Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2009. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2009. godinu, koju je Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje doneo na sednici od 12. septembra 2008. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, decembra 2008. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 25. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), kojom je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički zavod za zdrastveno osiguranje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2009. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budzeta Republike Srbije i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka),

Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 12. septembra 2008. godine, donosi

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2009. GODINU

Član 1.

Utvrđuje se Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2009. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan), koji se sastoji iz opšteg dela i posebnog dela.

I OPŠTI DEO

Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine primanja i izdaci, i to:

Primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 193.143.500 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 136.900.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 136.900.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 62.221.316 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 63.740.911 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 10.815.307 721321 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 2.163.061 721323 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost 8.652.246 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 122.466 730000 DONACIJE I TRANSFERI 4.250.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 4.250.000 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 3.640.000 7331612 Transferi od budzeta po osnovu duvanskog dinara 610.000 740000 DRUGI PRIHODI 1.161.907 741000 PRIHODI OD IMOVINE 550 741100 Kamate 550 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 550 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.086.357 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.660 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.074.697 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.074.697 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 75.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 75.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 600.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 600.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 50.231.593 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50.231.593 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 50.231.593 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 3.090.174 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 41.800.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 2.650.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 1.650.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 66.500 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 650.000 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 324.919 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 6.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 6.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 6.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.000   UKUPNA PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 193.150.000

Izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 186.294.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.116.590 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.374.960 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 425.040 413000 NAKNADE U NATURI 10.700 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 71.690 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 54.200 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 180.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.277.290 421000 STALNI TROŠKOVI 588.500 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 55.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 383.790 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 90.000 426000 MATERIJAL 160.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 180.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10.000 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 170.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 181.620.120 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 181.620.120 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 6.900.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.400.000 471111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.698.773 4711122 Porez 760.320 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.073.920 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 119.040 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 666.667 4711125 Doprinos na NSZ 81.280 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 499.700 471193 Pogrebni troškovi 300 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 174.720.120 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 44.340.005 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 3.876.000 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 23.450.000 471214 Stomatološke usluge 4.900.000

471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 91.039.465 471216 Pomagala i naprave 1.890.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 880.000 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 206.050 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 320.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 10.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 200.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 2.640.600 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 968.000 480000 OSTALI RASHODI 100.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 40.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 60.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 836.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 836.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 638.000 512000 MAŠINE I OPREMA 198.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANASIJSKE IMOVINE 20.000 610000 OTPLATA GLAVNICE 20.000 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.000   UKUPNI IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 187.150.000

(u 000 dinara)

– ukupna primanja 193.150.000 – ukupni izdaci 187.150.000 – suficit 6.000.000

Suficit se koristi za rešavanje prenetih obaveza Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod) i prenetih obaveza zdravstvenih ustanova.

II POSEBAN DEO

Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine izdaci za zdravstvenu zaštitu, utvrđeni u članu 2. ovog plana, iskazani prema utvrđenim uslovima, kriterijumima i merilima po kojima Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod) zaključuje ugovore sa zdravstvenim ustanovama:

(u 000 dinara)

R. br. Ugovorena sredstva po ugovorenim namenama za 2009. godinu Vrsta zdravstvene zaštite UKUPNO Primarna Sekundarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 33.906.600 50.333.400 84.240.000 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 805.020 1.289.205 2.094.225 3. Troškovi energenata 2.452.740 4.020.585 6.473.325 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 4.206.660 26.420.890 30.627.550 4.1. Citostatici i stentovi od duvanskog dinara   610.000 610.000 5. Ishrana bolesnika   2.380.000 2.380.000 6. Ostali materijali i troškovi 2.166.985 5.858.885 8.025.870 7. Skrining grlića materice i dojke 500.000   500.000 8. Ustanove van Plana mreže 302.000 736.500 1.038.500 I SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1 – 8) 44.340.005 91.039.465 135.379.470 9. Materijal za dijalizu     3.876.000 10. Lekovi izdati na recept     23.450.000 11. Stomatološke usluge     4.900.000 12. Pomagala i naprave     1.890.000 13. Ustanove socijalne zaštite     880.000 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     530.000 15. Instituti i zavodi za javno zdravlje     968.000 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     2.640.600 17. Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju “Torlak“     206.050 II SVEGA OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (9-17)     39.340.650 III UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     174.720.120

Član 4.

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Republičkog zavoda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Republički zavod.

Član 5.

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog zavoda.

Druga ovlašćena lica u direkciji Republičkog zavoda i direktori filijala Republičkog zavoda, mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog zavoda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog zavoda.

Direktor Republičkog zavoda rešenjem može izvršiti smanjenje određene aproprijacije u iznosu do 5% i za taj iznos uvećati druge aproprijacije za izdatke utvrđene ovim finansijskim planom.

Direktor Republičkog zavoda Upravnom odboru Republičkog zavoda podnosi izveštaj o preusmeravanju aproprijacija iz stava 3. ovog člana.

Član 6.

Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u “Službenom glasniku RS“.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: PREDSEDNIK U Beogradu, 12. septembar 2008. godine dr Rajko Kosanović

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2009. GODINU

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Zavod) sadržan je u odredbama člana 20. Zakona o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 9/02…,85/06 i 86/06 – ispravka), kojim je utvrđeno da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme predlog finansijskog plana na osnovu smernica za pripremu budzeta.

Prema članu 14. ovog zakona, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju predlog finansijskog plana Ministarstvu finansija Republike Srbije.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije.

Statutom Zavoda za zdravstveno osiguranje utvrđeno je da finansijski plan donosi Upravni odbor.

Finansijski plan se donosi na osnovu smernica za pripremu budzeta Republike.

Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE

PRIMANjA, ODNOSNO IZDATAKA

2.1.Pravni osnov za planiranje

primanja

Pravni osnov za planiranje primanja sadržan je u odredbama:

– člana 201. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da primanja Zavoda čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Zavod,

imovine kojom raspolaže Zavod,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava u skladu sa Zakonom.

2.1.1. Pravni osnov za planiranje primanja od

budzeta Republike

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog Zakona i pod uslovima propisanim ovim Zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog Zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ima boravište na teritoriji Republike.

U budzetu Republike obezbeđuju se sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica iz st. 1. i 4. ovog člana, na osnovicu i po stopi doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje su propisane ovim Zakonom.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike.

Osnovicu za uplatu doprinosa čini najniža mesečna osnovica utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos jeste 12,3%.

Sredstva od uplate doprinosa za lica iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona, a koja se obezbeđuju u budzetu Republike prihod su Zavoda.

2.2. Pravni osnov za planiranje

izdataka

Pravni osnov za planiranje izdataka Zavoda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Zavoda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Zavod,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge izdatke, u skladu sa Zakonom.

3. PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE

FINANSIJSKOG PLANA

Finansijski plan Zavoda za 2009. godinu, donet je na osnovu smernica za sastavljanje finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2009. godinu, dobijenih od Ministarstva finansija, po preporukama MMF-a i planiranih primanja i izdataka u 2008. godini.

Za bilansiranje primanja i izdataka, na osnovu kojih je pripremljen Predlog finansijskog plana korišćeni su sledeći parametri:

realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,5%,

inflacija (kraj perioda) 8%,

visina planiranih primanja i izdataka u 2008. godini,

plate sa doprinosima 87,04 milijardi dinara (84,24 milijardi dinara u zdravstvenim ustanovama, 2,8 milijardi dinara u Zavodu),

transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 3,64 milijardi dinara,

transferi od budzeta po osnovu duvanskog dinara 0,61 milijardi dinara,

suficit od 6,0 milijardi dinara.

Bilansiranje primanja Zavoda za 2009. godinu rezultat je i potrebe da se zaustavi trend pada učešća sredstava za zdravstveno osiguranje u bruto društvenom proizvodu, prisutan u nekoliko prethodnih godina.

Učešće sredstava za zdravstveno osiguranje u bruto društvenom proizvodu iznosilo je:

– 2003. 6,0% – 2004. 6,3% – 2005. 5,8% – 2006. 5,9% – 2007. 6,5%* – 2008. 6,4%** – 2009. 6,2%**

* procena ** projekcija

4. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM ZAVODU

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Zavod je pravno lice osnovano Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS“ br. 18/92…45/05) sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom.

4.1. Naziv, adresa i organizaciona

struktura Zavoda

Zavod posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707

MATIČNI BROJ 06042945

REGISTARSKI BROJ 6012578688

ŠIFRA DELATNOSTI 075300

TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod) je organizaciona jedinica Zavoda.

U Zavodu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

Redni broj Filijala Sedište Broj ispostava 1. za Severnobački okrug Subotica 2 2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4 3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5 4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7 5. za Zapadnobački okrug Sombor 3 6. za Južnobački okrug Novi Sad 10 7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6 8. za Mačvanski okrug Šabac 7 9. za Kolubarski okrug Valjevo 5 10. za Podunavski okrug Smederevo 2 11. za Braničevski okrug Požarevac 7 12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6 13. za Pomoravski okrug Jagodina 5 14. za Borski okrug Bor 3 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2 16. za Zlatiborski okrug Užice 9 17. za Moravički okrug Čačak 3 18. za Raški okrug Kraljevo 4 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 20. za Nišavski okrug Niš 7 21. za Toplički okrug Prokuplje 3 22. za Pirotski okrug Pirot 3 23. za Jablanički okrug Leskovac 5 24. za Pčinjski okrug Vranje 6 25. za Kosovski okrug Priština – u Gračanici 9 28. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 5 29. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 3 30. za grad Beograd Beograd 17 UKUPNO: 153

Zavod ima 30 filijala (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći), a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala, jer u jednom broju enklava žive osigurana lica kojima se preko ove filijale obezbeđuju uslovi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

U Zavodu funkcioniše 28 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Zavoda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

4.2. Broj i kvalifikaciona struktura

zaposlenih u Zavodu

U Zavodu ima ukupno 2.598 zaposlenih radnika na dan 30.09.2008. godine, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih % VII 934 35,95 VI 354 13,63 V 10 0,38 IV 1.178 45,34 III 40 1,54 osnovna škola 82 3,16 UKUPNO: 2.598 100,00

4.3. Delatnost Zavoda

Zavod:

donosi statut;

donosi opšte akte, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

donosi finansijski plan, u skladu sa Zakonom;

zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa ovim zakonom, i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa članom 202. ovog Zakona;

obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Zavodu;

organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Zavodu;

koordinira rad filijala i Pokrajinskog zavoda;

organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Zavoda.

5. OSNOVNI PODACI O MREŽI INDIREKTNIH

KORISNIKA SREDSTAVA ZAVODA

Zdravstvenu zaštitu Zavod finansira preko davalaca zdravstvenih usluga:

zdravstvenih ustanova koje su obuhvaćene Planom mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06, 119/07 i 84/08) – indirektni korisnici sredstava Zavoda,

drugih učesnika u pružanju zdravstvene zaštite i

zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže.

5.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 309 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Zavoda, i to:

– domovi zdravlja 117 – zdravstveni centri 36 – opšte i specijalne bolnice 25 – zavodi 19 – instituti 11 – klinike 7 – kliničko bolnički centri 5 – klinički centri 4 – zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 – zavodi za javno zdravlje 24 – apoteke 36 – instituti za transfuziju krvi 3 – Institut „Torlak“ 1 – Vojnomedicinska akademija 1 U K U P N O 309

5.2. Drugi učesnici u pružanju

zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

– ustanova socijalne zaštite 55 – ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji 93

Osigurana lica zdravstvenu zaštitu ostvaruju i preko zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže, a koje pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže.

Od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Zavod obezbeđuje zarade – plate za 104.896 zaposlenih.

6. PLANIRANA PRIMANjA

Primanja planirana u finansijskom planu za 2009. godinu u odnosu na planirana primanja u 2008. godini, iznose:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIMANjA 2008. godina 2009. godina Indeks 1 2 3 4 (4/3)x100 700000 TEKUĆI PRIHODI 172.348.850 193.143.500 112,07 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 121.200.000 136.900.000 112,95 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 121.200.000 136.900.000 112,95 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 55.085.400 62.221.316 112,95 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 56.430.720 63.740.911 112,95 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.574.800 10.815.307 112,96 721321 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 1.874.746 2.163.061 115,38 721323 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost 7.700.054 8.652.246 112,37 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 109.080 122.466 112,27 730000 DONACIJE I TRANSFERI 4.525.000 4.250.000 93,92 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 4.525.000 4.250.000 93,92 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 4.000.000 3.640.000 91,00 7331612 Transferi od budzeta po osnovu duvanskog dinara 525.000 610.000 116,19 740000 DRUGI PRIHODI 851.321 1.161.907 136,48 741000 PRIHODI OD IMOVINE 500 550 110,00 741100 Kamate 500 550 110,00 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 550 110,00 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 650.821 1.086.357 166,92 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.600 11.660 110,00 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 640.221 1.074.697 167,86

742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 640.221 1.074.697 167,86 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 200.000 75.000 37,50 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 200.000 75.000 37,50 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 630.600 600.000 95,15 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 630.600 600.000 95,15 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 45.141.929 50.231.593 111,27 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 45.141.929 50.231.593 111,27 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 45.141.929 50.231.593 111,27 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 3.062.929 3.090.174 100,89 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 37.225.000 41.800.000 112,29 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 2.428.700 2.650.000 109,11 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 1.476.000 1.650.000 111,79 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 58.000 66.500 114,66 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 631.300 650.000 102,96 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 260.000 324.919 124,97 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 22.980 500 2,18 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 4.200 6.000 142,86 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 4.200 6.000 142,86 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.200 6.000 142,86 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 4.200 6.000 142,86   UKUPNA PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 172.376.030 193.150.000 112,05

Planirana primanja za 2009. godinu iznose 193.150,00 miliona dinara, što je za 12,05% više od planiranih primanja za 2008. godinu.

6.1. Prihodi od doprinosa

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su na nivou od 136.900,00 miliona dinara, što je za 12,95% više u odnosu na prihode od doprinosa planirane za 2008. godinu. U ukupnim planiranim primanjima za 2009. godinu, ovi prihodi učestvuju sa 70,88%. Planirani su na osnovu smernica Ministarstva finansija, a po preporuci MMF-a.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih planirani su u iznosu od 62.221,32 miliona dinara, što je za 12,95% više u odnosu na plan za 2008. godinu.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavaca planirani su na nivou od 63.740,91 miliona dinara (za 12,95% više u odnosu na plan za 2008. godinu).

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i poljoprivrednika planirani su u iznosu od 10.815,31 miliona dinara (12,96% više u odnosu na plan za 2008. godinu), od čega se 2.163,06 miliona dinara odnosi na doprinose za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika, a 8.652,25 miliona dinara na lica koja obavljaju samostalnu delatnost.

Doprinosi koji se ne mogu razvrstati planirani su u iznosu 122,47 miliona dinara (12,27% više u odnosu na plan za 2008. godinu).

Ostvarivanje planiranih prihoda po osnovu doprinosa zaposlenih može se očekivati samo pod uslovom da se u 2009. godini kao i u narednim godinama ne vrši oslobađanje poslodavaca – plataca od obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Doprinosi po svojoj prirodi nisu fiskalitet već obaveza čijim se plaćanjem obezbeđuje ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

6.2. Transferi organizacija

obaveznog socijalnog osiguranja

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja finansijskim planovima predvidele su rashode za zdravstvenu zaštitu lica koja primaju penzije i naknade u ukupnom iznosu od 50.231,59 miliona dinara, što je za 11,27% više u odnosu na planirane transfere u 2008. godini. Ovi prihodi učestvuju sa 26,01% u ukupnim planiranim primanjima za 2009. godinu.

Transferi od Fonda PIO zaposlenih, poljoprivrednika i samostalnih delatnosti planirani su u iznosu od 46.100,00 miliona dinara. Ukoliko se na planirani rashod za isplatu ovih penzija u 2009. godini, u visini od 386.300,00 miliona dinara, primeni stopa doprinosa od 12,3%, prihodi bi iznosili 47.514,90 miliona dinara, što je za 1.414,90 više od očekivanih transfera u 2009. godini.

Prihodi od Nacionalne službe zapošljavanja planirani su na nivou od 3.090,17 miliona dinara, što je za 0,89% više u odnosu planirane prihode za 2008. godinu.

Planirani su prihodi od Republičkog fonda PIO zaposlenih za zdravstvenu zaštitu penzionera u iznosu od 41.800,00 miliona dinara, što je za 12,29% više u odnosu na planirane transfere ove vrste u 2008. godini.

Planirani su prihodi od Republičkog fonda PIO samostalnih delatnosti u iznosu od 1.650,00 miliona dinara (11,79% više u odnosu na plan za 2008. godinu).

Transferi od Republičkog fonda PIO poljoprivrednika planirani su u iznosu od 2.650,00 miliona dinara (9,11% više od plana za 2008. godinu).

6.3. Transferi od budzeta Republike Srbije

U članu 22. stav 1. Zakona, koji se primenjuje od 1. januara 2007. godine, propisano je da se osiguranicima smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja, lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalnog značaja, kao i lica koja su u kategoriji socijalno-ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika.

U stavu 4. istog člana propisano je da se u smislu Zakona osiguranikom smatra i lice kome je nadležni organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ima boravište na teritoriji Republike.

U članu 204. Zakona propisano je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike.

Osnovicu za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona čini najniža mesečna osnovica utvrđena u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06), a stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos jeste 12,3%. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a koja se primenjuje od 1. novembra 2008. godine iznosi 16.141,00 dinara (“Službeni glasnik RS“, broj 100/08).

Zakonom je bliže uređeno vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 115 – 138).

Prema podacima Zavoda (iz matične evidencije) ukupno je registrovano 1.167.601 lica koja su po članu 22. st. 1. i 4. Zakona ispunila uslove za overu zdravstvenih knjižica. Broj overenih zdravstvenih knjižica nosilaca osiguranja iznosi 714.441.

Obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji bi trebalo da se planira u budzetu Republike za 2009. godinu iznosi:

714.441 h 16.141 dinara x 12 meseci x 12,3% što na godišnjem nivou čini 17.020,93 miliona dinara za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ovih lica.

U periodu januar – oktobar 2008. godine, rashodi za zdravstvenu zaštitu, lekove na recept i pomagala za lica iz člana 22. Zakona iznose 18.244,35 miliona dinara. Procenjuje se da će ovi rashodi u 2008. godini iznositi 21.893,22 miliona dinara.

Kako je budzet u 2008. godini predvideo samo 4,00 milijarde dinara za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona, to će za posledicu imati visok nivo prenetih neizmirenih obaveza Zavoda iz 2008. godine.

Transfer od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona u 2009. godini planiran je na nivou od 3.640,00 miliona dinara.

Na zahtev Ministarstva zdravlja, utvrđeno je da budzet treba da obezbedi 5.000,00 miliona dinara za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona. S obzirom da će se u 2009. godini smanjiti rashodi za plate zaposlenih na Kosovu i Metohiji za 1.360,00 miliona dinara, zbog najavljenog smanjenja procenta uvećanih zarada (200%, 125%), budzet je za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirao sredstva u iznosu od 3.640,00 miliona dinara.

6.3.1. Sredstva iz budzetskog fonda za programe sprečavanja

bolesti izazvanih konzumiranjem duvana

Na osnovu Programa Ministarstva zdravlja za korišćenje i raspodelu sredstava obezbeđenih iz budzetskog fonda za programe sprečavanja bolesti izazvanih konzumiranjem duvanskih proizvoda, Zavod je u julu 2008. godine uputio zahtev za prenos sredstava u iznosu od 640,71 milona dinara.

Za citostatike koji se uvode u terapiju i primenjuju u zdravstvenim ustanovama pod posebnim režimom, zbog proširenja indikacija koje su nastale kao posledica pušenja, potrebno je obezbediti dodatna sredstva u okviru sredstava duvanskog dinara.

Istovremeno su uvedeni i novi preparati za lečenje oboljenja koja su nastala kao posledica pušenja, a za koje je Republička stručna komisija za citotoksične lekove dala predlog za uvođenje u terapiju na osnovu najnovijih saznanja o delotvornosti ovih lekova na lečenje obolelih, čiji uzrok bolesti je bilo pušenje.

Ukupno potrebna sredstva za nabavku ovih lekova sa PDV-om iznose 947,68 miliona dinara.

U toku 2009. godine očekuje se rast cena lekova iznad stope projektovanog rasta cena na malo od 6,9% .

Na osnovu prethodno navedenog, procenjuje se da će u 2009. godini za citostatike koji se koriste za lečenje bolesti izazvanih konzumiranjem duvanskih proizvoda biti potrebno 1.013,07 miliona dinara.

Očekuje se da za ove namene u 2009. godini bude obezbeđeno 610,00 miliona dinara, što neće biti dovoljno za nabavku potrebnih citostatika.

6.4. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

Memorandumske stavke planirane su u iznosu 600,00 miliona dinara, što je za 4,85% manje od planiranih u 2008. godini.

7. PLANIRANI IZDACI

Prilikom planiranja izdataka za 2009. godinu, Zavod je pošao od pretpostavki:

da se nivo zdravstvenog osiguranja, a posebno zdravstvene zaštite održi na dostignutom nivou;

da se nastavi sa pružanjem većeg broja usluga u kardiologiji, kardiohirurgiji, ortopediji i oftalmologiji;

da se obezbedi potrebna masa sredstava za plate zaposlenih u zdravstvu;

da se obezbede potrebna sredstva za energente i lekove u skladu sa odlukama o povećanju cena;

da se obezbedi zdravstvena zaštita osiguranika iz člana 22. Zakona, za čiju zdravstvenu zaštitu sredstva obezbeđuje budzet Republike;

da se nastavi započeta reforma zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom;

da se unapredi obaveštavanje osiguranih lica o pravima iz zdravstvenog osiguranja i načinu ostvarivanja tih prava;

da se obezbedi dosledna primena Zakona o zdravstvenom osiguranju;

da se omogući uspešnije ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu;

da se omogući povećanje likvidnosti zdravstvenih ustanova kao i kvalitetnija kontrola korišćenja sredstava Zavoda u zdravstvenim ustanovama.

7.1. Tekući rashodi

Prema članu 231. Zakona sredstva Zavoda mogu se koristiti samo za sledeće namene, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja;

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Zavod;

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja;

za druge rashode, u skladu sa Zakonom.

Pregled planiranih izdataka u 2009. godini u odnosu na planirane izdatke u 2008. godini, prikazan je u tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija IZDACI 2008. godina 2009. godina Indeks 1 2 3 4 (4/3)x100 400000 TEKUĆI RASHODI 171.573.350 186.294.000 108,58 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.735.000 3.116.590 113,95 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.050.948 2.374.960 115,80 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 367.052 425.040 115,80 413000 NAKNADE U NATURI 10.000 10.700 107,00 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 67.000 71.690 107,00 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 54.200 90,33 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 180.000 180.000 100,00 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.323.900 1.277.290 96,48 421000 STALNI TROŠKOVI 550.000 588.500 107,00 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 50.000 55.000 110,00 423000 USLUGE PO UGOVORU 348.900 383.790 110,00 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 215.000 90.000 41,86 426000 MATERIJAL 160.000 160.000 100,00 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 180.000 180.000 100,00 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10.000 10.000 100,00 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 170.000 170.000 100,00 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 167.134.450 181.620.120 108,67

471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 167.134.450 181.620.120 108,67 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 7.025.500 6.900.000 98,21 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.500.000 6.400.000 98,46 471111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.756.350 3.698.773 98,47 4711122 Porez 772.200 760.320 98,46 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.090.700 1.073.920 98,46 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 120.900 119.040 98,46 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 677.300 666.667 98,43 4711125 Doprinos na NSZ 82.550 81.280 98,46 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 525.000 499.700 95,18 471193 Pogrebni troškovi 500 300 60,00 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 160.108.950 174.720.120 109,13 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 40.789.567 44.340.005 108,70 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 3.588.000 3.876.000 108,03 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 20.590.000 23.450.000 113,89 471214 Stomatološke usluge 4.750.000 4.900.000 103,16 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 83.745.599 91.039.465 108,71 471216 Pomagala i naprave 1.800.000 1.890.000 105,00 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 800.000 880.000 110,00 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 190.784 206.050 108,00 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 320.000 320.000 100,00 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 10.000 10.000 100,00 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 200.000 200.000 100,00 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 2.445.000 2.640.600 108,00 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 880.000 968.000 110,00 480000 OSTALI RASHODI 200.000 100.000 50,00 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 30.000 40.000 133,33 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 170.000 60.000 35,29 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 782.680 836.000 106,81 510000 OSNOVNA SREDSTVA 782.680 836.000 106,81 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 602.680 638.000 105,86 512000 MAŠINE I OPREMA 180.000 198.000 110,00 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANASIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 100,00 610000 OTPLATA GLAVNICE 20.000 20.000 100,00 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 20.000 20.000 100,00   UKUPNI IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 172.376.030 187.150.000 108,57

Struktura planiranih izdataka iskazana je u sledećoj tabeli:

Redni broj Vrsta izdataka 2008. godina 2009. godina % % 1. Rashodi zdravstvene zaštite 92,88 93,36 1.1. – rashodi za usluge 77,81 77,75 1.2. – rashodi za lekove na recept 11,95 12,53 1.3. – rashodi za pomagala i naprave 1,04 1,01 1.4. – rashodi za materijal za dijalizu 2,08 2,07 2. Naknade osiguranim licima 4,08 3,68 2.1. – bolovanja 3,77 3,41 2.2. – putni troškovi 0,31 0,27 3. Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja 2,35 2,35 3.1. – rashodi za zaposlene u Zavodu 1,59 1,67 4. Ostali rashodi i osnovna sredstva 0,57 0,51 5. Otplata kredita i kamate 0,12 0,10   Svega: 100,00 100,00

Ukupni izdaci za 2009. godinu su planirani u iznosu od 187.150,00 miliona dinara, što je za 8,57% više u odnosu na planirane izdatke u 2008. godini.

Rashodi za zdravstvenu zaštitu u odnosu na planirane rashode za te namene u 2008. godini uvećani su za 9,13%. U ukupnim planiranim izdacima za 2009. godinu, rashodi za zdravstvenu zaštitu učestvuju sa 93,36%, dok u 2008. godini učešće ovih rashoda iznosi 92,88%.

Od ukupnih rashoda za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu najveći iznos se odnosi na obavezu za plate za planirani broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Zarade za zaposlene u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti su planirane za 104.896 zaposlenih (za ustanove u Planu mreže). Iznos sredstava za plate je planiran u skladu sa smernicama Ministarstva finansija, pri čemu je prvobitno planirani iznos za plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama (85.600,00 miliona dinara) umanjen za 1.360,00 miliona dinara zbog najavljenog smanjenja procenta uvećanih zarada (200%, 125%), koje se isplaćuju zaposlenima na Kosovu i Metohiji.

Planirani rashodi za izdate lekove na recept su veći za 13,89% u odnosu na planirane rashode za ovu namenu u 2008. godini. Rashodi za lekove na recept su planirani u skladu sa najavljenim povećanjem cena lekova i potrebe njihovog konstantnog usklađivanja sa cenama lekova u okruženju, pri čemu je uzeta u obzir i činjenica da će na kraju 2008. godine Zavod imati značajne neizmirene obaveze po ovom osnovu (ova pozicija je u 2008. godini planirana na nižem nivou od potrebnog, zbog toga što budzet nije obezbedio potrebna sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguranika iz člana 22. Zakona).

Sredstva za prevoz zaposlenih na rad i sa rada planirana su u visini 2.094,23 miliona dinara, i to za 104.896 planiranih radnika za 2009. godinu.

Rashodi za energente povećani su za 10,00% u odnosu na planirane rahode za ovu namenu za 2008. godinu. Povećanje ovih rashoda rezultat je pre svega povećanja grejne površine kod određenog broja zdravstvenih ustanova, kao i prelaska sa grejanja na ugalj na daljinsko grejanje i gas. Predviđeni rast je i posledica bržeg rasta cene energenata od inflacije.

Rashodi za lekove i medicinska sredstva koje čine lekovi, sanitetski i medicinski materijal, krv i krvni produkti, lekovi za hemofiliju, citostatici, vakcine, ugradni materijal (u ortopediji, kardiohirurgiji, implantati za kukove, pejsmejkeri, stentovi, graftovi i drugi ugradni materijal) povećani su za 11,52% u odnosu na planirane rashode za ove namene za 2008. godinu. Predviđeno je dalje stimulisanje zdravstvenih ustanova u pružanju usluga iznad ugovorenog obima u oblasti ortopedije, kardiologije, kardiohirurgije i oftalmologije, u cilju smanjenja liste čekanja. Predviđa se proširenje indikacija i broja pacijenata koji će moći da koriste citostatike i lekove po posebnom režimu. Takođe, uvedena je lista neregistrovanih lekova za terapiju retkih bolesti (odnosi se na veoma skupe lekove koje koristi mali broj pacijenata i koji nemaju alternativu u lečenju). Predviđa se i veći broj transplantacija jetre, koštane srži itd. Prilikom planiranja sredstava za lekove uzet je u obzir i očekivani rast cena lekova u 2009. godini. Sektor za javne nabavke će i u toku 2009. godine vršiti centralizovanu nabavku lekova, medicinskih sredstava i implantata za potrebe zdravstvenih ustanova čime će se ostvariti značajne uštede.

Rashodi za ishranu bolesnika za 2009. godinu planirani su u iznosu od 2.380,00 iliona dinara, što je za 22,20% više u odnosu na planirane rashode za ovu namenu u 2008. godini.

Ostali materijali i troškovi planirani su u iznosu od 8.025,87 miliona dinara, što je za 6,64% više u odnosu na planirane rashode za 2008. godinu.

U okviru rashoda za zdravstvenu zaštitu predviđena su sredstva za preventivne programe skrininga grlića materice i dojke u iznosu od 500,00 miliona dinara, za 735.000 žena, što se smatra optimalnim brojem za uspešno sprovođenje ovih program.

Ostale usluge zdravstvene zaštite više su u odnosu plan za 2008. godinu za 8,00%. Ovi troškovi obuhvataju usluge transfuzija i Instituta „Torlak“. Usluge VMA i zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori u 2008. godini planirane su u okviru sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Rashodi za usluge instituta i zavoda za javno zdravlje planirani su u iznosu od 968,00 miliona dinara, što je za 10,00% više u odnosu na planirane rashode za ovu namenu za 2008. godinu. Planirano povećanje rezultat je rasta cena ovih usluga (25%) u 2008. godini.

Rashodi za usluge ustanova za specijalizovanu rehabilitaciju planirani su u iznosu od 2.640,60 miliona dinara, što je za 8,00% više u odnosu na planirane rashode za 2008. godinu.

Planirani troškovi po osnovu naknada zarada za vreme bolovanja osiguranim licima za 2009. godinu su 6.400,00 miliona dinara, što je za 1,54% niže od planiranih rashoda za bolovanja za 2008. godinu. Ova pozicija je planirana u skladu sa smernicama Ministarstva finansija, a po preporukama MMF-a.

U okviru rashoda po osnovu bolovanja sadržane su i obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje zaposlenih u iznosu od 1.073,92 miliona dinara, koja se kao transfer prenose Republičkom fondu PIO zaposlenih; doprinosi za penzijsko osiguranje koji se prenose Republičkom fondu samostalnih delatnosti 119,04 miliona dinara i doprinosi za nezaposlene koji se prenose Nacionalnoj službi za zapošljavanje 81,28 miliona dinara.

Učešće rashoda za naknade osiguranicima (bolovanja, putni i pogrebni troškovi) smanjeno je sa 4,08% u planu za 2008. godinu na 3,69% u 2009. godini.

Rashodi za sprovođenje zdravstvenog osiguranja (plate za zaposlene u Zavodu, korišćenje usluga i roba) učestvuju u ukupnim rashodima sa 2,35%. Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su na nivou od 3.116,59 miliona dinara. Prilikom planiranja sredstava za plate zaposlenih u Zavodu za 2009. godinu, pošlo se od potrebne mase sredstava za plate za decembar 2008. godine, koja je uvećana za 2% od aprila i za 6% od oktobra 2009. godine, shodno smernicama dobijenim od Ministarstva finansija, na način da plate na kraju 2009. godine budu na realno istom nivou kao i na kraju 2008. godine.

Predviđeno je štampanje biltena i drugih štampanih materijala sa ciljem razvijanja informativne delatnosti, pre svega radi boljeg i potpunijeg obaveštavanja osiguranika o njihovim pravima i načinu ostvarenja istih (informator, letak, plakat, internet prezentacija).

Izdaci za osnovna sredstva planirani su u iznosu od 836,00 miliona dinara, od čega se 638,00 miliona dinara odnosi na zgrade i građevinske objekte, dok se 198,00 miliona dinara odnosi na mašine i opremu. Značajno povećanje izdataka za osnovna sredstva je rezultat:

planiranog proširenja šalter sala i prijemnih prostorija u filijalama;

nabavke nove informatičke opreme;

klimatizacije poslovnog prostora u filijalama i dr.

Izdatak za otplatu kamata i kredita iznosi 0,10% ukupnih izdataka.

8. ZAKONSKA PRAVA OSIGURANIH LICA

Prava iz zdravstvenog osiguranja lica obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem uređena su Zakonom.

Zakonom je utvrđeno da su zaposleni i drugi građani i članovi porodica obavezno zdravstveno osigurani (osigurana lica) i da tim osiguranjem obezbeđuju sebi i članovima porodice, pravo na naknade zarada u vreme privremene sprečenosti za rad, pravo na putne troškove osiguranih lica koja zdravstvenu zaštitu ostvaruju van mesta stanovanja i druga prava utvrđena Zakonom.

U okviru prava na zdravstvenu zaštitu Zakonom je utvrđeno pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Shodno članu 22. Zakona osiguranicima se smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja, lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno medicinskog značaja, kao i lica koja su u kategoriji ugroženog stanovništva, kao i lica koja su u kategoriji socijalno, ako ne ispunjavaju svojstva osiguranika iz člana 17. ovog Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice.

Zakonom je propisano da se osiguranicima smatraju i lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog ili prognanog lica iz bivših republika SFRJ ako ispunjavaju zakonske uslove i imaju boravište na teritoriji Republike.

Zakonom je utvrđeno i pravo na zdravstvenu zaštitu vojnih invalida.

9. KRITERIJUMI I MERILA ZA RASPORED SREDSTAVA

Zdravstvene ustanove i drugi nosioci zdravstvene službe i ostali subjekti koji učestvuju u obezbeđivanju prava na zdravstvenu zaštitu, finansiraju se na osnovu Pravilnika o uslovima, kriterijuma i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad sa Predračunom sredstava po namenama, zdravstvenim ustanovama i filijalama koji donosi Upravni odbor Zavoda uz saglasnost Ministarstva zdravlja. Finansiranjem se obezbeđuju sredstva zdravstvenim ustanovama:

( Zdravstvene ustanove iz Plana mreže:

Zdravstvene ustanove iz Plana mreže finansiraju se na osnovu Plana zdravstvenih usluga i Finansijskog plana, do visine sredstava utvrđenih Finansijskim planom Zavoda i Predračunom sredstava, za sledeće namene:

– plate i naknade plata, za ugovoreni broj zaposlenih;

– troškove prevoza zaposlenih;

– troškove energenata;

– lekove i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama i to:

– lekove (vakcine, citostatike, lekove za hemofiliju i ostale lekove);

– krv i krvne derivate;

– ishranu bolesnika;

– sanitetski i medicinski potrošni materijal i to:

– sanitetski, medicinski i ostali materijal koji se ugrađuje u organizam;

– materijal koji se ugrađuje u organizam u oblasti ortopedije i

kardiologije (implantati za kukove, oksigenatori i ostali materijal u

kardiohirirgiji, pejsmajkeri, stentovi, graftovi);

– ostale materijale i troškove.

Osim sredstava utvrđenih za navedene namene, zdravstvena ustanova ostvaruje i naknadu za utrošene lekove i medicinska sredstva za izvršene usluge transplantacije bubrega, jetre i kostne srži i sl.

U 2009. godini kriterijumi za ugovaranje će se dalje usavršavati. Promene u načinu ugovaranja ostvariće se kod ugovaranja usluga primarne zdravstvene zaštite putem modela kapitacije, pri čemu će kriterijumi za utvrđivanje naknade za zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou pored ostalih biti:

broj stanovnika koji gravitira određenoj zdravstvenoj ustanovi, po starosnoj strukturi – dobnim grupama;

broj aktivnih kartona osiguranih lica;

dostupnost zdravstvene zaštite u zavisnosti od specifičnih saobraćajnih i geografskih uslova;

specijalističko konsultativne usluge na nivou plana rada i dr.

Kod finansiranja zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijarnom nivou planira se postepeno uvođenje finansiranja na osnovu srodnih dijagnostičkih grupa (DRG), koje imaju za cilj povećanje efikasnosti u radu zdravstvenih ustanova.

Bez obzira na početak značajnijih promena u kriterijumima ugovaranja za zdravstvenu zaštitu treba da se obezbede sredstva da zdravstvene ustanove mogu da izmire obaveze po navedenim namenama.

Zavod će u 2009. godini finansirati pružene stomatološke usluge, koje su definisane članom 41. Zakona za određene kategorije osiguranika.

( Zdravstvene ustanove za specijalizovanu rehabilitaciju

Naknada za vršenje usluga specijalizovane rehabilitacije utvrđuje se na osnovu pruženih usluga polazeći od cene i broja bolesničkih dana za specijalizovanu rehabilitaciju i bolničko lečenje u skladu sa planom mreže zdravstvenih ustanova i pruženih ambulantno polikliničkih usluga osiguranim licima Zavoda.

( Instituti – zavodi za javno zdravlje

Sa institutima – zavodima za javno zdravlje ugovori se zaključuju i utvrđuje naknada za:

mikrobiologiju sa parazitologijom i virusologijom,

epidemiologiju,

zdravstvene usluge davanja osiguranim licima antirabičnih vakcina i humanog antirabičnog imunoglobulina, kao i

4. socijalnu medicinu.

( Apotekarske ustanove i apoteke

Ugovorom sa apotekarskim ustanovama, apotekama i zdravstvenim ustanovama koje u svom sastavu imaju apoteku, definiše se snabdevanje lekovima sa Liste lekova i određenim pomagalima za osigurana lica. Kriterijumi su nabavna cena leka, marža i porez na dodatu vrednost. Posebno će se definisati šta čini nabavnu cenu.

( Institut – zavodi za transfuziju krvi

Naknada za vršenje usluga instituta – zavoda za transfuziju krvi utvrđuje se na osnovu broja pruženih usluga osiguranim licima po cenama iz Cenovnika.

( Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“

Ugovor sa Institutom za virusologiju i imunologiju „Torlak“ zaključuje se za zdravstvene usluge koje se pružaju osiguranim licima, a koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama, po cenama iz Cenovnika.

( Ustanove socijalne zaštite

Naknada za zdravstvene usluge koje se pružaju u ustanovama socijalne zaštite utvrđuje se za ugovoreni broj zdravstvenih radnika u visini sredstava za plate i za ampulirane lekove i sanitetski materijal za osigurana lica Zavoda koja su smeštena u ustanovu socijalne zaštite.

( Ortopedska i optičarska preduzeća i radnje

Radi obezbeđivanja osiguranih lica medicinsko tehničkim pomagalima zaključuju se ugovori sa ponuđačima protetičkih i ortotičkih sredstava, sanitarnih sprava i pomagala, optičkih i slušnih pomagala. Izbor dobavljača za snabdevanje osiguranih lica proteteičkim i drugim pomagalima obezbeđuje se sprovođenjem postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

( Ustanove koje nisu u Planu mreže

Sa ustanovama koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova ugovori se zaključuju za broj i vrstu zdravstvenih usluga koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže.

Sa Specijalnom bolnicom za hemodijalizu “Medinova“ zaključuje se ugovor za pružanje određenog broja usluga dijalize.

Sa zavodima za zaštitu zdravlja radnika ugovor se zaključuje za potreban broj lekara opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije i za usluge laboratorijske i rendgen dijagnostike.

P R O J E K C I J A

PRIMANjA I IZDATAKA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2010. I 2011. GODINU

Makroekonomski parametri utvrđeni u Memorandumu za 2010. i 2011. godinu su:

2010. 2011.

– rast bruto domaćeg proizvoda 6,5 7,5

– inflacija, kraj godine 5,0 4,0

– učešće zdravstva u BDP (%) 6,0

Na osnovu navedenih makroekonomskih parametra, polazeći od projekcije primanja i izdataka za 2009. godinu, utvrđena je projekcija primanja i izdataka za 2010. i 2011. godinu, i to:

I PRIMANjA

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIMANjA 2010.godina 2011. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 207.378.675 215.673.822 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 143.745.000 149.494.800 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 143.745.000 149.494.800 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 65.332.382 67.945.677 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 66.927.957 69.605.075 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 11.356.072 11.810.315 721321 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika 2.271.214 2.362.062 721323 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost 9.084.858 9.448.253 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 128.589 133.733 730000 DONACIJE I TRANSFERI 9.040.500 9.402.120 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 9.040.500 9.402.120 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 8.400.000 8.736.000 7331612 Transferi od budzeta po osnovu duvanskog dinara 640.500 666.120 740000 DRUGI PRIHODI 1.220.002 1.268.802 741000 PRIHODI OD IMOVINE 577 600 741100 Kamate 577 600 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 577 600 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.140.675 1.186.302 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.243 12.733 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.128.432 1.173.569 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.128.432 1.173.569 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 78.750 81.900 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 78.750 81.900 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 630.000 655.200 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 630.000 655.200 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.743.173 54.852.900 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 52.743.173 54.852.900 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 52.743.173 54.852.900 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 3.244.683 3.374.470 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih 43.890.000 45.645.600 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 2.782.500 2.893.800 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 1.732.500 1.801.800 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 69.825 72.618 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje 682.500 709.800 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 341.165 354.812 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 525 546 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 6.300 6.552 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 6.300 6.552 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 6.300 6.552 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.300 6.552   UKUPNA PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9 207.385.500 215.680.920

I IZDACI

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija IZDACI 2010. godina 2011. godina 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 206.486.700 214.746.168 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.272.420 3.403.316 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.493.708 2.593.457 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 446.292 464.144 413000 NAKNADE U NATURI 11.235 11.684 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 75.275 78.285 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 56.910 59.186 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 189.000 196.560 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.341.155 1.394.802 421000 STALNI TROŠKOVI 617.925 642.642 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 57.750 60.060 423000 USLUGE PO UGOVORU 402.980 419.100 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 94.500 98.280 426000 MATERIJAL 168.000 174.720 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 189.000 196.560 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10.500 10.920 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 178.500 185.640 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 201.579.125 209.642.290 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 201.579.125 209.642.290 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 7.245.000 7.534.800 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 6.720.000 6.988.800 471111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 3.883.712 4.039.060 4711122 Porez 798.336 830.269 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.127.616 1.172.721 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 124.992 129.992 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 700.000 728.000 4711125 Doprinos na NSZ 85.344 88.758 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 524.685 545.672 471193 Pogrebni troškovi 315 328 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 194.334.125 202.107.490 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 49.419.333 51.396.106 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.069.800 4.232.592

471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 21.997.500 22.877.400 471214 Stomatološke usluge 5.145.000 5.350.800 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 106.232.110 110.481.394 471216 Pomagala i naprave 1.984.500 2.063.880 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 924.000 960.960 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 216.352 225.007 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 336.000 349.440 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 10.500 10.920 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 210.000 218.400 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 2.772.630 2.883.535 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 1.016.400 1.057.056 480000 OSTALI RASHODI 105.000 109.200 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 42.000 43.680 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 63.000 65.520 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 877.800 912.912 510000 OSNOVNA SREDSTVA 877.800 912.912 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 669.900 696.696 512000 MAŠINE I OPREMA 207.900 216.216 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANASIJSKE IMOVINE 21.000 21.840 610000 OTPLATA GLAVNICE 21.000 21.840 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 21.000 21.840   UKUPNI IZDACI – KLASA 4, 5 I 6 207.385.500 215.680.920

54008.15/5

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

FINANSIJSKI PLAN

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2009. GODINU

SA PROJEKCIJOM PRIMANjA I IZDATAKA ZA 2010. I 2011. GODINU

Beograd, decembar 2008. godine

Ostavite komentar