Predlog zakona o železnici (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o obavezi javnog prevoza putnika u drumskom i železničkom saobraćaju a kojom se ukidaju Uredbe Saveta (EEZ) br. 1191/69 i br. 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007

|2. „CELEX“ oznaka EU propisa

32007R1370 | | 3.Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 4. datum izrade tabele 11.08.2011. 5. Naziv propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog Zakona o železniciDraft Law on Railways 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2008-542 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU  a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađeno-st ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. <0}{0><}0{>Svrha i područje primene 84-90. Prevoz u železničkom saobraćaju od opšteg interesa Potpuno usklađeno 2.1.1.-2.1.3. {0><}93{>DefinicijaDDe Definicije: <0}{0><}0{>„javni prevoz putnika” „nadležni organ” „nadležni lokalni organ”<0} 3.1.38.85.1. „javni prevoz putnika od opšteg interesa”Vlada, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: nadležni organ). Potpuno usklađeno . 2.1.4. Neusklađeno Definicija ovog pojma će biti transponovana fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja i stepenom liberalizacije železničkog tržišta 2.1.5.-2.1.9. {0><}0{>„obaveza javnog prevoza”{0><}0{>„isključivo pravo” {0><}0{>„nadoknada za pružanje javne usluge” „neposredno dodeljivanje”{0><}0{>„ugovor o javnim uslugama”<0}{0><}0{><0} 3.1.32.3.1.33.3.1.34.3.1.35.3.1.36. „obaveza javnog prevoza” „isključivo pravo” {0><}0{>„naknada za obavezu javnog prevoza” „neposredno odeljivanje”„ugovor o obavezi javnog prevoza” Potpuno usklađeno 2.1.10.-2.1.11. „unutrašnji operater”„vrednost” Neusklađeno Definicija ovog pojma će biti transponovana u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja 2.1.12. {0><}0{>„opšte pravilo”<0} 3.1.37. „opšte pravilo“ Potpuno usklađeno 2.1.13. „integrisane usluge javnog prevoza putnika” Neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog zakona 3.1-3.2. {0><}0{>Ugovori o javnim uslugama i opšta pravila<0}<0}{0><}0{> <0} 86-87. Ugovori o javnim uslugama i opšta pravila Potpuno usklađeno 3.3. Mogućnost izuzeća od primene Uredbe na opšta pravila o kompenzaciji za javni prevoz za određene kategorije putnika Neprenosivo Diskreciona odredba. 4. Obavezni sadržaj ugovora o javnim uslugama i opštih pravila; trajanje ugovora o javnim uslugama; poštovanje određenih standarda kvaliteta<0} 87-88. Sadržaj ugovora o javnom prevozu i opštih pravila; trajanje ugovora o javnim uslugama; poštovanje određenih standarda kvaliteta Potpuno usklađeno 5.1. <0}{0><}0{>odeljivanja ugovora o javnim uslugama <0} Neprenosivo Nije predmet regulisanja ovog zakona. 5.2. Neprenosivo Diskreciona odredba. 5.3. {0><}0{> 88. Način dodele ugovora o javnom prevozu Potpuno usklađeno 5.4. Mogućnost neposredne dodele ugovora o javnom prevozu u zavisnosti od vrednosti usluga, kilometraže ili veličine preduzeća.{0><}0{> Neprenosivo Diskreciona odredba 5.5. Mogućnost preduzimanja vanrednih mera u slučaju prekida pružanja usluga ili {0><}0{> neposrednog rizika od takve situacije. <0} Neprenosivo Diskreciona odredba 5.6. {0><}0{> ugovora o javnim uslugama prevoza železnicom.<0} 88. Način dodele ugovora o javnom prevozu Potpuno usklađeno 5.7. {0><}0{>rovere odluka donetih u skladu sa odredbama stavova 2. i 6.<0} Neusklađeno Predmetne odluke mogu biti predmet sudske provere u skladu sa vežećim zakonodavstvom. 6.1. <0}{0><}0{>Nadoknada za javne usluge <0}{0><}0{><0} 86. Pravila o obračunavanju naknade za obavezu javnog prevoza propisuje Vlada. Delimično usklađeno Članom 86. Zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati pravila o obračunavanju naknade za obavezu javnog prevoza, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive 6.2. {0><}0{>Informisanje . <0} Neprenosivo Odnosi se na države članice EU. 7.1. <0}{0><}0{>Objavljivanje izveštaja o utvrđenim obavezama javnog prevoza <0} 89. Obaveza nadležnog organa da jednom godišnje objavljuje na svom sajtu izveštaj o utvrđenim obavezama javnog prevoza. Potpuno usklađeno 7.2. Objavljivanja poziva za tenderski postupak u Službenom listu EU Neprenosivo Obaveza država članice EU. 7.3. Objavljivanje informacija o direktnoj {0><}0{>dodeli ugovora o javnim uslugama prevoza železnicom. 89. Obaveza nadležnog organa da jednom godišnje objavljuje na svom sajtu izveštaj o utvrđenim obavezama javnog prevoza <0} Potpuno usklađeno 7.4. Dostavljanje razloga za neposrednu dodelu ugovora o javnim uslugama, {0><}0{>na zahtev zainteresovane strane. 89.4. Dostavljanje razloga za neposrednu dodelu ugovora o javnim uslugama, {0><}0{>na zahtev zainteresovane strane Potpuno usklađeno 8. <0}{0><}0{>Prelazni period Neprenosivo Odnosi se na države članice EU. 9. {0><}0{>Usklađenost sa Ugovorom <0} Neprenosivo Odnosi se na države članice EU. 10. {0><}100{>Stavljanje van snage<0} Neprenosivo Odnosi se na države članice EU. 11. {0><}0{>Izveštavanje <0} Neprenosivo Obaveza država članice EU. 12. {0><}0{>Stupanje na snagu<0} Neprenosivo Odnosi se na države članice EU. A {0><}0{>Pravila o nadoknadi u slučajevima iz člana 6. stav 1. <0} Neusklađeno Članom 86. Zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati pravila o obračunavanju naknade za obavezu javnog prevoza, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive

Ostavite komentar