Uredba o utvrđivanju programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2006. godinu

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik RS“, br. 44/95 i 101/05-dr.zakon),

 

            Vlada donosi

 

 

U R E D B U

 

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2006. GODINU

 

 

Član 1.

 

            Ovom uredbom utvrđuje se izvođenje geoloških istražnih radova iz oblasti: opštih geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja, geoekoloških istraživanja, istraživanja mineralnih sirovina i geološkog informacionog sistema Srbije.

 

Član 2.

 

            Geološki istražni radovi iz člana 1. ove uredbe vršiće se prema Programu izvođenja geoloških istražnih radova za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

 

Član 3.

 

 

            Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

 

Broj:

U Beogradu,          

 

 

V L A D A

 

                                                                                                    POTPREDSEDNIK,

 

 

 

 

P R O G R A M

IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA

ZA 2006. GODINU

 

 

I. PREDMET PROGRAMA

 

            U 2006. godini predviđa se obavljanje osnovnih geoloških istraživanja koja obuhvataju:

            1. Regionalna geološka istraživanja (izrada, digitalizacija i štampa geoloških karata);

            2. Istraživanja geoloških resursa (hidrogeološka istraživanja, istraživanja metaličnih mineralnih sirovina, istraživanja nemataličnih mineralnih sirovina i istraživanja energetskih mineralnih sirovina);

3.      Geoekološka istraživanja;

4.      Geološki informacioni sistem Srbije;

5.      Ostale stručne aktivnosti.

            Projekti osnovnih geoloških istraživanja međunarodnog karaktera koji se tematski uklapaju u navedena geološka istraživanja, takođe mogu da budu predmet finansiranja u 2006. godini iz sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike za finansiranje Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2006. godinu.

Osnovna geološka istraživanja obuhvataju: istraživanja razvoja, sastava i građe zemljine kore; utvrđivanje potencijalnosti područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina do stepena istraženosti rezervi za C1 kategoriju; utvrđivanje stanja, svojstava i karakteristika stena i tla; utvrđivanje geotehničkih osobina tla za potrebe planiranja namene prostora i pogodnosti terena za izgradnju; istraživanja radi zaštite životne sredine, kao i izradu geoloških karata.

 

 

II.   REGIONALNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA

 

U ovoj godini se planira nastavak istraživanja uz digitalizaciju pripremljenih listova geoloških karata, što podrazumeva nov pristup istraživanju, korišćenjem svih dostupnih podataka dobijenih izradom tematske geološke karte (TGK), istraživanjem energetskih, nemetaličnih i metaličnih mineralnih sirovina, inžinjersko geoloških i hidrogeoloških istraživanja.

 

Geološka karta Srbije 1:50 000

 

      U 2006. godini planiran je nastavak istraživanja na listu OGK, Žagubica 4 (istočna Srbija) i listu  Vlasotince 3 (jugoistočna Srbija).

 

 

 

 

 

2. Digitalizcija geoloških karata

 

      Za potrebe što bržeg uspostavljanja geološkog informacionaog sistema neophodno je izvršiti digitalizaciju i georeferenciranje postojećih geoloških karata i njihovo usklađivanje sa standardima EU.

            Radi prevođenja u GIS format predviđena je digitalizacija urađenih listova i skeniranje pratećih tumača, OGK 1: 50 000, kao i  pregledne formacione karte 1:300 000 i geomorfološke karte 1: 300 000.

 

 

III. ISTRAŽIVANjE GEOLOŠKIH RESURSA

 

 

1. Hidrogeološka istraživanja

 

      Hidrogeološka istraživanja u 2006. godini imaju za cilj utvrđivanje stanja, potencijala i mogućnosti korišćenja resursa podzemnih voda i geotermalne energije na teritoriji Republike Srbije,  kao i utvrđivanje kapaciteta za uspostavljanje monitoringa podzemnih voda. Pored toga, neophodno je izvršiti ocenu rezervi regionalnih izvorišta podzemnih voda i predložiti mere regulacije izdani uz veštačko povećanje kapaciteta samih izvorišta.

 

 

2. Istraživanja metaličnih mineralnih sirovina

 

      Istraživanja metaličnih mineralnih sirovina će se realizovati kroz prognozno –mineragenetsku i geološko – ekonomsku ocenu resursa i rezervi metaličnih mineralnih sirovina Republike Srbije uz utvrđivanje indikatora održivog razvoja, a u cilju planiranja privredno-industrijskog razvoja i održivog korišćenja.

 

 

     3.   Istraživanja nemataličnih mineralnih sirovina

 

      Istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina će se zasnivati na prognozno –mineragenetskoj i geološko – ekonomskoj oceni resursa i rezervi nemetaličnih mineralnih sirovina Republike Srbije. Ova istraživanja će imati za cilj ocenu resursa i rezervi zbog povećanja sirovinske baze tehničko građevinskog i arhitektonskog kamena i drugih nemetaličnih mineralnih sirovina, kao i utvrđivanja indikatora održivog razvoja.

 

 

 

4.      Istraživanja energetskih mineralnih sirovina

 

     Istraživanje energetskih mineralnih sirovina će se zasnivati na potrebi utvrđivanja prognozne i geološko – ekonomske ocene resursa i rezervi fosilnih  goriva Republike Srbije za koje je urađena prognozna analiza ili koje su istražene do određenog nivoa (C1), uz definisanje indikatora održivog razvoja.

 

 

 

IV. GEOEKOLOŠKA ISTRAŽIVANjA

 

 

Geoekološka istraživanja u 2006. godini će obuhvatiti:

            1. izradu katastra jalovišta tehnogenih mineralnih resursa Republike Srbije uz procenu rizika i hazarda na životnu sredinu i ljudsko zdravlje; izradu katastara svih  tehnogenih ležišta mineralnih sirovina (flotacijska i metalurška jalovišta i odlagališta) u skladu sa direktivom EU o upravljanju rudarskim otpadom (COM 203 član 319); izvršenje inventara rudarskih objekata (aktivnih i zatvorenih); davanje najoptimalnijih oblika intervencije za sve lokacije u vremenskom i ekonomskom smislu uz kategorizaciju rizika izvora i kapaciteta životne sredine;

            2. utvrđivanje mogućnosti upotrebe geoekoloških materijala na osnovu do sada izvršenih istraživanja mineralnih sirovina i potencijalnosti mineralno-sirovinske baze Republike Srbije, uz precizno definisanje sirovina koje mogu imati primenu kao geoekološki materijali i definisanje perspektivnih prostora za dalja geološka istraživanja ovih sirovina i utvrđivanja njihovih fizičko mehaničkih karakteristika.

 

 

 

 

V. GEOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM SRBIJE

 

 

            U 2006. godini predviđa se nastavak unapređenja Geološkog informacionog sistema Srbije (GeolISS) kroz realizaciju treće faze izrade projekta, koji obuhvata:

–        nabavku 1 licence ArcIMS (licenca iz ESRI GIS paketa, potrebna za izlazak na internet sa određenim sadržajem podataka budućeg Geološkog informacionog sistema uključujući i određene geološke karte);

–        izradu dopunskih WEB-aplikacija koje treba da obezbede pristup kartama, prilozima, podacima i izveštajima datim na uvid svim korisnicima preko interneta i razrada web alata za pretraživanje, selekciju i štampu pojedinih sadržaja;

–        finalizaciju poslova na izgradnji GeolISS-a, uz dopunsku (konačnu) obuku kadrova na poslovima importa-eksporta, editovanja podataka i naprednog pretraživanja;

–        importovanje i integrisanje postojećih baza podataka u GeolISS;

–   izradu aplikacija za izvoz podataka iz GeolISS za korišćenje u drugim programskim paketima.

 

 

 

VI. OSTALE STRUČNE AKTIVNOSTI

 

 

U 2006. godini planira se praćenje izrade, ocene kvaliteta i vršenje godišnje i konačne revizije autorskih originala državnih karata razmere 1: 50 000 i manje i priprema za štampu i štamapanje završenih listova državne karte.

 

 

VII. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2006. GODINU

 

 

      Ukupna budžetska sredstva za sprovođenje Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2006. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 106 /05 i 108/05-ispravka).

 

 

VIII. DINAMIKA IZVOĐENjA RADOVA

 

 

Rok za realizaciju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2006. godinu je 30. novembar 2006. godine.

Ostavite komentar