Uredba o načinu i postupku utvrđivanja udela Republike Srbije nastalog konverzijom duga određenih preduzeća za priređivanje igara na sreću i vlasnički udeo Republike Srbije u tim preduzećima

Na osnovu člana 101. stav 4. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04)

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA UDELA REPUBLIKE SRBIJE NASTALOG KONVERZIJOM DUGA ODREĐENIH PREDUZEĆA ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU U VLASNIČKI UDEO REPUBLIKE SRBIJE U TIM PREDUZEĆIMA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak utvrđivanja udela Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) nastalog konverzijom duga Društvenog preduzeća za priređivanje igara na sreću „LUTRIJA SRBIJE”, Beograd, Uskočka 4–6, Preduzeća „NARODNA LUTRIJA” DP za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara, radio difuznu delatnost, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, Beograd, Savski trg 9, Društvenog preduzeća za priređivanje igara na sreću „LUTRIJA BEOGRADA” sa potpunom odgovornošću, Beograd, Svetozara Markovića 40 i „JUGOLUTRIJA” AD za priređivanje svih igara na sreću i zabavnih igara, Beograd (u daljem tekstu: preduzeća za priređivanje igara na sreću) u vlasnički udeo Republike u tim preduzećima.

Član 2.

Udeo Republike u preduzećima za priređivanje igara na sreću iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se srazmerno učešću visini dospelih a neizmirenih obaveza tih preduzeća u smislu člana 101. stav 1. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđenih aktom Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija, u ukupnom kapitalu preduzeća.

Ukupan kapital preduzeća iz stava 1. ovog člana utvrđuje se kao zbir iznosa dospelih a neizmirenih obaveza i revalorizovanog kapitala tih preduzeća.

Član 3.

Udeo Republike u preduzećima za priređivanje igara na sreću, saglasno članu 2. ove uredbe, utvrdiće se ugovorom koji će Republika zaključiti sa tim preduzećima.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, u ime Republike, zaključiće ministar nadležan za poslove finansija.

Ako se ugovor iz stava 1. ovog člana ne zaključi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, udeo Republike u preduzećima iz stava 1. ovog člana utvrdiće Vlada Republike Srbije, u skladu sa članom 2. ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-6100/2004-2

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar