Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija

Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRI KORIŠĆENJU

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno na internetu i postupanje u slučaju narušavanja ili ugrožavanja bezbednosti dece na internetu.

Cilj Uredbe

Član 2.

Cilj Uredbe je da se:

1) podigne nivo svesti i znanja o prednostima i rizicima korišćenja interneta i načinima bezbednog korišćenja interneta;

2) unapredi digitalna pismenost dece, odnosno učenika, roditelja, odnosno staratelja i nastavnika (u daljem tekstu: dece, roditelja i nastavnika);

3) unapredi međuresorna saradnja u domenu bezbednosti i zaštite dece na internetu.

Preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece na internetu

Član 3.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) preduzima preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece na internetu, kao aktivnosti od javnog interesa, putem:

1) informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika;

2) uspostavljanja jedinstvenog mesta za pružanje saveta i prijem prijava u vezi bezbednosti dece na internetu.

Informisanje i edukacija dece, roditelja i nastavnika

Član 4.

Predmet informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika su:

1) prednosti korišćenja interneta;

2) rizici korišćenja interneta;

3) načini bezbednog korišćenja interneta.

Aktivnosti iz stava 1. ovog člana sprovode se organizovanjem seminara, radionica, prezentacija i informisanjem putem štampanih, elektronskih i drugih medija u saradnji sa nadležnim organizacijama i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Javni medijski servis, u skladu sa zakonom i drugim propisima, promoviše zaštitu dece, odnosno proizvodi i emituje programe u javnom interesu koji se odnose na bezbednost i zaštitu dece na internetu, u saradnji sa Ministarstvom.

Jedinstveno mesto za pružanje saveta i prijem prijava u vezi bezbednosti dece na internetu

Član 5.

S ciljem podizanja nivoa svesti i znanja o bezbednosti dece na internetu, Ministarstvo preduzima aktivnosti koje se odnose na savetovanje dece, roditelja i nastavnika, telefonskim putem, o prednostima i rizicima korišćenja interneta i bezbednim načinima korišćenja interneta, uključujući i rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja video igara i interneta.

Ministarstvo omogućava prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa dece, telefonskim putem i putem elektronskog obrasca na veb sajtu.

Postupanje Ministarstva po prijemu prijave

Član 6.

Na osnovu prijave iz člana 5. stav 2. ove uredbe, Ministarstvo preduzima sledeće aktivnosti:

1) dostavlja obaveštenje o podnetoj prijavi administratoru internet sajta u slučaju da navodi iz prijave upućuju na neprimeren ili štetan sadržaj;

2) prosleđuje prijavu, ukoliko navodi iz prijave upućuju na postojanje krivičnog dela, nadležnom javnom tužilaštvu, a informaciju o podnetoj prijavi ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove (Službi za visokotehonloški kriminal), s ciljem informisanja i u svrhu borbe protiv visokotehološkog kriminala;

3) prosleđuje prijavu nadležnom centru za socijalni rad u slučaju da navodi iz prijave upućuju na povredu prava, zdravstvenog statusa, dobrobiti i/ili opšteg integriteta deteta, kao i obaveštenje nadležnom domu zdravlja o podnetoj prijavi u slučaju da navodi iz prijave upućuju na rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja interneta;

4) prosleđuje prijavu inspekciji za informacionu bezbednost u slučaju da navodi iz prijave upućuju na narušavanje bezbednosti ili neodgovarajuće postupanje operatora IKT sistema od posebnog značaja.

Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave o preduzetim aktivnostima iz stava 1. ovog člana.

Postupanje centara za socijalni rad i domova zdravlja u slučaju ugroženosti prava i interesa deteta i zavisnosti od korišćenja interneta

Član 7.

Nakon dostavljanja prijave, centri za socijalni rad u okviru svoje nadležnosti vrše procenu stavova lica koja se staraju o detetu (roditelji, hranitelji), utvrđuju stepen uticaja nelegalnih sadržaja informaciono-komunikacionih tehnologija na dete, i pružaju pomoć u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

Nakon dostavljanja prijave, nadležni dom zdravlja koji može da pruži stručnu pomoć utvrđuje, ukoliko postoji prethodna saglasnost pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili staratelja, da li postoji rizik stvaranja zavisnosti ili je stvorena zavisnost od korišćenja interneta i pruža pomoć u skladu sa zakonom.

Zaposleni u centrima za socijalni rad i domovima zdravlja upoznaju se sa rizicima i štetnim posledicama koji mogu da nastanu za decu upotrebom IKT i obučavaju se o načinima pružanja pomoći deci u slučaju nastanka štetnih posledica.

Dostavljanje statističkih podataka

Član 8.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, centri za socijalni rad i domovi zdravlja, dostavljaju Ministarstvu podatke o postupanju po prosleđenim prijavama, a koje se odnose na bezbednost dece na internetu.

Završna odredba

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5962/2016-2

U Beogradu, 30. juna 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar