Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu roba i inspekcijskom nadzoru ( «Službeni glasnik RS», br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 25/99, 33/99, 34/99, 34/01 i 80/02),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O

CENAMA DERIVATA NAFTE

Član 1.

U Uredbi o cenama derivata nafte («Službeni glasnik RS», broj 103/03), u članu 2. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

«Ako su cene po kojima se vrši prodaja osnovnih derivata nafte iz stava 2. ovog člana veće od cena na koje su obračunate i plaćene fiskalne dažbine, prodavac je dužan da obračuna i plati razliku fiskalnih dažbina po tom osnovu.»

Član 2.

U članu 5. stav 1. posle reči: «trgovine» dodaju se reči: «i ministarstva nadležnog za poslove finansija».

U članu 5. posle stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

«Ako ministarstvo nadležno za poslove trgovine i/ili ministarstvo nadležno za poslove finansija ne daju saglasnost iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove energetike dužno je da bez odlaganja o tome obavesti Vladu Republike Srbije i predloži preduzimanje mera iz nadležnosti Vlade.»

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 broj

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Predlogom Uredbe o izmanama i dopunama Uredbe o cenama derivata nafte se predlaže zaštitni mehanizam od mogućih zloupotreba prilikom formiranja cena osnovnih derivata nafte u cilju izbegavanja plaćanja fiskalnih dažbina.

Naime, u praksi je uočena pojava da proizvođači derivata nafte iz člana 8. stav 2. Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata («Sl glasnik RS», br. 37/03 i 90/03), prilikom podizanja derivata nafte iz rafinerije utvrđuju cene derivata nafte koje su niže od maksimalnih cena iz člana 1. Uredbe o cenama dertivata nafte i na tako utvrđene cene obračunavaju i plaćaju fiskalne dažbine. U daljem prometu ovi derivati nafte prodaju se po cenama koje su veće od cena na koje su plaćene fiskalne dažbine, a koje ne prelaze maksimalne cene iz Uredbe o cenama derivata nafte. Na ovaj način ostaje neoporezovana razlika između maksimalne cene iz Uredbe o cenama derivata nafte i cene na koju su plaćene fiskalne dažbine, odnosno za taj iznos manji su budžetski prihodi po osnovu poreza na promet proizvoda. Dopunom ovog člana obezbeđuje se da se porez na promet proizvoda obračunava i plaća na propisanu osnovicu i u propisanom iznosu.

Izmenom člana 5. Uredbe propisuje se da Ministarstvo finansija učestvuje u postupku usklađivanja cena osnovnih derivata nafte.

Dopunom člana 5. propisuje se obaveza ministarstva nadležnog za poslove energetike da u slučaju da ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove finansija ne daju saglasnost na usklađivanje cena osnovnih naftnih derivata, o tome obavesti Vladu Republike Srbije i predloži preduzimanje mera iz okvira nadležnosti Vlade.

Politika makroekonomske stabilnosti i održivog razvoja zasniva se, između ostalog, i na stabilnost cena, kao jednog od ključnih preduslova za ostvarivanje održivog i stabilnog razvoja. Trend smanjenja inflacije jedan je od osnovnih ciljeva makroekonomske politike i strategije srednjoročnog razvoja. Pri tom, neoiphodno je imati u vidu da su cene derivata nafte značajni input celokupne privrede, čije kretanje u značajnoj meri opredeljuje kretanje svih cena, a svojim rastom može da ugrozi utvrđenu makroekonomsku politiku i stabilnost. U pitanju su infrastrukturne cene koje u najvećoj meri opredeljuju ukupan rast cena na malo. Iz tih razloga, neophodno je da i ministarstvo finansija koje je odgovorno, ne samo za budžetsku politiku, već i za ostvarivanje ukupne makroekonomske stabilnosti, učestvuje u određivanu cena dertivata nafte

Predlaže se da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije». Razlozi za stupanje na snagu uredbe u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja nalaze se u neophodnosti da rešenja iz uredbe što pre stupe na snagu, kako bi se sprečile moguće štetne posledice po budžetske prihode, što čini naročito opravdan razlog, u smislu člana 120. Ustava Republike Srbije da uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana.

Ostavite komentar