Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Saveta 96/75/EZ od 19. novembra 1996. o sistemu iznajmljivanja plovila i određivanja cena u domaćem i međunarodnom prevozu unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national and international inland waterway transport in the Community (OJ L 304, 27.11.1996, p. 12–14) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31996L007532003R1882 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Definicije |3.9)

3.49) |9) vozar je lice koje je zaključilo ili u čije ime je zaključen ugovor o prevozu robe sa naručiocem prevoza. Kod prevoza putnika, vozar je lice koje je zaključilo ili u čije ime je zaključen ugovor o prevozu o putnika i njihovog prtljaga, bez obzira da li on stvarno obavlja prevoz ili ga obavlja preko stvarnog vozara;

49) ozbiljan poremećaj na tržištu je pojava na transportnom tržištu u unutrašnjoj plovidbi koja može da prozrokuje ozbiljan i potencijalno trajan višak ponude nad potražnjom i koji predstavlja ozbiljnu pretnju finansijskoj stabilnosti i opstanku velikog broja vozara u unutrašnjoj plovidbi, osim ako kratkoročne i srednjoročne prognoze tržišta pokazuju značajna i trajna poboljšanja; |PU | |Pojmovi „iznajmljivanja plovila po rotaciji“ i „nadležni organ“ se više ne primenjuje, s obzirom na rokove iz članova 3. i 4. Direktive

| |2. |Primena načela slobode ugovaranja |23.1. |U domaćem i međunarodnom prevozu primenjuje se načelo slobode ugovaranja prevoza i utvrđivanja vozarina |PU | | | |3. |Prelazni rokovi u toku kojih se može primenjivati sistem iznajmljivanja po rotaciji | | |NP | |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi već primena načela slobode ugovaranja od trenutka stupanja na snagu Zakona. | |4. |Izuzeci od prelaznih rokova u toku kojih se može primenjivati sistem iznajmljivanja po rotaciji | | |NP | |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi već primena načela slobode ugovaranja od trenutka stupanja na snagu Zakona. | |5. |preduzimanje potrebnih koraka kako bi se povećala prilagodljivost u sistemu iznajmljivanja plovila po načelu rotacije

| | |NP | |Predlogom zakona nisu predviđeni prelazni rokovi već primena načela slobode ugovaranja od trenutka stupanja na snagu Zakona. | |6. |preduzimanje potrebnih mera kako bi pošiljaocima robe bio omogućen slobodan izbor između tri tipa ugovora

|239.

240.

241.

477.

375.

243. |Ugovori o iskorišćavanju brodu su:

1) ugovori o prevozu;

2) ugovori o upotrebi broda;

3) ugovor o tegljenju, odnosno potiskivanju;

4) drugi ugovori o iskorišćavanju brodova unutrašnje plovidbe i pomorskih brodova.

Ugovori o prevozu su:

1) ugovori o prevozu robe unutrašnjim vodnim putevima ili morem;

2) ugovor o prevozu putnika i prtljaga unutrašnjim vodnim putevima ili morem.

Ugovori o prevozu robe unutrašnjim vodnim putevima ili morem su:

1) ugovor o prevozu pojedinačne robe (Booking Contract);

2) ugovori o prevozu robe celim brodom ili određenim delom broda na jedno ili više uzastopnih putovanja (Voyage Charter);

3) količinski ugovor (Volume Contract);

4) ugovor o korišćenju određenog brodskog prostora za smeštaj kontejnera (Slot Charter).

Ugovori o upotrebi broda su:

1) ugovor na određeno vreme za ceo brod (Time Charter);

2) ugovor o zakupu broda (Bareboat Charter).

Ugovorom o upotrebi celog broda na određeno vreme (u daljem tekstu: ugovor o time čarteru) davalac broda u time čarter (u daljem tekstu: operater broda) obavezuje se da za određenu nadoknadu stavi opremljen brod na raspolaganje naručiocu broda u time čarter (u daljem tekstu: naručilac broda) za određeni vremenski period radi obavljanja prevoza robe ili putnika ili za drugu vrstu upotrebe broda u skladu sa ugovorom o time čarteru.

Količinski ugovor se zaključuje između naručioca koji nudi za prevoz određenu količinu robe podeljenu na više putovanja, i vozara koji se obavezuje da putovanja izvrši u određenom vremenskom periodu, brodom, odnosno brodovima odgovarajućim za izvršenje ugovorenih putovanja.

Ugovorom o prevozu robe vozar se obavezuje da preveze robu brodom, a naručilac prevoza da plati vozarinu.  |PU | | | |7.1. |Postupanje u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu |27. |U slučaju ozbiljnog poremećaja tržišta primenjuju se mere za otklanjanje poremećaja na tržištu unutrašnje plovidbe.

U cilju primene mera iz stava 1. ovog člana, obezbeđuju se sredstva radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja na tržištu unutrašnje plovidbe, osnivanjem Fonda unutrašnje plovidbe (u daljem tekstu: Fond), kao vanbudzetskog fonda.

Pod merama iz stava 1. ovog člana podrazumeva se uvođenje pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period u cilju sprečavanja ili otežavanja pojave viška ponude nad potražnjom brodskog prostora na tržištu unutrašnje plovidbe, kao i druge moguće mere za strukturno poboljšanje flote kao što je isplata premija za rashodovana plovila koja se plaćaju iz Fonda.

Fond se finansira iz namenskih doprinosa koje plaćaju vlasnici brodova koji puštaju u rad brodove u odnosu na koje se preduzimaju mere za otklanjanje ozbiljnog poremećaja na tržištu, kao i sredstava koji se ostvaruju u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Odredbe st. 1-3. ovog člana o otklanjanju ozbiljnog poremećaja tržišta, kao i o Fondu unutrašnje plovidbe ne primenjuje se na sledeća plovila:

plovilo koje plovi isključivo na državnim vodnim putevima koji nisu povezani sa vodnim putevima Evropske unije;

2)

plovilo koje zbog svojih dimenzija ne može da napusti državne vodne puteve na kojima obavljaju prevoz i ne mogu da uplove u vodne puteve Evropske unije, pod uslovom da to plovilo ne predstavlja tržišnu konkurenciju plovilima na koje se odnose mere za otklanjanje ozbiljnog poremećaja na tržištu;

3) plovilo koje plovi isključivo na Dunavu, i njegovim pritokama, do Kelhajma, bez napuštanja Dunava i njegovih pritoka;

4) potiskivače pogonske snage do 300 kW;

5) morsko-rečni brod i potisnicu pomorskog broda, koji se koriste isključivo u međunarodnom ili domaćem prevozu tokom putovanja koje obuhvata prelazak morskog puta;

6) plovila koja se koriste isključivo za skladištenje roba, kao što je plovilo koja se koriste za ukrcavanje i nakon toga iskrcavanje robe na istom mestu;

7) tehnički plovni objekt koji se koristi za obavljanje određenih tehničkih radova na unutrašnjim vodnim putevima, kao što su levak za punjenje plovila, pontoni i drugi plutajući objekti pod uslovom da se isti ne koriste za prevoz robe;

8) skele;

9) javna plovila.

Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

|PU | | | |7.2-7.4 |Postupanje u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu |27.6. |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda. |DU |Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta u roku od dve godine od stupanja na snagu Zakona | | |8.1-8.2 |Pomaganje EK od strane Odbora | | |NP |Obaveze EK | | |9.1-9.2 |Rok za usaglašavanje nacionalnih zakonodavstava sa Direktivom | | |NP |Odredba propisuje obaveze država članica prema EK | | |10. |Stupanje na snagu Uredbe | | |NP |Odredbe proceduralne prirode. | | |11. |Upućivanje Direktive državama članicama | | |NP |Odredbe proceduralne prirode. | | |

Ostavite komentar