Predlog zakona o železnici

1. Naziv propisa EU Uredba (EZ) br. 1370/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o obavezi javnog prevoza putnika u drumskom i železničkom saobraćaju a kojom se ukidaju Uredbe Saveta (EEZ) br. 1191/69 i br. 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007.Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007. on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007. 2. „CELEX“ oznaka EU propisa 32007R1370 3.Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo saobraćaja 4. datum izrade tabele 21.3.2012. 5. Naziv propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o železniciBill on Law on Railways 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2008-542 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU  a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađeno-st ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. <0}{0><}0{>Svrha i područje primene 84-90. Prevoz u železničkom saobraćaju od opšteg interesa Potpuno usklađeno 2.1.1.-2.1.3. {0><}93{>DefinicijaDDe Definicije: <0}{0><}0{>„javni prevoz putnika” „nadležni organ” „nadležni lokalni organ”<0} 3.1.17.85.1. „javni prevoz putnika od opšteg interesa”Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: nadležni organ). Potpuno usklađeno . 2.1.4. Neusklađeno Pitanja vezana za Operatera usluge javnog prevoza biće transponovana fazno, u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja i stepenom liberalizacije železničkog tržišta 2.1.5.-2.1.9. {0><}0{>„obaveza javnog prevoza”{0><}0{>„isključivo pravo” {0><}0{>„nadoknada za pružanje javne usluge” „neposredno dodeljivanje”{0><}0{>„ugovor o javnim uslugama”<0}{0><}0{><0} 3.1.28.3.1.14.3.1.26.3.1.27.3.1.39. „obaveza javnog prevoza” „isključivo pravo” {0><}0{>„nadoknada za obavezu javnog prevoza” „neposredno dodeljivanje”„ugovor o obavezi javnog prevoza” Potpuno usklađeno 2.1.10.-2.1.11. „unutrašnji operater”„vrednost” Neusklađeno Pitanja vezana za unutrašnjeg operatera i vrednosti biće transponovana u skladu sa stepenom ekonomskog razvoja 2.1.12. {0><}0{>„opšte pravilo”<0} 3.1.30. „opšte pravilo” Potpuno usklađeno 2.1.13. „integrisane usluge javnog prevoza putnika” Neusklađeno Ova odredba biće usklađena promenom Zakona o obavljanju delatnosti od opšteg interesa, odnosno dostizanjem određenog stepena ekonomskog razvoja 3.1-3.2. {0><}0{>Ugovori o javnim uslugama i opšta pravila<0}<0}{0><}0{> <0} 86-87. Ugovori o obavezi javnog prevoza i opšta pravila Potpuno usklađeno 3.3. Mogućnost izuzeća od primene Uredbe na opšta pravila o kompenzaciji za javni prevoz za određene kategorije putnika Neprenosivo Diskreciona odredba. 4. Obavezni sadržaj ugovora o javnim uslugama i opštih pravila; trajanje ugovora o javnim uslugama; poštovanje određenih standarda kvaliteta<0} 87-88. Sadržaj ugovora o obavezi javnog prevoza i opštih pravila; trajanje ugovora o obavezi javnog prevoza; poštovanje određenih standarda kvaliteta Potpuno usklađeno 5.1. <0}{0><}0{>odeljivanja ugovora o javnim uslugama <0} Neusklađeno Ova odredba biće usklađena promenom Zakona o obavljanju delatnosti od opšteg interesa, odnosno dostizanjem određenog stepena ekonomskog razvoja 5.2. Neprenosivo Diskreciona odredba. 5.3. {0><}0{> 88. Način dodele ugovora o obavezi javnog prevoza Potpuno usklađeno 5.4. Mogućnost neposredne dodele ugovora o javnom prevozu u zavisnosti od vrednosti usluga, kilometraže ili veličine preduzeća.{0><}0{> Neprenosivo Diskreciona odredba 5.5. Mogućnost preduzimanja vanrednih mera u slučaju prekida pružanja usluga ili {0><}0{>neposrednog rizika od takve situacije. <0} Neprenosivo Diskreciona odredba 5.6. {0><}0{> ugovora o javnim uslugama prevoza železnicom.<0} 88. Način dodele ugovora o obavezi javnog prevoza Potpuno usklađeno 5.7. {0><}0{>rovere odluka donetih u skladu sa odredbama st. 2. i 6. ove uredbe<0} Delimično usklađeno Po dodeli Ugovora o obavezi javnog prevoza, kroz određena podzakonska akta ovog zakona, odgovarajuće odluke mogu biti predmet sudske provere u skladu sa važećim zakonodavstvom. 6.1. <0}{0><}0{>Nadoknada za javne usluge <0}{0><}0{><0} 86. Pravila o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza propisuje Vlada. Delimično usklađeno Čl. 86.4. i 110. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati pravila o obračunavanju naknade za obavezu javnog prevoza, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive 6.2. {0><}0{>Informisanje . <0} Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu 7.1. <0}{0><}0{>Objavljivanje izveštaja o utvrđenim obavezama javnog prevoza <0} 89. Obaveza nadležnog organa da jednom godišnje objavljuje na svojoj internet stranici izveštaj o utvrđenim obavezama javnog prevoza. Potpuno usklađeno 7.2. Objavljivanja poziva za tenderski postupak u Službenom listu EU Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu 7.3. Objavljivanje informacija o direktnoj {0><}0{>dodeli ugovora o javnim uslugama prevoza železnicom. 89. Obaveza nadležnog organa da jednom godišnje objavljuje na svojoj internet stranici izveštaj o utvrđenim obavezama javnog prevoza <0} Potpuno usklađeno 7.4. Dostavljanje razloga za neposrednu dodelu ugovora o javnim uslugama, {0><}0{>na zahtev zainteresovane strane. 89.4. Dostavljanje razloga za neposrednu dodelu ugovora o obavezi javnog prevoza, {0><}0{>na zahtev zainteresovane strane Potpuno usklađeno 8. <0}{0><}0{>Prelazni period Neprenosivo Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU, te će Republika Srbija svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi 9. {0><}0{>Usklađenost sa Ugovorom <0} Neprenosivo Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU, te će Republika Srbija svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi 10. {0><}100{>Stavljanje van snage<0} Neprenosivo Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU, te će Republika Srbija svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi 11. {0><}0{>Izveštavanje <0} Neprenosivo Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU, te će Republika Srbija svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi 12. {0><}0{>Stupanje na snagu<0} Neprenosivo Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, neće moći da implementira niti primenjuje ovu odredbu A {0><}0{>Pravila o nadoknadi u slučajevima iz člana 6. stav 1. ove uredbe<0} Neusklađeno Članom 86. 4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta, u roku od dve godine, kojim će se detaljnije propisati pravila o obračunavanju naknade za obavezu javnog prevoza, čime će se izvršiti potpuno usklađivanje sa ovom odredbom Direktive

Ostavite komentar