54. sednica Vlade Republike Srbije, 7. mart 2013. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Postavlja se Rastko Janković za pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za unapređenje kulturnih, prosvetno – obrazovnih i drugih vidova saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1823/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Postavlja se Nikolina Milatović Popović za pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1825/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

VERA I DIJASPORE

I

Đorđu Prstojeviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra vera i dijaspore – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore, zbog ukidanja položaja – od 27. februara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1822/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA

VERA I DIJASPORE

I

Aleksandri Kojić prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva vera i dijaspore, zbog ukidanja položaja – od 27. februara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1820/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”:

1. prof. dr Dimitrije Golemović, vršilac dužnosti predsednika,

2. Biljana Krstić, vršilac dužnosti člana,

3. Nađa Ivanji Švab, vršilac dužnosti člana,

4. Darinka Marković, vršilac dužnosti člana,

5. Aleksandar Jovanović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-683/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

U Upravni odbor Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Đorđe Mazinjanin, profesor Visoke tehnološke škole u Aranđelovcu;

2) za članove:

(1) Konstantin Kostjukov, direktor Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu,

(2) Slobodan Vujović, dipl. pravnik, generalni sekretar Saveza KUD Beograd,

(3) Tomislav Devečerski, kustos u penziji Muzeja automobila Beograda,

(4) Aleksandar Jovanović, igrač, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-684/2013-1

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH

IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”:

1. Nataša Milićević, vršilac dužnosti predsednika,

2. Dragan Jovanović, vršilac dužnosti člana,

3. Slobodan Bošković, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-681/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

U Nadzorni odbor Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Žugić, dipl. menadžer kulture, pomoćnik direktora za programe kulture Javnog preduzeća „Sava centar” Beograd;

2) za članove:

(1) Jelena Pavlović, novinar iz Beograda,

(2) Milan Radovanović, igrač, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-682/2013-1

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA JUŽNOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Ivici Žarkovu prestaje rad na položaju načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 7. martom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1899/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JUŽNOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Postavlja se Zoran Tasić za načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1902/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se prof. dr Ida Jovanović dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1894/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Imenuje se doc. dr Zoran Radojičić za vršioca dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1896/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Nebojša Arsenijević dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1912/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Nebojša Arsenijević za direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1913/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Dimić dužnosti direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1908/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Imenuje se dr Marina Deljanin Ilić za vršioca dužnosti direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1905/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Univerzitetske dečje klinike:

1. prof. dr Dragan Vučović, predsednik,

2. doc. dr Milovan Dimitrijević, član,

3. Ivan Zečić, član,

4. mr sci. med. Milan Dokić, član,

5. prim. dr Mirjana Raičević, član,

6. dr Željko Smoljanić, član,

7. prof. dr Svjetlana Maglajlić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1897/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

U Upravni odbor Univerzitetske dečje klinike imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dušan Šćepanović;

2) za članove:

(1) doc. dr Goran Tasić, Klinički centar Srbije,

(2) prim. dr Vojislav Lekić, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”,

(3) dr Goran Kaljević, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije,

(4) prof. dr Ivana Petrović Marković, Univerzitetska dečja klinika,

(5) prof. dr Zoran Golubović, Univerzitetska dečja klinika,

(6) doc. dr Milan Đukić, Univerzitetska dečja klinika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1900/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za neonatologiju:

1. prof. dr Dušan Šćepanović, predsednik,

2. Milan Strundžalić, član,

3. dr Zoran M. Tomašević, član,

4. prim. mr sci. med. dr Milica Ranković Janevski, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1895/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

U Upravni odbor Instituta za neonatologiju imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nadežda Stojanović, Klinički centar Kragujevac;

2) za članove:

(1) dr Slaviša Zdravković, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,

(2) dr Nina Kuburović, specijalista socijalne medicine, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,

(3) Rajko Tanasijević, dipl. ekonomista, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1901/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUMETORLAK

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”:

1. prof. dr Predrag Peško, predsednik,

2. prof. dr Vladimir V. Obradović, član,

3. prof. dr Vladimir Bumbaširević, član,

4. dr Aleksandar Drašković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1907/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUMETORLAK

I

U Upravni odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” imenuju se:

1) za predsednika:

– doc. dr Mihajlo Rabrenović, Megatrend univerzitet, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Aleksandar Drašković, specijalista urologije, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”,

(2) prof. dr Zoran Džamić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

(3) prof. dr Branislav D. Stefanović, Klinički centar Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1909/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš:

1. Zlatan Živković, predsednik,

2. Gorica Mitić, član,

3. Dragoslav Rančić, član,

4. Goran Zdravković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1903/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

U Upravni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aleksandar Stojković, kardiolog, Klinički centar Niš;

2) za članove:

(1) mr ph. Saša Ignjatović iz Niša,

(2) dr Goran Danković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš,

(3) Vule Vuković, dipl. pravnik, Služba za prodaju usluga velikim biznis korisnicima, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1904/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za bezbednost i zdravlje na radu:

1. Zoran Martinović, predsednik,

2. Miroslav Vasin, član,

3. Dragi Vidojević, član,

4. Zoran Vujović, član,

5. prof. dr Zoran Punoševac, član,

6. dr Borivoje Šunderić, član,

7. mr Zoran Nikolić, član,

8. Predrag Marić, član,

9. Nebojša Ilić, član,

10. prof. dr Dobrila Škatarić, član,

11. Predrag Peruničić, član.

II

U Savet za bezbednost i zdravlje na radu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) za članove:

(1) Dragoljub Peurača, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) doc. dr Ivan Mačužić, profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,

(3) Duško Vuković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije,

(4) Branko Kalajanović, predsednik Grane pošta, telekomunikacija i medija Konfederacije slobodnih sindikata,

2

(5) Nebojša Miletić, Unija poslodavaca Srbije,

(6) Milana Rakić, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(7) Željko Kojić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova,

(8) dr Zoran Vučić, pomoćnik ministra zdravlja,

(9) Leposava Sojić, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(10) Mirjana Mundžić Krnčević, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1939/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Zoran Ružić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1944/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Predrag Karavdić za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1943/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Jan Boćanski dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1929/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se mr Ivan Sočo dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1926/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA

ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Vlajko Senić dužnosti člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1819/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA

ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, za člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1821/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA

ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za informaciono društvo i medije:

1) Jovana Matić, sekretar.

2. U Podgrupi za carinsku uniju:

1) Predrag Petronijević, zamenik predsednika.

3. U Podgrupi za finansijski nadzor:

1) Vlajko Senić, predsednik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1824/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Podgrupu za slobodno kretanje kapitala imenuje se:

1) za zamenika predsednika:

– Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija i privrede.

2. U Podgrupu za finansijske usluge imenuje se:

1) za zamenika predsednika:

– Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija i privrede.

3. U Podgrupu za informaciono društvo i medije imenuje se:

1) za sekretara:

– Irena Posin, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

4. U Podgrupu za poreze imenuje se:

1) za zamenika predsednika:

– Irina Stevanović Gavrović, Ministarstvo finansija i privrede.

5. U Podgrupu za carinsku uniju imenuje se:

1) za zamenika predsednika:

– Tihomir Bogićević, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija i privrede.

6. U Podgrupu za finansijski nadzor imenuje se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1826/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta „Jat-Tehnika” društva s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 79/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORAJATTEHNIKADRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o izboru Srđana Miškovića za vršioca dužnosti direktora „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd, koju je donela Skupština „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd na sednici od 1. februara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1968/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 35. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Draganu Vukmiroviću prestaje rad na položaju direktora Republičkog zavoda za statistiku, protekom vremena na koje je postavljen na položaj – 10. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1772/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 35. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Dragan Vukmirović ponovo se postavlja na položaj direktora Republičkog zavoda za statistiku, od 11. januara 2013. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1773/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu („Službeni glasnik RS”, broj 75/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Vukman Krivokuća, pomoćnik ministra vera i dijaspore – Sektor za kulturnu, naučnu, prosvetnu i sportsku saradnju sa dijasporom, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 1. aprila 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1827/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom („Službeni glasnik RS”, broj 84/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Vladimir Homan dužnosti direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1974/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA

U NOVOM PAZARU

I

U Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) dr Petar Sekulić, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad;

2) prof. dr Igor Milovanović, profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

3) prof. dr Kemal DŽ. Tahirbegović, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1660/2013-1

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije:

1. doc. dr Goran Milašinović,

2. doc. dr Ivan Stefanović,

3. Aleksandar Karamarković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1998/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Mirjana Perišić, Klinički centar Srbije,

2. prof. dr Aleksandar Stefanović, Klinički centar Srbije,

3. ass. dr Zlatibor Lončar, Klinički centar Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2002/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije:

1. doc. dr Predrag Stanković,

2. prof. dr Svetozar Damjanović.

II

U Nadzorni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se za članove:

1. akademik prof. dr Vladimir Kostić, Klinički centar Srbije,

2. Jovana Tanasijević, dipl. pravnik, Klinički centar Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2001/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Dejan Šmigić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1994/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJEDR VUKAN ČUPIĆ

I

Razrešava se prim. dr sci. med. Dragutin Tričković dužnosti direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7630/2012

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

DR VUKAN ČUPIĆ

I

Imenuje se prof. dr Radovan Bogdanović za vršioca dužnosti direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7632/2012

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 63/09 i 92/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA POLICIJE

I

Postavlja se Milorad Veljović za direktora policije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2007/2013

U Beogradu, 7. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar