Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o dopuni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16 i 32/16), u listi označenih lica utvrđuje se dopuna, koja je sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđena dopuna liste iz stava 1. ove tačke objavljuje se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-4521/2016

U Beogradu, 17. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

28. marta 2016. godine, Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) odobrio je dole navedeni unos u Listu sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu protiv pojedinaca, grupa, preduzeća i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2. rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 390 Ime: 1: NAJEF 2: SALAM 3: MUHAMAD 4: UJAIM AL-HABABI

Ime u originalu: نايف سلام محمد عجيم الحبابي

Zvanje: Šeik Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1981. b) otprilike 1980. Mesto rođenja: Saudijska Arabija Visoko pouzdan alijas: Naif Salam Muhamad Ujaim al-Hababi Manje pouzdani alijasi: a) Faruk al-Kahtani b) Faruk al-Katari v) Farouk al-Kahtani al Katari g) Šeik Faruk al-Kahtani d) Šaik Imran Farouk đ) Šeik Farok al-Katari Nacionalnost: a) saudijska b) katarska Broj pasoša: katarski pasoš broj 592667 izdat 3. maja 2007. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Avganistan (od 2009) Na listi od: 28. marta 2016. Druge informacije: Al-Kaidin (QDe.004) emir istočne zone Avganistana. Vodi bataljon Al-Kaide u Avganistanu u najmanju ruku od sredine 2010. godine.

On 28 March 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entry specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.390 Name: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM  AL-HABABI

Name (original script): نايف سلام محمد عجيم الحبابي

Title: Sheikh Designation: na DOB: a) 1981 b) Approximately 1980 POB: Saudi Arabia Good quality a.k.a.: Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Low quality a.k.a.: a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-Qatari c) Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al-Qahtani e) Shaykh Imran Farouk f) Sheikh Faroq al-Qatari Nationality: a) Saudi Arabia b) Qatar Passport no.: Qatari passport number 592667 issued on 3 May 2007 National identification no.: na Address: Afghanistan (since 2009) Listed on: 28 Mar. 2016 Other information: Al-Qaida (QDe.004) emir for the eastern zone of Afghanistan. Has led an Al-Qaida battalion in Afghanistan since at least mid-2010.

Ostavite komentar