ali ne prelazi 18 cm, tri cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 18 cm, ali ne prelazi 27 cm, i tako dalje.

(3) Duvan za pušenje jeste:

a) duvan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;

b) duvan koji je namenjen za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2) i koji se može pušiti.

(4) Ostali duvanski proizvodi jesu:

a) duvan namenjen za prodaju u trgovinama na malo, koji se može koristiti bez dalje industrijske obrade i koji je specijalno pripremljen za žvakanje i šmrkanje, ali ne i pušenje;

b) proizvodi koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (1) ili podtačke (3) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona, tretiraju kao cigarete ili duvan za pušenje;

v) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (2) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona tretiraju kao cigare i cigarilosi ako ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

– imaju omotač od prirodnog duvana,

– imaju omotač i povoj od duvanske folije,

– imaju omotač od duvanske folije;

g) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (4) pod a);

4) domaći duvanski proizvodi jesu duvanski proizvodi proizvedeni u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) od strane lica koje je upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom;

5) proizvodnja duvana jeste proizvodnja rasada duvana, gajenje duvana na njivi, berba, sušenje, sortiranje i pakovanje duvana kod proizvođača duvana;

6) obrada duvana jeste sređivanje, fermentacija, kao i druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakovanja duvana;

7) proizvodnja duvanskih proizvoda jeste industrijski postupak u pripremi, proizvodnji i pakovanju proizvoda iz tačke 3) ovog člana;

8) proizvođač duvana jeste privredno društvo, preduzeće, odnosno preduzetnik ili fizičko lice koje proizvodi duvan i koje je upisano u Registar proizvođača duvana, odnosno u Evidencionu listu proizvođača duvana;

9) obrađivač duvana jeste privredno društvo, preduzeće, odnosno preduzetnik koji obrađuje duvan, i koji je upisan u Registar obrađivača duvana;

10) proizvođač, trgovac na veliko, odnosno trgovac na malo duvanskim proizvodima jeste privredno društvo, preduzeće, odnosno preduzetnik, koji proizvodi, prodaje na veliko ili na malo proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, kao i u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima;

11) uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredno društvo, odnosno preduzeće, koje uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar uvoznika duvana, fermentisanogduvana OBRAĐENOG DUVANA odnosno duvanskih proizvoda;

12) izvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredno društvo, odnosno preduzeće, koje izvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač.1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar izvoznika duvana, fermentisanogOBRAĐENOG duvana odnosno duvanskih proizvoda;

13) promet duvana, odnosno fermetisanog OBRAĐENOG duvana jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, odnosno fermentisanog OBRAĐENOG duvana;

14) promet duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvanskih proizvoda;

15) povezano lice jeste lice koje ima svojstvo povezanog lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća.

Član 4.

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana, odnosno fermentisanog OBRAĐENOG duvana;

2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, trgovina na malo, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda;

3) utvrđuje ispunjenost uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza;

4) vodi registre i evidencione liste;

5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno fermentisanogOBRAĐENOG duvana kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima;

6) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda;

7) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana i duvanskih proizvoda;

8) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima;

9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre, kao i o objavljivanju maloprodajnih cena duvanskih proizvoda u «Službenom glasniku Republike Srbije»;

9) STARA SE O OBJAVLjIVANjU REŠENjA O UPISU U REGISTRE KOJI SE VODE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I IZDAJE DOKAZ O TOME DA JE PROIZVOĐAČ DUVANSKIH PROIZVODA, ODNOSNO UVOZNIK DUVANSKIH PROIZVODA PRIJAVIO UPRAVI MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PROIZVODA;

10) učestvuje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 5.

Registri koji se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

Registar proizvođača duvana;

Registar obrađivača duvana;

Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

Registar izvoznika duvana, ferementisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

Registar o markama duvanskih proizvoda.

Registre iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U registre iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Lica o kojima se vode registri iz stava 1. ovog člana, dužna su da Upravi prijave svaku promenu podataka upisanih u registar najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja registara iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Lica upisana u registre iz člana 5. ovog zakona, odnosno evidencione liste iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da vode posebnu evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana i duvanskih proizvoda i da ih čuvaju pet godina.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Upravi, na njen zahtev, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.

LICA UPISANA U REGISTRE IZ ČLANA 5. STAV 1. TAČ. 3) DO 6) OVOG ZAKONA I LICA UPISANA U EVIDENCIONU LISTU IZ ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA, DUŽNA SU DA UPRAVI DOSTAVLjAJU POLUGODIŠNjE I GODIŠNjE IZVEŠTAJE O PODACIMA O KOJIMA VODE EVIDENCIJU, NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTEKA PERIODA ZA KOJI SE DOSTAVLjA IZVEŠTAJ.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavljaju tromesečne izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od deset dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.

LICA UPISANA U REGISTRE IZ ČLANA 5. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA, DUŽNA SU DA, NA ZAHTEV UPRAVE, DOSTAVLjAJU IZVEŠTAJE O PODACIMA O KOJIMA VODE EVIDENCIJU, NAJKASNIJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoznika i izvoznika duvana, fermetisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Član 17.

Obradom duvana može da se bavi privredno društvo, preduzeće i preduzetnik ( u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti obrade duvana;

2) da ima sopstvene prostorije za otkup duvana, smeštaj otkupljenog duvana, sređivanje, obradu i klasifikaciju duvana;

3) da ima sopstvenu opremu za obradu duvana;

4) da ima sopstvenu laboratoriju ili zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvana;

5) da ima zaključene predugovore/ugovore sa proizvođačima duvanskih proizvoda;

6) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje duvana, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili fermentisanim OBRAĐENIM duvanom.

Ako privredni subjekt vrši prevoz duvana sopstvenim prevoznim sredstvom, to prevozno sredstvo mora biti vidno označeno da se radi o prevozu duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i

stava 2. ovog člana;

3) sve predugovore/ugovore zaključene sa proizvođačima duvanskih proizvoda, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Privredni subjekt dužan je da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu najmanje jedne sorte duvana.

Ako privredni subjekt ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu više od jedne sorte duvana, može da, za sorte duvana za koje ne ispunjava uslove, zaključi ugovor o usluzi obrade duvana sa privrednim subjektom koji te uslove ispunjava.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana.

Rešenje iz stava 8. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Protiv zaključka iz stava 8. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno fermentisanog OBRAĐENOG duvana, mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana.

Član 21.

Dozvola za obradu duvana oduzima se :

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili fermentisanim OBRAĐENIM duvanom;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar obrađivača duvana.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za obradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 25.

Obrađivač duvana, pored delatnosti obrade duvana, može da obavlja i delatnost prometa duvana, odnosno fermentisanog OBRAĐENOG duvana.

Obrađivač duvana dužan je da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, odnosno fermentisanog OBRAĐENOG duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona, a naročito o :

količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje;

količini i kvalitetu otkupljenog duvana;

količini i kvalitetu proizvedenog, fermentisanog OBRAĐENOG i prodatog duvana po tipovima i klasama.

Član 29.

Pravo učešća na javnom tenderu ima privredno društvo, preduzeće i preduzetnik (u daljem tekstu: privredni subjekt) ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda;

2) da ima sopstvenu opremu u zemlji koja mu omogućava obavljanje proizvodnje u svim fazama od pripreme duvana (vlaženje, razlistavanje, rezanje, aromatizovanje) do izrade cigareta i drugih duvanskih proizvoda i njihovog higijenskog pakovanja;

3) da ima instalisane kapacitete za proizvodnju cigareta i drugih duvanskih proizvoda iz svog asortimana od najmanje 2.500.000.000 komada cigareta u jednoj godini;

4) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda;

5) da ima u vlasništvu odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju propisane uslove za proizvodnju i smeštaj duvanskih proizvoda;

6) da zapošljava odgovarajuću stručnu radnu snagu u proizvodnji i kontroli kvaliteta;

7) da se obaveže da godišnje proizvede ili kupi domaći obrađeni duvan u količini od najmanje 50% sopstvene godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici, s tim što ta količina ne može biti manja od 2.000 tona godišnje;

8) 7) da ponudi realnu procenu ostvarivanja godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda prema odgovarajućem kvalitetu i količini u skladu sa tržišnim prilikama;

9) 8) da podnese dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti za privredni prestup ili krivično delo u vezi sa vršenjem nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja ponude za učešće na javnom tenderu, i to: za vlasnika čiji udeo prelazi 10% kapitala preduzeća, lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, za preduzetnika, za povezano lice sa preduzećem koje podnosi ponudu za učešće na javnom tenderu, kao i za pravno lice čiji je pravni sledbenik pravno lice koje podnosi ponudu, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu.

Član 36.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koje rukovodi tehnološkom procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da sopstvene duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na veliko koji su upisani u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, osim ako proizvođač duvanskih proizvoda nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na veliko, zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda koji u procesu proizvodnje ne utroši otkupljeni duvan iz člana 29. tačka 7) ovog zakona, ne može taj duvan da stavi u promet na teritoriji Republike.

PROIZVOĐAČ DUVANSKIH PROIZVODA NE MOŽE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DA SE BAVI PROMETOM DOMAĆEG OBRAĐENOG DUVANA KOJI PROIZVODI ILI OTKUPLjUJE ZA PROIZVODNjU DUVANSKIH PROIZVODA.

Ako proizvođač duvanskih proizvoda nije ispunio uslov iz člana 29. tačka 7) ovog zakona zbog nastupanja vanrednih okolnosti (poplava, suša, biljne bolesti i sl.), dužan je da u pisanoj formi o tome obavesti Upravu.

Uprava, po prijemu obaveštenja iz stava 6. ovog člana, utvrđuje stanje zaliha fermentisanog domaćeg duvana iz prethodne godine i ako, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, utvrdi da su razlozi neispunjenja obaveze opravdani, donosi rešenje o privremenom oslobađanju proizvođača duvanskih proizvoda od obaveze iz člana 29. tačka 7) ovog zakona.

Član 45.

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima može da se bavi privredno društvo, preduzeće i preduzetnik (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima;

2) da ima zaključene predugovore/ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcem na veliko duvanskih proizvoda;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima;

4) da je uplatio naknadu u visini od 4.000,00 dinara 8.000,00 DINARA za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 4) ovog člana, usklađuje se polugodišnje, sa stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom koje je vidno označeno da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno – higijenske uslove, kao i druge propisane uslove. Ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

sve zaključene predugovore/ugovore sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

4) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 7. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi Uprava.

Protiv zaključka iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje iz stava 9. ovog člana, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina ( u daljem tekstu: hjumidor).

Trgovinom na malo duvanskim proizvodima putem hjumidora, pored imaoca dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, može da se bavi i privredni subjekt, koji pored uslova iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana ispunjava i sledeće uslove:

da ima zaključen ugovor o obezbeđenom prostoru, u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

da raspolaže hjumidorom.

Ispunjenost uslova iz stava 15. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 16. ovog člana, pored dokaza iz stava 8. tač. 1) – 4) ovog člana prilažu se i sledeći dokazi:

ugovor o obezbeđenom prostoru u koji će postaviti hjumidor, sa imaocem dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima;

kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora;

rešenje kojim je zakupodavcu prostora u koji će se postaviti hjumidor izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Privredni subjekt iz stava 15. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih prizvoda pod uslovima i na način iz stava 5. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 16. ovog člana Uprava odlučuje na način propisan u st.9-13. ovog člana.

Privredni subjekt iz st. 14. i 15. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora kao dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz i drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove trgovine propisuje bliže uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

Član 46.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od godinu dana DVE GODINE.

4. Uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Uslovi

Član 52.

Uvozom duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredno društvo i preduzeće (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti spoljnotrgovinskog prometa;

2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik cigareta ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržištu Republike;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje predhode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim OBRAĐENIM duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

sve zaključene ugovore sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržištu Republike;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 53.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOGduvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 54.

Upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz duvana, fermentisanogOBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Za upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 5.000.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se polugodišnje sa stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa stopom rasta cena na malo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost uvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana,

Član 55.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOGduvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Član 56.

Dozvola za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda oduzima se:

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim OBRAĐENIM duvanom odnosno duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar uvoznika duvana, fermentisanogOBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 54. stav 7. ovog člana.

Nadležani organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog zakona o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za uvoz duvana, fermentisanogOBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza duvana, fermentisanogOBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda pre isteka roka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za uvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, vraća se uvozniku duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 54. stav 7. ovog zakona.

Godina u kojoj uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda svojom odlukom prestane da obavlja delatost uvoza duvana, fermentisano OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOGduvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 57.

Uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda briše se iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti inostranog proizvođača duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana ili njegovog ovlašćenog distributera, odnosno inostranog proizvođača cigareta ili njegovog ovlašćenog distributera sa kojim je uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda imao zaključene ugovore, odnosno od koga je bio ovlašćen za distribuciju cigareta na tržištu Republike.

Obaveze uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 58.

Uvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji raskine ugovor iz člana 52. stav 1. tačka 2. ovog zakona, dužan je da u pismenoj formi o tome obavesti Upravu najkasnije u roku od deset dana od dana raskida tog ugovora.

Lice iz stava 1. ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, ne zaključi novi ugovor i ne dostavi ga Upravi, briše se iz Registra uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Uvoznik duvana i fermentisanog OBRAĐENOG duvana može da prodaje duvan i fermentisani OBRAĐENI duvan koji uvozi, proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda ili obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana.

Uvoznik duvanskih proizvoda može duvanske proizvode koje uvozi da prodaje samo trgovcu na veliko duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kod isporuke duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

5. Izvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvada

Uslovi

Član 59.

Izvozom duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredno društvo i preduzeće (u daljem tekstu: privredni subjekt), koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan u registru privrednih subjekata za obavljenje delatnosti spoljnotrgovinskog prometa;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritiriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim OBRAĐENIM duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

izvod iz registra u kojem je privredni subjekat registrovan;

uverenje o neosuđivanosti koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, fermetisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 60.

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period na pet godina.

Član 61.

Upis u Registar izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar izoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda donese rešenje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, izvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost izvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Član 62.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, izvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda ima pravo da obavlja delatnost izvoza duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana,

odnosno duvanskih proizvoda

Član 63.

Dozvola za izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda oduzima se:

na zahtev imaoca dozvole;

ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, fermentisanim OBRAĐENIM duvanom, odnosno duvanskim proizvodima;

ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom;

ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st.1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 64.

Izvoznik duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda briše se iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 66.

Privredni subjekt koji je istovremeno upisan u više registara, odnosno Evidencionu listu, briše se iz tih registara, odnosno Evidencione liste u slučaju kada je brisanje iz prvog registra izvršeno na osnovu rešenja kojim je dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti propisane ovim zakonom oduzeta zbog pravnosnažno utvrđene krivične odgovornosti vlasnika čiji udeo u privrednom subjektu prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lica ovlašćenog za zastupanje imaoca dozvole, odgovornog lica imaoca dozvole, odgovornog lica u povezanom licu sa imaocem dozvole, odgovornog lica u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole za krivično delo zbog nedozvoljenog obavljanja delatnosti proizvodnje, obrade i prometa duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Objavljivanje rešenja o upisu u

registre u «Službenom glasniku Republike Srbije»

Član 68.

Rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom, odnosno maloprodajne cene iz člana 67. stav 1. ovog zakona, objavljuju se u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O objavljivanju rešenja i o objavljivanju maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana u «Službenom glasniku Republike Srbije», stara se Uprava.

Troškove objavljivanja iz stava 1. ovog člana snosi lice kome je izdato rešenje o upisu u odgovarajući registar, odnosno lice koje je podnelo prijavu o određivanju maloprodajne cene, uplatom novčanih sredstava na račun Uprave.

OBJAVLjIVANjE REŠENjA O UPISU U REGISTRE I

OBJAVLjIVANjE AKTA O ODREĐIVANjU MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PROIZVODA

ČLAN 68.

REŠENjA O UPISU U REGISTRE KOJI SE VODE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I AKT O ODREĐIVANjU MALOPRODAJNE CENE IZ ČLANA 67. STAV 1. OVOG ZAKONA, OBJAVLjUJU SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

O OBJAVLjIVANjU REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA STARA SE UPRAVA, A TROŠKOVE OBJAVLjIVANjA, UPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN UPRAVE, SNOSI LICE KOME JE IZDATO REŠENjE KOJE SE OBJAVLjUJE.

AKT O ODREĐIVANjU MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PROIZVODA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NA OBJAVLjIVANjE DOSTAVLjA PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK DUVANSKIH PROIZVODA, SA DOKAZOM DA JE UPRAVI IZVRŠENA PRIJAVA TE CENE, KOJI SNOSI I TROŠKOVE OBJAVLjIVANjA.

Član 79.

Republički poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proizvodnju tipova i klasa duvana;

2) korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada;

3) proces proizvodnje rasada duvana, duvana u listu, kvalitet i kvantitet duvana u listu i proizvodnju fermentisanog OBRAĐENOG duvana;

4) količinu kupljenog duvana u listu po tipovima i klasama duvana od proizvođača duvana;

5) količinu fermentisanog OBRAĐENOG duvana po tipovima i klasama;

6) uslove za obradu duvana i evidenciju koju vodi obrađivač duvana;

7) uslove za proizvodnju duvanskih proizvoda, kvalitet i kvantitet duvanskih proizvoda u unutrašnjem i spoljnotrgovinkom prometu;

8) važenje dozvole za proizvodnju i obradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom;

9) upotrebu domaćeg fermentisanog OBRAĐENOG duvana u proizvodnji cigareta.

Član 83.

Republički tržišni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da:

1) vrši pregled prostorija u kojima se stavljaju u promet duvanski proizvodi;

2) vrši pregled poslovnih knjiga, dozvola za trgovinu na veliko i trgovinu na malo duvanskim proizvodima, kao i dozvola za uvoz i izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda, evidencija i druge dokumentacije o poslovanju privrednog subjekta, kao i druge podatke koji se odnosi na promet duvanskim proizvodima;

3) vrši kontrolu cena duvanskih proizvoda, posebnih oznaka iz člana 51. ovog zakona, ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i ispunjenost uslova u pogledu obeležavanja i sastava duvanskih proizvoda iz čl. 73- 77. ovog zakona;

4) uzima pisane i usmene izjave od odgovornih lica u privrednom subjrktu, kao i od drugih lica, o činjenicama koje su od značaja za poslovanje koje se odnosi na promet duvanskim proizvodima.

Član 84.

Republički tržišni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene zakonom kojim se uređuju uslovi za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijski nadzor.

Republički tržišni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i dozvolu za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda (duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje.

Član 88.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvanskih proizvoda (član 5 stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) vrši proizvodnju duvanskih proizvoda suprotno uslovima iz člana 29. ovog zakona;

5) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje (član 36. stav 1);

6) vrši promet duvanskih proizvoda, duvana, odnosno fermentisanog OBRAĐENOG duvana suprotno članu 36. st. 3, 4. i 5. ovog zakona;

7) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37);

8) se u proizvodnji duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 4);

9) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st.1.i 2. ovog zakona;

10) proizvodi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

11) svaku paklicu, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

12) se u proizvodnji cigareta ne pridržava propisanog sastava (član 74).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 91.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 1);

5) se u uvozu duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. st. 2. i 3);

6) vrši uvoz suprotno uslovima iz člana 52. st. 1.i 2. ovog zakona;

7) vrši prodaju duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno članu 58. st. 3. i 4. ovog zakona;

8) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 1.i 2. ovog zakona;

9) uvozi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

10) svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje uvozi nije obeleženo u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

11) uvozi duvanske proizvode koji nisu proizvedeni u sastavu propisanim članom 74. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Prekršaji izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOGduvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 92.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar izvoznika duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidencije i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) stavi u promet rezani ili na drugi način usitnjen duvan (član 15);

4) vrši izvoz suprotno uslovima iz člana 59. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Član 93.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja delatnost proizvodnje i obrade duvana, proizvodnje duvanskih proizvoda, trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, uvoz i izvoz duvana, fermentisanog OBRAĐENOG duvana, odnosno duvanskih proizvoda bez rešenja o upisu u odgovorajući registar (čl. 11, 19, 32, 40, 54. i 61).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 dinara do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 dinara do 500.000 dinara.

Ostavite komentar