Uredba o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SLUŽBENIH VOZILA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja službenih vozila, poverenih na upravljanje Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava), za potrebe: Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i službi Vlade, ministarstava (osim Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova), i drugih republičkih organa (u daljem tekstu: republički organi).

Član 2.

Službena vozila, u smislu ove uredbe, jesu: putnički automobili, mini-van vozila, kombi vozila, autobusi, minibusi i teretna motorna vozila.

Član 3.

Službena vozila mogu se koristiti za obavljanje poslova i zadataka iz delokruga republičkih organa.

Član 4.

Službena vozila koriste se za službene potrebe na teritoriji grada Beograda, a van teritorije grada Beograda, ako to potrebe posla zahtevaju, odnosno ako se na taj način doprinosi bržem, ekonomičnijem i racionalnijem obavljanju poslova iz delokruga republičkih organa.

Službena vozila mogu se izuzetno koristiti za službeno putovanje u inostranstvo, na osnovu akta organa nadležnog za odobrenje službenog putovanja u inostranstvo.

Član 5.

Republički organi i Uprava dužni su da se staraju o namenskom, racionalnom i ekonomičnom korišćenju službenih vozila.

II. USLOVI KORIŠĆENjA SLUŽBENIH VOZILA

Član 6.

Pravo na stalnu upotrebu službenog vozila sa vozačem imaju:

predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine, predsednik Vlade, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije;

potpredsednici Narodne skupštine, potpredsednici Vlade, ministri, sekretar Narodne skupštine, generalni sekretar predsednika Republike, Generalni sekretar Vlade.

Član 7.

Pravo na upotrebu službenog vozila imaju i izabrana, imenovana i postavljena lica i državni službenici u republičkim organima.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu koristi službeno vozilo na osnovu pismenog zahteva lica koje rukovodi republičkim organom, dostavljenog direktoru Uprave.

III. NAČIN KORIŠĆENjA SLUŽBENIH VOZILA

Član 8.

Službenim vozilom upravlja vozač Uprave.

Službenim vozilom može upravljati i drugo lice u radnom odnosu u republičkom organu koje ima odgovarajuću vozačku dozvolu, ako potrebe službe to zahtevaju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Uprave.

Svaki vozač odgovara za zaduženo službeno vozilo.

Član 9.

Komisija koju obrazuje Generalni sekretar Vlade utvrđuje kategoriju službenih vozila koja se raspoređuju na stalnu upotrebu za lica iz člana 6. ove uredbe.

Komisija iz stava 1. ovog člana sastoji se od pet članova od kojih su najmanje dva člana u radnom odnosu u Upravi.

Način rada Komisije bliže se uređuje aktom o obrazovanju Komisije.

Član 10.

Zahtev za upotrebu službenog vozila za lica iz člana 7. ove uredbe sadrži: naziv republičkog organa, ime i prezime korisnika i njegovu funkciju, odnosno položaj ili zvanje.

Ovlašćeno lice Uprave utvrđuje prioritet i po tom prioritetu raspoređuje službena vozila i pravi raspored njihovog korišćenja za korisnike iz člana 7. ove uredbe.

Član 11.

Ovlašćeno lice Uprave izrađuje dnevni raspored prevoza i raspored vozača koji se na početku radnog vremena saopštava vozačima i određuje vozača koji je odgovoran za službeno vozilo kojim upravlja.

Član 12.

Na osnovu utvrđenog rasporeda ovlašćeno lice Uprave izdaje putni nalog vozaču.

Ukoliko prestane potreba za korišćenjem službenog vozila korisnik je dužan da o tome odmah obavesti ovlašćeno lice Uprave.

Član 13.

Vozač službenog vozila u obavezi je da po okončanju prevoza službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila i preda ključeve vozila ovlašćenom licu Uprave.

Izuzetno, ukoliko potreba posla zahteva i ako dobije prethodnu saglasnost ovlašćenog lica Uprave, vozač službenog vozila nije u obavezi da službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila.

Član 14.

Evidenciju o korišćenju službenih vozila vodi ovlašćeno lice Uprave na osnovu putnih naloga koje dobija od vozača i republičkih organa, i to:

1) za republičke organe iz člana 6. ove uredbe, jednom mesečno;

2) za republičke organe iz člana 7. ove uredbe, po završetku korišćenja službenog vozila.

Ovlašćeno lice Uprave dužno je da na osnovu evidencije iz stava 1. ovog člana, jedanput mesečno sačini izveštaj o korišćenju službenih vozila.

Izveštaj sadrži podatke o korisnicima, broju pređenih kilometara, utrošku goriva, iznosu naknade, kao i druge podatke.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se Generalnom sekretaru Vlade.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5056/2008-1

U Beogradu, 4. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

I – Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 35. stav 3. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 i 101/05), kojim je propisano da uslove i način korišćenja prevoznih sredstava za potrebe državnih organa i organizacija utvrđuje Vlada.

II – Razlozi za donošenje Uredbe

U realizaciji ovlašćenja iz Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije neophodno je urediti uslove i način korišćenja motornih vozila za potrebe državnih organa i organizacija, pa se u tom smislu predlaže donošenje ove uredbe.

III – Finansijska sredstva za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar