Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti

Draft Law on Asylum and Temporary Protection

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa.

Glava VII PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST;

Član 82. Vize, kontrola granice, azil i migracije

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma.

Odredbama Sporazuma nije dat poseban rok za usklađivanje, već se usklađivanje vrši u skladu sa opštim rokom u skladu sa članom 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma.

U potpunosti ispunjava.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Poglavljem 3.24. Pravda, sloboda i bezbednost predviđeno je donošenje novog Zakona o azilu kao i pratećeg seta podzakonskih akata, do kraja drugog kvartala 2016.godine

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Glava V, Područje pravde, slobode i bezbednosti; Poglavlje 1. Opšte odredbe, Član 67. i Poglavlje 2. politike koje se odnose na graničnu kontrolu, azil i useljavanje, Član 78.

Potpuno usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

1. Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted „ CELEX” number 32011L0095

2.DIRECTIVE 2013/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast) „CELEX” number 32013L0032

3.DIRECTIVE 2013/33/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) „CELEX” number 32013L0033

4.Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof „CELEX” number 32001L0055.

Delimično usklađeno.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

U Zakon o azilu i privremenoj zaštiti nisu unete one odredbe Direktiva za koje ne postoji obaveza unošenja, kao i one odredbe koje mogu primeniti samo države članice Evropske unije kao i one kojima se propisuju obaveze samo za države članice. Takođe, nisu unete odredbe Direktiva za koje predlagač nije siguran da će ih biti moguće primeniti imajući u vidu materijalne, tehničke i kadrovske mogućnosti.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Akcionim planom Vlade Republike Srbije Poglavlje 24- Pravda, sloboda, bezbednost kao rok za usvajanje Zakona i podzakonskih akata predviđen je drugi kvartal 2016. godine.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Postoji nezvanični prevod dokumenta na engleski jezik.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

Predlog Zakona je rađen u okviru Tvining projekta „Podrška nacionalnom sistemu azila Republike Srbije“ uz saradnju eksperta iz Švedske.

Ostavite komentar