Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 38/15), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 5. sednici održanoj dana 29.11.2017. godine, donosi

FINANSIJSKI PLAN

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

ZA 2018. GODINU

Član 1.

Utvrđuje se Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, koji se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2018. godinu, i to:

1. Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 25.148.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 22.900.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 22.900.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 10.763.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 11.221.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 916.000 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 737.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 1.300.000 73312120 Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 550.000 73316500 Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 750.000 740000 DRUGI PRIHODI 108.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 97.000 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 1.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 96.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 10.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 9.500 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 93.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 93.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 93.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 93.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 700 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 700 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 700 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 300 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 300 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 300 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 200 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 200 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 700 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 700 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 100 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 25.150.000

(u hilj. dinara)

  NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA 2.850.000   UKUPNA SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA FINANSIRANjE RASHODA I IZDATAKA 28.000.000

2. Rashodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Program Programska aktivnost/Projekat Ekonomska klasifikacija OPIS Iznos 0810     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE 5.985.200   0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE  5.985.200     410000 Rashodi za zaposlene 1.906.320     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.492.100     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 267.100     413000 Naknade u naturi 20.000     414000 Socijalna davanja zaposlenima 65.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 47.580     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 14.540     420000 Korišćenje roba i usluga 1.095.073     421000 Stalni troškovi 633.652     422000 Troškovi putovanja 31.942     423000 Usluge po ugovoru 163.224     424000 Specijalizovane usluge 2.500     425000 Tekuće popravke i održavanje 123.610     426000 Materijal 140.145     440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 210     441000 Otplata domaćih kamata 10     444000 Prateći troškovi zaduživanja 200     460000 Donacije, dotacije i transferi 4.500     465000 Ostale donacije, dotacije i transferi 4.500     480000 Ostali rashodi 1.106.068     482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 82.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 156.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 868.068     510000 Osnovna sredstva 1.873.029     511000 Zgrade i građevinski objekti 1.585.685     512000 Mašine i oprema 183.294     515000 Nematerijalna imovina 104.050 0811     OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA 16.188.000   0001   NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI  12.538.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 12.538.000   0002   PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM  2.750.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 2.750.000   0003   POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU   900.000     472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 900.000 0803     AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA  5.826.800   0006   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 3.650.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.650.000   0007   PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.000   0008   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 750.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 750.000   0009   OSTALI PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE 139.800     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 139.800   4001   POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA (IPA 2012 ) 175.935     410000 Rashodi za zaposlene 3.931     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.150     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 580     414000 Socijalna davanja zaposlenima 200     415000 Naknade troškova za zaposlene 1     420000 Korišćenje roba i usluga 7.003     422000 Troškovi putovanja 2     423000 Usluge po ugovoru 7.000     426000 Materijal 1     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 165.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanatu od strane državnih organa 1   4002   PODRŠKA PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA NSZ (IPA 2013 ) 554.065     420000 Korišćenje roba i usluga 3.692     422000 Troškovi putovanja 652     423000 Usluge po ugovoru 2.060     426000 Materijal 980     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.373   4003   DRUGI PROJEKTI IZ DONACIJA 7.000     420000 Korišćenje roba i usluga 3.657     422000 Troškovi putovanja 2.785     423000 Usluge po ugovoru 300     426000 Materijal 572     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.343     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.343 UKUPNO 28.000.000

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471-PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj. dinara)

Program Programska aktivnost/Projekat Ekonomska klasifikacija OPIS Iznos 0810     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE 5.985.200   0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE  5.985.200     410000 Rashodi za zaposlene 1.906.320     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.492.100     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 267.100     413000 Naknade u naturi 20.000     414000 Socijalna davanja zaposlenima 65.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 47.580     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 14.540     420000 Korišćenje roba i usluga 1.095.073     421000 Stalni troškovi 633.652     422000 Troškovi putovanja 31.942     423000 Usluge po ugovoru 163.224     424000 Specijalizovane usluge 2.500     425000 Tekuće popravke i održavanje 123.610     426000 Materijal 140.145     440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 210     441000 Otplata domaćih kamata 10     444000 Prateći troškovi zaduživanja 200     460000 Donacije, dotacije i transferi 4.500     465000 Ostale donacije, dotacije i transferi 4.500     480000 Ostali rashodi 1.106.068     482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 82.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 156.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 868.068     510000 Osnovna sredstva 1.873.029     511000 Zgrade i građevinski objekti 1.585.685     512000 Mašine i oprema 183.294     515000 Nematerijalna imovina 104.050 0811     OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA 16.188.000   0001   NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI  12.538.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 12.538.000     471141 Naknada za slučaj nezaposlenosti 7.986.706     471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica 1.291.414     471922 Transferi RF PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih 2.933.892     471942 Transferi RF PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje nezaposlenih 325.988   0002   PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM  2.750.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 2.750.000     471141 Naknada za slučaj nezaposlenosti 1.751.750     471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica 283.250     471922 Transferi RF PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih 715.000   0003   POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU   900.000     472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 900.000 0803     AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA  5.826.800   0006   *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 3.650.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.650.000   0007   PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.000   0008   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 750.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 750.000   0009   OSTALI PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE 139.800     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 139.800     471900 Olakšice prema članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigurnje 50.000     471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica (za olakšice po čl. 45) 14.500     471922 Transferi RF PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica (za olakšice po čl. 45) 33.500     471951 Transferi NSZ za doprinose za osiguranje (za olakšice po čl. 45) 2.000     471141 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 30.500     471299 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 48.300     471299 Ostale isplate NSZ 11.000   4001   POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA (IPA 2012 ) 175.935     410000 Rashodi za zaposlene 3.931     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.150     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 580     414000 Socijalna davanja zaposlenima 200     415000 Naknade troškova za zaposlene 1     420000 Korišćenje roba i usluga 7.003     422000 Troškovi putovanja 2     423000 Usluge po ugovoru 7.000     426000 Materijal 1     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 165.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanatu od strane državnih organa 1   4002   PODRŠKA PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA NSZ (IPA 2013 ) 554.065     420000 Korišćenje roba i usluga 3.692     422000 Troškovi putovanja 652     423000 Usluge po ugovoru 2.060     426000 Materijal 980     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.373   4003   DRUGI PROJEKTI IZ DONACIJA 7.000     420000 Korišćenje roba i usluga 3.657     422000 Troškovi putovanja 2.785     423000 Usluge po ugovoru 300     426000 Materijal 572     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.343 UKUPNO 28.000.000

*Raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po odluci Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje

Član 4.

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Nacionalne službe za zapošljavanje, donetim odlukama i ugovorima kao i drugim aktima koje donese Nacionalna služba.

Član 5.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime rashoda i izdataka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje.

Član 6.

Ovaj Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj: 0011-40-9/2017

U Beogradu, 29.11.2017.

UPRAVNI ODBOR NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

P R E D S E D N I K

Milan Bojović

Ostavite komentar