Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač:Ministarstvo finansija / Uprava za sprečavanje pranja novca

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Draft Law on ammendments and supplements to Law on Restriction on Disposal of Property with the Aim of Preventing Terrorism

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Naslov VIII – Pravosuđe, sloboda i bezbednost,

član 84.

1. Strane će sarađivati kako bi se sprečile upotrebu svojih finansijskih sistema i određenih nefinansijskih sektora za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti uopšte, a naročito od krivičnih dela u vezi sa drogama, kao i u cilju finansiranja terorizma.

2. Saradnja u ovoj oblasti može uključiti administrativnu i tehničku pomoć u cilju razvoja sprovođenja propisa i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih standarda i mehanizama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma istovetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u ovoj oblasti, naročito Finansijska akciona radna grupa (FARG – FATF).

Član 87.

U skladu sa međunarodnim konvencijama čije su strane potpisnice i njihovim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, strane se slažu da sarađuju kako bi se sprečile i suzbile terorističke aktivnosti i njihovo finansiranje:

a) u okviru pune primene Rezolucije Saveta bebednosti 1373 (2001) Ujedinjenih nacija i ostalih relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija, međunarodnih konvencija i instrumenata;

b) razmenom informacija o terorističkih grupama i njihovim mrežama koje im pružaju podršku u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravom;

v) razmenom iskustava u pogledu sredstava i metoda za borbu protiv terorizma i u oblasti tehničkih pitanja i obuke, i razmenom iskustava u vezi sa sprečavanjem terorizma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Usklađivanje će se izvršiti do kraja prelaznog perioda utvrđenog u članu 8. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Predloženim rešenjima sadržanim u Predlogu zakona se ispunjavaju zahtevi sadržani u odredbama SSP. U prelaznom roku koji je utvrđen Sporazumom biće nastavljeno usklađivanje sa relevatnom odredbom SSP.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju je poglavlje 3.24.6 – Borba protiv terorizma

Donošenje ovog zakona je jedan od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 89/08), čija je svrha davanje preporuka za prevazilaženje problema i unapređenje sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 1. oktobra 2008. godine. Vlada Republike Srbije je 16. oktobra 2009. godine donela Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije, kojim su razrađene preporuke propisane Nacionalnom strategijom.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

U skladu sa Ugovorom o funkcionisanju EU, odredbama člana 75. ( raniji član 60 UEZ) predviđeno je:

Ako je to potrebno radi ostvarivanja ciljeva iz člana 67, u pogledu sprečavanja i borbe protiv terorizma i sa njim povezanim aktivnosti, Evropski parlament i Savet, regulativama u redovnom zakonodavnom postupku utvrđuju okvir upravnih mera koje se odnose na kretanje kapitala i platni promet, kao što su zamrzavanje sredstava, finansijske imovine ili ekonomske dobiti koja pripada fizičkim ili pravnim licima, grupama ili nedržavnim subjektima, ili su u njihovom vlasništvu ili posedu.

Potpuno usklađen.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism (CELEX 32001R2580 OJ L 344 of 28.12.2001)

Uredba Saveta 2580/2001 od 27. decembra 2001. godine o ciljanim finansijskim sankcijama prema određenim licima i entitetima u cilju sprečavanja terorizma (CELEX broj 32001R2580, broj Službenog lista EU OJ L 344 of 28.12.2001)

Potpuno usklađeno, osim u delu odredbi koje su u vezi sa regulisanjem odnosa između država članica EU.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Nisu uzimani u obzir ostali izvori prava EU.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

U skladu sa članom 72. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Da. Na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona učestvovala je gospođa Lorna Haris, ekspert Saveta Evrope, koja je bila angažovana u okviru projekta za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – MOLI Srbija, koji sprovodi Savet Evrope a finansira ga Evropska Unija. Gospođa Haris je analizirala Predlog zakona, odnosno njegovu usklađenost sa međunarodnim standardima, i dala je svoje komentare i sugestije, koje su uvažene prilikom izrade konačne verzije teksta.

Izmene i dopune Zakona se vrše u skladu sa Izveštajem Komiteta Saveta Evrope Manival, gde su u prvom redu identifikovane manjkavosti u sprovođenju odredaba zakona. Eksperti (evaluatori) Komiteta Manival su izvršili anaklizu usklađenosti zakona sa odredbama Međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF (Financial Action Task Force) Preporuke, koji ne predstavljaju pravne norme u konvencionalnom smislu, kao što su uredbe EU, konvencije UN, rezolucije SB UN, ali su i te kao relevantan standard u oblasti sprečavanja finansiranja terorizma.

Takođe, Predlog zakona (verzija na engleskom jeziku), zajedno sa tabelama usklađenosti, poslat je 16. novembra 2016. godine preko Kancelarije za evropske integracije Evropskoj komisiji na davanje mišljenja. 12. juna 2017. godine smo dobili komentare Evropske komisije.

Primedbu da naša formulacija koja definiše imovinu označenog lica možda ne pokriva terminologiju iz Uredbe (koja glasi funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by a designated person), smo prihvatili i pored prava svojine i posrednog i neposrednog upravljanja dodali i državinu. Takođe, prihvatili smo sugestiju i definisali imovinu na način kako je to bilo urađeno u važećem zakonu, a takođe smo u drugoj odredbi definisali imovinu označenog lica.

Konstatacija da termin „obrazloženog zahteva druge države“ možda nije dovoljno širok da obuhvati „EU zahtev“ (The wording ‘justified request sent by a foreign state’ may not be broad enough to cover an EU request to align with amendments concerning the EU terrorist list) nije u skladu sa intencijom zakona, pošto zakon predviđa da fizičko ili pravno lice može biti stavljeno na listu označenih lica po tri osnova: lista označenih lica utvrđenih od strane UN i akata međunarodnih organizacija čiji je država član, predloga nadležnih državnih organa, kao i na osnovu obrazloženog zahteva strane države. Od međunarodnih organizacija čiji je Republika Srbija član u ovom trenutku, jedino UN utvrđuju liste označenih lica i nalažu sprovođenje represivnih mera prema tim licima, u koje spada i ograničavanje raspolaganja imovinom, a što se ovim predlogom uređuje. Pored UN, Evropska unija utvrđuje sličnu listu i nalaže primenu sličnih mera prema licima sa te liste. Formulacijom „akata međunarodnih organizacija čiji je država član“ otvorena je mogućnost da se mere koje se uređuju ovim predlogom primene i na lica sa liste EU kada Srbija postane njen član.

Primedba koja se odnosi na to da upravljanje imovinom od strane Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom treba da bude efikasno i da da imovinana bude na raspolaganja licu koje je skinuto sa liste, kao i da se omogući treći licima (npr. poveriocima) da traže izuzimanje dela imovine – na osnovu Zakona, imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravnosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savesnih trećih lica. Takođe, Zakon propisuje trajanje mere privremenog ograničavanja raspolaganja imovinom. Ova mera traje sve dok se lice, čijom imovinom je ograničeno raspolaganje, nalazi na listi označenih lica, kao i do donošenja pravnosnažne presude nadležnog suda kojom se ta mera ukida. Ministar nadležan za poslove finansija dužan je da dva puta godišnje ispita opravdanost rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom određenog lica. Ova mera opravdana je potrebom za zaštitom ljudskih prava, te je stoga neophodno obezbediti konstantnu proveru o opravdanosti uverenja za stavljanje na listu i daje se mogućnost za skidanje sa liste. Ukoliko ministar utvrdi da nisu postojali propisani uslovi za donošenje rešenja, dužan je da rešenje bez odlaganja ukine. Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom se poverava nadležnost nad upravljanjem imovinom čije je raspolaganje ograničeno u skladu sa ovim zakonom, iz razloga što je Direkcija državni organ koji je specijalizovan za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta jer proističe iz vršenja krivičnih dela. Postupak upravljanja tom imovinom je isti kao i postupak upravljanja imovinom čije je raspolaganje ograničeno ovim zakonom, i koji je propisan zakonom koji reguliše ovu oblast. U svakom slučaju, Uredba ne sadrži odredbe o upravljanju imovinom. Dalje, članom 17. propisuje se opozivanje mere privremenog ograničavanja raspolaganja imovinom. Kada lista označenih lica izmeni, tako da se već označeno lice ukloni sa liste, ministar finansija je dužan da ukine rešenje kojim je ograničeno raspolaganje imovinom. U ovom slučaju ministar obaveštava o prestanku važenja navedene mere sva lica koja su obaveštena o donošenju rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom. Na osnovu rešenja o prestanku važenja rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, dolazi do prestanka važenja svih pravnih posledica navedenog rešenja i vraćanja imovine licu koje je skinuto sa liste označenih lica.

Konstatacija da nisu sva označavanja bazirana na listama Saveta bezbednosti UN (Note that not all designations are based on a UNSC designation.) na deo teksta koji glasi da „Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom obavezno sadrži informaciju o mogućnosti upućivanja prigovora na rešenje relevantnom telu Ujedinjenih nacija“ nije prihvatljiva iz razloga što se ovom formulacijom vrši usklađivanje sa procedurama Ujedinjenih nacija, koja u smislu pružanja prava na upućivanje prigovora, daju mogućnost označenom licu da se obrati UN Ombudperson, institutu koji je sličan institutu ombudsmana koji postoji u mnogim državama sveta. Uredbe EU ne predviđaju mogućnost upućivanja prigovora relevantnom telu na nivou EU.

Ostavite komentar