Opšti deo

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2007. godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:

PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

Iznos u dinarima Primanja budžeta 581.841.505.769 Izdaci budžeta 595.517.786.100 Budžetski suficit/deficit -13.676.280.331

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

Iznos u dinarima Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 64.625.160.331 Otplata glavnice i izdaci za nabavku finansijske imovine 50.948.880.000 Neto finansiranje 13.676.280.331

PRIMANjA BUDžETA UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNA PRIMANjA   581.841.505.769 1. Poreski prihodi   517.298.175.769 1.1. Porez na dohodak građana 7111 61.409.467.637 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 27.297.193.216 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 270.358.771.175 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   84.699.331.917 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   180.963.741.965 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   4.695.697.965 1.4. Akcize 717 98.849.467.473 – Akcize na derivate nafte   50.859.969.707 – Akcize na duvanske prerađevine   37.586.862.624 – Ostale akcize   10.402.635.142 1.5. Carine 715 54.264.298.547 1.6. Ostali poreski prihodi   5.118.977.721 2. Neporeski prihodi   64.543.330.000 – Licenca   25,449,600,000 – Takse   13.157.890.643 – Novčane kazne   7.938.460.840 – Prihodi od igara na sreću   2.643.023.690 – Ostali neporeski prihodi   15.354.354.827

IZDACI BUDžETA UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI   595.517.786.100 1.Tekući rashodi 4 524.840.221.342 1.1. Rashodi za zaposlene 41 152.911.328.682 – Plate zaposlenih 411 120.994.646.387 – Doprinosi na teret poslodavca 412 23.628.183.485 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 8.288.498.810 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 42.918.663.683 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 17.410.582.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 3.305.661.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 12.857.185.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 545.736.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 702.000.000 1.4. Subvencije 45 35.509.419.138 – Subvencije u privredi 3.221.600.000 – Subvencije u poljoprivredi 14.583.401.000 – Subvencije za železnicu 10.600.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 1.952.968.000 – Subvencije za kulturu 551.000.000 – Ostale subvencije 4.600.450.138 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 441.400.251 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 55.795.336.318 – Transferi opštinama i gradovima 29.760.000.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i kulturi na teritoriji APV   19.507.300.125 – Ostali transferi   6.528.036.193 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 147.388.941.664 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih   95.035.800.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika   17.265.000.000

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima – Nacionalna služba za zapošljavanje   13.699.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   17.468.000.000 – Rebulički zavod za zdravstveno osiguranje   3.100.000.000 – ostali transferi 821.141.664 1.8. Socijalna zaštita iz budžeta 47 61.644.076.887 – Tranzicioni fond 9.950.000.000 – Dečja zaštita 21.283.750.000 – Boračko – invalidska zaštita 13.202.831.000 – Socijalna zaštita 9.499.730.000 – Učenički standard 1.184.793.000 – Studentski standard 1.928.087.000 – Fond za mlade talente 150.000.000 – Sportske stipendije 387.000.000 – Izbegla i raseljena lica 810.500.000 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta 3.247.385.887 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 10.820.472.719 2. Kapitalni izdaci 5 70.677.564.758 2.1. Kapitalni izdaci 51 do 54  26.286.218.758 2.2. Nacionalni investicioni plan 55 44.391.346.000

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE

Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima Izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine   50.948.880.000 1. Otplata duga 61 41.160.930.000 1.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 35.889.350.000 1.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 4.712.670.000 1.3. Otplata duga po osnovu aktiviranih garancija 613 558.910.000 2. Nabavka finansijske imovine 62 9.787.950.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita i izdatke po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine iznose 64.625.160.331 dinar i obezbediće se iz privatizacionih primanja, kredita, donacija i prenetih sredstava iz prethodne godine.

Za 2007. godinu sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana ukupno iznose 44.391.346.000 dinara, a za 2008. godinu, za nastavak započetih projekata Nacionalnog investicionog plana, sredstva iznose 16.000.000.000 dinara.

Član 3.

Sredstva za pokriće izdataka budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina za 2007. godinu obezbeđuju se, u skladu sa članom 184. Ustava Republike Srbije, tako da budžet Autonomne pokrajine Vojvodina iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina koristi za finansiranje kapitalnih rashoda, i to iz:

– dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– ostalih prihoda ostvarenih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina.

Sredstva za rashode za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina u skladu sa zakonom obezbeđuju se u iznosu od 18.809.692.125 dinara.

Rashodi za finansiranje dela programa u oblasti kulture, obezbeđuju se u iznosu od 697.608.000 dinara.

Sredstva za plate iz stava 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodina isplaćuje plate iz stava 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

Preostali iznos sredstava do najmanje 7% budžeta Republike Srbije, a do projektovanog Odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina za 2007. godinu („Službeni list APV“, br. 6/07 i 9/07), transferisaće se budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina.

Član 4.

A. U 2007. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 40.990.120.875 dinara (491.950.000 EUR), i to:

Red. br.   IZNOS Dinar EUR I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 12.498.258.220 150.000.000 1. JP „Putevi Srbije“ 6.665.737.717 80.000.000 2. Lokalna samouprava 833.217.215 10.000.000 3. JP „Železnice Srbije“ 4.999.303.288 60.000.000 Red. br.   IZNOS Dinar EUR II. Evropskoj investicionoj banci 17.164.274.621 206.000.000 1. JP „Putevi Srbije“ – koridor deset 4.999.303.288 60.000.000 2. JP „Putevi Srbije“ – rehabilitacija puteva i mostova 2.749.616.808 33.000.000 3. JP „Putevi Srbije“ – sanacija Gazele 2.749.616.808 33.000.000 4. JP „Železnice Srbije“ – Projekat obnove železnice II 6.665.737.717 80.000.000         III Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 4.716.009.436 56.600.000 1. JP EPS 3.049.575.006 36.600.000 2. Lokalna samouprava – rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije 833.217.215 10.000.000 3. Lokalna samouprava – razvoj opštinske infrastrukture 833.217.215 10.000.000         IV Stranim vladama 6.611.578.598 79.350.000 1. Vlada Francuske 3.332.868.859 40.000.000 2. Vlada Španije 3.082.903.694 37.000.000 3. Vlada Republike Austrije 195.806.045 2.350.000           UKUPNO: 40.990.120.875 491.950.000

B. Republika Srbija će u 2007. godini odobriti projektne zajmove u ukupnom iznosu od 31.111.075.369 dinara (171.000.000 USD i 242.500.000 EUR), i to sa:

Red. br.   IZNOS Valuta     Dinar     I Svetskom bankom 11.947.079.431 USD 171.000.000       EUR 12.500.000 1. Regionalni razvoj Bora 2.742.333.276 USD 43.000.000 2. Energetska efikasnost u Srbiji 1.785.705.389 USD 28.000.000 3. Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 3.188.759.624 USD 50.000.000 4. Rekonstrukcija saobraćaja u Srbiji 3.188.759.624 USD 50.000.000 5. Reforma poljoprivrede u tranziciji 1.041.521.518 EUR 12.500.000           II Evropskom investicionom bankom 12.498.258.220 EUR 150.000.000 1. Klinički centri I 6.665.737.717 EUR 80.000.000 2. Klinički centri II 5.832.520.503 EUR 70.000.000           III Bankom Saveta Evrope 4.999.303.288 EUR 60.000.000 1. Izgradnja stanova za izbeglice 833.217.215 EUR 10.000.000 2. Za sanaciju klizišta I 833.217.215 EUR 10.000.000

Red. br.   IZNOS Valuta     Dinar     3. Projekat rekonstrukcije sistema za veliki Bački kanal 1.666.434.429 EUR 20.000.000 4. Za sanaciju klizišta II 1.666.434.429 EUR 20.000.000           IV Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 999.860.658 EUR 12.000.000           V Vladom Španije 666.573.772 EUR 8.000.000             UKUPNO: 31.111.075.369 USD 171.000.000 EUR 242.500.000

V. Stanje duga Republike Srbije na dan 31. decembra 2006. godine iznosi 738.811.853.216 dinara (9.352.048.775 EUR), od čega:

I. Stanje duga u domaćoj valuti u iznosu od 44.755.503.545 dinara (566.525.361 EUR), i to po osnovu:

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.12.2006. Stanje duga u RSD 31.12.2006. 1. Dugoročne hartije od vrednosti(Obaveze prema NBS) 211.406.582 16.701.120.000 2. Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija – poljoprivrednicima 189.873.418 15.000.000.000 3. Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija – fond zaposlenih 99.156.118 7.833.333.333 4. Pretvaranje kredita odobrenih od banaka nosilaca primarne poljoprivrede u javni dug Federacije 2.798.104 221.050.212 5. Kratkoročne hartije od vrednosti 63.291.139 5.000.000.000 UKUPNO ZADUŽENjE U DOMAĆOJ VALUTI 566.525.361 44.755.503.545

II. Stanje duga u stranoj valuti u iznosu od 694.056.349.671 dinara (8.785.523.414 EUR), i to:

1. Po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 633.268.963.000 dinara (8.016.062.823 EUR), od čega:

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.12.2006. Stanje duga u RSD 31.12.2006.   Stara devizna štednja 3.236.870.000 255.712.730.000   Zajam za privredni preporod 33.653.695 2.658.641.882 1. UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG U STRANOJ VALUTI 3.270.523.695 258.371.371.882   IBRD A 413.167.931 32.640.266.510   IBRD B 785.146.292 62.026.557.070   IBRD C 417.688.911 32.997.423.969 2. UKUPNO IBRD KREDITI 1.616.003.134 127.664.247.549   IDA – SAC- 3599 – YFKredit za strukturno prilagođavanje 63.335.406 5.003.497.050   IDA – SACII-4017-YFDrugi kredit za strukturno prilagođavanje 34.349.472 2.713.608.310   IDA – PFSACI – 3643-YFKredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 77.714.255 6.139.426.110   IDA – PFSACII-3780-YFDrugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 66.987.177 5.291.986.970   IDA – SOSAC- 3750- YFProjekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 68.927.180 5.445.247.240   IDA – MOES – 3636-YFProjekat razvoja školstva 8.254.462 652.102.499   IDA – TTFSE – 3651 – YFProjekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 4.185.820 330.679.796   IDA – SMEECA – 3693- YFProjekat omogućavanja finansiranja izvoza 9.523.405 752.348.977   IDA – 3723-YFProjekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća 7.571.413 598.141.618   IDA – LABORLIL-3753-YFProjekat promocije zapošljavanja 1.862.861 147.165.983   IDA – HIP-3768-YFProjekat zdravstva 8.496.716 671.240.601   IDA – 3908-YFProjekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 4.019.178 317.515.034   IDA – 3870-YFProjekat energetske efikasnosti u Srbiji 3.588.369 283.481.171

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.12.2006. Stanje duga u RSD 31.12.2006.   IDA -4071-YFProjekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 292.806 23.131.683   IDA -4105-YFProjekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 589.091 46.538.210   IDA -4131-YFPrvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 43.364.782 3.425.817.800 3. UKUPNO IDA ZAJMOVI 403.062.393 31.841.929.052   EIB – Obnova regionalnih bolnica 50.000.000 3.950.000.000   EIB – Projekat obnove škola 2.000.000 158.000.000 4. UKUPNO EIB KREDITI 52.000.000 4.108.000.000   EU 55 – Makroekonomska pomoć 49.500.000 3.910.500.000   Pariski klub 1.761.120.274 139.128.501.666   Londonski klub 816.594.026 64.510.928.088   Vlada Republike Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 15.125.000 1.194.875.000   Vlada Švajcarske – Upis kapitala SRJ u EBRD 10.348.080 817.498.320   CEB – rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 9.600.000 758.400.000   CEB – reprogramirani zajam 12.186.221 962.711.443 5. UKUPNO OSTALI KREDITORI 2.674.473.601 211.283.414.517 UKUPNO DIREKTNO ZADUŽENjE U STRANOJ VALUTI 8.016.062.823 633.268.963.000

2. Po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 60.787.386.671 dinara (769.460.591 EUR), od čega:

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.12.2006. Stanje duga u RSD 31.12.2006.   EBRD – EPS – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 29.750.771 2.350.310.933   EBRD – ŽELEZNICE SRBIJE – Sanacija koridora X 46.836.713 3.700.100.324

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.12.2006. Stanje duga u RSD 31.12.2006.   EBRD – PUTEVI SRBIJE – Dogradnja koridora X 71.196.235 5.624.502.529   EBRD – EPS – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II 6.534.161 516.198.738   EBRD – NIŠ – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda 4.467.987 352.970.937   EBRD – NOVI SAD – unapređenje vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda 1.306.823 103.239.011   EBRD – KRAGUJEVAC – Unapređenje sistema vodosnabdevanja 3.187.343 251.800.129   EBRD – Kontrola leta       EBRD – SUBOTICA – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode       EBRD – PUTEVI SRBIJE – Autoput Bg-NS i most kod Beške 5.348.161 422.504.743 1. UKUPNO EBRD KREDITI 168.628.194 13.321.627.344   EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Obnova železničke infrastrukture 70.000.000 5.530.000.000   EIB – PUTEVI SRBIJE – Rehabilitacija postojećih puteva 89.849.900 7.098.142.100   EIB – EPS – Rekonstrukcija energetskog sistema 4.500.000 355.500.000   EIB – BEOGRAD – Obnova beogradskog jezgra 10.664.211 842.472.669   EIB – PUTEVI SRBIJE – Hitna sanacija saobraćaja 37.000.000 2.923.000.000   EIB – AERODROM „NIKOLA TESLA“ Hitna sanacija saobraćaja 13.000.000 1.027.000.000   EIB – PUTEVI SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova 27.547.108 2.176.221.533   EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova 4.070.609 321.578.092   EIB – EPS – Uređaji za energetski sistem 10.600.000 837.400.000   EIB – PUTEVI SRBIJE – Projekat evropskih puteva B 18.800.000 1.485.200.000   EIB – NIŠ – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja   EIB – NOVI SAD – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja   EIB – Kontrola leta 5.000.000 395.000.000 2. UKUPNO EIB KREDITI 291.031.828 22.991.514.394

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.12.2006. Stanje duga u RSD 31.12.2006.   KfW 1 – EPS – Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla 36.926.636 2.917.204.211   KfW 2 – EPS – Nabavka opreme za Tamnavu   KfW 3 – EPS – Rehabilitacija HE Bajina Bašta 3. UKUPNO KfW KREDITI 36.926.636 2.917.204.211   EU – EPS – Reprogram EIB kredita 2.483.107 196.165.478   EU – ŽELEZNICE SRBIJE – Reprogram EIB kredita 35.768.623 2.825.721.219   EU – PUTEVI SRBIJE – Reprogram EIB kredita 185.544.881 14.658.045.601 4. UKUPNO EU 225 KREDITI 223.796.611 17.679.932.298 5. Vlada Republike Poljske – EPS – Obnova elektroprivrede Srbije 36.419.268 2.877.122.186 6. IDA – 3909-YFProjekat rekonstrukcije saobraćaja u Republici Srbiji 12.658.054 999.986.238 7. IDA -4090-YFProgram energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju UKUPNO INDIREKTNO ZADUŽENjE U STRANOJ VALUTI 769.460.591 60.787.386.671

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Sredstva budžeta u iznosu od 646.466.666.100 dinara i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 71.768.631.465 dinara iskazanih u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa, raspoređuju se po korisnicima, i to:

TABELA

Ostavite komentar