Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

Draft Law on Amendments and supplement of the Law on Waste Management

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08-u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa,

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Naslov VIII – Politike saradnje, član 111 – Životna sredina;

Ispunjava u potpunosti

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Opšti rok

Ispunjava u potpunosti

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Naslov VIII – Politike saradnje, član 111 – Životna sredina;

Ispunjava u potpunosti

član 111.

Predložene izmene i dopuna zakona predstavljaju implementacioni akt, doprinose efikasnijoj implementaciji propisa, očuvanju resursa i primeni principa cirkularne ekonomije.

Predložene izmene i dopuna zakona su u skladu sa navedenim članom SSP jer imaju za krajnji cilj sprečavanje dalje degradacije i poboljšanje postojećeg stanja u oblasti zaštite životne sredine.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma.

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nema. Propis nije predviđen Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske Unije III – Politike EU i unutrašnje mere, Naslov XX – životna sredina, član 191.

Treaty on Functioning of the European Union Part three – Union Policies and Internal Actions, Title XX Environment Article 191 (OJ C 115/109)

– potpuno usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Nema sekundarnih izvora prava Evropske unije sa kojima se ovaj propis usklađuje.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

Nema ostalih izvora prava Evropske unije sa kojima se ovaj propis usklađuje.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Nema razloga.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Nema roka.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predložene izmene i dopuna zakona ne predstavljaju usklađivanje sa propisima Evropske unije, već predstavljaju implementacioni akt, tako da Tabela usklađenosti ovog propisa sa propisima EU nije ni sačinjena.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne postoji zvaničan prevod navedenog izvora na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne postoji zvaničan prevod ovog propisa na službeni jezik EU.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradu propisa nisu bili uključeni konsultanti. Na propisu je radila zvanično formirana radna grupa.

Ostavite komentar