Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS 5

O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Odnosi se na Član 14. stav 2. i 3.

Član 1.

Definicije

U smislu ovog priloga:

(a) „carinski propisi“ su zakoni i propisi koji se primenjuju na teritoriji CEFTA strana i kojima se uređuje uvoz, izvoz i tranzit robe i njeno stavljanje u neki drugi carinski režim ili postupak, uključujući i mere zabrane, ograničenja i kontrole;

(b) „organ molilac“ je nadležan carinski organ koji je za to odredila CEFTA strana i koji, na osnovu ovog priloga, podnosi zahtev za pomoć;

(c) „zamoljeni organ“ je nadležan carinski organ koji je za to odredila CEFTA strana i koji, na osnovu ovog priloga, prima zahtev za pomoć;

(d) „lični podaci“ su podaci koji se odnose na otkriveno fizičko lice ili na fizičko lice koje može da se identifikuje.

(e) „radnja kojom se krše carinski propisi“ je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa.

Član 2.

Oblast primene

1. CEFTA strane pružiće jedna drugoj pomoć, u okviru svojih ovlašćenja na način i pod uslovima predviđenim ovim protokolom, u obezbeđivanju pravilne primene carinskih propisa, posebno u sprečavanju, istraživanju i borbi protiv prekršaja carinskih propisa.

2. Pomoć u carinskim pitanjima, koja je predviđena ovim prilogom, pružaće se svakom carinskog organu CEFTA strana koji je nadležan za sprovođenje ovog priloga. Ona neće dovoditi u pitanje pravila kojima se uređuje uzajamna pomoć u oblasti kriminalnih radnji. Takođe, neće obuhvatiti informacije koje su dobijene na zahtev sudskih organa, na osnovu njihovih ovlašćenja, osim ako ti organi ne odobre saopštavanja tih informacija.

3. Pomoć u naplati carine, poreza ili novčanih kazni nije obuhvaćena ovim prilogomProtokolom.

Član 3

Pomoć na osnovu zahteva

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće sve odgovarajuće informacije koje mogu da obezbede pravilnu primenu carinskih propisa, uključujući i informacije o uočenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili bi mogli da se prekrše carinski propisi.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće obaveštenje:

a) da li je roba koja je izvezena sa teritorije jedne od CEFTA strana, na propisan način uvezena na teritoriju druge CEFTA strane navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom;

b) da li je roba koja je uvezena na teritoriju jedne od CEFTA strana, na propisan način izvezena sa teritorije druge strane navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom;

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ će, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzeti neophodne mere da se obezbedi poseban nadzor nad:

fizičkim ili pravnim licima za koja postoji osnovana sumnja da su umešana ili da su bila umešana u radnje kojima se krše carinski propisi;

b) mestima gde je roba smeštena na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se ta roba upotrebi u radnjama kojima se krše carinski propisi;

c) robom koja se prevozi ili koja može da se prevozi na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se ta roba upotrebi u radnjama kojima se krše carinski propisi;

d) prevoznim sredstvima koja se koriste ili koja mogu da se koriste na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se koriste u radnjama kojima se krše carinski propisi;

Član 4.

Pomoć po sopstvenoj inicijativi

CEFTA strane, samoinicijativno i u skladu sa svojim zakonima i propisima, pružaće jedna drugoj pomoć, ako smatraju da je to neophodno radi pravilne primene carinskih propisa, posebno će dostavljati informacije koje se odnose na:

aktivnosti koje predstavljaju ili koje mogu da predstavljaju radnje kojima se krše carinski propisi i koje mogu biti od interesa za drugu CEFTA stranu;

nova sredstva ili metode koji se koriste u kršenju carinskih propisa;

robu za koju se zna da je predmet prekršaja carinskih propisa;

fizička i pravna lica za koja postoji osnovana sumnja da su umešana ili da su bila umešana u radnje kojima se krše carinski propisi;

prevozna sredstva za koja postoji osnovana sumnja da su korišćena, da se koriste ili da mogu da se koriste u radnjama kojima se krše carinski propisai.

Član 5.

Dostavljanje, obaveštavanje

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ, u skladu sa svojim zakonima i propisima, preduzeće neophodne mere da:

– dostavi sva dokumenta,

– obavesti o svim rešenjima,

donetim u skladu sa ovim protokolom od strane organa molioca, primaocu koji ima prebivalište ili koji je registrovan na teritoriji zamoljenog organa. Zahtevi za dosvljanje dokumenata ili za obaveštavanje o donetim rešenjima podnose se u pismenom obliku, na službenom jeziku zamoljenog organa ili na engleskom jeziku.

Član 6.

Oblik i sadržina zahteva za pomoć

Zahtevi u skladu sa ovim protokolom podnose se u pismenom obliku. Uz njih, prilažu se dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. Ako je potrebno zbog hitnosti slučaja, mogu da se prihvate i usmeni zahtevi, koji moraju odmah da se pismeno potvrde.

Zahtevi iz stava 1. trebalo bi da sadrže sledeće podatke:

a) naziv organa molioca;

b) mere koje se zahtevaju;

c) predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva;

d) koji se zakoni ili propisi i drugi pravni akti primenjuju;

e) tačne i detaljne podatke o fizičkim ili pravnim licima koja su predmet istražnih radnji;

f) kraći prikaz odgovarajućih činjenica i već sprovedenih istražnih radnji.

3. Zahtevi se podnose na službenom jeziku zamoljenog organa ili na engleskom jeziku. Ovaj zahtev se neće primenjivati u slučaju dokumanata koji se prilažu uz zahtev u skladu sa odredbama stava 1.

4. Ako zahtev ne ispunjava gore navedene formalne uslove, može da se zatraži njegova ispravka ili dopuna; u međuvremenu, mogu se primeniti mere predostrožnosti

Član 7.

Postupanje po zahtevu

1. Zamoljeni organ će, da bi udovoljio zahtevu za pomoć, u granicama svojih nadležnosti i raspoloživih resursa, postupati kao da radi u svoje ime ili na zahtev drugih organa iste CEFTA strane, i to na taj način što će dostaviti raspoložive informacije, obaviti odgovarajuće istražne aktivnosti ili organizovati da se one obave. Ova odredba će se primenjivati i na sve druge organe kojima je zamoljeni organ uputio zahtev, u slučaju kada on sam ne može da udovolji zahtevu.

2. Zahtevu za pomoć udovoljiće se u što kraćem roku, a u skladu sa zakonima ili propisima zamoljene CEFTA strane.

3. Ovlašćena službena lica jedne CEFTA strane mogu, uz saglasnost druge uključene CEFTA strane i pod uslovima koje ta strana odredi, da borave u prostorijama zamoljenog organa ili nekog drugog zainteresovanog organa, saglasno stavu 1, s ciljem da dobiju informacije u vezi sa aktivnostima koje predstavljaju ili koje mogu da budu radnje kojima se krše carinski propisi i koje su organu moliocu potrebne u smislu ovoga priloga.

4. Ovlašćena službena lica jedne CEFTA strane mogu, uz saglasnost druge uključene CEFTA strane i pod uslovima koje ta strana odredi, da prisustvuju istražnim radnjama koje se sprovode na njenoj teritoriji.

Član 8.

Oblik u kojem će se dostavljati informacije

1. Zamoljeni organ dostaviće rezultate istražnih radnji organu moliocu u pismenom obliku zajedno sa odgovarajućim dokumentima, overenim kopijama ili drugim.

2. Informacije mogu da budu u elektronskom obliku.

Originalna dokumenta će se dostavljati samo na zahtev, u slučajevima kada overene kopije nisu dovoljne. Originali će se što pre je moguće vratiti.

Član 9.

Izuzeci od obaveze pružanja pomoći

1. Pomoć može da se odbije ili da se pruži uz poštovanje određenih uslova i zahteva u slučaju kada jedna CEFTA strana smatra da bi pružena pomoć na osnovu ovog priloga:

(a) mogla da nanese štetu suverenitetu CEFTA strane od koje je pomić zatražena saglasno ovom prilogu; ili

(b) mogla da nanese štetu javnoj politici, bezbednosti ili drugim bitnim interesima, posebno u slučajevima koji se navode u članku 10. stav 2.; ili

(c) mogla da dovede do povrede industrijske, trgovinske ili profesionalne tajne.

2. Zamoljeni organ može odloži pružanje pomoći ako će takva pomoć da utiče na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u toku. U tom slučaju, zamoljeni organ će konsultovati organa molioca da bi se odlučilo da li pomoć može da se pruži pod uslovima zamoljenog organa.

3. Ako organ molilac traži pomoć koju on sam ne bi mogao da pruži, u slučaju da je ista od njega zatražena, on će na to ukazati u svom zahtevu. Zamoljenom organu je u tom slučaju prepušteno da odluči kako će da odgovori na takav zahtev.

4. U slučajevima iz st. 1. i 2. zamoljeni organ mora odmah da obavsti organ molioca o svojoj odluci, kao i o razlozima za njeno donošenje.

Član 10.

Razmena informacija i poverljivost

Svaka informacija saopštena u bilo kom obliku u skladu sa ovim prilogom je poverljive ili restriktivne prirode, u zavisnosti od propisa koji se primenjuju u svakoj od CEFTA strana. Informacija će biti obuhvaćena obavezom službene poverljivosti i uživaće istu zaštutu koju takva informacija uživa u skladu sa propisima CEFTA strane koja ju je primila i odgovarajućim odredbama koje se primenjuju na CEFTA organe.

2. Informacije o ličnim podacima mogu da se razmenjuju samo ako se CEFTA strana, koja ih možda primi, obaveže da će obezbediti zaštitu podataka koja je najmanje na istom nivou zaštite koju uživaju podaci u takvom slučaju u CEFTA strani koja ih je možda dostavila. U tu svrhu, CEFTA strane će dostavljati jedna drugoj informacije o pravilima koja primjenjuju, uključujući i, po potrebi, i informacije o zakonskim odredbama koje su na snazi CEFTA stranama.

3. Upotreba informacija koje su dobijene u skladu sa ovim prilogomProtokolom u sudskim ili upravnim postupcima koji su pokrenuti u vezi sa radnjama kojima se krše carinski propisi, smatraće se svrhom koja je predviđena ovim prilogom. Prema tome, CEFTA strane mogu u evidenciji o dokazima, izveštajima i svedočenjima, u postupcima i optužbama pred sudovima da, kao dokaz, koriste dobijene informacije i dokumenta u koja su stekla uvid, u skladu sa odredbama ovoga priloga. O takvoj upotrebi informacija obavestiće se nadležni organi koji su dostavili navedene informacije ili odobrili pristup navedenim dokumentima.

4. Informacije koje su dobijene mogu da se koriste samo u svrhe koje su navedene u ovom prilogu. U slučaju kada jedna CEFTA strana želi da upotrebi takve nformacije u druge svrhe, ona će dobiti informacije. Takva će upotreba biti predmet ograničenja koja taj organ utvrdi.

Član 11.

Eksperti i svedoci

Službeno lice zamoljenog organa može da bude ovlašćeno da se, u granicama datog ovlašćenja, pojavi u svojstvu eksperta ili svedoka u sudskim ili upravnim postupcima koji se vode u vezi sa pitanjima koja su obuhvaćena ovim prilogom i da dostave predmete, dokumenta ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu da se pojavi, mora da se naznači pred kojim će se sudskim ili upravnim organima službeno lice pojaviti, u vezi sa kojim pitanjima, kao i u kom će svojstvu shodno položaju ili kvalifikacijama službeno lice biti ispitano.

Član 12.

Troškovi pomoći

CEFTA strane neće potraživati jedna od druge nikakva sredstva na ime troškova nastalih u skladu sa ovim prilogom, osim sredstava za troškove eksperata i svedoka, kao i sredstava za troškove tumača i prevodilaca, koji nisu državni službenici.

Član 13.

Sprovođenje

1. Ovaj prilog sprovodiće carinski organi CEFTA strana. Oni će odlučivati o svim praktičnim merama i aranžmanima neophodnim za njegovi primenu, uzimajući u obzir važeća pravila, posebno u oblasti zaštite podataka. Oni mogu preporučiti nadležnim organima izmene i dopune za koje smatraju da bu trebalo da se unesu u prilog.

2. CEFTA strane će se uzajamno konsultovati i nakon toga stalno obaveštavati o detaljnim pravilima za sprovođenje koja se usvoje u skladu sa odredbama ovog priloga.

Član 14.

Drugi sporazumi

1. Uzimajući u obzir nadležnosti CEFTA strana, odredbe ovoga priloga:

– neće uticati na obveze CEFTA strana koje imaju na osnovu nekog drugog međunarodnog sporazuma ili konvencije;

– smatraće se dopunom sporazumima o uzajamnoj pomoći koji su zaključeni ili koji mogu da se zaključe između pojedinih CEFTA strana.

2. Bez obzira na odredbe stava 1, odredbe ovoga priloga imaće prvenstvo u odnosu na odredbe svakoga dvostranoga sporazuma o uzajamnoj pomoći koji je zaključen ili koji može da se zaključi između pojedinih CEFTA strana, ako njegove odredbe nisu u skladu s odredbama ovoga protokola.

3. Što se tiče pitanja koja su u vezi s primenljivošću ovoga priloga, CEFTA strane će se uzajamno konsultovati radi njihovog rešavanja u okviru Zajedničkog komiteta, koji je ustanovljen u skladu sa odredbama člana XX Sporazuma CEFTA.

Ostavite komentar