Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU 

Direktiva 2001/14/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2001. o dodeljivanju kapaciteta železničke infrastrukture i uvođenju naknada za korišćenje železničke infrastrukture i izdavanju sertifikata o bezbednosti, OJ L 75, 15.3.2001 (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2007/58/EZ, OJ L315, 3.12.2007)

Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification, OJ L 75, 15.3.2001 (last amended by Directive 2007/58/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 315, 3.12.2007)

|2. „CELEX“ oznaka EU propisa

32001L0014

32001L0014R(02)

32002D0844

32004L0049

32007L0058 | | 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 4. datum izrade tabele 11.08.2011. 5. Naziv propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog Zakona o železniciDraft Law on Railways 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2008-542 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU  a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađeno-st ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Domen primene 16-44. Pristup i korišćenje železničke infrastrukture. Potpuno usklađeno 2.1.1-2.1.13. Definicije„raspodela”„kandidat”„zagušena infrastruktura”„plan poboljšanja kapaciteta”„koordinacija”„okvirni sporazum”„kapacitet infrastrukture”„upravljač infrastrukture” „mreža”„izjava o mreži”„železničko preduzeće” „trasa voza”„red vožnje” 3.1.11.3.1.10.3.1.39.3.1.40.3.1.12.3.1.13.3.1.14.3.1.7.3.1.15.3.1.16.3.1.4.3.1.17.3.1.3. Definicije„dodela trasa” „podnosilac zahteva”„zagušena infrastruktura”„plan poboljšanja kapaciteta infrastrukture“ „koordinacija”„okvirni sporazum”„kapacitet infrastrukture”„upravljač infrastrukture”„mreža”„izjava o mreži”„železnički prevoznik”„trasa voza”„red vožnje” Potpuno usklađeno 2.1.14 Definicija„tranzit” Neusklađeno Ova materija nije predmet regulisanja ovog zakona. 3. Izjava o mreži 18.19. Izjava o mreži Potpuno usklađeno 4.1. Uspostavljanje, određivanje i naplata naknada 27.1.27.2. Naknade za korišćenje železničke infrastrukture Potpuno usklađeno 4.2. Ukoliko upravljač infrastrukture, po svojoj pravnoj formi, organizaciji ili funkcijama odlučivanja, nije nezavisan od nekog železničkog preduzeća, funkcije opisane u ovom poglavlju, osim naplate naknada, obavlja telo za utvrđivanje naknada koje je u pogledu svog pravnog statusa, organizacije i odlučivanja nezavisno od bilo kog železničkog preduzeća. Neusklađeno Upravljač infrastrukture je trenutno u fazi restrukturiranja, tržište još uvek nije uspostavljeno, odnosno čitav železnoički sektor se nalazi u fazi tranzicije usled čega nije moguće formirati posebno telo za naplatu naknada. Vlada RS je na sednici od 26.5.2011. godine donela Odluku o promeni pravne forme JP „Železnice Srbije”, iz pravne forme javnog preduzeća u pravnu formu zatvorenog akcionarskog društva AD „Železnice Srbije”. Na istoj sednici Vlada je donela Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta JP „Železnice Srbije”. Pored kontrolnog (matičnog) društva, AD „Železnice Srbije” činiće i 4 zavisna (podređena) društva. Sledi nastavak procesa restrukturiranja. Rezultat ovog procesa biće potpuna nezavisnost upravljača infrastrukture. 4.3. Saradnja upravljača infrastrukture u cilju postizanja efikasnog obavljanja usluga u železničkom transportu koje koriste više od jedne mreže infrastrukture. 28.1.28.2. Međusobna saradnja upravljača infrastrukture i garancija optimalne konkurentnosti međunarodnog železničkog transporta robe i putnika. Potpuno usklađeno 4.4.-4.5. Primena šeme utvrđivanja naknada zasnovana na istim principima za celu mrežu 28.3 Primena Metodologije vrednovanja elemenata za određivanje naknada za korišćenje železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja. Potpuno usklađeno 4.6. Poštovanje tajnosti poslovnih podataka 20.6. Poštovanje tajnosti poslovnih podataka. Potpuno usklađeno 5. Usluge 29-31. Usluge koje upravljač infrastrukture pruža korisniku trase voza. Potpuno usklađeno 6. Troškovi i računi infrastrukture 33.1.34.2. Poslovni računi i troškovi upravljača infrastrukture Potpuno usklađeno 7.1. Principi utvrđivanja naknade,Naknade za korišćenje infrastrukture se plaćaju upravljaču infrastrukture i koriste se za finansiranje njegovog poslovanja 27.1.27.7. Naplata naknade i prihod upravljača infrastrukture. Potpuno usklađeno 7.2. – 7.3. Pružanje informacija o nametnutim naknadama, i utvrđivanju naknada za minimalni paket usluga i usluga pristupa prugom službenim objektima 27.5.29.11.33.2. Naknade za korišćenje železničke infrastrukture. Potpuno usklađeno 7.4.-7.7. Šta može da uključuje naknada za korišćenje infrastrukture 29.2.35.1.1.35.1.2. Naknade za korišćenje železničke infrastrukture. Potpuno usklađeno 7.8. Naknade za dodatne i prateće usluge 31.2. Naknade za dodatne i prateće usluge Potpuno usklađeno 7.9. Naknade za kapacitete koji se koriste za održavanje infrastrukture 35.1.4. Naknade za održavanje infrastrukture Potpuno usklađeno 8. Izuzeci od principa utvrđivanja naknade 28.3.29.1229.13 Izuzeci od principa utvrđivanja naknada Potpunousklađeno 9. Popusti 36. Popusti Potpuno usklađeno 10. Šeme kompenzacije za neplaćene troškove zaštite životne sredine, saobraćajnih nezgoda i infrastrukture 35.1.2. Mere za uspostavljanje normalnog odvijanja saobraćaja. Delimično usklađeno Odredbe Direktive će biti transponovane fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja 11. Šema efikasnosti 37. Sistem pokazatelja za poboljšanje kvaliteta prevoza Potpuno usklađeno 12. Naknade za rezervisanje trase 35.1.3. Naknada za rezervaciju trasa vozova koje se ne koriste Potpuno usklađeno 13.1. Prava pristupa kapacitetu 22.1.26.2.26.3. Dodeljivanje trase voza Potpuno usklađeno 13.2. Trajanje prava korišćenja specifičnog kapaciteta infrastrukture Okvirni sporazum 23.1.25. Kada i na koji rok upravljač infrastrukture, dodeljuje trase voza Okvirni sporazum Potpuno usklađeno 13.3. Utvrđivanje odgovarajućih prava i obaveza između upravljača infrastrukture i kandidata za dodeljivanje kapaciteta 21.121.2 21.3 Zaključenje ugovora o korišćenju železničke infrastrukture Potpuno usklađeno 13.4. Zahtev za trasom za pružanje usluga u međunarodnom putničkom saobraćaju Neusklađeno Odredba Direktive će biti transponovana fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja i stepenom liberalizacije železničkog tržišta 14.1. Raspodela kapaciteta 22.1. Dodeljivanje trase voza pod jednakim uslovima Potpuno usklađeno 14.2. Kada upravljač infrastrukture, po svojoj pravnoj formi, organizaciji ili funkcijama odlučivanja nije nezavisan od nekog železničkog preduzeća, funkcije pomenute u stavu 1. i opisane u ovom poglavlju obavlja telo za raspodelu kapaciteta koji je nezavisno po svojoj pravnoj formi, organizaciji i odlučivanju od bilo kog železničkog preduzeća Dodeljivanje trase Neusklađeno Upravljač infrastrukture je trenutno u fazi restrukturiranja, tržište još uvek nije uspostavljeno, odnosno čitav železnoički sektor se nalazi u fazi tranzicije usled čega nije moguće formirati posebno telo za naplatu naknada Vlada RS je na sednici od 26.5.2011. godine donela Odluku o promeni pravne forme JP „Železnice Srbije”, iz pravne forme javnog preduzeća u pravnu formu zatvorenog akcionarskog društva AD „Železnice Srbije”. Na istoj sednici Vlada je donela Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta JP „Železnice Srbije”. Pored kontrolnog (matičnog) društva, AD „Železnice Srbije” činiće i 4 zavisna (podređena) društva. Sledi nastavak procesa restrukturiranja. Rezultat ovog procesa biće potpuna nezavisnost upravljača infrastrukture. 14.3. Poštovanje tajnosti poslovnih podataka 20.6. Poštovanje tajnosti poslovnih podataka Potpuno usklađeno 15. Saradnja u raspodeli kapaciteta infrastrukture na više od jedne mreže 28.1.28.2.32. Međusobna saradnja upravljača infrastrukture i garancija optimalne konkurentnosti međunarodnog železničkog transporta robe i putnika. Potpuno usklađeno 16.1. KandidatiDefininicija kandidata 3.1.10. „podnosilac zahteva” Potpuno usklađeno 16.2.-16.3. Uslovi u vezi sa kandidatima Neusklađeno Diskreciona odredba 17. Okvirni sporazumi. 3.1.13.25. Okvirni sporazumi Potpuno usklađeno 18. Vremenski raspored procesa raspodele kapaciteta infrastrukture 23.5. Vremenski raspored u vezi dodele trasa voza Potpuno usklađeno 19.1. Zahtev za dodelu trase voza 20.5. Zahtev za dodelu trase voza Potpuno usklađeno 19.2. Rok za podnošenje zahteva 20.2. Rok za podnošenje zahteva Potpuno usklađeno 19.3.-19.4. Zahtev za dodelu trase u specifičnim slučajevima 25. Zahtev za kapacitetom Potpuno usklađeno 19.5. Upotreba kapaciteta preko više mreža Neusklađeno Odredba Direktive će biti transponovana fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja i stepenom liberalizacije železničkog tržišta Ovom odredbom biće dopunjen Zakon postepeno u skladu sa otvaranjem tržišta 20.1. Postupanje po zahtevima za dodeljivanje trasa voza 38. Postupanje po zahtevima za dodeljivanje trasa voza. Potpuno usklađeno 20.2. Davanje prioriteta posebnim uslugama 39. Davanje prioriteta posebnim uslugama Potpuno usklađeno 20.3. Konsultacije u vezi sa nacrtom reda vožnje 38. Konsultacije u vezi sa nacrtom reda vožnje Potpuno usklađeno 20.4. Preduzimanje mera za rešavanje problema 32. Preduzimanje mera za rešavanje problema Potpuno usklađeno 21. Proces koordinacije 24. Koordinacija procesa zahteva za dodelu kapaciteta. Potpuno usklađeno 22. Zagušena infrastruktura 41. Zagušena infrastruktura. Potpuno usklađeno 23. Ad hoc trase 40. Trase koje su dostupne Potpuno usklađeno 24. Specijalizovana infrastruktura Neusklađeno Na mreži železničke infrastrukture RS ne postoji specijalizovana infrastruktura 25. Analiza kapaciteta 42. Analiza kapaciteta Potpuno usklađeno 26. Plan za poboljšanje kapaciteta 43. Plan za poboljšanje kapaciteta Potpuno usklađeno 27. Korišćenje trasa vozova 41.9. Korišćenje trasa vozova. Potpuno usklađeno 28. Kapacitet infrastukture za planirano održavanje 20.7. Kapacitet infrastukture za planirano održavanje. Potpuno usklađeno 29. Posebne mere koje treba preduzeti u slučaju smetnji 44. Posebne mere koje treba preduzeti u slučaju smetnji. Potpuno usklađeno 30.1. Regulatorno telo 92.1. Nadležnost Direkcije za železnice. Potpuno usklađeno 30.2. Pravo na žalbu regulatornom telu 93.1.1. Pravo na žalbu Direkciji za železnice. Potpuno usklađeno 30.3. Dužnost regulatornog tela da obezbedi nedisktiminatorno utvrđivanje naknada za pristup infrastrukturi 93.1.1.93.1.2.93.1.5.93.1.6. Dužnost Direkcije za železnice da obezbedi nedisktiminatorno utvrđivanje naknada za pristup infrastrukturi. Potpuno usklađeno 30.4. Pravo regulatornog tela da zahteva podatke od upravljača infrastrukture 95.2. Pravo Direkcije za železnice da zahteva podatke od upravnjača infrastrukture. Potpuno usklađeno 30.5. Odlučivanje po žalbama i preduzimanje mera 95.5.95.6. Odlučivanje po žalbama i preduzimanje mera. Potpuno usklađeno 30.6. Sudska revizija 96.1. Pravo na podnošenje tužbe Upravnom sudu Potpuno usklađeno 31. Saradnja regulatornih tela 92.2.2. Ostvarivanje međunarodne saradnje Direkcije za železnice Potpuno usklađeno 33. Odstupanja Neprenosivo Odnosi se samo na zemlje članice EU 34-40. Završne odredbe Neprenosivo Odnosi se samo na zemlje članice EU A1. Sadržaj izjave o mreži 18.2. Ministar bliže propisuje sadržinu i formu izjave o mreži Delimično usklađeno Članom 18.2. Zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati sadržina i forma izjave o mreži, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive A2. Usluge koje Upravljač infrastrukture obezbeđuje železničkim prevoznicima 29. Usluge koje Upravljač infrastrukture obezbeđuje železničkim prevoznicima Potpuno usklađeno A3. Vremenski raspored procesa raspodele kapaciteta infrastrukture; Dodeljivljnje trasa u periodu važenja reda vožnje.Zahtevi za dodelom kapaciteta infrastrukture sa rokovima za njihovo podnošenje. 23.1. Dodeljivanje trasa jednom godišnje Delimično usklađeno Izvršeno je potuno usklađivanje Zakona sa odredbom A3.1, koja se odnosi na vremenski raspored procesa raspodele kapaciteta infrastrukture i dodeljivanje trasa u periodu važenja reda vožnje.Odredbe A3.2.-A3.5. su ne prenosive, obzirom da se odnose samo na države članice EU.

Ostavite komentar