Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS 4

PROTOKOL

O DEFINICIJI POJMA “PROIZVODI SA POREKLOM”

I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNjE

naveden u članu 14. st. 1. i 3.

SADRŽAJ

Glava I OPŠTE ODREDBE

– Član 1. Definicije

Glava II DEFINICIJA POJMA “PROIZVODI SA POREKLOM”

– Član 2. Opšti uslovi

– Član 3. CEFTA kumulacija porekla

– Član 4. Kumulacija porekla u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja

– Član 5. Potpuno dobijeni proizvodi

– Član 6. Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

– Član 7. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

– Član 8. Kvalifikaciona jedinica

– Član 9. Pribor, rezervni delovi i alati

– Član 10. Setovi

– Član 11. Neutralni elementi

Glava III TERITORIJALNI USLOVI

– Član 12. Načelo teritorijalnosti

– Član 13. Direktni transport

– Član 14. Izložbe

Glava IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

– Član 15. Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

Glava V DOKAZ O POREKLU

– Član 16. Opšti uslovi

– Član 17. Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 18. Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 19. Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 20. Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

– Član 21. Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

– Član 22. Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi

– Član 23. Ovlašćeni izvoznik

– Član 24. Važnost dokaza o poreklu

– Član 25. Podnošenje dokaza o poreklu

– Član 26. Sukcesivni uvoz

– Član 27. Izuzeća od dokazivanja porekla

– Član 28. Prateći dokumenti

– Član 29. Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

– Član 30. Neslaganje i formalne greške

– Član 31. Iznosi izraženi u evrima

Glava VI METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

– Član 32. Međusobna pomoć

– Član 33. Provera dokaza o poreklu

– Član 34. Rešavanje sporova

– Član 35. Kazne

– Član 36. Slobodne zone

Glava VII ZAVRŠNE ODREDBE

– Član 37. Prelazne odredbe za robu u provozu ili u skladištu

– Član 38. Izmene protokola

– Član 39. Potkomitet za carinska pitanja

– Član 40. Prilozi I – IV

Lista priloga

Prilog I: Uvodne napomene uz Listu u Prilogu II

Prilog II: Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa poreklom

Prilog III: Obrasci uverenja o kretanju robe EUR.1 i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

Prilog IV: Tekst izjave na fakturi

G l a v a I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog protokola:

(a) “izrada” znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) “materijal” znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) “proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) “roba” znači i materijale i proizvode;

(d) “carinska vrednost” znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrednosti) iz 1994;

(đ) “cena franko fabrika” znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u Strani ugovornici u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) “vrednost materijala” znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Strani ugovornici;

(ž) “vrednost materijala sa poreklom” znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu mutatis mutandis;

(z) “dodata vrednost” podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala poreklom iz Strane ugovornice, iz Evropske zajednice ili iz drugih zemalja navedenih u članu 3. sa kojima je primenjiva kumulacija ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Strani ugovornici;

(i) “glave” i “tarifni brojevi” znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (u daljem tekstu “Harmonizovani sistem” ili “HS”);

(j) “svrstan” se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) “pošiljka” znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) “područje” uključuje teritorijalne vode.

G l a v a II

DEFINICIJA POJMA “PROIZVODI SA POREKLOM”

Član 2.

Opšti uslovi

Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma sledeći proizvodi smatraće se proizvodima sa poreklom iz Strane ugovornice:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Strani ugovornici u smislu člana 5;

(b) proizvodi dobijeni u Strani ugovornici koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Strani ugovornici u smislu člana 6.

Član 3.

CEFTA kumulacija porekla

1. U smislu odredaba člana 2, proizvodi će se smatrati proizvodom sa poreklom iz Strane ugovornice ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz bilo koje druge Strane ugovornice u skladu sa odredbama ovog protokola, pod uslovom da su u Strani ugovornici bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. U smislu odredaba člana 2, proizvodi će se smatrati proizvodom sa poreklom iz Strane ugovornice ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Evropske zajednice, Islanda, Norveške, Švajcarske (uključujući i Lihtenštajn) i Turske u skladu sa odredbama Protokola o pravilima o poreklu u prilogu Sporazuma između te Strane ugovornice i svake od navedenih zemalja, pod uslovom da su u toj Strani ugovornici bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

3. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Strani ugovornici ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz te Strane ugovornice samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje druge Strane ugovornice, Evropske zajednice ili bilo koje zemlje navedene u stavu 2. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom iz Strane ugovornice, Evropske zajednice ili jedne od zemalja navedenih u stavu 2. čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u toj Strani ugovornici, učestvuje sa najvećom vrednošću.

4. Proizvodi poreklom iz Strane ugovornice, Evropske zajednice ili jedne od zemalja navedenih u stavu 2, koji u Strani ugovornici nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku drugu Stranu ugovornicu.

5. Kumulacija predviđena u stavu 2. može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljene u Stranama ugovornicama, u skladu sa nacionalnim propisima.

Strane ugovornice će jedna drugoj i Zajedničkom komitetu, dostaviti detalje Sporazuma, uključujući i datume njihovog stupanja na snagu i pripadajuća pravila o poreklu, koje primenjuju sa Evropskom zajednicom i drugim zemljama navedenim u stavu 2.

Član 4.

1. U smislu odredaba člana 2, proizvodi će se smatrati proizvodom sa poreklom iz Evropske zajednice ili neke Strane ugovornice koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja (u daljem tekstu: PSP Strana ugovornica) ukoliko su takvi proizvodi tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz bilo koje druge PSP Strane ugovornice ili iz Evropske zajednice, pod uslovom da su u PSP Strani ugovornici bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u PSP Strani ugovornici ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz te PSP Strane ugovornice samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje druge PSP Strane ugovornice ili iz Evropske zajednice. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom iz PSP Strane ugovornice ili iz Evropske zajednice čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u toj PSP Strani ugovornici, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz neke druge PSP Strane ugovornice ili iz Evropske zajednice, koji u PSP Strani ugovornici nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih Strana ugovornica.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između Evropske zajednice, PSP Strana ugovornica uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i odredišnih PSP Strana ugovornica primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljene u Službenom listu Evropske unije (serija C) i u PSP Strani ugovornici iz stava 1, u skladu sa nacionalnim propisima.

Kumulacija predviđena ovim članom primenjivaće se od dana naznačenog u napomeni objavljenoj u Službenom listu Evropske unije (serija C).

Član 5.

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Strani ugovornici smatraju se:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

(đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Strane ugovornice, njenim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz tačke (đ);

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) ostaci i otpaci nastali tokom proizvodnih aktivnosti sprovedenih tamo;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njenih teritorijalnih voda, pod uslovom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima (a) do (i).

2. Pojmovi “njena plovila“ i “njeni brodovi fabrike” u stavu 1. tačke (đ) i (e) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u Strani ugovornici;

(b) koji plove pod zastavom zemlje te Strane ugovornice;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana odnosne Strane ugovornice, ili firme sa sedištem u jednoj od Strana ugovornica, u kojoj direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljani odnosne Strane ugovornice, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada odnosnoj Strani ugovornici ili javnim telima ili državljanima te Strane ugovornice;

(g) na kojima su komandant i oficiri državljani odnosne Strane ugovornice;

i

(d) na kojima su najmanje 75% posade državljani odnosne Strane ugovornice.

Član 6.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni moraju se smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Priloga II.

Gore pomenuti uslovi označavaju, za sve proizvode obuhvaćene Sporazumom, obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz stava 1, materijali bez porekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

(a) da njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika;

(b) da se primenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.

Ovaj stav ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Na st. 1. i 2. primenjuju se odredbe člana 7.

Član 7.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Uzimajući u obzir odredbe stava 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja je nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6:

(a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

(v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

(g) peglanje ili presovanje tekstila;

(d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

(đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

(e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

(ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

(z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

(i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(j) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali postupci pakovanja;

(k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

(l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

(lj) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

(m) kombinacija dva ili više postupaka, navedenih u podstavovima od (a) do (lj);

(n) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu stava 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u Strani ugovornici uzeće se u obzir zajedno.

Član 8.

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ovog protokola je konkretni proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom kada se svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ovog protokola.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 za tumačenje Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 9.

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10.

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Član 11.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

G l a v a III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12.

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4. i stavu 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida u Stranama ugovornicama.

2. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz jedne od Strana ugovornica u zemlju koja nije Strana ugovornica vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena;

i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Strana ugovornica na materijalima izvezenim iz jedne od Strana ugovornica i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u jednoj od Strana ugovornica ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 7;

i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala;

i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van Strana ugovornica primenom odredbi ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van Strana ugovornica. Ali kada je, u listi u Prilogu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih na teritoriji odnosne Strane ugovornice, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van Strana ugovornica uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi st. 3. i 4. “ukupna dodata vrednost” znači sve troškove koji nastanu van Strana ugovornica, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Prilogu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 6. stav 2.

7. Odredbe st. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Strana ugovornica, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 13.

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen Sporazumom primenjuje se samo na proizvode, koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola, koji se direktno transportuju između Strana ugovornica ili preko teritorija Evropske zajednice ili zemalja navedenih u članu 3. sa kojima je primenjiva kumulacija. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko teritorija van Strana ugovornica.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. pružiće se carinskim organima Strane ugovornice – uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od Strane ugovornice – izvoznice kroz zemlju tranzita;

ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava;

i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 14.

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju koja nije Strana ugovornica, Evropsku zajednicu ili u jednu od zemalja navedenih u članu 3. sa kojom je primenjiva kumulacija, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Stranu ugovornicu primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz jedne Strane ugovornice u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u drugoj Strani ugovornici;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu;

i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima Strane ugovornice – uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe stava 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

Član 15.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji su upotrebljeni za izradu proizvoda sa poreklom u Strani ugovornici, u Evropskoj zajednici ili u jednoj od zemalja navedenih u članu 3. sa kojom se primenjuje kumulacija porekla, za koji je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u skladu s odredbama Glave V, neće u bilo kojoj Strani ugovornici biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stava 1. primenjivaće se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u bilo kojoj Strani ugovornici primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe st. 1-3. takođe će se primenjivati u vezi sa ambalažom u smislu člana 8. stav 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 9. i proizvodima u setu u smislu člana 10, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe st. 1-4. primenjivaće se isključivo u vezi sa materijalom one vrste na koju se Sporazum primenjuje. Takođe, ove odredbe ne isključuju primenu instituta povraćaja izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primenjuje u skladu sa odredbama Sporazuma.

G l a v a V

DOKAZ O POREKLU

Član 16.

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz Strane ugovornice će kod uvoza u drugu Stranu ugovornicu imati olakšice iz Sporazuma ukoliko je podnet jedan od sledećih dokumenata:

(a) Uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Prilogu III, ili

(b) U slučajevima navedenim u članu 22. stav 1, izjava (u daljem tekstu: “izjava na fakturi”), koju izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju, čiji tekst je dat u Prilogu IV.

2. Pored slučajeva navedenih u stavu 1, proizvodi sa poreklom u smislu ovog protokola, u slučajevima navedenim u članu 27, koristiće pogodnosti ovog Sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u stavu 1.

Član 17.

1. Uverenja o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi u Strani ugovornici – izvoznici na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilogu III. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika Strana ugovornica ili na engleskom jeziku i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva Strane ugovornice – izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa Strane ugovornice – izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

4. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi države Strane ugovornice, ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz te Strane ugovornice, iz Evropske zajednice ili iz bilo koje od zemalja navedenih u članu 3. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

5. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u stavu 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

6. Uverenje o kretanju robe EUR.1 sadržavaće u rubrici 7 jednu od sledećih napomena, na engleskom jeziku:

– ukoliko je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz Strane ugovornice, iz Evropske zajednice ili iz jedne od zemalja navedenih u članu 3:

“CUMULATION APPLIED WITH” ………….. (ime zemlje(alja) ili teritorije(a))

– ukoliko je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz Strane ugovornice ili iz drugih zemalja navedenih u članu 3:

“NO CUMULATION APPLIED”

7. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 naznačava se u polju 11 uverenja.

8. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 18.

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Bez obzira na član 17. stav 7, uverenje o kretanju robe EUR.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) ono nije bilo izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) ako se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Za primenu stava 1, izvoznik mora u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 i navesti razloge svog zahteva.

3. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 jedino nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa onima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 mora biti označeno sledećom napomenom na engleskom jeziku:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5. Napomena iz stava 4. unosi se u rubriku 7 uverenja o kretanju robe EUR.1.

Član 19.

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

“DUPLICATE”

3. Napomena iz stava 2. unosi se u rubriku 7 duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1.

4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 i važi od tog datuma.

Član 20.

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu prethodno

izdatog ili sačinjenog dokaza o poreklu

Kad se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u Strani ugovornici, originalni dokaz o poreklu biće moguće zameniti sa jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta u Strani ugovornici. Zamensko(a) uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki ili međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod “odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja” (u daljem tekstu: metod), za vođenje takvih zaliha.

2. Ovaj metod mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u stavu 1. pod bilo kojim uslovima koje smatraju potrebnim.

4. Ovaj metod se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja su primenljiva u Strani ugovornici u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koji se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim protokolom.

Član 22.

Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi

1. Izjavu na fakturi iz člana 16. stav 1. tačka (b) može sačiniti:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23,

ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Izjava na fakturi može se sačiniti ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Strane ugovornice, iz Evropske zajednice ili iz jedne od zemalja navedenih u člana 3. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

3. Izjava na fakturi sadržavaće jednu od sledećih napomena na engleskom jeziku:

– ukoliko je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz Strane ugovornice, iz Evropske zajednice ili iz jedne od zemalja navedenih u članu 3:

“CUMULATION APPLIED WITH” ………….. (ime zemlje(alja) ili teritorije(a))

– ukoliko je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz Strane ugovornice ili iz drugih zemalja navedenih u članu 3:

“NO CUMULATION APPLIED”

4. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi biće spreman da u bilo koje vreme na zahtev carinskih organa Strane ugovornice – izvoznice, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

5. Izjavu na fakturi izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu IV koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tom prilogu i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva Strane ugovornice – izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

6. Izjava na fakturi mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23. ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima Strane ugovornice – izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

7. Izjavu na fakturi izvoznik može sačiniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u Strani ugovornici – uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23.

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi Strane ugovornice – izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu: ovlašćeni izvoznik), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog Sporazuma, za sačinjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjacanje drugih uslova iz ovog protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz stava 1, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24.

Važnost dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u Strani ugovornici – izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima Strane ugovornice – uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima Strane ugovornice – uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi Strane ugovornice – uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.

Član 25.

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima Strane ugovornice – uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj Strani ugovornici. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu ovog Sporazuma.

Član 26.

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi Strane ugovornice – uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.

Član 27.

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Pojedinačni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

Član 28.

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 17. stav 3. i člana 22. stav 4. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Strane ugovornice, iz Evropske zajednice ili iz drugih zemalja navedenih u članu 3, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdati ili sačinjeni u Strani ugovornici, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenti koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Strani ugovornici, izdati ili sačinjeni u Strani ugovornici, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdati ili sačinjeni u Stranama ugovornicama u skladu sa ovim protokolom, ili u Evropskoj zajednici ili u nekoj od zemalja navedenih u članu 3, u skladu sa pravilima o poreklu koja su identična pravilima u ovom protokolu.

(d) odgovarajući dokazi koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan Strane ugovornice primenom člana 12, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 29.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 čuvaće dokumente iz člana 17. stav 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 22. stav 4.

3. Carinski organi Strane ugovornice – izvoznice koji izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 17. stav 2.

4. Carinski organi Strane ugovornice – uvoznice čuvaće najmanje tri godine uverenje o kretanju robe EUR.1 i izjave na fakturi koji su im podneti.

Član 30.

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očite formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31.

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnoj valuti Strana ugovornica, biće od strane svake Strane ugovornice jednom godišnje iskazani u iznosima izraženim u evrima.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila ta Strana ugovornica.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru, a primenjivaće se od 1. januara sledeće godine. Strane ugovornice biće obaveštene o odgovarajućim iznosima.

4. Strana ugovornica može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u nacionalnu valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos se ne sme razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Strana ugovornica može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u nacionalnoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u nacionalnoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtev Strane ugovornice, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.

G l a v a VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

Član 32.

Međusobna pomoć

1. Carinski organi Strana ugovornica dostaviće jedna drugoj uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju EUR.1, zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja i izjava na fakturi.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ovog protokola, Strane ugovornice pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33.

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa Strane ugovornice – uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi Strane ugovornice – uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima Strane ugovornice – izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak naveden u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi Strane ugovornice – izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi Strane ugovornice – uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz Strane ugovornice ili iz drugih zemalja navedenih u članu 3. i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34.

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 33. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog protokola, isti se upućuju Zajedničkom komitetu.

U svim slučajevima rešavanje sporova između uvoznika i carinskih organa Strane ugovornice – uvoznice primenjuje se zakonodavstvo te Strane ugovornice.

Član 35.

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36.

Slobodne zone

1. Strane ugovornice preduzeće sve potrebne mere za obezbeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, te tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzimajući od odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Strane ugovornice uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podležu obradi ili preradi, na zahtev izvoznika nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

G l a v a VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Prelazne odredbe za robu u provozu ili u skladištu

Odredbe Sporazuma mogu se primeniti na robu koja udovoljava uslovima ovog protokola i koja je na dan stupanja na snagu ovog protokola na putu ili privremeno smeštena u nekoj od Strana ugovornica u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, pod uslovom da se, u roku od četiri meseca od tog datuma, carinskoj službi Strane ugovornice – uvoznice podnese uverenje o kretanju robe EUR.1 izdato od strane carinskih organa Strane ugovornice – izvoznice u skladu sa odredbama bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, navedenih u Prilogu 2 uz ovaj Sporazum, zajedno sa dokumentima koji potvrđuju da je roba transportovana direktno, u skladu sa članom 13.

Član 38.

Izmene Protokola

Zajednički komitet može odlučiti da izmeni odredbe ovog protokola.

Član 39.

Potkomitet za carinska pitanja

1. Potkomitet za carinska pitanja će se formirati, u cilju sprovođenja administrativne saradnje, imajući u vidu ispravnost i jednoobraznu primenu ovog protokola i sprovođenja bilo kog drugog zadatka iz oblasti carine koji mu može biti poveren.

2. Potkomitet će se sastojati od eksperata Strana ugovornica zaduženih za carinska pitanja.

Član 40.

Prilozi

Prilozi I – IV uz ovaj protokol čine njegov sastavni deo.

PRILOG I uz Protokol

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U PRILOGU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka “ex”, to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 6 ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od “ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem” koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Strani ugovornici na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici. Stoga se vrednost ingota bez porekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Bez obzira na napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz “Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja”, tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom “Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja … ” ili “Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod”, se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslovima iz pravila. (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine – čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu – tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom “prirodna vlakna”, koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom “prirodna vlakna” podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom “tekstilna celuloza”, “hemijski materijali”, i “materijali za proizvodnju hartije”, koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom “veštačka ili sintetička vlakna, sečena”, koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (videti takođe napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za proizvodnju hartije i hartija,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

– sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

– kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– veštački filamenti,

– provodljivi filamenti,

– sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

– sintetička vlakna od poliestera, sečena,

– sintetička vlakna od poliamida, sečena,

– sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

– sintetička vlakna od polimida, sečena,

– sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

– sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

– sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

– ostala sintetička vlakna, sečena,

– veštačka vlakna od viskoze, sečena,

– ostala veštačka vlakna, sečena,

– predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

– predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

– proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

– ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porekla koja zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva, i sama mešavina.

Primer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže “predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno”, dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom “trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza”, dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Bez obzira na napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom “specifični procesi” podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom:

(v) kreking;

(g) davanje drugih oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom “specifični procesi” podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

(v) kreking;

(g) davanje drugog oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija;

(i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

(j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

(k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

(l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

(lj) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

(m) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

PRILOG II uz Protokol

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI

NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD

MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale delove Sporazuma.

HS tarifni broj Naimenovanje Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom (1) (2) (3) ili (4) Glava 1 Žive životinje Sve upotrebljene životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene Glava 2 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2 u potpunosti dobijeni Glava 3 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni ex Glava 4 0403 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:Mlaćenica, kiselo mleko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeniProizvodnja kod koje: – su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 2009, sa poreklom, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 5 ex 0502 Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osim:Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeniČišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka Glava 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno , lišće Proizvodnja kod koje:- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 7 Povrće, korenje i krtole za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni Glava 8 Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica Proizvodnja kod koje: – je svo voće koje se koristi u potpunosti dobijeno, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 9 Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni 0901 Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja 0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja ex 0910 Mešavine začina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja Glava 10 Žitarice Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni ex Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim: Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni ex 1106 Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713 Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708 Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta) Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni 1301 Šelak: prirodne gume, smole, gume-smole i uljane smole (npr.: balzami) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: – Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni ex Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi živo-tinjskog i biljnog porekla; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 1501 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503: – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506 – Ostalo Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207 1502 Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503: – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni 1504 Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1504 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni ex 1505 Prečišćeni (rafinisani) lanolin Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505 1506 Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1506 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni 1507 do 1515 Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od “babasua”, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni 1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni Proizvodnja kod koje su:- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 1517 Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516 Proizvodnja kod koje su:- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka Proizvodnja od:- životinja iz Glave 1 i/ili- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 biće u potpunosti dobijeni ex Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 1701 Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med i mešavine veštačkog i prirodnog meda; karamel: – Hemijski čista maltoza ili fruktoza Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1702 – Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom ex 1703 Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost ovih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1901 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugommestu nepomenuti, niti obuhvaćeni: – Ekstrakt slada Proizvodnja od žitarica iz Glave 10 – Ostalo Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni: – sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni – sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su:- sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni 1903 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108 1904 Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mestu nepomenute, niti obuhvaćene Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806,- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata maize i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11 ex Glava 20 Proizvodi od povrća, voća ili ostalih delova bilja, osim: Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće ili povrće u potpunosti dobijeno ex 2001 Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2004 i ex 2005 Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 2006 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 2008 – Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika – Puter od kikirikija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 21 Razni proizvodi za ishranu; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje je cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf): – Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica – Brašno od slačice i pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja ex 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005 2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franro fabrika ex Glava 22 Pića, alkoholi i sirće; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni 2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 2009 Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom 2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine 2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine ex Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2301 Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu Proizvodnja kod koje su upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni ex 2303 Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod Proizvodnja kod koje je upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen ex 2306 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja Proizvodnja kod koje su upotrebljene masline u potpunosti dobijene 2309 Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja Proizvodnja kod koje su:- upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni ex Glava 24 Duvan i proizvodi zamene duvana; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamene duvana Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom ex 2403 Duvan za pušenje Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom ex Glava 25 So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2504 Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita ex 2515 Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen) ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25cm Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen) ex 2518 Dolomit, pečen Pečenje nepečenog dolomita ex 2519 Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita) ex 2520 Gips posebno pripremljen za zubarstvo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2524 Prirodna azbestna vlakna Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata) ex 2525 Liskun u prahu Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna ex 2530 Zemljane boje, pečene ili u prahu Pečenje ili mlevenje zemljanih boja Glava 26 Rude, zgure i pepeli Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2707 Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenimdestilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2709 Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala Suva destilacija bitumenoznih materijala 2710 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti iliobuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2712 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ()iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ()ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 2715 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, “cutbacks”) Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 28 Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2805 “Misch-metal” Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2811 Sumpor-trioksid Proizvodnja od sumpordioksida Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2833 Sulfat aluminijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2840 Natrijum-perborat Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 29 Organski hemijski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2901 Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2902 Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava prozvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 2905 Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola Proizvodnja od materijala iz bilo kod tar. br., uključujući i od ostalih materijale iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2932 Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ciklični acetali i unutrašnji hemiacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 2933 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 2934 Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 2939 Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50%, po masi, alkaloida Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 30 Farmaceutski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika 3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi: – Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo: – – ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika 3003 i 3004 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006): – Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veće od 20% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika ex 3006 Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4(i) uz ovu glavu Poreklo proizvoda kod ovog svrstavanja se neće promeniti ex Glava 31 Đubriva; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3105 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim: – natrijum-nitrata- kalcijum-cijanamida- kalijum sulfata- magnezijum-kalijum sulfata Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost u svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3201 Tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3205 Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3 uz ovu glavu, na bazi lak-boja () Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3301 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. “concretes” i “absolute”; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite “grupe” () ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, “zubarski voskovi” i zubarski preparati na bazi gipsa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3403 Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa () iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3404 Veštački voskovi i pripremljeni voskovi: – Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:- hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska,- masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i- materijala iz tar. br. 3404Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 35 Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: – Skrobni etri i estri Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3507 Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 37 Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3701 Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta: – Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3702 Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3704 Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 do 3704 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 38 Razni proizvodi hemijske industrije; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3801 – Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 3403 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3803 Tal-ulje, rafinisano Rafinisanje sirovog tal-ulja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3805 Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3806 Smolni estri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 3807 Katran od drveta (smola od katrana od drveta) Destilacija katrana od drveta Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3809 Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3810 Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3811 Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja: – Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3813 Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara, napunjene granate za gašenje požara Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3814 Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3818 Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3819 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3820 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; sertifikovani referentni materijali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3823 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi: – Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823 3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni: – Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:– pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda– naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri– sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905– naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli– izmenjivači jona– apsorpciona sredstva za vakuum cevi– alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa– tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja — sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri — Fuzelovo i Dipelovo ulje — mešavine soli koje sadrže različite anione– paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 3901 do 3915 Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koji važe dole navedena pravila – Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje:- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i – u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika () Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika () Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 3907 – Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika () – Poliester Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A) 3912 Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika 3916 do 3921 Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila: – Pljosnati proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni ili koji su sečeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo: – – proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje:- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika () Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – – ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika () Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 3916 iex 3917 Profilni oblici i cevi Proizvodnja kod koje:- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 3920 – Listovi ili filmovi jonomera Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ex 3921 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23mikrona () Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 3922 do 3926 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4001 Laminirane ploče od krep gume za cipele Laminiranje listova prirodnog kaučuka 4005 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 4012 Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume i gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: – Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume Protektiranje upotrebljenih guma – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012 ex 4017 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume ex Glava 41 Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4102 Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom 4104 do 4106 Štavljena ili “crust” koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje nepripremljena Ponovno štavljenje kože, ili Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 4107,4112 i 4113 Koža dalje obrađena posle štavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože iz tar. br. 4114 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113 ex4114 Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 41.04 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 42 Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 43 Prirodno i veštačko krzno, proizvodi od krzna; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4302 Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena: – Ploče, krstovi i slični oblici Beljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna – Ostalo Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna 4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302 ex Glava 44 Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4403 Drvo, grubo obrađeno učetvoreno Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano ex 4407 Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima ex 4408 Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima ex 4409 Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno: – Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima – Oblikovane lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca ex 4410 do ex 4413 Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju Prerada u oblik lajsni ili venaca ex 4415 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu ex 4416 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne po-vršine ex 4418 – Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana – Lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca ex 4421 Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409 ex Glava 45 Pluta i proizvodi od plute; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 4503 Proizvodi od prirodne plute Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501 Glava 46 Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Glava 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 48 Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 4811 Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 4816 Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 4817 Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 4818 Toaletna hartija Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 ex 4819 Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 4820 Blokovi listova za pisanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 ex Glava 49 Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 4909 Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911 4910 Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove: – Kalendari tzv. večiti sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911 ex Glava 50 Svila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 5003 Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile 5004 doex 5006 Svileno predivo i prediva od otpadaka svile Proizvodnja od: ()- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5007 Tkanine od svile ili od otpadaka od svile: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva () – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5106 do 5110 Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: Proizvodnja od: ()- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5111 do 5113 Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva() – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 52 Pamuk; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5204 do 5207 Predivo i konac od pamuka Proizvodnja od:()- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5208 do 5212 Tkanine od pamuka: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva () – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5306 do 5308 Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije Proizvodnja od: ()- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5309 do5311 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva () – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – juta prediva, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5401 do 5406 Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata Proizvodnja od: ()- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5407 do 5408 Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva () – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartijeiliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5501 do 5507 Veštačka ili sintetička sečena vlakna Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 5508 do 5511 Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel) Proizvodnja od: ()- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije 5512 do 5516 Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva () – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana,- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje; završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 56 Vata, filc i netkani materijali; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim: Proizvodnja od: ()- prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili – materijala za proizvodnju hartije 5602 Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran: – Iglani filc Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celulozeMeđutim, smeju se koristiti:- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,- polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili – kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana – sečenih vlakana dobijenih od kazeina, ili – hemijskih materija ili tekstilne celuloze 5604 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom: – Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom – Ostalo Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije 5605 Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije 5606 Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 5404 ili 5405, osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 5605, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili- materijala za izradu hartije Glava 57 Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači: – Od iglanog filca Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celulozeMeđutim, smeju se koristiti:- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili – kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrikaTkanine od jute smeju se koristiti kao podloga – Od ostalog filca Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostalo Proizvodnja od: ()- prediva od kokosovog vlakna ili jute, – sintetičkog ili veštačkog filament prediva, – prirodnih vlakana, ili – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenjeTkanine od jute smeju se koristiti kao podloga ex Glava 58 Specijalne tkanine; taftovani tekstilni materijali; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim: – Kombinovani, sa gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva: () – Ostalo Proizvodnja od: () – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5805 Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5810 Vez u metraži, u trakama ili motivima Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 5901 Tekstilni materijali prevučeni lepkom ili skrobnim materijama, koji se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; bugram i slični kruti tekstilni materijali koji se koriste za izradu šešira Proizvodnja od prediva 5902 Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine: – Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala Proizvodnja od prediva – Ostalo Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 5903 Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 5902 Proizvodnja od prediva iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5904 Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike Proizvodnja od prediva () 5905 Zidni tapeti od tekstila: – Impregnisani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima Proizvodnja od prediva – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5906 Kaučukovani ili gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tar. br. 5902: – Pleteni ili kukičani tekstilni materijali Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostali tekstilni materijali izrađeni od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi Proizvodnja od hemijskih materijala – Ostalo Proizvodnja od prediva 5907 Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 5908 Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pletene tkanine za čarapice, impregnisane ili neimpregnisane: – Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane Proizvodnja od cevasto pletene tkanine za gasno osvetljenje – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 5909 do 5911 Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu: – Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911 Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tkanina ili krpa iz tar. br. 6310 – Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911 Proizvodnja od: ()- prediva od kokosovog vlakna, – sledećih materijala: — prediva od politetrafluoroetilena, () — prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom, — prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline, — monofila politetrafluoretilena, () — prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, — prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, () — kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline, — prirodnih vlakana, — veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili — hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostalo Proizvodnja od: () – prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Glava 60 Pleteni ili kukičani materijali Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Glava 61 Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani: – Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku Proizvodnja od prediva ()() – Ostalo Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana,- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ex Glava 62 Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim: Proizvodnja od prediva ()() ex 6202, ex 6204,ex 6206, ex 6209 i ex 6211 Odeća za žene, devojčice i bebe i gotov pribor za odeću, vezeni Proizvodnja od prediva () iliProizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika () ex 6210 i ex 6216 Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha Proizvodnja od prediva () ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika () 6213 i 6214 Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi: – Vezeni Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ()() iliProizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika () – Ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ()()iliŠtampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika 6217 Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 6212: – Vezeni Proizvodnja od prediva () iliProizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika () – Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha Proizvodnja od prediva () ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika () – Postava za kragne, manžetne, skrojena Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja od prediva () ex Glava 63 Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 6301 do 6304 Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje: – Od filca, od netkanih materijala Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostali: — vezeni Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ()()iliProizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika — ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ()() 6305 Vreće i vrećice za pakovanje robe Proizvodnja od: ()- prirodnih vlakana, – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 6306 Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje: – Od netkanih materijala Proizvodnja od: ()()- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze – Ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva ()() 6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 6308 Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika ex Glava 64 Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406 6406 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 65 Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 6503 Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 6501, uključujući i postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana () 6505 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana () ex Glava 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 67 Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 68 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 6803 Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca Proizvodnja od obrađenog škriljca ex 6812 Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. ex 6814 Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna) Glava 69 Keramički proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 70 Staklo i proizvodi od stakla; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 7003 ex 7004 i ex 7005 Staklo sa nereflektujućim slojem Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7006 Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima: – Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII () Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih – Ostalo Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7007 Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7008 Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001 7010 Valoni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, iliBrušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7013 Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod iliBrušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrikailiUkrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 7019 Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva) Proizvodnja od:- neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti, ili – od staklene vune ex Glava 71 Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 7101 Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 7102, ex 7103 i ex 7104 Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano) Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja 7106, 7108 i 7110 Plemeniti metali: – Neobrađeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 ili 7110, iliElektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 i 7110iliLegiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110, međusobno ili sa prostim metalima – U obliku poluproizvoda ili u obliku praha Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih ex 7107,ex 7109 i ex 7111 Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenim 7116 Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7117 Imitacije nakita Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, iliProizvodnja od delova prostih metala neprevučenih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 72 Gvožđe i čelik; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7207 Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 i 7205 7208 do 7216 Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206 7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207 ex 7218, 7219 do7222 Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218 7223 Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218 ex 7224, 7225 do 7228 Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 i 7224 7229 Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224 ex Glava 73 Proizvodi od gvožđa i čelika; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 7301 Talpe Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206 7302 Delovi za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206 7304, 7305 i 7306 Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224 ex 7307 Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih (“blanks”) proizvoda za profile pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika 7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njlh, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama od gvožđa ili čelika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301 ne smeju da se koriste ex 7315 Lanci protiv klizanja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 74 Bakar i proizvodi od bakra; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7401 Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7402 Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Rafinisani bakar Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra 7404 Ostaci i otpaci, od bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 7405 Predlegure bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 75 Nikl i proizvodi od nikla; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7501 do 7503 Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 76 Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7601 Aluminijum, sirovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika iliProizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma 7602 Otpaci i ostaci od aluminijuma Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod eh 7616 Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe (gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 77 Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS ex Glava 78 Olovo i proizvodi od olova; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7801 Sirovo olovo: – Rafinisano olovo Proizvodnja od “mekanog olova” (buljon olova) ili od “radnog olova” – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802 7802 Otpaci i ostaci, od olova Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 79 Cink i proizvodi od cinka; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala ia tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 7901 Cink, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 7902 7902 Otpaci i ostaci, od cinka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 80 Kalaj i proizvodi od kalaja; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 8001 Kalaj, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002 8002 i 8007 Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Glava 81 Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih: – Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex Glava 82 Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 8206 Alati, iz dva ili više od tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8202 do 8205. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika 8207 Izmenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8208 Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8211 Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 8208 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala 8214 Ostali nožarski proizvodi (na primer, mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire, noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala 8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala ex Glava 83 Razni proizvodi od prostih metala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 8302 Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika ex 8306 Statuete i drugi ukrasi od prostih metala Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8401 Nuklearni gorivni elementi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod () Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8403 i ex 8404 Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grejanje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8403 i 8404 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8406 Turbine na vodenu i drugu paru Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8409 Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8412 Ostale pogonske mašine i motori Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene prozvoda franko fabrika ex 8413 Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 8414 Industrijski ventilatori, duvaljke i slično Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 8415 Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od ukupne vrednosti upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 8419 Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8420 Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8423 Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8425 do 8428 Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8429 Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni: – Drumski valjci Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8430 Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8431 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8439 Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8441 Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sečenje svih vrsta Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8444 do 8447 Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8448 Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8452 Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje: – Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, – kod koje vrednost svih materijala bez porekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i – kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8456 do 8466 Mašine alatke, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8469 do 8472 Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8480 Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 8482 Kuglični ili kotrljajni ležajevi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8484 Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8485 Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 85 Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i delovi i pribor za te proizvode; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8502 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8504 Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8519 Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8520 Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8522 Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521 Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8523 Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8524 Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom i drugim sličnim fenomenima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz Glave 37: – Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8525 Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rekorderima; digitalne kamere Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8526 Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8527 Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8528 Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: – Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8535 i 8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanje za ili u električnim strujnim kolima Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8537 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8541 Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipove) Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8542 Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi: – Monolitna integrisana kola Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrikailiPostupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u nekoj od zemalja navedenih u članu 3. Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika – Ostala Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana kombinovani ili ne, sa električnim provodnicima sa ili bez konektora Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8546 Električni izolatori od bilo kog materijala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8547 Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8548 Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 86 Šinska vozila i njihovi delovi; železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim: Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8608 Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na železničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 87 Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8709 Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8710 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8711 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra: — Do 50 cm3 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika — Preko 50 cm3 Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika — Ostalo Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 8712 Bicikli bez kotrljajućih ležajeva Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 8714 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8715 Dečja kolica i njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 88 Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 8804 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 8804 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 8805 Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 8906 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 90 Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9002 Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9004 Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 9005 Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionlh teleskopa i njihova postolja Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 9006 Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9007 Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9011 Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 9014 Ostali navigacioni instrumenti i aparati Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9015 Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9016 Vage osetljivosti do 5 centigrama, uključujući sa tegovima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9017 Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9018 Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida: – Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 9018 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 9019 Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 9020 Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera Proizvodnja kod koje:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 9024 Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9025 Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9026 Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9027 Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i merače za njihovo baždarenje: – Delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9029 Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9031 Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9032 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9033 Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 91 Časovnici i njihovi delovi; osim: Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9105 Ostali časovnici Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9109 Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9110 Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge) Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9111 Kutije za lične časovnike i delovi kutija Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9112 Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i delovi kutija Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice: – Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika – Ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 92 Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Glava 93 Oružje i municija; njihovi delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 94 Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 9401 i ex 9403 Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m2 ili manje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvodiliProizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom da:- vrednost tkanine nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika, i- da su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 9405 Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom, i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 9406 Montažne zgrade Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice (zagonetke) svih vrsta Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 9506 Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf ex Glava 96 Razni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 9601 i ex 9602 Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla Proizvodnja od “obrađenih” materijala za rezbarenje iz istog tar. br. ex 9603 Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 9605 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika 9606 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 9608 Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalje za pera, držalje za olovke i slične držalje; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 9609 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod 9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ex 9613 Upaljači sa piezo paljenjem Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 9613 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 9614 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja od grubo obrađenih blokova Glava 97 Predmeti umetnosti, kolekcija i starina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

PRILOG III uz Protokol

OBRASCI UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA

ZA IZDAVANjE UVERENjA O KRETANjU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni “guilloche” uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi Strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country) EUR.1 No A 000000 See notes overleaf before completing this form. 2. Certificate used in preferential trade between ………………………………………………………and…………………………………………(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating 5. Country, group of countries or territory of destination 6. Transport details (Optional) 7. Remarks Cumulation applied with ………………………. …………………………………………………….(name of country/(s) or territory/(s)) No cumulation applied (Insert X in the appropriate box) 8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods 9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.) 10. Invoices(Optional) 11. CUSTOMS ENDORSEMENTDeclaration certified Export document (2)Form ………………….. No …………….Customs office : …………………………. Issuing country or territory………………………………………………………………. StampPlace and date ……………………………. ……………………………………….. (Signature) 12. DECLARATION BY THE EXPORTERI, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.Place and date ……………….……………… ……………………………………………………………….(Signature)

_____________________________

() If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

(2) Complete only where the regulations of the exporting country require

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION Verification carried out shows that this certificate(1)was issued by the Customs Office indicated andthat the information contained therein is accurate.does not meet the requirements as to authenticityand accuracy (see remarks appended).………………………….………………………….(Place and date)Stamp…………………………….…(Signature)_____________(1) Insert X in the appropriate box. Verification of the authenticy and accuracy of this certificate is requested.Place and date ………………………………………Stamp…………………………….…(Signature)

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

1. Exporter (Name, full address, country) EUR.1 No A 000000 See notes overleaf before completing this form. 2. Application for a certificate to be used in preferential trade between ………………………………………………………and…………………………………………(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating 5. Country, group of countries or territory of destination 6. Transport details (Optional) 7. Remarks Cumulation applied with ………………………. …………………………………………………….(name of country/(s) or territory/(s)) No cumulation applied (Insert X in the appropriate box) 8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods 9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.) 10. Invoices(Optional)

() If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

SUBMIT the following supporting documents (1):

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..………

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

…………………………………………………………

(Place and date)

………………..……………….………….………

(Signature)

_________________

(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer’s declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

PRILOG IV uz Protokol

Izjava na fakturi

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Albanska verzija:

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …………..(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me ………….. (2) origjine preferenciale.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory))

– no cumulation applied (3)

Bosansko-hercegovačke verzije:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog podrijetla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom icpravom (carincko ovlašćenje br………(1)) izjavljuje da cu, ocim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) preferencijalnog porijekla.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Bugarska verzija:

Iznositelяt na produktite, obhvanati ot tozi dokument (mitničesko razrešenie № ……….(1)) deklarira, če osven kъdeto яsno e otbelяzano drugo, tezi produkti sa s ………. (2) preferencialen proizhod.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Hrvatska verzija:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ……….(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……….(2) preferencijalnog podrijetla.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Nemačka verzija:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……….(1)) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ……….(2) Ursprungswaren sind.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Francuska verzija:

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ……….(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……….(2).

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Engleska verzija:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ……….(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………. (2) preferential origin.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Makedonska verzija:

Izvoznikot na proizvodite što gi pokriva ovoj dokument (carinsko odobrenie br. …… (1)) izjavuva deka, osven ako toa ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi se so ………………….(2) preferencijalno poteklo.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Moldavska verzija:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ……….(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ……….(2).

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Rumunska verzija:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ……….(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ……….(2).

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Srpske verzije:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………. (2) preferencijalnog porekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br……………. (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …………………………….(2) preferencijalnog porekla.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

Crnogorske verzije:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………. (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br……………. (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …………………………….(2) preferencijalnog porijekla.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

UNMIK verzije:

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …………..(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me ………….. (2) origjine preferenciale.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………. (2) preferencijalnoga porekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br……………. (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …………………………….(2) preferencijalnoga porekla.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ……….(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………. (2) preferential origin.

– cumulation applied with ……………… (name of the country(s) or territory(s))

– no cumulation applied (3)

…………………………………………………….(4)

(Mesto i datum)

…………………………………………………….(5)

(Potpis izvoznika, dodatno mora

biti čitko navedeno ime lica

koje je izjavu potpisalo)

________________

(1) Kada je izjava na fakturi sačinjena od strane ovlašćenog izvoznika ovde mora biti upisan broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije sačinjena od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.

(2) Navodi se poreklo proizvoda.

(3) Popuniti i nepotrebno precrtati.

(4) Ovi navodi mogu se ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.

(5) Videti član 22. stav 6. U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

Ostavite komentar