Predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde i državne uprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Draft Law on Confiscation of the Proceeds from Crime

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Glava 6: USKLAĐIVANjE PROPISA, PRIMENA PRAVA I PRAVILA KONKURENCIJE

Član 72: „Strane priznaju važnost usklađivanja važećeg srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice i njegove delotvorne primene. Srbija će nastojati da obezbedi postepeno usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Zajednice. Srbija će obezbediti da će važeće i buduće zakonodavstvo biti pravilno primenjeno i sprovedeno.”

Glava 7: PRAVOSUĐE, SLOBODA I BEZBEDNOST

Član 80: „U okviru saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova strane će posebnu važnost dati konsolidovanju vladavine prava i jačanju institucija na svim nivoima u oblasti uprave uopšte, a naročito u sprovođenju zakona i institucijama pravosuđa. Saradnja će naročito biti usredsređena na jačanje nezavisnosti sudstva i poboljšanje njegove efikasnosti, poboljšanje rada policije i drugih organa za sprovođenje zakona, obezbeđivanje odgovarajuće obuke i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

           

            Član 86: SPREČAVANjE I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I OSTALIH NEZAKONITIH AKTIVNOSTI

            „Strane će sarađivati u sprečavanju i borbi protiv kriminalnih i nezakonitih aktivnosti, organizovanih ili drugih, kao što su:

a) krijumčarenje i trgovina ljudima;

b) nezakonite ekonomske aktivnosti, naročito falsifikovanje novca i falsifikovanje u oblicima bezgotovinskog plaćanja, nezakonite transakcije robom, kao što su industrijski otpad, radioaktivni materijal i transakcije koje uključuju nezakonite, falsifikovane ili piratske proizvode;

v) korupcija, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, naročito povezana sa netransparentnim upravnim postupcima;

g) poreska utaja;

d) krađa identiteta;

đ) nedozvoljena trgovina drogama i psihotropnim supstancama;

e) nedozvoljena trgovina oružjem;

ž) falsifikovanje dokumenata;

z) krijumčarenje i nedozvoljena trgovina robom uključujući i automobile;

i) visokotehnološki kriminal.

            Biće promovisana regionalna saradnja i poštovanje priznatih međunarodnih standarda u borbi protiv organizovanog kriminala”.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Rok za usklađivanje predviđen opšti rokom koji je naveden u čl. 72. SSP, odnosno do kraja 2014. godine.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

1.1.6. Sistem pravosuđa

3.23.1. Sudski sistem

3.24.5. Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Okvirna odluka Saveta 2003/577/JHA o izvršanju naloga za zamrzavanje imovine ili dokaznog materijala u EU od 22. jula 2003. godine

– potpuno usklađeno

Okvirna odluka Saveta 2005/212/JHA o oduzimanju prihoda, sredstava i imovine od kriminala od 24. februara 2005. godine

Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24. February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property

– potpuno usklađeno

Okvirna odluka Saveta 2006/783/JHA o primeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje imovine od 6. oktobra 2006. godine

Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders

– potpuno usklađeno

Okvirna odluka Saveta 2001/500/JHA o pranju novca, identifikacija, utvrđivanje porekla, zamrzavanje, oduzimanje i konfiskacija imovine proistekle iz krivičnog dela od 26. juna 2001. godine

Council Framework Decision on money laundering, identification, tracing, freezing , seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime 2001/500/JHA

– potpuno usklađeno

COUNCIL DECISION 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime

– potpuno usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Da

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Da.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar