Deklaracija o prijemu crnogorskih državljana sa prebivalištem u Srbiji u državljanstvo Republike Srbije

Na osnovu člana 45. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

DEKLARACIJU

O PRIJEMU CRNOGORSKIH DRŽAVLjANA S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI U DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

I

Budući da je jednakost svih građana koji žive u Republici Srbiji jedna od vrhunskih vrednosti ustavnog, pravnog i političkog poretka Republike Srbije,

Smatrajući da je Republika Srbija kao pravni sledbenik Srbije i Crne Gore dužna da poštuje prava koja su svi državljani Srbije i Crne Gore s prebivalištem u Republici Srbiji imali dok je postojala Srbija i Crna Gora,

Vlada izražava stav da je u najvišem interesu Republike Srbije i njenih građana da se crnogorski državljani s prebivalištem u Republici Srbiji koji žele prime, na osnovu odgovarajućih odredaba Zakona o državljanstvu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), u državljanstvo Republike Srbije.

II

Ovu deklaraciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar