Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

1. Naziv propisa Evropske unije : 2. „CELEX” oznaka EU propisa Directive 2010/75/eu of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)-Chapter IVDirektiva 2010/75/EU je kroz Poglavlje IV-Posebni uslovi o postrojenjima za insineraciju i ko-insineraciju otpada i Aneks VI-Tehnički uslovi koji se odnose na postrojenja za insineraciju i ko-insineraciju otpada je zamenila Direktivu 2000/76/EC o postrojenjima za insineraciju i ko-insineraciju otpada 32010L0075 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 28.1.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-90 Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – Draft Law on Amendments to the Law on Waste ManagementUredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja („Službeni glasnik RS”, br. 102/10 i 50/12)Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS”, broj 96/09) 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa Republike Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1 |[Objectives] | | | | | | |2. |Scope | | | | | | |3. |Definitions

15. operator |0.1.

Član 5. stav 1. tačka 19)

0.2.

Član 3. stav 1. tačka 10) | |PU | | | | |37. waste |0.1.

Član 5. stav 1. tačka 17)

0.2.

Član 3. stav 1. tačka 1) |Značenje izraza:

17) otpad jeste svaka materija ili predmet koji držalac odbacuje, namerava ili je neophodno da odbaci

1) otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista), koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom (u daljem tekstu: Zakon) |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom | | |38. hazardous waste |0.1.

Član 5. stav 1. tačka 18)

Član 8. stav 3.

0.2.

Član 3.stav 1. tačka 2) |18) opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan

Opasan otpad se klasifikuje, kada je neophodno, prema graničnim vrednostima koncentracije opasnih materija.

2) opasan otpad jeste svaki čvrsti ili tečni otpad, u skladu sa Zakonom |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | | |39. mixed municipal waste |0.1.

Član 5. stav 1. tačka13)

0.2.

Član 3. stav 1. tačka 3) |13) komunalni otpad jeste otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva

3) mešoviti komunalni otpad jeste otpad koji nastaje u domaćinstvima i privredi, industrijski otpad, otpad nastao u javnim institucijama, otpad koji po prirodi i sastavu sličan otpadu iz domaćinstava izuzev frakcija koje se u Katalogu otpada nalaze pod indeksnim brojem 20 01, a koje se posebno sakupljaju na mestu nastanka, isključujući ostale vrste otpada navedene pod indeksnim brojem 20 02 iz Kataloga otpada , u skladu sa posebnim propisima |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | | |40. waste incineration plant |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 4) (1) |4) (1) postrojenje za insineraciju (spaljivanje) |PU | | | | |41. waste co-incineration plant |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 4) (2) |4) (2) postrojenje za ko-insineraciju (su-spaljivanje) |PU | | | | |42. nominal capacity |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 6) |6) nominalni kapacitet |PU | | | | |43. dioxins and furans |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 9) |9) dioksini i furani |PU | | | |Chapter IV

|SPECIAL PROVISIONS FOR WASTE INCINERATION PLANTS

AND WASTE CO-INCINERATION PLANTS | | | | | | |42.1 |This Chapter shall apply to waste incineration plants and waste co-incineration plants which incinerate or co-incinerate solid or liquid waste. |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 4) (1)

Član 3. stav 1. tačka 4) (2)

0.1.

Član 5. stav 1. tačka 31)

Član 5. stav 1. tačka 32)

|Ovom uredbom su propisane vrste otpada za koje se vrši termički tretman, uslovi i kriterijumi za određivanje lokacije, tehnički i tehnološki uslovi za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada i postupanje sa ostatkom nakon spaljivanja

Značenje izraza:

31) postrojenja za termički tretman: postrojenja za insineraciju (spaljivanje) & postrojenja za ko-insineraciju (su-spaljivanje)

32) insineracija (spaljivanje) jeste termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju sa ili bez iskorišćenja energije proizvedene sagorevanjem čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi;

ko-insineracija (su-spaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju čija je primarna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i koji koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termički tretira radi odlaganja; | | | | | |This Chapter shall not apply to gasification or pyrolysis plants, if the gases resulting from this thermal treatment of waste are purified to such an extent that they are no longer a waste prior to their incineration and they can cause emissions no higher than those resulting from the burning of natural gas. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe

| | |For the purposes of this Chapter, waste incineration plants and waste co-incineration plants shall include all incineration lines or co-incineration lines, waste reception, storage, on site pretreatment facilities, waste-, fuel- and air-supply systems, boilers, facilities for the treatment of waste gases, on-site facilities for treatment or storage of residues and waste water, stacks, devices and systems for controlling incineration or co-incineration operations, recording and monitoring incineration or co-incineration conditions. |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 4) (1)

Član 3. stav 1. tačka 4) (2)

|Ovom uredbom su propisane vrste otpada za koje se vrši termički tretman, uslovi i kriterijumi za određivanje lokacije, tehnički i tehnološki uslovi za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada i postupanje sa ostatkom nakon spaljivanja

4) (1) postrojenja za ko-insineraciju (su-spaljivanje)

4) (2) insineracija (spaljivanje) jeste termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju sa ili bez iskorišćenja energije proizvedene sagorevanjem čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi;

ko-insineracija (su-spaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju čija je primarna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i koji koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termički tretira radi odlaganja; | | | | | |If processes other than oxidation, such as pyrolysis, gasification or plasma process, are applied for the thermal treatment of waste, the waste incineration plant or waste co-incineration plant shall include both the thermal treatment process and the subsequent incineration process. |Član 3. stav 1. tačka 4) (1) |4) (1) insineracija (spaljivanje) jeste termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju sa ili bez iskorišćenja energije proizvedene sagorevanjem čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi; |PU | | | | |If waste co-incineration takes place in such a way that the main purpose of the plant is not the generation of energy or production of material products but rather the thermal treatment of waste, the plant shall be regarded as a waste incineration plant. |Član 3. stav 1. tačka 4) (2) |4) (2) ko-insineracija (su-spaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju čija je primarna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i koji koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termički tretira radi odlaganja; |PU | | | |42.2 |This Chapter shall not apply to the following plants:

(a) plants treating only the following wastes:

(i) waste listed in point (b) of point 31 of Article 3;

(ii) radioactive waste;

(iii) animal carcasses as regulated by Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption;

(iv) waste resulting from the exploration for, and the exploitation of, oil and gas resources from off-shore installations and incinerated on board the installations;

(b) experimental plants used for research, development and testing in order to improve the incineration process and which treat less than 50 tonnes of waste per year. |0.2.

Član 4. stav 2. tačka 1)

0.1.

Član 4. stav 2. tač. 2), 3) i 4)

|Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na:

1) postrojenja koja tretiraju sledeće vrste otpada:

– biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva;

– biljni otpad iz prehrambene industrije, ukoliko se koristi dobijena toplota;

– vlaknasti biljni otpad iz proizvodnje celuloze i papira iz celuloze, ako se ko-insineracija vrši na mestu njegove proizvodnje i ako se koristi dobijena toplota;

– drveni otpad, izuzev onog koji može da sadrži halogena organska jedinjenja ili teške metale, nastao kao rezultat obrade sredstvima za zaštitu drveta, premazivanjem ili lepljenjem, posebno uključujući drveni otpad od drveta koji je nastao u toku gradnje ili rušenja objekata;

– otpad od plute;

– radioaktivni otpad;

– sporedne proizvode životinjskog porekla, uključujući i dobijene proizvode na koje se primenjuju propisi iz oblasti veterinarstva, osim onih koji su namenjeni za spaljivanje, odlaganje na deponiju ili korošćenje u postrojenjima za bio ;

– otpad koji nastaje na nalazištima i postrojenjima za eksploataciju nafte i prirodnog gasa, ako se termički tretman otpada vrši u postrojenju za eksploataciju nafte ili prirodnog gasa;

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se u meri u kojoj je upravljanje otpadom uređeno drugim propisima koji se odnose na:

2) sporedne proizvode životinjskog porekla, uključujući i dobijene proizvode na koje se primenjuju propisi u oblasti veterinarstva, osim onih koji su namenjeni za spaljivanje, korišćenje u postrojenjima za biogas ili postrojenjima za kompostiranje, ili odlaganje na sanitarnu deponiju pod posebnim uslovima, u skladu sa posebnim propisom;

3) leševe životinja koje nisu zaklane kao i na ubijene životinje u cilju iskorenjivanja epizootične bolesti, a koje su odložene u skladu sa propisima u oblasti veterinarstva;

4) otpad koji nastaje pri istraživanju, iskopavanju, eksploataciji, tretmanu i skladištenju mineralnih sirovina i rada u kamenolomima na koje se primenjuju propisi o upravljanju rudarskim otpadom. |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |43. |Definition of residue

For the purposes of this Chapter, ‘residue’ shall mean any liquid or solid waste, which is generated by a waste incineration plant or waste co-incineration plant. |0.2.

Član 3. stav 1. tačka 12) |12) ostatak |PU | | | |44. |Applications for permits

An application for a permit for a waste incineration plant or waste co-incineration plant shall include a description of the measures which are envisaged to guarantee that the following requirements are met:

(a) the plant is designed, equipped and will be maintained and operated in such a manner that the requirements of this Chapter are met taking into account the categories of waste to be incinerated or co-incinerated; |0.2.

Član 8. stav 1. tačka 1)

0.1.

Član 16. stav 3. tačka 1) |1) da je postrojenje projektovano, opremljeno i ispunjava uslove u zavisnosti od kategorija otpada predviđenog za insineraciju ili ko-insineraciju;

Uz zahtev operater dostavlja i Radni plan postrojenja za termički tretman otpada o tehničko-tehnološkim uslovima.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 2. ovog člana sadrži i podatke kojima se potvrđuje:

1)-da je postrojenje projektovano, opremljeno i ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisom o termičkom tretmanu otpada, u zavisnosti od kategorija otpada predviđenog za insineraciju ili ko-insineraciju; |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |the heat generated during the incineration and co-incineration process is recovered as far as practicable through the generation of heat, steam or power; |0.2.

Član 8. stav 1. tačka 4)

0.1.

Član 16. stav 3. tačka 2) |4) da se proizvedena toplota koja se dobija insineracijom ili ko-insineracijom otpada u najvećoj mogućoj meri ponovo koristi, odnosno da se koristi za kombinovano dobijanje toplotne ili električne energije, za proizvodnju procesne pare ili za sisteme daljinskog grejanja;

Uz zahtev operater dostavlja i Radni plan postrojenja za termički tretman otpada koji sadrži i o ove podatke o tehničko-tehnološkim uslovima.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 2. ovog člana sadrži i podatke kojima se potvrđuje:

2) da se proizvedena toplota koja se dobija insineracijom ili ko-insineracijom otpada u najvećoj mogućoj meri ponovo koristi, odnosno da se koristi za kombinovano dobijanje toplotne ili električne energije, za proizvodnju procesne pare ili za sisteme daljinskog grejanja; |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |the residues will be minimised in their amount and harmfulness and recycled where appropriate; |0.2.

Član 8. stav 1. tačka 9)

0.1.

Član 16. stav 3. tač 3), 4) i 5)

|9) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ostaci ponovo koristite, ako je to tehnički izvodljivo ili ekonomski opravdano;

Uz zahtev operater dostavlja i Radni plan postrojenja za termički tretman otpada koji sadrži i o ove podatke o tehničko-tehnološkim uslovima.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 2. ovog člana sadrži i podatke kojima se potvrđuje:

3) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ti ostaci ponovno koriste, ako je to tehnički izvodljivo i ekonomski opravdano;

4) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana odlažu;

5) da se odlaganje ostataka čije se nastajanje ne može sprečiti, smanjiti ili koji se ne mogu reciklirati, vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima o termičkom tretmanu i odlaganju otpada. |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |the disposal of the residues which cannot be prevented, reduced or recycled will be carried out in conformity with national and Union law |0.2.

Član 8. stav 1. tačka 9)

0.1.

Član 16. stav 3. tač 3), 4) i 5)

|9) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ostaci ponovo koristite, ako je to tehnički izvodljivo ili ekonomski opravdano;

Uz zahtev operater dostavlja i Radni plan postrojenja za termički tretman otpada koji sadrži i o ove podatke o tehničko-tehnološkim uslovima.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 2. ovog člana sadrži i podatke kojima se potvrđuje:

3) a se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ti ostaci ponovno koriste, ako je to tehnički izvodljivo i ekonomski opravdano;

4) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana odlažu;

5) da se odlaganje ostataka čije se nastajanje ne može sprečiti, smanjiti ili koji se ne mogu reciklirati, vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima o termičkom tretmanu i odlaganju otpada. |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | |45.1 |Permit conditions

The permit shall include the following:

(a) a list of all types of waste which may be treated using at least the types of waste set out in the European Waste List established by Decision 2000/532/EC, if possible, and containing information on the quantity of each type of waste, where appropriate; |0.1.

Član 64. stav 2. tač 5) i 9)

Član 64. stav 4. tačka 2)

|Nadležni organ operateru izdaje dozvolu za termički tretman otpada u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole Katalogom otpada i Uredbom.

Dozvolom se utvrđuju uslovi za upravljanje otpadom u postrojenju za tretman naročito se odnosi na:

5) podatke o vrsti i količini otpada koji se ponovno iskorišćava ili odlaže;

9) obavezu dostavljanja podataka o vrsti i količinama tretiranog, odnosno ponovno iskorišćenog i odloženog otpada, kao i o rezultatima monitoringa

Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

2) vrstu i količinu opasnog otpada koji se može tretirati; |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |(b) the total waste incinerating or co-incinerating capacity of the plant; |0.1.

Član 64. stav 2. tačka 2) |Nadležni organ operateru izdaje dozvolu za termički tretman otpada u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole (deo V. tačka 4) podtačka (8)) i Uredbom.

Operater na propisanom obrascu dostavlja i podatke o kapacitetu postrojenja.

Dozvolom se utvrđuju uslovi za upravljanje otpadom u postrojenju za tretman naročito:

2) tehničke i tehnološke uslove za rad postrojenja |PU | | | | |(c) the limit values for emissions into air and water; |0.1.

Član 64. stav 4. tačka 1) |Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

granične vrednosti emisija u vazduh i vodu i način merenja emisija, u skladu sa zakonom |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |(d) the requirements for the pH, temperature and flow of waste water discharges; |0.1.

Član 64. stav 4. tačka 4) |Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

zahteve u vezi sa ph vrednošću, temperaturom i protokom ispuštanja otpadnih voda; |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |(e) the sampling and measurement procedures and frequencies to be used to comply with the conditions set for emission monitoring; |0.1.

Član 64. stav 4. tačka 5) |Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

5) metode uzorkovanja, učestalost merenja, metode i sredstva za merenje emisije štetnih materija u otpadnim gasovima i emisije štetnih i opasnih materija u otpadnim vodama za obavljanje sopstvenog monitoringa, u skladu sa zakonom; |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | |(f) the maximum permissible period of any technically unavoidable stoppages, disturbances, or failures of the purification devices or the measurement devices, during which the emissions into the air and the discharges of waste water may exceed the prescribed emission limit values. |0.1.

Član 64. stav 4. tačka 6) |Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

6) najduži dozvoljeni period trajanja svih tehnički neizbežnih zastoja, poremećaja, ili otkazivanja uređaja za prečišćavanje ili uređaja za merenje u toku koga emisije u vazduh i ispuštanje otpadne vode mogu premašiti propisane granične vrednosti emisije |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | |45.2 |In addition to the requirements set out in paragraph 1, the permit granted to a waste incineration plant or waste co-incineration plant using hazardous waste shall include the following:

(a) a list of the quantities of the different categories of hazardous waste which may be treated; |0.1.

Član 64. stav 4. tačka 2) |Nadležni organ operateru izdaje dozvolu za termički tretman opasnog otpada u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole (deo V. tačka 4) podtačka (8)), Katalogom otpada i Uredbom.

U postupku izdavanja dozvole za termički tretman otpada nadležni organ, po potrebi može zahtevati i dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju.

Operater na propisanom obrascu dostavlja i listu opasnog otpada koji se može tretirati u skladu sa Katalogom otpada-Prilog 1.

Nadležni organ za izdavanje dozvole za termički tretman opasnog otpada, po potrebi može zahtevati i dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju u postupku izdavanja dozvole.

Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

vrstu i količinu opasnog otpada koji se može tretirati; |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | | | (b) the minimum and maximum mass flows of those hazardous wastes, their lowest and maximum calorific values and their maximum contents of polychlorinated biphenyls, pentachlorophenol, chlorine, fluorine, sulphur, heavy metals and other polluting substances. |0.1.

Član 64. stav 4. tač 3) i 4)

0.2.

Prilog 3. i 4 |Nadležni organ operateru izdaje dozvolu za termički tretman opasnog otpada u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole (deo V. tačka 2) podtačka (4)) i Uredbom.

Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

najmanji i najveći udeo, najnižu i najvišu kaloričnu vrednost i graničnu vrednost zagađujućih materija (npr. PCB/PCT, PCP, hlorin, fluorin, sumpor, teški metali i dr.), za svaku vrstu opasnog otpada;

Nadležni organ dozvolom operateru utvrđuje uslove za upravljanje postrojenjem koje vrši termički tretman opasnog otpada (najmanji i najveći udeo, najnižu i najvišu kaloričnu vrednost i graničnu vrednost zagađujućih materija (na PCB/PCT, PCP, hlirin, fluorin, sumpor, teške metale i dr. ) za svaku vrstu opasnog otpada; |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | |45.3 |Member States may list the categories of waste to be included in the permit, which can be co-incinerated in certain categories of waste co-incineration plants. |0.1.

Član 64. stav 4. tačka 2)

64.7 |Ako se dozvola izdaje za termički tretman otpada, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na:

vrstu i količinu opasnog otpada koji se može tretirati;

Lista kategorija otpada koju dozvola treba da sadrži može se propisati za ko-insineraciju otpada u pojedinim kategorijama postrojenja za ko-insineraciju otpada. |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | |45.4 |The competent authority shall periodically reconsider and, where necessary, update permit conditions. |0.1.

Član 68 |Dozvola se može izmeniti u roku važenja dozvole, ako:

operater, odnosno lice koje ima dozvolu podnese zahtev za izmenu dozvole (promena vrste i/ili količine otpada, promena kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad za upravljanje otpadom, otvaranja novog postrojenja na istoj ili drugoj lokaciji sa istom tehnologijom i metodama tretmana);

dođe do promene operatera, odnosno lica koje ima dozvolu;

postoji opasnost ili nastane šteta po zdravlje ljudi i životnu sredinu ili uslovi bezbednosti zahtevaju izmenu dozvole;

dođe do izmena zakona i drugih propisa.

Izmenu dozvole iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

Ako operater, odnosno lice koje ima dozvolu podnese zahtev za izmenu dozvole iz stava 1. tačka 1) ovog člana nadležni organ donosi rešenje o izmeni dozvole.

Ako dođe do promene operatera, odnosno lica na čije ime je izdata dozvola, prava i obaveze koje proizilaze iz dozvole prenose se na pravnog sledbenika ako ispunjava uslove za izdavanje dozvole utvrđene ovim zakonom.

Nadležni organ na zahtev operatera, odnosno lica koje ima dozvolu donosi rešenje o prenosu prava i obaveza na pravnog sledbenika iz stava 4. ovog člana ili odbija zahtev za prenos prava i obaveza.

Madležni organ za izdavanje dozvole donosi novo rešenje o izdavanju dozvole ako se menjaju uslovi u dozvoli.

Ako izmenu dozvole vrši ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, o izvršenoj izmeni dozvole obaveštava jedinicu lokalne samouprave i dostavlja kopiju donetog rešenja.

Protiv rešenja iz st. 3, 5. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. |DU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. | |Art.46.1 |Control of emissions

Waste gases from waste incineration plants and waste co-incineration plants shall be discharged in a controlled way by means of a stack the height of which is calculated in such a way as to safeguard human health and the environment. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |46.2 |Emissions into air from waste incineration plants and waste co-incineration plants shall not exceed the emission limit values set out in parts 3 and 4 of Annex VI or determined in accordance with Part 4 of that Annex. |0.2.

Član 20. stav 1

Član 8. stav 1. tačka 2)

Prilog 2.

Prilog 3. |Na mestu ispuštanja otpadnih voda vrše se sledeća merenja:

1) kontinualno merenje parametara iz člana 18. stav 1. tačka 2) Uredbe.

3) mesečno merenje i na reprezentativnom uzorku ispuštenih voda tokom 24 h, odnosno zagađujućih materija iz člana 15. stav 3. a u vezi sa Prilogom 3. tačka 2-10) Uredbe.

4) merenje dioksina i furana na svakih 6 meseci (prve godine rada preporučuje se merenje najmanje četiri puta godišnje u razmaku od tri meseca);

Uredbom su propisani tehničko-tehnološki uslovi za emisije zagađujućih materija i energije u vazduh i vodu (aneksi o Tehnikama merenja GVE)

Granične vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh

Granične vrednosti emisija zagađujućih materije u otpadnoj vodi iz procesa prečišćavanja otpadnih gasova nastalih u postrojenju za insineraciju i ko-insineraciju otpada

|PU | | | | |If in a waste co-incineration plant more than 40 % of the resulting heat release comes from hazardous waste, or the plant co-incinerates untreated mixed municipal waste, the emission limit values set out in Part 3 of Annex VI shall apply. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |46.3 |Discharges to the aquatic environment of waste water resulting from the cleaning of waste gases shall be limited as far as practicable and the concentrations of polluting substances shall not exceed the emission limit values set out in Part 5 of Annex VI | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |46.4 |The emission limit values shall apply at the point where waste waters from the cleaning of waste gases are discharged from the waste incineration plant or waste co-incineration plant. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | | |When waste waters from the cleaning of waste gases are treated outside the waste incineration plant or waste co-incineration plant at a treatment plant intended only for the treatment of this sort of waste water, the emission limit values set out in Part 5 of Annex VI shall be applied at the point where the waste waters leave the treatment plant. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | | |Where the waste water from the cleaning of waste gases is treated collectively with other sources of waste water, either on site or off site, the operator shall make the appropriate mass balance calculations, using the results of the measurements set out in point 2 of Part 6 of Annex VI in order to determine the emission levels in the final waste water discharge that can be attributed to the waste water arising from the cleaning of waste gases. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | | |Under no circumstances shall dilution of waste water take place for the purpose of complying with the emission limit values set out in Part 5 of Annex VI. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |46.5 |Waste incineration plant sites and waste co-incineration plant sites, including associated storage areas for waste, shall be designed and operated in such a way as to prevent the unauthorised and accidental release of any polluting substances into soil, surface water and groundwater. |0.2

Član 9. stav 1. |Operater mora da preduzme sve neophodne mere u vezi sa isporukom i prijemom otpada kako bi se sprečio ili ograničio negativni uticaj na životnu sredinu, naročito u pogledu zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih voda, kao i u pogledu emisije neprijatnih mirisa, buke i nagativnih uticaja na zdravlje ljudi. |PU | | | | |Storage capacity shall be provided for contaminated rainwater run-off from the waste incineration plant site or waste co-incineration plant site or for contaminated water arising from spillage or fire-fighting operations. The storage capacity shall be adequate to ensure that such waters can be tested and treated before discharge where necessary. |0.2

6.5

Član 15. stav 6.

|Uredbom je propisano opremanje lokacije

Na lokaciji za izgradnju i rad postrojenja mora se obezbediti prostor u kome se vrši privremeno skladištenje otpada za koje je ispitivanjem utvrđeno da se ne može vršiti ko-insineracija i koja se mora vratiti isporučiocu.

Operater vrši odgovarajuće proračune materijalnih bilansa kako bi utvrdio nivoe emisije u konačno ispuštenoj otpadnoj vodi koja može na neki način biti povezana sa vodom iz procesa prečišćavanja gasova nastalih sagorevanjem, kako bi proverio poštovanje graničnih vrednosti emisije iz Priloga 3. za otpadne vode iz procesa prečišćavanja gasova nastalih sagorevanjem. |PU | | | |46.6 |Without prejudice to Article 50(4)(c), the waste incineration plant or waste co-incineration plant or individual furnaces being part of a waste incineration plant or waste co-incineration plant shall under no circumstances continue to incinerate waste for a period of more than 4 hours uninterrupted where emission limit values are exceeded. |0.2

Član 22. stav 3. |Postrojenje za insineraciju ili ko- insineraciju ili linija za nsineraciju ne može ni u kom slučaju nastaviti rad na duže od 4 h bez prekida ukoliko su prekoračene granične vrednosti emisije, pri čemu kumulativni period rada u takvim uslovima ne sme preći 60 h godišnje. |PU | | | | |The cumulative duration of operation in such conditions over 1 year shall not exceed 60 hours. |0.2

Član 22. stav 4. |Period od 60 h iz stava 3. Ovog člana primenjuje se i na one linije u postrojenju koje su priključene na jedinstveni uređaj za prečišćavanje gasova iz sagorevanja |PU | | | | |The time limit set out in the second subparagraph shall apply to those furnaces, which are linked to one single waste gas cleaning device. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |47 |Breakdown

In the case of a breakdown, the operator shall reduce or close down operations as soon as practicable until normal operations can be restored. |0.2

Član 22. stav 2. |U slučaju kvara, oprater postrojenja za termički tretman otpada što je pre moguće smanjuje ili potuno prekida aktivnost sve do uspostvljanja normalnog rada. |PU | | | |48.1 |Monitoring of emissions

Member States shall ensure that the monitoring of emissions is carried out in accordance with Parts 6 and 7 of Annex VI. |0.2

Član 17. stav 3. |Postrojenje i ispravan rad automatske opreme za monitoring emisija u vazduh i vodu podležu godišnjim kontrolnim merenjima. |PU | | | |48.2 |The installation and functioning of the automated measuring systems shall be subject to control and to annual surveillance tests as set out in point 1 of Part 6 of Annex VI. |0.2.

Član 17. stav 5. |Etaloniranje i ispitivanje mernih uređaja kojima se vrši merenje emisije vrši se paralelnim merenjima sa referentnim metodama najmanje svake treće godine, odnosno ponavlja se posle svake značajne izmene (popravka ili prepravka merila). |PU | | | |48.3 |The competent authority shall determine the location of the sampling or measurement points to be used for monitoring of emissions. |0.2.

Član 17. stav 7. |Merna mesta određuju se u skladu sa propisom kojim se uređuje emisija zagađujućih materija u vazduh. |PU | | | |48.4 |All monitoring results shall be recorded, processed and presented in such a way as to enable the competent authority to verify compliance with the operating conditions and emission limit values which are included in the permit. |0.2.

Član 17. stav 2. |Nadležni organ operateru koji upravlja postrojenjem za termički tretman otpada dozvolom definiše stroge operativne uslove, uz ispunjavanje tehničkih uslova u skladu sa utvrđenim graničnim vrednostima emisije za insineraciju i ko-inisniraciju, odnosno druge uslove predviđene projektno-tehničkom dokumentacijom upravljanja otpadom, u skladu sa Zakonom i članom 18. Uredbe. |PU | | | |48.5 |As soon as appropriate measurement techniques are available within the Union, the Commission shall, by means of delegated acts in accordance with Article 76 and subject to the conditions laid down in Articles 77 and 78, set the date from which continuous measurements of emissions into the air of heavy metals and dioxins and furans are to be carried out. | | | | | | |49. |Compliance with emission limit values

The emission limit values for air and water shall be regarded as being complied with if the conditions described in Part 8 of Annex VI are fulfilled. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe | |50.1. |Operating conditions

Waste incineration plants shall be operated in such a way as to achieve a level of incineration such that the total organic carbon content of slag and bottom ashes is less than 3 % or their loss on ignition is less than 5 % of the dry weight of the material. If necessary, waste pre-treatment techniques shall be used. |0.2.

Član 12. stav 7. |Postrojenje za insineraciju radi tako da postigne nivo insineracije koji garantuje da će ukupni nivo organskog ugljenika (TOS) u šljaci i kotlovskom (ložišnom) pepelu biti manji od 3% ili gubitak pri žarenju manji od 5% na suvu masu materijala, a ukoliko je neophodno, primenjuju se i odgovarajuće tehnike predtretmana. |PU | | | |50.2 |Waste incineration plants shall be designed, equipped, built and operated in such a way that the gas resulting from the incineration of waste is raised, after the last injection of combustion air, in a controlled and homogeneous fashion and even under the most unfavourable conditions, to a temperature of at least 850 °C for at least two seconds. |0.2.

Član 12. stav 1. |Postrojenje za insineraciju i ko-inseneraciju projektuje se, oprema, izgrađuje i radi tako da se obezbedi da posle poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja, procesni gasovi na kontrolisan i homogen način, čak i u najnepovoljnijim uslovima, dostignu temperaturu od najmanje 850°S za dve sekunde trajanja, pri čemu se merenje vrši kod unutrašnjeg zida komore za sagorevanje ili u nekoj drugoj reprezentativnoj tački komore. |PU | | | |

|If hazardous waste with a content of more than 1 % of halogenated organic substances, expressed as chlorine, is incinerated or co-incinerated, the temperature required to comply with the first and second subparagraphs shall be at least 1 100 °C. |0.2.

Član 12. stav 2. |Ako se u postrojenju za insineraciju i ko-inseneraciju vrši spaljivanje opasnog otpada koji sadrži više od 1% halogenih organskih supstanci izraženih kao hlor, temperatura se mora podići na 1100°S za najmanje dve sekunde trajanja |PU | | | | |In waste incineration plants, the temperatures set out in the first and third subparagraphs shall be measured near the inner wall of the combustion chamber. The competent authority may authorise the measurements at another representative point of the combustion chamber. |0.2.

Član 12. stav 1. |Postrojenje za insineraciju i ko-inseneraciju projektuje se, oprema, izgrađuje i radi tako da se obezbedi da posle poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja, procesni gasovi na kontrolisan i homogen način, čak i u najnepovoljnijim uslovima, dostignu temperaturu od najmanje 850°S za dve sekunde trajanja, pri čemu se merenje vrši kod unutrašnjeg zida komore za sagorevanje ili u nekoj drugoj reprezentativnoj tački komore. |PU | | | |Art. 50.3 |Each combustion chamber of a waste incineration plant shall be equipped with at least one auxiliary burner. This burner shall be switched on automatically when the temperature of the combustion gases after the last injection of combustion air falls below the temperatures set out in paragraph 2. It shall also be used during plant start-up and shut-down operations in order to ensure that those temperatures are maintained at all times during these operations and as long as unburned waste is in the combustion chamber. |0.2.

Član 12. stav 3.

Član 12. stav 4.

Član 12. stav 5. |Postrojenje, kao i svaka linija postrojenja za insineraciju otpada, oprema se najmanje jednim pomoćnim gorionikom.

Pomoćni gorionik mora automatski da se aktivira kada temperatura procesnog gasa padne ispod 850°S, odnosno 1100°S, nakon poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja.

Gorionik mora da se koristi i za paljenje, odnosno gašenje instalacije, kako bi se obezbedilo da temperatura od 850°S, odnosno 1100°S, ostane na konstantnom nivou tokom tih procesa dok god u komori za sagorevanje ima nesagorelog otpada. |PU | | | | |The auxiliary burner shall not be fed with fuels which can cause higher emissions than those resulting from the burning of gas oil as defined in Article 2(2) of Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels, liquefied gas or natural gas. |0.2.

Član 12. stav .6. |Za vreme pokretanja, odnosno isključivanja postrojenja, kada temperatura gasa padne ispod 850°S, odnosno 1100°S, u pomoćni gorionik ne bi trebalo dozirati gorivo koje može izazvati veće emisije od onih koje nastaju sagorevanjem lož ulja, tečnog ili prirodnog gasa. |PU | | | |Art. 50.4 |Waste incineration plants and waste co-incineration plants shall operate an automatic system to prevent waste feed in the following situations:

(a) at start-up, until the temperature set out in paragraph 2 of this Article or the temperature specified in accordance with Article 51(1) has been reached; |0.2.

Član 12. stav 8. tačka 1) |Postrojenja za insineraciju i ko-insineraciju imaju i koriste automatski sistem za sprečavanje dodavanja otpada:

1) pri pokretanju postrojenja, sve dok temperatura ne dostigne nivo od 850°S, odnosno 1100°S zavisno od slučaja ili dostizanja temperature u skladu sa st. 9. i 11. ovog člana; |PU | | | | |(b) whenever the temperature set out in paragraph  2 of this Article or the temperature specified in accordance with Article 51(1) is not maintained; |0.2.

Član 12. stav 8. tačka 2) |2) kada se temperatura ne održava na 850°C, odnosno 1100°C zavisno od slučaja ili kada se temperatura ne održava u skladu sa st. 9. i 11. ovog člana; |PU | | | | |(c) whenever the continuous measurements show that any emission limit value is exceeded due to disturbances or failures of the waste gas cleaning devices |0.2.

Član 12. stav 8. tačka 3) |3) kada se kontinualnim merenjem koje se vrši u skladu sa ovom uredbom utvrdi da su prekoračene granične vrednosti usled nekog kvara ili prekida rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih gasova |PU | | | |50.5 |Any heat generated by waste incineration plants or waste co-incineration plants shall be recovered as far as practicable. |0.2.

Član 12. stav 15. |Toplota proizvedena u procesu insineracije ili ko-insineracije koristi se u najvećoj mogućoj meri i uz najviši nivo energetske efikasnosti. |PU | | | |50.6 |Infectious clinical waste shall be placed straight in the furnace, without first being mixed with other categories of waste and without direct handling. |0.2.

Član 12. stav 16. |Infektivni otpad i potencijalno infektivni otpad direktno se smešta u komoru, bez prethodnog mešanja sa drugim kategorijama otpada i bez direktnog rukovanja ovim otpadom. |PU | | | |50.7 |Member States shall ensure that the waste incineration plant or waste co-incineration plant is operated and controlled by a natural person who is competent to manage the plant. |0.2.

Član 12. stav 17. |Postrojenjem za insineraciju i ko-insineraciju upravlja kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad postrojenja u skladu sa Zakonom. |PU | | | |51.1 |Authorisation to change operating conditions

Conditions different from those laid down in Article 50(1), (2) and (3) and, as regards the temperature, paragraph 4 of that Article and specified in the permit for certain categories of waste or for certain thermal processes, may be authorised by the competent authority provided the other requirements of this Chapter are met. Member States may lay down rules governing these authorisations. | | |DP | | | |51.2 |For waste incineration plants, the change of the operating conditions shall not cause more residues or residues with a higher content of organic polluting substances compared to those residues which could be expected under the conditions laid down in Article 50(1), (2) and (3). | | |DP | | | |51.3 |Emissions of total organic carbon and carbon monoxide from waste co-incineration plants, authorised to change operating conditions according to paragraph 1 shall also comply with the emission limit values set out in Part 3 of Annex VI. | | |DP | | | | |Emissions of total organic carbon from bark boilers within the pulp and paper industry co-incinerating waste at the place of its production which were in operation and had a permit before 28 December 2002 and which are authorised to change operating conditions according to paragraph 1 shall also comply with the emission limit values set out in Part 3 of Annex VI. | | |DP | | | |Art. 51.4 |Member States shall communicate to the Commission all operating conditions authorised under paragraphs 1, 2 and 3 and the results of verifications made as part of the information provided in accordance with the reporting requirements under Article 72. | | |NP | | | |52.1 |Delivery and reception of waste

The operator of the waste incineration plant or waste co-incineration plant shall take all necessary precautions concerning the delivery and reception of waste in order to prevent or to limit as far as practicable the pollution of air, soil, surface water and groundwater as well as other negative effects on the environment, odours and noise, and direct risks to human health. |0.2.

Član 9. stav 1. |Operater mora da preduzme sve neophodne mere u vezi sa isporukom i prijemom otpada kako bi se sprečio ili ograničio negativni uticaj na životnu sredinu, naročito u pogledu zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih voda, kao i u pogledu emisije neprijatnih mirisa, buke i nagativnih uticaja na zdravlje ljudi. |PU | | | |52.2 |The operator shall determine the mass of each type of waste, if possible according to the European Waste List established by Decision 2000/532/EC, prior to accepting the waste at the waste incineration plant or waste co-incineration plant. |0.2.

Član 9. stav 2. tačka 2) |Pre prijema otpada u postrojenje za insineraciju ili ko-insineraciju operater:

2) utvrđuje masu svake od kategorija otpada, u skladu sa Katalogom otpada; |PU | | | |52.3 |Prior to accepting hazardous waste at the waste incineration plant or waste co-incineration plant, the operator shall collect available information about the waste for the purpose of verifying compliance with the permit requirements specified in Article 45(2). |0.2.

Član 9. stav 2. tačka 3) |3) identifikuje raspoložive podatke o vrsti i svojstvima otpada kako bi proverio usklađenost |PU | | | | |That information shall cover the following:

(a) all the administrative information on the generating process contained in the documents mentioned in paragraph 4(a); |0.2.

Član 9. stav 3. tačka 1) |Pre prijema otpada u postrojenje za insineraciju ili ko-insineraciju operater dostavlja podatke:

1) o procesu nastajanja otpada koji su sadržani u dokumentima koji prate kretanje otpada (Dokument o kretanju otpada i Dokument o kretanju opasnog otpada) |PU | | | | |(b) the physical, and as far as practicable, chemical composition of the waste and all other information necessary to evaluate its suitability for the intended incineration process; |0.2.

Član 9. stav 3. tačka 2) |2) oznaka, naziv, opis otpada i njegove fizičke i hemijske osobine i sve neophodne informacije potrebne za uzorkovanje i karakterizaciju otpada pre insineracije | | | | | |(c) the hazardous characteristics of the waste, the substances with which it cannot be mixed, and the precautions to be taken in handling the waste. |0.2.

Član 9. stav 3. tačka 3) |3) opis opasnih karakteristika otpada, materije sa kojima se otpad ne može mešati i mere predostrožnosti koje se trebaju preduzeti prilikom rukovanja otpadom | | | | |52.4 |Prior to accepting hazardous waste at the waste incineration plant or waste co-incineration plant, at least the following procedures shall be carried out by the operator:

(a) the checking of the documents required by Directive 2008/98/EC and, where applicable, those required by Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste and by legislation on transport of dangerous goods; |0.2.

Član 10. stav 1. tačka 1) |Pre prijema opasnog otpada u postrojenje za insineraciju ili ko-insineraciju, operater mora da sprovede proceduru prijema otpada iz člana 9. st. 3. i 4. ove uredbe, a naročito:

1) proveru dokumentacije koja prati opasan otpad, a ako je potrebno i dokumentacije propisane propisima koji uređuju prevoz opasnih materija; | | | | | |(b) the taking of representative samples, unless inappropriate as far as possible before unloading, to verify conformity with the information provided for in paragraph 3 by carrying out controls and to enable the competent authorities to identify the nature of the wastes treated. |0.2.

Član 10. stav 1. tačka 2)

0.1.

Član 41. stav 4.

Član 41. stav 5.

|2) uzimanje reprezentativnih uzoraka pre istovara, osim u slučajevima kada to nije izvodljivo (npr. uzoraka infektivnog medicinskog otpada), kako bi se proverila usklađenost sa podacima iz prateće dokumentacije;

Pre spaljivanja otpada vlasnik i/ili drugi držalac opasnog otpada obezbeđuje ispitivanje opasnih karakteristika otpada pri prvom otpremanju otpada u postrojenje, odnosno jednom godišnje za istu vrstu opasnog otpada koji se spaljuje u istom postrojenju u dužem vremenskom periodu.

Pre spaljivanja operater postrojenja iz stava 2. ovog člana obezbeđuje proveru otpada dopremljenog za spaljivanje, odnosno njegovu identifikaciju prema vrsti, količini i svojstvima, kontrolu prateće dokumentacije i uzorkovanje i analizu opasnog otpada.

|PU | | | | |The samples referred to in point (b) shall be kept for at least 1 month after the incineration or co-incineration of the waste concerned. |0.1.

Član 41. stav 6. |Operater je dužan da uzorke otpada čuva najmanje jedan mesec nakon spaljivanja otpada |PU | | | |52.5 |The competent authority may grant exemptions from paragraphs 2, 3 and 4 to waste incineration plants or waste co-incineration plants which are a part of an installation covered by Chapter II and only incinerate or co-incinerate waste generated within that installation. | | | | | | |53.1 |Residues

Residues shall be minimised in their amount and harmfulness. Residues shall be recycled, where appropriate, directly in the plant or outside. |0.2.

Član 16. stav 1.

0.2.

Član 16. stav 2. |Ostatak iz procesa insineracije ili ko-insineracije smanjuje se na najmanju moguću meru u smislu nastale mase i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi

Ostatak se reciklira na licu mesta ili izvan kruga postrojenja, kada god je to moguće, u skladu sa Zakonom. | | | | |53.2 |Transport and intermediate storage of dry residues in the form of dust shall take place in such a way as to prevent dispersal of those residues in the environment. |0.2.

Član 16. stav 3. |Transport i privremeno skladištenje suvog ostatka kao što su kotlovski pepeo i suvi ostatak iz procesa prečišćavanja otpadnih gasova vrši se na način kojim se sprečava njegovo rasipanje u životnoj sredini, odnosno transport i skladištenje se vrši u zatvorenim kontejnerima. | | | | |53.3 |Prior to determining the routes for the disposal or recycling of the residues, appropriate tests shall be carried out to establish the physical and chemical characteristics and the polluting potential of the residues. Those tests shall concern the total soluble fraction and heavy metals soluble fraction. |0.2.

Član 16. stav 4

Član 16. stav 5. |Pre utvrđivanja načina odlaganja ili reciklaže ostataka iz postrojenja za insineraciju ili ko-insineraciju otpada vrše se odgovarajuća ispitivanja kako bi se utvrdile fizičke i hemijske osobine i potencijalno zagađenje iz različitih ostataka iz procesa insineracije u skladu sa posebnim propisom.

Ispitivanja iz stava 4. ovog člana posebno obuhvataju ukupne rastvorive frakcije i teške metale u rastvorivoj frakciji. | | | | |54 |Substantial change

A change of operation of a waste incineration plant or a waste co-incineration plant treating only non-hazardous waste in an installation covered by Chapter II, which involves the incineration or co-incineration of hazardous waste shall be regarded as a substantial change. | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu izmenama i dopuna Uredbe | |55.2 |For waste incineration plants or waste co-incineration plants with a nominal capacity of 2 tonnes or more per hour, the report referred to in Article 72 shall include information on the functioning and monitoring of the plant and give account of the running of the incineration or co-incineration process and the level of emissions into air and water in comparison with the emission limit values. That information shall be made available to the public. |0.1

Član 63. stav 2.

0.2.

Član 23. stav 1.

Član 25. stav 1.

|Uvid u podnete Zahteve može se izvršiti u nadležnom organu sa isticanjem adrese i kancelarije obrađivača predmeta.

Zahtev za izdavanje novih dozvola za postrojenja za insineraciju ili ko- insineraciju dostupan je javnosti u prostorijama nadležnog organa 30 dana pre izdavanja dozvole, koko bi se javnosti omogućilo da pomenute zahteve razmotri pre nego što nadležni organ donese konačnu odluku u skladu sa Zakonom kojim se uređuje izdavanje integrisane dozvole i Zakonom.

Godišnji izveštaj koji operatre dostavlja nadležnom organu, a koji se odnosi na rad i monitoring nad postrojenjem za insineraciju ili ko- insineraciju čiji nominalni kapacitet ne iznosi dve ili više tona na sat dostupan je javnosti. |PU | | | |55.3 |A list of waste incineration plants or waste co-incineration plants with a nominal capacity of less than 2 tonnes per hour shall be drawn up by the competent authority and shall be made available to the public. |0.2.

Član 24. stav 1.

|Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine utvrđuje listu postrojenja za insineraciju ili ko- insineraciju čiji nominalni kapacitet ne prelazi dve tone na sat. |NU | |Potupno usklađivanje odredbe nakon urvrđivanja Liste postrojenja. | |Annex VI |Technical provisions relating to waste incineration plants and waste co-incineration plants

PART 1: Definitions | | |NU | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu izmenama i dopuna Uredbe | | |PART 2: Equivalence factors for dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans |0.2.

Prilog 1. |Faktori ekvivalentne toksičnosti

za dibenzo-p-dioksine i dibenzofurane |PU | | | | |PART 3: Air emission limit values for waste incineration plants |0.2.

Prilog 2. |Granične vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh |PU | | | | |PART 4: Determination of air emission limit values for the co-incineration of waste |0.2.

Prilog 4 – Deo I

Prilog 4 – Deo II

Prilog 4 – Deo III |Određivanje graničnih vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh pri ko-insineraciji otpada

deo I – Cementne peći za ko-insineraciju otpada

deo II – Postrojenja za sagorevanje koja vrše ko-insineraciju otpada

deo III – Posebne odredbe za druge sektore industrije u kojima se vrši ko-insineracija otpada, a koji nisu uključeni u deo I ili deo II |PU | | | | |PART 5: Emission limit values for discharges of waste water from the cleaning of waste gases |0.2.

Prilog 5. |Formula za izračunavanje koncentracije emisije u uslovima uobičajenog procenta koncentracije kiseonika |PU | | | | |PART 8: Assessment of compliance with emission limit values | | |NE | |Potupno usklađivanje odredbi stupanjem na snagu izmenama i dopuna Uredbe | |

Ostavite komentar